Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 15, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,.l)ANsKl«JRF-N"
a DuninAnnsricun Wesele
owucsii In« «"" « United Dzutixslj
» «. .,« .
juxszuigkshpnl D- heran Linn-eh
· « « .· . » «.
m kunnte-i . l- It11l)11.8,110(11))
Ihm-it l«an-t·«««-,, ’11I)l. H()Use,
Nah-. .-, r.
J
1Xr. 42. « «
(
»D
Iangkeren
Blair, Nebr., Onsdag den Is. Oktober 1919.
..1).X.X·SI«Z1««1·.«1«JN"
»t, Mule - stinkt-Wanst l."gcl)7uch
(I(-r (-»j«-«- Hi ..l)c«« fu«-Indes Jau
skcs (-v.-nig(s1j.—1c-lutlissrsko Kik
ke i Amor-Hist« »g- mlgivcss a
I.)auisli Lufhomn Publ. Nonse
BlniI-, N(-In·.
28. Aarg.
Publjshed uud distributed updok per-mit (No 436) authorized be the Ant— ot October 6 1917, out tEZ It the Post Miit-o of Bhik Nebraska IF orcker ok the Presidcut. A s. Buxlosotx Postmaster Sonst-]
K
E
Priscian-ton- Eil-tunl.
Washingtqu 12. Okt. — Me
sdens Prtksident Wilsons Lægor
mein-IF at hun H- pau qu til at
komme sin, san antager de, at
det vjl blive en langsom og ke
delig Proces. Der gemoges i Dag
i (l(·t- lnside Haks, at lian man hol
de sig Lægcrmss Okdke streygt
akterretljg osx lade al Tankts om
sine offi(-iell(.- Pligter kam-, goa
ltkngcs hun H- konvaloseent, og
holde- smmm1, jnätil Poren for
Tillpugiskald »- ovekvutulcm -
K()t)tr(s-A(lntiral Cmy80n, der
er Pnksjclemens Hmlæge, Og de
Lasset-, disk blesv tilkaltlt for over
en PLCI sitlmk v(-(ll)liv(sr at be
grtlsnsp (lt-rps kühle-ket- til ser-l
ligcs Zulletimsr tu Gange om Dass
gen til Offentlizxjxcsrolga At de
csr tilfrHls metl (l(.- Premglcrldt,
dort-s Patient« mir, slot krmngaar.
af dksn nplimthiskcs ÄuncL der
lterslcssr i clcst Ilviclo llns. og den
Mmllpzsilplighwi. limrmpd En1l)(sds-«
mit-nd mmler de fnkgkolligc Rng
ter om Prassidentcsng »vikl(elikx(-"
Tilgt-unl.
Runda-.- Midtlngg lknllelin IMlx
»Der ist· ingen must-ker For-m
drink i l’1«spsi(lent(-m Tilgt-Unl
Hnn tillimxxtts ksn xxml Nat." l’n
desrtcskznssf Ganz-sum linkfim Stift.«
Woocl tot kmsident.
Klub dannedes i Omalm lmnlng
Mitliliigz vecl pn bunt-luan lwnki
many-es ist« Duuleus COUULW Re
puliliknn(sr-« (lc-ltog. Bevwixcslseus
Leder Var Praulc P. Gott-ich km
Entgelt-, General Woods Kinnka
oplcsclssr i Nehmt-kn. Dr. E. C.
klein-)- valgtes til Portumnl l den
nych11110(le Klub. og lmu vilsolY
allda-nie sin solirtstnsn Ilun vil
gener-: organisere en Kompagnie
Komitc for Douglns Comstzx
!
I
l
E« »W00(l km· l’ku-si(l(snt"l
l
Omaha venter kongsljgt Bock-F
l
Agusssnth lintsgmestisr llnsl
nimltugx i Sontlzigzs Tvlezznnn km
leeukixzsininister hinsian cis-r Of
kitsitklt ktiisilxxjur(l(s. ut Kotigen og
Dmnninxxon iik licslgiisn mostl li(s·j
sofole vil keimt-u- til Unialm ok«
blin: cler km lcl. 9 Fortiiiclditkz
til l(l. 7 Aktiin disn U· »Hu-.
ber. Dispos Kommt- lmvde tin wis
ret besinnt til disn Ill. Okt» mir-il
Iiu »Hm-r mitn. Dutmn ssi Nil
dilizx hemmt til Cis-klag- (l(-n 21
Okt· l
Mir l"1·(s vil en uf ilcs furstnl
Dim» summonkiilcles til Mildt
(«lnnul«-is us (·»1nm(sn-(s, Polster-«
trink-smame lie-lgisl((- Furcxiiiitis
mir-s Ensliedsmmnd og tlen bel-l
xzi.sko Kunz-il T J. Nolaci for atI
knldemle Arrmissementet korsesL
skabets Modtagselsa Der er alle
re(1(-.x.-«j»rt ltlknst til Arrange- l
misnt si- korclngt statsdisparteJ
nimm-t, og tlist vil blive Wink-«
bejdist i Detailltsr vecl dette Mel-l
de «
haveer og Urs. Molcelvie
vil komme til Omaho og bjmlpe
til at underlinle det konselige
selsliub. Adjutunt General Paul
vil zagt-re Reprtwentant for Gu
vernoren og akliejde sammep med
Byeng Icomita pas Planertd for
Modmgelsem Man venter at de
Kongelige Person«-r vil blivo kørt
igenncsm de Stow ,,Paclcing
Plants«.
skitroksouion It seht-sitt
Mino-n
Tot-Häng Bitckmiddag i Sich-te
Uge mlgtedte vor Stets Gover
nøk Melcelvie en Kuudgøxslso
om sammenknldelse at stateas
Legislotorcr til Ekstrasession
Tor-klug Bitermiddag KI. 2 den
IS. Okt. Heu-isten med donne
set-lau or It give Douglas Spin
ty Aatokitot til at rojso do mitl
vendige Midler til sit reparere
clets Courtlius kor
Guveknøren Sagcle, at der in
gen Lov findes, soni tillador
Douglas Co. at gua til Vasklcs og
rejse Pan-An Di- likir ingsen Inv
lig Autoritet der-til. og tlot et
njsdwndigt, ut der Lin-s dem en
Hand-in 140v, og der-for csr det,
at Legislatoreme maa kaldes
samtnen til Bkstm-sessi()n.
sessionen vil wire fism Dujxe
02 riineligvis koste P12,000, livili
ken Uclgikt Douglas Cmmty (’-0.
komme-r til ut baer
Myor smiths Kommende
0nmltiis misluincllmlcs May-r
Smitli og lmns Duft-er Ida lilev
Bis-Klug Islktcsrtniiltliig kzsrt frei
For-d llospitnl til l’ni0n station,
hvor de gik pim Tnkxot for at
rejso til cheelsinr spring. Mo.
Dei est- Tanlcen. at Max-»von slml
bliw cler flcsrp Ihm-, »F sich-n
agter lian sit allmng et Bessxig
i Haines City. Pla·, hmr linns
stin, li. W. Sinith, link on Fragt
kam-.
Da Misyurpn furlmlllnspitislist,
siigclo limi, m lmn l·ult(- sizx heilt-ts
YCMHHF det- liavilcs licsscigt lmm
ileiksitlstcs III-s Titl. lag-»le- Musk
kxk til. at lmns Norveszsstism ist«
bleven slemt rystot Witz-Kuns
missinnasnsrno misnetx del vil
var-o over en Mit-»mil, for lian
bliver i stund til ist«-r ist ins-»r
iuxxe sit Einide
Col. Islouse kommst- hjem sys
Nssw York. M. ()-kt. (·(.)l· E.
M. Kunst-. Privsklpnt FVllsnns lus
immlp Kandeler lmui i Gast
tillmksis km Presclsknnforpnseisn Smn
ksn Sng Mit-»l. linlon csn Tim»
vktpkx sit lmn vms lilewn Mule
km Nmstlnsru Pinsifics Unions
Skili til Hi Anfomulii. Wir lmn il
Sen-z i sit lijoni. 115 Eint Piftyl
Miit-il Hin-est. umlists stroniz Onlrisl
km sinss Lin-Mr ikslcp m formt-zi
Iwi ist Hishi-»ich (-ll(-I· isnstrisngir
Sig i nogen Titl
Det var den 17·· Oktober i ijx
l’·«l. llunsis oftm- Anmoelninxx ak
l«msgi(l·snf Wilmn nstto iil En
ropa kor at korbokosle Prisilsinsl
beij-L Der var isn izsnscL liiogzl
og lidende Mand, dok- i Gans-»
finsliiil Skilust. Iliin mi- »so-As
tcslikx glii(l", sitz-sil» limi, ein-r tit«
vaer kommen Unmut-. 4
Kmnmantlmit Allen Mislmiuki
l
l
clisr nn- Uhu-Zions Leu-(- j Paris,
nn- tilkukltligvis um lsmscl Imu
Slcilscst Iw- lljsssnnszcsm (lii Glis-r-»
site-n fik ist Anfkilcl iik Gnlclestensz
lidelse, livokuk liini listl know-l ll
l"ill«nili-i. Voll lkrygzmsn New-(
linn msidt at« Hin Hishi-ge l)r.
Allnsist l«uml), »L· clis in litt-gekl«
listliis lmm til linns Iljpm forl
Konsulfati0n. .D(.- erklasredss si-«
rlssn. sit Olwrsitpn lusluivok kul(l·
Stwndig Ilvile og komslcrmy ntl
lian ikke man udsmtfc sig korl
nagen Anstrengelse, km- do paid-J
sto Virlmivger ak Ankaldyt or«
Hofstaat-L
Japan ntifioeror kroästwb l
taten.
’l’0l(i(«i, H. Oktober-. Japans lic
gering lmr npproberet Predstrak
taten »i- ovokgivet Mikudoen den
til Undcrslcrikt, moddeltes der
lier i Gast-. Japans Ratikication
l)efy(i(-r. at- kire stormagter —l
Engl-such Punkt-is ltalien ogl
Japan —- hat sodtaget Traktaten,l
det Auf-al, der krwvw kok at
opvetto Natiouskorbundet. Unit
ed state-DR Billigelse er ilcke nie-d
Endig
Dot næste Skkidt kk Oft-Int
lijkgørolson ak Trakteten i det ok
kieicilo Ema-ice Organ med Be-(
myndiselse kor Prwsidont Pola
oake til at undertegne Predstrabl
taten, lich lieu scndsynligvis vil
cøko i Morgen. Dorcktek et- cleti.l
tin skticlt tilbcsek Wut DcpoL
tiering ved l·’t·(-(lsl(0nkerensens
sekretusr i »Hu-ji d’ 0rsay" ak
separate diplmnatislce Dollcumens
ltot-, der liekmkfwh at statsovets
liovedcsr i Tyslclund og kike Illi
erede statu- liak ratikiceret Proth
trnktuten. Dot wickel- ek Bekkwks
telse til Predskonkerenceii, at
Predstaktaten er lilevet ratikioes
ket ak Tyskluncl og kire alliektsdäi
Magst-en Det tredie skridt vil
liliw Pwdslmnkercsncens Okkents
liggxirelse iik ’l’rnktaten. Der kjers
de at smttes Traktkitisn i Kraft.
Avarkistkomplot opclogot.
(«lii(«n,-:», H. ()lif. — Militæke
Aiitnriletok »F finlisrnle Unden
scigeke, der wir Hat til at kølge
(lis radikale-s Spur, livor de hav
(l(- Hirt-M denks. Propaganda j
Purliindelse mocl stiialstriken,
knndxzjunllis i Uns-, at de havde
npdkiget en Annkkistsannnew
sisiisrgelsqs, ilms gik ntl pun nt Hide
linggo finsladte Artii(1—l(utitones
nimm-r ng sintlisn III-L(sringsejen·
dom. «
Hninniesnsvusrkxtslsmi Zigqu nt vis
isss nkkalurtsl «i Purliintltslse med
Upilngxeslspn i links-. In(l., nk An
ton Unmch nntnkzcst radikal Le
cl·-r, sum sigzcss ut msns under
Uns-« i Forliintlislso ins-il LIMle
sinnen iik on Rumlied i Ohio-Mo
Postlins i sont 1918, lnsorved
firs- Missinpslcms (lmsl)t(-s ngx 30
siniistsiliw
()Iil)«snin;.se-is. sum niililmm All
lnritcstosis l«il( i Harz-. fyiilmlts paa,
sit (l(-i- nn- lnle Plain-r imml Re
gel-in;xmsjtsntlcmi i miiltvestske
statek km W. Virginia til Colo—
ratlo. I liøliet ak qun vor 500
sultlnter pim Tog for sit- sei-des
til sie-disk lnmr Ejismlnm trnssi
diss. Goneralmujnr l«(-»nnr(l anl
lioldt i Dag Konfssrenve ins-il Col.
W. R. sinnt-D (ls-t- kommst-innrer
"l’t·«pp(9rncs i Hin-ZU Ums Halm-zog
diskutiskv Is’()i-li»l(lsros,kl(sr km- nt
litskitsmpis ..(li- wide-»
;Vort eget Land—
Do oftentljge skolen i .lasper,
Minn., »- New-L lukktst, da du
» lknrnplisnnntslw i Linnlsbytssk
B« »Hm-t- itl· Sknlpsupt-Isinfen
des-It M. U. l«,0kensgunrcl er I)l(
nst itnzznslnst ist« sygtlunnnigsk
llvis sum-n fletsc- bliwts anzusle
vil skiplprnts stinkt sit-for Min
imlmet.
.
Akdøde senator Isaao stephen
solt km Wis’s Bo udgzir PUBLI
24l.65 if«l. Upgnvcsty sont ist« win«
til Stute-is Skiltlplannmissimk
Ums «- nk ils-Ho Ho l)(-inlt. i Nan
tisr RUIHYLSLT Rot-is Aihnilii«
sit-nim- esr mä· tleu Meiji«-; 511
skatten ikke skuldcs unsrslizxe
Si15:k,000.
o
Tom-do i Kaina-. lloisingws,
Nin-» 9. Okt» l’0 Persotnsx lilcv
drwbt og 2.) Zum-et, mkelh »l
vmsligg og Bjetulom lod Hkmle
for P250,000 under en Totsniulo
hier sent i Guar. TOrnadoen »de
Insxclscs fis-ro Kvurtultsr i Korn-t
Isituxs- og Boligstrjiget
.
Rai-on i south Dakota or sm
Insnjxo siden san mode-) at Pro
sfen ikke kan skado den, og Rats-i
mpme m- kuldt optagot mod at
indhøste den. Der or hellt-r jkke
nagen Passe-, tot-, at Gras-met pas
Prwierne skal krysse, hvjtket Zik
tser Kroatnreme til Visiten-en
.
TO New KOM. I«inooln, Ga»
7. Okt. Jack Gokdon og Will
Browa, to Nekro, blev lzsnohet
at on Mob bet- tidlig i Gaar og
den-s Lig blev brwndt· Do var
boskyldt for at have skudt De
pnty Sberikk Ray Preeman og
Boyde Parteon her i Nazrheden
sent i Dis-Mags. Man venter ikke.
Preeman vil leve.
IXIMMSSM dmbt. shoan
gan, Wis., 9. Okt. Poklwnværetk
de Kotigrcssmand Ghin-les If
Wejsse, der var Priesident for C.
S. Weise-le c()., livis Garvekj Hed
Hmsndte l Sheboygun Falls kok
en Uge sidcn, mistede j Gaar Li
vet, idel dec- kaldt Mursten ned
pas dem kra en Vlies-, som stod
Nin-ge Akdyide var 52 Aar gam
M
O
Zorgermestek John C. Joachim
l Kenosha, Wis., opkordvede kor
ledekn Dkig Byraadet til at vodtw
se en llvsolutjon med Opfnrdring
til Distrlktsadvolcaten om at stet
te si-: i lievkpgelse for at gzlke en
Ende paa den ublu Husl(k«je. Bor
gcsrnnsslpcwn sag-do, nt mange
Lejeboere i Byen havde neun-mit
Iigx til lnnn for at faa on Ende
pmt Upmtsskkeriet
o
Tyslk Culck til Amerika-. New
York 7. Okl. Den fyirsth direkte
Indkzjrstsl nk Gule km den tyske
Roger-ink- smn Betalingx for Pli
d0;-nn1r ngz sinds-v Nzlclv011«(lig
bodsatstllchsk til (-n sum ak Pö»
12.«), ()(l()· fandt sted i Gnatn Gul
d(-t liltsv (lc-p()n«r0t i den fodern
alss liessssrnslnsnlc lnsr i l)n;z· Unl
ckpl kmn km Anfwekppn nm Bin-d
l des« nnnsrilcansko ’l’0t·1)(-d()·ju
gisr »l«nnl)«’.
.
Ufoksigtjgheck Glenn Gen-)
sini l«»1·l(-d(sn Dim nnd i pn lkmnd
vesd Sm« Pilz-. III-. for nt so ist«
tcsr, mn Dynaman vildis »Im
ploderty da d(-t sog san lustig-»F uxx
i fwmnncs Øjishlik lmm EIN-Unsin
nen. Han blev san skamforeh nt
Egge- Øjne maatte Hornes Hans-s
Kammer-ad Floqu bang-, yats »g
Hua san instit-nimm at kixxxns nod
i Brzsndcstk nkx lmn knien-do del
Pno Use-. Synpj pnn iltsl innltsl
Øje blivisr SmskkoL
Du Mængde Korn km Hinsicht
gitslgcss ins i Nun-link N. l)nl(.. »L
Ilpf lcsiriss unsi- llmsnsesn fins tsn
Afstmnl ai« 20 Mil. Grunkltsn »i
clisiitic-. at ils-r lwtiilps lmis l Lan
clet km 50is til en Unllar pr«
Bu. mors- fur Ilnstlixn isntl i («n·
mal-L ogx l(’i)rsk(-ll(sn pim Fries-M
pfui Hut-km m- mmänn stornn Ug
Jml l Shcsrwnml Noli-sog met-Hi
lllets Ha Hin-»Im l)(-nn·- läg
liggms i lleinsillp (’(innl·v »H: kun
kirc- Mil fm diin («;In«(lisl(·s Uns-n
Je.
.
810,000,000 til Jøäekue Non
Ymslxz Ti. Ul(l. Pliniu- mn itl »r
gxmiserss on Risknnstmluinnglcm
Immliun ins-il ssn lcnpilnl puki NO
000,000 km- nf Aas-its- Jmlome i Uti
lmiclesl cilimmmixk pas-c l«’«(le igcsik
l)l(-v ist-illang pnii ist Illoclss lim
i Gmns al« slisn falls-s l«’ur(l(slings
komile km- (l(-l umtsislskansko
Psml for mlsllislcsntlcs .l;s(l(-r. th
n«1(-(l(l(sl08. al lcorpokatiomsn limi
ber eventuel at- ,,Smfte Jmlesme
i Europa pimny i Stand til at
hjælpe sig selv."
.
Tilbsgogivelsen at sinnt-ung.
san Prinn«i8is», Ill. Oktober. Jn
pags Løkt(3 unt sit give III-intuan
llllmms til kinu luslytler luin ,t-hc
return ok tlio Rimll,« mit-illi
Dk. Paul s. Risinsksli, der kom
bei-til i Gnms som Rauclgiver for
Küm, undervejs til Washington,
oftet at viere vomlt tilbage km
Sin stilling som Amerika-S Ge
Samlt i Kinn. km livillmn Stil
liug lian nylig resignewcle.
Japan lim- iet vidundekligt
Trumkkort," sagkle Dr. Reime-In
»Det or af- givo tilbage til Ki
nn, livakl Tysklnnd tog km det,
og kun beliolde det Privilegium
at kommt- til shantunq paa lige
Botingelser mecl den øvrige eVr·
den. Dct vilde vende stemningon
i Kinn fra et sandsynlig vakigt
klad til talcnesmmelisxt Venskah.
Dot yildo viere not-et, der vilde
akwebne enhver Kritik ak Ja
S
lpun i Amerika og over hele Ver
lden.«
l Dr. Reinsch sagde, at der kandt
Optøjer sted i Kina pau Grund
ak Japans Porsøg paa at kon
trollere Forretningslivet og Han
delen.
o
Vol-stritten i New York. New
York, 10· Oktober. Med 70,000
sjovere paa strike og derved
30,000 andre Uden Arbejcle var
Wurst-Marien at« Trakikken i New
York Eavn i Gaar standset Funk
tionærerne i lntprnational Lang
slmrmncsns l’ni0n(1n", der ikke
liar autorisorot Arbejtlsnmllwg—
gelsen, fil( ovortalt Masnclenik til
at lægge deres sag i Hænderne
paii l«’11nl(timmsr(«rn(s i Fug-kom
ningxmk ins-n kntnlo ikke Overtxk
l(- Hirilmrncs til Ist Lonoptage Är
(l)(-,j(ltst under I(’()rl1an(lling(-rne.
T. V. ()’(’()nnnr, Pisa-si(lont i
Pagkoreningzpm lilsiv kritisercst
fu«-- ilck(- at Lin- ()ffi(-iel Sanktion
Ean og andre Pagkoreningscsms
bedsnnrml lilisv animidpt Um at
r(-sign(sr(s. strilion var. sigerMæw
dont-. et Insilkiiarligt l’cltr·vk for
Miskornøjelse merl lizsnsliommis—
simnsns Al«;.-(5r(-lsss. Eiter (lenn(s
faar de 70 Cents i Timpn ngx Pl
ogz Pllll l«(i:« ()v(-rti(l. De for
liinghs IM- i Titus-n ugx 84150 for
Owrtid ozx HELM) for Wind-IV
arl)ej(lo.
-l--rnlmInsiulministrmismen med
cleltks, iit Icnntrol ovssr Von-kor
sendelser i Lighed med Embar
Ho i Krigsfid vlide blivcs frem
Nimm-L
-« - »k-v...- - -s-s--«A
w « »:—. :. -« A»
Jordcn rundh
ÆW
Optøjer i satt-brach Paris,
10. Oktober-. En kritiin Maja-r
(-«s.s tre- suldiiktsr lilisv siiiiret under
Oplojtsr i «l"ir.s«(«lki;xs i Suiirliruok i
(l(-n lnssiitttssle l)c«l ai« ’l’«v.8·lcliin(l.
im-(l(lesl(-r .,l3fxtit l’urisipn". Op
tn·j(-rn(s form-Hex iit skrive sikz
kra Demonstrationer mocl lizjje
Frist-r pai- Levnetsmitllen
.
De engelske Gruben London,
1(). ()l(t0l)(sr. Ilmlksr Besvkirelson
iif lcmv im (le misselske Um
litsnrlnsjtloros lcunfcsrssnws i ("l;iiir
in(lr()mn«1(s(l(s Furslcsniinistor l«ln«v(l
Unsinn-, Ht mangts Fordele kunklp
uman v(s(l, at Arlmjxlo ng Ica
pitnl tilsisnnnpn lmnlrullssrodisflrw
berste-, nnsn N·l(liisr(s(lp. sit Rme
ritt-Zoll var nklsp nf Stand lil ist
indroms Hin Politik offer (l(- Li
nien ils-r var isl·stt1l(l((st kif Gru
l«-;n·l)·-«j(l(srim.
.
Hungersnød i Wien. Wien. 7.
Oktolnstx Knlsitniiliunpn icsr nim
un(lrs-f. og XVien er faxktislc part
Ilnnmsrsnmlens Rand. Blickst-ig
nmm lmr opbyfrt at »Es-m om sgsjns
dagene og eaar knn nogle fast
Timer om Hverdagene. Folket
er oprørt mod de ,,jødiske IM
devarespelmlantssr3’. ozx Urnliglio
drsr krygt(ss. Hn Plan til at spare
Mad er Organisationen ak cens
freie Icølckenen
.
Tysklands Akvæbning. Parin
1(). 0kf. Ilndcsr on Samtale i
setmtet om Pygklamls Akvmb
ning »Mit-rede lieon Burgeois,
M- Pnrholdsreleor ckerom but-de
være taget umirldolbart ektor Ra
tikieationen ak Predstralcfaten
Olomenosau akbrød ham med
,,Det vil blivo gjort, derom er
»in-ten TvivL 100 franske Offi
lcesrer er i Berlin for at have
HTilsyn demed. «
.
Eiss- indtnsot. London, II. Ok
tober-. Col· Avalofk-Bermondts
lPortropper trængte ind og be
satte Riga Onsdag eile-r Torsdag
Morgen, oplyser ,,Daily Maila«
Konespondsont i Behingkors.
Berlin, Il. Olktoben col. Aw
.1okk-Bennondt link sendt en Note
ltil den tysskoL Regel-ing, hvort
hatt udtaler Englands Tals »k0r
lde ukorglemmielige Tjenester de
ftyske Treppin bar ydet ved at
redde de russiske Grænseprovins
tsek kra Bolshevisme.«
København, 11. Oktober. De
engelske og kranske Icrigsskihe l
Rjgas Havn er klargjort til
Kamp, oplyser detfletthke Ins
formationsblireau, pag Grund ak
de tyske Tropperss Angreb paa
de letthko ’1’k01)k)er, der forwa
rer Riga.
Medeas de- Allieredes Slagslkibo
fordernder sig til at aabne Ild pas
do tysuke Tr()pper, meldes dssr til
Berlin km Mitau, 27 Mil fra
III-za, at d-e russiske og tyske
LTropper der er gaaet med pas
:gmdvis Rømning ak Landet.
Ententons Repræsentanter j Mi
-t«111 (.-k undorrettet
» Italien ratikicerxn Rom, 8. Okt.
Kotng Victor Bmmanuel hats rati
ficeret de tyske og sistrjgske
erdskmktatw WdDekreter. »Gl
ornnlse sd’ltalia" skriver, at Insekt
Volks-est dick-holder to Arfikletx
Don forsto hernyndigxer Regekins
gen til kit Lennemførss Trakta
ten holt den and-en ,I)est(-mmek,
lat D0kr0t0t 111aii’ks)relækzges Par
»1inne»nt(st for sit Nive- Lin-.
.
Kong Geer-g undertegnen Lim
ldon, 11. Okt. Icong Gent-g fahl
Ibragte i Gam- Englands REME
Hstiun ni« Pr(-(lstra’ktafcs11. Det Du
kumth der blev ratjfi(-csrc-t ak
hinn. or Somit til Paris. En spe
cstsl l’(lsen(1jnkx medtogx Dotat
mentet, der ogsaa indlmkatfocle
0v(-rpnskomst(-11 om Rhinproviui
set-ne og Traktaten mesd Hensyn
til Polen. Det vil blive der feis
sto komplotfe Icnpi Ak Tralctate11,
;(1(-r er tsatifitsmspf ozx dopmusret
«j Paris.
l .
! Porbudsakstemnjngen i Not-ge.
»Kristinnja. fl. Okt. Vpd Polkpnfs
stonininkxisn »vor Parlmdpt i Nin-—
»Hm m()(1 Bripmlpvin ogx andre
istmrkp Drikk(-, Nov disk afgivcst
428.455 stmnmer km- 0gx 284.1237
mncl P0r1nu1(sf. Kristjnnin var
stivtskrsst immi Pol-Hagen knn
18.50() Steinan for ();.- 70.0l«)0
imm1. Fmslnulset mnfiithsr knn
krusndssvjti »g- hisdtzVinu Andre
Yincs Inst-wiss ikkts nf F(s1·lsn(1pf,
heller ikke Ol.
.
vil have tat i Otto Bismarok.
male 7. Oktnlmn lfcilgp Maule-f
lst(«(slsii")1·«s Kmsrpspondisnt lmr
Krigxsrcstton i Lillp sodann-f nk
clisn sxskes R(«.-«Nsin·s.s. sit clssn sknl
ntilpnsns Urm- mn Nimmt-(le tim
nr Sohns-Nin nf tlssn benimtp MUS
kanslssn Icmskospondenfon sann-l
1(-r. nt »He zuter Tyskons m- Mo
wsf fmslangt ndlevprefx Gtsov von
Bismaka beskyldsss km- nl have
ladet- henrette fjorteh Indbygs
got-o i Landsbyen Viooigno »sotn
et Eksempel« og ladet nedhrasntle
flons llnso dor. Limmndo Be
skyldninger m« »Im-t- mod de
nn(1r(s. som forlnnges n(11(-vetset.
o
Tyskland og de alliekscle Mag
4012 Berlin, 9. Oktober-. Kongrc98
mand Frod A. Dritten- fra Chi
ongm dot- vr hor, bar on nnden
Opfatfelse end Ilpnry Morgen
than«. der nylijx nähme-. nt Tysks
land gil( nd ak Kkijxen Rom en
.,P(srke(st Dynamo i stykke«.
Morgenthau sagdse, at ,,’l’ysklan(l
paa Grund ak Uenighed blandt
de svage stater ntvivlsomt vil
gkibe til Vaaben om kaa Ast
og geuvinde sit tabte Takt-sto
riutn." Britten udtalte, at han
ikke kunde korstaa denne Mit-·
lelse og tjlkøjeäe: »Ihr Tiden or
Tyskland halt under Kontrol ak
Ente-Mem De hat- tabt del-es Ka
nonek og Lnktskibo og bedsto
Transportmidlen Tysklancl er pas
Knæerne og en Tilbngevenden til
den gamlo Militarismo er der iklks
spørgsmaal om.’