Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 15, 1919, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »DANSKBZZN. ’ «
emska den Ufer-robu- mo.
www-poss
BLAIL NEBK.
saa hiivde vi. sum kurud til
l)’st, Missiousmmle ller Fredakh
Lords-g og soll-dag. Frediig ug
Lørdag holdtes der Moder Ek
termjddag og Akten, og i spu
dilgs var der, kurudeu Berneguds
tjeuesten om Morgene11, All-der
Pormjddag (med Altersang).
Eftermjddag og Akt-eu· De Prie
stebrødre, som korkyndte Order
ved disse Møder, var H. P. Au
dersen, II. P. K. Hamen og Heu
1·»v Hause-tu Mederne om Das-en
holdtes pas Dunsk og Akte-imp«
der-ne paa Engelsk, des-, send-IS
Akten talte en ak Brødrene pas
Dansk. De ak Mødeknie, som
Red. var til Stede ved, baade
danslie og engelske, var han rig
tjg glad ved. Det var god og
sund Forlqndelse, der lod.
Moder-ne var godt besøgte, særi
lig talrlgt søndag Pormiddag.
Osten-L der blev optaget til vor
jndre Mission (Kredsmissj0nen)
belle sjg til godt 8311800 Gid
()r(let, det- blev udsaaet, maa
hast-» rjg Fragt, 0kferet, der
lslesv lags. ligesaa.
Blandt Besøgende udenbys kra
saa vj nong fka Kennard; Lars
Andersen og san Moller km
Kir)wa. (,’»lo., P. .J. Andersen og
sen kra Admah og Jørgen Mel
sen fra Zlason City.
De tre besøgende Præster ak
lagde en lille Visjt paa Dsks
Kontor- i Hand-Es kksr de rejste
Tak i det hele taget for Bese
get
—- Dr. L. P. .1ohnson, dansk
Dzsrlikge Ined Eksamen fra Ve
ternasrskulen i St. Joseph, Mo»
og med 6 Aar-s Erfaring som
praktisiisreude Dzsklæge i Uehling,
Nebr., samt to Aal-s Tjeneste
som Raadan i Heeren vil fra Oas
dag den 15. Okt. viere at trække
i Eversens stald paa State st.
Begge Teletonek. Rede til Tierle
ste Dag og Nat.
— U. A. M Bxelasive Un
dertaking. Lsdy Attendant.—
Ast-; Ileakse Both Phones.
—- Onsdag i sidste Fixs- smer
vix-teils- Redaktzjreu samt-neu med;
Mr. H. Skov Nielsety MUS. Mel-»
sen og Kirs. H. -J. Hansen Aal-—
njnzken ak Westem Theologie-il
semjnary ved Midhmd Colle-ge i
Premont. Nebr. skorstanderen kot
dette semjuak, Dr. Dysinger, hav
de nemlig bedet Prok. Vlg om at
lade Tjrnitatis Seminariusm re
præsentere ved denne Lejlighed
, Da Prok. Vig syntes, han iklxe
kunde for-lade sine Klassen bad
han Past. Andeksen om at gad
i bang steck
Dest var et skkjnt Milde, hvor
Istlig mavge Pmstek kra Om
eknen var til stede, ogssa Past
Jnmes (’. Petersen og den svensk
lutherslke Privat j Fremont. Ved
der hgjtidelige Gudstjenesde holdt
The United Luther-m cbureh in
AmericaD Pkæsident, Dr. P. II
Knubel llovedtalev, en Tale, der
gav Indtryk ak, st han som Las
kender Tldensl Brøst og Lsgez
»dem derimdd Bn kort Tale at
sen Lægmand kts L1neoln, isom
isisek M,000 til skplen, Zjokde,
Wen com-» den vgl-, sterlik
ludttyk 03 en sah-Sang II
.Pkok. Nieholcs g» et Bevis kot,
Engl es Melig kaltiveretssogk
Komme ek. —- et var i dot bete
M e- ilt-v- ydmyg- tritt-Es
Ausd, der slog o- i Utidsi -j·
pp LWC III-nd Dante, at de
og vi iklke silde blive Kot-hi
skenten vi hat- en Gen-ins st
.W, som de ilås law ww
-- Z. I· MW
len, uzx paa Du ua hac- de gjortl
Begytnlelsem Det blev os med-!
Gelt i Gaul-, at de lim- kauet
’2;.30 uden mimlste Presse-ri, exz!
20 hele seist Tuch ou Del Puder-!
tijj, enkelte Orerfmklcek og en
Del Dumeklckdpr. — en god Bes
gyndelse, som Im skal kortsættes
i Menigbeden.
— Mr. Otto Nielsen er dgld
meget pludselig i Dag til Mor
gen. Ihm var rale i Äktesz men
da hau Ekort ekter Kl. 7 j Dsg
kizk et, som det syntes, let Ho
steaniald, var det, som noget
sprang i ha-m, og lum var dod
med det sammt-. Nærmere i me
ste Use.
i
Onsdag d. lö. Menighedsmiide;;
alle Medlsemmer bedes mødel
Tomdug Akten Tabithamøde hos
P. c. søkensens. Søndag den 19.
Kl. 9:15 søndagsskole, Kl. 10:30
,Gudstjeneste; Urs. thronholt
kommst- maaske her til Lørdag
Akten og vil i det Tilkælde tale
i Kikksen Søndag Akten; dette
Ile Oblive met-were bekencltgjokt
Ived Gudstjenesten sxmdag For-!
.mlcldag; hij Jette sluar Pejl,er
»der engelsk Gudstjeneste som el-i
leks. Mandag og maaske Tikssj
kdsg vil alle daaske og skandj-(
l
t
.naviske Hjem i Kennst-d og Om
Iegn blive besagt for at indsams
le Hjælp til nødlldende Luther-»
sauer-e i Polen i Form ak aklagde
Klæder, Un(lert;ij, sengetkzj, Slscol
Iog ligvende samt Penge. Has
.djn Gave kækdigl
Alt, om Gud ij
Keime-Ich seht-. Gudgtjenesteil
2. og 4. søndag i lnsek Max-needfi
sømlag den 26. Okt. hat- Past.
Antlvrsen los-et at knrestaa flink-l
Itjenesten.
—---—
(
(
l
Pisa Dana. s
h
Skalen ssts iuem i Uimss Ins-il
EIN-« Afsleslinziksv Hohn-til S ui1-- -n
tvtws U« ihr ««»t«ml Is"1« mun
I
l
!
O
Tint- Niiins man susmnixsnlixxns r S·n- z
ldenkest-m- i Aar mul dem for (t
Aar Edle-m saa er lluvedkorsksts
len. at clssr sz grcsjt csn Ruf-s- flo
130 unge- Jliisnd i Amt
l«:t-rerper.i(«m!t.st »- »Aus-fur
imdksst. id(-t Pustur Linn-»m. Nisus
Falk ug Mc Luft or ai«(,-aaet. I
dort-s- Sted » Paulus Falk-k, Iliuhs
Jisrsjld oxx Mist-s Annis Jolmsth
Falek er Uraslmsnt km Nebraska-;
Statsuuiversitet og Jersilel fri
St Olaf Kollege Det er os en
Glis-de at se disscs fort-im- Kam
merater paa Darm ji«-It Mjss
Annjs Jobnson bar A. M. Gm-f
den km Nebraska st-8tsuniversi-«
tot. Tidligmsp bar Rwiktart under-.
visit i ViolinspiL Det vil Miss
Ethcl Jensen gøre i Aal-. Nun
hat- udmærket sie ved at spille
paa violin og ofte gladet Til
hcsreme i skoksns Pomamlings·
sal rat-d sjn Musik
«1 Aar stockt-»st- ni Achtsamk
rendes Dana Studenter ved Ne
brasnka statguniveksiteL De fle
gte af disk-e bar genaemgaapt Pro
Seminariet aller det akademiskk
Kursus her i Mast-, enkelte ak
dem bar kennemgaaet bcsggavj
håabetx at adgkillige ak diese
unge Mit-nd after endt Studium
i hincoln komme-r tilbage at
studere Teologi ved Trinitatis
Attribut-End
som ovenkor dir-ever er der
ahkililige san-Je og korbohisvis
man-e nyo Studenter ved vor
Skose i Ast, wen det- bnrde vag
ko nett-. Bat-elec- gamle samm
vi, og der er siltjert andre-, sam
ange Mond, nd over vort Ker
Regulator-C Dom Inn-de have ve
rot day wen com ikke st- det.
Det grundlegende Ärbejde i
vott sitt-kund et Sjom og cket er
wit cjott Dst et byeset ps
M M M Lied Tot ml
Ists-s fide-to p- äenne M
Der M Wut via-en i dot«
t- AMICI-.
M Ins m vi des-Otto de
— » Haken Wik Ist-r
p- III-, m M lim- vort
f
..-....-..—-—-.,———————-———
saa vjklt som Yi kan naa nd til
andre.
Dette Arlsejkle link-ver vort
liedsten tlscsetule Jliimlslcal). De
gamle slcill lljaslpes ug kot« eller
sengt-e aflosesx llmk er du. Un
ge JlankL som samt-s pas vor
skoles, du« som lim- de annäelige
ug legemlige liestingelser for at
uptage samlunt Ärldejclef Mis
sionslpekiiljngen hat- (lu. og Mut-»
ken, lesstesik sont-n- pna dis.
sksl Markt-r ljgge lten Ode, for-»
di du vjl lex-e ist lettere og be-:
hageligere l«iv oxz lnwe et besko
l.7(lk01nrne. end Handaan Arbejdel
byderk Er clet (ng for sjmpelt
er det dig for kinge at bei-gi
ve dit Liv i clen Jlesteks Tinte-:
ste sotn en bang Lass- sig sclel
lten i Deinen for dick
« c
Imäen unalt
ansnjon og Uns-un Paris.
10. Oktober-. Den ltetnmelige
0ve1senslcotnst. der var begyndtj
mellem Rumwnien og Ungarn, er
man nn blevet enig 0m, meldes
der til Paris. Den nye Traktat
bringer Rumasniens Cis-enger lænsl
get-e inil i Transszslvanjen end»
den ak Predslconkereneen fast-;
satte midlektitliee Linie-. Til Gen
gæld for met-e Territorium incl-.
riitnmes Ungarn risse nlconomii
ske Koneessioner. Den hemmen-:
ge Tkwkth er ilcke lcmnmet o«p"
km- clet inserste Rand endnn, og
man venter Ach-, at Ungarn elU
ler Rumasnicn vil fort-bringe sa- «
gen for Tiden Naar antenieni
fremsættek sine Icmv pas Besse- l
kahlen tror man tlw at det vjl
meddele sln primte Unsrenskomst
med lnizakn anienien tun-, at
om de kan kna stotte ak Lugan
i Dannelsen nk en Werk Kultus-til
stilt samtnen metl (’7·eol10-slovns
kien og Polen, vildss den danne;
en stmrlc Mut- mml Slnvernes
Inlrylcnjng i Ein-»Va. Dette er
ils-n lmvedsngellge Grund til m;
Prankrig nnderstottek anænienf
da Prankrig meinst-, at det vilz
lijælpe til at holde TyslclsniP
Biengen
FULL M ZALT
Paa Grund ak Alderdomgwixgs
hed Ewigeg min »40 Aisrcss Farn-",
34 Jlil km Blk0. Mitm. 7 VE
kiIlses links-. 28x30 »Bam" »Im-d
Kaslderstald", ..Granakz·". »Arm
ekib", llksnspbusk Brwndelnh m.
m. Godt Kildemnd, som Its-inS
Mbek i en Bestoldek hvoktil Kroa
turerne bin- Adfzimkt Pan-Im
ask-net- sig godt til Kreatur-ari
Prjg 8125 pr. Akt-a 81500 Ima
tant, Besten til 5k7s. skkiv til
Ejeken
Ws III-DIE
Ell-o, sinn» Et. l.
srishodigkyu og Tetemælk
som is sum-, heb-geli- og billig Dtik
et »Unt- 01" og »Dosten-IV ade
Tvivl Mst for slminckelis Brus. Vi set
det Lviglleckskkyu eilst stskter for Tktes
welk meet nguavixainz portofrit tot
soc-· Osteljbe Getan-M soc; Ostdacvq
50; smskkuvtz so.
cOKATC sUPPLY c0., veer FULL Wis.
———
ANDINAVtAN
« ÄMERICÄN
SF »
»i- UNIEN
l
4
Direkte Porbjndolse mellem New York og III-v
dinavislce Zimme.
s· - ljmiigstider its-c Ntw York:
Heilig clnol 29. 0lkt. Fmäekilk Vlllcl.s.llov.Usitetlststesck.12.llov.
Store Pomndrjngsr i Pagforordnineorne, smn WI- sirst lrtteke
for skandinavssr 02 Pinnsr sit kejse hie-n.
BILWB PRA AUERBle EDITBDES ZOM ZÆDVANUCT
SI-;n;li;avian American l mie. 117 N. Dearbom St. .. Chicago
l — —- -... , »R
Danskc Pan-more
gøres opmmrksom paa. at her pas Costilla Bot-te i det »d
lige coioraclo » cemlnn mauge gode Parme til salg med og
nden Bygniinger. til Prisksr korlioldsvis billig for Jordans Kiss
litet. Her er for Ticien 15 dguske Kanne-se, og vi lmr kots at
hjælpe lianclsmænd til Rette og for at for-hindre Lands-gestei
i at tjeno kot- meget pas Madam-ach indsat dette Avevtlsse
met-t. For nævmere 0plysninger, skkiv til en sk Komitemeds
law-vorne ,
LIUNMN Ums-IN sollt-h Colo.
K. W. UOLSL VICTOU soc-III
Ida M, Colo. i
Flat- 6 gocko 80 Acke
--.s uslskikkiw 120 Apr» konnt-. Issns
L--?«- ins-il posswulig I«Ij--si(1»sn. HMI
.!-«-lk-nnil ug gssslp lkxgninzzosn Prisor
s« -"-1«. til 8100 km Ost-. For Ins-ritte
I«« «;-Z)"-nink.«sr -l(rir Ha chkgislik til
JHsMsz L- («Iim:«n. Hin-H hakt-, Wi-.
l-In«!nn Ist-dris: Rism Hish« »z: Q-.
s
MPROVBV PARW
eil Sal- i østlige Desl nk Xormnn co»
Nurilwst Mincio-Jota. rig Jordbund. rtsnt
Huni. sundt Rlinm. sknmjinaviilccs set
tlstosntcsr. godes III-Zusagen vislstnsesnde
Pan-Deren Pkis NO til 890 pr. Acri-.
eriv Oft-m- Prislicteu
O.B.Pctemn, Mo falle-z Minn.
ALBERTI sCANDINAVIAN
W CO» Ltch
latet berste-. mein Chrer Land kan Tau-.
end vi hat- tilsalgs i (’(-ntrsl og dot
nordlige All-ert-. skkiv til os for Op
lysningptn
Albem soaudjnniaa Land Co..
111—112 Mam- Izu-;
EDMOXTOX AL13BRTA.
III- ZALT
Aaskinigk gode Fami- km 40 til mo«
Aue-. miss- deTI smuklsce By, New Rich
tnunsL THE-» i st. Croix Po» et ak de«
Nil-te- («mmtissr i Sinken for Medic-ri
«1rif! Ost til Flugs Axt-thing Ists-cis mig!
»L- sss Meigen og Man-r gro. Skriv ef
tsir Liste- sma Parme.
Z. Mc Vorwort.
New Kjohmond, Wis
WSOTA UACS DAM.
VI hu- sskslllge vol ..Impkoveck"
Parme, com nrietek i Ststkelse in sc»
Arre- op M 400 Akt-es 02 nat-ten site
Fatmene Tun leiht-s pu weg-It Tour
Vilkutn XMI De » interesse-tot i
Icsb If ev kam-. vil det blfve M
Dekos For-del U sskrive M os est-is
vor GodtksbssListp. i
Uns-sen Uuw com-m. !
must-m dirs-·
Tryksager
Al Glas-s Trzlikpriurbejdp nd
tun-s Smukt ng Ludt til rimglige
Prismx
Dau. Luth. Publ. sovie,
Mast-, Nebr.
llouuiug til salg.
E« 60 Hi. Kunde sendt pr.
Exprisss ZEIT-ZU TO 60 lb. Kan
d» i ,.(’iis(-" scsnslt mcsd Fragt
831,00.
Dogge P. U. R. Bruslk Colo.
Belmxz at Smdrs Penge med
Grün-s
DML DMUIN.
Broth, Colo.
l’nds-rfpgnesdss koksmkrer hviH
kistsomheht Pomgraki og gar-au
torer en Ujjsgtig LjshOC
Pri-· sm- lsryqthilledeh Stör
nslse 16x20 Tom. 85.00. Billede
mesl t» Umsedcsr J6.00.
Kan tät-te Klaue- Akt-eitle
levewr.
Adressen P. Il. WILL-BE
ZU- Eow, Iowa-;
F (
Vi oyskcr Der-es Hemde-K
Dei-for et set c- smc mstpuliuwce u
Iælco vors VII-st- tU Pagen- lsvssto New-tax
os wes set Ists-n lenke Dem
det deckst-. Ca- kiuclu i Raide
t: pp lkke sue-ed- es It von tun Ins-c III-ost, s- III- Is
Mosespcnltllkueoseksesjk
U Vl IAI UADWI IVU 71 IAI 8401
sAs Bnos.
— Mødekalendetx (
Der xil lilixe Missiousmjde i
Dein-upon og Moljms tm 29.0kt.1
til L. Nok
Wjommpde i Ver-ova, Nein-«
17.—19. Okt. «
Missiovsmjdc i llntcshinson 081
st. Motten-g Menighcsdssr i Min
nesota km 17.-——19. Oktober-.
Muhmme og lcirkeklokke
jndvielse i Vor Prelsers MONEY-.
hisd ved Icenmare N.Da.«k.17.
—19.0ktober.
Alter ludvielse og søudagssko
lolswt III-do i Besttmnia Honig-— «
lxed ved Icenmnrm N. Duk., 19.
—21. okmhekk s
Wsjosmøde i Samt-Linn Xij-..;
Im 7. til II. Nov.
Missionsmpde i st. Piule Mes
nighinL Ne-»!;1. Inmi. 24.s 26. Ok
tuhvkc
Wsjonsmdäe aflmldog i Ihm (
lin. In» IR.—«-19. Oktober lnortilx
lieh-ed venlixxst in(1b)(les. l
Missionsmøde i Stiqilislmrsk
Ist-Ins 17.———19. (»)kt0h(st·· 3
Missionsmøde i Drum-n KIND
niszxx du«-« 21.—--26. · Akt-miss- ·
Missionsmøde i Eilends-li- im
Udsncsvik Minu» 7.-—-—Z«O. Ntnc
- H
kame til salz.
Jeg har- fms Ralg bnsde opbyg
gede Darm-» »- Pmskio Land.
simeov Mel-ev,
Rost 31. Mc Fabe. Monk
o
zi, .-z, z. I. Z. I- z. I-« st- ;
-;- DR. MAX ZMZT !
«Z Pfui-ice Limited to satgery X
sxi MS Brandt-is Brile ?
ikx· 0MRA. z
xeHEHHHQO
o
0000000030
. ZTZWAZ·I" PUUUÄCY .
. I. III-vom sum-am Klanges-.
. DKUCS .
. Brindisi-IT Palintæ 0il, Ete. Ol
. PKZCRIPTIONS OI
. Our specisltzn OI
O . . . O . O . O Oä
ousjsrsxss sTUDIO I
» gut-, Nin-L I
five-te kotogkstiek til !
mode-Its Print-. l
;!otosnten«ug feel laut-cis Lys pss L
. mitk- Dsge. i
i
!
!
O O O O O O O O O
DR. C. R. MBAD O!
DENTlST O
Room in Mayle Building .
Phone 76. O
OOOOCHOOOOO
THE sIME BMK
U. s. Vskoskkch
Anbetslek sig med alt beabs
ksuds til Bsnktonsetaing. —- God
Bekundung og besten-to Print-z
C. A. sow, Ists-.
Mos. DMLL Col-by
IM, VIII-.
OOOOO
Dei-am Do just-et Zorn- illu
W. sow
tütlst, Ist, En- hslt Ist. Vul
ssltb ollsk kaltes-. W Cis
MIQWMWOIWU
Ed. Matthiesen
ZW, MI-.
— Wu- mmztm f
Un cum wqu
UAKKBDSPRIZBR
mail-, Rohr-:
Ilnstle pr. Bushol.. 1.s()——2.«-3
Majs · . . . .............. 1.10
Hart-(- . . . . ............ Jle
Srin. Top » .......... 14.-·)0
south dumm«
stude, good cornkml 14.50——16.00
Good to ch. fes-dier 12.25—12.75
sein .. .. ........ 14·10——15.50
Chjcsgm
llvedo ...... . ......... nomjnal
Haer . . . . .......... 66.—72.
Klajs .. .. .......... 1.50-1.54
Karmle pr. 100 p(1.......2.50
Muth-, (-h. vompr 1s3.7-3«18.75
Svin .. ............ 1!k.00——14.00
WMWXV
Umsij klodts KATER-I
Den-le Zug-ers
anbefnlet Sig- med
alt til lagst heuhmndo.
Zldit - - Nebrask
sma (jIIRIsTE:N;"qk:N-«
VIII-Ach s »Ist-Und
Fotuoüek over-li, Repsuuouet
jackdekstteh
Room 402 Rose Bldg.,
Ost-by seh-.
THE HANlele lle BE
of A. («AS«I’I«J"!"H·JT
)-·,k«1I-l·s1«sl IHML
« lnhssrpnrerst »Im SOALIIOIIIR 1890
Umnckkupitni 1(1»,000.00.
»von-sind ZHMNI 00.
Alt til l;-i-«ki’·»«r(stning hon
1nsnsnc1ss ntlfnriss Reuter
liisfnlcss Pan fast-I Intlsk11d.
Icshusrs hulsskud i denno- Bank
·-r —Ikr··t muss-r statt-n Nichts-lu
Hztnkgnrrudslnv
F. H. clsndge. Iler cock.
PrswislvtIL Ausk. (’Isksf«k.
Vol-ALL: 270(- E· 22. sT..
Tol. T. s. one-.
Untat-let N. W. Nicohet Us
T. s· 320(4.
Bli. M. J. .1 DIE-; IN,
Umssk lmge ug Alt-Inz
Kontorc 303 Don-leiden haust-s
760 Gtckc s- Ntcollst Ave-use
MiNNkJAPl)l-cs, — - - - LUNN
N. c. BRORSGL
DÄNSK APOTBKZR
Blatt, sehn-Ich
skriv ps- Dunk
okter bvmj De Makel-·
Julius Fett-wem
Den-II Estdwsrs-korrotnlns,
unbefasok sjg meck alt benhøkeods
ZW« ABBE
! Hvorfor
xstatc Bank?
s Staten Nebraskas Bank
I GarantiKond eilst-er on
k hver Indsltyder Wen
»stste Bank« mod Tab.
Dotto Pond boskyttok
bvor Dollur ak lud-hakt
entwei- Konto, onhvok
Pokdring at bvilkon Dom
holst Art pas on su
slan Bank.
It dot ikko vogtiso
Grunde nok til It ist
Dom til It benytte ev
ssudan Bank —- vor
Bank. ·
citiseta state sah
Kluft-, Naht-.
»Im B. omson,
PWQ « z