Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 10, 1919, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mädel- bliver.
Herren- Hrql lslivek evlntlelkg.
(l. Pist. l. TLJ
Akbejdeke til Egger-.
lla sing-ils lnm til Eine Di
ssejksle: ..llusten er star. men
Arlsejdune trss Ma- beder
Jerfur klagte-»s- Herre 0m.
at ltan vil steucle Aklyejcle
re ud til sjn llost." iZJIL SI.
T:l7—-««l8 -.
Anletlnineen til. at Jesus titl
te lexs Onl til Eine l)iss:-Iple.
vak. at lmn under Hin Mission
i Halilasii lianle set. hvssrlecleH
Metmesker i ..skarer" fluklcedes
om inmi.
Der stanr lige funkl. kn (la Je
sus saa Rkurerue yiikistles liiin
imlerlikzt mer dem: tlii kle vare
vainsogtede cpg korkomne som
Paar. kler iklce liave llzsrtle.
Yetl en Finden Lejliglieil -·Jol1.
4. 33 siigcle Jesus: se. jeg si
ger edel-. opløfter edel-s- Ojne og
ser Jlarkerne: de eke· allerede
livjsle til Høste11." Her saa lian
ugsuit en stok skarku der s)-nes,
sum liele steil Fykars Bei-Tollk
ning var gaaet u«.l til Diam. da
vandeu kxsa Byem Brand var
gaaet ind ujx lianle kortalt dem
om den nnclerlige Jlaucl denn-le.
som Hunde sagt liemle alt det.
lnm lumle LjorL
Yesl Leg-Je Lejligheder mang—
lede irler Arbejdeise til Kosten
lllen OLSaa ved liege-e Lein-;
lietler var der Hex-et lialdt paa
Falk. for skakerne vjste Eig. saa
vj skal ikke vente med at kalde
Fu k sann-ten om Ginls Ord. ind
til vi stet- Skarekne
Ellen Clet. der Zik os- til at vix-L
ge slette Ord clenne Gang-. des
var to Ting --— 1. at Jesus lieg
ger Eine Diseiple paa lljerte
at tage vsiige af den sae. og 2.
at han siger. at de stkal lieile
Eøgtenc Herr-e om at sende
Arbejdere ud til sin Hint.
Der klages saa jævnljg i vor
Tid over. at der mangleiy livacl
her forstaas ved Hostarbejdere
til Herren-s Host, at der er PLE·
stemangel baade her og der.
Mon vi —- jeg mener Guds
Follc i Almindeljghed — ilcke er
altkok tilbøjelige til at mene. at
den Sag ilkke veclkommer os, at
Betten selv, uaflukngig af os.
skal kalde Folk nd til sin Host?
Mon Guds Polk ikke mere skul
Ue Se Sig om blanclt Imge Krist
ne efter saadanne. som kundi
blive velskiklkede Høstmæncl til
Eerrens Høst. ·til at samle Kleo
neslcer lud i Guds ngel
Lekg Mikrke til. at ingen ais
dem, der blev ilegu Äpostle. For-J
geringere blandt Høstma«ndene,!
weiche sig seh-; Jesus ksidte dem!
km en eller anden Gesij-.- til
at- blive Festung-soc Han modte
dem og sagde til liver af Clem
Ptilg mig!
08 lier lægger han un Zins
Diseiple pas Hjerte at ttknke
pas MusncL .,Arbej(lere." til
Guds Hei-St Og paa samme
Tiä siger han. at de skal bede
Eøstens Hex-re om at Inl
semle Akbejdeke.
Likggek vi ikke okte vægteu
tor,stærkt pas det sidste og
glomme- det kørstes Det kan
jo godt Ins Haar-d i Haar-C det
to: at So sls om efter III-euch
at tsle til such-une, som« vi me
mt Skikltode til Ewarbejdere,
am at gep- ok lade ais fide-e mi·
M til en imäsv Gekos-w Ue
g Dis-Spl- sost siebt- dbv hu
M Lohnhtmjoitts M)
' III-it MERMIS-sie os
it M äst
. IV M M Mk IIva til
JMMIGSJIOIOMAV
te »i- Zilbage til klmte Aar-mode
Ug mindesxs klet med leule
Klange Falk mmlte from. Der
lvar Falk kra Wexsssthx Og Pugl—
Hilng Mont» km MuhalL BUN
likjslls ug Flaxton. X. Dak. Frei
Omegnen ak Norm-d og Kenmare
moclte man solvfolzxolig wand
stasrlce frem.
As Taler-e ved Moder hanle vi.
foruclen Jlenighetlpns Prall-st. Past.
Rundser sikret os Prok. E. Jl.
Broen. Luth. Bible School, Grand
Forks, N. Dak» III-s. Bline ch
renl1oldt. som er hjemme paa Pe
rle km Zudem Past· -J. G. Klag
1mssen. Plaxton. N. Dak.. Past.
A. Hokgaakcl Kennmre. N. Dak..
og Missionæk Jes JlatlIiase11. Nor
ma. N. Dak.
Jløclcst zahm-des Lsirrlag Por
mifldng soc-cl. at Past. Kunde-In
ledede i Anclagt »F: lmtl For-knirs
gesn og Porsamlingen vollmmmen
Derofter Prasdikekle Prof. Bru
en.
Det var godt at lxtte til Or
clet l.nl(. 4:16——24.
Vj Sag en fnlden BUng Elen
dig. falden, blind csg undertrylit
ak sxnden Men vi saa ogsaa en
Prelser, som kan logi- ssg Sust·
le de underlrzsktp i Frihpil nsz
las-ge dem. «
Om Eftermjtldagpn jndltsdcsclss
Past. Knuikpn des opktillmles Ram
taleemne. Ek. 2:14——— 22. I ellets
udenkor KriSth lnur csr du?
ilpt vins Buclskalpet
Dut. «an preisgeslos l1osli- Mode-L
var clii »Es-m en glail "l’aknk»mlig
liedsfulelse Maan Gule Falk
for der-Hi lnsrligp l«0(1 at vix-re
los-te- ug fkie i Icrjstnsx Klem- uf
bang-· Fxlsts var ilkdn Lusngdsl wm
Vakttx Ug- (:l(» lplisv kliikL in
Vkellpt ins-Nein Tkuemle ipg
Vantku maa lisnnkms klale frssmz
lsaatloz j le ug l««i:p:«lc)«ni,lxsls(s. l
Don mest Qrälsouclo Smml klen
Eftmsmjdxlazr vär Jus-. tla Klrsx
l"ln·ksnl1»l(lt. sum lige var unkom
mHI. stml up i I«’«Himtlin;.-en.
..le-imun" luik sum lieslcssnslt gesu
npm Dantzk Sud-in Jljssispsn nn
dekholdt Dr. Jl. l«l«1rk-nl1»lcl! j
suclau Sammen mml slu «-I·Jghs
fiklle kejste han i 1916 til Nu
man. Paa denne statimt uplmlclt
de Zig. til de den 22 Juni list
kejste til shellan blamlt Kana
Icura Folket. Herren wlsjgnsnle
.-er)e,jdet. sag at de to BudlnLJ
re vanclt geil Indgang blaudt Fol
ket. Jlen den 16. Felix-» 1919
kamst-s Kirs. l."ltre-tilsul(lt ak llsst
tanzte Max-. at ltpntles Man-J ils-.
de. Dorn tapre Stridsmansl falds
i Lampen kor- sin Range-. Afri
ka er den hvidp Jlands Grav.
Sigksg der-; men det sigeq «-..s—as.
at den lnsjdcs Mands Und -«1- ils-zu
got-te Manch 0psstm1delsts. M se
Kirs. Phrenholdt hlamlt »s- var
Malde i sig selv et ta!esnsle,- Ortl
fra Missioneus Hunge. Og da
Zum Sag erklikkede. at lmn ante
de at gaa nd igen i septemljetn
var disk vist Enge-n i Forsamlisp
gen. som ikke umsrlceclsk Herr-eng
ldkagencle HaanckL Tænke Zig. li
zge mjstet Hin Ægtekgklle i Akti—
skiz, lnsok lmn vesl sin dndsizvzxe
Wand-J Leje feJn Tjd var alems
Jmed de hübsche-, og saa mecl end
log forkortet Briletich atter gam
jnd til et Land, hvor kun che
Hhageliglxeder og Trængsler er at
sventexbleu lnm ganr for at de
Ulykkeljge sndaneseke maa hei
Jre Froh-eng Badslcah Kno Kri
latj Kerliighed 08 Kraft kam vir
ke Otte
Ieg law ä- beller jkke andet
send set-de mig til Las-gerne og
stpiikkex »Nu- vi set en acad-n
Ists-heil as MietsillisbeC com
ist-das give- Livet tot Fleck-Unget
ue, is- m ri, com er hime
Und-et end dem-e os helt til klet
mokbdehsmtubov til-It
Mo over hmäe fort Livsox
W- Monat-«
sjväsc Icwiüäu Mied
Post Ewig Fr- Diim Dei-it
W
blomstrende Arliejclex Men det
:e csr ogsaa en kritisk Ticl pss
Grund ak Modernisering og ind
tmsngencle Rationalisme. Japan
Jlissionesn nor der-for have sä«
nie-gen stuttcs som muligt.
Vecl dette Jlocle optoges et Ok
ker, som beloh Fig til 113 Dol
lars.
0m Akte-neu kalte Mission-kl
Jlatliiasen og Prof. Brom
Jlanclag Pormidclag og Eiter
midclag likugtes til Porretnivgss
modern Det vjste sig under hele
Kloclet, at suclkm Jlissionen os
».,l«ibanon« fams stedse steh-te
lImlxgimg i Hjerterne. Foreningen
inclvider sig. Den uclgiver nu sit
eget Blakl af Nin-n ..l.ibanon."
Det er bitltil ndlcomment Insers
anden KlaanecL men km lste Jau
1920 vil det mlkumme lnsek Klas
nesd. Der anlpcsfalos til alle Ven
ner. som er interesse-rede i den
ne sag. Jlan heilt-§ bosrille det
lios sJolm Jl. Jesus-en, Ausschan
S·.-111i1mr3«, Ili1111ssiij)xsii3, Minu.
I’ris(sn s--1« 50 IXan Um Ast-et
Om Ästencsn nssl slimiingsmfj
det talte Mr-: l·ln·c«n!1sslklt Om Är—
hojclcst i Riixlan Hnn clvxkilexle sm
lig teil limil Juni allen-Je er op
nmief der.
Jl. (’. Dixen fis-sinnen Port-um«
gons Tals til Jloniglwil Og Past.
Knudsken Zur ils« fu«- Dsiges Ny
Lsslige samvznn Past. Kuudsen
taklcecle paid egnp Ug Neuigke
ils-us Tegno »k: Jsuttodck metl Tal-:
jtil Uml.
l Til Vintisrisil klinl Past. Komi
.sen hegter Brut-soll lløjskole.
Linn seicht- sig nwget If deune
Yirlcscmiliec Og vi kan ilcke an
flet end onslce liam sl Gnds Tel«
Sigm-he i ArbejdeL Bn Bibel
slculen drei-et i den rette kranke·
lislie Äimtl bliver en Vislsiignels
so. Vi vil derfor anlicsfale alle.
sum kan. at werfka det 13
IIng Bibelkmssus til Yinteretx
Et saadant links-us er ak Stor
lketzsclning Den troencle lieu ved
dette blive nie-re- luefæstet i sit
Gn(ls;—l.iv, kaa more Lys i Iler
rens Ord og blive bedre skilcket
ti! at lage Del i sondagsslkoles
arbejcle. lYngclomsarbejde og Op
isxggelsesmpdeb
Aarsmoclet slnttede. Kett lscl
den Inspiration, vi Ue- Lik, pur-H
ge detteq Ast-s Aschede Da vil
Panger vende tilbqge; og vi skql
blive glade
!l)elvis« lkcldrsg af seh-etw
rens lief-Init- Bn DeltagekJ
Daumarlcs Kommen-laws
llssikinlsjgternm
Fuk »Ei« Sei-d it fgkncl (- k («1"
quuilissxzkesrur sich-« LU- Juli
koksiwt Isocsxslesksg lustlrsx Pan Her
ms Yssgnisr Einmle strdasgrmlssr
931 i-? giw em ;.«)(1 JlicldeUmU
«:.« :"--1· JJxIliuuli Ve-(Ikt«111n(-n·1-«
«-r ils-T i Viricelighisiksn kun« lin
:s««. for hrilkpn ils-!- I U,j(-1)1jl(
kksf « III-im Yil Hi Host. kl»
Hymn- :1;i«.-««svki-r«lig unslssr (i·-!
-:·—«lv««i!i:.s·s; hvis den l·’1-(s»1;.-imj.-.
»Du hin- msrsst kinntaterkst sitlisn
Hil« Juni. f«s.)rt.«-m«ttes. sxnsss der
ils-g i Einst-s Fahl ist vix-re Kulis
Iswl Tut-. m längs-n »Es-m i -I«vl
Zins-I Lucis-n IIUHT kalt nnd »J) le
clet usw«-Ink
Por R»(Hrn;.-te«ruis esr
For-Rollen mellem Fokbulilems
paa Home- og i ihn-unt enclnu
nie-re j«1·emtra«dendis end for Rasc
afjkrøderncsg Vesdkommende. Gan
ske vist vjixer seh-e RGO-nigr
akgrødssmeg Cjeblikkelige Til—
stand ikke san stoke Porskelle
Hom swdafgrøderne5 men medens
Øerne i Tideu ftp 1. til lä. Jn
li visek udelukkende Premganzh
er der i Jyllsnd jagen good-m at
spore, snskere Tilbsgegangz Sak
kerkoeme —- en List-MS dest
i summenlignjug med Øerne cher
kes megot ljdt i Jyllsnä —- et
den one-te List-Mich der vjser
Dosen Pkewsngz og tot Kot-·
totteldykkninsev, com i Jyllsmx
spillek en taugt størte Rolle end
ps- Øekne, er Udsistekue m: for
Jyllands Vsäkommende samt-ei
kor nadsdkumäe, wen liggot sog
studik j Noth-den at MidäeU
lösende- synes Poet-trockne i!
Iyllsod st how onst voä Its
tot-finde Tit-km Tit-buhan
ps- øme säm- swam- tot-i
sit-s Wyde- vu stinkt i Ret
Iisss ci Mflt
Jus Is- o k Waso
l,Velekommende kan det sigcsy at
det- liaatle paa Herni- og i -J)«l
laml er til Dei-« lmtydelig Frem
giing. Iwail Jlusngclemllszsttet an
gaak: navnlig (lt«;1«§tttat«k0k110 Hy
ness at luve tilsttsnsklicslixt Gras-«
ning. clerimotl er IIWts Kmlitcsti
pas Hist-ne nn minkitse geil entl
i Rmntnerens Jlicltcx
DytstislcstL
Pm Beg)-tiilelgen af Juli Maa
nssstl liar der sit-rot en iltke Mie
tytlolig Opgnng i B r O cl p ri s e ts
ni-. ilcslvis foraarssaget ved Ind
ilmgning nk dikt RtatEtilsknclJler
»Halt-§ ifolgo den kot- 1. -Jnli
givldentle l))-t«ti(lsl(,n·. l Provinsx
lszseisncs er tle gomtssmsnitlige
Bkoilxnsiser site-get noget mindre
ist-il i Hmsedstmlsetr
For IX ygzrryn or JlaksimaL
ptsiipn fomget mecl 10 Ore pr.
l(s.-. Ris og Ango variersxr be
tjsslisligt i Pris-. men gonnonisnitss
Jud-An hats sit-rot stigpncle Fra
.l«mi til -lnli.
chilckimalprisssn pim s« m O t
«ls-: isatiunprmlo Rnsntums ei·
—·--gs17 km WO til 2320 Ure Ist-.
Liz. 2 Pnntl dimslc itlet slm
fikasprss Dxrtislslmsg Rtntstilsknil
·-«" l«’-1·tfi1lilt?l. Rinqu tttlsivw tlckt
-«Z-:.»s-t«ecls· Kvnntsinn kisptosts 6
l«I-. zstc l«:g. Dist- s-1" tin kommt-It
«:.·«--s.-l misrnnlsk Klar-dritte
—-,« Plutus-Yele i Bands-Mk Pris
— Its-,- fssr Ilntszxarine vatsierists km
I«72fI--—-')-7(DI Urk- p1-. ice-. Ost·
l« ktttcsfsstlt «-k Ptsiipn HI, slllsi Un
kg. Fssk przixtaliilnmmittsino
Als-t« x"e-tlv;tt««-«sls- Jliikcsiktmlzird
s-— 270 »N- I)t«. ki»
p.
i
.!·ngtsisssrne ist« after »sp
.-·-' E clssn siclste Mantis-C .l·«:nn?
(-.-t::«; Ins-il ist-. St·l—f«l Ut·«·;n·.
I:-.s.. ultuitnlplige -l·Ig Eis-»wi- nu
TLJ Un- StxkkeL
lsssulzerscststtp »I· nirnnisst n
1«-:«i1n(,lrs.s(le. Jlalisititalzitsi—ssit zum
I··I:l«-k er steckst nie-d 40 Un- pl-.
I-:«.-. «l?urtt«nlcl itf statstilslinsl i
f·-s!,-e tiilligtsns Dzsrtislklm . Zink
lstusul ·er lplenst Jst-A- Urss ils-Tons«
l.««.«-l(«(les hats Pt·ise-t·ne»M-nst »p-:
ailgaaencle for :"(-ksk«Fisls-. !
Vstd Bekegninkz at« Frist-r fest-l
Cz rons n ge t· hat« man for Icar
tufler og Gulermldesr Sogt ut hol
(l«- sig til Produkte-me km for-—
rige Aar-s Host. og pas diese Va
tser hat- clek iklce merkt nagt-n
Prisstigning km Juni til Juli
Men Porbrnget Clxiskkkss »j» after
lmandcsn stttskkerks as Produkts-r
ak ny Host. og Frist-me- for dis
se Vater e- —- som sædxsartlig i
Ovekgangstiklen — lpsstzscleligt
højem
l
sælpeptsiserne er Steget 10
15 On- pr. Its-. Icul og Ic»lc-z
liggets i samnusTPkisniwan sum
Ä
i fort-ji«- Manns-CI
Danle sotntner.
Klange Ansknelsek bar vi i (l(
gener-e Aar mai-tret r eviden-s
msngt og mekket er san-lis- im
Jerledes nn end for 10, »ja lslot
Z. Ast- si(len. Og nn synos det
xsirkelig, som otn ogsaa Vejret
link besluttet sitz til at rinn- an
derledeg. end (l(-t Heime-m Ams
hundrecler list- msreh clcst be
yyndte som kot- (-t Pat- Aar si—
ils-n at for-andre Zig. og natur-like
vis fik Krigen skxld kot- dckt os
sam skzsclning nie-d de »Im-re
Kanoner satte Luft-en i ein-tra
okclimeke svingninger ug gin
Blæst om Kloclen —- ret en men
nesketig iudhiidskheck sit-m oml
de sorbryderske Han(llinger,l
Klennesltekmvlet got sig skyldjgt
i, sknlcke Kanne gkibe Ansatz-b
mode lud i de for Klemm-ske
ltjerner nfsttelige l-ove, der be
stes-mer Vejr og Vind og Klo
ci « Malen mod hin-nehm i
riet Mike anl
Um alt-an, tin-use til Vejret.
For It tise äet sinks, der et
cst List-is sucvs samtnen-ein Der
er en VII-nach der eng-Ins hin
uit i- det vsk sitt tot- Kosten
mit hilf —- st net i Damm-b
les-Ist W aller pokus-, ok at
leise -"-s- M costs iklte er Til
Lwing —- 414 bade blose- o
"-« — set-cui spore.
l
i
l
l
Ists-I III.
l ksn se, vj endnn lever som chJ
niglusC
Porrige sonng hin-de vi Mis
siousnusde og hat-de mecl os Pia-I
stuxs Ponlsen fka Hartland og
Jltx 1nacl0mi, Vor japanslce Bro
(ler. Det var velsignet og op
mnmrende at l)·tte til bog-ge Erg
clreness dencssbyrcl og Taler.Det
er san gotlt at here-. at stimme
Aand teilst-, enten san vj er klan
ske eller Japanerex O lnor me
get lut- ikke vi at takke Guä
for, som er bragt op under kri
steljg Indflydelse fra Barndom
men ak·
Der wu- esn stnk Flolk ncle Ved
alle Moderne, vj hat-cle, og vor
Bein ek. at Ordet jlcke man we
re uden Fragt. der er da køkst
og kremmest min Bein for min
essen Del og For Gucls Beil-us
Del. at det nma komme jncl i et
met-e niprt samfund med vor
Guel.
Modernes bar i clet hole taget
rast-et godt bezog-c bemppe i vor
lille Kirlce i sommer. og vj et
,glade voll rote Præsnekollc Jlaa
Ide) lex-e oxk virke lamge jhlagdt
o-. Gncl til Ecke.
Vj lIar hakt m Yesmmelixz god
Isommetn hvad clet timcsligcs an
gaar. smaasmden er vel ilclco alt
Jammen san geil Scsm den kun
ilss vkssrcn mpn xsi » sahn-mum
llge, at clet er san g-)(lt. sum cle:
»s: Jlisjsspn »st· gnsL nat-Stier
muclon Ins-sm- Beetst" s» os
an lmpmle u(l. clek «- bare lidt
tot-f tms Kreatur-Aue
Leg- vil lmrmekl sende- en Hil
issen Lamme-m Damlieren le alle
»vi kssmlpr og en wsnlig All-sen
inl vor altjd virlcsomme Redak
llllc
st
I
I
I
Urs. Klar-je Nicslscsrx
Traktaten om kred mecl Ostrjgn
De ostrigske Delegater Iægger
skyldcn for Krigen pas clet
atgaaede Monat-IT
De Älljerede hævder der Ester
slce kollcs Medskyldigheck
Assx Prssssi messldsslssk km Pu
rjs nnd-st- 2. Howembon Kans
lisr Karl Kenner-, (,«l1(-fssn km- clesn
nisrikxsilco Presclsclesleyatimk or ak
rssjst ksktssr Wiss-I ins-d Prinlstralo
mir-n. sl(-1« Laus-« til Ostrigtsrncs
i l);«j.-. llnn lml konnt-L kit ltim
rimsiligvls vilslts Ist-de »in Tin
ksirlkismzelses. da desn ostrigslics He
nisralkurhamlinkk vjlilp h»l(l« Mu
(l«« Lord-m ug Sundag for ils
dmftis I·«r(-(lsl)(«titmelsskrmn
Ilojesttsraiitlem sjgsss ders. vil
fssrlsknges Ticlmk disk-um Oster
kunlkcsr dest
Nsmsm sum jmllussuftw clss Al
litswstlssi Svitk Imxt JNI ndtkjgskc
l)c,-ls-gi;75·-n Ulexsmljnnssr aus«-im
pmle Prmlslnssingsslsermq ;«lr«s
i«1·(-t til Karl limmer »z- malt-r
tezrnpk M« M. C«l(-n·lo«ni·0--nt. ssim
lkamlots l«1su«s«i(li««t. l)"-l·-r smn
f«lz.-er:
»l. Dis allda-»le- »:.- zisscp«-j(sris(lcs
Mai-fest- lmr slmsulitsl tlistt ost
1·i;.-s«k-- l·)««lo-k-ini»n-« Ulwsrviiljisncsk
ansagt-sub Freslslscstjnkxelwrms tlfsn
otulsygmslisgsto («)visrve»jplsss. Den
mtrjxxskss l)«-li«g«ti«ns smk kun
Imlwmlingor imml Ulkustot til
Trakmttsu hegt-under Inm. sit i
Betragtninu ak tlsst csstkig—txttgar·
slm Motmrkis Oplosnjmz lumleI
Ostcsig uldcslcs iklxe behaudlesl
som e« kjksudtiig sm, »g kpigetigl
but-de der iklce pag nogen Man-l
l
de got-fes til Akvtager ak An
svaket i Retnjng sk Erstatning,
sum tlet ostkigsuugukske Monat-U
unægtelig vllcle viere skyldig at
Ali-, om der eksisteteJC
Da diese Observationek roher
fundamental Mistentaaelize at der
pstrigske Polks Ausvaklishech
unser de alljerede og assoeiekecle
Muster det tot aødvcndigt kor
telig It items-Mo do Princips
per-, som est-er dere- Skøn mag
ans-ende- ved Opgsiwt eitel- Kri
sen, lind Østkjs ankam-. Det
østkissko Poll- tilligemed dere
Naboek, Uns-ferne, biete-r i sum-·
lig Grad Ansvsr for den Blen
djsbed, com Europa hin- det
under de cidste Lein Ast-.
Krisen hielt-km- vcd et Ulri
mstmu, som Myosin-en i Wien
sandte serblen eng Lord-Als sur
ou locken 48 Time-. Dot inde
holct Pol-MAY ICII VII CO
WM M m Nsboitus Tod
ak sin Fafliasngixxlnsil H«:«s·«’h«
kungsslixzis Ikssgisring gili :..«i-!.
dem tilstssttlks "li-l incl Inn Jll«
lI·»1··(liins-ei mithin-in ils u. ils-r i
Witlceliglieclen inwlnssi li l««)
dem Tal) iil sin l«iil"l,msii«.-igl«-(l.
lfltssniighsl iuilinmlss ils-« Nil-ig
ungarske liege-rings. trail- Tillmtl
um ssn FurligsssknnBist-»si-s· zsiiä
Hmndlag iik dem- Snnx sei-'s
lililcszlig I·’»je«nsltlix.slimlcsr iininlstsks
bit-n ng ils-Heil imsil Clxssklipg
satte dcst Tag i (lziis;:. ileis ledig
direkte til Vordesnskrigssii
Der Dr tin in(llz-s(-n(lcs. ..! l7l
timakumet ikkss var Hund« Nid
en letsindig l·inlsl(»vl(lnins.- sm
nt how-rule- ssu l(riz.s. Juni il--« zis
gmissdts immkmtiskcs Risgeisinzz i
Wien, i nat-r Possliiinlplw nin
szkliinds liegenhsn lau-:- hin
de insbede ug km lnill; n de
eins-m Titlissi indis. Xusisizsinslsesn
iil" nstisisxxlits Icansinisr Wsl Bi«le»j·
rings-n iif I-i««..-·« cis-· Nun-su- set
J·(l(-i"li;.«siis lind-; »in llksvis lies
lii-ve--«. fin- dest iukiinss l·«i-i«li«ld
inclchin liissz·-1·iii;.»sn i Wiwi ·».- ll
gcsrinwn i lZUNlin i ·l-«I-.-— Pasi
chlul sl’l«l.’— jun-d »l"l««-i-«lE-.s l«»v
ug IInktspiis Fkilnml
Den ---Ji·i«.:-Rss l)··l·.- »als-m sy
niss iil ni--ii-«. iil Ali-Hirn lur
tlsxses ll««i«liii-«i« ln«il«-i« Uslsslnlcs
l-:«n·li- Isim ils-i liii1-.—l-iii«;s-ic-s Dy
llilsil »’,4« ths lYUlsEkeNYNist Eis-; ilt
Ustrijxtsrnc pim Cis-und iil Eil-mur
Tiiosts Hislmniiig Wil tlss AND-ris
ilus Sosjr Tun froh-:ka -.-.: dssn
lit«..-is1·in·.-- ..Xi-—·V;u« sum Ut- cle
l« llssg Hin-; u» liintlt siI ll.j««m
l JHts lluflliinlitil
Hin-il» Fullcpt i U—li-ijz i (l-- dank
dot- zzik f«-«·i(l. sagt ui nismme
ils-u niilimrisliilce insp- (l«.«:iicsi«03u
dg- Ainid sum liisltusi«—lc«-«,le.s dekl
liispslnnsgskks llxniistis Hex-»Tian
liiinlis disk nwlliigt tsn ·-!·!·«-ktiv
Frist-Jst iniml lcrigtsu esllisr tin-glei
iif stutlss ilists lic-gisnt·-t« i Jesus
Furtskvtkeslson san kund-F ins-n lia
ve zkiisnkssi disk-N Pan-lind no
gcsn (lpmuzrlcsit-ruhml. Dis-n dar
Faktors-. sit lcrigen usd den- Ed
liisnd iikkleniissisesdsss i Wioki, al
Pulkot i Ustrig ivrigt sinktode
dtsn km llegzyntlcslseu til l·Jnden,
og at ds- intct gjorde for at
tage Als-stand km der-es Regs
kiugs og allieredes Politik køk
de hude lidt Feder-lag i Fisltety
dcst gzns der klan, ikl. osiliver Ret
kusrdigliesds Regel, at de maa til·
holdes at bit-re der-es kulde Del
at Ansvaket for en P«)rl)r)-glolge,
der hat- paaføkt Verden en sau
duu Nod·
Der esr imidlcsrtid nuk et Falk
tum, som de ullircsdts »g- associ
erede Magus-r man lixsnvissss til.
Det bspsburgske Syst-sitt ble
viksentlikx ist system, disk lud-de
dts «1’)-.-kenn«s ng Jlugyuremes
Ovesrlmjhed »ver- en Mujuritet
ak Indbyggeme i det zistkigquk
garske Ell-marki, Dette Hummel
dagse og golde Autokmtj med
dets KlilitakistsTkaditlonle hold
tos oppe ved lndbysggetsno i Øs
strig og Ungarns kmktige stot
te, kordi dot gav dem et. puliiislt
og olmnomisk Ilerkediimme ins-er
den-s )l(-(lun(li.-r.säaatt(«r.
Der var en radikal (.)vi,-rli(-ij
lusds og Undertiszskkclses Politik,
isin der isstrigske, Falk stadig
l
st;stt(«de, og cht var en at« de dy
boste Anrsugvr til Kring Den
ledte til Iredtsntistslkcvæeelscb
ne lang-·- Ostkigs og Ungarn
Gnonsek og holdf Europa i sm
dig Um; den ledte til Odris
lkngarns voksonde Akliængigbed
at Tyslklsnd og konhelcvent til
lØstkisu Politik-i Underordnins
Lunder tyske Aerskerplunor. ox
sluttelig til en sitnstion, under
hvjllken der sinnig-angstle Kot-«
pflkis Rocentek ingen enden Vsj
sa- til at bei-are den-es Uskt
end over-last at Zu til Verk
jnod at Odelæsge Im og at
bsvkike Nation-sk- Ist-Mod
l Dst er der-tot after do allireds
vx mode-rede Kost-u Sie-n n
Iwuligt at bit-leis den gittiksln
Delos-don- Pusknch at der o.
strikslks Pol-It like dslsk Arm-u
mä dot- Kokstüm dot- cha
kaldto Krittel-, ellst It dot alt-l
illpps tki tot des- Pllkt It give
Bkststuivk, m Mit dot kor
msk, til das-, sol- de as dsu
Rossi-ins, do opholdt. sc- kro
veilc lut- forapsttet Dst Print-U
Bis-Mr Wust-n er ad
M Isc- ckstior Mel-by
-
W Mit in- Maß