Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 16, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -
»l) XXSKIH IUOJX »DANSK1CRF1N«
tit. ditnslc -mn(sri1ca11sk Ugeblach
u Dunidlk Äms-i i( un Upsslclz
uwnwl lpy «"l’l«· l Hit· d Umislx tlisr ssjsss nf »Um for-Mode flim
I·Jx«ikng«·.«lic;tl lutli«1.1n (h1n·«(!1 Sk« NRULUZsk-IUHN’I’SkC-s Kik
in -«X11n«ri(««". iunl publishwl In las i Ani(«rilcit" og utlgivos ak
l)«-misI.—J- « It«ln «1«·tn lnlil lluustz Ihn-Hi Luther-m Publ. Ilouse,
«-.ll »in Nilu. Malt-, Nolm
-
—-— - is- ists-:
KT 16 Blair, Nebr., Onsdag den 16 April 1919. « 28. Aarg.
Published and d J Huted under per-mit (No. 436) authorized by the Aot of October 6 1917, on file at the Post Ofkioe of Blair, Nebraska. By order of the President. A.B.Bur1eson, Postmaster General
k
IN
Pilippinewes Uafhwnclgle
Vlfxuszltingtonv Il. April. —I)en
ulvokligste og mest systenmtiske
Kampagne, der nugen blinde lmr
viel-et- fnketuget for b«ilip1)iuek
nes llaklmsngiglieC er nu i kuld
Gang.
Denne Kampugne ledes ist«
»The, Pliilippine Klissj0n," der
officielt er beinymliget at· Dei
nes liegisliitur til at rejse til
fAmerika Og erliejde for llakluetk
giglied ug ,.l·()1- sit fromme liedke
I(’()rstaaelse. starre ’l’illi(l og unsr
metse pkonnmislce Porbindelse
mellem United state-s- og l«’ilip
1)inenie." Mission-Ins Metllemmek
erkllerer. ist Øernes 10,000,000
linllpyggerne ist-« sag Luxlt som al
le intle for lkaflmsngigliml
Mission-In liestimrhf 40 ak de
inest progress-zins- og lieclst konti
te Mieml pag Øerne, alle Fili—
pin()et-. Leder-en er Munnel l«.
Quem-h b’ilip1)iii-se1mtets· Prie
siclent. llan er vel kendt i IVash
inman itlet lian i 8 Am- lnar bo
et clek smm Kommier kra Klip
pln-l(0ngressen.
selslcalvet omkutter setiatotser,
Kepkcrksentanter ozz Departements
Selcretasiser al« liegge cle politi
ske Panier paa Ueme samt Re
pkussentauter fms Ageislirnkh lu
(lustri, Handel. Kapital, Arbei
(le. ,,l«)(l11(-ati011·« ug Fressen
lclet th-. Qnezon fremliigde
den filikspinske lusgisletnrs lie
solutiun ans-memb- lfiifliiengig
lseil sur Minister Baker-. sagcle
heu: —
..l)en’ l·ilippiih«ke liegikilatnr
scsmlte Hier ls’ilizvistol·»lkcts Pan
litsg tlcsiine Mission lil lfnitetl
state-i sur at even-bringe Bud
slmli Om Velvillie, «l’al(nemmelig
ited csg Agtelse km alle l«’ilippi11·
Dei-ne- 1nckbyggetse.
PilippinsMissioneii, Ur. Mini
ster-. er lier umler ou lmj og vigi
tig ()l)lii.»ni»n. Den er lietkoet
et lmlieit ug lieliigt Jl«JkinJe. Den
er Isimlimt ut Hile ssn Sag, Jet
(«1- vzssszcsmlig ug nmlnsndig for
hole i·’ili1-in«-l·’ollcets I««yl(ls:e ug
,- 0 -
blos-klein« ·l(sg sigter pmi vor
national-» Fjiclselsreh at var-re
krit« og nufiiængigu Vi fremdes
gcsr der-for lieu-ed det vitale og
putitkieueencle spzikgsmual um Pi
lippinenuss IYakiiuptigiglied kut
l-)em og veil Dem for U. s. lie
gering i (let ,tilljd.s-ikulde lluab,
M del slml fix-i en tscstfxtsnlig ug
etisleslig .Ug;iikelse.
l"at·lm.««giglie(l er FilipinosFoL
ketsi stun- nalionale Ideal. Meil
lemmernss ai« Filippiipillissionen
ei« alle sum een ist-de til som lie
pnwentuntek for alle Filippins
Blenient(«kme at l)evi(lne Summe-—
den af clenne Paastmiii Vi me
ner, at (l(-t er en pnaseiule Titl
et fiscmltegge dette spiikgsmauL
kunli Amerika hat« erklukret riet
at msise den-« Pelitik at trateka
sig tilbage km b’ili1)pinerne og
anerkencle vor Uafluengighed,
san smirt som en Stabil Regel-ins
laut etalxlekes. At der nu er en
sitelsil liegst-ins i, Pilippinerne,
ledet og understzjttet ak Polket
· seh-, ozk at den kan dg vil,l)li
ve« opretliolclt imder en notwen
gig filippinsk Regering vil De
res General-Goveer Harrisou
og agerende General-(iluvernør
Yes-stets Viclnegbyril bei-ge kot-.
lmlkrielsen of dset højtidelige
Iløkte Skylcler De Dem «selv, os
og Menaeskebeden i Almindelig—
bed. .
Vi finde-r ogssse Inspiration os
Retkwrdiggøkelso for vor Bis-lut
uing at anholde United States
Regeriag os«l«"’ollc om vor Unk
--1uengigded i Britlæringen at
Print-impeka for lusle Ameri
luj i den uylig endte Ver-Topa
krig viliik okrodo 14iv og"1.7ljsos
dorti· Amerika items-sä- »kor cl
lo Mit-« III-Utah sslvstyro es
Mut-od- lldviklink o- to
- emi- kaia psi i Tag-g to
»Fall«-I Prigørelse alle Vegne."
Der nmerikanske Pull( var vjl
lige til at diktetse deres lliv og
Müller-, alt, lnsad de var. og alt,
hvad de hav(le, for de Tätig, som
altl«(l lmr ligxxetk del-es lljerte unsr
tnest — »kok Demokrnti, for cle
res Ret, som bøjer slg for Auto·
ritt-L og som hat- en stemme i de
kes liess-erlag for de Samme
Nationers Rettiglie.-(l.(-.r
og I«’ril1(s,(l." Ihr Minister-,
man jezk kan Lov til vesl denne
Anlmlning at mjnde 0m. at i
Kampen for san luij og noble
ldealssr hats l«’ilipino—l«’oll(et staa
(-t mocl Dem Lennem den vix-kli
ge Kumps kritislm Am- som en
Mand. de var rede. nej ivkige
ofter at udgyde deren Blod si-;
ile om Side med Don-s soldutksrll
Ved Amerikanernes og Filipiil
noemes Pasllesarlpejde er der un
iler Den-s Ocenpation ak Øeme
opnaaet store Tjng og herlige
Rissnltatetn De hak- Som Nation
llehåndlet os, Som inxkem Nation
Mr lim- belmndlet et Polk under-;
dem Sitz-Un Og alligevel vil Oel
- okz ingen bedre end De -—I
kunne for-staa. at vort Folk, sele
wider sagslant styre. kordrer Ilak—’
lmsnglglmL saa at ogsaa de mäa
lplivo des-S egen Alcnsbnes Ovar
ltetsrcsk. »
Mln Hei-re. naak vor nationale?
llukhmngisxlsecl ,slm-nlces os, sag-(
vll Verclen viele. at der ameri
kanslce Pollc i sandhed »wes-km
sontekms Velvillie. Beskyttelse okx
Prigiirelsons kigeste Velsjgnelser
fresme at vix-tsc- csn omlnsende Na
tion«. og at det var vor Fri
lm(l. vor Wellan ikke Der-es
Vthslinzx. De søgle sl Pilipplnc1r
ne. -
Cuvomøk sur-link anklagt-m
On- tmr vwkcst Akt-echt en bel.
l)(sl mn Imms Gttwnth Hur
tlingq Bestand-Ding ni· Drin-It
Ruthbutk ut Im« M« cltsunsss Fis
clisr sknl hun- f«i«u«t säsmu fut
Jisnnts lit-«;««lni«;.-. Äi Hut-ding
vilclss uns-Ue (l(-kti«. litt-»li- mein
with-. At. kais liestlis pim H« Him
ciiut Hing tsr itnicllisrtid music-l
musktsligL H skiol unsdslislm
hnuI sit-r Mist »t- c)i"i«(sntli;x Ins-n
konmnsn i. (1(«n.
liceqkzslclningotsnc mucl Hin-.
Unnlchkx wir i hwtst Fahl »Hm
lijzss link til, sit Uns-et semi- sitt
Justiiskmniw til Hi umlcsrsugxtk
(l(-1n.«l7n(l(kr SI. ils-. unstlclolhss km
Utss Muimusy ut ils-ums Kur-this
·jnritlisk(- Icuudginscy Adman
lk)«i-I·s lmvtlis Inlmsbesjciet («n kurl
l«’s«(-mstilling»- »f. liwnl alt-r l-:»m
frism mich-I- Viklneukltorinxxotk
Ädvnkntcsn c-rkl:tsr(sr. ist Js- »f
ginns demsslizsmä wisset-. m Un
vcststmr Ihn-Hing lmts gjmst sikx
Hkylditz i mislig Bistlpetlsfchscslsu
wd ikkv ut mskcs fursigtigs n»k,
du lmn hetmxuleile Ist-siegt Rath
Inm
Undcsr 12. cis-. modilcelcss san
«vi(1(-k(-, ist Unser-s Justitksskomite
kommer til ut inclst.illis, at Gu
vernøren sknl »imI)(-u(ehos" i Au
lcsdninxz ak, ut bemmcle Ruth
bun. 17 Medlemmer stcmte »ja«
on 14 »in-»j« pau Spømsmnulrsh
,,Givms de Devise-IF som er kom
m(«.t frem i denn-s sag, Grund
km- den-te Icomite til at anbot-Tale,
ut der Umwade »Impen(klt-—
mtknt"-Art.iklms mud Guvernør
Hardings"
Komiteevs Beslutning kaldt ef
ter en magst varm Debat, hv0r
under Guvernørens Vennor Yor
de den-es Bedsto kor at hindre en
Sand-m lndstilling kra Komi
teen· — stand-m staat- den sag
seu- kor Dido-L , -
!
Opttsmloa l Iowa-.
Tokio, 12. April —- Optimu
äon i Korea sprodor sig os. tru
er mock at omspsnde hole Ech
øoty «Iigor on ottioicl Nod-dom
so kr- äou ispsnsks Bogoringssl
Das-.
0
Ghi kein-r ni Haku-lu- med Gut-M
As die-cis Mel-en
Nu ringpr etl« alle (.l(- Tau-sue de lcloklc(-r i klaren Sol
’l’lsi l);scl(sn, den stoke flammt-, er syst-let ak Viisldons stol,
Ug unst- (l(-ns Pudspms l)lomstr(sk nn l«il«j(-t- »g: blas-i Viol.
«l’lsi fejrser vj Punle mpd Ulustlin
Nu ringt-!- ;il« all-s Tuns-Ins de- lclulcktsr i erlig Vital.
l«’urk·vn(l(-1- (lt,-n stun- lllasde for alle clo bange sind.
Wts Erst-Isol- iig llcslt (l(-n Illde heut trink-l- i Himlon in(l.
’l’l1j l·(-,jI-(st- vi Pimslcts tut-d Mai-du
Vor Frislsek »F ll(-lt den lusije, lmn gktiir at l)(-1-(-(1(s ns Stehl.
Gtth Engli- j nimmerng de gltulesr sig alle (l(-rv(.s(l:
Mcsn most nmu (l(-tll»j(sr10 Mit-des, sum lmn hin- fokkyntlt sinFretL
Thi Exil-H- vi Pisuske mecl liliultn
Der bar i de sidste ttse Da
ge været alvorljgc Wbelopløb
flere Hundretle Stadt-n Flere
Politibotjende et- bleven das-by
og en Del Politistationek og Post
huse er blevet pdelagh
’l’elegrat·traa(le, tilføjos Jer, er
bleven ovorskaaret klere steckt-,
og Brock ska Japaner- Boligek
ask l)1(-ven Mannle
Motltlolcslson lydon
»Bist Fukmnk ut situutionen
lmk forværnst Eig, skzslklos num
skn ltuvedsnkzelig Korsanekts i
lktllandets Virksomhoch sierlig
den-s i Vlmlivostnk hvjlko sei
ger at fromme Bolshovismo i
lcurois »g- des-km- ist fest-(- (1(-n ind
i .1npan."
Man ansagt-r her, at Forstw
relsen vil blive kruktig undisk
trxkt ak MilitusreL "l’rcwim-l)e
pecber sigmx at jun-make Trop
per bar skndt ptm Pøblon for
skellige steder i Korea Og
drei-Ist man-Zi- Heringska
Tyske Delegater jndbudt.
Paris. l-«)- April. s--- Eis kur
nwl listllxnlsslxtk Inlslctllos i Uns-:
sil« l«’i1·(-nm«tlsi-«mit-l til den Usle
lctsszisrinkz um ill- Wnilis ROHR
Mist-unm- til Vcsrsiiilles lor ist mu
(l(s Freilslcunleisem-on (ls-n Zä.
April. lnnst Svins mi- minltugcsl
csinlnn i Allem men (l(s txslce Dis
lssxzulcsr Wink-s at ville nzm Vor
siiillesk umlcriukx (l(-« Bl. April. -
l)(-n ihm-s Mission stutzig-Ess- nt vil
l(- lzssllts Hi. 200 Persuncsit
Vokk Pilzng I
Oveksvømmelsa Jiumesmwtk N.
l).» ll. April. lliij Viunlstiunl i
lmxx i Janus-»- liivek lnus drewt
nun-ge Familims km den-s lljmn
link-. Flut-e lilov indespnsnset sil·
Vu11(lt-t, sms de kunde midan
tti(-. Moden er over sinc lkredder
um«-mit ZU Mil Nortl for »Jamm
t0th. litt-pei- (,-1- kiflirmlt ng Blin
de l«»1«iiaksaget.
.
Fast-or Johu Flaboraoherz disk
vat- l«’1·u«:.qt vecl on iyslc lutliekslc
Mesniglmcl i Kingslmry (,Jmmt»v.
S· Dakota, til for to Am- Siden.
hier scigt um At blive amerilcansk
Harz-on men lcpltmi i sinnx Falls
nasgtmle m Lin-. liam Burgw
skal), og dct kan hcpnde at lmn
aldrig vil kaa sin Ansøgnjngz incl
vilget. Ilmi sltal have okkentlig
gjort en Artikel, hvori han visit
sig at nmrre størro Interesse sm
Tyskland end kor U. s. A
o
Kopublikamls sojr i Michigan
Dettsoit, v,-9· April· Do kamst-kn
dige Meldimxcsr km Mandaxxens
valg rissen-, at hole den »Publi
ktmske vnlgliste vundt mocl
stor Majoritet. Øl- og Yin A
mondmontot blov nedstemt mosl
amtrent 100,000 stammt-s Flets
tsl, ok For-lagst om gode vojo
blos würd-Ist Rapportor km I
053 ist« de 2,339 Precincts vjser
117,-382 Stamm-er kur og 244,715
stemtner imod Vin- og jäh-Amend
monteL l Den-old og Wayue
Ununty guv 329 at« 862 Precjncts
89,2023 made og 56,494 Unsre
Stenmuscn Der fureslauede kom·
muuiiles chdb at« Deusoit spor
vognsliniek blev korkasteh
I
Zenker plyndros. Mi11n(-apolis,
Mist-« s. April. seks Bimdjtttsr
kom sttsaks fzir IcL 10 i For-mid-l
dag ind i l’00plo’s Stute Bankl
i scsvcu Cornet-H der us et tra
vclt F()rk(,stningsstr»g Insr i 1332
en, og tug metl sig WZUU i limi
titnter og 813,0()0 i b’kili(sdsb011(ls.
Kassxzrer A. E. Kolstiid blev luk
liot incl i Vaulteu
Da Bismljcteme slculdc sivtte
Isig i dem-s Automobil for ut
JEAN-both skzmdte de sig m
nie-get, ut de mistede en Waldale
De staunt-Jede ikke for at tuge
den op, Inen kjirte del-es X’c-«j.
Man funtlt i den Hi Mit-umle
l'e-n;x(s, tut-n (l(»t« mr isskxtsn at« tle
FOR-Je- Fl«iln·(ldhutnls.
«
(-I«iiIII(«iIII-, (’IIii1«.. ID. April. sinkt
It-t Istltngx i FurgzinIIss nICsIl Ist
nIuIl 1 SIIsIIImss IIII lctswiIItiun
«Il S-«tIiII·II ltIIsIIiII, (l(-I« opfmdtw
tle mntlikiutsicp I)I-I(«giitt-I- ntl
l«·t·0(lskuIIt«(sI-(sIII-I-1I til III- tunc-ill
te sixz III l«’(iI·lI-II;x(-II(1II iti »Iissi
litspknsscsnftsisIIissr WI! I·"I-i-(l-k«n
1«I-I«iIII(-I-II csIn i«I·i lIIcIviinIirjIIxs
licsnlntiumsn lpltsv nsdtiigxsl mit-II;
slkslmh pftiskiit llentydningx til
Japanean- wsk InleiiulL l Hin
Ithsindisligrp Form IIIlfIilhs liess-i
»luti0n(«n, at ,,»thp-Insk(- III-pras
JwIIIIInIIsIs hin-Je- influngxi isII »vor
I(-IIsk«nIsI mII fIsi lInlviIII(h"iI-s,r."
Jscsnmms Don-soft, sum l(III«IIkI(-I·i
’«.i-rcsde- liissoliitiIIII(-n,sont »Hu-zip
lIIg()isiII·’ nn- Ilpn IIIIIsSIm III-r
Tit-th- imml li(-s()lIIti()II(-,It.
.
Do made sahn-. Den-»Li, Mi(-II.,
»s. April· l)(-t sm- uIl til. at Pul
l((-t- nietl tsII spvtsI-I-II-l(le-IIII(- Mithi
lIsitet lIins frIIsksistsst (hsiIII(ll-)vs
i·»rslaget. at (1I-t sinlIlIs III-ro»
Iilladt i Michimm III sit-like 01
og letto Vinc-. .
Gram M. Iludsmk du- oIs sit
Ipmrintistidtsnt for AIIILSiIlusIn Li
lListen sit-nie i Aftos. Iit do Tät-re
IIsildcs viIIde Inml on MIIjIIrittst
»Ent· 150.000 RieIIsIIIIsn Dpt skal
were KviII(1(sIsnk-. Som liar from
Iiksagt dette Resultat
Her i sten lmr (1(- Vamlo
vundet on »He-los chIIIseIIdo sejkc
Her blov vistnok nkgiwt tre
Rtewmer for sah-rot ak Øl ojz Vin
for hka Stomime, smn blev akgii
vet mml ForslngeL
.
stomsn i Texas-. Don-ig, me
April. 92 Menueskek thlev dræbt,
heim-d 300 Icvwstst og 81,000,’
000 Skade blev koraaksaixet undeIY
stdkmon i Mindng Nat i Ar
MI, nordligo Texas og Mä
liCs Oklahoma ettor do komplots
«««- -
uod »kki tudvandrmgss s
i
i
i
Texas, 14 i Oklahoma og 3 i Ar
kansas-z Meldingon ()m, txt 8 var
dræbt i Rsevenna, fl’(-x., visie sig
ugrundet.
l nordlige Tean er omtrent
1000 Personer hjeInløse. Telte
og Psidevarek er sendd Hund«
der at« Pakmhuse blev blæst over
md(-, Fakmmaskineri blev »de
lagt, den voksende erjde be-?
skadikxet isllor sjclelagh Rundre
dksr at« dxsde svjn, Icøer og Mu
ler Hng spreclt over idet hier
l
re Rapporter, 75 blev sdræbt i
txt-de stkøg og nedkaldne Tut-eh
Telegkatc Og ’l’elek0nstolpek spat-sk
kesr Viejet1e.
» o
Udlændinger «krjg1«vst. New Y.,»
U. April. Instrukser kra Rege
ringen om at lyislade Domiting
lkcllikmlingesr nieste Søndasg og
tilbageleverc den-s Kautioner
blev modtaget i Manhattan og
Brookhsns fodern-le Distriktsadi
vokaters Kontorer i Gam· fra
Generaladvokat Palmen Ak de
323 kjendtlige lelændinge, ar
rieoiteret i Brooklytt, blev 82 kri
kendt, 218 under Parol, og 233
sendt til 111ternerj11gslejrene. lu
Htkuktjimer bevor-er 1,000 kjen(1t.
ligo Udlwndinger i Manhattun.
sult Lake City, Utah, 11. April
—- Ti kjondtligo Udlændinge kra
Portlund og seattle, som bar
vix-rot i Krigskangebmrakkerne i
Port Douglus her i Nærheden,
sidckn IYnitccl states og Tysklnnd
»F pktrig kmn i Krig, 1)1e-v his
Iiult i Gemr og unhragt paa («st- Tug
til del-es tidligem Ilj(-m·
WWWw
mä----sss--s-s-s
Jordan kundt.
- sw
»
Pra Østris.lczfl)etlhav11,5.
«kpki1.l)en tyslkøstrigske Natio
nnlkorsnmlingx vedtog et Forslag
frei-mal den 27. M.:kts, dot- bun
lszms M(-illcsnnner ak Hamburg
(l«vnii»·tiest ug konkiskerer deres
lcjpnilunk oftm- hmtl der med
tlcshss fix-I Wie-L Ätnlrcs Pol-Max
sin« its«s«l(nt«i«(1r vix-w Ätltslsrtsttigs
Ins-M- ug usskuffer Dzzdsstraf
Ins-hingen umso-· l(t«ig-«luv. er ag
sim haltngot Russlle og kin
sskis l(I-ig»i«i«t«s..-(s1· ukz Hvile nk dis
w Nittinnnlihsttsr. sum hat« nis
Wt interner-eh tsr hlcnst ftsj vetl
m stinkt-n Mit-huldsnxgwsL sum ssr
sending-ist
.
Ungarn Tusker Prod. Paris. 2.
Mit-U Rammrtpr km Hncknpcst
til (1(-n isisicstsikitnske l(’1seils(1(s1e.—
giuiun n!n·wl·s1·. sit (l(- nzso RU
Isesns us l"n,t.·sin·n fursiknstz at Js
mnkots l«’t-(-(l nnl nllts Franken
»F- att ticsn nyis Anna or uprksltisf
sur ist tspjsethnlths ()1-(l(-n ng ikkpl
fms Angst-eh l
l)()knmontet-. sun- (-I· i de fran
ske ug r11111n«nsl(e liegelsjngcrs
Besjil(1(else, skriver Isla(let, viser,
at Oprettelsen ak 1(0111munjstre
geringen i Ungarn skyldtes for
en stor l)(-1 on Manch-re ak Grev
Kutsnlyi i Furbindelse mod den
lyskc Regt-ringt Born-Felsen var
sigtet direkte motl de Allieredtz
sigcss dek.
For-hing- vil des-ge Rom. Rom,
s. April. General Pers-hing hak
fuget ithod lnsdbyidelse fra den
italienske Regt-rings om at be
scikxe Kongen i Muj. Ilan vjl bli
n-, ledsuget at· Col. Lloysd Gkis
com, tidligere Amhnssadør j
Rom.
.
Japan-Its Troppor til Korea-.
Hon01nln, 10. April. seks Ba
tailloner japanäkks Treppe-r son
dos til Korea for at undertrylo
ke lTroligbede»t-, som spreder Zig,
oft-er bvad der meddeles i et
;»Nippu-21iji« Telegram modtaget
)her km Tokio i Gast-In
O
New Inland tot Probibltion
Vanoonvety B. c.,,14. April. Al-«
le storo Byok i New zeitle aus«
-
tagen Wellington stemte kok Pro
hibition i Torsdags ikølge Tele
gram fra sydnezz N. s. W. til
»sVanconver World". Weiling—
t0n stemte for at fortsætte sa
lounsystemet
I
Lithauen vælger Præsicisnt
Washington, D. (.7.». 10. April. «
følge et Telegratm som det li
tlianiske exekutive Raasd her i
Byen bar modtaget fra sin Am
bassade i Bern, blev Antanas
smetonas den 4. April valgt til
Prinsiclent i der Iithanjske Stas
Matt
. III
stillingev i schwu- Weimar,
TysklancL 14. April. Det anses
for rimelig, at saksen vil blive
en nieste tyske Stat, hvor en
sovietregering vil blive prokla
moret. Do Itakiiitsngige Soeialis
stets vides at syslö med saadanne
Plan-etc Der et- erklæret en al
mindelig strike i Knlidistrikter
n-(- ved Zivickan og Lugan.
sverig vil las-ne. Stockholm,
JO. April. Repræsentanter for den
svenske liegering har gjort Po
respjjrgsel hos lra N. Morris, den
amerikanske Minister-, om Mu
ligheden for Sverige at faa Laan
at« United states-. Ingen bestemt«
snm blev nnsvnt i de indledende
IIenven(.1c-lser, men der forstaaes,
at det unskedo Belij dkejer sig
um l()(,).000.()0() Kronen
Misnøje mecl Consuretk Kri
stiiiiiia. 9. April. Der er en volk
sendo irritation i norske Port-et
ningsknsdse over-, at Posten mel
lem Norge og United states maa
wisset-e- gennem engelsk Censsny
hvad cis-r foraarsager en Forsin«
kelse.ak km fix-e til sehst JJSSP
Dampskibo jned Afgang herfra
fletsc- Gangcs jjgentlig direkte kun·
de bringe Posten til I ,. A paa
tnlj Dage
«
Pay-e resigneren thust 8.-x1n-il
"l’ij»»1nkis Neigt-n Pung hat« sendt
sin Rosignnfiun smn ajn(-1«ik·;1nsk
Anihijwulsns i italiksn til Präsi
dent Wilsmk nion hidtil ei- der
ikkjs tisnffot noxxsst Skriiif i SA
gxij Änieiininxx Uiin tiitniatlte
sin Stilling i Rom i 1913. Nu
jin Krigpn H- uwiz N- iij ils-ins
Wink-s ni Hin-I Qixz til RU pan
gin Pan-m i Virginia oxx skkive
Hosio R();.-·-i. hvnd des var umn
li;.-·t ist Lim- i Hosijnjlfskabot nn
(ii-i· Kisikzpn
II
De vaade vinder i Quem-a
Jlunmsal Qui-. Xpril Ue for
—1».- lIl«-«tui(-tni11;011 om disk Re
1«-.---·--jst;jn. sum Hiw taxer i Pro
vinwn Qui-the for nt nfgmst om
Vin- ug Ullivensms Mal ncistisdcss
Oiljsr Pinsjsinsen iilijsp Mr. meldet
»in jsn Rejms km- dn Vaajits med
sij Ma,j0ritjst. Queij er den
uns-sie Prova i Canada, som
ikke er t«(sr. I denne By jsthe det
Zig. nd i onlioifcs Distrikter viiide
Mkjjmsifpijsn Hijse san Htssr sojn
i
75 pPL I Provinsen i det heie .
inmitp (I(- Vjiajio frem i stort
AntnL medij de Tjirre syntes
Iixxegzsidiga Kvindjkk kik ilkke Lov
at stimij
.
Arbejjiorno stiller dates Kraf.
London, 11. April. Arbejderpar—
tietg Exekutijzkomite vedtog pap
eti Møde i Gank en politisk Br
klæriiig, hvori den koriangojy It
Predskongxkessdn i Paris nu sksl
glatte «sin(- fendeiøso Diskussio
nms oxx Siutte Prod i Oversnsi
stemmelse med Wilsons 14 Punk
ten «
Arbejderpartiet tot-langer os
gaa, at Forslaget om tvungsn
Krigstjeneste i storbkitsnien sksl
tagos tilbago, at Rose-ringen sit-l
holde op msd at blanäo Its wilåsz.«
twkt i Ausland- Akkyrsh os It
de britsisko Treu-per IN W
IMI «! Bm1«Æ-KW"