Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 23, 1919, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    L-— :
A «
Leg fil( Onlm til at gan itnl
i et llns og sk3·(le alle netl Dei-:
vat- slunlt fis-i (l(-t Uns, sagile ON
kicoron Og »j·-g muij Vi var-i
jo want til liliinlt at nillytlo on
livcsr ils-sahns san tlpt lilovf nn
steil cen nielcanisk Tit-g.
Jeg trimclte inil i Ilnscst parat
til at skych enlnst jeg inncltcn
Illcsn jkskz mittltn ingen. for jug
nnamle Dis-sen ind til et lille Vin
kelso. Der sind Familien, en »Hi
gre Mantl med sin Ilnstm i
Haar-don, to nngm valcre Men
ncsslken Ved siclen uk sml en gam
Inesl, gmnlmanst Mand, medens
en llllP Plgkk stofl Og slyngcde
Ammnp »in Finltsrens Kinn og
kennte Fig iml til inmi. «
sleg tmseclcx Min Tanke gled
op til Nortlslesvig. Og til en gam
mel Mund og til en nng Ilnstru
og lienilcss —- v o !- lille, smle Pi
ge.
Its-n jeg var Soldat. Don Stren
ge Kmnmando klang enclnu i mi
ncs Orest Leg rev tnig nd ak mi
ne l)r;1xnincsrier, lagcle Gevasret
til Kinde-n —- —
Dn fnlt (l(-n gatnle pag Knu
fomn mig, ug medens Taarerne
strmnrnecle notl over lians Kin
der. runlite linn med skaulvencle
stesnnne pag gebrolclcent Tysh
..S»lcliit, jeg liesvnsrger dig ved
din Fadens blinde —- drwb mig,
wen spin- disse mino kære. Vi
dar intet gjort.«
Gewinst sank ned, og jeg tit
vede nttein
l« der sinnme lød en stemmc
bog ved mig:
»Mir Dei-es l’ligt, elleks —- —
.Jeg venclte mig oni og san en
Pistol rfstth imod mig.
Og jeg gjorcle niin Pligt om
end mecl rystcnde Nimmt Jesg
skml sorgt den gmnle, san Mon
den og bang Ilnstkn.
I dest Hain-ne hist-ti- jeg et skkig
et sainlant skkig, som ji«-g hav
de lian en Gang før —- en Ganz-,
da niin cgon llllc Pigc trotzde,
In Jlakio.l.vil(le gziro liendes Pnr
Komm-il — (li,«t hole var linn en
spog.
Og knnde jeg nagen siinlc
slennne klette Skkig i Angst og
Mclscsl km det stalclcels Bat-»n,
Dom jeg hin-de her-Not baade For
og Ums, san er scler noget endet,
jeg alklrig vil glomme, alclrig,
san lnsnge jeg lex-ein N()get, som
jeg lipqtandig vil se, ved Dag og
vexl Nat, »in end liegize mini
Øjnu lilev blinder -
.ls-L hist-to igon clon sammt-.
strenge-. kolde kommanderende
stemme lmgved mig, og jeg vid·
ste. knan det list-id.
O, hmr jeg lider, liver Gang
jeg twnlker paa den Streut-, der
folgte-, ogstm nn mons jeg uml
slcriver den. Jog sek for mixz et
P» store, forslckæmte og beden
äe Ikarneøjnex dei- snn ok) Inn
mig sin en lille Engel, iclet linn
Itmkte et Pak· nilgne. buttede
Arme nd mml riet dødliringencle
Geviekløtx
Alt sortnede kot- inine Øjne.
Var det PeigheC var det Dick
veleng Anlølx der tik mig til at
rette Gevæket impd det lille Bar
nebxsygtl Jeg ved der ikke. Jetz
knnde i det Øjeblikjkke gøre
mig selv rede kor Aksltyeliglies
deer i denne mit Livs nsleste
Han(lling. Jeg linsker blot, at
den Tanke for igennem mit Ho
vecl: sitz-der du ikke, bliver du
selv skudt, uden at Bat-not "dog
» bliver reddet. — Og Sknddet
taldt.
Jlen det« lille, Legeme, som
sank samtnen komm mig, og de
Øjno — disso milde, nskyldigo,
tilde Damalan der solv midt
i Dxiden san op pas mig, beden—
sie-. korskræmto, bebrejdende, som
om de vilde sigm hvor kundi
dus llvor kundig jog nsogon Sin
åo glemms der synl
0, hvor min sjml liäekn Jeg
Im- yklmysot mis i støvet kor»
min korbsrmsnde And, og hanf
bar tilslvot mik. Skyläsn or nä—
slettet i Lammots Block Man dis
ts Øjnel llvor findet äot Disk
ko, det- knu skjulo dem tot mik
—- kjk »Mit-los Ialklcok mino Øjnok
Nu or vor kærs Von dor, lmns
polvk dst Inn-me or gis-at Ihn
Mo Imng It sit XVI-Miso
Ins , .
Det skal uolc hjælpe.
Pol-leiden Diigs niodtog jeg frei
Kiseikformnnilen lier i Ätlantie
lcredss et Brei-. ln-ori lian minder
mig um itt insliejde for, at vi i
Vor Jlenigliecl og Kreds lcnnde
yde det til Skoleliaqsein Rom iklce
nlene er vor Pligt, men vort Pre-l
i-ileginm nt yde Det var nmaslce
slet ilclce san dnarlig en Ide, om
Kredskormasndene opmnntrecle
Jlenigliedekne til at fee skole
kasgepengene ind i rette Tid og
at ge til. at det panlignede Be
lob lilev sendt til Rkolekasgen
..l)et. skal nol( li«jn-lpe.«
Men da jeg sea forleden Dag
lnsste ,,0nr Luther-m Yontl1" og
lnsste et Port-dras- ak en ilnmes
»P. Petersen om ..Vor F’resmti(ls·
lopgxnve", da filc jeg nogle nn
«derlige Winken Ists-ein denne
Jemes C. Petergen er interesse
rer mig ikke Nerli-L da det ilclce
er Personen jeg er efter, og end
nn mindre Aviske»j(ler, See Per
sonen til side oL Sagen frem.
»den sag, Som jeg lier kin- —
Rkolesagen Nanr man san lie
ger Udtrylc i det for-in Inevnte
Foredrajz lig dette »Ja. den Tegls
stenslcngge Som ligkzer der oppe
poa Bnkken ved Bleir. link vel
ilclce san stor vmrdi —- den liar
vel ogsaa gjort sin Nytte," san
befindet man sie- lidt nforlclar—
lig. Jezx er allerede bleven gjort
grundigt opmærkszom pna diese
l’dtrylc lier i Menigliedem »Der
te skel nok l1,j:elpe,« near man
kommer med Skoleknssielisten el
ler slcnlde ri ldlive ved lldtryk
lcet »Tequtenskesqelisten"?
Nanr man san tmnlcer paa,
livor skolen Ueg header lidtrylo
ket Teglstenslcasgenl skal fein si
ne Blei-er kre, SM ved vi jo nol(,
at det clcnlle gerne viere blendt
dem. Korn lnsger »0nr Lntlieran
Yontl1." Xasr vore nnge Ema lie
Qer om ..’l’e;zlstenqlcassen. gom
JHIrmU Ljort Lin N)-tte." da
er ·je,(z bange for. et de ilcke M
ler Rig- drmzet i den Its-mitten
saom liedder Dann Kollege og Tri—
nitotis Reinitmriiini. Jeg liar tor
Kdgt et overtale nnzxe link-de her
i Meniglieden og andre steiler
til at søge der-es Fddannelsze ved
Slkolen i Bleir, merk sen —- Tele
stenskaggem
Vor Kredsfornmnd Hilft-ev lice
ledes til mig. at jeg. gom san
nyliix var lmmmen nd km slmlen
lmrde link-e interesse for Rlcole
sag-en. Dette er RandlieiL men
deiPLnslder ikke nlene mig her
pno Amerikas ostlige Iljorne
Men .,Det Sknl nolc lijielpe.«
nam« »alle nimpo ingen Qrigez«
men lnsis der i Stedet for »Al
lemnndstng" viser sig läge-Fl
digliecL ja noget wert-e end det.
Jeg liar liande liort og get dem.
s·om vor for knjonogtige til an
benlyst at modnrbejde ikke ele
ne vor slcole. men wegen andre
Virlcsomlieder, som Herren liar
betroet os, men see i siedet for
»lllvelclo" brngte de ..Ræveli.qt."
og dette er jlcke mindre kurligt.
Nanr og livor man sen toler med
eller til vure nnge om Premti
dons 0p1mve, do gmlder det Zik
lcert om, at vi brnger Ord, Som
;lcan bringe Prngt ak en onslce
Ilig Art. Det er inqen Kunst at
koste et Ord, som kan blive
lahmbnesvangert Og jeg kan iklie
korstan endet, end tat vor Sko
lesng er et ak de vigtigste Led
i den Kmde, Som skal lsifte og
has-re vor-« Premtidsopgeve
Nam- jeq Saa for kørste Gang
korsøger at skrive i Dem-komm
san er Grunden denno, at jeg
trodg alt elslcer dig Zamle »Da
no,« du, som var mit Ejem og
min Moder i en Asrrwlkke, og
jeg bar aligevel see meget at tak—
Ice dig tor, og det sum-er mig,
nems der bliver gjort Nut- ad
dig eller tult nkætligt om dis,
og jeg ved, det akader og hem
msis den sog-, som ligger dig psai
Hist-te »Na-r vi sit-, den Col-ol
te, bedsr for dik, diae Lan-ers og
Elover san slcal det ikke alone
kanns siges, at du,»hms« gjort
Nytte, men, at äu kremcleles bus
do vil og Lan get-s Nytte —- Hor
rsns Nun til Ærol
By uns Priest in Palme-nah Mo.
« «)(Jdlwvet at Amik. «--.0.D.N:
,
Vol Roy, Calitc
l)(-t we Fäuste-has i Dei Rezy
H- ninnnrt fapriligst; der hal- vix
rot gjort en l)(sl fkit Arbejde san
vol sum tsn Locl Subskklptlon, sag
ils- flostis l’(-ngi- ex vismok sule
gkkilnsnnla "l’ln;zen«or.(len, Me
niglteclsmecllesnnnesmo holder ikke
of ut have Gekltl i Fnsllkssslc8b, og
onltwr verl. at dot er 05 selv, del-»
skal bot-teile det, sna vi kan ljge
san vesl lithalo klet metl cletvsams
nn-.
l)a vi sidgt losl luer km os, var
vor lkmklok Juli-m Waldemar
meget si)"g, ozz ligo i den Tid
Hm- hain Ilmtrn gyg og maatte
pzm llogpjthl(-t. kot- at blive opes
rot-oh hnn lcom vol over det og
kom lijom esn lllle Ticl for Mr.
Walclssnmr luklccstle sjne Øjne i
Umlksn om Morgonen den 3.
»Hu-il. llan Mex- begmvct Sim
itlag Eftorniiddng ilon S. April
jnmltsr sfor Denk-gehe Kisten saa
Tvol vmm Ursein-n nu- smylcket med
on Man-so Blum-stolz sum («allf0r
niii or san rig- Imi1. l)et var saa
Ente-r on as Mensgheiltsns Jledlems
mer. ilek gjlc hort; klet or den
femtcs l«’ami1iiski«l·sr, dot- er dod
slklen ksirst i April 1915-; det er
ist stotst Tab for Monighetlen liver
Hang et Medlpm gaar l)ort, sink
lig Familiefasdrene.
Jst-. Evalean Rostmy III-s.
Holmgaatsd km (’-onlt(.-r, Ia» Adj
stss lijesm nagen efter Regt-Mel
sesn: lIun llar Hist-et lusk l konse
res Tit-l og hjnlpet Familan un
ilms Lende-Z , Drucker langvarlge
sygtlom
Jst-. IValxlomak var sollt den
M. Fehl-mu- 1871 og kom til
Amerika Ja lmn ven- 25 Aar gam
meL bosafto gig i ("’oulter, Ia.,
livor lmn lllw gilt metl Jlisg An
na W(-g(-sle)·, det- nu er tllbage
mocl on Dattor og five Immer-.
Pumiliån lcom til (’alik0rnl8 1911,
lmoklo csn llllo Ti(l l Reslmkk lccibte
san Form ligo nasc- vml Kirlcen
i l)(.-l Hex: lnm kunde nok se,
nt l««1n(l(-k nn- zxmlt den ilet var
ilms lnmsk l)o«l fiuult Stell.
Mk. ll. il. Potenz-on km Del
Resy er» arti-r reist til c’i)nltek,
la. Vi omlcer ltam mpgou Glmde
ucl ak himg Reise·
II. P· NielseIL
Most-idea, Mich.
Vot- olslcetlss Past. Nielssen »j
sfe ftsa o- ilcsn 2. April, og vi
ot- nu on lljotsil mltsn ll)"1·(l·-.
Past. Nlelsen lpetjente os i fom
Ams, og lmns Ärbojdo bar jlckis
nisret birnge-s
Mel-Brich og Dämons Uming
(l(-r lmnle on lille ,.sn!·prise" pim
Past. Nielsen og Familie i Prits
stelmsset l Sitlnezs den 26 Mart-:
Dist mi- bamle et Bestykelsegmii
tlo for ut kahle- Pkæsf og et Mc
slccsclstnmlp.
Vi lmvcle Icvlndemode sidsfss
’l’ukg(lag. og dist- manglode vi
Past. Nielsen Sau vol Rom vmä
Yoro Gmlstjjenestw om Schulu
gen.
Sau vil vl liede vor lot-ro Fit
clcsr i Himmoleth at han vil vol
Higne Past. Nielscsn mod Famili»
i der-es nzke Virksomhed den-Mi
l Vogtem og at den s-I-(l, lmn nd
’8Aar, man falxle i goil Jonl o!
buer megeu Fragt.
Sluttelig vil jssg onske alle
Damkorens Lassere Pred. Ilishl
og Velsignelge i vor Herres Jo
su Nava
Andrew Intle
Stantom Mich.
Mondes-, fremd Co» Museum-.
Rom en komlribig Rappokt mod
(lelte. akholcltes Paojkic Kred«
Mode-T Selmzx km 5. til 9. Marks»
i hvjlket vor Menighed delmg
meet Interesse og Gibt-do Ort-Ida
gen derekter talte Pest-als N. 1’.
J. Nielsen til oS i Baston Ich-km
ved et skholdt Menighedsn1ci
de blev det vsdtagot at benzstto
den uy Ordning at Teksthøger
i sondugsskolom list-lecken verl
vogos on Korb-Folge qk 180 Dol
1avs narlig til Post-of A. P. Han
sens. Lixa msd äou Porsmaelso,
at dot tillige slmldo væko en Paa·
skønnslso Ior trotcst Arbejde·
san magst at Medizin-dekor
- rot-polnison
Pra »Dsnsksznos« Spalter bar
til last Max-les til, at man into
I
H
risswrer sig for Missionsarbejdet
h«-I-n(le pna Vestkysten Ja, det
ist« vi wl som Kirer interesseret
i. Jmnt nnn Erfang i Kredsens
Tjssnsssto hat« rat-ret, at det i lieg
!e-n Islisv et ..0n1· jgen«, nanr man
wnshcs et lcnlclsbrev nd. Aajm
Jis ginnhs selmpholdende Menjgs
Miit-n der kan jo ogsaa Here
lic)msii-1-lii,she(1er; men en Mis
sjsnisp1n(ls, hvor den ljlle Plok
nma opdmges i Menighedsarbej
tlot ozz saa Kredsen og dens sys
nslsse som ogsaa bar sjne Krav
nxx Rot til Kritik — kan man
szm nndres?
Bmlre bliver det vel næppe,
niiins man ikke betænker Sig paa
Tut knisnke det l’1·ineip, som blev
inclfmst Ined »K1-edsmissj0nen,«
in lwer Kreds kunde tilge sine
(-»-.-nk« Jlisssionsvikksomheden —
Umrledps man saaledes kan skne
nd »ver- Rntnmet og pna Tnsjn
dis Milc- hedznnme Porhoche er
vol oggaa at andres paa. —
Pan det almjndelige Esther
(ligl1(-c1-ipkjncip) at Angreb berets
fis-ek- Pursvaky vil jeg niisvne
Fresnovirksomhedetn Den smka
k·s nye I(irke, hvis Äjdste Gnkld
seine-s Mart at vmke betalt, ta
1·-r sit i den sag, ligeledes Me
nightsilens Tilsknd til Prnkstens
Lon. —. «
Here dygtige Mit-nd bar vi
hakt i Jlissioneng Tjeneste her
nclm men for jngenak dem er»
ilet gnaet med stormskrjdtz dog,!
Raiden hat- Kpiret og vol-seh ogJ
Pisngten ak Insekt trokast Arbejs
JO et- kummen i sjn Tid.
Herren alone skal have Jst-en
Nod vonle Hilgen til Bladets
Lasska
Chr-. Pilegaard.
Reisende og Indtægtsskatten.
l"«ll:1«n(1in«s.-e. der agtcsr at rai
sss til Europa ellek ot findt-l- Sfed
l"-i«-i11nn(1-s. advakps moJ at for
-·-«.-(s m for-lade Lande-f fort-nd
d» hin- hpmlt del-N IndtnsgthaL
IM for-langes of enthva dot- ag
:--1- at rp«jse. at frmnviso Hin Amt
s-«Icvitte1«ing ellor Beij for-, at
snan Inn· gjort sin fokste eller fle
kse .U1)etaljmxpr, enten personlig
«-ll»- ved AND-ag- ak I«,cinn011. der
hvor Imn hat- hnft Akbe,j(le. Frem
viåningen gkisr ved Datnpskibots
Akganggsstml korinchn Pa§ ndgth
des.
For ist nnd-M Tidsspildcs og
kedplige l’h(-hageligho(lek. for
Sinn-pl Rogvrinxxon Rom for den
Re,qu-n(1(3. filranilps enhvssr at
medlnsimzo eine skattekvitkorjw
gok ellssr i dsst mindste en fach
stllsniligs Oxigavp over eng Brut
toindtmgtcsr sidcsn Iste Januar
1918. »
Bnlivcsp ..ns-n Pers-idem nlien"j
er ektcsr I«m·en pljxxtig til at he-!
tale Rkaf oftm- 12 Procent as
Hin Bruttofortjeneste km lssw
Januar 1918. I Tilfaslde ak Pon
stmnl »m. on Oel ak slcatten al
leredo or hotalt verl Akdkag af
LonnNL Inn-I vpclkommmdp from
Insgxkcs Beviq lwsom til colleotok
ok littprnafionnl Revenue fokend
han Imn faa Pas. Hvis hole Amt
ten et- bot-alt man den pndeljge
vattorinsx fkomvi8M. De. Rom ak
on pllsns anclen Grund ilcke bar
vom-n Krittel-ing. » pligtigo
til at skaffe en Erklnkring kra
Sine Akbejslsgxivere nnganenilo de
ros l11dtmgtek.
Enhver Urlltrssjdinjx. der ngter
Hat mst Mr lmgge sig dette pag
Hist-te, du det- er meget viktigt
for Imm. Plere Tusjnde Udlændin
ge er New-r boldt tilbage i Rav
vebz«er11e paa Grund ak, at de
ikke Inn- knnnet tilvejzsbringe
tilsfkelskkonngt Boij kor, at de
bar hetalt den-K Tndtnsgtssknt
In uyttig Amorikaniseriugsvirk
somhod.
Arbejdsdojssrtomeutests Bnreau
of Nätnkalization hats boslnttet
at sopretto Skoler rundt om i
Landst, 11vor fremmedkødte Saa
volsom »amerjkanskkødte unge
Mit-nd og Icvindor kan faa gra
tis Undervisning i amerikansh
Bovgerskab og statskorkatning
By uk lloveclhonsigterne med den·
no Beslutning or at køro de frem
meckkødte sog omerikanskkødtc
Elementen- sammen til gensiidig
seltsam-hab og Popstaaolse.
in
Hver Draabe er Deres.
Der or Find Afiiplnjng for
f lnsert tsncsste Punil Sump, der
, ;· «., « kan siruduperkss til san lion en
7 Pris« at det III-Osten bljver kri
mjns«1t at litslcs dest Alle-r mind
S sto gin- til Spil(1(-. Nutop nu
. bar Iniin finsvjsse Sig 0n1, at
FJ man fitins al den Flmicz Mer- «
L m- 1)1-»(111t-c-1-ek. Nefop nu vjl
» on ,.I)1-i1nrm«e" ellfsr ,,Lil«v Se
« s pasath vis-- sin vix-keljge
Hist-di idet Jan ndskiller hver
N- Is- - enesto Dritnbe at· Fedtindhols
dest, og sikkor Dom Saale-des iil den Profit, der mod Rette
tjlkmnmer Dem
Bi1l1v(sr lmnslmiunL sum nn kobms ,.st-I)i11·i110r·’, lmr for
Hint- Pengcs fiiii ssn Muskjno sum skummcsr Pent. or holdlmr og
letlohmnl(1, »F i ullcs Mandtsr fzsltlpstpmrkstidc En sinnlan fiiar
man mn man kolier on l’1sinnsnse« »He-r ..1-il·v". Der kahl-Hm
rtss its-Im nie-re sanitikr ogx tilfrotlsstillmnlp ,.H(sl)aritt»r" ng
ingisn nndon smn or sank-des skikkot til nt got-e M(s·j(.-1-i(1rif
ten inilhtsjngwsndp hwr one-su- Dag i Anret ansmlon do gotle
Ingxonslcnbpr nnse Mitskinpk link tjlfnsllkss mul sinds-is ..S(-1-in-n
tr)rs" lim- di» enkeslto For-disk fresmkur unt- inn11·(). keck for
Eiss» I)(-1·(ss lulmlcs Pol-Immin at vise Dem do t» Aflnbsrur
for Flmlmk list-Indes den leite Maade Insorpiia Flmlens Inso
(-(-nt at« l«’(-(11int1hnl(1 regnlprfss Bller Skriv til os ofttsr Kata
logms ltmrj ilissrs ogx many-c- kmdke Isgensknher f»1«l(litr»s. sum
sähst-r at al Musik-eng Pcdtindhold bliver HERle
INTERNATIONAL KARVBSTBR COMPANY OF AMBRWA
(·Inoorpomted) «
Chjoago U. s. Ä.
g
su
Book marks.
A nen- linp of I)(-mltif111 boer mark-i printed in (1(-1·1(-u«
volors un fints whjte iust tsnrslboard. Twu small dainty land
smpe vimvs on mit-In Assorted Soripturp texts. silli out-J and
titssols entzwle Sin 137x61s1 jin-bes. Punkt-s 10 in onn-!«pe,
Price per envelope 25 Gent-s. Votsy apprnprinhs f·«1- Bei-stol- m«
(’(mi"i1·nmji(m.
Danish Luth. Publishing Hause,
Blair, Nebr
A
Det er Meningen at danne
Klasser i omtrent hvcr enestc
Pulkeskole i Lande-L For dem,
der il(«lc(- liar .Uil(-(l11iiig til at gaa
i Skule 0111 Das-on vil der bli
ne dannet Aftonskolen Departe
montot t1-0r, at naar skolen er
kommt-l i Gang og Elevcrne be
gxnxlms at list-sma. ak hvillwn
stms Rotytlning ug flilvn l.n(l(s!·—
visningpn vil lilive for dom, vil
"l’ilslutninx,-en blivis grins- lklcp Eile
nss vil (-n Raaclim slmlegang gas
n(- klp onlceslfo Wovon men Resul·
falot vil Kikkprf lslive nf stok Ro
t)«·lnin,(z for (l(-t ltelo Land. For
at lelcsn Hlml knan virko som
en Rmpltmligel i liiglied mecl Sol
vo Pnlkosslmlernp lplov slet lusle
tssl nxxsna at lade amprikanske
singe Mit-nd og Icvintler indslcri
W Kamme-n mocl slp fismnmedfML
te.
Ful- ul inlprpsssons sna mange»
sum ninlig nf rlss «f1-rs(-mm(k(ll’(idte!
vil But-Hut of Naturaljznlion sen
»-(le onlnsek Ansdszpk om Borg-ser
skabspnpirek en Moddelelse an
gaaendss Skolens Vikksomhed mecl
en Anmodningx til liam om at be
nytte Sig at· Anledningen til af
erlIverve sig Kunclskaber om sit
Adoptivlands Love og Forli-»t
ning. ging Bokkxerskabspligter
op: Rettighedpr samt ndvide sin
Bekendtskabskkeds til ogzsaa at
omkatte Polk af andre end sin
egen Nationalitoh
Doktrinsmæssig Ansættelso illim
dclsklaaclen for akmønstredo
soläater og Orlogsfolk
U· s. Shippinxßoard hat- be
slut-tet at give afmcinstrede sol
datek og Orlogsmmnd i Alderen
18—-35 Aar Portrinsret til Op
tagelse i Haniclelsflnadens Tie
neste. Et Antal at· 2.500 stillh
ger skal besmttes i den nmrmcgte
FVesmtiC hvorom Medslelelse er
udseudt til shippinig Boot-Mem
Samtligo 3000 Rekrutteringskon
torer med Bei-Uns om at give
akmøvstredo and Portrinet.
Moddelelson fremdes-eh at del
iskko er nødggndigt at have fliak1
s Erkaking pas søotx Bnlnsor Ro
krut bliver feil-St underlksstot es
Øvelseeskursus om Bord i et ak
Board’ets skoleskjbe og derpas«
sendt til søs sont Klatkoslærljngn
Anssjgning om Optagelse sker til
ethvekt ak Board’ets III-kekonto
rer rundt om i Landet eller di
rekte til U. s. shipping Board’s
Rpernikjng Rot-sich IT. s. Cas
tom Hnuscn Bost011. Klass
Et Antal ak 2000 af. de Mit-nich
Jor- skal anchttes i Henlmld til
denne Reslntning vil blive un
derkastet Ovelse om Bord i et
Rkolpskih stationeret i Boston.
De Mkng 500 vil blin- forixlelt
mellesm skibe pxm Atillehavskzv
Sten.
Landbrugssdcpartomentets Eure-u
of Chemistry ensker Hjæ1p.
Un Rat-like Rtillinger er ledng
i Lknnjhrngsdepartemenlets Bu
tsu-In of (’hen1i-«tr3«, Pan-e Labora
tmrjunk nkz del- er nn Anledning
fut- l-’«1·s.-t’ulk at indsende del-es
Ansfigningexs om mjdlerticlig An·
su-tte18e. For permanent Ansæts
telse man Ausxsgere bestem Gle
Service Bxxnnen Den federalo
»Civil serviee Kommission vil i
den nmrmeste Fremtid offenkle
gjjre Tid og stecl for Afholdels
se ak Examen for disse stillins
ger. Ärbejdet bestnar l at expe
rimentere med Parvestofker for
den-ed at kunne begtemme del-es
Wen-ji og Anvet1delsesmaado.
stilljugen betales med kra Pl
440 til sä2,280 om Aarei. Auge-g
uing om midlertidig Ansættelso
sker til Bureau ok Chemistky,
Department of Agrienlture. Wa
shington. D. C.
1 The Umhrown
«- stone
An Bpjc Poem
by
ALBXANDER MÄRLOWK
Prioe 81.25.
Danish Luther-tm Publ. sonst-,
Blatt-, Naht-.