Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 10, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..l).XNSKl«Jlil-JN"
a l);s:.·1.—h-Ahn-rinnt XY(,-«’(l)«.
»Ur-»s- Fp «Tln« l·«Et·-(l l).-1nish
EINwa -l«nth(«r.«ux Hmrch
in Luni-Hi Us- mail pnlIlishisil by
ihn »s. Luk. est-I Publ. Hund-H
Hlxts XVI-it
-.,
,
,
:,..
Nr. 3"-. »
Iangkeren
Blair, Nebr., Onsdag den 10. september 1919.
»DANSILE1TILJJN "
et iliussk-zunerikausli fgeblac
disk ojos ak· »D·-n fmscsncsdo dan
skc kmnmslj-1c-1utln31·slcs3 Kir
ke i Ante-rika" og udgives a
1)anisli Luther-m Publ. H01188,
Blajr, Nebr.
II 28. Aakg.
kubuzhxdspäxidKistkibatsckäiddckkidkimk msgafsiunisziiäd h»·y7t1x?47-Fst"nggksps,»zggzu tu- st the Post dtiice ofmäifs IkI’-«-1u-:i.aksh By okdsk otjxe Ists-ident. Aj Bude-ask Foctmmsemü
Mindele Nil-on i cui-ha
l)(-t var i Jlnciclugs, vort Lands
l-’rwsi(lesnt, Wooclkow Wilson, pag
Lin HUIUlMgne km- »licsague ok
NUUUUH« 08 for Rutikilcation nk
Predstknktnten besogte Musika
Da der belmclecles, at Pisa-si
denten vil(le nklæggo Ist-sog i Na
bolagem meint-o vi, del var Uma
gen og lfdlægget werd nt kejse
de 25 Mil kot- nt lum- lmm tule
i den sag, sum lier i liansdet er
den vigligste pau Deigsnrdenoir.
Det lzvkketles us at kuu et re
gen-onst sank- i Nærlicsden ak
Plntkorinssn, »ja vi linvde einlog
Saa ils-n Form-Helm- lmgekter at
ksn Lesjlizzlml til at trykke Prin—
sidontcsns Himml. Nu vel cict sei
vis ikkes non-ist stort i nclen Som
et l’(ltr)·k komm-m- ntkk Lands-Its
liøjestts eskscslcntive Bmliecismænci
stum- l·’«»lliet.
Oel gin· strulis et Loclt lud
tk)-l(. at Fries-idealen og its-ins
Pfslgts urrirensclcs print-ist Kl. 10,
Dom Jes- mr tillyst, at Talen
Skulcle beginne Tusinäer hin-de
da nkxsisii rennst liaa liniis Kom
me i Amliloriet inimlst tro Knir
ter.
Ug liviisl hin-tit- lmn san iit si
k,-(-«l -l». »in-r sit Mk. G. Ic. XVnts
ils-s. wir kesiitllis »Hu-d Achill-si
stnilur" linvsles isitrcidIic-(sr(-t hinn.
l)eg)«ti(lte lnin mecl ist sitzt-. ut
linn frcsnitmiultts iklce Smn Re
pruskitsnlnm km- ist PurlL nnsn sum
Reprmsentnnt for link ininstsiknns
skts Ist-ils Hain-in iinn vilciis Title
kur. nn- ikkts (·n l’kirtissig.-. nnsn
disk ninisisiknnskis Falk- Sag-.
Prirssiilisnien mi« sitz li(«8«i·l.-il,
klimlcs iniui si-, at lsan vur i en
linmllirngsstuh llii lmn gik san
gtkalcg over til at pas-sege, at
Lan-tim- kelte Biere er de Dolch
smn lim- piin sit-i ug clyislcisis klet.
Saale-Jus- ksr titsl lnsr i stille-U
l·’ac«m·srne« ethr lauten-L Men i
Europa vicliio Falk knap kurini
kuk Risiko-In lsvnil clcst nn· seli
ltt ikjn tief l-nlnl. ilis iixkkoiliu
Hist hin-Als- nisisesl tust ni« lcrikxisns
Maul nt gin- l.n«(l(-t iil ils-is rest
te Efeu-.
iiun ink- izt Knpi ni· Truktiilcsin
der vnk wdtauel i X·(.si·snilles,
ljiktistle del »wi- sil Hort-il ug
Muth-: »Ja-g unslsnst·, jeg linnle
Tiil til at lasse lndlioltlcl uiT den
nes Trnlciiit for Dein, en ils-uml
kusstning kut- Jcii nyc Womit-umk
(le-n; tlii inmlmindko l)e. lmr liest
don, kun I)c iklccs kisisiin (i(-n Kol.
den Eures-Innr- l)(s ist« liltsnsn Mit
til ut tru. ist ilcn ituleliuliltsr lilut
en fin- ii fein Klunsnltsty tin-«
dissl isr iklcie ’l’ilfn-l(l(«l; sie-r indis
lmldiss i ilen iIt fultlsztnsniligt Up
kxur ni· cl» Sagt-U du« leihe lil
sltsn sum-» Verdendkrig ng tillis
m- et lnsiiisinntsnh iler for sie-Jst
vil insprkliitliszgprts ist, sie-minnt Op
gøn —
l«kæsitli-iiteii sagde videre, at!
promte liutikilcutinn uik ’l’ralctu·;
ten og Ulknstot til Nationsk0r-’
bundet var nødvoniiig kor at ur-l
bejtietdsitualioneu Ver-den over
kund-z rette-s. Den internationale
Arbojdersorgunisation, com Trak·
taten konstant-, vil give Arbei
deren, Mek Manch Icviude og
Bat-n use Rettigliodeir Heu-nd
twstningen vil give Arbejdeken
i Verden Csn I«’i·ilie(l, lian nldrig
inn- klrømt um, og der er kun Sen
Munde at kennomkøre disse Be
stemmelser pas-, og det or gen
nem Nationstorbundet.
Prwsidenten omtalto baade
Sliantung For-grasen ok Art. 10
i NationssPorbundsUdkcstet. Bau
susde kent nd, at iisn var imod
shcntung-Besl,emmelaen, ok cict
licvcie lian sagt dem i Paris, man
dst Mutes-, Som man hin-do hof
qqt dekpvektor, at Japan ilkke
Runde give denne Provin« til
bsgo til Fins, sm- cict list-de M
iya, hvad riet bin-do udlskt til
sykninps at Joknbane og sollt-s
Ppkhcckkjnz Uon Ur. Wilson
-
meiste, der kkm rottos pas dette
Pol-hold gennem Nationskorbu11
det. Der var koc- Tiden ingeu an
tlen Munde at. køke kleune Sag
jgetmem pas end at erlclæke haa
Je Japan, Primlckig og storb1·j
tunien Kris.
Noget ak det, der vukte steter-·
liest Bikald i den store Konsum
linxx, var du Prmsidenten sagde,
at det var ikke met-e end rigtigt,
at Tyskland skulde betule tll der
ydekste ak dets ane.
Bot ak Præsidontem staat-Reste
Argumente-r for liatikikatjonmak
Predstraktaten var-, da lum frem
lmlclt, at l1vis vi ilclm katikices
rek den, som den kr, men got
Vedkøjelser, Reservtitimnsr ellek
b’0ruti(lringek, san mag den Lan
tillmge til de andre-, stslv til Tyle
laml for ut godlcomles ak dom.
Han merkte den m- »all ri2l1t",
konstant-t- ret, ngsun Akt. 10, og
vj for-staats Clisn pim vor Vlg »z
spøkwr iklcks mu, ltvorlmlos ’l’)«sl(·
luml for-staat- xlcsn. Dpt mais tuge!
den Oft-er vor Porstuaelstn
En Unlkokmulrinzx i on los-forme
lig ’l’1-alctat, solv mn den ilcke kor
undnsr Mesnjnjxislk skal llaw denl
sinds-n Paris sanktion, km- deni
mulmltss fismntlI·(-(l(- Traktut ekl
bindende l
lMiisiJisnten it«lmm1-no(l(s, sits
nt Traktnten ikke mk fuldlcnnps
Ins-n. hellt-I- iklcis lelmstet lils
l«’»lliefnrlmnclcst. mon thipmlmlol
ists lnsclre mal iltgtsntiist ok- nn
cl(-r »Da-mut- of Nati0us" mein-r
lum. dist- (s1- Mitlizzlxml knr at rat-:
ti- paa Munziltsrmu I
sluttelig keierekcsclcs hun til,
lnsiul lmn begran n1(-(1, Hi him
iklce lmm som Purtjmaml Det
skulcllA clmt iklce korstauzz sum
out hatt Lorsugule sxt Parti;
lmn var glad chd afstfm ved
Sideu uk setmtor Hit(«l1c-0(kk. mmt
lnm vihlts vix-re ligts sna krliul Wck
ist stin th Sitltsn kli· s(-11ut()r;
Nin-ris, me« Inn- vililes ilckts til-i
linlts lmm Eli-L »
llmts vitll Pnrsiillsntpn kjurcloj
lncltrxlc Imu den stun- For-muss
links til For-del ful- sil Onskcs mu«
sit kais Traktatem Nation-Skor-«
l)1111(ls—l’dkastess incll)i-kattet, m
tifiwsnst nkommlret. lim- vi ins-en
l(l(s »m. llan kremlmldtts l;it«al(l.
Ins-n ikkks mein-n »Hast-memb- Ri
kald."
CBNBBÄL PERSIUNGS RIEM
KOMST.
Amerika-s Iris-holt give-s en
gljmrende Modus-gebe
l«;t«(l(sls Ävlilsks link i Ists-Un
tltslwn ill· ils-um« III-I lt-Vt·1·--t
liusxxis nkz lmkztsjittststles Fuss-»Win
izms »I« Gomit-all läsrssltingzk ll»jc-m
kmnsl fm Frunlcrizx » han«-§
Machst-zele j NHV Ynl«k.
Um klist »i- isl nlnsltligt sum
Inksntntss — Krigslnsltens lljcsmi
konnt ug l’r:t«slt.l(km(-11s Kein-pag
ne sur liutikilcutiun ist« Pfad-sink
tat0n, Skal vi iklc(- sigcs. mon clet
8)"11(-s. sum ils-u flirstnnevntn Be
givenlwl lau-U inseskstlsnisler clon
si(lste.
l Vi skal Inecltleles et lille Hä
Jslmxz nk Ass. l’ke«’ lzcsketuinxx om
l«e-rsl1jtlzxs’ lllucltagelse i New
York
Ntsw York R. Repr. — Ame
rilm lpml Gmel-til Pers-hin- vol
kummcsn lijem i Dag.
zlsltsm af ndenlantlske Regen
tek okx Regeringetn retumerede
Kummandøwu ak den mir-Stigma
Heer, som nagen sindo krmpode
sitt Vej krem til Sejr under stjek
net-ne og Striberne. til Sit excel
Pollk for at modtage større JE
roilwvigninger. eml nagen kram
mecl Regent ellisr Mai-r kunde its
re lmm til Gen-stand for —- ver—
dens stärkste Domolckatig Tals til
den Mand, der lmvdo planlact
dst skgørsnde Slng i Demokri
»tiots mir-ste- lcamp imocl Tyran
-ni. .
soldaten msd de koste Ansigtsi
I
,
its-ric, der hin-sie l)evar(-t Hin sehs
liehemlcelse under lerderieme
pkm JleusekPluden og i Akgons
nes bloddrulcnis skove. kundi-. iks
ke ltoldo sijx imocl den Pris os
"l’x1knemmeligl1e-(l. Jot- opsteg krsY
llnntlrmletusimler at« lums PE
lpslmkgerps stkubmx
Hans stemme vihrerocle af Be
vusgolse, cla ltan Smkmle pag den
llljlsHI, som Krigsminister Bss
licer ticltalte i sit egest og PLE
jgitlpntens Neu-n saa vol som pas
vaslkomsttuler af Keprithentanter
’f01· sen-tret ne Repræsentauthus
»set, Statt-n ug lind-L
» Om Suldatmsms ncltalte Pest-sh
.ing: »Den urmsrikanske »Mitgli
,l«.)«y" NO rlksn five-te Soldat i
Venlestk og klet tog ikke T)-sker
sne lang- Titl at updage klet· Vi
ist-Urteile numskts lidt ak den s
imztsilcamke kegmpmules Mantis
Inst-»gut- lcvalifikutioner, men
lwis l’icagaue«nlw(l, lnitiutiv og
llenginsnlietl som est Jlecllem ak
disn amerikanske ,.exp(s(liti0naky
form-« giVekJJs fultl Rot til st
lsisovtis »g- vgl-ro stnlt nk liam,«
sitz-de Keicmmmltsruk «
Jus ist-tagen (let skylthss den
Mit-ide. limkpau clksn amerikan
ske Drei-g updkiigopk des Fak
tuni. at ltim tilsslc)·sttless til at nd
vilclcs sit lnitintiv. sog sit han
niulisr onlinsr Krisis t«nl(-1·. atlnm
et· liest-n- owr sitt slcieslnn«."
Destlcs uclmltp Honor-eilen i et
liitkscsviesm ug man likuselcs lum
lust us l«in(l(- lmm villisx til at nd
Tislss iinis Anskuelsor um lOJmner
sum Nkltiunslizziiotk Situutiuutsni
link-»Im »g- i Mexico. linul lum
itzztmle in Hort-. nimr lmn list-ad
tes lml i (l«-1 lu)rgei·li·s.-(s Liv, ka
lmu ugtoclis at trxlsklces sizx Allm
-,-(« km llwnsn ug liguende spcjkgsk
nun-l. men Genesis-Ums vix-likede
llimnclcsn utl til Pan-pl ug lotl
l««.«-stim. at alle slizzcs Uenstamlc
Vilk ..tal«)0.«
Polen og Tyslcland
Pcderewslci ft;gter for ny Krig
mellom Tyschand og Polen.
Paris. ti. Sept· »«l’)"sl(liiu(l, disr isr
Hliimst i YtssL liqr .Wn(lt sizz niml
UHL livnr tltst lsoislusristlets sig til
lcmtip i (lt-t Ilmil). sit tltst ils-i
lmn Viii(ls- clen so«ji«. som (l(-t ililcp
kinnlts vinilis Iw- iimlkv Frauner
pisklnsnsilis ilisn polsko Kot-shoul
nistcsr lxxninsss Jnn Piulisrmnki i
limit- til ..A-«s(«-iiit(s(l l’i«(-ss". ,.l
iwns splilosiisik ().x·t-l’i-i-ns.i«n.
l«itl«iu(s«. lau-IS ltolsliisviksrontisn
i Unless-non sil« Minsk ok- liinkzk (l(-n
nlcmsnslip Pmnt or tlcs polskis list-—
ri- nmlt til ut stmi Imii l’ost ins-il
l«ni-l«sss(l(s l«’j(-Ii(l·sr. llvois l«’·ji-Ii
dortie ikkts (-1’l)slc(s-.i(s H- ilts un
cleistotttst ist« Tzslconk iltsr li»j-i«l
pur läulqliksvikisisno Inm iillis Mini
Tilpr sit luswiisrp Pole-n. Vor nyts
its-zwin- l·in(l(si« Stillinmsn for
ti«ivl(-t« tlii Hast-Hi lcun inu- lus
izrasnsecch Form ml ist« Niiskiiigs—
midler og Klæder.
Saadanue Liede-re som Hisntsrall
ion Mithin-, Militasrguwmoi i’
Bkussisl under den tyske Mildt
putioii. og midn- vcsl kmicltts He
nekuler or blevet lieu-»et- liest
llvekv at knuso Polen; nie-n tlet
vil ikkc var-re millim, der-sont
Polen kuais linrtig Il«ji(-lp.
l tlss lialtislcis stuter i Ruslkmtl
freinlmlder Tysktsrnis 15mligzlie·
tlek okk Jsdms Ässthaiuse til Bol
Alievilcomek Pim alles sitchk or vi
nødt til at væke paa Post mod
Tonne nye Kris, som Tzsskland
planlwggor mod de Allierescles
san. Dot er bestemt paa at ero
bre Russland kor enlnser Pris og
tin-strenger sitz of allt- Kræktek
kok at hikmme oS i vore. Be
atrix-beben ’ ’
sich-to IM.
Takt-ten om Pred med
Tyskland vil ikølge Meldina kra
Washington ak Uclenriikalcomj
tesu blive rotarneket til sona
! · · -
;tet 1 l)a(,x, Just tu Manne-der et—
ter, at den af Præsident Wil
son bit-v fort-lagst denne Pol-sam
ling, samtnen med en Majoritets
judstilling, det- knreslaur Ætk
dringer i Traktaten ng Reserve-.
tioner i Fulice-Korbunds-l.’(1kastet.
senator Hiteheook vjl om et Par
Dage fremkomme med en Mi
noritets-Rapport, og saa vil den
enden-re Donat otn den sag be
synde kor Alvotn
— dedjnsl Meksjer, der gjotv
de sig bekiendt ved kraktjgt at
tales Bcslgiernes sug- imod
Txkpkerne ankom til New York
i Gent-. Han er kommen her
til U. S. A. kot- personlig at tak
ke Ämekjkanokne kor, hvad de
bar gjort knr at eikhjælpe st
den i Belgien
— Jolm Mitobell, tidligere
Pormand for »Tho Knide Mine
Wnrkers of Amor-im« og en ak
ds- lwlst kendt(- Arlmjderledere
i Amerika. dodp i Gaar i New
York offer on Operation for
Galdpston —- knn «49 Am- gam
mel·
Vort eget Land
R
Amerika-z ældste Mand. l««-xing
ton, l(«v., 4. sepL Juhn Selt. der
sigiss itt Hist-(- Jcsn itsklstts nun
wink- Jliuul i Aniprikxk ftsjrmle
i Guin· Nin 131. Podsolstlng Its-r.
.
Verdens største Kost-nd- Min
nessutii skiil pim Pilxtjllinzzsplmb
son nie-Ihm ’l·x«illin(,sh«ns1-n(s »p
kons Von-long start-I lsusniltL
Den komme-r til-u koste :1'-«:5()0,()0()
Don skul Win- 5550 End lang-.
.
, M 109 Aar gis-mutet Numm
-1.-e(-· wis» :5. ·Sk-pt..Mk.-. Kathri
Ins Wioliskj dmlks lusr i Umn- 109
Ank- gnnnntsL Ilun mr foclt i Pu
len og kom til Milwnukcso fut·
50 Anl« si(1i-n.
I
III-je Kreaturprisen 24. Hut-rn
s(-)"lcm- Yslw fmslmlcsn Dis-.- solgt
visd offcsntlig Änktion i («hip1)(s
Im Full-, Wis» osx nun-ragte
PMB-ZU F. L. BittttsrfipkL (’»1·
Uell, kobe to Kms ogx Inst-Ilio
831250 for Iwms nf (1t-m.
I
soldaterbonus i WisconsinMiL
Waukpo XVII« Ti. Som. Ät clots H
tsn Atm- Mnjotsihst for on Soldat-sk
bonns zit· IFW fut- hwks Mide
i Ktsigitjisnwnn Honig-mu- nt« sk
Qiclshs l«Jj«t(-I·r("-t»in-ist« »n- Ahn-In
ningztstk
o
Amerika-s Nationalgqelck Wash
ington. I). («.. —4. split. ruhe-il
Statt-k- sskylclms ehs« tm. August
P706.668.111 unsre-. »n(l clot skych
te den Okl. -1uli. Nnjismmäszmltlon
udgzjutstlo nsd l’s1;.s«m.smi ni· An
gnst PMHMJOLMR
o
Dr· Laut-its Larven H« ist« the
University »i· this (·it«v of New
York nnmmässt mn lidt senmse
pag Ektomarist sit holde ot, Pinse
dkag ved Anstalten om »Wie
Wltunil and soc-Exil bintkground
ok the Norwogjuns in New
IYorksp
I .
Urs. May Sande-won, der lmr
vikket Hnsholtlpksko hos (·in’l
Tons-unsi- i Mmikslnkmi. Minn» sat
te korleclou Dis-.- lld pim sine Klip
dor, da hun skuldo desinficeke
Husoh ozx Nov sna foklnsmndt, at
bun døde straks after i et Hospis
tol. klnn var 85 Aar Lamme-L
o
Is,000,000. tot Astors Zus. N.
York 3. spot. Agentek, der re
præsenterer folm Jakob Astor
søu Viscount William Waldori
AstoIF solgte i Gaar til City In
vesting Oompany Excshanixe Conri
Bygningow 50 til 56 Broadwaz
kor 63 000 000 kontanf.
soldumbonus i Wisconsin
qlllilwaukistz 4. seI)t. Meldinger Om
lJtlfaldet ak Afstemnjngen i 28
at« de 71 Countiek i Wisconsin
over Porsluget om soldaterbonus
tydek paa, at det blev vedtaget
mecl mindst kire mod een ak de
akgivuks stimmten Akstemningen
i 28 (Jou11tiek, indbekattet Mil
waukee, var 903966 for og 24,225
mod Rotz-lagst
.·i
Use-ins, Wis» hats ved Polize
ukstemning mecl 3017 mod 1337
Stemmtsr lwsluttet at købe Gas
ng Blcslctkioitotmsatsrket Bjendoms
mon ec- vtlsrd km P12,000,000 til
815.()00.000 og tjlhgsjker Wiscon
sin Uns ein-d bllesctrie Co. For By
en kalt overtage B,j(-ti(lommen,
maa Statt-US .1tstsnlmneskommission
tktxere den. Andre stets knar de
res Gas og sit Blektrioitet disk-kra
.
Plot Land-zweie Ugolin-, Wis»
Jolm Jsirgksnsem der siclste Ek
teruar Holz-te sin Andel i den sto
ke Bkviperingshandel paa State
stroist til sitt Kmnpagsith Christ
Chiusi-m kzjbto som lukkendt den
sakiknldte Gittinkxs Dairy Darm
paa 80 Atem-s Lan-il fris- Mil Viest
km lkycsn »g- klyttedes ilernkl stmks
med lmlo Familien. Alt. hmcl der
mlkorslnss til ist moderms M(I»j(1ri,
ifindes pkia Kanns-n, »k- l!(ll)z·g
ning(«rn(s H- likxesaa flink-(- som
Yakushi-»liqu imsi slen nyp
l«J»j(-r m- itlltsrmlts ns(l at liyxxgcs
til Bislwslsesslejligliksitlotk tlests im
ldliwks den flattesle i lule Nähn
lngxpt ugz (ltsl vil sigts nie-Iet.
.,Flk. Av. ’«
;stmkf0t. Paris, 5. Beim Ni Sul
Tdatek i iicsn amerikunskcs Bishe
De am. Bkspeditjonstropper
(1iti()nsstz·rke blev biengt fis Nu
Mex- skudt for Forbrzsdelsor nn
desr IcrixxmL 1)(-tt(- hin i Gastl
iimgt pkm des Rent- nsd isn Hen
ntsntgmuslsis kif« A. E. F. Ickigsu
1·(sfs(l»tnn«-. fsnsptagcsf ni· Kritik-res
knmitecssk disk- sknl(1(- unscicsrsngu
Icisigzsndzxifttsrinn To hiisv immng
fut· Mut-ti. sxv for R(s"vpki: iik dis
so Vin- soks Neigt-en Der var ku«
ist-n Ilisntseihsists for »Hei-Hun
i)(-r nn· ikilt 110 Monlsiigerz (l(
Ist-stilfcst«(sii(’s i 62 l)()nisi·issl(i(-lstsi«.T
Eli Fonitmlisl its tiis iilniiniiisligxis’
Icrigsretssagvr var mml ()t«t«ii«(s-"
rot-, Kosten niml insornselcs solch-»
IN- nxz iljalsipssnrins«j(1(-n-. Doflosttx
its ()i«fi(-er(-ni(s nn- l)(-sk·v1(1t km
I)i-ukk(-ttskiili »g« imrtleiitlig Up
stksoi 67 I’I-()(«mit ksf Sag-prin
mmi ()1·fi«(sr(-1· Positihsriscies i Dum
i«ai«l(l(-lsis1«. 77 Prmsksnt sil« (it- Mi
nixth Jus liipv lillislf Wd Kisigsd
I·(-f. iilpv fnmipt Hisxislikx
» »«« —--.-. iw -wx-«-v»-wv .-—w
WMMs
Jordan rundt.
«W
s
Tkaadløs TSIOML London, Z
sepL Traucilps Telegrak er hie
Wt kutliuet ineliem Englian Hol
liuitl u-: Skinidiniivicu.
.
Frau-kais og Tysklauck Paris-,
2. Sept. Un Bisslutning um at
enoptagzo lliuidtslskokhincielse nie-il
Tyskland vil blive okkentliggjort
i Dag, opiyser Aviserne.
.
Aruns-di i Its-lieu limit, 2(leti
Sept. 40.(10() italieuske Soldatei«,
der var dzmit til lang Tids Eil-»g
801 malt-r l(1-ik.»1n. hie-V giwt Am
iuksti i Gimr af Kong Vjistur
EmmanueL
.
Finder Ins-use Lis. lmnc10u,
5. Sept. Flere Hundrodie bis-, der
var holdt skjuitii Budapest, er
blevet kundet ak de rumususkcs
Troppor Edel· mcddcsles km Ba
sel til »Hm-hange- Telegraph Com
« PUUY«
Attontat mock Tut-ein Pathe-.
» London, 4. Sept. En Bombe blev
kostet mod Eussein Ruslidi Pa
sha, Ægyptens Pørsteminister, i
Alexandria i Tirsdags meddsles
i Telegrmn liertil i Gaar fra Alex—
auch-ihn Pprsteminjsteren kom ik
xke til Skade· Bombelcasteren var
en tlieologisk Student
.
Zemvelse pr. Luft-Ub. Tot-on
t0, Ont., 4· sept· Luktskibe blev
benyttet vecl Begkavelse kor føks
ste Gang-, da Luktkukeren Leon
ard Allen-s Lig blev bragt km
hans Hjem til Mount Plesant
Gravplads i en Curtiss Maskintz
Præsten som korrettede ved Be
gravelsen kulgte i en anden Ma
skine. Begge Maskinek gik over
szetis Hovedstrpg.
.
Amorilcanemc i thntlistrjlctet
l(oblenz, 5te Sept. De Allieredes
(MIrstkonnnanderende Makskalk
Poch bar bestcmt Størrelsen ak
det Territorium i Hhinprovinsen,
cler skal besættes permanent ak
de amerikanske Tropper. Aren
let vil blive to Gange saa stort,
som det bar været under den
nmerikanske Iurisdikti0u, siden
den sitlste Division rejsto hjem.
.
Petrograd Buslændernes Mal.
Berlin, Z. Sept. Tyske Ekterkets
ninger fris Riga gaar nd paa, at
General Gangli at« den engelske
Hei-r link proklameret for Befolks
ninzxon i PistrngisucL at ist Angreb
vil bliw gjort paa Jenne BI-. I
Ptsuklamittinnen lioddksr det : »Seit
snnrt som Pistrograd er New-et
lusfriet frei Bolsliovikernes Tyran
ni. Vil Fodevarer bliw seinlt."
.
Bela Kun interner-et Wien, Z.
Skspt Un Affen-aris- lier meddelte .
i Hain-. ist den nyts html-Herings
plkuls for Bela Kinn den tidlige
re ungarske Diktatok. og hans
Icollegaer er Karlstein vecl den
czeclm-slavakiske Gras-use, i Ba
ron Yanderstratens Palads. In
min faar Lov til at teile til dem.
Byens Bofolkning er fjencltligsin—
Jst »- tjllmler ins-sen krennnede
ist net-run- sig sl()ttet.
o
Ungarn-z Roger-ins gaar ak.
Rutlisk)csst. 2den sopt Pol-Hemi
nister Pritsdritshs Regt-klug lim
tillnnlt gis-s at tret-do ak. Der for·
ti1«llk-s. ist l(’01·steministvix-n llar
tilliuilt link-»Um sit Kabinets Re—
signatimt km- sit blins eskterkulgt
al« ksn uy liege-sing under Franz
Il(-i«1-i(-l1. Holz-«- Iikiktli(l(sli,c.rcs Kil
du- tsr tim- lcnzsttot risse- Herin
Lolser til TillsntleL l)(-1· siges. ist
Ente-ihm mail itnotskondts den nxe
Rom-Fing ugz liunnpntsmo grad·
vix fnrlmlks lmtulpt
Predstraktatet med BulgarieIL
l’is1«i.-«. 2. H--1)t. Des uns-He Kinnl,
(l(-1- unslcms hurtile inuligt sit
fu« l(’ts(-(lslt-nl(tnj tut-il Bulkxilkielk
lim- litsslullekj at smsrliswrcs Unl
zxnritsns Delpzxnliun ’l’(-lcsl(-u til
tlmt Trulitiik siler vil beste-mum
liamltsts Grumsetc Dulnnnentot vil
sorgt- fms tsn llkivn wd chasprs
lieu-H. misn vil iklc(- opgive Hins
nens Nam. Bulgxaripns Delos-a
lion vil Mike opkorclret til at
fis-Waldk- Icmvet pag ist bestemt
’l’(srrit»ki11m, dot- vil lilire kast
sat i FredstralctatCIL Pol-delikt
Len ak dotte Territmsjum vil bli
n- knremgzet sont-Un « .
o . .. s· "-;
Meroier til Amerika-. Paris,
2. Sollt Kardinal M(-1«(«i(sr. den
ltcijfsstis Gr-·jstli-.s(- i Belkximk lcnm
til Paris i Aktes pas Vej til U.
s· A. IIan vil rejse km Brest i
Dag og vil gis-a om Bord i Damp·
skjbet Ȁgamemn0n" pag Oas
dajx. Kardinalen Sag-ide, han var
lidt medtaget, men hin-de store
Porhaabninger om sit Besøg i
Amerika. »Der vil blive en at
des- lyklkelijkste Øjeblikke i mit
Liv, naar jesg sætter Pod pag
nmekiknnsk Jordbund," tjlkøjedo
han. ,,og kaar Anleclning til pei
sonlig at taklce Amerikanokno
kor, lnsad de bar gjort kok mit
Land.«