Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 25, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..DANSKBREN"
a Dxiuish-Ämericm1 Weshle
»Hm-Dei by «Tlns United Danish
ka-i1vs«(.sk-ii(-.·kI-s Darin-rein Uhurch
in Artissriciisk nul published by
Dank-h Lule » Publ. Iluuse,
Mit-XI Nebr.
G
.
st
N . N- II
r :
Dangker
Blair, Nebr., Onsdag den 25. August 1920.
»I)ANSKFJREN"
et dunsk - akuprikmmk Ugeblsch
du« pjpg at« »Um f01·(-nmj« dah
«Skk« ssmngsslischntlnsrskw Kir
ke i Ann«1-jk«si’« ng mlgivuz as
Danile Luthpmn Publ. Hum
Blam Nein-.
... «. , ——-...--.———
H - 29. Aakg.
Püblished and thstribütådtmixijclåfsorhit (No·. Bssauthdrizw «b«y—tb?:A-oit ot 0Zt3btzr«»6,-19J7. on til- st Melker Ofter ot«Klait-. NSWXQLLZJNVLFL opjhtzpresiqenp —A. I.»ijkjoson. Post-Mr Col-L
Polen er mi pes- Otkeusiveix
Ver meldes un om polslt Drein
geiix Das etter Deg.
sidgie lYgepi Mislilinixer km den
polskqsiissisike Pisciiit »der paa,
et dei- ei- Hkist ist lielt Omsiliig i
Pokliiililei, at de riisisiiske Bol
Slieviker ikk(- blsit ei- staiidset
i den-s Fremrykning imod War
scliiiii, men at de her iniiattet
sage l)et«(-nsiven og ei- iiu pag
Tillmgcstiig effek- at have lidt sto·
re Tab.
Meldingerne den sidste Uge
lyder i Kortlied som kelgeisi
Waisen-ein Is, Aug. — Icpr
et liave stendpset Russerne Nord
kot- Waissoliaii gik Polakkerne
til Angreli piiii Hori- vixktige De
le ek Fronten
Regeisingen offeiitliggjorde l
Aftes i en speciel Balle-tin den
0p19ssning, at Polaklceme hav
de glaaet fis-e russisske Divisiod
nor under Angkeli i nordlig Ret
ning. Angisebet lededes ak Pras
sident Pilsiiidski laiizks en liiniiu
det- gimis km Garovolin til Zile
eiliuw langs Ploilen Wilge.
Deiiiie Linie lieger mellem 30
og 40 Mil syclcigt kot- Warst-nein
ogs iiiun liar iiigeii PkMt tin-fest
kor. sit Riisseriie kiiiide triie Ile
vedcmdisn fis-i disii Kont, men
dset nye polsilns Anizreli lciiii Lea
eli"(iislig(s Feige-i- for de Bilde-,
dei- er koneikntiseret direkte Ost
kei- Wut-genau
Der var fmsste Jlrsldiiig. Un
der 19. XII-. iiioldiss wider-e Mi«
Wut-schan
De polske militiisise Leder-e ei
nii Sag form-jede over, livad de
res Biere lim- iidrettet i de sid—
ste, tre De e, at Oktieeiseme if
««(Deiiekelzs«ls·åseiskåe"gde TAFEL et
de Einlenk, sit der soman Akten
ingon riigsiske Roldater vilde
vix-re pim Iiolglc Grund. Man has-(
bei-, at Rimsiwiie ikk(- blot vll
lilive drei-et iiil zif Polen i de
nun-nieste Dage, iiien sit .,ilcl(e
en eneste Bolsliisvik vil kiiii I«0v
at iiiiilkusnini(-."
sllisse l«’»i«likikilinin;zcsr støttes
paid clet stadigis Held, smn spl
ger de tii stun- Aiiixrisl), siim nii
fort-Laur- Kilen, sum Piilaklceriie
drivok i novdlig lietiiing gen
nidin di- riissiiske Linier Nonlvesc
for Warsciiiiu, Higes iit Wen-dre
vet gaa liuktsigt krein, at Politik
kerne sydøsit for ils-on i de tild
ste 24 Timeis liiir avanceret kra
20 til 25 Mil. Det xiiidet Angrel),
det- for to Dei-e siden rettodes
mod en Linie, der gik over Dein
lin 03 Koch, foregtier nii moil
en Linie, dei- omtrent gaak over
1..)v0niinsk, Keins-ist Liedlee og
Bielic
Uest Hier usd lil, iit Rasse-me
vil lilive iiiidt til sit leide til
lnige i (?eiitriim, indtil de lier
neuer Eise-it liitovslc General
sikovski ved Nokdfroaten meld
te i Ghin-, et liiin bin-de taget
2000 Pause-g og man entegeix
et dei- ogeee i centriim er te·
get et Stort Autal Denker-. Lem
«l)erg alt-il viere uden Dei-e kor»
Rai-Zere
Pke Paris meldes seniine Deg
Eele Demjgslcokridoten ei- nu.
bekriet for Rai-gere, es den di
rekte Baue Lke Den-is til Wer—
sehen lieis genoptssec Treliklcen
som Feige et Poleklcernes sto
ise Medeas-ein der list Eli-ever
Belehevikekne Lis- 12 til 50 Mil
tilbege lenke hole steckte-ten
iKrs Moskow meidet stimme
Des: Rat-ernst stilling blinde
lenke den polelke Pkont es i
syddkaelend «l)lev i en Tale et
Leou Trotsky i en Tale i Geer
betegnet soui »almin(lelig til—
« kredsstillende. ’ ’
Oveis Komtsntiaopel melde
kre General Wuqu om en ny
seit over Belehevibeisae i Hyd
Bild-all
Untier VO. Ank. melden Der
polslce Angrels er nn i kuld
Gang. Over 10,00() Fungetz 30
Kanonerv 300 Maskingevæker og
Tusinsdek nk Vogne et- taget km
Bolslievikerne Poliiklceme hat
des-n Pultnslc osx Wysliow, Umr
igennem Russerne inkireliekede
fremad imod Wer-selian
Pan Grund af Polaklcernes
Trylc km Norddst sixes Bolsslies
vilctr01)perne, dei- vnr neuer
irem til Weiehsel syd kok den
prenssiske Cis-enge og Nordvest
for VVakselmih at trat-like sig til
bage Og Bolshevikerne i Øst st
iges at gaa tilbage over Brig-Flo
sden kletse steckt-. Liedlee vand—
stes tilbnge af Polalclkerne i Onk
.degs. 57, 58. og 8. vrusssislke Divi
Sioner ved Pronten koren War
selmn er ljleven Mel-St, liedder
det i det okkieielle Kommimike
Onsdeg Aftasen
Pisa London mel(les, at Bol
slievik·KrigSministet-en Trotsky
raadfsirek sig med tyske stehs
office-rein
Pnder 21. Ang. meldes after-,
denne Gaan km Paris, om nye
polslce Sein-. Polalckerne er
ganet over Ploden sing ved
(’lioln1. De et- naaet lIen til Flo
den Nord for Bresfchitovslc og
link indlnkztst siedlee og Einla.
Polalckekne liefinder sig nn
inellem Porterne, der liess-leistet
lkisest—l«itovslc, i del de rylclcek
kreni sydfksih I«)e pnastmny et de
Amtes ak en nlcrnsnslc Division
sig en rnssiqlc Arme, det- besinnt
af Privillige og kommnnderes ak
General lkali·)el10wiez. Denne Ar
me slml viere lilevet tillmge Ost
for lkrest·l«itovsk liajx de missi
.slce l«iniet-, og den nkskek Rom
Inuniknfionslinien for den rus
siske Gsknisoa i Brest-l«itovslt,
sigek Polnkkerne. .
Prn London inelcleg, nt de bri
tiske Diplomuter solt-r sie nie
kxsst leite-de ved lfnderretningen
inn, at Polen slnir vnndef en knld—
stiendijz Sizii-. kokdi denne ikke
ulenes sikrer Polens Selvstusndikk
lied, men fordi den tillisze Her
ner Ciksnnden til del spiendte
Porlmld nielleni England ug
ib«mnl(rig.
l)i1)lomatislce Meldinger fka
War-sehen Lein- nd paa, nt stil
liii;.-(sn er ldlewn lielt komndreI,
siden Polukketsne den Is. Äng.
liegyndte dem-g Mo(langkel). Der
er el Grund til at nennt-, at Po
lalclcekne vil were i stand Eil at
holde de vnndne seit-e. Indtil
denne Tid slnir de maattet njijes
ins-d Polalsclier km den gumle ty
slce llasr og med Polalclcety sum
er vendt tilbage kra Amerika.
I sidste Jleaned blev der nd
slcrevet 400,000 Mund, som nn
indes-es Osn der skel beben-V
knn Änneen kokzlges stil 1,000,000
Mund. llmd det siteklig gælder
otn er et finde Ammunition og
Ofkieerek, lwilke begge Dele an«
tegelig vil komme km Krausk
kig. «
« Pariser-ne, sotn Polelckeroe til
denne Tid lim- teget, anglvee til
330,000 e 40,000.
« Man wettet-, at selv am Pol-sk
lceme opneer en kuldstsendlg
sejr, vil de nejies med at holde
og tot-Amte des-es qegen Sporn-.
De sidste Uelsdingek tm Fron
ten lydek fremd-ele- pae stoke
polske seitviadingen Anteilet ek
Pauker-, som de her reget, eu
gives til 75,000.
Destillstier M sich-.
I Geer Eitermiddag gjorde
Lovens Hendllnevere en god
Denkst pas en Darm ea. 10 Uil
her syd kot- Byen. Parmen- Bier
er liaku G. Stengen To Mond
tm Omlm hevde ledt Daimy
Advolmt Grece Ball-vät- Opmsrlk
somhed den pee stedet. stets
skevt Carl sehmidt ek Uneoln
los Shekikk Mein-en- ak dette
Ci)1111t«v, ndrnstodis nie-d Arke-st
ntstlns, risjstse til stedpt oxz kandt
tro Destilleriknr i knld Oppeik
ration. Do fnndt 150 Galloner
Rosin-Wl1isk)s. 47 Tomle a 50
Gall-mer listr af RoqiniMaskk
Pein Mit-nd armstprpdes og kor
tog »h» til Bliiir i Aktos. Ejeken
ak Miit-»in Ihn-i i 0m«i«2. Julius-l
Bronnen nimin Kam Ejek OF
nennt-»Hei T
sulklcek-Pt·ls-kaldot. z
sukkerhsukllemc kluger pig
Pois kokt Tid Siden var clet
nwsten iklce Snlcker at 0pdrij
selv for 30 centg Pnndet. NO
er der fnldtop af def. og des
kaas i Chicago for 18 Gent-;
ja nod til for 16 Opnts Punäeskå
Sol-trennten km- Oliicagog H. CI
«l«· Konnte-. Ritssell -J. Poole mik
talesr som Hin Pormeniiig. at Sol-T
k» ved Nytnarstid vil væve net
de i ca. 10 flonts Rinde-f- Uns
tcsd states Rentsngmszl vs
nomliL hlivcs 30 n 40 pflt Umk
re, nnd den now-n Rinde fsir hal
vmrpt. oxx Mis- Poole menety »
de, som produceer den slags
Ruklwiz vanslcislixz villmnne bli
w nf nie-d disk-est Var-e, fdr Culm
Snliclwnst til Vintssr lipgynder It
strcinnncs ind »vor Mindest
Bis-Zornigean Niisgtolge nk St
las-en l«)nilmr,(zn xsna Rnkker drov
Prison np til kltl (’s(-nts. Ellen nu
N- lsInmpiN sulclccsmvl liloven su
stur sit clpn lim- knmme vix-klung,
wm Bmlsamo liu til Lands vil—
di- lmvss haft. Klisn der gilt-es
fremde-les For-sci- pan at holde
snkkprpriscsn oppo· for at de,
der liege-t- indis med Linn-Cz Ist
blivis ak med dem, OF man.
Mike-r at Bilde Fusmcidre ind, at«
dest- » knap Tid ji«-m sulclcikk for
at fein dissp til nt lccilns stun
lchlmldnlngssr til do numsrssnde
Frist-ts
(’nlias Rulilwva smn millio
steg i Deo-Italien nnslans til (:a.
4 Klillioner Tom csllcsr Tl Gan·
g« san stor, Som dmi vat- i 1914
ellpr i ds- mtsrmpsto Äms ftsis Kri
you.
Mode-its Rnklcpklmndlismp sm
lnd Psillc siddss med knapt Kliial
ak Rulclcer »F- lnd Pattigxfullc lies—
teile i ils-n- Dommis for dct lille
Kvnntnm, de fik. snu H- dpt nn
dism Zelt-, der lxsdcsr »in Mult
vcsjtt Dr- liar Samlet stan- Lag-ro
ojxlioldt demillanb mn nt sl(til—
le fna endnn licijprcs Frist-in Nu
synlcsor Prismn i Riedksh isg mim
ge nf ds- lmndlpndp imddesor al
vmsligcs Tab i den AnltsdniIUL 1
lxsllmt ni« isn lTLo fxilsdt Anklan
priscsn »vor 5 Ponts Ptmdkstvv sitz
mnngcs nf slscs·l1xui(llssn(ln lmr main
ttst cipgiw i ’l’nsindvig nk den
Profit. do Mr sknffcsdo Sig. Bt
Telegmm km wagliington mel
dor bl. a.: at est af Landets Amt
stCs Sulckerkikmaer lim- beste-tm
sig til at falls-de snkkok til 15
Gent-; pr. Fund kot- at møde Kon
krummen-C
Aom medvlrlcendq Aar-sag til
sprisfaldet nmvnos, at «Sukl(e1s
band-leise i Udlandet shndsomt
sendet- dekes Pomyningser lier tll
llmadet for at kaa Pol-del at cks
Mjo Prisen Mange at dlsse sou
dinger km Udlandot er allen-de
naaet bot-til ellszr er pas Vej —
kra Brazilion, Peru, Argentina,
Kinn ja endogsqa fka Afrika
Vort egetLand.
—---.-----«,--:-«-.t- M---—
stattqu nimm-. Rege.
ringen-s Udkkjftcr kot- Jnli Mas—
necl var ile. Molcling km Wash
ington over V1,500,000 miner
end lncltasgterne i Juni.
.
Unser et Tokäouvsjr samlede
12 kuldblods Holsteinkør sig kor
leden Dag ved et Gxnrcle pas
Willlam schwartz’s Form næk
Wessfielch Wis. bynet 8102 ned
i (-’m«r(l(-t og Kxierne Mev dkæbt
af del tslektriske HML
.
North Dakota-s Evetleavl kut
1920 anslaas til 77.794,000 Buslk
els i 1. A11L—Rap1)0rten frei Unit
ed statps’ But-Hin for Avlsover—
Alag. Fa. 35 Procent af Rtatenn
Hvedcsakeal or singt-Chef ak Rum,
»F Zikaden or km 25 til 40 Pro
oent.
.
It Kulisse blsv forleden Dag
opdaget 50 Fod kra Kapitolet
i Bismarck i N. Dak., ak nogle
Arbejdere, der gravcsr j Tomten
for en ny Bygninxx. Det er Ug
niteku1, og skjsnt det er Umqu
et Zige-, hvor stor Knlaaken ek,
ser det dog ud til, at der er Kul
ander Kapitoliet
.
Rai-on i Omegneu at stukgitg
s. Dak» bar opnaaet en Hode
ak ni Pod, og det ser ud til, at
diet vil Nive dsen Amt-sie Avl I
Distriktets Historie-. Der er 1
Blacsk Hing og i de 0mkkinglig
gende Distrikter kaldet en Over.
flod ak Rpgn i summer og som
Folge der-if vil det- ble et Kron
mus
O
Frist-me pas- Pødevarer holder
sic. Sknnt Wsli«)l(-skil(-prisisrne pag
l«’ml(kmr(-ts War no(l, » dette
sing ilikcs Tilfiisldet misd Blink
1sris4csrsics. lknlgp Ärlipjtlstlopmstw
montists stutistilc gisk Pisiserne
pisii Puck-miser e-(-n Pmeent op
melltsm (l(-n 15. iltini ngz cltsn lö.
.lnli i 352 lkymz (l(-rilpl;in(lt i Plu
cago· Knn i 17 lkyor gil( Prismv
ni- ncsil.
o
WMIMC Web solc.
kerhandleme det- såcl incle mkscl
sher Bplmldningets as Snkkksix
Mk Priwrms gilc steil. lnik lnsn—
vomlt sig til Justilsdespa»Hm-ji«
tot nie-il lscin nm at t-(,-(l(l(- dem
for Tau Klange lliindelsmæmi.
som ikkts inn- liaft slmv til sit m.
ge stnrre Portjenoste end on
lent pr. l’1tn(.l. kluger nn »ver,
at ch- kmnnmis til at li(le store
Tab. fonli (l(- kcllyte Stücken-h
km- l’riH-fal(l(st koni. Departemen
tet skal ikko lmnnss hjuslpe «(l(-m.
Tennessee music-Stett Team-—
sees .l,(1;zi-slatnr hin« nn ratifice
ret Anmiithsmesnlth lil Lkintleks
Grundlnv um kvintlcslig summie
ketJnx Imaanwrnciron bar sal.
sit- Nin-n nn(’(sr likitifilmtj01mn,
» clermorl Ammclpmeith ve(l·
tax-seh iClist dot- nn or 36 Sm
ter, som lim- gmlkpmlt (lt-t. Ten
nessee-Es sonnt voidlng -(1(-t kor
kige FMZL mi-(l 25 tnml 4 Stem
mer, nkx 18. Ang. ve(·1t()g llnscl
det med 50 mod 46 Stemmotx For
kvindelig stammen-f knn lilive
en Dei ak Landen Grnnd10v,
mass imidlektid lldenrigsminister
Colby los-malt erklære, at et til
stksskkeligt Antal statt-r lim- ra
tikicerot Amondementet
o
Äms-ält- og Polen. Efter or
lang-c Milde, som Regt-ringen
sboldt 17. Aug. for at overvejo
den uliyggelige stilliug i Polen,
kom der frem, at United States
kommst til at vise sic ,megot
koksigtig, nur dek gælclok ak op
kylde iPrwsident Wilsons Løkto
oim at benytte »aus de Misdler,
som stam- til Landets Rasdigliech
for at støtte der polsske Follc 1
Sin Kamp mod Rusland "
Der ndgavcss ikke noget be
stemt angaaende, slivacl der blev
sag-t- xma Ali-det, og heller ikke,
shvilken Holdning Pkæsiclonten
der kørte Porsus(let, incltog, met
det kom klart from i officielle
Kredso, at hvsis sler ikke incl
trtgkker uforndseede Omstændig
lieder, kommer United state-s il(
ice til at laano Polen klere Pen
Uo som en Dtsl ak det Lsith der-l
lmlv givet ak Prnssidont VVilson
i haan i Usdenrigsminister Col
lpzss Nin-n sendte Note til den
italienske Ambassacldr for nogle
Dage siden.
Mexico-I AnerkendolsQ Meldch—
ger, som indløb fra Mexico den
17. Aug. med den Pisa-stand, at
til at anerkende De la Huertas
Regekjng paa visse Betingelser,
som lsdenrigsministek Colby hav
de opstillet, blev beste-tut og au
torjtativt benægtet i Washing
ton.
Blasdet Bxcelsior, som sudk0m
mer i Byen Mexico, skrev ikø1.
ge jndløbet Meddelelse. at Per
nando Gelde-vom der er mexi·
kansk Højkommlssæk til U. s.
A. ozx nu opholder sig i Washing
ton hat« underrettet IPrikssidem
Huerta 0m, at Præsjdent XVII
son er villig til at anerkende
den nnværende mexicanske Re
gel-lag pag følgende at· Helen
rigsmjnistek Golle opstisllede Be
tingelserx
1—At amerikanske Bergen-s
Liv ogz Bjendom respekteres.
2—At de lY(llændingeI-, som
lecl Tab under Revolutionelh kam
Erst-zwing
3-—-At (Jak1·atha-Besstemmelspty
der visesr sig at vix-re konfiska
tot-Nun ophæves.
Jorden rundL
W
Tyskland bliver med. Umk
liunL BUT-km Oster ug Ungarn
H- nf I«’«H((-f01-hundt»f indbudt ftl
sit sage l)(-l i Pinimskongresspm
sum skal holdes i Izrysssel clon
24. Zepter-wer
- -- .
Not-ge tager Rev i stlene.
Intlfmssel til Not-ge ist« Uniqu
tilde-h sit-Hund Antumobilon Din
nmnt(«1-, Knipljngmx Halm-km
Hinweis ugz l(’()nogral·(st· (-1" for-.
hudt wsl (-n liegeringscmlrm des
fraiultp i Kraft 19. August
v
Bjergtop kalder necL E« Bjorg
lup, d» faldt ned pnks m xik
Philippimiprne undu- (-n stem
11)"11g, begrawde holt Lands-JU
en lgzormttcs undu- Hauch-etli
Fud .I()nl, og drushte 70 IntIk(i(k
to. meddelcss der okkjejelt krii Ma
nilla. Landsbyesu okj Bjesrgpmvjtk
son, 200 Mil km III-en Manilla.
Tupppn faldt ned over Landshzu
en Wd Jli(inat.
1000 Aas-s Pest i Not-ge. Son
ilag den 18. Juli Nov dek- holdt
et Arzt-me paa soim i Nr)kdh0rc1
land til Mjnde om, at dot i Am
er 1000 Aar, Siden Ilaakon den
Gode hlev født Rom hekendt
ligxxer ban bogkavet paa selm;
Gravhaugen med en Baums-ten
paa Toppen visek, hvor den kin
dkelansdssindede og højt agtede
Konge er lagt til Hvile.
Komplot mocl ond Gorgo.
I«110erue, schweitz, 21. Aug-. Po
litiet i Sohweitz bar taget skridt
til at boskystte den engelske Pist
stemjniswk David liloyd George,
idet man paastaatg at der et
opdaget et Komplsot imod havs
Div. Politik-r skal have de sam
mensvorne under Opsigt i Gent.
Iond Gent-ge og hans selskab
ksorblev inden Døre hole Dagen,
men et Medlem ak selsskabet op
1y8te, at der ingenlunde sk)1d
tes det. paastaaede Komp10t, meu
det umilde Vejkn
Amsnien og England. sovi«er
Rusland shar iklg. Melding fra
Konstantinopel sluttet on 0vor—
onskomst med Arme-Hien, hvoreb
ter Provinseme Karabagh us
Zanzgoutsg i Sydlige Armenien
vil bliveneutraliseret. Entseutens
Kredms i Konstantinopel er zeug
stelige i Anledning ak denne
Overenslcomst som de tror et
(.-nsl)(-t)-dende med, at Armenien
tillader lkolshevikerne at drage
gennetn Landet fra Bakn ind i
Anntolien, lnsor Soviettropperne
kan fort-ne- sig med de tyrklske
Nationalisttropper under Mast-I
plm Kemal l’asl1ki.
I
Ligaens første Mede. Belgiens
Udenrigsminister Præsident Lon
don, 21. Ang. Belgiens Oden
rigsminister Paul Hymaus er
blevet valgt til Præsident ved
det fjjrste Møde at· Nationernes
Liga i Brnssel den 15. Novem
ber· Dersom U. S. A. havde vie«
ret med i Ligaen, vilde Wilson
som senior blandt de amerikan
ske Delegater viere blevet valgt.
Men da det iklce kan ske. blev
Hymans valgt, kordi lian var
kendt med Ligaens hele Histo
rie, og Valget næppe vil viekke
Jalonsi blandt stormagterneDec
er ogsaa en Kompliment til Bel
kxien, i livis Hm«edstad det kor
ste Liginnode vil blive holdt.
.
Japan lider Vandslcade. Hono
lnln. T. II., 20. August Der er
frygtplige Oversvcimmelser pas
Her-ne Kynshn og sliik0ku, Syd
wst for Honsrlnh de vigtigste
Oer i dssn japanske Gruppe-. By
(«r ogx l-«n(kl)«ver er lplevet over
Svsimmet, Inange Menncssker er
omkommeIL
Bnkeltks lcgne at« den xsestlige
Del at Ilonshn skal ogsaa viere
under Tand Ovesrvmmnelsen
lcom ofter Frygtelig Regu. Brot-r
er revet welc, liisavl Jsdelagt og
Jeruhanerne pna Kxnshn lam
met. liedder det. Plere Bataillo
nerfak Hærens Ingenijirer er lie
ordret nd· for at Zenos-rette Por
bindelserne
.
Prankrig ogs Mexico. Den
frank-ice liegering har meddelt
Felix R l’alnvi(eini, (-kstraordi
nnsr inexieansk l"d:-·Lsndin;x til
l«’rankrig. de Retinxxelsetx der niau
()pt«)«ldes nf den nnvnsrendemexi
lcanske Regeri113.I. dersom den
Misker at blin- anerkendt al«
Frankrig oftm- de Vale. sum skal
nkholdes i sentemben Bonn-rel
serne er: l. Erstatning for de
Pranslcmnsnd Som er blevef drei-ht
i Mexico samt for den skade,
der er tilfdjet franske Fortset
ningen 2. Tilliagebetaling af de
Kasseresserver. der er taget fra
franske Ranken Ok. Betaling at
Reuter paa Jlexieog National
gzaslsd til P1·anl(rig.
.
England er ked ei det bele.
England komme-r til at opgjve
at. have noget at wire med Poll
tiklcen i Resten ak Europa. Det
te hiev sagt i Il«0ndon ak en
Mand, der ved, hvad han taler
0m. 0-m nogle kaa Uger komrner
Regeringen til at tagse den-s
skridt, sagde han. ,.,«--.«T
Man vil passe, at Polen kom—
mer nd ak sine nnværende vi
dervmrdigheder, og skulde Fus
land virkelig korsøge paa at- øde«
lægge Polen nationalt, vil Eng
land lijaklpe Polalcslcerne med si
ne Allierede, men naar der er
gjort, vil storbritannien træklce
sig nd ak dest hele. kskjs
Naar den britiske Regel-ins
bar ,l)esluttet at gøre dette, skal
Grunden viere den, at den »der
sasa meget endet at- gøre lijenh
me hos sig selv. Der er der ir
slce spdrgsmaah Arbejderne 08
andre Problemer, som den nur
været nødt til at korsøknime, kordl
den bar været optaget med in
ternationale Akkæren IDet and-er
cnna ikke lusngere karg-Zwei Bn
anden Grund er den, at ils-ander
ikke ltar Rand til at indlade slg
paa klere Eventyn Gælden ma
betales og skatterne man ko·
dueeres.