Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 15, 1919, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « l
,,Dans"keren«
IT MUZDSO OG OPZYCGIM
BLAD FOR DST DUSKI
Vol-K 1 MZRIKA
mlgiiiet If
.Msli Latini-tu Publislijns Konse,
Risik, Nebraska
JIsIslcereM utlgaar Onsciag i brei- Egid
Pkis pr. Aufs-ing
De Forpnesslp Stets-r -Z.«« l isllmnlet sZ J«
Bindi-r bot-les i Ponlcucl
Isstilling set-kling. Atlresiekorumlring
Otc. Lied Undtagelxe af Bidrug til
Blsdksts indholl adrvsgsnss
DANlSH LUTIL PUBL. lIOUsE.
Klub-. Nein-nach
All-« Dilrag til P!;«l·«ts lmlliold —
Iokwsposnlanccsr. Afhiimllinger og andre
Arrile- —— set-des til dests Reden-k
A. M. ANDRER-IX Bleir. Nein-.
Entom-d at Blsik Post Min us Second
Clu- mutter
Aeveptsnee for Mailing at Spksssisl
tote of You-gez provide-d km- in Sec-»
Lion Hos, Act of Oct. Z. l:)l7, author
iicecl ou July s, 1918.
Advettisiug rate-) mild-.- knuuu upon
spplication.
1 Tilfælde If, Blatlet iklce somit-ce
tegelmikssigt« bodes man kluge til der
stedlige Postkontor. slculcie dette iklce
hjmlpe. bis-les man bememle sig til ,«l)an
steter-« S Kontos-. »
Nasi- Lassenie dem-endet- sig Eil Folk.i
som syettekek i Rlsdem euren for at lis
ve bog dem eller for U ist Oplysniugi
am der averterede, bedes cie sltiii um-:
Laie, at Je san Avertissemesmet i dene
EloC Des: vil men- til gen-MS stotte
Pølgeblad til Damkerexx Yiul
st- N. H. I).»-I»-1. ish. u. cui
Aar tilbage nn- iukst Eli-i »i
siclen Leu-er Wii Dann (»ll«;»,.-«
ogz nu esr Print-mal for ..l)(-1i«n:
ment of Pnljtjpzil Brig-usw« soc-l
Grinsfliek Kollet-Im Biiltinmksn Mel-I
r3«lati«l. lmr wiss Dimskssren den
stnligzliecl sit uslarbejde I·-)l-.-(-i
bladet til GEN- Nnmmer iif Blit
dssn lcsprt »g- iiipklfulgssmle Eos-kri
veslse over de tre Akstpmningsi
zuner i sie-with lnsorfisr vi her
chl lsmviclner heim vor li«je«rts:liee«
Tak. Der er en aktutsl sag-. clsr
her er gis-et et malt lmilkkg i.
oix Lasset-ne vil uclen Tvivl sit-t
te Pris paa dette Folge-Uml. Ihm
de kan gcsmme for Sammenlik
Ajug, efterliaandem som der be
rettes om Polkerettens German
ijirIslse i sonderjyllauc
WWW er naaet
til BUT-ten Det- kindes der en
sktjv Organisation nnclek Nav
et ..«Elclstes og Liegmands Mis
eions-Bevægelse at« den evangeli
Ske Kirke i .Bgz«pten;" den ar
bejdek i Harmoni med cle fur
skellige missionerende BekendeL
Sex. Den lim· sksknket Porbssxlring
ak scwdsgsgkolen Sasrlixz Osmia-Ah
somhed, indfopt moderne Ender
vjsningsgmetoder og arbejcier med
at samle Børn fra Gaden ind i
Søndagsskolen. ..Tl1e l«ntheran."
PM. s. Mu, Brit-T solt-»
hat tilsendt os et Bkspl at· set
seanle sungliekte sum han hak
Pägivet Ilektet indelmldetu rot-—
ITYMMOU sen-ice« ( Alter-·
tjenestekomulary 54 danslke sal
taet i Oversættelse. Der er blanklt
disse- 54 —- 11 ak Käsng 9 ak
II. A. Brot-sen s2 at N. Brot-som,
og 7 at Grundtvig (1 omdrbejs
diet It ham). Hektet kan bruges
tot Fig selv, men er dog særlig
beregndt Dom et Tillikg for Dan
ske til »common Bewies-M The
United Luther-n citat-elf- Sal—
wol-ex « «
Ninth Lunas-l convention. l
Lordkigs mmhug vi. tjlsecjds »s
af Mission-ist« J. P. stJimL Ja
pan, en Pamphlet. in·leh01(len«1es
,,Mjnutes of the Xinth Annual
cenventjon of the -Ioint conser
cnce of Luther-m Mission-§ co
opekming im Japan» Der ex- i
Reiten som er paa 67 sidek. ind
ibekattot .,A Proposed Comka
bensive Policzf for thi) Japan
Wunsch and ..A Propoqesd Basi
oi Cooperatjon hetween the Mis
sions and Japans-se Chukch." MS
det, der berettos am, holdtes i
Haku-to Lust-heran Ghin-öd den
W. Mart-, 1919. Retter er inte
ressant og oplysende kot- alle Ja
spsuiUissiouens Von-nett
M
IIWWMM
W Wen pu den
IM, It m Ewig-äs
W
sikole holdes væsentljg kot- æt uns
dervise ijeligjon og ikke i det»
tyske sprogz at medens Luthera-·
net-e bar Ret til at höre Evan
Jgeliet forkyndst i det spros. de
»Hm-staat- bedst, saa bij deres
Born ikke uddannes til blot at
Itilbede i dette Spros. Dette er
Rund For-auft. Den Intherske Kir
ke holder sin stilljng i Verden
i Dag ikke paa Grund ak noget
Rpmgn men psa Grund ak ser
Prineippek. sin Lnsre og sin Past
holden ved Guds Ord. Anndelig
hed er en Hjertets og jkke en
spmgets sag. ,,’I’he L11th.«
« Ist-lis- Ivteresss. Pra Rev.
Luther Jl. Kuhm, l)i.cptrjt«8P01-s
.mand kot- National Luther-an
Konnt-il. modtog vi i Monds-ge
Ifolzrende lndbyc1e189: ..D(.- og en
jwksk som helst jnteresspret Lieg
mand ak Deres Menighed (an
tagen samme lndbydelse er sendt
til alle Intbekske Frass-stot- i Ne
braskaÄ indhxdes til at even-spre
et Jlode i Y. Jl. C. As Änditsp
riu1u, 01nah8. Kl. U A. M» Lok
dng den IR. Oktober-. kur at Ins
re Rev. Prok. M. J. steht-. der
just er vendt tjlbage fra ile Rings
liiltss Distrikter i Europa. og Rev.
Dr. Laut-im Lin-sen- Xmicmal Lu
ther-an Konnt-ils Seknstckstu fals
om Tilsfandene i Europa og w
re nndljdende Lntbcsmners Be
INUIU i
l
Maanedblad for Ic. P. U. M.
i Kobenhavu hi- gcsskss Tiil
IIHt Kunststij vj H IIkHjOL M. JU
Us lässt«l. tin-plisij sjkwfnil H-«
H« sinnt-H- I·Ingl«,«1«g. s-:t««1· m thi
str kunnte-« Eijssm fm Aus-Acker
Hing »Hu-Jus (ic-:«i km 1)--!1«-pi!.
Alb-Eh nnsiesr Ditti- 12——·s"i. Mis«
Js-: Ixxtssrpssinnpius i neckst-: ist
Hi läpteptnjuks nf lngisniur Jun
Engberzz Unnnssr Isuglnsrgs Bri
Jms um HEHFE Kunst-ist Hishi
«j: Hocqu j ("!1j(·ii«,.-u Mist-- Sam
:«t-r fslc Fusn Ankoklninsz Ti! its hi
:-·»- sie-n Ziestsunins zunprjkiuhkis Tusk
kssswipnrslllmm. Ur. lanLYstskxz JU
uH tin-ZU List-Pier »k« IFLHJL instr
Iig ugziaii iif him- Ljvshjckiijsjin
Um hans l’r;1-e!ik««n sjgssr him M.
a.:
..Bj11»v m- (-n klug cig hs"--.-avist
Mand. han H- moka 1-p!:i·-1. «;z;
han«- Arxxmnenter » via KOCH-H
telige oxk ins-d fsn Ilexsnfzrlis »Im-H
Saus i. — ug heut ks-nt1.sr —it
Publikum. Liszt-Hm ils-r en- n sgesL
der kan kaHH ..!-·n!g«fq I’-·vk)—
Ic.-;.-j." sum slist osr ItJ-"7ti;;7 t"--r isn
Hithelsmkuul in kende usx zisch-n
s1». »inn- him vjl mime N ZWE
CULY III-. NZUIPJIN tfk JOT j»
HAECKEL-«le »Man m ..H.tn-s-n:!(s"j
»Hu l’sz«i(»1»gi." »g. tri) mjir.
BIIIX kwnlpr den ZE! Punkt ssg
Prikke oxz fisrsmxus n« aus«-mäs
IINL HA« ftiflkkk JH ZTUI Ins-J
Skkser i Fufk jmn taki-!- III
»Es-m i ist Spmg Je Eis-n kurz-fau.
UL i"n«m-I-(«vjss"s1· ils-m um« Ein-r niz
siskt Liwst ksr ach-u GIUL ng en«
dejig udmitlisr Imu Kri-ti-11Iiwt
i bist-like Parver —- 09 disk-sic- »n-«
sjdigcu mkssltspukpilos Kunst-Minne
re. Port-HHing-mime KnhnmsmL
Handelsxejsende Op- Prangen-,
lIvjs engste- Intesresse » ils-H
kes P()rrestt·sing. spg hris Re
ligion er den-s Purjscstuings
Fremgang —- Skjkkelige,
merk f0r1)uste(10, de kim jkske staa
sur det. de uvekgivisr sig i Hun
dkedvis. —- Jlan sover Mer nam
sum bører Zins-. tbi hims Rel
talönhed er kivende "
-—-o--o——
de den-!
som Evens-and verl, bei-irrer
vort Lands Regen-ins sig ikke
yed Religionssaliggeudey Läge
1ig heller übe mod Kristendom
elxer Miss- Damms-.
Mit-ge It vore deckte og CH
tisste statgmtmd hat- dog ikäkc
alone werben-It Kristanäonmen,
mer vsket bekendeude Krist
no, ok de bar Lende Von-dies at
Trichoden-»die og kristelig
W (Mection)
Its-: III-d M dot- gjres tot
Wiss Unsmstniius os biss
k- M Miso sUer tot
W Mlso ps- Erim-list
M CI i Wlis Auch
III- W Wdlon Vom-s
— s: M MAX-s M
ht-!
Jo. iietop jdet Landet hævder
fki Religionsovelse og beskvttTr
sine lsurgere i Benyttelsen
elette Prixilegitmy saa bar sta
tssn Rot til at Wille, at de krist
nes Kirkesanlluncl tager sig af sau
clim Dannelso iklce blot kovs dess
res egue Molllmniner, men ogsaa
lillsnlisr aneer Delagtigliod i sam
imp limlo
) «Jliui;.so Isuriesg liak nistet gjort
spitz at lsibringe den opvoksemlc
lslkisgr kriknslig Piulervisning ok
Upelrakzislio nie-n klet- nieste 0:.
Heil-u- xlei uuelexk vor Konsti
tutum lcim »in-es som Modvægt
mail den religionslose Latier-Eis
ninzx ng Das-Heisa som state-i
lbyder den opmksesnde Slægt, er
vistnok nisius alt andet Or pro-s
wi. at clezs krikstne Ramkund liver
lfuis sigx linlelesis P risk ole: Rmi
lilagcsliukn l«’e,-1-ip-·l((ple, Lin-klag
isiLuZ t» »F llnjfskv Rkulskx llcok rll
lllnisuing i lcrktcsnelom »milde
llesi ugz ich-tileka Princsippek iml
Inw- -—-- i el- lieejssrss skolpr Teil
Isiclen as lnsl Wiiikiiing i Eindru
!l)«nn«sl—so-sl·n·.s
l
l
fl
at.l
l
Risi« lnlliesrsiies Kirslce er bi
öcesnlt fis-r m lerng stur Vkiskr
km« zu fiin iEn Music-in uns-leis
Visl i lhiils tin-l nzz unzskliovedes
!«»1· sit Skulwlklspjslsi ug slll In
tesrpws fiu« Js frismme Damit-is
uxx szjsisksilo slkssxsninxh
»Du-s i ils-m- l-i1nel lmr (l(·-n lu
ilii-1--liis Kiklcc mgcst zweit fa«
piiit Ärlukjilist Zur sit mirslthls
elisn uzwulcspneles Pinsels-in Daimels
si- Iikm lsrisiplizxt Grundlag. Des
H- wl iicliss kluge-! Eil rose- ellipt
pmles iikx mi-« el--1- sT klug Grunel
til sit glic-el»-« »wir at Ilefkkeix
lmr liielest sl(-t ljsklirssi for lim
—aiii ist«-H »Im del Nr Tilkusldel
Von- l·"r-i-1«le-r. Nunlnmsnthsnss
Hiz Zion-komm ssr mutet lang
Linsm Hm ils-m- Clknrkiaiies —- (l«
»i- «.--,—-k»« l-« is I- is ;- ii n L s- m n- n ej
i indeer lit«i-li««;i:.- Rkefiltsllämlelsk
Kirsn siiki ii lliuiskisl RHL lim
ilclcis pkm Nil-! liimnil Materials
Iil its-rissin in linmke ist-USE
limel vi inn- Ujenst i Fuklwld ti!
lmtel elf-se lmk gjnist og got- —
«le—1 liunnnssis man-ke- senere —
msssn ils-! fureslmmmer os, at vi
lliinslces stam- lsnjzt sinnigen Det
for kennmor vi lust- med e n H e n
u i l l i « g.
Vort Kivlcegsmkund bar Hm
;.-·8·n(lt Skala klka Siedet ogi n el
lnult Elevetx og vi indbycler
ils-u Uag i Das-; vi bar »Es-m
Hut-get for at have not-et m l-«v«
ile,(ls«m. clesr folget- lndbzselcslxssn
ug kommt-t- Men vi er konunssn
til at tin-nick- I)83. om ilclce new-k
lnsk mi- ("lmml til at anwsnile
Proben-us- Oril
Njci dem til at Fu ind!
llan wisset-: »Ga- ml paa YsclE
»m- nxz xsestl Gast-denn- og noli ele-.n
til at gin- ind. km- dt mit links
kan lilive fulclt" (l-uk· H. 2-l .
Dei H- rimignolc »Den storcs Nul
vere« som lkillecle pas Gule KE
jx(«, lIokresn»lu-1· taler 0m. Jlesn
like Mast-ice til. at han vil se Je
Uns- lnlild og for at riet Jlkml
skal kunnt-· nass. kinder liim klist
tmclvcsmligt at Hemde Tjenssw usl
Ima Vejene o- ved Gast-denn- »«.-«
nenle Follc til at komme.
Der et- siklcssrt voget list-Lucis
mau ims- gjor-t, isvor man link
kaaest Hasel (slcolen) ilcke Mut
spielt men oval-Vielt
Dek blev os fort-it tot-listle
Dag. at en Mund has-de sagt »u
xxet som deuc: klimer sen-leit
man iklce en Mund ud til at sam
le Bleverk selv am det sknlcle
koste en :Z,000 Voll-urs, lind Ums
cle det. dem-n bun· Bande incl
bkinge 10,000 Vol-laut
Tel, vj lud-Himmels at gligtl
er letters- ssgt end weissen-L
Men —« clet et ou Briakinkssag,;
at det heb-»e- vosten kot- enhvek
sag-i Eise-ums such-n at got ucl
til de eultolte, erstei- det im er
Penge til en god sug, man vil
have, aller det er Klæder til de
dsgl-c Dot litt-ver si- at ges ad
ok ujeb Volk Evas-Lot- m klika
vie-d Ren-y- til st kylcle en Sko« z
le Insel Blei-ers « - .
M til-W m sk-. M
Mo Tok- ltsk M tot-ist at
Mf Ist-en til tls anhalte,
m M M Ue kivot net-m i
IMMM sonst su tilde
W Mo hat list mas
- l
o- u»-ies-;M it- us mJ
k«
me pas en kristelig skole, cis-t.
hat« da page-n Liglied med at
nzsde dem til at gaa med til
clen stoke Nach-ere; thi det er
jo fcla skolens Ilensigt at fzsre
de ringt-, som komme-i- dem incl
i Gmls Rige, om cle ikke er dek
ug i modsut Pald ait stxkke dem
i at blive del-.
l
Jlen losem skal saulecles Saa«
nd ug uødef Og livem betaler
ltiins Rejseomlcostningek2
0111 vi ilcxlie her Munde-h der
ei- susrlig skikket til at mse en
saiulau Mission, og vi fattes Mitl
lcismy san er her vom-h der kan
truscle i steilet Der kan got-es
llkug af en liel Del Iris-mise.
Hei-ern seing fordum om A
lmslimm ..-Jeg kender Imm, at
lmn skal hzkcle since Bitt-n og sit
llus eftesr Sig. at cle- slculle lie
vares Herr-eng Yej i at got-e Ret
fnskdiglied og Dom« ow. (Illos.
Is. 19). »
Vi lægger Iliisrlce til. at Ä
lskitlmm skulde got-e nogot »vor
fin- stie Beim o-: sit Uns-. Dest
-igx·"s-· ilckp. at lmn sliulclo »vo
.l--" dem til ungest. man at liim
Jinlslcs ..li·vde" dem·
llet vat- sanlcsilcsc i gammel Ti(.l.
sit Rot-n ozx Ilusfullc traisygtes til,
kij nagen lmchnde Person sknli
Js- lsyclcs Pllor nmle clcsm til dist.
- im var geil-t. unde- (lem iml pag
il«-n Lade Yej. Vor Tiil er iklce
.u·-gsst forslcellig ils-»m
llmr mangp Abmhammcsk Mr
vi? l’k-l. i istlivesrt liin or der
j« i Hex-lein Pia-leis og Moder-: de
lcxnc melde si-! sum Privillige i
ils-inu- fleminix l)-:« kkin Ins-Hie
mms nngmt lmxlns fut- (lm«(s- Rom
ssinl At· Zondå dem Hm en xxml
Miste-list Skala mz cla fortrinsvii
pag vor essen.
»g- saa »- (l«-r »ja l’r:I--t(-rns-.i
Misnizzhesclerne Des link one-m bej
?i7.sl1(-(l til at molclts Hixx sit-m Pri
villige i den Gerninjh
Vi liar luirt om i svuntlne Ti—
-l»r.. at en dansk skole fik on
list-l Dcsl af sink- Elowr vml at en
sil· Last-ferne gilc utl til stark-Mär
ms og opscigte dank-ki- Karle i
..l308kding"huse 02 Ljonle det
incllysende for dem. at det. var
hoch-e kdr dem at tilbrimkp dis
ress Viatertid pas esn god Aco
le og lau-e nogot godt og nyts
tixt
03 nu er Tiden samstags-Ida
da en liesl Del Karle bliwr fix-r
dixxis med des-es Eftemarsakbejz
de. og skolens Vintektermin be—«
gynclcsn Latl cis samlcs cle ledi
kk in(1. at Iluskzet kan blive fuldt.
Hin-w til onst- lielo Linie-ji
Om Ilisnstillinxxen » »Hu-flo
clig, Ema » cis-r »ic) inge« skaclcs
Skol. Jltsn Tanlcen kom for os.«
og nu luus vi utllcastet den i bekl
Ite Ren-ißt
.—.-.-.0-0--.-.
»Es-s var neigen. og l klædtc
mig.«
Nam- saa vi dich
Den ist« Kaki-mal l.uth-·tsun»
Immeil Musik«-me- lnslsinnljng
km- nutlliilssntsp Bruch-» i Pult-n
»j- ancltsts s«111·»1«t-E-"k(« Lan-« ist«
nu Vi«l Hintern-j. l)(-n Vztskkw
almjmlelig linksrcsws »z; Visiva
lj(-. -
lagen. sum hin- lljisrm fin- si
nks Jlks(1-s1(-11i1·sski«rsi Nod. lmn Wu
cle dort- Wcsn til ils-Inn- ÄppisL
Dg her gmldor det vor-e eigne
Ist-Mike «
Nkøden hat- msmt skililret i al »
dem Grusomhed af· mre Romas-i
l
s
sent-met- i Europa sansllseden
Its, at Tusjnder vil »Mome der-· .
som ikke vi kommets dem tilf
Hjælp Jødeme sorgt-get den ene
cadsamling eitel- den enden kor«
Ime Niidlidcnde i Europa. Kam-I
likkekue vil sikkert seit-te kot- si
ne. Alle kogek bis-de Jøder og
Katolikker for hvnd de gest-.
Men det- skan gilts-est sitze-V st«
lagen sk dir-se Grupper er i saai (
hu Niid com Luther-name Grun
itme bar net-et skjldret at Prof «
stoleo og andre-Prok.U01-eheac1.
Iiset i et netop udkommet Frev.
Jljstkulden et unt-rede i but-H
Lenz fis-toten kommst sonst. sue-il
In bcgynäek It Saldo i Polen
ka den 15. Oktober-. De(
Impu- Mbcu som histka dass
Eis i M de som mZ eksimrsru
l. , - --, ,,- ,
i Polen. Kot-staat- vor liaer Kir
ke bjemme hvillten Taglmocligs
hed der fordres of dem som ven
tet pag clet stokartede syst som
jeg csr vis pas-J l vil give til disk
Raub om Iljiklp som kommer
km vokt Polks uhyw Trang liest
j dot oprevne I«qndl«’
Vi bei- om 2,000 Ton Klædeic
Der er ilckcs stort km- voise 10·000
Jlenigiieclen Zion skal clet bli
ve nogot nf dist. maa livcsreneste
en as os rast-e med.
Yi beder ogsaa om 25 Pont
fcsrslivekt Puml Klasdein Dot tin-en
ges for at liestale Ginkostningcsr.
liiclpaksiing, Fragt. o.s.v.. samt
for at yde wider-o Hjaslp til discl.
Jlellitsim llns rig"H«j(-m. Det et
ilcke sinkt. dersoni alle est- mell.
Kom ng Musle ng got- ilsst sit-akze
Pr0k. sinkst-. som nzslig kom
lijem fra Polen. skriwr som fol
ger om
Eva-ei slags Illærlek man bjk sea
clo til de NMclende i Polen.
Yintssisisn or lnnkk »g- kulsl i PO
l·-n. Klange ak Luther-lachte lim
mistot Alt, ng um« nn liolcle til
i Hin-lex licelilss -l»1-(ll1ul. mlmi Vesl
isllsIk Kul »i- nilssn Klkksslmc
lles vil its-ic- ilijel i demn
kuimii·»mli.s Viniisr um ikke Klip
(l«3r seinliss 0·je-l;likl(eslig.
Vusk snil ok- wml tzslclcm mis
ine Mit-dem Sssiijztsliliisilrsr dilaan
ets"s. l·mlerlcl;is(lisr, Gungklxksiler
sog »Juki«-k
Sisnil il(l(cs knickt-. listfe Rit
gcer Txniles lotw ilmnulik Blick
der vil liilet wire i ils-n pulslcis
Vimcsr Hulden Klusdcsr for Rinas
lmrn licslumsis man ilikis at sen
di-. tlii (lr· krm lkurn sum Hulnn
»t- i Liws vil kimtm faa des ils
nsitsnzzesr vokl nt man tax-» as ile
viksnosz Wiss-Ins »z- passer til for
rle sum-L ·
Alt sum m- txlct og varmt lum
bringt-s Jlssn for Glich skylcl sen-l
ciN sikaksY
Hist-disk Spricer direkte til Il.
Il. (’01«(ling. 440—--l42 Ufest 27th
Sirt-km New Tot-le Sitz-· sonil pas-I
clm hurtig-Nic- oq silclckcssktcs Zins-!
de. ·
Penge Biclrmx kan send-IS di··
kpkkk m E. p. nimm 437——5m·
Anmut-. New York citzn (
l«anritz bar-dem
437——-5tl1 Ave-ane, i
New York City
-——-o--0---— l
l
Proz-kam of Lutbemn Brother
bood of Amt-riet- Conveution l
in Cbicaga Nov. 4 to s. l
This program for the ists-insti
ims tsf this Luther-sitt limthtsrhnml
if Atiiericsa whiish will bi- heltl
« (’hii-«;.-» its-im Nin-einher 4 tol
Nun-ruhm- 7 is- Iit-«««ti(«all3,". Him
:-l·-t·-·l. with many m(«n nk iuition
Wiclss prominsinisss hin-ins; amäsptml
twitzitiims tu gis-ink.
Many »j· the address-sed- wil licsl
l«liv(-r(s(l by lcsiulprs in Luthomn
shnrish work. lmth us this Livius-«l
iml thes islssrz.-)«. whilis Joseplms
’. l)nni·«l-. smwstiirx of the now-.
luvssnmr chinilc U· l«»wcl»s »l«
lllitiskis.. sit-til spinnt-n- Irvincs Leu-.
mut »k Wismnyin zmk among tin
Mtimml fix-unsy- Irlm hin-(- prom
lsul t» uttenxl the issitivmitimL
Th« isutnsssntiun propor will
»Hu-n on »Wi-(lm«s(lii)". Nsn·(«nil»-1·
Illi, with th(« Ihn-. Wilh-im llsilekl
Thsmipiwn, Muxor nk ("·hi(snj.s»,
wislooming the sit-leichtes in hsJ
liulk of the (-ity. Thr- Muse-mini
lmanl and Weib-mian tsomittiko
will he in sisssion T11(«s(1n»v. The
Wednpmlay moming scsssion will
Je devoted lamely w rontine
Maine-Os. In the aktemoon a
copies of ten minnte addresses
ipon ««1’ht- Luther-m Brother
Iood . Krummean will be a
Zutun-.
«ka Congkcsgntional Brother
100(1" will be the topic of a pap
er dolivoreä by V. A. slobnson ·0t
Mühn, Nishi-» Hand s·discussion
vill be led by Philip Weltner
It Atlsatio, ca.
««l’be Community Pedekation’
Iill be the topic of II. c. Bitten-,
its-idem oi the Tolodo Feder-t—
on ji Latbskan Brotbekboods,
vitb «- discuuiou opened by Dr.
J. U. Kot-a ok Kinde-volls, Kinn
·«1’lvs synodicsl Deklaration«
flll be Clin by DI. S. S.
f
:Wult2. exssisutivis sisiskistutsx iif the
lud-il Luthssmu thun-h llrntli·-1’
’i»«..ii. wiih iiiii ists-is Eis-ji Ast-»in
Iif UlitverlJX let-. Ittsisslilirnl »t« the
kliiwu iljsttsjist ist this Qui-il uk
lliiwi1. lisitiling tltis·geiiist·ul win
iirkq upon this tujui-.
Dr. G. A. Uranilisllis. lot-H
lilcnt »l« Augustunit sum-L will
han- ii pupisr ukmu ’«l"hi- Xiitissuiil
lktsiitltist·li»»il". tinil this ilisisuss
sit-u will liis iipisnisil lsy Frist litt-)
l
Meiss. prissiilisnt ist« t"««spit«-il l·!iiv
ersity of (’(iluinlui-s· ()lii-i.
i
I A liutiiliwt will lu« th«l isviuimg
ist-muri-. with Dir «l. A. U. Hmb
'0k Minneapolis, prisgiiliput «t" the
Luthcktul kaitllhklsiiml iif Äms-Pl
Issik Idrissiiliitg. l)1«. W. A. ist«-tin
l . . . -
smllin pressilisut ist Form-Unmut
volle-ro ut Uisttxsliurxxs l'«-i.. will
lns lutlslnmsftsl’.
This tnitsts will lu- risspianssil
itii lizs Ur. P. ll. l(nnl-li«. Ists-ski
ilisut ist· this l’nit·-(l lsuthismu
(’huri-h of Ni«w York i«it«i". Hith
l.."l’h(- Lutl»«nm thun-h in Anm
«1·ii-u ist Wut- anil iu l’i-ui-is": the
llliin. Hin-»nqu Jl«;sn·««v. mais-is of
"Iiiii«tii. «M»t-iiiy.i«-»- ii»- wis
lismu Miss- l««t- Nimm-z .-uil
)(«huri«h". unil this lluu. .l»—«i-ksliu-«
Umsicle sisisristinzv iit" tlu« Hin-»V,
whi) has not yet nimmt-used hjs
topi(-.
’ .t tin-wiss -.«..-i«» iisin he Mit
Thitrsility uIiu·isi-u.-. with u Hostie-Es
»f« fin- iuinulis itililisisssiss lsy Hut
iiiliml jirsssiilisuts eis- u t"i-iittit-e.
lltc F. H. Knttlttsl of lltiI llttllittl
Luthisrim ishurishx l)t«. ll. U. stud,
Nimm-Linn ishurisln Dr. H. A.
lässinulistlss August-sum fix-uml; l)r.
CI ll. l«. Sisliuisttiz »j«int zvnuil Of
Uhi0: tin-l Dr. l·«. lliishtists us the
Inwu kyiimL tin-l lcssv. H. H.
’("hristiim«isu »l· this l«ulti-il Dam
issh ixshurisli em- iuuiiuke those who
will rospmiil «
This iiftisrniimi Dis-sicut will take
up ««’l’hi- Futuris know-um of the
Luther-tin Brsitlnsrlmiiil iif Äms-ri
i-u.·’ Ton nilnutis aililressiss hx u
uumliisr »t· priiiuinout Luther-uns
will malte up must ist« this iljsiUSs
sinns. This sponliiuss unil the-it
tiikiiiss ini-luili.- «’1’hc Luther-an
(·l1uk·i«h in Autiskiisu"; this Hist-.
(·. B. Hoff-»Im (’hii-agii; «The
I-. B. A. auil Permuueut Mill
turzs nuil Nov-l Posts", the
Rev. A. B. bei-met ist-Dei- Mol
uissz «’1’he l-. li. A. and Collisges
auil l·uiver8itiiss·’, thi- Rev. A.
.I. siililim of Mailisou. Wir-»
"1c(«i-1iing in Tour-h with Bach
Umka the RNX Ä. Nunklsiinh
Des Mojnesz ««The L. B. A. mul
the (’0mmunit»v", Hin-. D. E.
Mai-sk, Themas-C lll.; ««l’r»hlisuis
nf Pinmi(.-0". this Illin. Ä. ().
lüsqu Des Meine-L
Pollowing thi- risport of the
eommittee ou rixeoinmikuilutjims
and the Moption of a future
proz-rauh Dr. s. P. Lang ot«
chiisago will address the cou
visntiiiu upon «"Ari)ui-iiug the-Luth
emn Consciousniss8."
A brothserhooil mass meeting
wil he helil Thurisiløy isvisninxq
with Juilxzis O. M. Tiirrison of
Numqu prosiiling. Thi- Ri«:v. B.
Kl. il. Oilizn will lisail in isiimmun·
ity Flut-ing- tmil Dr. G. Il. Ger
lkekcling will delikt-k- the jin-cicat
5011. ,
Ort-etlan tmm the eommissioni
ers ok the Presan Luthckaus
Fhukkh will be extendeih satt-od
uoed by Dr. kam-it- Laksen, see
ketary ok the Nationiil Luther-n
Connch
sen-nor lrvinis Leut-not ok
Kinde-orts. and Gottes-nor ank
bot-sey ot Illinois are to he the
ehiet spuken of the eveujug.
A aeetiag ot the newly eloeted
sowwa band is schedule tot
Prldny morastig
Der blink, om Sud vU, Ub
sioussyide val« pky M III-»
U MU- ds l« wa III
I. II s. MI« Alle von
Iiksi with-site
j; s. W. PM,
· J- « » , III. Pfg-t
k - —
HW