Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 17, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..D.XNSKI·JIH«JN"
Si I" H Edh - Äms !?--« Lin UINi UCIZ
own- l by ""l"m- l nxlisI DIULL
FIT; «.-- Eis-J Luklnx n ( Inn-di
Zu x. «·-:·I(«:I"· HIUI IsanSlntI h)
IIangkeren
..l).T.)ssFTIx·I-IIZIIZI«
pt climsksinnorikunsj lfgcsblaå
dskr Liesc- zif »Den «.«(,i1«cn(ss1u Jan
sko emnmsljslc—1uthm·slcx: Kjr
ke i Anicsrili:;i" nks utlxxivos a«
; .« « Danish Luthprnn Pub! Nisus-»F
Deu» —,! Ulys- .1«X·(Fl«hllttlil.llnll i Bhin Nun«
-1' — .
--,» l H
N ?«’ Blair, Nebr., Onsdag den 17. september 1919. ll 28. Aarg.
L« cui-«- -x-·-.
kublished and di. ·-"- sued under per-mit cNo 436) authorized by the Aet- of October 6,1917 on file at the Post Okkkjce of Blsiy Nebiaska Byf order of the Bestehens-. Ä. B Karls-on, Post-mutet Gesqu
,
POLITISTRIIEU ll BOSTON
5,000 soldater tilkslclt tot at op
retts Men.
Man ewig- ved s. Compers
Konsument-t
Bosmn, 10. Sept. —- En ukemlt
Udud (lm«l)tes, en Icvindtz blev
skudt og nlvoklig saurer og en
Politibetjent bunket ak en Pudel
holi«(sg fpkt til ist Hospitul i en
kritisk lestand utulcsk et Möbel
opløh j Neu-heilen nk scolley
square i Akten.
Un statsgakde styrke gkød mecl
Unskjngevtkr puu en Pøbelhob
i s)"(l-liost»n sent i Akten, tin-eb
te een Person og saure-de fleu
andre-.
Ass. Proz-IS slcriver under sum
me l)ut0: Bostun var under Klügs
lov i Aste-L Elfter 24 Timek at
losløse Tilstancle, som stell al
«ftlkig bavtlo set Muse til, Dzides
der Jst opriitte Publikum Sikkek
bed. jtlet 5000 Soldat-«- viste sjg
i Sude-me med Orer til for en
hver Pris at oprettu Orden og
beskxtte Bjend0m.
Un lstkndrun nk Stutskavuleri
stykustle i Aftcsn freut soc-d dras
ne Stil-lot »k- r)«(ltltstlks scolley ug
Adam- sqnnnm lnsnr lclzsngtsr af
Tusintlisr lmnlts lmltlt til Hielt-n
tidlig Isiut Dust-in
Vetl Mitlclitgstitl tng May-m- Pe
teks lcmnnmntlo »vor-. ltviul tlcr
var tillpitgts ni· l«0liti(lt«puktemons
tot. »z- wmltts lltul til lcunnnatnlus
ken uk 10. stutsgnrtle lltssxjnnsntjst
0111 at ltjiislpe lmm nt Opketlmltlu
()t·tl(sn. »k- siuntitligz lmtl lmn Gu
nan coolitlge um klercs Trup
per mlksnlkvs mi. thsernijren til
kslclte straltg 4. Brig-sele, og i At
ten onlnstle lnin 14. tij 20. lu
skuteri-Regintcnter n(l. nenne
styrlce, mente mun, var tilstrmsk
kelig til at lmltle Orden.
I Lordugs beste-s viilens um
strika Ililetsggplstw
Fritnk Mist’urt)«. Xcsw Englands
stifttsxs ist Ännstsitsint l«’t-(lr(sntl»n
of Dahin-. knmlgjnrcle i Akten. nt
Politttnstjtsnttsntss Furt-nim- Hu
guupt incl Inm diunutsl Utnnptstss’
lieststjlliiijx, ut de »nur til Arm-j
cle n- nkvtsnter l"(li«itl(let uk Ak
l)c,j(l(-rslconftsnsmstsn i tlet llvide
Hut- 6. tllitulnstn Mr. Miccnrtzs »p
lssstts Mk. tin-usuer «l·t-l(«-,;t·iun, titsr
var sentlt til lnun ng til lsyens
Mit,j(n·. Wil Mmlts af· l'(ilitil)(stjtsti
tenes l.«ni0n, ok- (-t"t(«r Motht rul
stedte lnm folgt-Ink- M(-(’..1(slolsts:
,,Mc·clle«mmtkr uk l"’0litil)et,jent(s—
nor-« l"nj»n i lzuston tsr ganet lncl
pas samuel Gompers, Amcrjeun
Pedcration ok lmbors Portumnls
»suggestiun" og lmr instmertst
dort-s lcumite nt lmntllts i Uter
ensstemmplse de mit-C "
Das-en for-ad var tler dog med—
selt, ut kein Mennesker lau-de
mistet Liwt under Strjkenroligs
bedenkt-.
sent-tot Johnson est-er
kmsielontcu
lndiunnpuli-5, lud., 12. sept.
senator Johnson tulte het- j Akte-«
mail Ratikjkutionen us Predstrnks
taten uden Rosekvationer og kor
skcllixzts b’()knndrinkztsr, og det sna
ud til, at linn naan Polk mtkd
ais-. Der var 4l)00«h«lisstcxeakek i
den start-. sal, og det kan ikke
viewed-, at den storste Del ak dem
var enige med Senutoren og jkke
med Prthjdent Wilson, som tol
te mod glige Reservotioner og
Pol-thüring» km« en Uge siden
her i Byen
Du sonsten-n bin-de Lortajh
hvor nun stod i den sug, og be
skundet det, rejste praktisk tult
Insekt ones-to Mennoske i Salen
sig og upplaucleredc ham i to
Uinuttetc
llan angreb England, Frank
kis. Italien og Japan vol(1—
l .
somt kor, at de lieu-de mdgaaetll
lnsmmeligcs Truktksftsr sjg intel
Ilem udeu Amerikas Vidende ogl
Billigelse, ltvilsket lian kaldte den
stotsste Fulsklwcl i Vordensliistm
rieth .
»Vi var ikke unsmrlijxo kors
disk-cis l-’alsklmd. nie-i vi vil blin
ansvarlige kok den, livis vi ak
(-eptesrt-1· disk-est Hkmdlemuutle Wd
at Lan med pin l·’»lk(-k01·l)nn(lests
Konstitutioth" sugth lum.
»Me» jojx for min l)ikl vil ikkts
sunktionelso dpttis Mule og ik
ke belle vil Di- goke det."
Der kotn kra den store Musnzzclis »
et »Nej«, som rystede ltele Sa
llen.
Senatok Jolmson liuvile sink- Til-;
horeke i sitt Muth i tin Grad, som»
Præsident Wild-on iklce kundo ro
se sig ak, da lmn taltis lieu Det
koni et Brol ak hat«-is du liiut
talte 0m, at XVilsou Inn-do sagt.
at Amerika sknkle grau med tw
Polkisfoklmmlel. konli klest var tlcst
ist«-Mk tltsr Wut ozz sont Svms paid
ist sligzt Ruml samlm ,.l)(-t » (l·,«t
Mmme gom at lem us »nur dei
isr lums Pest Eiche-, skul vi spises det
te Als-, selv om (l(-t er »oui«-ist«
Sun wurmt- luun »Sknl vi hol
de Orden i Venlen til Garn kot
(l(d fin- storis Nation-m sont nu
» l«nllit. ozz sont n(lnkl«s«j(le(l(s
l«’«ll((-l«orl)un(l(-ts I(onstitmi("inl«
..N(««j." liom clcsl km Eli-n rat-l
iliyzos l«’orsii«nlini.-.
Man-kele die-Adelsber
lldeurigsminjstet Lan-ins imod
Pmsjdeut Wüqu
Wuslliugtoxz D. U, läs. Sept.
Williuni c. Bullitt furtejlte semi
tets Utlenrigskomite i Umir, at
Us(l(-nrigsmiuister Luusing den
19. Maj i Paris Sag-de til limit,
at lian tk0(-de, at dersotu sma
nst kutnlcs komm-« lnsiul Proth
tmknstcsn l«-to(l. og llct nun-ri
lkxukskii Mk »wen- i«»k.««»! disk-,
Ivildts tch solt-n Trivl lllins kor
kostet
Mr. linllim der lmr Wut-et Jour
milisl i Washington, nu- ksen ni«
Je l«’uge:uusn(l, sont var link-tust
til den innerikaciske Fredsdislw
gaition i Paris- llaus Stilling var
..(-’ltiel· ot« tlse Division of Unr
rent ltitelligeu(«0." lluu krick dik
tillmgcs km Delikgkttjonen (l(-n 17.
Ali-»j. lot-di lmn nu« ntilt·ris(ls
use-il Wiss-Jstmklntlstn Ist-Ungel
Sol-.
Bulletts Vitluesliyrcl kustetle
Lys »vor mange sif Je llemmelii
»Sc- Forlianclliugek, der hat« gjort
lEleuth-Mon-iteen usikktsr i cluts
Belumdling ist« l·’n.-clstcsuktut(-n.
Umkunusrigcs Dokmmmwr uk ok
kitsiel lcurnkter gin« Komiteen koc
kornlcs Ums-z lndsigt i, ltnul dikt
koregik puu Predskougressen i
Paris-, ojk mktc Scsusatiun i se
nistet.
Mr. lzullitt sugde, at lIan ligo
esftesr Hin sumtale tued Mr. Lun
sing den 19. Maj lmvtlo diktie
nst et Mcsmormnlum ak, ljvacl Mi
nistereu lieu-Je sag-t- Pau Senatok
Lodqe’s Opkordkiug oplæste Mr.
Bullitt folg-endi- iif bis-wornach
tut-h
»Mit Lan-sing sug(l(s, at lmn
persvtilizx vilcle lmw Ljort klts ju
ridisikes Klansulek i Roma-Por
lmntlcsts lconstilntion tut-get stier
kore; lsnu vil(le- have gjort Vold
« gikt obligatorisk Iqu sagde ag
. sus, at huu var absolut im0d, at
»Und-ed states skulde over-tage
nogen Mandat i Armenien eller
i Konstantinopel, at han var at
yclen Menimh at Konstantinopel
. Iltuldo stillen under en lokal Re
» gering, livis koknemste Medlems
mer blev udnævnt at en inter
· national Komite.
Mr. Lanslng sagde san, at ogs
. us hsn betagtes-de msngo Delo
- ak Traktaten som nieset glatte,
navnljg dem angetan-de Sliantung
og Pol-kek0rbundet. ,,-Jeg betrag—
ter Folkeforbundet for Ojeblik
ket som belt værdiløst,« seing
han. ..st0kmagt0rn(s hat- simpelt
hen ordnet Verden til dort-s egen
PurdeL suspljg Inn- England 08
Primkrig fasset alt, hvad de sm
sk9d(-. nd af Trwktatmk og Pol-»
kokokbnndet knn ikke FUer det
ringosto kur at rette pag nogen
ak de unstkalstsdjgp Bisstemmeslsek
i Truktntmn m(-d mindre der op
tnnis Enstmnnsighed blandt Li
Igaens Mksdlesmtnmx og Rot-mag
«teme vil aldkig gaa med pas
Porandkjnger til For-del kot- de
st·ageke F01k."
) Vi mltcs smi »in Mulighedeu
ak, at- senatet vilsde ratikjeere
Traktatrn MI-. lustising Asde
-,,-Jeg tr0r, at hvis Sen-not blot
lcnndis fnrsmik hmd demn- Trak
tat betydotx »g- hvis det unterj
nlcnskts Falk virktslig knndks kor
Staa den, vjlde den ntvivlsomt
sblive t’0rkast(st, mm jksg andres
sma. mn di- nnkzpn Bindi1 vil kor
Istink hvnd den vil Icnsdkurts." HUU
«ndt;dt(- sum Hin Mpningz at Mr.
Icnnx nntxigzcsligz vildo for-statt
TrukfutetL
Laut-ing- tiek stille·
Watertown, N. Y., lik. sent.
l·d(-nri;.-sminist(sr Ins-Hing Ins-Ate
de i sit Sunnnerbjom i Ilendcw
snn Hut-lim- j Umn· nhsnlnt at
sigss dtst tin-Jesus i Anlpdningz ak
Mit Win. (·. lknllltfs Unlxsningesk
i sotmtets lfdpnrigzsknmittu Ilan
rejstts i Haar Isttcsnniddngs til
Million-Optik- Hinnnnsn nnsd en
Klub sm- nt kisktx
-.-. · ..- M.»-.M---.-sp-—Æ
O
Vytft eget Land;
Bftewøgningen opgivet. Sau
Diego, Culif., 13. sent. Ehe-using
ningen i nedre Calikorniu ekter
lmjtnnntistsnts l(’r(-(l(-ri(-k Wann
honge og C. II. (ernell«v, dcs tu
lmktfurero, der lmr vetskcst Har
ncst sidtsn ZL August. list-v »p
Hiusf i tin-us tsftcsr lsmd Oberst
Il. l«. Wut-icon tned(1(sltst·.
sjiger Ums-w N. P. s. Millcstn
l'i1««stmn(s. Minn» hin- anlnkxt sag
suml lk(-i-;.-«s-t·tsu-sl·sts S. B. l)n(3u,
Julnt Grin (lnni(l·v. Pontia-II i
Volhist-«ls«lc(-Isiit(sc-n. og t» inulrtc
Meist-il ins-il lctsuv sum isn Erst-it
ninzx us WillUlllll for-. ist (l(s tltsn
lIL Miij lills liaan Lin-Inst »L
lsiosnsl lum-. i·»r(li lmn ilclcss vililo
lcøbe san stor Smn Frilnkilslpuiul.s«.
sum lmn Wir lileswt jlisznisL
o
Automobiler i s. Dak. syst l)«—
lmm lnsr tin lll(l.()(l0 Anton-ibi
ler oxz M()tnrv0kxn(-, for tlisn l.
slnli wir (l(-k" lpltsvtst uilslcsilt
lilmslssv l«nt’ ANDRE netikk Illivisr
een for liver 614 Poksmi i state-L
Dot visor sitz-. at di- fo Gomit-Folg
smn lmk clcs tnimlkcs IZJ«(-,r, ag
hvor Parmerne or ruhigem-, lmr
korlmldsvis clcs skleste Auton1()l)i«
let-, ltvillcet tydor paa, tu Far
mssnm smnk sie monot- godt..
Bravo iro- Borgero i den ve
silrp Disl ak Wismnsin sfmmmtsr
iml til ils-n kcidcsmlp Distrilktsntl
wle i l«ki Frasse-, A. (’. Xvulftz
»vor de ul)ln Priser, som de mua
litslxtlts fut- Ncitlventliglimlqnrtisks
l(-r. smn Folge ilerak inslnsjdpr
Axt-mec- kor -lust-its(l(spkirtNin-n
tot Nat og Dag km- at finde Be
viser, smn kan liegst-s from for
(lrastdjttk)-ets, der skal imstle
sinan i net-sti- Manneil i list-W
te Bin
o
WUIOU i Bismsrlc lzismarlc
N. l)., 11. sei-M Præsidsmt Wil
son kalte i Gast- i Muhmer der
vat- fuch men ikke komme-r over
1000 Mennesker. Hun sagle at
Amerika nu stam- i sin Behand
link- ist« l«’k«e(lst1·alctat(-n onst-for
Valgcst Inpllmn Krjg Plle Pred
Vlclens sitgdes han, at ltvis Ek
ke Traklnlen go(lken(ltes, vil Re
sultate-f Mive I(’()1-tvivlels(s. clek
end» i Kuns. »Mit-nd, sum er
kortvivl(1(l(2. ;s(lt«litsgg(-r Roger-in
gek." Hut-ih- han.
.
Willjam Kuchen, Handwe.
Minn» hin-cle- i Aar isn Unver
mäkk, dist- lmlhmgte Prci og Ils
kor 827300 pr. Acri-. Den var
psa 16.R Acri-s. Hvis han solgs
te Uns-I uxz PMPL vilch1 lian ha
ve kennst san weg-eh siger Pag
1na«n(l. sum hat« anders-It det.
Men (l(-t H- ilcke alt. Han lmk
desndesn en stot- Mtkngde Bism
ldetx og Bier-ne bar i sommorens
Løh jntlsinnlel llonning fur- fel
rcs hunslnscle Dollars fra Blum
slrene pini Kliivormarkmk
.
Wesota Legislatun St. Paul.
Minn» 11. Sept. lkekprxtsssntantev
ne Christi-»Nun ng l)illcs»v. disk er
Forum-nd i llnsets Revssgningw
komins ug Jlilitiksrlcomth og lie·
præsentunt chPartljn llar kamst
det Ihm-v at tularhesjklo et Lom
f()rslaz.s, smn vask-il gim nil Dim
at kin- de akmcinstnsde soldater
ef- Rnnnsx Dot- csr Tale otn P15
kdr ltnsr Nimm-C en Soldat liar
tthni. klug jlclco ntnlms NO km
den lmlts "l’i(l. Man m- l)l«vnt ssnlg
ow. ist ingmk sum hin- nnd-lan
et Fig Klilimsrtjenoshk funli hats-«
8a11n-itli-.slissil il(l((- vllclcs fillkt(l(s.
Skkil fu« »Um-L
.
Golf-Orkaneu gør skade. lcssy
fVWSL ls«ln.. 11. Sept. Noch-e- Flo
kltlu Hm- liunslnatsl i «l’i1ss(la,s.ss
sum Folge al· tlksn vultlsmnkne Ur
, kasom rast-de del-. lkke Cl
Fllsf her i Rypn nntlxkilc Rlcucloe
1320 Hugo blisv praktile teilt Fide
lugk. tu Klrliisr Misv lnsslckullgsst
uzz fein For-rotnlnzzsgznnnles syr
i(-(li-, sntnnnstk Skmlpn anglo-is lll
»wer PZJMLUML Slcildsknrlesn lpd
itnre Tal-. Hist-(- snmn Rliilm sank
skg Emle lsltsv ils-wol mml lclin
per-ne Sfiisrlc Vincl ·-;.- lmj Sds
Lang lslnilr(-(le« llssclningsnrlusjcltsl
i Akte-s.
Nordmænd i can-sein« Vi rog
msn in des-« H- 1«().()«() Nudtsnntsntl
i FRMUIFL Utsk Imk (·it. TZHJIUU j
saskattshcsnsink LkWMJ i lkritish
Adams-ji« Ums-» i Mist-km 15.—
000 ] Milllifnlm »L- IUJUM Pf fur
(I·»It nnsllessm ilis unsin Pruvingestc
l Risilish Pulnmlsin or cltsr man-(
Pjslcons ng Tiim111esrhu;xx.«-r(s. klits
i«i(-lt umkring Print-(- liupisri »t
ilek nmnms nur-Wes l«’i-·lceI-c-, ug
vur Vioeskunsnl (l(-t-. wm csr nur«-k.
est- solv initscspwsrf i l«’isk(-l)e(lrif—
Mu. Ikrjlish Politik-hin H· ist-Hof
for M hin-(- Hxssrlig stier From
titlsmuligthlw pkut Gruntl af· Je
ttnmgcs VitnthltL ils-n sftms Skor
rigsdmm Mitternliesrnis »p- Disko
riek11(-, oplysor Hsstttstsitllconsnl i
JlunnsekiL ——..skm«l."
o
For-thing des-get- Theodore
Movolts Crav i cyster Bay.
New York. 11. Sept. General
Pershjng Bisher i Ding til (’)·vst01
Ray for m aslkisgzgis et Bosw
ved Iiooscvtsltss Grind l)(-t viu
Roosevelt, der sum Priesjdent kor
kkemsmpdts Polsshing km Kuptajn
til Ist-ignde;zetnsml. Pprshing vil
ogsan ltilscs pfui Jlrs Rousewli
pas sag-amon- Hle Its-stets ai
Degen vil Imn Iwin nd »F hil
se pag Lamle Kannnethm Okr
Aktenpn vil han www-re of Mas«
semjsde ak 14.000 Vsktemnere
Medlemmer af »Am(skiean Le
gi0n« i Madison sqnare Gar-den
Bktor Programm-f der vil Pet
shing tale til dr- tilhagevendte
soldatern Over 1600 deltokx i Vol
komstsmisddagon i Gaan i Waldmss
Ilotel kor General Pershi112. de1
skik en saa«1)eges«jstret Ilyldest
at Musikken til Ærts for han«
Hkko kunde heil-es Generalen risj
ser til Washington i Morgen titl
lixx lcl. H. !
VII«
Jorden rundc
W
III-rate tyske skib til U. s.
lIaag, 1(). skept. Det- kørste skib
undu- tyslc Flug er akgaaet kml
Hamburg til Amerika. skibetl
lianlcs 2000 Tons Ball-ist og vil
vende tilbage til Hamburg med.
Maskinolie.
Du Bolsheviksejer7 London,
11. Sept. Et traasdlzsjst Bolslievj«k
telczxram paastakir, at 12,000
Maml km Admiral KolehaksTrop
per er taget til Range Overgi
velse ak Besten ak hans sycllige
Anm- f()1·tidses.
Cailljaux til samtorium Paris,
1(). Som. Titllikxere Pørsteminjster
Joseph (·aillimx, det- l1ar vktsret i
Hengst-l more end et Aar for
LandskormsderL vil kaa ’l’illii(lcsl
so til pai- ()ns(liikz (-ll(-k Tolssdkig
at risze til est Sanntmsinnn uple
stsr ..’l’(smps".
o
Nationaljsering at« Grube-n Brus
sel, 9. sept. Grubearbejclernus
Pxidekation i Charleroi link ist-cita
get Resolutionvr i Pan-r ist« Na
tionaligering nk Grube-F Mini
mumslijm frit Bræmlsel til alle
Grulmnrbejchsra Knntml kit« Pro
tlulitiunon »k- l)iuiIi(-lso Hi· en Ok
gsiinisntimk ilms n-;n·u«s(siif()r(s1s him
(l(« (EisnlnsiiIslmjcloknts »g- ice-zerlu
goti.
o
Kind og Japan. l’(-kitix.s. 12.
sie-In. l)(-n lcitio-sisk-«jk1pancho mill
tætse 0verensk0mst, der blev nn
dertoxxnet i Pjor med det kok Øje
at korene Kimis oxx Japans-An
strengfslser i siberiem ssk nylig
blovpt tagt-f malt-r Bolmmlling i
Tokio uxx l’s-l(ins,k. Den uuvisxnsndp
Forstaaolms ist-. at Unsre-Himm
stisn vil lilivek »Hm-seh men at
tsn liminntslig flwsrtsnskmnsf i sam
mcs Ilssnsixkt vil ldliw kifslnftcst
.
·«·
·
·
store Værdjer funkle-t- Wien.
ll. Sept. l)(«i« er kummtsn Elter
retninzxeis lieistiL uni. at Tilmk
stnnnmellys ll,j(-m. hinn. der stod
i spitlsen for ’l’ermrisflmlIhm-i
lceni(-. lilev isnnclsnget og stoke
Ystsnlier fmnlet Szmnmnellzv Hyg
1(-(l(« salutidipz med Bein lcnn,
inen stiindsede ve(l tlen vgl-rig
slce Crit-use »p- liegxik Seh-nime
l llnsisf lilev l·nn(lel" tr« «j(-t·nhe
Hin-teilt- Kisler me(l (l11l(l. Soll-,
-lin-tsler. knstlums Stem- ukx titte
n ni Millinner Kronels i Huld og
stilvvnt·ec-. Dis-e liin- (,le Näh-Zerl
l·J·jer"(ss Nin-ni- nzx lilev Albas-ele
vereL l«Jn Kiste linlislinlilt en
Million lcismier i Clrikxiitiilpnklien
I
Glasgowkougressen aabnes
leisgnm 9.»sepf. Fing-konsulti
gzernes Icnngres med et Htmst An
fkil Beleg-mer liegxmlte sin Bes
siou i Umir. Skiijkgxsnnial. der
nmlmmller Arbejdcsrsitnatinnen i
, alle Intlnstkilirkui(:l1(s1«. skiil tagt-s
windet- l3(-liiimlliiu.-, km lusiispzikk
- læg til Nedsættelse i Arbejdstid
til Nationaliserinzz nk I(nlgruliek,
Jembaner ojx l’(1skil)iiiii-x. Der
Jer i Gnar IYdsiLter til. sit thss
niglied mellem de yderliggnaenda
der link-ver direkte Aktion. ng
- cle, der er j Famil- ak met-e kon
servative Metodek for kit- Hennem
-k;Ht-e Grubenisbejdemes Ønsskek,
vilile blive vensknhelig ordnet
-ve(l en Beslntning ak Konntes
sen um at benytfe parlamenta
-kiske Linier kot- at Oxmaa poli
. tiske Reformen
I
crsslcorne og katlcorue imod
-bu1garsk Its-tm Paris 12. Sept
Ektekretninkxer km Athen den 2
september til »Assoeiated Press«
anm- ucl paa. at Tyrkerne i vest
lige Trakienv bar qjort Oprsll
ng for-met sikz med de tilbagei
vierendes Griekere del-. Siden det
i korrige Maaned blev bekendt,
at de amerikanske Delegater paa
Predskongkessen var i Pavør ak
at vedligeholde bulgarsik styke
over vestljge Tlirakien af den
Grund, at Bulgarien maa have
Adgang til Ægærliavet, liar den
tyrkiske og græske Bekollcning
lagt for Degen, at de med Magt
vilcle modsætte sig en saadan Ak
gmsolse og hat- udtalt Ønske om
at blive korenet med Grækens
land.
o
Uenarkistkomplot i M. Wi—
en, 11. September. Arrestati0
»nen i Prag den 6. septembek ak
ltidligere Prins Priedrieli Lob
kowitz, lians Fætter Franz Lob
kowitz, Milox Maixnmy For-diverg
minister, og fern andre Llænd
og tre Kvinder kor Deltagelse
Hi et Monankistkomplot antages
kaf enkelte at Were en Del ak en
JMonarkistbevikgelsV der 0mkat
stets Ostrikz og Ungarn. Eiter
.hvad der paastaaes ak Bladene
Ti Prag var det Hensigten at stet
ite den tidligere Kejser Karl paa
Tronen Det sikxes, at Gejstlighes
den i de tre Lande arbejder i
den Retningzx Det- paastaaes. at
en tyslc Biskop er indviklet, og
at Jesuiten-ne skakkede 100.000
Icmner til Agitationen i slovak
kien Erkeliertng kloseplis Pakti
i Ungarn skal vaer ncsje allieret
Ins-d Revægelson
.
.
Uro i Italien. Rom, H. Sept
(lal)riele l)«.XnnnnZi0. den itali
enklce Hinter ug l«ul·tt«aret«. zin
lcuni til Fimne km Ronelii i
tlaar l«)t«t(-I·»mi(l(la;x tin-il Aftlelins
gei- a t« Grenaderer iig andre Trup
per, lieviislinet mecl Jlaskingevæ
rer og væbnede Anton-ebnen Det
skecle imod ltegerjlisgeris 0rdre.
Der- var ikke meltlt l"1·()li(,xl1esder
sent i Aktes. Regeringens Em
hotlsnnvml er lilevet instrueret
til at anstillts Pudersijkzelsek um
di- stetll·"1111(lne Denionstratiuner
i Fiume 02 arg-Mc livein der
var iuisvaislig knr dein.
Kaptajn tlaliisiele (l«AnnnnZi-),
der ntlnntsrlcede sikz sum italiensk
Hyver nntlisr Kkigeih liar vxlsret
(-n at« ils- ivisigzste "l’al.—nna-n(l for
Italiens Kniv paa Territoriet
paa tlen ostlige sitle at« Alb-ja
ttsishinsetx Puder- Stridiglietlerne
um Fimnts under l(’i·e(lsl(nnkensn
(-(-ii i Ilij ug senens ofter Ur
liintluss Rissizxnatiun stilletle Kap
ta·jn (l·.Xnnmizi» Untat-thing til
tlet ititlivnskes Fnlk um at kann
pe tms Eine ..l«-1s(stti;.setle Ist-inc«
s
O
Uenjghed blandt Bolshevjker.
Luni-sum 1(I. Sept. l)et onksplsske
l’il(snr·i,i.sckl(ska1stonst-ist Inn- III-n
nmn knnfidvntjollo uzz «j«j«i(-jelle
Hilder fasset (1(- smssto Ists-wet
ninxxtsr um mich-Hm Brutl Miuuit
(l(- missile linklnwikistc M« Ef—
f(-1-1-0111in;.spr. man Inn- nunltnget
fra Cngelske Agenter give-r de
tajllertis Oplysninzxcsr um iiiilmnt
Opmr mnd den tscsntkalo Any-iet
1-t-;!e-1-jn;.s«. Vissts Mtnllemmer ask
dot nissiskks sovjest, disk jlclcts er
i s·nnpa11 Inmä do Aleph-Hauen
(I(- radikale Änskmslscstx cis-r mie
nss nk do nnvnsrentlo Laien-. at«
Regt-ringen i Jlnskwik hin- sure
ntst sig mod Lenin Fig truer used
sit ismhhsrcs on ny Form kit« kom
munigtjslc MAY-.
l)(-t tsngtslsz l"(ls-t1t«igs«slislmr
temeut ndtuler7 at- dette er den
vigthstss 1th«t(srr(-tnin;2. (1·-r pas
nmngts Mitanedesk pp komme-f km
Russland nzz vil have dtsn steil
ste lndflydelse pau rlet videre
Not-leih uk Begivenhederne der.
,.Vi hats Grund til at tro, at den
n(- Rapport or absolut Sand,"
udtalte M Embksdsmansd i Uden
rigsdepaktementet »Bt’terretnin
gen komme-r km en fnlclt pas-li
(1e-lig Mand. der tidligere vat- i
’ stand til at kaa kat pag Sandha
den om den russiske situation.«