Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 22, 1919, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danslceren«
IT Mcds Oc OPZYGGZLsEss
ILAD FOR DET VANSKF
Pol-K l MFIUKA l
udgivet as i
-pulsh Lachens Pabtishjnx Konse, l
main Nebraska. i
Musketen» udgnar Onmlag i Insec- Uge.i
Pris pr. Aargimgs .
De Forpnpdes state-r BLUOL l"c11;mi10t BEFO
Bladet betales i Porskuki. :
surilling Betaling. Ach-essefomndring;
ste. weil Uudtagelse as liidrag til .
Blasen cmlbold adrcsssksnss ;
DANISH LUTH. PUBL. HOUSE, Z
Kluft-, Nebraska. «
sus- kkisxksg tn nimm- Imihom —I
Idrtespondunceh Akbimdlivger og andres
Milde-t- —— Sendess til dets Redaktøn I
A. II. ANDERSEZU mais xktm I
Ente-est at Blsik Post offi«,e as soc-dad·
chss mutet-. »
l
Accfsptamse kot- Jlailsng at speciall
nte of Fast-gez provided for in see-I
tion 1103, Act of Oct. I. 1917. author-l
Lied un July s. INS. «
Advdktising ntes made known Uponi
ipplicstiom .
l Tilkælde sk, Bladet ikke modtugesl
kegelmæssigh bode- mau klnge til deH
stedtige Post-komm. skutde dem- ikke«
diskpo bedes man henvende sig til »Du-— (
skeren"s Kontor
Nasr Læserns dem-endet- sig til Fall-.
sum ans-steter i Mach eateu kot- st k-«»
be ho- dem ellek for u kas. Oplysajngj
am der wert-steile, bedss de altid out-;
tsley at de san Avektissemetnet i Gottes.
ERST Der vil vaske til gestiäig siøtte.(
Brot-sen Eøjskola Vi Iccsser i»
,.·Un(-rj(«an Lusan R11r8"(.-)-":
»Brors«011 Iljgh Sehn-Jl, Neumaan
N. I)al(.. will reopen this winke-H
havjng been cloIed two years bis-(
cause War condjtjons mai-le its
jmpsxissihle to operate. The schoolj
will upon December first·«z«m(’j’
contjnue for tihirteeu weeksl
Prominent membeks ot« the Nov-!
wisgian Luther-an Glut-eh are inI
charge of its activitjtss." JlmH
der sidste passe-r? Elle-r er der
lejitsldek at vj er saa smaa. at;
vj let bsljver over-get osg uden vi—l
deke kalder incl under de steil-l
ri- Kategorierf I
l
Bjskop swyleu til Amerika.
Puder ilenne Overskrjkt mediles
lcxs ,,1«’0.lkebladcst," at et Blad
i Kristiania for 13. seph skki·
ver-, at Biskop Bernt stpylen j
nieste Maaned rejser til Ameri
ki for at overvzkre den tkedie
kristelige Verdenskonkerencfs, Som
skal holdes i Pittsburg. Desuden
vil Biskoppen Zorn Reprixssentant
kor den norske Kjrlce viere til
stede ved Angsbnrgs Gewinst-s
50 Aaks Fest i Minnea1)c)1js." Iler
til føjek saa ..Flkb1.": »Aus-m
but-g seminar er i Not-ge kpndt
km- den ældste norsk luthekske
Præsteskole her-owe, og der kun
åe sk den Grund ikke vix-re nd
af Vejen, om den norske Kir·
ke lod sig repræsentere ved dens
50 Aal-s Fest· Bjsknpen har- selv
undekkettet Skolens Bestxrssk »m.
at han venter at kunne over-viser
Feste-n. Mev det er kørst gen
nem ovenstaaende Notits kka
,.Krigtelig Ifkeblad." vi kaar Un
derketning 0m, at han skal vaer
,,Bepkæsentant km den norske
Zirke«
Zeugi- tkihsa i txt-na. Des-l
om skkiwer ,Missj0naky Review":
»Der siges, at lrland er en
»inc1bi1dt" Republjk med en
,,jndbi1dt« Prægjdenh Mr. De Va
lera. Men Ikland er ikke en Re
pvblik, og det er heller ikke
mikhængigt og krit. Uskhængige
list-and hliver maaske sldrig krit.
Um Frjhod er et Gode, man ins«
derlis ist-Lob Det irske Feuc,
des ssgek at bljve uokhæagigt
ei - Baslan ck do kamst-Lite
thsgsjke i syden. Prato-Unions
i Mk, Øeui trinkng Del,
Pathos- ikko Das-da Frist-rohe
USE-e stvjd Moos-Loh »Gan
Pein Dtihws tsidliseko Mktjy
M Cis-o den its-like Kapu
MÄ Poe-amort- M at Mie
Higtk vjl sliartsakrejse til Ala«
slcn kiits du« at optnge et Arbei
Je nnlests ilen norslc lntlnsrilio
l(i1l(«s i Amerian Ancpiciptc
Jliw llnisstlt Pl- I(it-lccsns« Tut-ste
lliislionigskx der gakus n(l Iszm don
no Jliwinnsinnrlk Ilentlxsss Arius
-.l« vil lilivo lilnntlt lijotnlmp E
ikimmlknrkt Jliss Hmetlt link-stu
(l(-t·et tr» Ätn- ved St. Oliik Fol
lk12(-. »L! l1nn lim- rinin stude
r(-t vesl l·nin-ts—sit)" of Jlittti(-s;()ta.
lHals«nigse-Hjemmest Lav nylig
en ..P’ak·ewssll Reception" i An
lkstlning ak ltencles Prlsendplsa
Kirlcelige Nylteder. .."l’lns Lu
therqu nkriver folgende. sont
l)sl(. guts til Eine esgncs Arn-»Der
H- Dole its Kirkesin sum vi regel
ntnmsig holst-r frii. Von- N)·ll·:«(ls
ils-retten- pim disse Stollen- esr up
vetlitp ng tsocpnnsivic Ums er nn
iltscs noli-. Smn vi xjnsltlisn elltsr
alilrikz non-r fra. Nntnrligvis est
ilor Ovorflml nf Nylicstlcstn cis-s dis
sts inna »li» looilml (,lun"n." men
ils: inmlfnrpr ilckox at Shian
t·«1- pas steil-nd smn dist- Ast-l
ilcsn «llk-t· nliltsig lmnsss frei. klinl—
(le- nnillnslis zit ltnle link-) frn sig
i miss- Spnlthtn l)(st lian Ins-ts- n«
mnligt zit sn«-«l«l(T-l» Nyltmlisr prom
t(»: ins-n lcitskolisie R-«,sivp«lnk(ler.
sum Lin-vorne knn fintlisr i kir
lipligcs Bindi-. --r Xyltmlisn Zislv
um xlss lsllVOPP to Pllpk f1’1" rka
LiunlIR Yi nslgiwr iklio Dt lo
liiilt l)n«.-lplail.’««
Den rette slags Vækkelse. Fol
-.-(sn(l» Onl. Juni vi nimlilrslssr iskc
tm .."lhss Lntlnsran" i Any-TH
tzslHR ist« Vspkil itt lktsgLseKlss21-lcs
til:
..l)-fsx«-(nn Protestnntissninn slcal
loij nzz Inlknrp sein ZEISS-un snn
man spornclislak ipnsntinnisllp
Vasklcsslser ll«:l((- m-(-1-vni-(lisrsss«.Dis
pr Jordskitslv »J- IlvirwlviniL sum
Elias til Ein Rknffeslsks satt-s vHin
Licl til. Dist rolin I·«rc-l—·s-§iirl)-1·j
(le af lenigxlnsclen er Kristetnlonk
tin-»s- ll..-Ve(ls-tutt(s. chsnixxlisssslsin
niaa gut-es til (le-n f«)rln-·««(ls
Kkzifts Pistitrnnn »k: ils-las (li-n lit-—
revnm iujnefulilisinlcs religimcs
Hmvelsen clksr uplnjnler slesn ann
deslige Dotls Skorpe fin- en lillts
Tid og eitel-leider Masken mon
iide og nkrngtbar encl kurbett. Ja
met-e man sasner Lisl til almin·
delike Bewegeer tulisnfur Honig
ltpdetk des minier vil den bli
ves skikkpt til at blins satnfmp
dets Mittels-like Runlissg flssnwni
ng Jorslssm Rait." —- Sammeln
liLn msangp at« mrt Linan »W
Higions km-iva"ls·.«
———0-0—
Luther-la- sliolek i mindre Bycr.
Det Var Past. O. R. Ulscssn
disk-l Nr. 40 ntltalt(-. at lmn knapt
Itaa ..ltvm·lssclo.ss rj nnslcsr ins-Nits
rssncle Omstæntliizlteklesr lmu txt-n
lw pas km- fnlcle Alwr at flxttcs
slmlesn fra B!ktlr." Men lim- syn
tes alligevel at viwe ksscl af. at
vor Skole er her og ikke i on
stor By som Omalta eller Des
Moines.
sont Pol-dile ved at have en
slmle i en Storby nor-mer lian
»Anlei(lning kor studenter til me
res algixlig Aaniclsnclvilcling og me-v
re Adgsang til Bibliotelcer, lløvesj
gale og Knnstgatnlinger."
Frit- saa vislt kiver jeg Past.s
Olseå kulcl Ret. Men sagen but-I
en enden sich-, sont jeg dog ik
ke skal forsøge at kkemholde net-;
videre end at Zige, hvad eu«
»vonde Anna-» sagde tot-leiden
»Ders0m jeg bin-de Børn at sen.
de til Skale, viläe jek undelig
ikks sende dem til en skolo i on
stoka der Ist-der do gltkok me
sct sk -Myst." Wert-Im de
Ixivots Kett-WOC«
, Um jgx vil tot-tells lisdt om
trat-s Skder i smabyek Katal
Ist sk Wiss-Szene i de syst-, klet
jwwoy st- tatst kr- IJ. s. Cen
m IRO Hm W Mystik-)
ös- Æ Tit sk, hwk ikho W
M M its »An Mor
sn M Yes-st- M tm DER-.
III Iowa-, It diss- Tal-g
stsläek Skolast-E Wiss-Um
2. Ängustansh Faust-n. s. Dok.
«2.103 InkUU lTjendonmsærdi
LIMde Ums- Zimä i Bibliotes
Icet IJ l.11---.01e 3150 studeuter ng
I-1(-·’WI.
«k. Rethunzx I.im1!mrz.s.lca.s4. (1.
ZIOM Duan EjkstMsnnsvusrdi Sklka
000. Entlssxvntisnt S165.000. 10.000
Kind i BRUNOka 43 Lasset-C
811 Rtndssntssr UL EIN-er
4.(«an!1a:x(s. Dorthin-se- 111 »Z
25713 ·ln·"d,- IIjosncImnswch Sk'Z()Z- .
25(I. Endimmpnt -.2.4FI.FO(I4 1’Z-I
264 nind i Isimicptkihit 21 kapl
ri-. 219 stttdssntssr nkz Eli-Fett J
; J. (·«n(s·-r(1i-1. Moor-head. Nimmt
I(4.840 · Zum-. . 1«:,j«i»s1-mxsmiks1i1
VII-CHOR Icmlowment s150000
LTDOU Rjncl i Ifkilsliipwkpt Z5 Lip
1·«!«i-. 440 Auch-mer »g- Umsicer
G. hinkt-kn- Ädnlhhx St
wr. Minn» 4.176 ImUi - Eile-n
kiliksnwnsrili NIILUWL lknslnwnwntl
Hs235,es(scs,·14«·scsis Rin i ijljntkkl
kot. TsIH l«:i-1-«sr». 244 Studean
Ing- EIN-ist
j 7.l.i-n--i1 Ili-ks-·sn. N. (’ -Lk.
I716 lniUs. IT j«1ssis-:II-x:s-1-11 N KL
HIML EXHIIUEHWIT «4-I.«U". 0.""«.
III-End j II» 17 Lust-ON III Hin-!
HIOUINI «
I s. Null-sk- l"«-1. Hissscinth Ins
ts-?k.-")!92 Insl. .Hisan--m-’s:t«1"-UBZZNLU
sum-. t-:«-1--u-«»--» sinkt-Ost Zeit
HZUJ j H. 17 I..-I-:-(-r--. 170 Stu
sIe-!It··l’ »
I SI. Markin Lin-Inst- UND-O
HAkclm.. XHv l"!m. Minn» Eck
JHH ist-Mk . Isjosnslsimwxprilj VII-I
’(W(I« Emluwnmnt FAMpr Tit-MI«
Bintl i R» N Lehre-Ists m- 923 Elecle
T W, Nsswhssrrzz N--w?-s«rr««-". N;
IV, THIS Ist-Uns I-:jtstt«Is-kiis«s'it«1'-k
JZ Leitung« ]—;««l«wm--ns. s151,miti«.
7.««« ijisil i lä» 13 Lin-HI- 153
Ssnilpukssk ssg III-UND l
U. Nurthwcssttsrxk Wunsktsmskk
’Wj-3.. EIka lukllk . I«J«j««n-.I0ms·"
Usan SLMLHML l·J«-I·m·m«m SI7IL
Uml« 1«.UZ.’1 Ritnl i H» H I.:I«1"(«1"«.j
201 smihynor »s: EITH
12. Pissmsylvimikk lkssttyshunx
»Pa. s4.«15« Will-» istssnilcnnsvans
Jj HELULZLLHML Endomncsnt HAL
UML ti« l.-:-r(s1«««. 25915 Studente-r
»L- Eli-sen
H· Hain-»Ich Halm-n. Va» i23.
849 IntIhJ Ejssmlmnsvztsnlj -’2«Z5.
000. Etnlownmm 8144.000, ..5.
000 Bintl i B» 20 Last-ere. 206
Istudismer 02 Iclevetn «
H. st· mak. NorthkiekL Minn.
» (3.261 Mde Ejendomsvikskdj
Isrnoxzok Essai-womit Magus-ja
1125320 Bis-il i B.. 39 l-n«reke. 7149
istsulisnlpr »F- Most-II
J 1 I. Sniqncshanna Univ» sehn-S
iukpm t-«.. -1.47:3 Imm. nim
!clu1us.s·nsrsli IFIZMWOCL Iandsmmssut
Not-Miit 10.«00 lzjnd i n» 17
Larven-. ULZ Studentek ng Eke
ver.
16. ThicL GENUan Pa. 5.
909 UND-·- Hjssnilomsvikrdf III-JU
IUMI Entlnwmeut 70.000. 1("I.000
Mal i B» 17 Linsen-. 165 Sm
ldenkst-r »g- Hex-etc
! 17. Ppsulih Konilwokth. N. J.
ERka lu(lI-·,). kljemlmusvnsrdi 75.
!
I
s
(
sp!
!
!
4
i
(
000 52500 Bintl i B» 11 1«ki«rs«1·(«.
111 stitdmiter o-- Blever
18.Galessxille Äcademz Hab-s
Trille Wis. (97«.th1(1b.1 Efeu-Lucis
zvakcli H100000, Endowmem Him
000. 8.000 Bind i B» 9 I«iI-rs-1«·i,
600 Rinde-mer og Blend-.
19. Ooneorch Teachers cul
lege Oelcs Park., lll. (19.444lncllp»i
Ejendumsværclj 115350.000. Z.500
Bind i B., 12 Last-erste og 205 Stu
deuler og Elends-.
20 Luther Collegi-. Wahne.
Nein-. (2.168 ludbyggere·"i, Dion
domsvkkrdi 862,000, Entlowmmt
Æ7,000. 3.000 Biml i B.. 15. Las
ten-, 255 studeuter og Wen-in
Det fut- vaerc noli ak den
Glass. Der finde-s ogsaa Stich-r
i storbyer særlig teol. seminw
riet-· Der er goals-des Coneokslia
i st. Louis, Mo» meä 8 Last-ers
og 345 stack-guten Luther sen-»
St; Paul Ali-du« med 9 Lærero
as 126 stimmten concokdia.
sprisngkielch 111·, mec! 5 Lasters
ok 184 stritt-assis- Lntderan sen-»
Ki« Alt-)- Pbiihsp Ps» S Lasters
o- 65 Smde as Grund Wen-,
Do- ldin l', 3 list-ers og 12
studierte-. Sand Vicw er ag—
sh- usvat blcudt Mode-wish 4
berste oI B » stritten-ten
BMt coläckos i soc-rhy
ek n Why-s Somit-im 9, Lie
tm p- R Studente-. To slw
M IL M M vi i stoka
I Costa-G- Gold mit-sites,
k- , , f » I
Colle-ge i Minneapolis (sveusk
litt-b) 21 Livrere og 726 Studen—
ter Og Eli-von
Jlen Zum Regel finde-r vi de
lnthesrgke (’0Hegks’ek og Akade
mjer as nagen Stzskrelso i min-l
dre Rxmx sogn det ownfms medJ
dcsltc viselb I
Rndnu denne Bemessrkningz at
swnskerne pas der-es skoler her
I Lande-i tilskimmcsn hat« est An
tiil af 2,502 studenter og Ble
ver. Nordmckndene 3.479.
Noget Sivrligt til For-del for
Naiv Tom Skoleby Inn- vi ikke
at sägt-. Den havde ved sammt
Ps)1ketnslling, Som de andre By
(-rs ln(1b»vggers Antal er meddeslt
offer 2.581 IMUL Jlen den kan
«j:1-vnt statt Jlaal mod Here ak
di- andro. og dcsn list-er misgcst
(ss-11tmlt«kor 08 Its-m Kirkesami
fund 02 hat- gml .1(-rnhanc-k0r
Wink-he Ost. Fest. Sycl og Nord.
t» Passagertog om Das-on hvpk
FULL og alle Tog Einkmnmer Og
nfgnar ved Dagem intet Pas
snwrmxz nxm Ratten Do Storc- An
nnii«shi1-I,nndrests Lam- ngskm hor
igisnncsm til alle Verdpndxjssmen
Murhyer hat- Fonlelp frrsmfms
Sinsmhzst set-klipp fut- usldro o
vjslo-r-.sk011111es shulentcsn Ins-n di
mika Wer hin- sikkorts fli-—
ts» Ein-deh- fuk slis yngns nxx Bis
-.s.X"I--1s«1·(-.
Nnar BIair km Bisgxndislipn
Misv !·i1·cs:rnkket fnr Hinab-L da
hisrucstle der mennesskeligs sist paa.
« .-m ji-g »in gnnt has-For M xi
hist- kunslcs dohle dpn th Ti seh
kund-I tilvesjebrinszgn nmnlig Ekszg
WO. men skukcle vi hisgymle i
()-nmha. sag maatte Vi bringet Plö
()»». Sckm donne- Bzv du sinnig-is
1izx wilde klolslgz og (1·-t Vin- wer
wir Bruc-. Desmlen kim der vg
kais han- viisket en Tisan Styx-el
w i det. Der Hei-v cln hulet Om
hnns styrkslse af donn» Sag·
Ä. Jl. A.
..—--M-.-—
Om Pension for Priester
»in-inst- .."l"«s- l.uIL-1c-c·itn" its SI.
Hin-Just- nkiixrsL Hm rilniskigvis
·-.«.! jxitisr(s§—(-1«-,s »Es-Hm ..l)iuh-k-s
1·«·«-?«s"z"’l«:t«-(«kcs; san Vj ««-J(,l(s!is1·
-ii-t hesxs i ()x-(sr-ns1tsslms:
...Xt give Pisa-stot- l’·«nsiun H
I)er(sttiget. for-di do t«j(sntst- i ksn
Geruhig cler Lug-en financiel Di—
videndes grinst-: sk- iltslesr Fugen
Profit. csj hislltsr Vitsrdjkorugplstc
BI- Menszhtssli life-Mino lcan fur
csjktss km Jons for-te »Musik«-z
ec1" Ton-ts- Ynsnli til ·s« wiss-di
fulij HrnnilssjcquisuI tntstl Hyg
njngz pim le man-zi- Tnkiuclts Dul
liuss stsrclic itHiLisvcsl lsitr Pras
sfssik Josr Inn- msnst desn wiss-ent
ljgstcs Pakt-«- i l·-,Ivi(l(.slsen. ok
wtu hin- givfst ils-n Hing-N jun
WILL hvssrvwl andre Missnslsmsp
ltsr privat l·"«k-Ut",szts1sts fut- »Im-N
gamlis l)·-i,s..-cs. Zum-n Furdring i
nmcl Inn-s- ogen ftsnzztlsu1sis..M
mjltistratjmu ug num- lmn Mist-:
gankmeL muit im« Eins .U·kul(l
puu himdts sit End-mis- «s.- sitt
Lon.
l-". H. Zpgssriusk man-«- Jan-n
hatmr, Sknltsr ug andres Eint-ts
prjzssts amsrkensltsr kleunks sinni
jon mssd et Ptsnwionssxstmu. skul
Kirkosn s,-»1«(s mindres ssncl Jem
hanc-kne?
l den sonstwie linh(«rs.kis Kik
kts i Äm. lieu-Ieis- Jesr Pisa-stehn
Pensiun ak et PumL sit-m Als-nig
hmlomo samlssr starrt-. jkke uf
..l··Jnt1()u-nusnts". Des er lebendi
Uclsxiktetz sum Honig-bodeer be
talor paa Jsamme TM. sum Hie
btstalcsk Don til Pisa-sten. Ruhm-r
Puck-it hat- ,(sa dobbelt Nimm-«
han reprassentertsr sin Mem-glich
og lmn respknssenterer en Klasse
— Priissleskabcst Fru Hin Klas
se anrisess hatt ved Kaki. Ordi
nation og lnsdsættelse sin særlige
Arbejdsmask l sin Tjeneste pas
Hand-n Mark draixisk han as et
Fond. Kikken i sjn Hele til
vejobrisuger. I Tilluslde ak »Dis
sbility" (Ujstandbed) pas Grund
at Alderclom aller tilstødendo
Mttkvdjcheder venter haa Statt
te til Livgopbold waret-e kra Proz
stosksbot end km der smregne
Kalckllan og han« Klasse tie
ask Kisten- Bnhver Mensgbed
Staat i skyld til PrmsteslwbeL
som vi tm holder Hm, gibts-ta
tcs dem-e skyid ht. s· seid at
koon 81490 urlig pr. 100 Med
lsw. Det er on kottmsdis Pot
äkiuk ps- owbvsk Revis-heck
thsüoviot me Arm-sein«
links Skolc og Land.
Yorklonskrigen kaltlte Inangr
lcmstter from lms Jltsnmsslcisty
Klsnsfttsr for tltst gude, ka tle Las
sitt l"(ltI-«x«l( i Rtslvnpulnslsu pnn
Hlisgmnrkmk j lluspitnlisr ng
rnmlt «ml(1sins.s. lnsms der wu
Xnil puit ansktltH
Mpn (l(st unth Mast-T lplev
»Es-im lmltlt fnsnk ng de ruft-r
sjsz i nlle Lande-. -l---.- tatsnlcpr lnsr
jklco pnn dist. at Ärlnszcsrne okx
Ele. sum ltidtil link vix-rot di- Inn-in
i Sinnfun(l(st. kritswr met-e lief-;
nnsn jesg tusnliok zum Jet, at ich
mnles Max-stot- lsts11)·tt(-1« Ärlusjilcrss
Inss 1«(-tt«it·1·cli;z(s KMV til at t,j(.-—l
m- ilisln l (l·-I·(--· Forsng sum sit;
ytoillir«v(lc- ill Situ)t"nxnlsnr·»(l(-n »g
t"r--ml(nl«lc- lot-lum- lestinnlm l
ltvilkc slottes Dritter lmn tutan
-i-»s nliindnsL j
U- Jisxx tatsnlcssr pnkt (l(«t. nj
l«"«t’l·««tldltlszxtisitsnsl slcrinsr Frist-t
m- »I) uzx Hunrittfalls-Musik til
wiul«1- »Es-« cl« wird ninlixxis Fur
tjosncsstcsr nilon ut fis-Zu Honan
sil. Hm Jll·lli«t·tns H« rennst-»Zw
» list· «·«j.
ll-t tsr ilclios Eile-ne- "j lcnslnniL
«-: «li——s- l««x·l»slu-(lcns Mit-Serapi—
l--.-:- um -E-.s. Ins-« vix-an lust- i nnst
its-: l.;kn·l. l)-- Uns-r xsurt Land
l«’1---:«tsel; ult lnncl lim- Lssnnesin
Eml««snsl«: llnnilrisilts Ant« W WIL
ujv all lcstsptslit t««1’ l««n" Engl
«1-ls-s1. ist« lin-rlls.rl«skl til Print-d
sog llistfzs 1·«l. «l--t stunk jyitu Spjl
E ils-it Kann-. ils-r nn tun-—- rnnilt
.«ix«.1«1«g i wrt »Im-I l.n«il.
U: Ich-In Junl kam-Ins Ins-il il·
ist«-il« Klughle Hsplklntssr »F- Full-:
tl Jlssnis linn Elckss ;.-«nr·« cl(-t. l)·-.
lcxm list-inm« (li- Tit-RU- ·vsln- l"«l-l
this-s ist« l«(n·l08lJ(-«l(·«: tut-U lic
I(.. snpss sislw Umlsst linn cl» ikl((-.
t«.-r il«-t Jcinnnnsr Sude-kratz »z- kun;
l
l linkss wrt Lin-il lmr vi linnx
Hst Vnnlnsn nt lcstsnipss mUlJHUlNl
—1nt·(les- l Klrlwk »L- Klkkcfskulplll
sl«1·. ln«-i1- l"ns.-sl»m«««n lau-ost- nt
«l«-1- chnx (ls«t lit-l(;1.-nizn-8.
Lcisitiles Hilil nxx sog-(- lmns lljiplp
tjl ist len- sur Resttnsnl nnslltsni
Mnml r);.- Mund
l)s«rt"»r trit-«;.se-s disk i Dag »Hm-r
kgsris esml new-n Rinde for til Vu
ns Klkkcsr ();,.- Skuler.
Yl Asncsrjlmnere at« Jan-Ali Pod
sol slml okxsnn vix-re med i dettcs
Arlmjile pnn sit ljxxkge mrt Land
og virmcs det mod I-(n"l;isltedens
ug ssridskllcsdens Mag-ten Viknn
lsetlst gin- wsr lljaslp Lcsnnism
von- mne chrlcisk og Kirk(sslc0
let-. ug der-fut- skal vi ganske
antlprlssdesi ssnd liidtil mske med
i disk-M Arlmjde og stät-te dem
kjgeligL J
I Fnrstaacslscs del-at vedtog Denl
dass-»Im Klrlccss Aar-Mude i Desgl
Jluintss csnstismmlgt nt rojse et?
Fund pag 100.000 Dollaksy l1vi8«
Resunsr zlcixl stotte Gmnd View
Panos-m limr wri- l’ru-stek nd
dank-es
l·’ut· ist clcst amtdelige Arbede
ri skal via-n- 1n(««d til at- gjins paa
at lsxuw wirst Land, kan lilive
le(l(-t. ret, trnsngcsr vj til Priesteer
Ins-d en yml l’ddannelse packt beg—
ge Rpmgn Dunslc og Engelle Denl
Nslclanncslscs sslml give-s dem pau·
vnrt Kirlcsssåmcnnds Skolo. Mon·
slmleisn lmn ilclm got-e den Ger
njng. medmindre vj stkitter den
rjgeligere end yfliidth
Dist- nppelliskcss del-for nu til
vort Kirkefolk om at give bew
deligcs Bidmg til dette skole
kond enten i Roms-if Penge el
ler Uhr-ists Bunds. f
VI kjjbte disse Bands for dek
med at bekmmpc vort. Lands ydre
chsndex lud US nu brnge dem
til at. lielctkmpe en lige san fu«
lig indre Pjenda -
l een Meniglsed blev der kos
nylig teguet 10,000 Donat-. Re
prassentanter kot- Indumliugen
vil snakt komme til andre Ke
uigbeder; tax gn- godt mod dem
og gjv rigoligt. «
De, com Ropræsentantekne ih
ke mat- til. kan san-do dere- Bi·
dass til Mk. W. N. Eos-trog Ce
dak Fall-, Is.
Ostia-lis. den Is. Oktober-.
O. C. 01sen.
Eiter-krist: Monats-pen
do stod at lasse i »den Damit-e
Hauses-« at Io. okwbsk d. A» au
doktsknet sk III-. 0. G. Oben.
Wut-. der Lort owlumdlst
Hilft-ke, stolo os M," st- m
ss o- berst-komm Onl, Ast os·
« o
Ase icon have ·Brinde til os i
den kokenede dem-Klio Mer -
Vi nndokstkegek mocl styflce
folgende: l bele vort. Land hat
vi kun pet- Vaaben at kæmpe
med.«o;.- der sum-los i"l(ii·keis og
Kirkpslcolth cler livor llngdnsm—
mon last-er at lwmle Gnil ng sog-e
lians Iljzplp til at leve sur Rot
kænl mesllcsm Klaus-l og Natur« —
— —- »I Gen Mfsnighesd l)lev ils-r
fuisnylig texxncst over P10.000. Re
pmssksntanter for Inclsmulingen
vil stinkt klmmgne til andre-, Me
nigliedon tax-, san godt nnd clem
012 gib kigeligt."
l Clen fort-neckst- dmnkn Kirke
stunk Vi nwrknr en Atm- 0pgnm,
ncnnligx: Vot- Kirlcpgkolcs. sst Hyg
gekowtaggende—, der paakkxiswr
mindst PL00.000.
Ilion Opgnven kan Myosi, lwis
vi kamt-Inn hwul (l(-f Ovid-m
l)(-t Lmlcler ikko rings-It
mindr(l oncl Vor krcsmkis
(li«cke1 Ekgistotis.
Pan Annnusdef tng vi m im
timsslisxo Bestpmmplsen Vn Be
sfmmnplsp mocl Ilcsngyn Oil »Vol·
intlkcs Slmlp« nxx pn Bin-komian
so mod Hssnsyn til Rkolseliygniw
get-.
lmcl nn Nulpligx ikke ..ils-n dan
skss Sis!nlrm,(,-ti-.-lns(l" Stanle OS
i sH Lan Nn er dpt Ticl at
handle-! l«xul sH nn onelssligz ikke
wnle pna ..R)-Vnmn(lgks)miwon-«
ns1,j. lasl ins-si- Pkkpct i vor Kir
lcc1 nxz lnsek Jloniglmd «;z livert
lnclivikl tin-m lelesngen for sig
nzx sigp til Eis- Leb-: Vi li ku- esn
isn nil liann clist flnvcs til den
ne Roman-.
Larl ikkcs slmlesns Bnlixxsxenlmd
linw den minclgte livlflyclplge
pag vor Offprvilligliml
Dtst er on fidgsmromlo sksile,
klms » ok: mna Hin-(- now-Isa
LNL Afpdlmgtesmmelse lmn knkst
afgimsz nxmk alt- lizxgxssr i Dens«
lyseL limtl dot- tnlcsr for og
inan Plsctning
anmsonaalet hlivek da demz
llvml tjmwr skolesegen beflst
i F’kemti(len.
G.B.(’l1tisstiansen.
--———o—-—o———
Anna-Helfe
l)(«.re«r tullinnnnen hin Askov
Kunst-Man Printcztss innl Pulylislp
ist-« t» Musik-Mk al« III-stin- Kr.
·th(l«l"s(s«. sum nuk ·«1« Visz at
lis««s..«,«- Mast-link til. U(-t onst inle
lt(-l·l(-r leslucljpr til tu lkctrnsxsaL
tin-r at« Atliim Dur-. (.·-I(-;.s esr sit
at« Jesn Lin-W »F ..-l(-.s1t.-· Wucl
(llt ntjlclss ths til us". »- »Ist
iunltst Klislmllisr tll Pl Äste-»Hm
yis (V, Gregor-Hm »Hm-tun- stjsskv
nisltitll(s«", l«’. l’uln(1un-M!tll«sk
»Es-uns nl «l·l«s,.- Linn- til llvil--. -l.
(". llustrup ..S»l·-n ist sitt Vent
clriug tm«t."s ils-g Atti-s Kost-r
gis-h um Alten-zuweilen Noli-distr
ms Inn-spi- sim ginlt til .()t-il«n·-. at
(ls« vil lt·jn«l1«,k nnnuztsn tin til his
(l1-(« at t·i1tt(- l)i;.st·-r(«.ns Stein-Illig
Uns llitrnmnissn lpttrclts sl«-r »g
uwt slgps ist iittisrlcisthlonilos Unl,
tlIl (l(-t ists ilclw til-»st« Jltslmljisn
(li·1« ist« Kutntmsntitr til l)i3.st««t,
tut-n liksosiiunncsgist llitrtniinissn ; »ja,
km- (l(-n slclsstrs Rang-« chllcspnp
nimle -«r llitrmnnion lcruftijzsstso
l(»1"-«nentitr, tsnil splw Misluillosth
Kol) tllssss Äkk est spll slssml
-l» oftssrts cln qiilltsr (l·-mv ils-to
heilt-e- vil cln Uns-s »in ils-»t,
Max Jlnttltiesprx
thsntmsmte Musik-Mk ka« faus;
Jst-minnt Den-. l«tltl1. l’ltl)l. llunsiy
Null-. Niele Prisen er 23 (’t(.
sm- l1wrt.
den Mk Wa.
I denne samllng at« 8 Port-dra
lmr Olkert THan Unnner Eng
l)erg, Knud Ilee Anders-Ich Provst
Denker-, Jolm Nordentokt ok; andre
velkonclte Mit-nd lwliatullet Ist
nek som: Disn unt-se Mantis Le
ise-ne, lums lljem, Hinz-ang, Lass
ninje, Frei-nich Religion. m· m.
Pokoclmkzene or lmldt i K· P. U.
MS Festsal i København i Vin-"
ten-en 1918. De er interessant-s
ozk letkatwlige i stil og cnhvek
wagen nng Mond vjl lasse dem
mpcl Glædc og Udbytte. En pag
Iende Gavehog til unge Untat
M NOT
M Luth. FULL soll-F
sitt-. Ist-.