Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 25, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der bliver.
Eiern-ne Un! lsljvek enmjelsz
U. Pet. l. 24.)
llclce se Livet.
Deu, sum trut· pau sonnen,
her engt Liv, meu Jen. sum
ikke vjl tm spnntth skitl jkke sc
Liver, men Guds Vrede Nin-r
over hem. -(.I»h. Li, Tith
Det ec- atter et Urhe, vj drit
ger frem· dest heuledte vj Up
mærksomhedeu paa Preisen-us
egne Ord: »0m nogen iklce bli
wsr j mig,« o. s. v. Her hat
vi et Ord at« Dzshetsen Jnhicnnos
for os, hvor hau liess-sek- Yitsgt
pas Order ikke.
Des er Menneskers Purhuld
til Prelseren og Livet ml m- i
hom, Doberen dvæler wil. IIiin
bar Sagt det saa stiprkf, sum
det kan siges. at den. sum
tkot paa Sønnen, hat evigt Liv.
Det skal og maa der jkko slkias
af paa.
Jlen saa den. som ikke vil
tm Sonnen. hvad lum? Des er
umuligt at komme bort fra det
te Ikke, saa længe som der »t
mangkoklige Mennesker, som ik
ke tmk paa sonnen.
Des hedder: »Den, som ikke
vil tm« o. s. v. Det visety at
Doberen betragter Troen sum
en Villiesakt, saa at deu, der
ikke trot, hans Verm-o skyldes,
at han iklkc vjl tw. Dabei-en
Ehar Ret.
La(1 us korteljg standse ved
Betragtning ak, hvad der er ist
»fr- paa sonnen."
. et for-ste. vi da lægger Mikr
ke til. det er Smmens Liv. Jesu
Liv. Han sagde: »die-Her ikke.
at jeg er kommen for at Hed
bkyde Loven ellet Proketekne:
jeg er ikke kommen for at Ded
bky(1(-. men for at kuldkomme."
Dette Ord viser, at Jesus Uc
ke var selvjsk Hatt stnd pas
den gamle Pagts Grund10v. Haus
lelje faldt samtnen med Fade
te118. Han jndrettede sit Liv
efter den gamle Guds Lov og
eitel-, hved de hellige Proketek
hevcle korkyndt kot- Guds Fell-.
Jesus gik endogsaa See taugt
i den Retning, at han sag-de
,,Mjn Mad er, at jeg gør hans
Villie, som udsendte mig, 09 Lybi
bytdek bang Gern-ing·"
Den, alte-am som trok pas
Jesus, mea tro, at som hau
levede, bøk et Metmeske les-e.
Loveu osg Proketerne skal ikke
nedbrydesz de skal staa ved
Legt lagen siegen-ak, jugen
Gmn-udienom.
Ren der var ikke det ene
Ite, Jesus gjordg at tun Zule
åss leveüe et helljgt Liv i Los
set- Optykiehe Bett Ied og
Jede esse-e tot et betete Syd
åens sold i vokt sted, see ben
We ekhverve Syudskotladelse
og et belljgt Liv kot- syn
dere.
Der-tot —- den, der tkok pag
IesV-, her evigt Liv, der vil
Ins-d andre Orts sägt-, at hsn hat
,1Iset Del i det hellng Sald
kosme Liv, Jesus levede jkke
btot tot sig Sols men com vi
spät-Des stedkorttWJeH tuet
Del i det Liv, der er bestomt
lot Evighesdea, og Dødea er tot-H
os exact-ver
Uev den, der ikke vil tro
Wa, ehsl ikke se Liver. Der
et intot et wire om ved det,
slet intet. Det- ets jagen enden
fes til It opaee evißt Liv end
sen-est Tko ps- Jota-.
Of del-, äst- sss ikke vil tto
Its W euer ps- Jesus, det,
sey er i Vejw steck inm, det
sk, U den ikke vjl have used
get heilig-, teue, tnldkomne Ixiv
Ist km. nu- hik i am Stsd
W st IM« life-d W be
Naturen Men Wede Uwr dyn
den hævcs ved Tro paa Sonnen.
Er Menueskes Tko paa spnnen
vjsux at lmn hader syncletk ug
Gud kaar Gelde-has i en Haku-link
Det nordiske Bispemøde
Bd Pællesuätalelse.
l)(-t (·)n-«(liI-g J. Is. Juli ist«
slntthc nordile Bisjscstmnle paii
lcullii Unnnarsturp lmr jtl »Hel
singl)(»)kgpi)st011" tulssentlt folgen
de cult11nuttiqlte:
Ved Forhandljngprne um Bi
skoppens Opgave »F Stilling
vol-e Denn-. um Biskoppens stil
ljng til Menjglwden og »m. hvnr
lescltss fitar VI tlef NION mullkze
l"(ll)·vtte nk vort- Visitittlunestd
betonedes i sitIrdelossheiL at slol
vix-tiefste synspnnkt ftns Bis-kup
pens Virksolnlwcl jlckck er. in lnn
skitl wier Ins1)ekmr, men from
for alt en Teilenle smn benxttej
enhver Lejliglusd til fremfor all
Lennem Praxsternes at kommt
lzeroring med Menjglieclornp
saaledes at Lægkolkisnp kumnnst
til der-es Rest og medvirkek tj
Mcniszhedprmss ()pl)3·;xx.se-ls(s W
sislvstnsncliixe erksomliecL Fri
England ozx Amerika er der from
sat Udtalelscsr i samme liestnln,(.l
om clnt kunstitutlunellis Bispe
dmnnnn
Ankxaaende Kirkssns Purlmlsl
til ds- koksslcpllige Samknnclsklass
ser »g- til dist socialokmmmislcf
Sporgsmaal udtaltes det. at cis-!
kra Kirkens sjde est- nodwmlizzi
bedke end liitltjl at kastslaa alls
samtnndsklassers kællos Trank
til den krieørende 02 vislsigksmlk
Kraft. som Ulng km Ema-gis
li(-t. og at Kirkedns Mit-nd tm
turligt okz frimocligt vender si
til alle samknmlsklassek inmi
Evallgellcsts Alvor »j- Krebs-s
budskalx «-·s »O —-· e .,
Ligeledkss bemnedsss (l(st. at Ich
lcen nie-d litt-Presse lmr folge Js«
For-sog som især gutes nf »nur
Pkikstor paa at komm-— i tmjssre
For-bindle mecl Nntidcsns soc-ji«
le Benisxzelsen Kirlcikn lmr foles
sit Ansvar nnskkms Melan I
Kkedse i samkun(l(st, sum ils-n
hidtil i ultkor tin-ge Grad lmr
kunnet naa med sin tjesnetyjks tjssr
Eins-. Men Evangelist og link- n
henvencler sig iklcp til samknml .
lclssser som Hamban mksn tEl
de enkelte Ida-les som alle1 bar
Pkelse liebes-, hvillcesn Rsstsxinx
09 bvilket Parti des esnil tillmnszs.
lfndek Foklmndlingenns »n«
Psmlioldet molk-m Kirkisn »s.
stutsen chikdes gar-Monds- ist ils-t
herslier stut- Miglie-J mpllem Fnl
kekikkens statsketligts Stillst-;- i
de korskellige Lande. Adskjlli
ge Ønsliek gjokde sig lust- get-l
densde Man vat- enig ma, at det
i Kirkens Liv sandten Umwa
dek, pas bvilke Indgreb fra Sta
tens Side ikke kunde male-s
l Spøkgsmaalet am Blspeembe
det og den teolosislce situation
indenkor Kitken blev kølgende
Udtalelse items-t
Vj Deltagere i Bispemødest,
som iklce money at der bgts
lægges noget Bund pas der tm
logiske, videuskabelige Akbejde.
ene- i Ønske og Bøn om, at vott
Menigbedsliv man blive teuer-e,
adviltlet og syst-lieh saaledes St
der der-if kødes og nun-es en den«
zlogjsk Dankt-ins som komd-at
st tut-use dybere sind i og kla
rer-e kvemlægge Inclholdet et vor
evengelisltsluthereke Beter-Lebe
ved brilkeu vi med Gad- Ujelp
fil- korhlive i Troey i bis og
Deid.
Veä Porhsuäliasen om et nor
were semljv ox samt-beide mel
lesta Nordens Kirkek ver smea
enige est-, et et end-at sem
liv er Mkeligt, iklke blot mel
lem Pfosten-e, wen kremkor elt
mellems de tm Folkekiklteks sie-»
Moden Tät et mänt sem
livs,l««teme betone-Ie- säh-Pelik
lteäen st, et Univesitetslsveke
see det ehe Land holder Pote
lssaiusek i se such-e Lende, es et
Studenten-e i et uoxenlaaäe
lenkt Title-m M veä et
Iscket M this-tote Dis-Le
Ek- sis est miss- st Mk est.
ske- i Wirte i Zwiet
W se esse-et text-M
Mitte-e der me i
M sor- selteset sl Pto
W . - s ! it- « L
b—..—.-,--,
For at krenune samljvet mel
lem Meinighederne anbekales det
at indbxde Delegerede km des
andre Lande til Stprre kjrkeljge
Moder, gennexn Bladene at spre
de Kendskab til de korskelljge
Kjrkers Liv og erksomhesd, at
nnderstotte studerende vkd andre
Landes Universjteter, at Iære de
enkelte Polkekjrkers Opbyggeb
sey-bogen i Sxerdeleshed del-es
Snlmeboger og Haandboger, at
kendo, samt fremkor alt at for·
enes i Bon for hvernndre
samarbejde anbekaledes pas
Sommidsmissionens ozx den »ver
Missions ()n1r-ande.
l Spnrgsmaalet om Mangel-ishr
okmnensk smnmenslutnjng frem—
hævedes, at en saadan stimmen
slntning i vide Kredse mnkati
tedes med livliizero lnteresgp end
nogen sinde, og at Nordens Kir
ker herved havde en («)pxxave at
- nnd-Mc wlskikkede, smn de var,
til at vtkro salt oxx Rast-ne i
sammenslutnjngen Der Var ko
, reslnaet 3 Vejss til nt naa Man
- let: Den r()merske. som kræver
Opgjvekie ak evangeljsk Trn »
- Indordnjnsz under Rom, dpn ame
rikansk—episk0pale. der ndtaler
. sijx for bmderligt samraad for
- at ones i Bekendelse og Pol-kat
njng, oxx den Naturell-SICH som
uden at Eure ved Bekendelse
»z- Porkstnjng vil tjlvejebringe
Samsrbejde kor.f at de kristne
Gmndsætninger man komme- til
des-es Ret i Menneskohedens o
Folkselivets brændende spkirgs
ans-al. Man stræbte ikke ekter
ydke Ende-d, men est-er Agn
dens Bnbed
Der vilde bljve sammenkaldt
en økumensk Konkerenee, bvor
man korbaabentlig vilde ,udpekke
et helles --sku..:-snsk Kirkeraad
Zt III-I rev.
Eil de malt-Its Ist-ignorie
frs Europade
l —
l)««k. wirklile lzispemmlss pas
liullil Uunniirsturp liar til Me
isizzl»:(l(-r:i(- i Not-den uclseudt
- folgende Axt-deinen
Til Menigliederne i Norden!
l)et nordiske Bispempde seu
(l(,«r Meniglieilenm i de iiunlislcp
Lande en lijertelig Ililsen nis-(l
iiulesrlikzt Unqu »m, at vor ll·«r
kei .l·«-u Kristi Nasidsz Unik
Kikrliglieil ngz llislligaautlens sum
funcl mai- msrcs mal etlor all-II
Liul 08 sillts for-ones i Bmi »in
. m clxli l«n«Is-.-s(kl eilest-, livad wir
liianlecp Eil-let- kok Jesus Kristi
z Sliylil vil slmsnke os, en krinisp
-liiz, tmpmlo Modtagtslse ak limi
Gavisr. nimr hatt niskliek »s- d«m.
kog um Trmsikab i Brugg-I ils
. Jem, saa del bliva til hat«
. ekelt-e
Intet almkligt splemle og tro
. end-e Monatsle kan ugte knu- de
Stoke ()mvæltnsingek, sum i vor
Tid fort-gam- pua sm- st sige alle
lxivets Omrimdetg uclen at spio
Baewtk jagt-n kan lytte til Kamp
— kaabene mellem de koskelliixisllcs
. kolkuiugslag Uden at kniest-es iur
»der-es Samliv i Pkemticlku
Mein vi bar dog endnu fast-sw
.(1’kun(1 til Haud, Herren liswrk
Hatt les-et- midt iblamlt cis i
. sit Evangelium Him Mde vil
- og lcan ove storvikkk iblamlt »s.
Minute vi give lunn vidt Rom i
- vol-e lijerter i al ven- Cervia-»
» og i alle- voke Livs Forlmlil Da
skal vi erkore, bvokletles bang
Emjke Hund kan forvsndle alt.
Enlwek Stock og kaldets km- sin
egen Herre, og enbver kaldes til
med Sude madige Hielp at
yde sit san-Use Mde til Ak
bejäet for Grids Riges 0pbyg
Felse. lagen M holde sig til
bage eller skycie Opgaven kri
Sig. Men vi er kaldet til at
sit-beide og Lampe i Felle-Jakob
idet vi bis-weh form-net- o
opmantvek Neuheit-C Vi lum lic
ke nndssa at se, at klärt-ev pas
tstlig Als-do musi- Nordens
Kitko til End-ach til Tro, til sam
muhoid i Kskligbech til Trotz-st
boci moä den san-like ngsve,
bvokdil Heu-en list- ltslciet Not
dem Tit-its
Hort-on voi- Gmi vil hjælpe
og vol-has o- dertill
Kall- Caumkstotp, ·22. Juli 1920
M uopdiske Zwe
.- I
ZWEI
at
G. B. («.
lö. A nd n l) un, lowa. Ändn«
hun. Ia., det lustde nltskm Allm
szo et"t(-r en selig Pacer Kejse i
..l(()ngens Zähnde
For 1njn Acon personle Dol
man »j(sg — met-d Talc til Iltsrrcsn
ug Yennernts i Jlontankn N. Da
: liuta og Cnnnda —- sjgc-: l)et var
tur mixz s(-lv on l(’()1-·v11;x(slsc«n:4 og
Veilcsrlcmsgcslsens Missiunstnr.
At korkynde ds- ewige Sanella
der til Riiljglmth at prmdike Je
- sni Rristns ug lmm kurskæstet
til Moden-s l«’rels(s, at tilskzsnde
s »mi- mk til Inst i nkimiu et
ltsr l Nil-Ade oxx Kundslcah ug ma
ns- til Handljng samt nt tale Klo
nich-ils- uL Sinnktnnlwpgawr,
ilcst isr mit Livs storc (ll-r-(le.
Dis-se Its-Hier var d(-t. lnsur
um vi sinnledsss pau mit »Kon
msz" l Nord Kled Takttettimelig
ins-I ipzz Glis-de vil den lang
lcnnxlrisjw lilchl steigende i nnn
lssrinslrinz.-. Und nl(-n·- .l«)r(sn!
lind-in on Gan-z Tals for alt dist
Fuchs. vj nnd stimmen i Dagean
»k- kur Time-me Herren tllmaal
« to mu lknzxdomqgliarvn og l"nL.
· dumsturlnmsdet taklcor joks j sit-r
1 dtsloslmd for Indbxdelson dornjy
len Andnlmn jgmr Ältsaa vol
·l1«j-«tnm(s. Al Korrssspondnntkek til
Sid» i en Part. Prennnedcs var i
Annmrseln nennle Furmanden
rfor Deinslc Jljssinnswslsknlx Pu
stur Ä. Russle Dest var osz (-n
· sit-rd(-l(33 Glasde at nmdtages et
« Bein-z ist« disnne ltcijtkrmsrdigo Re
prilssentant fra Moderlcirken ug
lxstxdeligss Kraft i den dunslw
« kqtpndks neun-heck- dep nis.
siensarhpjde samt chsdlem at l.’(l
valsxcst for Ptalnnissionon
Efter (,-n Iliddmz at Prnens
lnsdste sag-or for Bktcsrmiddnkzen
frn us nagstisn som et l«)-n. staa
ssnde Emnpr var Porlmldcne i
himman bat-de ltvad Stat, ske
l(-- 02 Kirlceliv ankam-. For-stinkt
sie ogsaa om vort- Purlmld dreis
' d-- slg vor sama-le Pastor A.
ltnsclt var jo herovre i 1896,
sinnme Aar sum Den fortsnede
claka Kirlce blev stiftet. die-get
fu- koregsset i disse Aas-, livor—
over vor liøje Gast glasdede sic»
Min llnstrn og jeg betragtede
dstte Veso-z sont est at vore- nfors
klemmt-like Minder.
Om .Utettett var der et Firl
lesmode i Audnbon By· 0m Rim«
dugckn et Jlødis i Ell-c Horn. lnsor
Venner fru de mnljjxkendcs ble
njgslteder var til Medic Amidellg
talt var disk-e Mode-r som en rel
jmrende »Plaslcrcpgn". ledig-met
us Solens bys og Var-ne. Bn
lcvidrende Los-sang, var Resultøs
tet i man-c- lljertetc
Tal-, lasre Pastok A. Busch
kot- Resksget, som De Sklagde t
en Del sf Menigibederne her t
.,vort store og dejlige Land«,
som De selv betegnode det. De
res Besøg vil danne et nyt Bro
derbund mellem Moderkrjlken
bjemme og Dattel-en her i Ame
riktk
find alene LIrenl
16.-Blair, Nebr. Om Klan
dngen den 10. August lød st
ter Parolen til Form-indem En
Tut lgen i »Kongen8 Jst-inder
Pørst til Malt-, Nebr. Det gjaldt
samkundetg Katz-terms Otto Ran
sen. Form-knien og Kam-ersten
delet- en liel Del stimmen at bu
de Zug-take og Mode. Eßw
delise Belsb slcsl ad sk samkdkp
det- -Kssce1· hver Wonned. Et
Icwrao Lolch-, da glaxlek vi os
i Pellesksh Er de dericnod
www, ds, ja, da engsten vi og
bade-J st Herren puny vil tiirc
ved scmkandweuuers Biene-;
m de ersten hver Use eller Mac
noel ellet Kvsrtsl man sende Ga
vcr ital til Missionskmeme.
veuuerl lud mig »der sitzse clet
Mit. ludkomiulonslus
sen er holt tom os Bin-no
hjsmsln ssea list-lockt send
en Guts und-. Kam strslks dis.
sc Its-Ist- til Und-stafnsg.
gez-su. gn- m via-w vi- st.
want, Nebr» til Kinder-, Nebr.
Rai-st- ogsntlige Maul var den
no, Gans Eben-Essig Brut-In Colo.,
til Ast-stated «
W i Moden vsr usw-est
It Hilfst Ist-htm- Otea on Pot—
M Lea We Los-m- now
MWIIQWUWWMMWMWM
New Reichs
M Bon of Iouth
Um IInLIisII HIitiun of SIc«iH.-ui·--s’u·1IHOIIUH
·
(N’
LI
Z I
»H) use-II Icnimn "In-.-iI-)nmn-nsf Bis-Ä L-« Dis-III
I.:11·»-- isIHik Tvnk Hund Pape-II IIUI’;III3J-· IHUM
« - .I I
Wo) in guliI stinume (-I-)!I1.
Prics S1.50 not.
Xs f) III« ·«h:n·.·u-ti-r ·-t" this Itsianxtkiin W
Clllukts Ikuf U. II. X«l’IIL-, Ph. I)., I’(I. I).v S. T. II.
I«III. I)·:
""I«I1·I frinhliniun Ims I«-««n must I-)" the
Imth »I« it »in-Mr »t· IcnngsIJ its uka st
D
L
I)inIE-I1 Inst-;qu Jst-Nun Ein-I dzslen As tm Hirt-!
n i-· in Tinusi isxx-·-(-·ILnk-Ij»v Inson Isl» «x"·-T Tus
tip fIns ums-- »I« tIns origika ---- —- This IosssIc
i— Hi Hain-usw »I« g«-IsI·-n thun-Ins- -i« «I1«s
nimm- nnd jin-Man uf J«»111I1."
special quantity prices to Agents and Psalm-T
Danjsh Luth. Publ. Konse, äzq
Blatt-, Nebraska
"MMMWMWIWMWMMWMW
ZZZZZZSZZZZZZZZZZ
;Z
D
Stul lliltsn nt lslivi1 upiluszL llkii
Viitnl·t";t-reii turivinnlt Dot endte
nied tu Jlmlssr i Ich-kein est Kriti
(l«-nimle ug en lillc Tal-s til Unr
ncsiksilisn nde i l«’reileriksl)org,
limr niin tidlijztsre Nalio og gam—
les Ven. Histoi- ll. Xielsen nn isr
l’rn«s·t. Vi drnftedis lsnade »gan
mislt uzz nyt" «--— ikkis mindst
Vimskeligliederne i vor Icirkes
Ärlsejde wd at nmde nllts lie
rettigedts Kiskiv, baadss med Hen
sxn til Dziin un Engelle
»Hm-des i)x.s." ug lklcss »eiilen
»Hei-« er ihn-lohn- lcegeleti, den
sunde Regel at rette sixr efter
i Skyros-sagen
lcn n)" Tinjz frn Blinden. lth
llnrn Iplndscsliiz todt til Verden
i Form nf et Alderdomslijem
llvinl nmn der slcal blive nk
dksttss lliirnl Zlnn det vil volkse
up i lleslimlenlnsd og llensiw
fuldliod ok- i Droderlcnsrlileicd til
inner san-finidslmrn?
Das-net set- nok san godt nd
Dets Hunde Dpdragelse beror paa
dets 0pdrngere.
Vi vil folge Bat-net i del-z Ud
viklinzz Ined lutes-esse
l7. E l) e n -l-J z e r, lsrnsln
(’-»l0. Aar-festen tog sin liess-n
delsks i Aar lidt tidligere end el
ler4. Den unifattede Dngene 12.
—l:·). Anmut, med Mandajken som
en Art at· l·thert·est. Folgende
Priester var til steile ved Aar-c
kesten i Anr: Pastor N. l’. Gra
venganrd, Kornnind for »Den
dnnslce Kirlce," Pastor A. Busch
Formnnd for Danle Missionssels
skal), Pastor J. P. Christian-sen
frn Dem-km Colu» Pastor J.
Knudsen frn Kenntan N. Dak.,
Pnsmr Anders-sein Brust-, Colo.,
Pustor dessen, Brnsly Colo., til
liørende »Den danske linke-« og
Pay-tot- G. B. christiansen, Anda
hon, lot-Isa. Poruden disse Prie
ster var der tilrejsende km sk
lte fau korskellige steder, bac
de kra s. Dak» Iowa, Nebraska
og Colorado.
ils’estvejret var udmærlcet, 08
Feststemningen ten og gkøn To
nen i bele Festen var nk den ret
te Art og i Porkyndelsen og del
vjs i Foredrngene lød Tonerne
tm Himmel-km disse Toner, smn
Digteren siger »der nldrig tor
Nummer-»
Mange- sider at Gudis Rige
dilev krewiioldt under den kire
Degen Aar-fest
Ganske betydeljg tjente der til
Fest-en- Porlmjelse, at Pan-tot A
aneli var til stede ved den Mr.
gte Kalt-del at Besten. Hans var
me, klare og sbjertegrihende Isid
nesbyrd greb pas sperlig Vis
Hjerterne. Han talte nied Myo
diglied og Salvelse til knegen
Optnuntring og Vederlcvnsgelse
tm llertons Aug-ist Js, det var
os en stot- Glæde, st Den-L Uiv
sinnst-oldwa Form-nnd allgng
Bein-g bet- pss Eben-Beet Hans
Bein-g wi- os til wegen Mediz
neige.
løvrist var bete Ast-tagen en
sure Its-n Peit. søndasen —
»Kerrevs Dis-X sont männlich
ni- den stot- Dsk. Der vsk tre
cause Its-do —- Ponniddsk, st
temäddss os Mun. Dotj der
l
pim sit-rle Visi finsngisclcs Festen
- UNI Sich-« M· Okdvts Fsikkyw
del-«- ug Ninlvssrtmnlpt, lssinuen
ng Lorsangxen «—— ilet wir en ski
sttsrs lnqlijw til Diskunjswgch
ningesik eile-r til den — ljmlremle
Kaprljyheds «l’·j(-n«ste. Nu er der
uns-im fire j«·(lvie(1e sjistre pas
l«Zh«-Is-I·Jzer, net-Hin- Spster lu
gsshukxx qudtsntlc Roswth scstek
Hin-H Auster Ratt-sue 09 Smter
Nimm-, samt ku, der kurlsereder
sig til Mitknnisssegernimxetk umn«
ligz Lunis-e »k- lsIlscn Dissts seks
Ruh-kn- simnnisn mal Br. Änder
.wn. Padtur -l. Zladsen 02 Un
srrn kurer tin-J kahl ..spe(s(l" Da
mm Inn-. Guts velsizzne jer, knsre,
i den dejligcs Tjisnestsy hvuri l
stand 1)(-t er at Mode-, at fle
rss Icvimler rsg Mit-nd nqu snart
melde sig til Diakonicsns hellige
ojk skouncs Gen-ins
At hier«-. tlet er clist skorste l
Verdun. Eben-Exist- VII-hinwink
den hat« ndfuldet sig form-der
liizt judtil i Dug. Alle er uptags
ne dern(1e. Der er 34 gamle Meu
nesker der. Det er et dejligt
sted at vgl-re for gamle Montie
sker, lljuslp til enhver Tid bat-.
de for sjusl oix Legeme
l las-ri- izamle Visnner tlerude
pas Eben-END Tals Herren for
der clejlige Ujen1, I er i.
Jled Gliede og Tak til Iler
rcsn for Rainmsret ude bog edel-,
bjlser jeg eiler alle mesl Orde.
ne:
,,’l’,jener Herren med Glu«de1’·
M Zaub.
Det er ikke lustige Ziele-n jejz var
i Brush ander en )lissiousrejse.
Men for jeg tusttkte pas det, kon
jeg der igen. Mr. Otto klangen,
Mast-»New» shsvde taget sig If
den gomle 92 aurige Peter lieu
riksen, Horn var pag »t-he Poor
Parm« ved Kluft-, og kaaet lum
anbragt pas Alderilomsbjemmeti
Brimb. Den cwmle var for skriis
beljsg og usikker at semle ene den
lange Vej, hvorf0r- jeg ekter Otto
klungen-i Ønske ledssgede hem.
Vi reiste da frn Blair Our-das
Middag (11. Aug-) over Omshs
til Brut-tu Vi var i Pølge meck
Past. Buseiy der reiste ad til sa
nnwriet for at de1tsge i Ast-ske«
isten der-ade. Jeg kom ps- den
Munde ogsaa med til deswe.
Adskillige Leemmede var Sou
sædvtmlig mødt til derive Fest
pas Ebene-en der vsr nogle kr
Coloradso og muske andre fr
sndre Ema-. As andre Prester
deltog G. B. chrittisasen, Anda
bon, J· P. Christian-Hm Dem-er,
II. P. Andersen og J. Les-den,
Brod-, N. P. Arm-engaan Kron
borg, Nebr» og -I. Kund-en,
Kesser N. D.
som sagt Pest. Izu-eh deltok
osssm Ren prsedikede Tor-das
komisch-: over Ach 15, 2—4 es
om Bitermidclagen over Josvs
s, S. ,
Ved Aktenmøckt tclte Past.
Ort-wagend over Joh. 21, lö
19. shvoretter Put. But-eh segel
Isrveh o- Preäsg Morgen korr
Mte Inn tin Reise wod Vett.
Den Leute Nation-, hvor Inn vä