Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 08, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..l).XNSl(I«JRE."
- anIsh - Ani- «-.j( m Wssuklz
»An-Hi by ««!·IIF- nituj himisL
II -«:-—s- Zuckl LUO - Hn thun-h
. - .. v
. Zise I"n«;. . ums UHESIIWI b)
Zut- —. Luthtsittn -. I« Utan
. . H
Umir. N «
Iangkere
..I)AXINKI«J«.'17..X"
et dzxnsk -am(«1-ik-Ussk Useij
s!2,s« OszisC its »Und furpuHszufl Jhlls
Js« (·.««i--·-.««-?Zss!x"-i11·J-sssskk lut
kD i As.«r—7’s«k:x’·
Dunsst Luthrsmu Publ. Hur-DE
Blam Nebr.
uzz nsjgysts «
O
O
O
P is
Nr 86. »
Blain Nebr., Onsdag den 8. september 192
n 29 Aarg.
kuLstheIl Emd distributed under per-mit (No. 436) author-Lied by tlio Äct ot Ost-oder S 1917. ou file at the Post Otckjce of Blatt NOka By order oi the Presxkiend A s. Bijlzssppm Post-mutet mä
sTILLINCBN 1 III-UND.
l
Et- der Precl i lldsigt7
Meinst link klksr i ilsIn sent-re
Tiil fis-rot slcnsvcst ug liest »in
Stilliiuzs«n i lislnncL isn lnsl l)(-l
Uni lixzcslnsm »in-ins Ug slet et
«ju sim sur Nin-ten tsn Lamme-l Hi
st(-1·i·-. Alls-redi- i Pisemitsr Ulml
staut-H- Tiil Var ,,llmne llule lut
lrlnntl" est sank-entl« Binne, ok
nnsn er nie-ten liliswn tr:i«t ni· ist
hrycle sig inn, linul tim- beiseite-«
frei slen nruligcs Il. Men nn las-H
set Ti under 4. ils. sit-get, som?
vi link l-)«st til at iiieclclele.
Fier liest-s der km Delikts-t
l·Jn let lcrxilser »z- Turpeilnjuges
rcsn »M)«nz(sn" liiik indkiunlet sig
i lieu-non lnsr sur sit hindre Be
skutliixelse ni· skile livis tlpr
sklllde bliws Upmr jgeti, El MAY-l
skib nie-l Tisupper kenn-s km
Isliileanck
055 samtne- lML nieslcles snii vi
tlisre tm lmnclum Dist set- ntl til,
at tlcsr i ils- nnsrinwtis Dei-ze- sknl
finde-i (-n Imming Hin iltst its-ice
Spurgsinnnl Bonn-« l-iiw, cltsr nn
fu«-zern- isum l’r«-tnic«1·ministssr.ei
wnslt tillmgis til liyeik ()·,: hat«
»I· nie-List interesse-Pest i clisn Eri
kl:I-ring. sont Ärtliur UriftitlH
lim« -if·ginst; linn er fnnzzcsnsntlei
Pritssitltsnt i »Den ikslce liepislilik.l
(;I·il«i"itli link neinligx samt, sit
det itssslcss respnlililcnnskss Pan-!
lmnHiL Unil Birmi, ist« vil
liiz til sit txt-gis ei livillwt min»
lioslit TillnnL slisr bonum-n tm4
sit-n likitislcss lkisgpriiig. nntlests
Avernsjelse Pnn sinnine Titl lim
Mk. Lem- anmmlet Reize-ringen l
Dahlin msi en Reppukt Summen
de clis lrlssinlere. cler jin-ver pkm
M Kluft- -i;z illjtsl i JOHN-Zwiel
De stille-Ei i en lselt mislen Klas
s-- (-n(l l.s)r(l—nm«juis Zliissswiney
Inst-n nf sit-m link fimcst Hin Sag
lieslmncllet i keins-n. nagt-It ung
le- M ils-m lslisv iirrssssteret sau»
i-»».-k »Hm-.- .-·«» s. .i»ii. i.»k«i.f
lnnynr Min- swimsx tlisrimml oer
(l(mit. liegt-ringen lier et- nn blos-s
ven Linn upmxkrksmn Inn-i livur «
leih-. cltst furlmltleis Sig ins-il ils
nztsvnte Pauker-. ug man unt-i
stet·v nt slck enten vil blin- leis
luclt ellcis »Hu-i fiiki ils-re- Sag
lieltsmllet us Ketten nclen UpsitsL
telse.
ercebsskop Munnix statu- nn
i Unclerbamlling niml (lc-n bri«
tiske Rom-rings wrl Hjaslp nk ken
snclen Priein »in Tilliulelse til
at rejse til Iklanil som Preilgmusgs
leis llan eigen ut lian ilclce kan
se uns-en Prtsmtid knk lrlnml u-;
den sur clet likitikslce Rigiu men
lian insisterer paa, at Lande-r
slml lsnvcs Selvstyre i klets in
dre Aiiliggender. Brltebispen vil
give sit Oril paa, at lian vil or
bejde i den Retning.
slkølge Meldinger, Som Rege-’
ringen lim- modtaget, skel Sinn;
Peinen-e viere villige til et eines
en Sand-n Handel Det slml nein-s
lig liave vist gis-, at Irland iklce;
lust- lmnnet finde de uødvendigej
Penge for sin Regel-ins Der si-j
ges geniale-, at det inke Pers-«
let-sent aylig g» de lokale Au-»
tokiteter Otdke til st take alle
del-es Pause ad at de Denkst-,
com ilkke stillede sig venligsin-l
dede mocl den inke Republilt,
oq et der ritt-e gis, at de kle
Ite at dem stock i Geld til de
respektive Zenker-. De lolule Au
toritetst sbl oxsu have von
skeligt ved at fes Poll( til et be
ttle slcsttstx som Kelge der-if
ksn Autoriteterne iltke list-le
der-es Vmbeäsmænd,- at livilite«
muss pu man ständige-. Dis·
se Usead hin- vtoret Rygksdon i
sen tepublilcenslce Ren-gelte»
Dst site-. et« de uu er nieset
wüstem-Hob mail clet bele. «
BN VICTIC IIØJZSTBKBTS
ÄPCORBL8B.
Arbcjdsgiveto bar Rot- til at ak
gsiro, hvem de vil have i
Hengst-a
, Null-i- L3. (ls. liekoltes km
Witsliingtuik l). (·-., um en Rotz
l((-n(l0l.-«(s isf Domnnsis sidiluns ak
histrikts-llrs·j(-stonst. Misdlemmer
sil« ..lkr»llnst-li(«)(l »t« Railroad
Tmiiinnsti" kusgtts iit lass-He »lis—
jnmsliun« pau »VVashingt0n F
Old Dominiun lknilwazs" for at
hindre Bamsu km ut akskedige
Motllmnmisr ikf donne- l«’orening.
lietslusiulelsssn lyiler i« OWNER
ielse siialesles: »Ur-treu til iit
urbejtle ci- en persoulig Rest, ug
ligesim maa Rette-i til ikke at
urbejclo unprkecnles. Alt-n sam
mtin nie-il disse Rckktigheclor liøi
rok on Rest kot- Arliejdsgivereih
ug tlsst er Rotte-n til at bestem-ne
1Zistitig(.slseme, under lnsillie (le,·
zler scigisr Besknsktigelsc lius hom,
slcal inslmjclku ligxts nich-et om Ak
«l«-jcl-«zzinsr·sn »i- (-n tsnkfslt Pest-«
sum csllcsr csn Kurp()i·iiti0n. Dest- kanJ
Murg-M, limil (l(-r sit-i Nin-r ist«
Aklnsjclisrnos RH til iit sirgiinisens«
Fig-, dem-sum Arlnsjilqzivrsrmi ssmi
Pol-zi- ul«. at ds- gms dist, liænlor
Hin llc-t, klesr »i- unotskmult af U.
S. Ilssjssgltsrsst smnsf knn vctsre
winkt-like noli m Amomen-, ins-n
klein«-« licst H- ilckts kurplizztkst til
M swircs pa« (l(-l Spargut-uml. Oel
irr iltsns Pligl at givp llzsjostes
volle-us milnrisekmlis Akzxiikkslse
l«)l·l«0kt. ug il(snn(- lletq Komleslsc
ug fyiitiiun giver Kostipngniot
ils-s til sit afiikmlizzss sinc« Jirlxejdo
ro. slisrwm de glatter Hip- lil en
b’0re:ii1m." «
Alls-m Arliejdisris Inn-Rot til
at clanms Purpuinger. Ok- Ärlmjdsp
Einst-m- lmr Rot lil uf liestommtzj
um clis vil lmnythk l·’»1-(-t«1in;ksn«s(l-.
letumcsr tslltsk ikkts.
Jorden rundu
XI —-« W
Forbach-sagen i sverlge. ls’«r
lmil Ins-il ssllss llrililc·«. clesr lmr
tsn Älkullsslsil)'l’k(s in's-r Zuk« Pro—
wut er Ell-L Mcsltlingx Frei Stocle
holt-l »l« l. ils» unlmfnlist i isn
llnpjmrl srn esn li·-(,".«-rjn;.--sl(umi
te. sltsr lslssv netlsili i lklll fin
ilf sprernsz spnrgsnmnllsl um lis-.
russistnlp l)rikl(e. llissmlen sure
-l-«1r Kumiteesck m absolut Por
lnnl Nin-r fort-last Pullcsst til
Alster-triftig Det sknl lrnslle j
Kraft ilerium m- Ptsmtwlssle nf
Vnslgcsrcus H- i Pamr dems.
o
Jornbaneulyklte i Mexico
Jllsxion (’it»v, l. Zept. 50 Personer
blev (lru«l)t ug 100 saurer ved
Jernhunenlylclcts i Nierltedeu uk
Biudad Vietoria i steten Tannen
llpas forrige List-dag, ekter hvad
der kremguar ak de sidot mod
tagne Bkterretninger her. Do kle
ste ak Okrene var soldeter i 65
Batalllom der var sendt til Gus
dalajara, Blandt dem var der
ogsaa to Kvinder og tre Børn
at kremragende Familler j Tem
pleo.
.
ond Odem rein-r bisw. Den
hrltislce Wirsteminister «l«loyd
Geer-re hnr lkølge Melding kra
lmoerne ak s. ds., besluttet at
«nk»slutte sit Besøg i Sohweits og
kyende tilhage til England i Be.
sgyndelsen ak nieste Uge uden
at holde klere Konkerenoer her
lfortnlw hans sein Major Richard
lliloyd George Pørstemlnisteren
lvilde llcke over-were det Mäde,
;der slkal holdes l. septembor l
lAix les Bein-, da Pranlcrlgs PørJ
Estetninister Mille-rund og Italiens
Glisrsteminister Giolotti vil holde
en Konkerenoe
sveuske Udsendingcr djmh
anllilcnn ng 13·jnrl(nti111, de to
Jlisilplnnnists us den wisnske Kum
missiinn til Anlemdscserniy der-try
ljgx Nov nrnssteret nf Firmean
anklnjzof km- l«nndsfnrrklsderh er
ikl;x. Jltshling fis-s thikslclmlm ak
4. sk. lilonst (1(s1nt. Di- Misv jdnmt
H Mit-inmiter strafnrhejtle og
tm Amt- Tal- nf bumssrlige Ret
tighmspn Us- gwsnske Aviser er
npkurus unst- »Finl-m(18 wen-Isi
sk(s Aman I et ticlligere Tolo
gsmtm den lis. Juli, var sie-r mde
dile at Sagen vjldes Hive misat
i.l’aawsnt(1 af Lcisningcsn ak Aa
lnnclipmblemtst wd Nationemes
Ligkt
Polen vü üklke stand-e voü
Ctænsoen Den polqu Regel-ins
m« weg-set tnknemmplig for U. S.
As sympatiske Iloldning under
Polen-S Krig mod Soviet Rnslaud»
mesn anget- (I(-t. ifle lelding til,
Vcashington kik Z. Sept» for ubiH
ligM at knustige ernselinietz
dest- ikko hindpr M»(18t8n(1eken,
skal grins- iml i dpts milititsre
Operationen Des-Im- Iloldning
Nov nimmt-H i on Note frei den
quilskp Regt-fing Kinn Svak’ pas
ksn Nem- fm l’(»1(snri,sz.i«miniskek
Pullsy ni· 21. Angst-IV hvoki Po—
l»n annwless snn nt ssrklnsrcy at
ils-f H- Jistq Ilpnssigf nt nfholde
Hisg km pthvksrt Angst-oh pag rus
kissk «l"e-n’it·n«jnnts Inst-grinst
. J
Typhon i Manjlla. lic- tust-Awa
Hsz stumk Typhon Hist-Je i Ma«
njlla After-H- furml for I. Sept.,
mz t·()n151rsac,,-escics Hkaicle for Hun
tin-di- ’l’nsin(l()r Holla-Hm Den elek3
-n-i-.kes Lednimr Hm- ksnuckt og By-«
tsn tagt i Mär-ko. Alle sprung
ms hlcsv smeL ng Norm-Davi
sisrnes kmnlts ikkis Mir-s tkykL l
Tnsimlvk itf Skyggistmsok cszx vix-r
difuhlss Jlungzuttsztst«. Pilipinesmos
StolthecL Nov Mkko up med
Rod. kulilf »vor Gknkstsms »z: hin
drmlp Tmfikkfnk Der l)l(-v ikke
nusldt tin-IN DziclsfalsL Tage-sue
hin-sti- nf Unsre-, ug diskes Beboe
ro Hm- gxssnnemvamlen Klange
sinni- Piskortmade Nov Mir-jagt
Ums-A- Pnik bit-v sammt as Tqu
snstk Vejnizxnaltsr um den tritt-n.
de "l’«vphon blisv sendt Man Ky
sfen me sum Folg-sc- dpmk holdt
skilxsne sig indensknsrs. Äl Tei
lpkriifkorbimlsslse til »k- Mt By-.
en blev Ughi-used
Mexico-: Præsjdents Buch-Rad
l. ScspL uns Ahorn-« ask-zur Mis
ximx 1)Is·»i---t·j-ikks Frass-idem Je
la Hut-Nu sit Unihknh til Nu
ltimmlscn-.-««mljn(,s(e«. (li«t- intbttodos
»«l’jrsilkig. l lsnclskulfet innlmndlos
kuriele Moxjoos int,(snmtjs)tmle
l«’0rbincl(slsssr. l)(-t minder um den
Ilion-emsle tlcsr tt)"li;.- resnlnstsiiile
Hi (Inrisiutzicilkogcsrivgan Palä,
»Hm-it mu den Inn-irrende Admiin
stratjuns Planet Den Ihn-. fu«-gis
lutnr Denker at kukøge Pisa-Mien
tens og Ministicrets Anser og
at Wo Misbrug as nationle
Fonds til Listen over dadelwers
dige Handljnger. «
sparsam-ishr om lmv any-men
de Petmleum behandledes i al
mindelige Udtrylc General Ma
nne-l Gar-ein VigiL Imdor uk tlet
liberale konstitutjnnolles Parti,
lhtöv wagt tit Pmssidmsk i Un
Ldekhtuseh og Varlos B. Zettina
jtil Præsident i Sonate-L General
’·Vigil er en Sk de kraftikxste Til
bwnjkerik af General Almro Ob
wgon sum J’rtosidentkan(1idnt«
Vol-et Akt-l fmsejkaa mvsto son»
dag. Alb-Mo Nob1css Dominguez
er natimjal republikansk Runds
dst. »B! Univers-al« nnd-sey at
Uroligberlor i Yucamn hms med—
Fkørt tslrige Ulylcketn
I
Eøj:re Avisprisen »(i1-kuu1
Ihn-lis- Ätnssri(skm," »Ur-and Forli-;
Ilsemld". »Nimm Col-usi« News«
ug »Hm-u Pol-um« Mr frei l
Sept. Turms-im subskrjptinuspris
sen km 5 til 7 l)ollat«s.
.
Bygnjngsstrike what-. lkdskgr
telso pau til-eitelm Tjsd af Jan
paatnsukte G(-u(-rulstrike at« Tu
siudtscs at« Ärhejdere i Bxguings
kaget i New York: sueclkero, Mu
rens, Blektrikere, l-lnsn(s(1tagc—
re, ulmimleslige Arlmjdch Isla
skiyistor ug lVyrbxidercy blev Wed
tagot om Aftenen d. Li. sept.,
pas et speciclt Jljidcs ak Raphe
Ysentanthr for Pagforeningon
o
Cox paa- 1ang Rundtur Unver
mir Janus-! Jl. cox hegav sig
Aktomsn til Is. Sept» pua den
lustig-m- l«’(irc-(1ragser·jse, som no
Lpn lTHE-idemkandiqlat nogen
Rinde hin- 1·s-rista·(z(-t. lliin skal
Des-Um- 22 Stein-r i clts musik- 30
«I)n(,.«s uxx tilhitcspstslusggo mission
1(),000 Mil. llitn skiil h(-ld(- »vor
100 Tales-. sm- hem ktmIm(-1· til
hnzxes til Ohio cis-u Ps. Oktuhotc
o
slsmms IIva Hvtsne H· ble
nst nusgotszmlrjms i ilitcksun Conn
t·v. Minn» Sau Farinornp vissl ik
ke. hwul di- skul gär« Hwnc
grilnst Icalkuncr sniclt pfui Dust-n
og isn lsinsmm hat« Ins-tot jkke
mitnlns einil 40 M« clisso vit-ri1i1·ul
dts Pugli- ugz lliilnleslssn »i« sink
lImN Mem tusnkisr im ji«-c at
slaa ssg stimmt-n fut- iit kaa i
stand en wgtc Flvcxsjaxzt ng sit-i
HGJQ Hin-, sskadcxdyrisnk kvitx s
Automobjlulykke. Arm-M His
lum ug lciMits Auch-Ruck 17 u
IH ÄIIP Lands-. M·-x' JritsM ng
Yns um«-(- l’c-1s«··n«sr. »Im-I kursi
mml -l(-m. kam Ul Skiislu ein JO
riss Ätnunth kullicksnsth ins-d
(-« inuiisn i Nitsrhssslpn zit· Clssur
l««k(-. S. Mik. Ruh-m lot-:--·I(k(sclxs
.ls’)«,(-Lts«. »L- Asniprstsns llnnsil
hlth tut-ihm gliilf frei KroppsstL
Alle- fum nn· hjtsmmishttrtsntlss i
Brandt I«’«il1( i ilm innipn Bil
kum ikkis til Hist-he
.
ZU stok Familie. l«’1(-r(s flun
drmlp Miscllonnnor ni« sammo Fu
miliss. sit-r hin- utsxzimisum si
nnclisr Nin-n ist« this Hut-d E Helft
Knsimsr. Wicht-s furlmlisn stu—
dag til on l’i(«nii« nsd Lake Manu
wa, nat-r Womit-il Rlnkfsx lit. Mod
1etmmsr sit« Urxxiusisiujunisn or sil
10 Knechte-z iman Brit-n nf fis-U
BHMHI okx Basis-ex sum Ljftmlcs
Aixx tnml BrMm Ovisr 100 første
OF finden Kusimsts ritt-J Famika
i Nebraska. lmnk (’«l»rinla, Illi
nojsl nL Missouri Johnxz i tlssn
eckestuacsncle Post
o
In Umriss-act »Don Pml »vor
Jonlen i et Luktqkjh i Klammer
kæmpedo to Pcsmre for-laden Hx
Kaum pas l«iv oxz Død og
vandL l«uft.«4kihpt, disk førte Post
km China-so til New York, kom
i Brand, da dtst passe-rede over
Wood Pmtnty, Ohio· Det kørtes
sk W. L Smith og Ed. Haight
km New York Da llden brød
MI, sog smith Kontrollen. Han
kastsdcs skibet i en vertikal si
doflugt, og der gik ned med en
l
Sud krygtelig Part, at Ilden blev
slukket. Deroktor Iandede sägt i
on Majsmark smitbs Ansigt var
tue-get korbmndf oxx Haight var
ålomt kntshmsndt pau Anknderne.
skjbet, dist- er ist« Metal, blev
iklce begkadixxet Posten blev
qverført til ot T()g.
.
Moment-sagen i Tennesse.
Nod 17 most 18 stemmnr vedtog
Sen-text i Tennessee den l. sept.
ikkse at gaa med Huset paa at
list-»inn- zst Ums-Urte- Rntilikiitiun
sil· tlisf ftsdemlis Stommertsts A
nipinlmenL
Alsmnninchn i sein-list sure—
tilgt-s i Nin-Or al« et For-lag um
at gen-it- Ilusots Buch-kal- »ni, ut
(l(-t liiinlcs beslnflef iklics sit giia
nie-J Iiiiii Sennteh Voslfiigelsts ni«
Riitikikntinns Risscplntimnsin flim
gi-.
l(’»1--«lii,s.-(It um at sein-le llnscsts
lknslkslinli tilliaxxe intlolmhlt en
Purklaring »m. at Riitifiliatinns
lieswlntionen var feiger 1nl af se—
nein-ts- llnsmler, og at deckor vi—
dort- Jnriscliktiun over det ikice
ven- nmlwntlig for Senats-L
It skarpt Angser pas will-ou
llksnry hanc- Wilsun, der lim
msrest Amlmssadxir til Mexico,J
sag-kit- i ksn Tale den 2«. sept. mal
Aktenen pas et republikanisk
Mode i ()g(iensburg, N. Y·,
at Præsideixt Wilson var
esn »Antulcrat, der gik hemme.
ligliesclsfnldt til vmrks kor at op
niut nkenilte MAal", og han sag
(le »in l’msgi(iesntons« Administra
link-. ist »den irr et antokkatisk
Sinn-, ils-r link-s- al mlykztige
Jlusn(l".
Mr. Wild-un sagcle viclcsrck at
fis-n kltsinokisntislce Xatisnialk0n
Wnliun i Sau Pranciseu linvile
isinlusssssrcl Wilsuns Adminisfm
rinn. nipn lianlts nominier Um,
funli (li-n ilclm vilde kinchs sig
i nl blins l(««niniiii(lerof fra Wash
its-tun.
»Man fromlis for ist (s)»jeel)lil(,
nl (l(-nn(1 Numinutiun var Signa
list lur nl silkams VVilsunismens
l.:t-Iil((-r. nic-« denuc Tko wire-des
il(lc(« lnsnzzen l·m· tlcst tleinolcratiske
Piitslii l«"an(.-l«1sr» lot-ewig sin
.,l'ilg«i-imss;.sung til («·-unossa«, stil
ledi- wixk mM---bl0(-tks1 Hut-keck- kor
an Amor-ika .X11ttpkriit, ist-»sechs
Hixz slylil fut- lnnn. Inncltug den;
imfulctsnliskis Vtslsizxnsslsis ng Kyssl
»s: Lil( sin V(s«j l"(n- zit. gilt-o Amo
rllm N Nikktsrl Sftsil ful« l,)(sm««
lusnlicsL
«
Fiyvoulykke, to klyvere dræbt.
l’-«1lsu"1s·l(il««t km New York til
(«li-x«(1lii«il. ()., »F- (’l1i(kiig.m lmm
i lsisiinil tin-r Jl»i·1sis«1()w11, N
-l.. litlligr (l(-n l. Sept» nsz fiildt
lil slurtlisn ug t-l(spluil(-ns(ies. Ro
isksrisn Max Jlillcsr ka Melcaniker
Gustav Riwsnn lilesv (l!«ilslil,. l«ul«l«
slcilnsh (l(-r wir al« Mist-il, fes-lud
llnzcsllinrst Smtiun i Nitsrlieclcn
ist« Jlinwlin l-. l., Kl. 6.30 ug
slcnlckI unt-(- i (·-1(svc-lnn(l Kl. l().ål()
iilltsnsrts Hist-e l’()ste«:isl(k(s, incltkigc
lcnl »- gsiii Vitlems lil ckliieugm
ljssnnts l’l·vklc(-, nn-(l(l(-chs tltsr lm
Washington, H- (.lt-t Hist-ill- Til;
fktslilcs nf llriunl i Postluctxkili
It-1(l(sr met-» HnI Il5(l,0(l0 Mils
levning
Di- (Il(m«laii(l-——(kliicakxu Luft
slcilnst or en duglig 1nsLitntiuu,
plisjcsr Purmerbtsfnlkningen um
kking Morristown iit se after
dest. naar det fix-ver Tot-M Da
dtst viste sig nævnte Dass Mor
gen. meist-kecke de, at idet lod til
at mer i Man Der var Brand
i Bagjnirtem klet, kløj op og ned
i k(.)rh()ldsvi.-i rings Iløjde og vat
tilsyneluciende ndonfor Kontrol·
Der kom lud blauidt nong Tkæer
og gik pludselig i Klammer, sat
te Nuksen ned og kaldt til Jokden
mecl frygtelisg Part.
Postmester W. »B. Haley fra;
New Vernon var en af de kørste.
pas Steclset og tog sig at· Posian
sDe to Plyvere var øjensynligl
drmbt, føk Plammekue nat-ede
den1. Bn stur Del ak Posten blev
rssddet og sendt med Msotorvogn
til New York.
.
OW. OBBUGON MXICOS
PRWIDINT.
Det spaar om bsäto For-hold til
« United state-.
Washington, s. sept. — Ek
ter General Alvaro Ohr-exem
Vitlg til Priksidcsm ak« Mexico j
Hain- iisr l·JmI-0slsm:tsnd her frem
ntl mmä sst hedre For-hold mel
ilism Mist-Erim og Fuin states.
Honor-Eil Ohr-Tons ofkentlige Ta«
lpks »g- l’dtx11(-ls(sr sang-Monds in
teknnfimmlcs Akkæresr bar Em
hesdsmiisnd i lkdenrigsdepap
tesmentpf her lag-f njije Mikr
kp til. »L- man vor-l at dis
sp, hans Platform ng alt, 11vnd
lum hu-v(1(-r, tyclpr paa, at Ame
rikkmcskes Liv og Bjenodm vil
bljve skiksnket saadan Ägtelse og
Beskyttplse, som« de tjlkommer,
uslesn i nogen Maade at Umringt
Mexicos Sitfpkzksnitet eller ned«—
sit-ftp dets Vækdigheck
Enhvpr Ytking, man hidtjl hal
set ak Ohres-ort, er gunstjg imod
ndenlandske lntoressety alt hvad
Onhvejs R(sgering, hvjs Polk hal
Intercssser i Mexico, nagen sin·
ds- har for-langt. Det staat no
tilbage for Obregon at waldige
4re de Gr11n(18ætni11ger, han hat
ndfalf. hvad han oft-er her-vieren
risndes Emhedsmænds Menjng kan
geire med kuld Ägtelge for Mex
icos Vnsrdighed og siuveriptütet.
Den poISk-wssjske sit-nation.
Polakkome har Overmagten, men
angstibos at Erbauer-ne
Man hin- ikkcs set san meinst
frei den zmlsksnissiskts me i
sixistp l’go som for, men
klipg nuk til Eil fein tst ln(ltr«vlc ak,
sit Pnlnkkomp frisnnlclps lmr
Unsriniuxt
l’n(l(-i- Ti. Hopt nie-Hin over
Paris-: Polalclcprncs liiir nu dre
wf Rnwemo but-f km derw- Om
rakid(.-, (l. v. s. fisa der Gmraade,
snm tlp Allieredss tilkomlte Po
len. — «l’ilinte-t;xurelstsn ist« Gen.
Riniennxs Ärmc- i Gmezxntsn ak
l-(-n1l«-1A;z i Dingen-I M. Aus-. til
1. Respi. cis-s ilist russinie Kam
leris link-tim- Tilhagotsssz nwr
Fluch-« Zug lmr l·1-ik.s«j»i«t Polen
for de siilsto Risitpr al· ilp tsjisnilp
lim- Arnnspr. l)«1- est- imiillmstitl
isntlnu ungli« isoltsismle fu«-cisle
lciwnlisrinfilcslingms Wut fsns Fla
-I(-n. imsn cl» Zuge-i- lilm sit mitl
Lim sit lilins time-f til Pan-tin
(;i-n. Sfmiilnus lliilliitss Trup—
sw: ritsr nn furkijlger Gen. Ru
(l(-nn·vs Mir-rul. lmr bog-if Hmlm
»L- tsr Limof »vor Eli-.- nsd Ope
lissn. Mnligt cle- (ls-i- rylikrsis Hyd
pim for at nfskasns rlo fl)«t,.st(-n(le
Russssns ’l’ill)ii,(.kot0;xpt. Pulslc Kn
viilpri link msnindfiimst Ziiwnjo
nxx fis-knapp Qixx Im from i ustlig
RetninLK Plywrp ins-lde M
Rmm Wil Hisnliieszmv m- kulsl
ktf flygxtomlp «l’k»pp0r.
Nassten help Gui. Rinlpnnys
Bjomartillpki m- tagfst Laan
ds- Voj0. livok Rasse-PUCK Mle
»Eme m- gxaaei. lisggek Hostm
som or dride ak Træfliod eller
sulL « "·-’«« ««.«ic-is.s«sc
Pisa London welch-s At Mo
skon indmmmcsr Niederlage-et
Undesr 4. Sept. heddor def km
Berlin. at i et Telegram km
Icovno, sendf ak et litauisk Te
lksxnsambukemi7 siegs. at litauiske
Tropper clmr angrebet Polakkerno
ojx drevet dem fka 25 til 50
ver-its eile-r kra 16 til 33 en
gelske Mil tjlbage lang-; hele
Fronfen mellem Grodnn oxx Lu
vmlk De skal ogsan have ta
Let Panz-er osx Kripgsmateriel
Paris sek en ny Flut-e i dette
Anereb ak Litbanerne. der jo
eilest-s iklce var Polens Pjender.
Erz-aus Kampf-Uns
Dags Morgen here-Uns km
ansihingmm D. G, Ost Wn1. J.
Erz-an i Gauk- (Tirsdazx) star
tcsdcs sin Kampagne km- at kaa
valgt »Musik« KonckeS-Medlems
mer ved i en tidlizxeke volkendt
saloon at trakterk en Plok Jour
yalistek med en Drilt Vindrnossakt.