Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 17, 1919, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
»Danslceren«
IT MHEDD 06 OPZYGGZLskss
ZLAD FOR DST DUSKZ
Pol-K l MZRIKA
udgivet of
.psaisls Luther-s Publjslsing Konse,
Bleib Nebraska.
..Dssslceren" udgnar Omdag i hvek Use
Pris pr ANY-ang
Vs Forpnede Stute-r 81.50 Udlandet 8200
Bladet betales i For-lind
sostilllvg set-Ung, AdreSSSLOUIIdriag
ste. med Undtsgelge st· Bidrag til
Bladists lndhold adkesgekes
DANISH LUTU. PUBL. llOUsE.
Bleir, Nebraska.
Alle Bisltsg til Bladets lndbold —
Iokkespoadaneek, Akliandlingpk og andre
Mikler — sendes til Clets Rtsdalctpn
A. M. ANDERSEN. Malt-. Xelm
Entom-d It Blslk Post office as second
elsss matten-.
Acceptunce for Jlnjling at sppolal
Ists of wung provided kot- in sec
tjon 1103, Art of Oct. Z. Ule author
sed ou July s. 1918.
Advkrtislng tstes made known upon
sppllcstlou.
l Tilislde sk, Blsdet ilcke modtakes
regelt-neulng bedes man klagt til del:
itedljge Postkoatotn slculde dette ililcs
singpo bedes man dem-ende slg til »st
Ilieren"s Konten-.
Naak Lssemo demenko sig til FOTIZ
Jota spottet-et- j Blickst-, ersten kot- st ki
oe bot dem ellet for It ist Oplysnins
am der arerterede, bodcs de sltid em
tsle, at de san Avettissemeutet i dette
leC Dpc vil Here til gemidlg stotte.
r J
M symaudskomiteens Iw
clc l IIarlknL la» dpn TI. ssg JU.
ds. hat« Vl ikkes esnclnu nmdmget
nogpn nfkieipl Rapper mssn km
paalideslixlcjlkle kan vj tut-lichte
At Knmitefsn bar kamst rdqistkkslvs
paa Haut-lang Tillmdindtil l. De
(-c-mbt«r. di- desn for sit Mund-m
mencle miser at faxte pnclcsllxx Bis
stemmelsex
carnegie orn Kigdom 1)k«« Dei-,
er i Aniniirsclk »s- vi wi- (len al«
lerecle gis-, da den Man-l der
dør i Besidtlelse af Jlillinner iif
disponibel E·jenclmn. sum der stocl
hani frif for at ndcleleh vil ilo
samt-Mr Blath Je fur- niig he
drmseligste szsn er gamle Mit-nd.
som dem-tret- deres siclste Aar
til at skralie flere Dollars sam
men. Jeg vilcle lixxe saa gerne
efterlacle en sen til For-handel
se Som den almægtizxe Dollan
Riixdom kan kun bringe l«)·kke
i den Kot-staunt at den Liver os
større ÄnleClning til at Eure an
dre lyklcelige. Rigslsiin er ..all
right« og nodveiidig, Jersom den
bmges rigtig.
Mille-nd Colle-geh sah-ins I
følge Speeielt Telegram til »O
malia Bee" aalsnedeg Midiand
Colle-ge i Premont. Nishi-» knis
dag den 10. ds. med et studen
ter-Ant-al af 350. Guvernor Ile
Kelvie og Rev. 0. D. Bahle fra
Omasba var- Daeens Hovesltaleke.
Flere ledencle Skolemiksnil kra
staten var til stede. ok- Jledlpnk
merne ak Fremont ..(·»mmer(sjal
Club" mstclte kreni i Samling·«
Robert Weidensall. .fatl1er’· of
the Y Isl. C. A og en af Mid
lancl Colle-Yes Grundlæggerevedj
Atchison, Kas holdt en kortl
Tale. Han kom fra Chicsago tili
Fremont for at tage Del i Anb
ninngøjticleliglieden Præsident
E E Stank-tei- og Jlecllemmer ak(
Pslmltetet er meget begejgtrede
over Uclsigterne
vkta Lim- ora. I en zuband-I
ling —- »’l’roen- Ord og det nye
Testament" — at Past. N. P
llalä i »Kr. Sen-IN at 14. sept.
Lord-munter Løhenäm »Ur dene
gis-er skrikten Oplystüng omz
den vidner om Jena-, wen den
kiser Akte Dis-et Unh- Z,
M) , den er Lysets Ord met
übe lasen M. O- äet nye Te·
M er i Mii- Porsttvä Ly
, III- Okcl til Les-, der allen-de
sttwladgssonl ok der
» UT M M. Twem Orä ers
M M Inst-Nod si teu- osj
W
kendelse smn et samlnt Hele."
—- Dette til Overvejelsa
Mvaksol imod Nathan-l Lu
them CouuciL I en lang Arti
kel. tsom lot-er slntningj j »Dan—
nevlrkp" admrer Past. R. An
dere-en imod National Lutltemn
Conncjl og sigesn at nan s)-1ies.
noget ak det hellste ved sidste
Aarsmode ID. d. l(.s) rat-. at
..man Log den stilling til Natio
nal LutlIeran Connch sum man
gjokda Den er betzsdellg bedre
end den korenede Klkktss." Han
Zeiss-get- saa langt og bredt sin
Purkiisrljglted for I·J1)islci);)alkjr
kon kuk Degen og fremlntssvek. at
den bar updaget Lntslters Vlld
kam-km at han l tredies Trog-sak
tilcel l Rtedest for ..lmtnlske"
Kirke over-satte ..kristelig" Kik
ke. Bn ak Past. R. Andersenss
kurnemste Anker lnmd X. L. (
est-. at« det- l den ..lnt—l1c-1-skc- Rol
datesrlitnrgj" staut-: »Halt- Unsi
tliin l·llnrcl1« og ikkos »Hul·v Pa
tlmlle (·lnn«cl1" l den Meiji«-Tros
artikeL —- Rom bekendt hin- Vi
ju paa Dansk ..den helllge alt-nn—
deligp linke-« —- l’agt. li. A.
uplxser i smnmik Forlilmlelse:
..Til Soldater og sonnt-nd nat
««jeg nddelt et tet lsetzsdellgt An
..tal af soldater cdgaven km ..Bi
skon Ivhjte Proz-et Boolc SU
csjetz«" —- altssaa foretknkkist at
nddplis eplskopalslc Litteratnr
freimfuts at nddelks det. der nd
«sendtc--« ai« »New-mal Inn-heran
(’·nnnilssl0n."
Datums-UND M a n d il s- Jl ins«
gen nmdtng vj gisnncstn Posten
et Ekiemplnr «..marl(s-(.l only-«
af .."l’ln- Randniky lleglsttsr."
shvuri der kcjrtzxslltss mn Juki-r-i
natlnnnl Bille Student III-usin
tions" illusselltosrnesi Akkrsjnmle
Ij (.’e-(lnt· Puint 0 Jlitndazz den
1. sont. kmn knllsc ins-d allt- Be
kordrlnggmidlen Dampsrkjhe qui-I
Fries-new. ·le,«ml)am-r. AntmnulsL
ler 0.K.v. kra stateme- i l"ni»nen.
Canada og andre Lande-. Hemde-r
blev en Porsamling pas neul
mod 6,000 Tilbnsngere st· den i
1916 Skdøde ..Psstok Rttssell.«
De holdt Ins ,,(T’0m«enti-0n" tll
sxlndsg den 7« set-t. Blsndt en
koptkiske Lande-, der var keI::c
sentekede. nasmes hande- Dan
maklk og sveriga Man havdc pas
stedet legt Beslag nun Kote-»l
ler og alle andre Lokal-m ltmk
Folk kunde in(llc)geres. Alle de
henvecl 6.000 Behagen-. sit-es
der-. var kkivilljge l)k-l(-gater. son
selv betalte Rejse og ovrlms Duj
kostuingetn
Dest er met-d at ltkgge Mit-kläg
tll, at disk-e sei-Innere er l stand
til at samle Poll( l ist Annal.
som intet Kirkpsamkund er i
stand til. Et vnssentlig Tut-Mün
gter lim- det vel vix-ret, at 7-.a-f
der-es Lederg. som Rette-ringen
»das-de ldgnnt Ptknxseslsstmsz kor
Jdi de talte lmod Krisen. vat
bleven krikendt of Dommekmym
diglieden og san-lede-) spillede
Mart-Wet- — Russeliternes for
new-te Wegs-thing » NssgteL
se ak Helvedc 08 de ngudellges
ävlge stritt
W
skal vi Hytte vor Skale?
Dette Sporgimkial »I- j» aktu
kslt jndenfor vor Kjrke »g: hin
nkkpt det siilen vurt Aal-sandt
i Tod«-its Falls. la. Os- nu er der
Tid at lex-ere- Bidrag. Zum mu
1igij vil kunne hjiklpe Moan
.hederne til Sonne-m der-es- Dele
:gater at give deck rette smk pas
Ispørgsmaalet vpd Kjrkens niwte
Lamms-da
» Tillad mig at hpnlede Opmsusk
Jsomheden pas adskilligt som ek
fet- mjt skøn bøk taxes med i
Betragtning ved Spørgsmulets
HBesvsrelaa
? I. I Amt 1885 beslunede
J,,Det danske evangeljskJULbSrSke
Kirkesamknnd" at sbygge Proz-·
Brei-koh- (’1’rinitatjs seminarium
med tilhørcaäe Prosemjnar) her
i Han Nebr.
2. I Astet IM, ds- .,Deu kare
inede day-te efsngeljsksluthekske
Dieb« bin stiltet hlev der be
Filum-h It dem-e lith- Pksstss
M M W i Mk Echt
C. Eil MO, II VI WM
« Mk M
l
ill« sur samfunklsgikch stemle 6
ai« Kirlceus » lireklse kor. at vor
l’1«it·stksslc«lis §lculile bljve i Blajtc
Aurwtmlvt lmlilt lcretlsenes Stem
nnsgivning fut- usgmsenthc
Almlu —— Iris U il n ge er der
blwkst i- n m T« u n d § m its s s i gt
ug lu v l i gt lieitemi. at vor
Pmsstosknlix §l(al Var-re l Bleir.
sjklste Gang sur lcnn use Aar si
don.
4. Da ..l)(-t d. ov. l. Kirkesans
Hund« forst log- Skkjdl til as
llygsge l’1-u«§te-.§lcnle. tilliml Bxcn
Blujr at funlolple qlen sum. Kir
lcesinufumlet selv lcuncle tilvejss
lprjnge i dettp U·j(-m(-(l — og des
mlen at vztsrts ilreswt ilertil af
Isouknrnsnw l"ris andre B)·er.
J. Og Jlenighedpkne i
llliijFKalilm lsisltsiuz jin-stets over
Isznis til llpfmskske of ils-n for
»Ic- N«l(-sl(-ls·n.sninkz « est-n Mund
dssllll flier Wtsl llwr een 775
uzz innlrki SI« lI ·e«r. Dengang voll
Lan-l. ils-r nu als-i- fuk Up kt
Ins-J sslllks pr. Aue-. Hur- cis l
FLI Jst XHNI sziu 8100 NTIUdHl
ils-n Till§ n muss lixun mitlei- sam- ;
l
l
l
l
unsnlxszning nlml Slllllll j Dag
--- Nsmnslixzvji zan· amter l des
lllles Sklxnfunil pgdxm smclss Bi
Jlmg snsn l·«·-ll( lissnsnilcring nn
lekmilt d« friszntns««8h til at Uless
l lesl ins ils-! « ’««l!is.x gnsst Lclfl
Ho mu. us sk- Inn unlisr Tugend
(lynitnsnslighwlksr slmlilss kmmssi
«k«!.xstj(-§ lissrfrik Ins-n lsaailss Rxssnl
»k; Ilssniglnsslssrncs lmnsmlcrjnxz
liztvisp »Im-s isn illmiznloslth For-us II
ssliss ins i» Rlculssu nu- »Nimm-l
nenle l«n.-Html·· lmr s
fi. Mangi- liszsiss mimgss af Fu I
n- lci1·k--lix!§in«le«lk l·an(l§nm-ntll
isr Watte-: Tmsr fjl lzliijr og hat
Tal-l ist -.-«-t!(s llsi III-r. for-ils ske-!
li-« mr hist-. szmil th» llak gjotl
slcsms uns-l ils-n l·«ut-§t;iacslx§p som
l«’«rn(l-it-!nin,s.s. i» Skolan Var lo
!-:«·;li§()r(st lusr fin- lpssstanslig
7. flg linl usig i denne Pokblns
klelics nat-Hm m flcshs ak skoleus
l.9«rk-r(- klin- lkvgget slxk Hjem
Inst-. :«:-1·«ll vi wm Samkuml ilcke
html-» Lasrssrlmljyer at b3·(le den«
ug slef hat« de rimeligvjs ogsu
gjsnst mocl den tun-me Forudsæts
ning for Oje.
flg ilen skcmne Forstlmderlm
lie ..(’ln·. Bondos Blinde» bles
siklcekt ogsaa skænket med del
for We. at skolen var lust- for
eteqlgke skal den vix-re skxksnlcsst
formt-NR ozz taxes i enden Brug?
Ex- sli-t ikke natuklslgh at
Made llxtsn »g- cle her-MINij
sum hin· » t«rs-t km- at faa sk-»
len lieu-. samt de. dsk bar Valgt
llliiir til ils-fes Hjem7 for-di mr
slamk-l1lthc«rske skole var hin-.
—at de vilkole det Som en stot
lekffelstx om skolm Axt
toi Emrkral
Jlen det- er fletse Tlng at tei
ms i lietmksming
R. York Kirkpsamkund er in
korporeret her-. Blnir er mi
erkcsg l·’0rrøtnlngg-centrum. Ok
llek lim- vi vor Porlagsforremjnxz
Teller ..l’ul)li§bing H0u88." Skal
disse- Tinks og skolen skllles ach
Il. Og alle de Offe, samkmk
del bar brayt til Opkøkelssk af
den skoleejenclom vi bar her.
skal kle vix-re bkagt forgaweiJ
Tienlc særlix Das det sidgte Ok
t» til Opkøkelse af den nysk
»Heutinjx Plank« ltvjllket Zik
kert blev lmiixt mecl det km
Øje. at slmlen vat- liek for he
sum-ils
Alt dette tsget ifBetragtning
—- us synes det mik, Ist det- alml
vsgtige Grunde, « Ja «absolut
tvinsendc Grunde til for
It klytte slcolen . hat-kr- — ek
tek for ku- tks Ast siden at
law beslnttet, at den sltulde bli—
w list-.
Ritters-dot- Iotslsg til Hid
tto Ast-wiss clk —- vel st mer«
ksl —- iksko adp- st tlytte
M pss Ct WIL- Meist
MM til— Muse-w OpkøkeL
q; tzt sy- Iysalnssr ok til et
Oel-Tod« —"M Ist-we For
Mit-, u wi- Zustande-ko
It M disk-Hi stä- i Miit-.
hi:nvroom.«’ livis vi sknl lex-e.
Der har vi ikke heri Bleir, (me·
ner half-. ug Jekfor hemler clet
—- at blive i Blnir —- Ded.
Sag sagte —- Jek kan Zlcakkes
mntrent lige san krit ..I·Jll)ow·
r0()m" her ved Blaik Isom noget
endet Ste(l. sten vil sorge for,
at vi faar met-e Land. l«ivsl)e—
tingelse ril ikke mangle her.
Og der er en væssntlsig
Fordel ved at hlive her i el
leis vecl Bleir. stvnmmlskomite
en rapporterede km sit forste
Mode her i Bluik sile O· L. Y.«
Nr. H) lsl. a.: ..The committee
iloes not- find the hnildings ntl
lklair at all (langerous." Den an-l
lnskulek rigtignok alligevel at
..1«el)uild" ellek ,.1nm«e elses
where« Ilen den erklkkrek stg—
ningekne hei- Jkn at nll klangen
sdlls. "
Alls-in — lkzsgningerne hu- er
zlltleles iklke falslige fingen Ein-e
nstl at hu i «l-:-n1,s. Der hur je
iteilsns ment. og nn hin- vi vor
Qigkxnclige lsmnitec Brlclitsring
;st sanfte Miniat- Änmgelses til.
lklivek Vi sag her i lllain saa
Linn vi ikke blut» faa »Unmu
;-»:n" ngz l«evel»«tingelse. nien
Hi knn ilii san l«(,-,jligheil til at
wute og mlvnle vutst l«"al:nltet,
ffzu- kulclt (’ull(-gi- Kur-sitz i Gang
»z- —« kremfins nlt —- soge at
-.:s«lcke Sang over help sinufnnclet
Fpr at send-) sle lit-kel»x-,42ne ungl
Jlennesker til wir egcsn Kirinss
chnle Lyklccss dem-. san Vi Haar
Heulen fxltlt nf EIN-ein san knn
nie-l liingt storns Tillitl til-zi
«.»-! pna i Pasllesslcuh at last-«
l-« sinke Hist-. encl Vi linn luan
-li- nuvipvemle Onismsmliglnssliktu
-—Ilis1- mn vi sknl til sit TIERE
san til slut blot Jene-: Yi
link- ingen Garanti for, at ske
lssn kan dkives med Frist-re IIeltl
isllek til sum-e Velsignelse nu
get endet steil end her i Malt-.
«-«..- ingen knrmaar at levere Be
ssis i den Retnitig. De lutherslce
skoler her i Landet, som hat
virket til storst Velsignelse —
nknlt pas Augustana College ö
semiusry, Rock Island, lll., Lu«
xher college, Deeokah. Ia» og st.
clok college. Northkjech Minn.
L- et alle beliggencle i mindre
Byen Den siclste her endogsas
ev stæklc Konkurrent i Selve Bys
ea
A.Jl.Ande1-sen.
- - - «
v v
spøkgsmaalet otn skolens
Flytnins.
(« Kan- Andersetx Westby,
Montana-)
Da Skulikn j Nitjr Hisv ji«-vg
g(.-Y. var Vi kun san »;.- inmi- i
satnt·11n(let. «;.- fimigss nn- vj i
det tinieliszs: nie-n rj var klan
()Wr. ul Isrisi ils-f kirkoslixzsg Ak
hejtlcs skuldes jun-o- Frsskntiilmtfur
sit-. san Ins-use vi hin-(- »n Sko
le, Its-or uns-«- MsisniL sum var
kahle-Is- af Horn-n til ist ist-bej
cle i hans Yingnanl how man
kunde kaa den noch-»nde Pä
Jnnncslst
sx)0ri.ssttmalest uns Lukalthen
tojx ri vij jkku san nu·j(-. ltvjls
kpt mag-In- vak et Keil-roh Var
f)mahn hie-wi- valgk — sten lik
ger cemmlt »j- ltav(l(« alles-edi
tlen Gan-z Pdsiket til at Mive en
Sau-ny- -— sag bin-de man slu;)«
pet tnecl Isrxderjet om at Axt
te; tbi der bliwr ust-His- stem
nig km- at flytto en skolo km
en stok By til en Ulch
Jlen den smnkke lels pas
Bakkerne Vest kor Bleir. og det
Midtpunkt. skolen knnde blive
for Vikksomhedem syntes os at
net-e vok den Ganz-. siden er
den one stgning efter den an
den køjet til, og for jkke lætige
Zielen blev det bestemt i sam
kandet med stor Klsjorjtet, at vor
Prwsteskole skulde Nive, hvor
den var-, nomlig i Blsir.
De Argumente-U som bcoyts
tot tot skolens Plytning km
Man-, at Bygningerne et- bilde
kotdige, kein meppe bestu- for
w kundig Prøvelsa 08 hvok
lau-do de Mond, Dom bar anbe
filot st opkøke Tilbykningewe.
Mt det, del-com Eos-ed
W Gen Zeit-te Dc1,hvotti1
Exz- III« nor-nett Este-) viläo
M Mai-.
Wi- Ists IF I. M til
c —-I
r .··- --- —
brijeljg til at tro, nt vor skole
i Blajk kun gons Tjenosto endnn
l man-ge Äms disk-Sinn stgnins
gez-ne km Aca- til Äms fanr cl-:
nmlvendige Kepnmtiunen
Der er i smnfnntlest oft-et »g
botlet for vor skole1, ng slcnlde
Sna ugsna den stores Kapital —
nsl umkkjng sHODOO —- liastes
lmrtl Tlxi skolcsn vil Muskeligt
knnne suslges i en lille By finm
Malt-. allerminclst naar ilcsn nf
Snmkunclsmksdlemmcsr erkla«r(ss
for til msre fal(lekns1sclikx.
Forelna der est Tillmcl km en
rigtjg smka at den vjlclis give
samfunxlest nogles Ilnmlreile Tu
sinde Dollars til At oplpyixge on
ny Skule for-, der liunchs blin
..up m (lati-." tla lcundcs det- m
ro Jl(-11ing i at fl)-tke, saa nur-get
met-es sont klen svwre Inn-, llrsr
el- i anfnnilet sur (l««t Engelslip.
vol snakt vil sure os mstr i ist
in« cl« stier mnvrjlcnnslc lnt.l1.
sinnfnnd nlligevisl Jlesn jcsg trot
ililccs. noget sanilant link-ten san
lusngexs Damen for lmlvinnlrurno
ftsenulelcss sinnt- nalion i Ameri
ksk Us- ..l"ncl(s Natur« er noli km
klug til nt lnlclcss Dunsn for
iliimlces up- innlrc« («irilis(srisiles Falk
Tlsl lkwns link gjutsl met-s- Ink
Oploxggelscsn nk disnnls risse Og
mit-Migku Nation pnil lnitlllxttcsrs
fislketl l.)-)l H- nulc ins-Ist for
si- j sinnlmnlist at lsiskes at Mu
gcs Fumnlt ng ilckkk laxlis m- ben·
rin- nf nl der nxcs. sum est- frem
lmnnnpl pnn Urnncl ni· llet tx
slio Unsnnml uxz Jlnxztbegiischor
(«1’ l)s.«(let. ullktsl og ilkl)-««j(let fssk
lnianlt st (lc-f. vi hin-. ug vi lmr
Hyle llmsronss Velsignislsii j csf
tsigt JlnnL lswr vi un
l)(-1«imml trin« jin-. nt Bibel
slculms or nun-et sil· ils-f lachte
nxsn vi knn fna fnsin jlslanclt os.
En nlvurlig kristelig Vaslilcelsxs
i vort Samfnnd c-r. lnsad vj trat-n
gzok til met-e end noget sinds-L
llssk kau Bibel-»kole —- mn de
rette Jlasnil ans-krieg som Inst-lex
n- —- blive et Reclskalp i fincls
llnaml Don vjl nol( ltjiislpe til
at faa Elever særlig til Ten
logklassen — bedke end alt statt
i der TIle
Lad der indke blive, som clet
bot-, san folget det ydre elek
ak ekter Brut-. som Herren gjver
Rande til. Gid der Runde blive
like-Sau wegen lver for det wäre-,
for Vaslckelse blsndt vokt Poll
til sitt-les Frelse ,Som der er
kot- det engelskcs og alt clcst up
og stoke i det »Mit-ex sag how-de
Brydnjnkkeme ilclce vix-yet for
gis-ves.
——.——»- »—»F- »—
Der amerikanslcc Rede Kors.
Washington l«. Reif-L
Este-r Mecltltslolsp um. sit ils-f
llmlss Umn- fuk liwliss Him- vil
»z)!«»nln- Yil lisilriille-1·in;.- mel
lenn (l(«n L. »g- 1l. November-. i
Inilkcst Tislsirtnn ilcst amerikan
slw Fulk vjl lsliw inmmtlet »in
sit nnsltlcs sig sum MHllpmmpr for
Änrpt 1920 »k- lsiilmms Slsjlsjllsp
»U« til Umgnismlous l·’rk«n1ti(ls
iIrlæjtle, lilev et lfdkast til det;
amerikanskcs lkmle Kors« Pred
Hli(ls·l’mgrum nffsintliggjnrt i
Das-.
For-T pai- l’r»-.-rinnm(«t staats
dist- csn himleAnton-le Virlcsumi
Its-il til Prksmmts al« almimloilzz
RnntlltetL og Hast-d i llmmd Iued
diene Komtog vil der lslivcs fort
en kruftig Kampugne km- l’(lvj
del-Sp- al« Landen sygeplejfk og
lljttslp(«lcil(1(sr; clertll kommen- IM
vicleslse at· det dee Kot-M lstems
inembejtle, som under Krisen var
til san stok Nytte vecl at yde
sultlntemes ok- Jlatroseknes Pa
milier Hinsle og som nu sksl
sege- at blive til nlmjndelig Nyd
re alle Von-ne, hvor andre goals
le Hjælpekildek Svigterz »Ide
der-e en staeklkt for-get Iuaiok
Røde Kot-s Vikksomheclz Udvii
del-e at Rims- Kors’ Kjælpemjck
ler i Restning as Nødltjsklg Kom
pleteklng of Porlioldsregleme til
at hjrislpe Krisen-z Oft-e i Ameri
ka og Europa, 02 euclelig For-,
bei-Schlat- tjl st optylde sllo
acad-two Pligtetg com was blive
pulusgt det Dom den otkiejelle.
frivilligo lljslpotoksnivx, klet- er«
bomymligct til It miswke III
ten os Mel-.
-Dgt Mc Kot-X Planet-, sag-s
isas has-su- m Wi
siizislliessl Luxus nl zum Ell -’-I--'«E«·'
l»",jsl·« ist«-il .i!iill"s« «1’L«l·1·i--I«"««
prs j l·, s« Ä» «lt«l’ list-PHka Issk
sit ins-inno- Sninlkissil ist-! li-«"·'l«)’g»
gis Sygzilunnnen ins-n i "l’.l«".s-lslo«»
1»·,». zmzmk »«.hs.« ()rgnin-«f:«-nssr
finde-; sii .i«k »in »in-— - «·s"i»««
fin· ist ininilskss slrn Hur-« l)0(ls’s
HgshHL Jksk (I()·l(l(s- Syjilsintnc
»in lcuinlss i«-i1«"«ii«lt"·--. »J-« «s!« SU
furlkulns clen iilniincloliz.-« Hin-l
liestlipilslimil
El its slfs vigliszstts l«v-l i -l·-n
m- lcimipiignts vil lpliw s-··f«s-m
llg sthsplejsb lkmlts Kur- ZXLTL
zsli-«jorslci.s Yil kam ist-ris! s« »inn
gis sit-im l-mnlili.—ti«ilctssi· s« im
liizt »He pim ils-n Magd-» .il·irs-(le
Komlsknlmi til lljssnnnt-- H-· SN
gkszslcsjey »Du-i i l-ktnell)--«.p"·,iiiin
get-. inspicsesrss skulssrncn gis« l"n«
ilorvisning i ll«x««.si(s»jiu- u NEW
k)l(-»ji«. Pudel-sogele as Taf-cr
liulssso »k- iinilns sizxcliptn .. . ilpr
lckllt fisk«·sli)"gzzs«d« livilknn l'«,-i·-1·
xsiwinzr lixir viif siix uns-.- : kri
likz i Risiquwlokncs »k- å·«.-1
l ilNlntE l··nl’l-intl0«l«(« ist« il s· fUp
:iins.si«n sit iillkulo tsnliviszs licin
clss i Aiiissisilcxi ist Kur-m E »An-cl—
limlskslssts l lljosxirnph kilthisnlfd
FIL ll··s:3«I-««i«--. li·-"-ii--lini :s...·. -l(nl
Fin »J·u-- —·.- Full-L ils-« Liml
li-l-l-« lll:i-?. sog- pxm ils-« XlJiIsle
gin- tlssni ·-t for-fes llksimili limtls
Juli Til at lisssmisx l9.«««i!;- is Hel
lstwl »J: Izu-ri- -l--«I· ltwul list« slml
Kurs-i inmi- srglum esllssk l"i·vl(
licssiilfsislilss jjckis kciui !i:ii.-;«i.-I.
l·)i«is Kur-ni- ssr nu liliswt incl
fnrt i (l(- ist«!’k-n!li;.-s- Slcis’s«:« oig
i liallisziosisnss JL illls·i«ils«— szsmi
l«l-««!«ssminkx-slii»in-. l·’;iln-Ilc--1r-sl),j
sli«-r-l(»r. Haus«-Pieris -»,.- ;i!:-I!i»« Hm
itt pas-ists ils-in i Stint-l li! -e’ lms
kzmnpis Mit-ussluilnliglicsilssii Fur
liintlris l·-nlc-i-s-r«:i-t·ing. muri-los Bo
lixxfukliulsl «Ii.- lesgslcinmitu il««!· la
(l«-1’ Iig ?«»1«·«le-'1·.«-st». ji« sile E
piilssmiisis i lljssnnmsms.
l)-« TMIH isllfisnilizx ins-emi- sy—
;.««plts·j(-r.-«kesr i I". s· Ä. ssr alt
fnr fu« til m lcimno (-t"t(-riium
ines il«-t skiitlizzt vuksscsnich Krav
piui lljnslpz slisintlon nmnizlisr der
Midlksr til m upretM stipssnsliek
for Viiletsemltlgnmslsss i dotte spo
csiolles smidbeilsurbejdc ui« do- al
leredes trusmsdcs Rijeplssjokskch
ils-t- wmlpr tiljmee km Europa,
Sanft til Pilclknmeslse af chIn mid
vemligss l«-tsrtsrstalv ug til Eli-list
sogelsesurbejtle
limlss Koks’ Iljcsmis16uklscs»jclo i
Huld-stets 02 Matt-»sier Famili
i-r lim- lmixzt ils-is vimiizis chlsk
Lesming km- Damsns l««vs. at km
90«,-; uk cles siedet-, livor clist tm
url)ejtler. » der intot umlcst sy·
eialt Iljnslpislmreaen Rom Folge
clesmf liak der »vor lieslss Lande-i
rejgt nig Icer om. at den«-! lu
stitntirm nie-l dssns Tusinilisr as
fultlt nddsnnmle Ärlpejtltsns iksl
formt-ite- og iulvldes til at Mit-l
pcs alls- tmsngisnsles Familie-r pas
Siedet-. limr tandem Iljirlp Elcko
et- Wcl UnumlmL Hvuk tlisr alle
keile ists Mahlen-f Hlep. vil Jet
Rodss Kurs kaum-re sont en med
virkmule cig qjclcsonlmst Organi
smtioth naka ils-r unt-indes Josua-L
Nu sagvel isom altid mag dot
Røde Kam holde sitt Inn-at til
at yde øjebliklcellg Hjaslp i Til
kælcle ak okkcsmlijke lleisklcor, Stic
som store lldebkande. Oversmms
melsetg cyklonoh Forli-L Jord
ickælv, Pest, Hunnen-mal spr Epi
demika Den i Krisen vunilnc
Erim-ins og den state Organi
sation, der blev bygget op i do
kritiske Dokto. vil —- Muth-tot
man altiti stam- med Pengomids
ler —- væke more ekkektiv end
gossen-lade køtn
Juniokstdelingen under der RG
cle Kot-, mod den-; Million» It
Meälommer i band-z de privat
og ostontligo Skolar over hel
United states, bar last Planet
om at skakto 8500,000 til Ak
bjslpaing at Nødea i Europas
til Flotte Akbojcke akukls bruc
SOL- at den sam. com Camoni
kleliagon hoher It nan ok den
regten-Ida Del skulde un bsnytk
tes til lob-l Hjslp ander sam
skbejdo meck de hjomligo Ortss
Money Der er oqm Planet
opps am It M Junius-Komm
sssss til It tripple-·- os hieh
moü i den patioaslo Organist
tums M Mowa M
»Mit-s Erlis Ism- ttl
Witten
v, s. w rou- ais-wi