Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 23, 1919, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »DANSMW. «
Uns lalxz ileu 213. Juli lfllkl.
—- — ..-. - --,-.-.-. --.
BLAlL MER.
Der er san i Jlurgen Este-Huld
dagg (’l1amauqiiasdloclerne begytk
der clerude paa Plaimsn recl fest
skolen Har du kolit Sees-un Tie
ket, ellesrs ksr Jet nn pua hoje
Ticl. .-M«(-r:jsenienterne i Danske—
ten nur fortalt en hel Del om
Progrannnet de korskellige Da
ge. Glem jkke at komme og he
re Dr. Linculn Writ, der sont Lie
ge med Kaptajns Rang lim- ar
bejdet i Recl Cross’ Tjeneste i
Frankrig under Krisen. Og lian
liar vieret territorial skolesuper
intendent i Alaska i Regen-in
gens Tjeneste. Han vil tale den
kjercle Dis-z om Akte-new altsaa
sonclag Akten-. Jliss Marle ,.Re(i
Cross Nurse" taler ved Aal)nings
meidet
—- Fredag Akten i gidsste llge
akholclt Engklomsforeningen den
i fertige Nr. nmtalte ..lse f·ream
socjal." Da Vejret var ideelt for
en mienclørs Pest, var det en
temmelig sit-«- Poksainlitig. dex
havcle give-? Milch paa Plas
nen foran Priestehuset. ljsade
unge ng gar-kle. og som med
stor Opmkisrksomlied paalixjrte
set helt igennem udmterkede
Program, bestaaende at« Tale
paa Engelsk Ulr. H. skov
Nielsenl Tale paa Dansk (Pkok
P. s. ng og Violin—Soloek at·
Miss Ethel -lensen. Dernarsst var
der livlig Efterspørgsel ekter
,.Ise (·ream". og kørst sent glat
tede den helt igennem vellykkecle
»social".———Dk-t opnaaecle Overs
skncl er der Jleningen at bruge
til Hjælp til Forbedringer i Kolc
kenet i Kichens Bisse-nein
—- dL A. M Bxclasive Uns
set-raising Lesy Art-ensurin
Anto Regt-se Both Phones.
— Jliss (j·:-Irrie Roljertsen maati
te i Begzcniilstslsen at« sidste lskxe
underlciiste eig en Operation for
Appenclicsitiq uecle i Omaha. Hun
havde Eisng Liege her ltjemme
en Titl. men urlen det onslcede
Resultat-. izg see var set. hun
reiste til Omaha for at ausspei
en Speeialisy og det viste Zig,
at rlet iklie alt-ne var Blind
tarmeelmksksnchslsa lmn le(l ak.
men at der enslog var paa hoj
Tid. at lmn blev opereret. Plan
eri end Beslrine oos wentes snart
niem
— I. s. Cmpbell—k’urnjtare
Insel Unsere-klug Sueeessor to
B. C. Pier-se
—- I Rdndags hat-de Menighes
sens Sendagsskole Hin nat-lim
,.Pienie".« Bernene mødte veel
Kirken til sædvanlig sein-sags
skoletic Kl. 9,15. Her holdt. el
ler kom. sag Äutomobiletn som
stillecles til dekes Tjeneste. VejJ
ret var Jan Lan-wish gom det
vel kmnle kmskes saa det- var
intet til Finder Pot- lwerlken nn
ge eller ælclke i at komme us.
Automobiltoget gik See til Mr.
Ausker Beeks skov en 2 a 3
Ml North-est km- Byen. Her et
en dejligs ..pjenie —gronnd." Man
Mømmer Forsemlingen der til
ec. 300. Bkiknene og set-es For-el
cike tog serus til nævnte Titl, an·
cöke overvkekede Gnsetjenesten i
Birken om Popmiddagen og tog
unser nd om Bitermisdegen
Tisen tilbragtee sels med cpbygs
gelte Fast schultz telte pas En
gelsk til Berg-ene, Put. I. M.
Ren-en pag Den-it til de Elste,
—- sels tot Born-met Verkom
mevse med«1«eg, hrillken Dei et
Wet Mk. E.«skov Mel
sev Koste, OF sel- Iieck Nysebs
IX Nest-regte Iose sage-. Det
ienexeseejee Greis-n til Beme
« m to W Inst Dom set sit
l —l
wl nnske det ganle ugtede klanskk
Jslgtepins ltjertelig til loskke l
Anleklnjngety 1«3-kkc den Tjd, der
cmlnn inaa kornndes dem nt len
ianunen her. og san Isle til
at nun lijmn til den sablsatsllvile.
Jer er tilbage for Guds Polkl
Mk. Platz er 84 og Urs. Platz.
san vjclt vi mindes. 78 Anr gam
mel.
—- Killotter tra- Danmark De
som hat tænkt at sende Billet til
Venner eller slægtninge i Dan
mark, kan erholde kulästændige
Oplysniugek og de siclste Ud
vandriugsregler ved at tilskrlve
Scaudiuavisn American Live, 117
North Dearboru st., Chicago, Ill.
bit-der og Cudstjenoston
Onsdag d. 23. Ungdoxusmcide,
hvor Prok. Vig taletn NMW Szmi
dag Kl. 9:15 søndagsskule, sk1·jk
temaal Kl. 10, Gudstjeueste med
Alter-gnug Kl. 10:30. Aftenguds
tjenesten aflyses paa Grund ak
Umutauquikdl»denn-. Alt 0111
Gud vjl.
Reiseplan for student II. lus
domi i Wis. M.
August den Z. Kenusha og Ra
cine; Aug. d. 4. Jlilwaukeez Aug.
d. 5 lInrtlamL Aug. 6. ug 7.
New Lisbon og ShenningtuniFVaks
ren Kalcletz Aug. 10. Waupaeaz
Aug. 17 Osltkosh og Neenah;
Ang. 20. Green Bay; Aug. 24.——
28 Maule Vallez--(.’oletuans()eouto
Kalclet; Ang. 31 Denmark
Zt vmlkclist M.
l Dauskeren Nr. 29 laeste vi,
at Jlenigheclen her i Webster
Groves er »Holt ilcke villjg til
at lade der-es Przcsst, Pastor A.
(’. Evejsmanm rojse ud i Arbei
dets for Pensionskoudet, selv om
han sætter on enden Præst i sit
sted saa længe.«
Menigheden hat- ikkcs taget
denne Besluming encltm, og vi
tmr ikkek. at den ril got-s- det.
I det lusle tagt-f er her en god
For-Stamle af. at Arbejdet kot
Pensionsfoudpt csr Pastok weis
manns at kuldkisre. 02 vi vil ik—
ke paa nogen Mande- læggo Hin
dtinger i vejen, men clekimod
sxkire clet saa let for ham som mu
ligt
Kirkeraadet, bog Inst-m Pastor
Weismann bar geigt- lljælp. vil
ikke finde dette ..vangkelige
Punkt« san stets-ejtff der-Rom de
kan finde den rette Händ at sen
de bei-steck Intot et- vanskeliet
for Gud og han vil gemi- bjælpe
os over- clet alt-samtnen l«ad os
lasgge vor Tranks fresm km- dam.
Paa Menighcsdeng Vegne
J. kl. Tennesen. Bekr
Foredrag ved Kredsmødet ice-Il
ridge, Montana
JFnrtsat km 4 Risls ,
hin- ist-it Ins-ihn nuzu »Hm TM
»Es-»f- »«1 Aar-it In. Ilion-L Nin-»
»er. hmsl skal vj HEL-« til (1(1t«.’«
Vj skal sla i hvisrf Tilfnslslss ikkcs
ru-« u-: ; k« Offisrillighwl i ils-n fis-f
stillg.
Br. der Tranks tm- Mjssion blaudt
vors LaudsmændJ
Vj Runde »j» forst IMME
trukngzekr et vantm Misumsske til
at Mij frelsitk Er Jek sing-m an
Jen Muadc kivurpaii dort-«- kan
ske end gerumm Herz-enz- Kjrkes
Om der førstse ak disse Spjirgs
maal besvares bekmsfteude, og
der endet dem-Istsde saa bli
ver det nieste spørgsmaah sic
der der en Del ak vor-e Lands
mænd inden kot- vor Kreds, som
end-m iskke bar Ordets regelt-ims
gijee Betjenjngf DertiL ved vi
alle, kan svares et bestemt .Ja.
vj kan begynde i den østlige
Del ak N. Dak» der-frei til Win
nipeg, vjdere ind jgenmkm Basis»
Alt-, den-km kølxxer vi Klippebjet·
Jene oed igennem Montana til
Yellwstone Moden. indtil vi m
des her ps- Gwmen sk N. Dik.
Gestad-i og Montana-, og vi hat
pas-erst 10 a 12 Its-use aller min
dre Byek og Settlomeutcr, hvot
vors lonäsmdnd bot- i stät-re ol
Ist mindre Flotte-, more aller
wish-s unten-do ps- os. sit-l cis
vomXokksfeh aller sit-I vi m
Tod-m got Gad- M, som or
Los-Ast tu it km am- szsts
Wf Noch Im costs-u Ca
gis-Mit n dem-, os Ill- trog-«
spezi- Wim«sshdm«
L- I
«(1e:1 slmre af clisse dyrekgbte
chsnneslcer og sporg dig seh-:
Er cis-se Sjnsle jkke.mere Hist-d
Tuns-. 130 com-s fut- dig. Lad os His
;n- isnigp om. der er Treus stor
iTrimxt vi vil korsoge at akhjæ1
Hm Jen. san Izmlt Gud give-r oss
zximcle til.
Ilvem hat den heil-te LIwa
tot- st jve elende Wien?
DPt har. tror vi. Den k. d. lUtL
Kikkcs i Amerika. og pas vol-e
Egne N. Dak» Kreds. storkori
kordi vj est- endnn nogle ak os, de
klestte ak os. danske nok til at
korstaa disse vor-e indvandkede
Lands-insond. til at sætte os ind
i del-es Tankegang og Roma-jen
dommeligheder. til at- kremkalde
bog dem de bedste og skøkmeste
Minder km cleres Barndomss og
lfngdomstiiL Vj er Amt-know
re nolc til nt tilfredssthle den
Stipkkeste Og besilsto Patriotismin
men from for alt. kordi vi kor
tams Cis-se Jlennoskers anndeli.
se Neid. idet vj Seh bar les-et- i
Synden og udm Gud i Ver-dem
Pordi vi or omendte Jlenneskekn
der knn Lyde Haab om Prelse
ind i Seh· det tncirkeste Hier-te
Dei-km- knn vj five- denne Mis
ngon bedre end imij Finden.
Tyt vj vente nagen Fragt It
ArbejeletTD
Et- I«i,(.-(«F.-y1djglm(lon ikke san
indgmpt sm- vi ikkcs kan nnuJ
ind til Ujertisdysnsts msaske bog
on Del. meu sank-des er der jin
ojxsaa i rot-(- Mismyhedetx sek
hos uogle af ils-m. der kalder sig
tmemle Jlonneskkstc Derkor slmsj
tesr vi jkke med in sit-beide og1l
bede. l riet storp og hole er vil
vist enige 0m. alles vi. som bar
forscfgt Itht Missjunsakbede at
Jcsr symsts at usu- mtsre MARng
Ughi-d sur Order pmi disse sie-!
der End der-. hmk Ordet lzfdprj
rssgelmrvssikt Det- kunde kkemfik
m- many-se I’cltal(-1sssts ozx Bevjsms
fur. at Arbejdef ikke er for-gn
xscss, men lad mjg 110«,je:-- med nt
jin-Hm Mut St epnste "I«-Hkszld«.
lcn ai· wire Priester Akt-Even
»so-n et lcksempel skitl jeg Mist41
nasst bvad en gammel Man-L
76 Ast-, sag-de til mig After sst
Kleide-: »Tak Skal du have. kor
di du komme-r her-over til os.
Jsg ot- kmmmel nn. og dest eng-ste.
jeg bar at vente paa. m- l)mäen.
Klen j alls- di- mange Amt jeg
hin· lex-ist og hvad jeg bar Mut-t,
ist« Enge-ming som kau take 1·’t·»vg
ten kut- l);jclen Imrt km misx yamle
stakkisL 1 Affen bar jeg Mist
uns-set som hat- kaaet mis-: si? at
ane. It et Symliszt Mennfsgkss kan
blive glncl ved sit (1(4 —- »s.- ch
i Prisci. ngx dcst csnsker jegx at kaa
i Dieb« verwest-, klomm Hilfe-Este
ists met-e Ums-d end 30 Gent-. den
er vkssrd et Ofkek og et Arbssj(je.
llmä vü og Lan vi Wi
l)n sicere vi maa bede for Jen
ne sag. du bat- Ret min Ven,
hede og km- give 30 Cents, syno
dn sie-r »- Harmoni j det. ucj
zinin ven den Slags Bein duek
ikke Vor-e Landgut-End anklagek
m km- den højeste DomstnL os»
detmcs Anklage mjm Verlies km
Gud kau Mike vors Bist-nun Vi
kuu Love Gud at vi vil vakrp ty
djge og rinng vi kan tal(- med
vor-e Bom, rote nnge vom vaw
drehte-singst om disse vors
Landsmænds Niic Vor-e Kvinäes
koreninger hat gerne 5 s- 6 Mis
siouek aller Barmhjektigbeclssv
Stsltetz de give-r til en Gang
bvert Aar-. Dst et nat-Use sag tue-—
get den-, com vor Mkle jeg
monot- Mtenjes, at der pag sie
m List- ibko opu Linde-; on
Gase til vor Ivdkowitsiow Vi op-.
rette- « Zodiakmisdomforeuips
set i von Wagnkoley og det
sk Ret ox rigtix. men hvoktot
I—f I
iklie noget ljgnende for JlissjoY
nssn Mandt wri- l«a11dsmasnd? Vi
risler jil Bonn-ne om de mange
ulxkkelige Hjesm i Iledningerlmk
den-n ug dot Mr vj got-e for at
mika Interesse for den-us- ern
kit· ArbejtleL mcn Insorkor ikke
form-Ili- dem om Neide-n i mange
nf clcs akkristnede lljesm blandt
mrt oget Polsk lmd os overveje
dicse Tjng for Ilerreus Aasyn
Man syst-sey vil HANDW
kon Mo Hinblick-its
Midas
Ikke saa umgel, om n bru
ger suml Pol-nickt Lad 08 vix-re
csnige om at bkuge det spkog,
der tjcner sagen be(lst, san gudt
Vj nn kan. Vi bebt-ver slet ikke
at sowie ekter en spkoglæker for
klon sag-S sk)·1(1. thi i de aller-J
Heere Tilfwlde vil det dønsks
Rprog viere det one-ste, dest- kan:
hruzxes tot-d dezsmn Blof etj
Hksomptsl Jeg var for en Tids
iiden i Ivsinnipekk huldt Misde’
l«’»m1iddazz og Akte-n. PM- Akten
nnidet sang ri tro gamle danskel
Falkner-. jeg masrkksdo dot gjorde
·«(.«)(1t. men blev dog behagelig
.n«c«rrasket, da Pursamlingen ek
nsr Modet uden 0pk0rdring kra
min side sang amer tre salmer
funkle-n on sola. spkogssz)0kgs—
nmnlet vjl kun mer ou Smbe
sit-r vil drjve on til at arbejs
sit-. for Den-en 1uskkes, køk den»
sidste og mange Gange det em-—
str- Tilknytningspnnkt mellcsm
Kirkfen og vore tabte LandsmænO
t’·)rkastkss, nemlig det danskkeC
SproxL Leid det rast-e sagt end
nn eng-ang: skal Votst indvandken
ile l·’01k vix-des for Kirkeu og
Und-is Rige, da skal det mer i
(i(-t Rpkokq i hvilket de kokst leer
te at bede Feder-von
! Til slutniug on Pha.
i
« Nu bar jrg tiilt nok Um den
Haig. un gmsker jisg at TM at vi
il«-. hmd I synes om mjn Tale
MHI andre Unl: nu skrider vi
»vor km Title til lliu1dlitsg· Vor
»Hu-use er Tom. VI maa have Pen
ms ollesr l«(st«te um Penge med del
samme. Vj bukde san hurtig sum
mulig aus«-its to Priester, ecn
i Wsinnjpekz ug en malen i 1)i110n.
»L- inn delome knn tilvojebrins
gos. Inmit- Kredsien unser-Ue en
R(s·i-«(-p1·iisst. Bands- anuipeg og
Dillun ist« Villjgis til m »Wie gan
skes ggnlt Samfmulet est- villigt
til ist trat-Je hjwlpomle til. mei1
missn lcrmlsens lljnst kan intet
udnsttmxc Dpkfur maa Vi have
Pan-n- nusn for at kais Pesngcs man
«vi hin-c- et System ellek Plan.
llmcl vjl(1(- der wer i Vejen for,
at l Kann-sm- gav nugle Aar-es
csllck Afxxwdcsn disk-f til demu
dlissjun, ellikr paa akuten Munde
en Dpl ak Alcer Indmkgxtoky »F
l Furt-Undixxsmnsnd nugcst lignew
des
Vol tm- ,jeg iklce Inst-, at Her
rmt, om l Last- iml pas min Plan,
der-for gis-or Regn uxx fmgtbare
Wider-, meu jezx et- gunske siksker
span, at vi vil desto Hitms Veing
Tnelse ak rigtig kot- Alvor at vie
Hc med i Arbejdci. Jeg tvivlek
likke et- Øjpblik 0m edeks gode
Binde-lag over kor denne sag, nam
fiimt I blivek gjort opmækksom
me Hut Neids-n blandt vokt Falk,
og jeg tkir der-for sag drjstig over
iade sagen til eders velvillige
Overvejelse og Behandsing.
Niels Damskov.
At vort Polk ikke denne Gang
nigtode os vjser kølgeude herli
xe Resultat Pøk blødets Sluti
vix-s jun-do jeg i miu Bog ncd
regnet Akgrødou at 68 Acke
os en Pause-um at WHOV Nu
was 1 andre Medizin-der omkring
i Brod-en heller ikkc Ivikto os.
N. D
For sale
« 560 Ackes of the very best Form Lsucl
Adjoining the Iowa of Beamtm Cumingr Co» Nebraska,
480 Arten in sectjon Js, so Ackes in ctioa 26.
Propetty of H. O. Lan-lis- Pvikakcn Will be sold to mettlts Isttiktsn For further
portissularg address. . H. c. LMDIs’ solls, READlNC PA
25 gede, l. Hasses kenne til salg tot- sss
til 8135 pr. Acke. Dis-e Famu- mun see for at Unkoan alle indenfor 2 til 15
Mil sk- clen klorerenkle By St. (,’10u(1. Mitm. Mute Vilknar til-tus. Kom ag
se pu demT Verdiea tT diese Funke vil Fu mece op i de nie-te 0 Manne-dek,
enckDe lau time i de use-te 10 Am. Rvoksot nrbejde for andre, nu» Deksn »
beide tot- Dem selvk III tat oc tjes selv des-e Vutsiiotflelse.
UIAIUS cOUsTY LOAU sc lllWsk co» IT. cLollD. IIle.
Vi oysker Dei-es Hat-»ich
Dei-for et set cs Jus ist-staats at
mlgo von mG M Dis-m- lsvosto Not-km
os met set usw-e lese-e Dem
riet Inqu du- thulu l swdolstx
It Do tkki tust-de es It von lut- musse III-det. l- IIIUO po
sitiv os. ci- de sit til-ne os at sey-,
m Vl IAI MADIMI IVAD Vl HAI HAN.
sAsBKos.
— Mødckglenden
Iowa Kredsmødo hlivor i Ring
st(-(I. la., (1(sn 26.—28. Ist-Im J. A
Mjssiovsmsicke i Dane YallezJ
Mont.. 17.—20. «Julj.
Ungdomsmchh Moor-head, Ia»
25.-——27. Juli
Venljgst Indhydelse til MjidetL
Meld oder i Lod Titl.
Past. B. Hausen.
Direktjommßde
Direktjuncsn sur Dun. Luth.
Publ. Uunw nunlok i Blitir Mun
Jnxx I«’0rmi(1(lnz.s Kl. II, den 4.
August Alle Mcsdlmnmpr Humo
dtss nm ist molk-.
H.B(-rt11c-Isen
Don Casal-Its Udgsvs
at
ZALSLBVS ZBZLEISTOM
147 Sider. Tab-ice Billeder
soliöt shiktiagsbind.
Pri- ss MI.
Danjsh Luth. Publ. klom,
Regehnæssig kokbindelse mel
lem AmerikkDaMtK sorge,
sverigs ogs Fülle-nd er nu zitter
optuksen Via
scandinaviansAmckican Line
og Dampeme nkgaar som fkjlgen
gis-.
. s IV Fis
- · »I- WE
: - »E- kZ :·-«-.«:«k
« MEØKOEL LLI
ira- New York den 2. August
Dem-Ja folget-:
Ist-US OLAV .. den 9. Aug
PRBVZZII Vlll den 21. Aug-.
Ost-AK- 11 ........ den is. Aug.
WITBD sTÄTZS» den 4. Zept.
Eskor Dom-St tat-Magras Mulrlsslclset
km Washington. »- »l’(-rmit"-Risglssktus
blevet me)tlifissssreds-. hxsilktst gest cis-L bo
lycicsligt tritt-n- at isrhnlde Tillmlelgp
til et »ja-.
..l’re-psi(l ’1«i(-kc-ts" ollssk Miit-Hist im
Sknnsjimnien til Amssrikn Sendes unten
tut-d Fuss-m Mist- pr. TislssgmL For vi
elen- 0p1yiminkcssr liMcriv
scandinavian-Amckjcan Line
117 N. Des-how st., Chioago
, nucschsssTtrDtn
til-Am mka
kinesto Potogmiier til
modern-te Priser
s
X
f
s
i
; Fotogksferisg ved kunstix Lys pss «
i mskks Dage. «
; »
l. . O O . . O O .
j. DR. C· li. M B A D
I. DENTlST
i. Koom in Mayle Bnilding O
j. Phons 76. O
lO O O O O O . O O O
THE sTATE BMK
U. s. DKPOSUOZY
Anbetalek sjg med alt heult-J
made til Bauktokrettijng. — Gul»
Behandliug og bestemto Print-di
C· A. MINIvi Pres.
Mos. IMMLL OW,
III-Als, DER-.
O
O
O
Donom Do jin-kot- llow sllst
braucht Bald-etwas
tjltler, sat. llus holt set. Vul
Ischa ollst kalter-, bot-lot ckst
PLUWMWFOOFWU
Ed. Matthiesen
ZW. III-.
oaowrmh mumca
AND ers-un com-ANY
Blei sllo stät- Fäosk FIDL
via unterlle Ins o
sloiks —- Ishsk Ill- W
www-»Das
Was-«
—
MRKBDSPBISBL
mais-, Meer
Hrede, pr. BusheL . . . 2.00
M ajs .................... 1.90
Hin-re ................... .69
Rug .. .. ........
Byg · . . . . . . .
svth Tup ................21.50
south Omuhst
Rfuelth Hund («»1"111·t-(I 1-").7«-)«—16.73
»Um-J to fh set-Jus 12. 25—12 73
III-in ...·...........216)—--1.)·’.· 50
Chjcagm
Ilvede .. .............. nomiual
Hin-n- wh. Nr. ........ NO— Es
Miij ................. 1.9.·)—2.00
Icartokler pr. smxk
Sllltlm («h. («·)l·uf«(stl ..17.0()-——1d.-,·IU
srin ............... 21.80——22.90
MERMIS-W X XBMÆBPPWI
JBNSDN s IWW BAKEBY
Den-It Bageri
III anbefaler sig mod
i alt til Paget henhjirendm
IT
H
leiir - - Nebraska
WHXVHH Hasses-NUM
c
i
l GEO. CllRlsTlchEN
UHRMAGTR s JUVZLER.
Foksemäet over-it, Repststioset
isclbekatted
l
l
I
I
s
; Room 402 Rose Bldg.,
; OmabFLLTebr.
4
1
«’l’1"·) BM Kle lIOlisE
« nt A. CÄWPIYPTER
IJLuMssrtst 1809.
Inkmpsnerssk »Zum Nntslmnk 1890
F Urnmlknsiitnl 1()0,000.00.
; Ufer-lind 25,000,00.
· Alt til Bunlckoxsketnmg hou
: lnirckmlo ndkcires. Reuter
« hctnliss pim faste- Indskud.
s Eil-vors Inilsknkl i dann-« Bank
» » Acri-! und-T Stufen Ntsbkagltss
Unnkszumnlflsnk
F. li. Maride Mary coeli.
l’r«--iI«I«-nk. Ass«k. Hishi-sk
Wiss-IV
IZOPJEL 2700 E. 22. sT.
Tel. T. s. 61104.
Kontor—«1«el. N· W. Nicollet Ists
T. s. 32044·
DR· M. J. JBNSBN,
Dansk Lusge og Kinn-.
Konto-: 303 Don-tosen Zailclns
7cke Gase s- Nicollst Ave-tue
MiNNBHAPUHS - - - - UNDE
s -- N s ks , .
ü.c.vkvaouu
DÄNSK ÄPOTIKBK
— Mik, Nehmt-« T
sktjv pas Das-l
etter bvad De jin-kein
Judas Peter-sah
Davsk Har(1w»e-Porrotujug,
nnbokslcsr sig med alt henhøreado
KLAIK. NDBR
« staten Nebraska-s Bank
Garauti-F’0nd sikker en
hvor lndskydok i on
,,stat0 Bank« mod Tab.
Dette Mond beskytter
hver Donat-— af lvdskud,
euhver Konto, onhvot
Nord-sing af hvilkou som
holst- Art pas en sac
slan Bank.
Ut- dot iklke wgtigo
Grunde nolk til at tu
Dem til at benytte ou
Sand-in Bank —- vor
Bank.
. citizeas state Bank,
Mast-, Nebr.
JABB B. GIBSON,
ist-sicut
t-s-c:- «
Als-sc Mc L J
I sy. -.