Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 01, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..DANSKI«JREN" ,,DANSKERE. «
I DSUTILI — Antisrjcan Weoklv, M dansksanwrikkmsk USSUOC
qwumzte «’l’l«- tuned lmuth der pjcss af »Don formmcie dsws
PUMUOI CO Intlmmn (?«lnnch skisz csva11;xpljsk-1utl«—rskk Kit
m fu« Hin-« nnd publishul bz ke 1 Anmrika" »g- ndgivizs »
Dazu-h l«.«. 9 « Whl lluus(-, Danjsli Luther-m Publ. Haus-s
Mn VO, (bk.Blaj1-, Nebr.
O.·.
—- E h--«.«,» -, ,--..- -———-,—,——»-—««-- —-«-,. ——-.«-.,-., . . .««---,
Nr. 85. « Blajr, Nebr., Onsdag den 1.september 1920. n 29. Aarg.
PublEheT and distributed under permit (No. 430 anwon by the Ast ot October 6 1911 on Mo It th- Post Miit-O ok Bth. Fisme By- otslst Of the Ptosidevt Ä s- BMICIJF Postmssstst III-»s
« QMsIOssH » -.--.-.--——:w- , --·------v«
M- - .
DIN POISIKVSSWKI TRIC.
Dot- synos at vors solt-l i den
polslco Inn-ganz
Dot kann-, d» moldtcsxf km
Vlfarsspliiin i desn wunan l’g(
vak. at Honor-il Pilsndslcsi wil
l)l(-v iit link-e llold nie-d Zig, ok
at Russwrno in(lntin«m(sd(-, at ds
lmvdts tnlit lkrisst-l-it»vslc. l’()lnlc-;
kerni- snzzdm nt de lmvdp »ja-rot
Rnsseisnessi 2.. 6., 10. og 17. Divi—
tzioner piia Plngzt og var Sankt
onst- lkngklodcsn lltsle den nokclre
Bngdal var i Polalckerncss Resid
delgp. «ananis)-(l vat- de heldis
ge.
Pan samme Tid niedlde at
Rossi-me lmgyndte at taxes sig
stimmen til alvokliig Illodstand
ved at korstitsrlce deres Slaglinie.
Nmste Dag ins-niesen at Rassen
nos Armes Linier den 25. August
var lvlevon genmsmlvkndt to ste
der. og Polskkprne var i Puer
mesd at virkksligjxcike, inde Ge
neral FVeygnne sagde, nemlig
at Polen vildrs lilive (-n Grin
kor tkcs chstsdeclcsle ak BolgltevL
lasan stkidglcmsfterr General
stnlmn lmr meldy nt der w ta
get 80,000 Pan-List Der liestyder.
at tri- Ug- inunslce kirc- nk Bolslm
vilcernesi Anna-»t- i Polen er ble
ven Melaij Knn dsjsmrganisem
de Reine-r est- tillsnzxe.
sammis Diux lmrettw km l«n—
zern. Indien« »in Englnnds »z
Itsliens Holdninx »vor for Pu
len. l’rmni(sr l«l())-d Optik-ge vil
de il(l((- vix-e ist-get tin-Unsre »m.
livad disk vildcs lilive gjmst i An«
ledning af, at Eiijslnnd ug Ita
lien sim plndselig konnidrisde
Holdniniz i Forliuld til Polen.
men san vidt man vcsd vil dct
txt-te skridt blive gt ngyisqkie
rnssislce Handelskommissmrek «
Krisis-Hin og Kammiofh —— blos-d
Georgi- og (le()l(-tti et- lilewst emi
sxcs »in, sit Polssn link fnldstnsntlizx
Rot til at lienytto Danzig soin
Anlolissitisl for Daumen-. det
lcummesr med Krigiimntoriel for
den imle Arme-. Dist- vil blive
lirngt lit-itislc(1 Troppcsr til Los
ning ni· Eli-»so Varcsix ug dts slml
sorge t«»r, sit di- l)liv(-r sendt
til Milcle
Mcsd Ilisnsyn til Pre.-dsiititlccs
limidlingsptsne nieldcsi im War«
schmi. at l-’(lenrixxsininistcsr Ba
pielm bargendt et llsudiotplegkam
til Moslcow, lusovi for-langes, at
Predskonkerencen korlikgges km
Minglc til Warst-both l)(-t er et
Tkælc Son- Mgser of Polnlclcernes
sein-. Der »- mnligt. nt Predsi
nnderlnmdlingeskne iilclce bliver
kortsat i Hinsic. du Anleihe-Hitar
ne ilclce link tilladt de polslce
Kommission-r at stan i Kot-bin
delse med War-schon
l Predags herettes im Paris,
at iikølke Tolegrsmmek til den
polslie Mission der linde Po
lsklterne ekter baut-de Knmpo i
do sidsts Dsge i Zinkens-Dahn
vollem Gtwlenlta okk Lein-n
skaldstmndiig knust den Uns-ish
Nordnkme· —- Polakkerno läge-,
It Aar-Hat It Fang-oh vom er
blasen tsget mollom Moden Bas
og den preis-sinke Gram-e, ad
siik 50,000.
Polslckokno indkømmetz at Ras·
some- Kavsleki ander Gen. Bu
dsany list voldt stot- slmdo i
Cslioiom modern Kampeno stod
pas i Nord. Russislk Kanlert
mutig til Udksntoa at Lern
sbors, og en Atdeling Ehe-Im
Okynov ok fort-Its It Idol-DE
so Olicbkjndeno vod Bokyslsv. l
bot-s Tiltislde var Privillslgo Ism
nion nicd noglo has reguler
Twppcr i stand til at drive
Bauen-no bott. Man de »wide«
tos alle Its-takes og alt Belis
vs, Gnadskedslcsbor og ilclæclot
nnd sic, ishr-Inclu- Avlcn og
Mohsds Landsbyerns, sigok Po.
bitt-kno
At M,000 Bauers, com kik
ösn Ost-In It indtass Weis
ls(«lmn, skal l4l«l.0(lll Mand vix-re
’;.-»j()rt iikntiipilygtigcs, modeng nas
sten lule- lthkOn or lautet pag
!l·’lngt.
l Hirdngs ineldtess over Vcan
sclnuh at de polskrs Huer Vil
stinan dort-s Presinrxkning lnngs
liolu Prunten ltnrtigst millika
sim di- lcnn livil(1. l)s-t knn lage
flier Dinge at tlnnno on Linie-,
livur de- lcnn lag-(- stade, men
clsit Her nd til, nt General Pil
sndslcj linr beslnttet iklie at gan
over den ptlmogrnfislce Linie og
limitan sig at gaa til-m Ist-»drin
ger igen
General-stoben melden-, at de
polnlce stridskrnsfter litt-Hier de
reg vnndne seer overnlt. Der
er intet, som tyder pun, at knis
sksrne vil standse for nt optage
Kntnpestn og Plyvere melder
kremclel(-g, at de ilcke lmn finde.
at Russfsrne link nogen Reserve
llvnd stillingen i Centrum nn«
Zank-, da liokinder Gen. Binden
nx sijz eman vcsd solan men pol
slce Generalpr- sixzer, at de linr to
Divisiunpr Nord for lmm ug nn
dre tu Syd for list-i, sna linn
silckert ins-n flygle ieller »Ist-mi
ns sig i tsn nkkr Premtid
General FVoyganel nntydedo
0nsdag Akten i War-when km
lmn Ist-gin- sig tillmge til Paris.
at llngsorno knneontrcsrede Trop
xusninsser i llnlitsimk riineslingis
i den llcsnsigt at litsgynde et
Jl()(lnngr(sl), ng linn mindcsdc Prit
gidesnt l’ilsndslci um. nt tut-dem
dtsn polslco litt-r rylckedp from
i Nord, Wollte (l(-n li«vgg(-n til
dcs missiqu stridskrnsftcsr i s«vd,
cis- sank-des ndsalte desn sin lnsi
re l·’ln«i l’»r Pan-.
sum-me Dng (l,(trdng) herst
tqu trag Konstantinopelk Koxpyk
net misd pnlitisk Anerkendslso
oxz Amninnition on andre Ting,
smn on Krixzslnpr trusnger til.
frei l«’rnnkri;x, lmr llmscsrnl lVrnik
gssl i »inn- lmnynilt sit konnte
Angst-old mml lkolslnsvikprnen
Wriingel lmnlis trnlcket sig til«
linkss- til l(riin. nie-n i Gnnr lmm
linn tillmjkss misd frislæ Trnkipisr
dest- trnsngtcs Hin tilliagcs i dstlig
liest-links nun den nndcsn Ridts al
Auw- qtrwdet —— as ind i Nord
lciinlcnsimk »g- Ined nndre st-rids—
lmsskter lxssntte linn det store
l)nnetz—l(nldistrikt 350 Jlil lieu
gere i Nord.
l)c-t kørste Prmnstød value
ll«i-.- i Ilekollcningen, sotn i fle
r(- Man-Jeder hat« lidt under Rol.
sitt-vil(erncss Sag. lslcsnsigten med
Angst-eher er at diskuer Porliini
idelsen mellem den rjsdck Arme
ji Kaukasus og Kloslmw og for
Int: ltindro den i at angrilje Wrnni
lgel i Ryggen, ektersom denne
ltrivnger sig krern i nordlig Rot
ning ind i Iljertet all Russland
I en Erklæring til Pranlckig
link General Wrangel paart-got
sjg at bot-le nl den Gæld til
Udlnndet, som czaven Stiktcde,
og hnn vil danne en Regt-ring,
der gika Udtrylc for demokra
tislta Principper ok Ideale-n Ein
gis-or Lølgenclo Mitter
1. Ved Oprottelsen at en pet«
manent russiak Rossi-ins vil
syd Ausland give hole riet tm
sislte Volk en Anlodnins stil It
boswmme sln seen BEIDE-Is
tortn ved kri stommcklwlng.
2. Regt-ringen l syd England
sgnrnntorek politislc og micl
Lished til alle mosisko Bot-se
ro udon llensyn til Knoc- elle
Religion
3. Jordan vil blivo ovsrsivot
til dom, son- virltolig·dyrlcck don,
os nl Ejsndom, vom nllovode CI
overgivet till Bønderncz under Ro
volntionen, vil bljve botrcstot
sum lovlig Bjsndom, og Bøndors
ne vjl tu skøcle pas den« Den
ns Reform sennomkøros allons
do i der Torritorinm, Iotn or l
Bosiddslse sk Arn-Sen i syd Ruh
land. .
4. Arbojderne os der-es Or
nisationok vil blive Amt-läg be
gkytttst
5. Ist-geringen i syd Rusland
vil lægzze Vind pas at for-one de
nye sie-geringer i Ausland under
on Ist-ed demokratisk Føderation,
der besseres pag kuslles link-res
sets. Rast-list Interesse-· xik økonw
miske Natur.
6. Økonomigk set agter Rege
rinxxen at genophyxxge Rusland
ved pnjvat lnitiativ.
7. Regt-ringen vil godkende al
ndenlandgk Gasld, sodi den kor
rige mssiske Regerinxx bar Init
tet.
8. Al Gekld vil blive l)etalt.,
bvis Rekonstruktjonsprogrammet
Kennemkøres
At« en Meldinzz km London of
28. Aug-» skiinnes, at der nui
kmmpes voldsomh Polakkemes
og Rasse-me kasmper nu som
ledmasnd om Besiddelsen akPoki
ferne om EBresSt-I-itovsk ved Bus
flnden. sten Egger 120 Mil Øst
km- Wursel18n. Det ihksdder i den
officieslle rnssiske Bnlletin kot
Hidste Tot-Adag
»I mebem Rektionen fort
givftcss des volgommcs Kampe tue-d
veskslenklcs Held. —- Vi kører tm
isn vnldskom Knmp um Besiddeli
sen zif Doktor-ne vod Urashle
twsk Vesd Krimkloden bar vj at
t(-t- sit-onst Rienslesn tilhagcx I
Omcsgnisn of Orisskuv stum- m
ovporrdesntlizz hims Kompe.
ijidon bring-» mpget Kavalie—
's)
kl
James Wilson äøck
Wilsmk clpr nn- l««n(llirngsminis
stcsr nmlksr l)rii«si(lc«ntorn·e Mo
akgaacst vml llmipn i sit Hjssm
lipr i slcsn lmjd Alilms kit« 85 Aas-.
llun lmvtlis est-rot syzz i flisris
MMHMNH Akdmch wir (’h(-f for
lmnsllmistslqmklomm-im i lI Aut
(),s.s tulfclrtp pl anmrtest Arli(s«jcl(-.
lnzxmi I-nkiill)rtux§i-1iiiists-r hist· i
Limdpl lusr gjiirt snic ins-got
gom lmn.
Jorden rundn
--Ws-W
Iln Ordte km Eben Don ty
ske Prassiilenf Ubert uplmlrreilcs
i en Pruklinuiition kurlcsclon alle
politiskts Panier loyalt uf almle
ni-. l Proklmnationen sigosx at
clms vil Allge- Htreng straf. dor
snm Onlron ilclco tsftekkmnmcssx
.
Malo-is og General Wrsngel
Dist- fmnskp liepmsseniant i de
kauktisisko lccsptililikker, M. Je
Markt-L H- Islewt nilnusvut til
llzijlcuiinnissnsr sm- Fisanlcrig lios
Gotteml Baron Wrungeh der er
lilcsven altesrketitlt uk Frankrig
som Ulksf for de facto Ist-gerin
gen i Syd Ruslanil
.
lenke as VII-Iw? Titlligeke
Reise-· Karl ak Øatrig vil, ekter
hvml det- meddeles km vel un
dortettede Knecht-, blive Kotige
i Ungern. Det paastaas, at Bag
land og Frankrig ei- gaaot incl
pas at stotto en Hamburger pas
Buckapests Trans. Dok ungarske
Polk er Miso-da De enesto lud
vandjngor kom km Italien og
serbion, og man matten-, at Va
tikdnot vil bringe Roms Protest
til Tau-Med. Da Karl blev kom
spukgt i sagen- A11ledning, ek
klmseclo han sitt villig til at mod
W Uns-ums Krone-·
o
Not-sc es Mal-net Maxim
Litvinokk, missile Bolsbevik, as
sisterende Kommissionær for u
donrigske sugek, bar it’l. Mel
ding kra Kristiania kaaet Tillu·
dolse til at komme til Kristia
nia tot at und-erhaudle om For
rotaiugskorbiuäelse melelm Rah·
Und ok Not-ge.
Klub-»O Rmislsvolt 08 Takt, op
Tmtsiz liisp Illi. Aug-. Jamesi
ser Kostilljng km Lsttlan .
Reihe-Man 26. Äug. I et spe
cielt Telegkam fra Kristjanial
.medde1es, at «l«ettlandg Regel-ins
bar kontraheret for 850 Loko-;
motivek, 7500 Vogne og 600,000?
Pund skinner hos et amerikansk
Find-. Kisbesnmmon drejer sig
om 825,000,000, der skal hetales
i tyves Aar fra 1926. Det ameri
kanske Firma vil fu«-i en Obliga—
tism i do lettåske Joknhaner sont
Garanti.
Luft-Ich Nelæggem Ammoni
tion og Luktskibe til en Værdj
sk nasstcm P2,000,000, der nys
ljg Nev konkiskeret at· Enten«
tells Kommission i Pintschanlllskk
ksene ved spreeflodem blev Af—
Neuen den 25. Aug. Melagt ak
3000 Arbedeke ved Anlægge:,
sak hvilke mange er Kommuni—
ster, meddeleg der i et Telegkam
km Berlin til ,,l-ondon Times.«
"’·:Rjgsværnet blev kaldt 11(l, men
Fsiste sig at staa magtkslsist Re
ise-singen sendet- Repriksentanter
til steckst
o
« Arbejdskkorholck i Japan. Pi
Ztumcjelt Tcsyk hin- korvoldt Ak
jsksedigtslsis of mange Arhejdere,
hvsd der or resulteret i talkixxe
« triker over hele Japan· Pra
Osaka komme-r der Effekt-Unin
ger om A fskcsdikxplse ak 3000 Tex
tilsrhe«jdc-ks(-. situationen et- al
vorlig Ima Grund af Ame-jäm
ues Jlisfonmjolmu (I;c-ul)eakbe·j
demts i Ashio Grnlsedistrikt bar
Uedlagt Arhejdot for at frem
tvinge derei- Kmv om Geninds
Hskvttelge af kifskedikzpdp Grube-Ir
k—be,j-d(sr(-.
i
III4 UT shgs strike lnsgyndto
den 25. Angrist i Nkvrheden as
Icompsimzmu hvnr flens Masml ist«
opmgssf tin-il Rokomstmktiimsar
In-«j(iis. 230 Arhsojdksns noillagde
Mer lhstlssknl)ssr, iklch for-di cle
res Arhejilsdng var fin- lang-,
man for-ji cis-n var km- kurt. Do
mir lndsiimslscs imml Lan-n Um
»He Timers Das-A sit-r liegt-nimm
slores ÄrhejtIsfurfjcsnwfe-. De sin
skeslsts Jst nrhcszcs tu Tinmr pxom
dkizzligu Ins-n dsst vil(li- bringe
dem i Konflikt metl Don-us Vog
toke. Da ilcs Mk sipt at vi(l(-, neck
IELCIA clp ArhpjtlisL
« O
lrlæudemcs Miraklceltro. tem
»I)le-mon- 26. August En nopknm
läg Hist-m af Pilgrimme km sil
110 Dolc- sif lrlantl nun-liner nf
stromun- til Tomplomnns fin- at
bemsge Thomas Dis-ins klimm
hvor dist- f()rt.-t«11(ss. m Mirakebj
kund ndkksrssg vpki Hjiplp uk hol-:
lige staunst-, Rom Hin-m ()k)lyst(-,j
besøjxende, 09 stons Mudkormndj
Stisk Munde i fort-im- lkkzcx Long
og Roten-Or er ntilstrwkkpligo
for endoix en chsrdepmst uk de
besøgvndcy og Bycms« Markorkaad
er faktisk udtømL lkke alene
et- Templomore 0verky·ldt, men
Bymsne i Nabolaget et- oversvøw
met at Don-, dot- ikke er i stand
til at komme til Templemore.
---«:::—-q.-—- »k- O-—
Don wo Ists-schn, som er
under Opkørolsö ak Missouri
Yellowstone Purcs Breedeks As—
sooiatjon i WilljstoIL N.I)ak., vil
bläve den største og bedst nd
Styrode Bygning ak sin slags
i den Dei ak :Landet. Den er 166
M lang ojx 112 Fod bred og
opkøres ak Mit-Osten og Cement.
Associationem som bar Eholdt Ud
stillinger d Wilh-now bar i de
Sidste to Am- ikko lmkt stort
nol( Uns-.
.
PWHUF at sollt pu- Tos.
Bn Bandit plzsndrede forledkn
Das klare Person« pas et Tog
ums sioux (J-ity. Hon tqg km
Pollc i sonsvognene Phke samt
Ringe, Pengepnnge og Klar-der,
nkx en Del nf thtet er blevet
fnndet l10s to Mit-nd, Som seng
re lplcsv arrestssret, da Toget kom
til Pest-He Han, der optraadte
Korn Bandjt, hragto de rvivede
sag-or »vor til en Finden vogn,
ltvor ltan lmvdks sin Kammer-at
.
Kubankspllveden Liver- gen
npmsnitlsjg 25 Bnghels pr. Aere
i liicehland Connty, N. Dak. Der
kom to Vognladnjnger til Far
mernis sidste Pokaaty og det vi
ser sit-. at den er meget bedre
end anden Hveda Den lmr iks
lce hakt Rnst. De andre Hvede·
sorter giver jkke more- end 10
Rnslipls pas Aar-en i Gennenk
Init. Maisen, Hausen-. Bygget og
Ren-toller Liver- gode Akgrjiden
Man H nn i Pisa-d mecl at txt-r
ske og vjl bljve kærdig ved Id
gangen af denne Use.
.
verdsmlcrigevs Okto. Washing—
ton, D. -C·, 27. Aug. Det samlede
Tals af Mennseskeliv under Kri
gpn er iknlge en Opgsivelse her
til i Gam- km det amerikansko
Rcside Kurs 35,320,000. Tallene or
smnlset ak (-t Relskab i Innen
linvn for at studero de sociale
Folge-r ak Krigen De viser:
l)rn-l)t(- i Krlgen 9,819,000; AMICI
under Blokade okx ak Epidemier
under Krisen 5,301,000; Nedgang
i Pcidselspmcenten 20,200.000.
o
kam-kehrt i N. Dak. Tier-Mer
n(- i Bmmons Connty. -’. .Dak.,
slml lmtnlp deres Polk 50 Cents
i Timen for en 12 Timers Är
l)(-·j(ls(lukz. Dette er besluttet paa
ot Mode-, som korleden Dag blev
holdt i Lin-th- Fuktueknp skal
bete-le Tini-skean 20 Centåff prj
Rngslnsl for Rsng og Hvede og
15 Roms pr. Bushel km- Kraft
foder, nnar Tit-ksknjngen fores
Haar paa Mut-ken. Hvis Kot-net
er i smka skal de lvetale 15
(’pnts pr. Bthel for Rug og
Ilvesdis nzz 14 Centg for Karktko
der-. Dem- or to (·’,ents meke end
i Eint-. Der betales t» Dollars
for to Hesto oxx Vogn.
o
Ein dem-It Icvjndes Biterslægt.
Anna AMICI-sen how-U wide i
Oak (’«itz«. l"tah, den Li. Ang- j
on Alder nf 96 Aar-. Ilun hlev
fmlt paa s,ji1«lland, I)anmark,
den Is. Mai-N 1824. Hnn hlev
griff muri Jeng Antloksen i 1846
oL kom mesd sin Manil og Fa
miliss til Nah «i 1854. Mr. Ander
scsn slmle klet. folg-entk- Akm ek
torlmätsmlis hendcs m(i(1 Is smau
Imm. llnn New Lift mpd Jolm
Lin-en i 1857 »g: kom til Oak
(’ity i 1860. Mr. how-H dødc i
188L Mod ham hin-de hun fem
Bom. Hnn ekterladek sig ialt
8 thier 74 Isärmshjsrm 163 Bist
nehonmlnsm ojz 20 af 4. Nat-gr
1-e(1, 265 klfterkommeres i alt.
! o
Politibetjent krank s. Hauer
i Minneapoliis hlev forleden Nat
skudt og drust da han Sammen
mecl to andre Politjbetjente an
holdt en AuwmobiL hvoki sad
kjre Mit-tut Politibetjenten led
te after Antomobiltyve og an
holdt Bilen for at udspørge de
fix-e Mænct Bn ak dem, som sad
i Eilet-, krak sin Revolver from
og SkøcL og Halle-r kaldt død om
troff-et ak tre Kuglek. Der-paid
forsvandt Bilen med de Licm
Mxknch og de to genlevende Po
litihetjente kamde ikke Wällen
te den. Hallet var 36 Aar gam
mel og hxns været Medlem at
Politistyrkesn i Mitmeapolis i de
sidsts syv Aal-. llim ekterlasler
Sig Enke og to Bär-n
KVINDINS ZMW IIIKBD
Torsdag Morgen Kl. 8 den
(.26. August satte statsministet
Coll)·v sit invn under det Do
ktnnent, der proklamerer Kriti
(lens liet til at kaste sin stem
Ine lige med Manden i politiske
Anliggemler, og dermed var
Kvindeknes Soaakige Kamp for
Opiiaaelsen af Jagd-in Ret gjsort
til Kendsgerning
lkke lxenge siden sejkede clet
18. ,,Amendment" til vokt Lands
"Kon8tit11ti011, det. der korhyder
Trakik med hemmende Drikke;
des- kasmpedes haardt for dets
Kulkastelgse, .men Landets Heije—
stere« erklasrede Ratikikationen
ak denne Bestetnmelse til vor
Grundlov for gyldig.
Nu er ogsaa det 19. »An1end
ment" tilgtemt at· 34 ak vors
Stater CIZS ak 48), og Landen
statsminister hats proklameret
»det som Tillnsg til vor Grund
lov. Det 19. Amendement vil
sikkert hlive en stipkk stotte kot
det 18de· Kvinderne vil ntvivl
somt altiid kaste et Flektal ak
Stemmer jmod herusende Drik
ke.
Minister- (Jolh«v underska
Proklamationen i sit Hjem nden
nogen fleremonh og dermed
sknffede lmn Medlemmer ak det
nationale Kvincle1)arti, dei- hav·
de gjort Forberedelser til at vie
re til Rtede ved denne l.e·jllg
hecl 02 tage Potograki ak seenen
09 saaledes stereotypere Akten
til Ophevarelsth
Naar Minister-en foretog Hand
lingen saa tidlig paa Degen. saa
gjorcle hnn det for at kaa Amen
clsementet I)orklameret, tm- der
kunde got-es Alvok ak clen Ret
ter-gang, der- trnecles med kor at
hindre lmm deri.
l)et 19. Amendement har, over-—
nat til Dansk, folgende Only-ci
»see. l.——United states’ Bot-ge
res Ret til at stemme gkal ikke
nnskztes eller kifkortes ak United
state-R elleis nogen Rtat paa
Grnnd at Kon. See-. 2.—K0ng1-es
sen skal have Ell-itzt til vecl pas«
senkle inwgivninzz at Lennemktire
(l(-nne Aktikekv lzegteininelse."
Denne Tilfojelse til Kunst-i
tntionen tremlagcleq Meiste Gang
for Konnt-essen (len 10. Jnn.,
1878. Den tilgtemtes endelig at
Repkæsentantlntset clen 21. Maj,
1919 orz at« sen-net den 4. Juni,
1919.
llen katifieekedes at tle 36
states- i folgende Orden: At· Illi
nois 10. Juni, 1919. -—— XViseotp
sin 10. Juni, 1919, — Mich-i
gan 10. Juni, 1919, — Kansas
1.6. Juni. 1919, New York 16.
·lnni, 1919, —- Ohio 16. Juni»
1919, —- Pennsylvania 24. klnni,
lltlfl, — Masgaehnsetts 25. ·1uni,
1919, — Texas 28. Jnnj, 1919,
— lowa 2. Juli, 1919, —- Mis
souri Z. Juli, 1919, — Arkansas
28. «Inlij, 1919, — Montana 30.
Juli, 1919, — Nebraska 2. Ang.,
1919. —- Minnesotn 8. sept.,
1919, New Hampshire 10.
sept., 1919, —- lltah 30. Sept.,
1919, — Calikonria 1. Nov., 1919,
—- Muine 5. Nov., 1919, North
Dakota 1. Dee., 1919, —- South
Dakota 4. Dee., 1919, —- Coloras
do 12. Dec., 1919, — Rhode Is
land 6. Jan., 1920, — Kentucky
6. Jan-, 1920, —- Oregon 12.
Jan., 1920, — Indiana 1.6. klan.
1920, —- Wyoming 27. Jan»
1920, — Nevada 7. Fehl-»
1920, ——New Jersey 9. Fehl-»
1920, —- ldaho II. Pein-» 1920,
— Akizona, 12. Fehl-» 1920, —
New Mexico, 19. Febr» 1920,- ·
0klahoma 28. Pein-» 1920, —
wsst vikginia 10. Muts-, 1920,
—- Waehington 22. Marts, 1920,
— Tennessee 18. Aug-» 1920.
29 af de 36 steter, der hats m
tikieeret Amendement-et, regnssk
ektersom det- i Roglen stemmes,
for repuhliknnske, 7 ak dem for
demokratiske.