Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 29, 1919, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "—
.,Dan8keren«
IT Mssdss 00 OPsYcCsLscss
Z BLAD FOR Dkk DAISKI
Pol-K I AUIRIKA.
mlgivssl as
onus-h Luther-a Publmusx dasse,
Bleir, Nebraska.
Winken-n« lulgnuk Unsdss i bvek Up
Pris pr. Ast-gnug
Ve Poteneklcs satte-I- sl.50. Ukllandet 82110
Blsslist lrcsmlsscs i Pol-aliud
Bestjllitlg. Pest-link Adressefonnclrlsg
Otm mod lkniltszxslse as Zions til
lllmlests lmjlmlsl gilt-euere
DAXlsll LL"l"ll. PUBL. Acht-L
Mit-in Nelpmslcs.
Alle llidksg til llimlets lnclhojd —
Korrosponddnchk, Aldamllingosr ost andre
thilklek — set-des til clets limlsktsn
A. M. ANDERSPIN. Miit Nehr.
Eulen-d at lllaik Post office us second
slass mutter
Accepmuce for Mailing It spocisl
rate of postago, provided for In sec
tiop 1103. Akt of Oct. Z. l9l7. author
lzecl on July s, 1918.
Advektising rat-es made known upon
sppllcatlom
1 Tilsælcle If, Blcdet ilcke malt-gis
regelmæssfgt, bedes nun ltlsss til set
Ieålige Postkoator. Ilmlclo ckctto lkke
Hisle Me- man heaveacls cis tll »Du
sketen"s Kontos-.
Nur Los-me demand-r cis til Polt
Ioss ovektekek i Blstlst, out-ev lot tt
hol-c lws det- ellek tot st- su Oplysnlag
os- tlet nettes-solc, bede- de slticl ons
tsle, at de st- kvektissemevtet i dette
Blut Vet vil vol-e tll gemiells stotte.
M siduey, Montem. Hirn-»t
Passt. nennska UN- j Montana
nzsdor vi disk disjljgxssp Thith- -.!ir
kan tnsnkes. l Das-n -!(-n It »n
Fnrmjdtlaxxthk vjsor "l’(-t·mmn(-k(s
rot Umkring 40 Gr. msessr Zeiss-.
og saadan hat det væket nn fut
langxks Thier-, mesn dtst est- sla »g
saa den fineste Yintmx jssz Mr
set her i de 13 Aar-. jog hin- m
tet her i Nordvesten
Vi er endnu ikke kærdigo ins-d
,,Fln"; det- er ikke saa fein Til
kwlde blandt vor-e Kirkisfulkz i
Gaak besøgte jeg da 7 Sande-Um
Familien hvor denne ubehageljs
ge Gæst et- paa Des-is ;
Den endgsljslcslnthstsko kir
ks pwdiker Evangelist i Ohio-a
so i uæsten et Dusin spros. l
chicago og deas umiddelbare
Nkrbecl et- dek 106 Kjtketz hvor
IS Meduse-läg prwdikes Tysk
Enkel-L kølgek newsletter-; der er
50 luthekske Menighedek, i bril
ltc der tot-krimij bkuges Engelsk
svensk er Nr. 3 used 35 Wenig
hedets, som bruger dette spk()g.
Notsk bruges mest i 30 Menjghe
del-· Der er 7 dansktalende Me-!
nigheder, 5 know-list 2 polske,j
een 1jtbmmisk, een lettisk og tsen
Uenjghech hvor Tegnsprogtst
brnges udelukkende.——l«uthekan.
De militære -Autoriteter og
og Luther-m Brotherhood. B·-—
stykelsen kot- qutherhmuL 13)»-«
njngen ved l Skole til l d l: in "
neige af Spokkicerety Ort-at LakHJ
Ill» hat- faaet folge-mic- stumle
se km Marinedispamsmentcsf: ’
»Man er nu i Fast-d ins-J at
korbekede en kuldstiendig Histo
rie over Great l-ak(--statim«sus
0kkjeersk01e; den skal indehOL
de stationens Historie til Kkigcins
SlutniIUL Den Del, som Luthpmn
Brotherhood bar tax-et i Arm-j
det, udgør et interessant Aksnjt
at mevnte Historie-. De bedes
del-kot- 0m at indsende en Rap
pokt om Dei-es Organisation-g
Vikksomhed ved erat hattes
stationen. Rapporten bør bespi
de med Krisen-s Udbrud og gaa
til Udløbet ak sidste IcvartaL
sapplerende Kvärtalsrappoktek
ndbedes indtil Icrigens slutning.
Srna-stutzig som hat almenmenne
«skelig Interesse-, Episoder, som
kostet- Stkejkhss over Motiven-z
Raskhed og Kraft, og mange go
äo Potogrskiek vil viere nieset
III-sende. ' ’—Luthekaneken.
W I. C. Im M. Past.
Bran og DIE s Reduktør var bau
clo Bekevdte og Venner i vore
Takt-o Ast- som Priester i »dem
makdgnske KontereneeT Hans
»un- ogsu vol keudt at klett- ij
soc tote-noch Mo Birke. Der-i
M bot nost- Otå om tun sit-er
geude Stilllng i Ich-keu. Og
Grunde-n der-til var visstnok hans
numgcssidigcs Begavelse, der hin
»(,lre(le bam kra at bljvo specialist
Ii nisgxcst enlielt Fas. Han kunde
hin-e fzsltlt ou Post vecl vor-f tem
logiske Bornio-im men vi tvjvlcsy
csm lnm selv lau-de linnnet uds
pege dot Fair. lsim kcprestralc frem
for amer Han -ar llngzsnmtikor,l
Excsget og Historikers -- alt i een
Persan paa samme- Ti(l, som lum
var Jesl lijemmo i alle priiktiske
Pag. Past. Bruu vil blive Sen-net
kurst ng kresuxmcsst ved vore- kir
keslige Moder-. . . Past. Brun bev
cle altitl noget at sigcs, sum var
werd at hure. III-n kund-I viter
uenig tue-il häm, mM man mants
te lytte . . . . ’l’il sin livslangcs
Visn Past· X. E. Aue slmsv lIau
lige kzsr .Inl bl. a.: »So-klum- l
lia· Tak for sannst-rot lusr pas
slokclk Saa fiiiir l lia« Tals for alt,
l gav, og for alt, l tng jmml i
YenljghAL uden at ringeagte dest,
for-di det var san lidei. saa fast
l ha» Tal( fut- Livets tmkastp ng
lange YO, lnsorpaa vi lmr ran
dkeh Saa kaar Gud lm’ Talc km
sin usigelige Xaade i Tjd Og
Essighecl!" —- Ja, Past. Brnn vat
en trofast Ven og en traf-ist og
clzsgtig Arbejder i Guds Ich-Im
ÄANDBLIGZ sKATTU
som vi skylcler Amerika ox Heer
Iig vor Biterslægt her-.
ll.
..(J»nnn«n Spnsire l5·«k"8
..llz.·InniIl." ils-r sont sum-m l)l(-V
uilxzivest 1917 isf (le« cktig(-l-k(--ln
tlmrske SinufmuL der slclste Ef
teraar slntloilss sjg -mnm«n. ok-l
;sum nu mlgzur ..Tlle l’ujti-(l Lu
!(stl1ssriin ("lnm«li in .X1-l(srj(-a."l
Inn- stcms Purlrln for ..lZu()lc »k
Wuksllip." sum Goueriilszsnmlksn
udgav i lsssi. sit-rlig » llon da
mier uslprnsgth lntlmkslc
Ue-. der luir samlH ug »das-lud
(let demn- Bug·leer i et l·’«-r.)ril
tue-d Ums-n til .,Ths- llxmniil"
.,V(-(l Etlaklpejdelsen ((’umpila—
tion,) ak Sahwlmgen llur Komi
teen skigt at mede Jsst ztorst
mulige Antal af alle Landes- o
Tiders klug-sinke salmer. swkllg
disse, der ble til l den prutest
satislke Reformatious Ticl U
tlens AaUC Den hin- anwnclt clmx
littekinsck Maalestuki Furtjeneste
og Bkux pas alle Sehneka nie-z
den endelige .,te-t" hat« ins-ris
Overpmtcsmmolse unscl d-» In
thekslce lclrlies Tm isg Aaml
».."l’lte Hymne-F adslciller sjg
i Okllnjngkkn km Eies ihrs-»r
engelszk lnthcrslics Ball-wimm
deki. at den et- ullkn-’m,jilc«1 i luhI
Harmoni med Kunden i Linn-Hi
en og mcscl Kirlcemuscts evange
lislce l’rit»·11-;n-r. I)·«r«n-(l Flut-rn
rksr ils-n osftok tut-re- mnl H Äms
lmnklretlp til klen l'lan. som ll.
Jl. Muhlenllerg aeluptcretlej tlon
fest-Este amerilchske-lutlnsrsske sal
1uel)0g. ’ ’
Saft skal vj nusvne enkelte
Trile ved Bogen. for vl gaur use-r
til at paarise clens Purliolxl til
danske sehnen
The (.«-. s. llynmal imlellulkler
577 Salmety og ak ilisse m- 180
one-satte salmelx 117 km THE-.
45 kka Latin, 9 km Gras-sk, 2
fka svenslc, 2 fr- Danslc, 2 km
Frau-Sk, 2 km Italienle l kka
Welle At« de tm Tysk over-satte
salmpr er 7 ak Luther og 15
ak Poul Gedicde losem man kal
dek »den støkste at de tyske og
lathekslke salmodixteke." som en
Mterkelixlted kan Mvnes en en
xelslt Dame, Mias Catllerlae
Willkwoktb, køclt i England 1829,
ils-d 1878, hak- oversat 52 at de
tyske Sslmet til Baxclsk
- De 2 Sahn-r, der nævnes its
damit Bilde, er: »Motive-n Nst
"ox Treus-ol« ("l’ln-ouxl1 tln
Isixbtf o! doubt and Donov-) of
IV. S. losem-um ox: »Det si
uet na til Jalotost" ckbe lap.
py Geist-us contes ones not-)
It N F. s. craaätvix Man don
Ins siiiuo sslm owner »Pol
anbot tot Jst-k- ox Eisin« bu
Flut m Fort-tm- st ox
jskgyätvjx M Ovonsttey m
Seht Ist-how et- lmø mi st
f——-?:
Vi got- ujmmsrlcsum pita klette,
ixt ch-? liun or ttigtst 4 (c3) Sal
sit hulis den III-l
xsrkv j Skalldis
t« ssr insng ingssn
tut-I- mssil t«
kltkskslcss
l
k
n « x« ji n -(l
i·:-.-: Nusgsp . ·i«.- links-tm ist man
!i:tl.l-,-t" Illssst xZ«l--l·1- P. Gekhakllt
-1--;1 Isitslssxsslcks list-loss« ittiksto
Sistnnsilixstplx t"«t«ill ils-: txiltsr paa.
cis ;«---:k —’(«« Eklcis isnsltxu hin- »p
klisgsst .’2«-n l-itlt-s1«—.l(s- Kler I Nur
il-—n. tslhsls i Ein-ist l«"«-llil llclce dom
Nitlms«sljgl(stse.
Blick instit-NO disk lmr lsvggesks
H» til l..s«7 :"1-(,-ml«»1« Jan De kon
«l-·I« .«-sl Eicle tut-«- sppukn Bogen
link H-« «l;sthl( Jltslmll..«x. P. Bergs
Uns-»Es ...X!n««. Its-us him Skitl
t·;tztsl«« Äms-sit mal-» hwsk en
Tuns-sc- ·-«.k fis Imrskth Linde
mzlnss »Ihr-in ij lnshgess" ugx
.l31··x««l t’t«·-sn. mit lljtsrtHs Tran
nk lElnl1·-«.«
Mesn ilsl—lilllik,«2 zit« clmn Vl pas
lkiuhlc hin- j Ot·i«1-—:istttslse, hat«
»Dein (’. S. llHnnitL stmletlissn
Alt-usw« Hml l Himmng lÄll
glssry lm ti- txt-il »k- hlxxhk Lin-et
(lk-n Il«-1-r«, tlksn 1-«t«,thsk.st- Konku
nnstl .I·Tt-es PRIN- tsp the Lord,
this Almjghth this Icinkz Of crea
IIUUJ . Smlp Jtssllsx VI CI lUT
rlklpwiJ Jkssnsx at ’l’h·v word-.
« Umer Krist. Jst-s til os send
leml JTMH Uhu-ist. he present
now-. l)lt Onl. si Thul. som Dog
gesn kmskssr tThy XVIWL 0 I«0k(1.
like gontlss tliswsfk llvorledos skal
jekx most- O hun- shall l receive
Thisos — (l··n tsr ils-L nie-get kor
t(-kr- usz l t««rsl(·-lli;xe Vers km
Hinsan Oversnsttsslscs nk stimme
Poul Gorhardts Ruhm-L Vor Glut
ham er saa fast on Borg OF
mithtx fortkcsss is »m- God), 0
Ihme lmjt forluuinpt lO SICH-Cl
llmd now wonnthsil). Kom- Ilvli
limian thut llekns t(·0me Holz
Spjrji. Und and l«0nl), Pra Him
len hojt kom Budskab her (Goo(1
non-s- fkum heawsn the Insel-s
bring-U Eis-ins er mit l-jv i Live
((’hrlst the like of all the-Hv
in;k’«. As Dylisens Nod, o««Gud
til dig («0ut ok the depths 1
csksy to Thee). Er Gnd kor mig,
san træde tsince Jesus is my
Meint Detme sidste i Its-Tot
Iersemaal end den dansk), Nu
htihsk Mark og Enge (Now»1;est
leih-am the alt-dow) It
Disse U saherspmulixysf eule
kelte Acke, hu- c. s. Hymmxlj
nltsaa tjlktklles med os, wen det;
et- jkke salmeiy der et- ak thing-It1
Opkindeliee ellek over-Etat km
Don-Th
Saa Yes-alm- vl og til ..l-uth(-1«sn
If«v-1tisar3·". De kleste If de »ver
irtos dank-Its Sohne-r som et
.mu-t menfok eftek (’ .ll»xm-E
mal findt-i ogsaa i Luthismn
lkzmiuuxv »F Hen- audris, alt i
ill: 53 klanske Zahne-u mo« vj
ilml ilikis trustte Lassen-n med
at ais-mi- (lem. Äk de 55 ist« 29
a Ill) tif tlanske Sulnnsdjgtertx og
ist« dem skal vi met-ne anglo
Der er 10 ak Kingo: llcsnse »Je
sus, kom at rot-e (l)earest Jesus,
dksw Thon near me) Lov og Tals
ok- evig Jer (l’mise to Thet- and
a(l»mtion). Icnhveiz som tros- og
blinkt- døht (lle that helles-es
and is boptized), 0 Jesus, ski
dp Jesus-, dig (0 Jesus. hlessed
l«(m1, to Dies-V sue skol da So
taus Rige (’l’he kingdom sitt-w
foumlod), skkiv dis, Jesus pas
mit Bier-te (0n my heskt im
print thine innige-L Ovek Kedron
Jesus tut-der (0ver Kalt-ou Jesa
tresäetb), som den gyldne sol
Lkembrydct (Lilie the golden sag
smadiag), III-or dejlig sst
Gads Ich-be ist-u Elle-w tsik the
Sinn-eh ok clujjst shall staad),
Din Kækljghech o store Und,
(«I’hy love, o gut-sont Lokcl aus
M).
As Brot-on at der-: Her kom
ms, Jota-, dins stut- ('1’hy littls
ans-, ils-r Lord, are Is), l dogz
ne West-leiht (1v this var lup
If MM—M), O Palale
dir M o- der-et (0«» Pathos-·
w Th- IML ptsssil), Its
ruf Lka III-or ist am tl
Islk di Max all this was-D
op us- os M O Ists-h M
pro-P, Pia stokcs III-jä- Hok, yi
tlIe kuunt us ligln from besava
lslis
ka Trilsnkzsisl
«
Ui
n EIT·
il sillIl
lngtsmamn
Igetmcm Nat
»Nun-ach the nigltt
itlnl stjkk()!t':l.
Mr
ufnsxultv
klansko
Potsritllsp
re
« I
l
tss
.·Y.".
tlt’l’
--«’ll
.l.
i
.
-- I
(l -
Oll
lIvjlke
vi
slml
privgtig Jlnstv
l)(-n sigInsslis Das-» Inn-il
iU day. full
. Ulsjph Wls lleslIiIltl-. — — Dile
lmlv andre als
mindre lcssnlltie Por
..s;l'cI-'« :N(Ij
l«l··«!«
gur
xj Itsk ul
esr Hm esn Sink
.l:«spl«- man
fang-ku
pur
f »H«I'«
isn Ost-r
innt-gi- af vol-o
lmr jin-I En
.'.l« as ihm-ki
S.-ilkn-s«ls::t««I«(s tsllpr du«-le (lp1-i11
nsl fulilt mange
xi Inn- lmmlc paa
Ihm-Ex- l·)ngis1sl(. Ali-u del est
ith tIsr link
lmisllssrtill
Hkmlrss
HiIa now-I kn·
Ist-»I
t-l’
»i;
ilioniliss Sah-W Isl
g««l-Z-: - willst-ink
«1.--1—.
- silil
HNUU
Ctllll
»s
—- Xj
(«1’ Vnhs Hur-l
Tilk slcxltligex lenll
Luther-an Hyman lkiir tit
—«Iii Iniuigss al« rot-e lieu-Uc- »g»
;I:·!1J«lks) cliIIISIcp Hzllnusr tin-kl. !
Pius TM lnskliigesr vi.l
it! (l«-t H« Inegcst fim us mkcs Sum
IEU ilinhko Melodien klor (-1" ta
gist met-l. Der furelmuumk liuIJ
HWt al· A. l’. Berggreem nemlig
’...l:«e-n mal-(- lxwr en "l’uItgc-,«
isan til Ll Salmotn Ssa er cler en«
slicslkss at Wiss-H smrljg kan nim
-11e-8 »Den sjgnede l)ag. snIII ri
VII -
l«"»1« mTigt skul vi slet ilikcs
lintllinle US jsua Melodie-sue i den
!n(- llug ---- liun (le-tte. at Clcst H«
idltfor TM ak Vore kundtes og
Ende-Je tlanske Jlelmllek, vj kin
kler det.
» l mk me danslce Salmelmg
..I’salIn(-l)ug for Kirka ug lljem ·
lmk ri (-ii. 100 Salmtsr al· Hin-zo.
ils
Jst l
w
dilltllllc
llll
Hi. 120 at« Grundtvig og m 50
at« Brut-son. As Ingemimn W.
altsaa uIIIkrjug 300 sslmek al«
klisse vore five bcdst kendxts »z
nusst )·11de(l(s clanske Salmedlxk
ten-. US san er der lIenved 170
Salmcsr at« andre-, mindre kenclte
ilanske l(’0rfattorcs.
Jlen hvml er Sau vundet vecl
donne 0versigtl Vi meinst-, der
ek vumlet dem-, at bekseknes Op
mærksomhed er ledt den pas,
Amt-Iedw- vl i den Heaseeude
ler stille-de Er der san sen ellor
klere der et- slcjlcket til at tsge
tut pils at oveksætte uogls St
voke hellste sslmek at Jan-Lepor
tsttere, sag koteliggok det- an
en Tllskyndelse til at gøke det.
Der bat- i mindre Kredse va
ret ucltalt Tanlsce om at udgjve
ou slags Tillæg til C. s. Hym
Hual Det kunde vel san lige Sau
Isodt bllve et Tillasg til Luther-an
l llxnmakzx
« Og det- er, satt vldt vi »Kl,
lnuget i lietning sk en HIgelslc
Isalmebog on samling as Unsr
Zasttcslser km llansk m. fleu- Rol
mek. malt-r Arbeit-lex 02 cler tum
kes vist Imu at mlgive klein tulkn
Notlor og san ltcsnrise fut- Melo-«
disk- til kurgkelllge chale Melo
disamllngeh netop for at faa Jtsyis
Sunget mecl dnnske Melodien«
Tanlcen esr Akan volk, men klet«
fokekomsmer os. at klcsn lim- den
l)e-t)«(lelige Mangel, at clen ikkc
Iiver vol-e Yngljngek og Pister
det- lmkcle oplaskes til at synse
von-e ymlecle dank-lit- Melodie-gen4
bleloclisamling i Himml. slml vol-«
Ungdom lære at elske tot-e den-!
Klio sslmek i engelsk Mede
ringt mecl danslko Melodien til·
Sau mu do luno sslmeme os;
thslocljetne tot Øje stumme-L Dcti
Felder cl- ogsaa særlis do nagt-,
der til syngs dem Ined Orgel
tzller Pimospil til
--- owns-— I
»Um-ID- 1 von ausan
das-um
l min Musiks- Arfiktsl »in »En
lmd og Humor-bejde any-Jede
jeg, at 45 anoder finsenede nig»
den 14. Nov. fortsige Aar (1918)
til eot samkund under Nin-net-l
,,’l’b(« United Luther-an Hinrdtj
in Ameriea." «
Des-me sannnenslutnthg fest-te
naturljgvjs med Zig, at Je tol
erksomhulok i Japan —- »Ge-?
noral 00un051"8 og ,,17nited Sy-l
uod sont-h«s ogsaa glatte-de- Zig;
sammt-a Inle pag Missionsmavs
ken til eeij lutheksk Kikke j Ja
pan. « ·"
» Pot- vore Mission-user og Denl
tot-mode den-h Kjkks er der il
dette Tilkaslde, kua est ak to at
gxire — einen gaa med i et onigt
smaarbejde for een lustbersk Kir
ke i Japan eller holt trækske og
nd af Jlissionen j Japan.
Dotte sitt-sie hat bsserken vore
Missi«n1usrer, ej heller Rirkerask
dtst Kind til. ektok at Herren i
rigt Jlaal hin- wlsigncst vokt Mis
sionsarbejtlo i Japan. ,
l«Jt’te1-knlger1de Resolutiijner ak
Missiumkskekne sog Icirk(«ma(lct.
samt on Redegmselse ikk PastoH
Molqu frestnlkkgsgos den-ed tjlj
Samfnmh Venners Orekvejolsej
km- Aursmmlet ;
O I s
Vor Japanmjsslon
Til kirktsrimilsst
ful«
(l·-n !"-)i««sn·-·l-s ilssnklus Hang-plile
liitl1--i·-l(« Knle i Ännsisiliik
Nun-ich lleinl »L- Vplxiizneslwl
Jl(-«ll«ul:.-ssn(l«1 — llissisliificin km
..-l«inl (’-snl’est-tsin-es" Aar-mode
willst-Hi i Kinnikknnil 2(l--26
August il. Ä« isr Wl i sig stslv
klin· inle ist«-n jms vililss Hist-ni
l·««- inif cis-im Vodknnnncsnile l"0«jts»
m Pius llisinnsislminzzcsr til sur at
klar-Enkel inin isgzssn Stilliiig. !
».l»inl (·»nl’k-rssn(-(s" lim- i slo
giilstis um« Äms lisift stut· Il·-t)·(l-«
«in sur sein« jnpmwlccs lutlissrkkd
lcirke iilcst den puii Wink-m Ihm-«
ils-is lmr Mian llicsrlpnns um ocsn
stur l".s-ll(18 »in-qu- l)0 ins Sinn-?
lnntli Jlissimusrm link ilclas nlcsnel
linsl list-miner at kendo nipnl
ri or lmnnntst til nt solt »s« suml
Fast liaistlos i liiixtns ozz i lnlnsl
Hort-ing. Moll li lmr all« litlst4
alt-! siilsxtv Aar-titl. at thn stark-«
..Jl·«1·;.ge-r" i Aniisrilca no(lv(sn(ligz·
lsis »in-»Un- nimlfcms tsn Forml
(ll-inzx i vnrt insllsxnlN Forllnld
lust·nile-: Kam sure Tanlcisr link
Lan-la- natnrligt vix-rot mesxzcst lupl
sknsftixxtst mpd (l(«tto Spkskgsmaall
llisk » us ..(lnnsl(e« Mississ
nirnsr e-« smr Glis-di- og Opmmlts
ring. at Missiotmsrenm al« de to
Amt-is Sanlkund (nn for-ernst til et)
bat- msret de første til at nd
tsle deren Bekymring kor, om
vi iklce alle i Pkemtiden Skulde
kunne kortslktto Dom set. Unden
».10int Oonkcrcsnee« Aarsmødo
Aar vat- dut km- Porslag as en
;.smekikanssl(" Mission-IV at vi«
Prodag den 23de August lod
,,«10int (-’oukerence" ulnrisndelige
Portetningor lnsile kol- at take
dssnncs Sag under swlslig Oveks
Wjolsa Vi gemieden da pas den
Dag- llver Mission for gis kot- at
dmste den sag og fol- ut frem
komme med lzetiisnlming og Por
slilg til et Is’sollesltnisde, der vgl-;
bestenlt til om Aste-nen. Da de tol
Resolutionek sag vat- lileven old-»
lasst, og vi nlpd I·’orundring Hans
pas den knldstændige lcnlied i
Onsker ojx Planely var del- ililce
andet nt giltst-, end som Dr. Tip
pard fokeslog: »Der us tllanlc
(lo(.l!" -l(«;k mwnpls disse Ting
knr at Use-, at vi gom de knnua
ilclce bar krjsliet fol- dcs innre fut
at full destte sitt igennenk
Vor holles Begæring
er alt-Inn denne: ;
l. At llele vor lutllekske Mis
sion i Japan ikke længere Alml
viel-e bin-e »joint," men eet,saa
der kot- 1·’remtiiden ikke er »dan
Flie« og »umerilmnslte« Missio-;
nqsrer eller »den-dre« og »inne
klägliche-« japsnslke Pkwstch B
vsngelistcr og studentelr »
2. At fiele Akbejdet kommst
til ist statt under von Mission
styrolse i Amekiluh us der bli-«
ver sama-e Regler og soll-me Ret-»
tiglleder tol- sllo hol-ade
3. At Missioasstykelsen i A-»
met-illa blivels en Japan com-!
mittoe of tllc Mission Bosrd ot.
the United but-heran Olmroll ot:
Amekioaz" hvortil sen ellok kle«
ro Medlemmer ch sDon korouodes
dunslke ev. lallt Icilslts l Ameri-;
ka kam- Adgang mod like Tales
os.stommerot· l
4. At den koronodo D. e. H
Ich-Ich som bidtil, jlcko alelle syst-;
ter de stimme Mission-steh Mit-J
siousstationok, inwka Mut-J
Evangelist-eh stlldenmr ok so«
dke Arbejdeke, man It dot Isid
tidige lntilne Pol-hold wolle-u
D. t. d. e. l. Ich-les ok’dolls Mis
slomprok fort-Otto
sAtU k...d0.lxlrkel
Promldsll solv bostommls, ltv
Rle til at »ptago, lnsillce nxe
Missiumpiseis clcsn Yil Inlsssndm og
livuis um«-«- «j.-ipmsxl((s Arluxjich
ro ng stinluntssr clisn kein jamm
gxis sig sit stotte-.
« Yitti II--lt.il(it11’ tiit D. l".
ci. is. I. KlkliH iti«ii(- Hislllgs
»He-» ·.i·-» i«i-1ki1 i-»
lt :i l" l ,«
l. Sum liiiltil tin-sit- tlsjn spli
lkustpnnnplxts ist« sit-? isurligc limi
;.s·«t til di« llisl zit« aniunnissssis
llt’ll.
'.’. sum liiiltil lusliulilms sie-n sle
summi- Klissiunxssisxsiz Jlissiunptxii
ti«n»r. «j«z-«nns«liss «X1»l«-·j·l(si-». Stu
titsnlisr »..s.t·.
Il. Sinn ltj(i’ii lnsiilku«3·-«l« Inn lis
wxx sil« siins »unt- Missisiinsrssiy
inmi· ils- » hljcsxnnns zum Music-,
ins-n vil cltsxsuriislcsik (-t«t(-i« fusilsss
tlissiusiislmimL inmitt- iiimltirwo·1
Mosis-«- zif ins-ins lutltssrxlip Miss
sinnsisresis im Japan umlests disk-IS
l«"tsi’i». iinsilsstn I). l·. si. c-. l. kir
icm Jliikiunnsnsr wil lusjligzlisstl
ugsnii kun tiilis Jllss-iisiss-n— Ank- i
kl-- itmssrilmnkkss Ki1·l(csi·. ils-He
kam iixt fin- Jltsniglwltsknes li·ji««1
nis- liiiw gml Viiskninzz i heil-te
ihn-ing.
llvkulvil l). t".(l.(-. l.l(i1·
kes visides Hsck tlen nie
()rilnin;x?
l. Den vil fna i tlcst mindste
msn anl Als-n pllms tie, der imm
iner meil paid ..·lajmn Cis-rinnt
t(-(-") i sin Jlislt(-. dei- mn knist
Tiil vil san ymiskn li(-t)«(l(slig WI
vidtst lüsmlskkils til hole dcst lu—
tliisrskp Arlnsjile i Japan. liviid
lmn fan. um nimm-. i Ramfmp
ils-s nn link: »g- Jiitto funli don
no Japan (’»nnnitt(se" vil fna
tin-got mal Jligsiuuen liest-nein at
seist-S ojz vil lcminncs til at snstte
sigz gimslie liestyeleslixxt iml i vo
th Pol-hold
2. Den vil konnt-m Sit Mndlpm
isllisr Motlleimmsr zum Hütan
(’mnmittoe" fnn linsteminsnde
lnilklydelse jin-i liele der lu
th(«rslci- Arlmjdis i Jana-L Pan
klennss Mundt- lcan der tmskfes
lkestemmelse om clen bedste Ord
ning pas alle Sagek i For-hold
til liele Arliejdets Kam-, uden
at det- skal taxes Heiisyn til de
man-se midcsrokclnede spat-»Is
nmal, Som liidtil link meldt sig
san ofte, tot-di vi link net-et tro
Missionek til Trods kor vor
Joitn Confetenee."
OF naak vi tiknkets paa. livor
overordentlig lidt D· k. d. s. l.
Kirlce link komogt nt kontkolleke
dume Mission hidtil da menek
vi at den gennem Japan Ooms
mittee" vil san iklte san lidt
met-e at Sige end Tilkusldet hids
til list- vix-yet
kl. Den vil san liess-kommende
Indflydelse pas Prassteseaminnki
etc l·’kemtid og Dritt, — lind
den tilgt iklke link liakt sliidtiL da
Semiimkiet link wes-et kontkolle·
'
ket absolut ask eesn Mission. os
D. k. d. is. l. Kirlce kun hat- liaft
den Pligt sit-holde en Linn-r ved
slmlen niml at Lan sine Studen
teis iuldannot del-. —- mild-Ist
talt en ins-gest utilkreilssitillende
()t-(ltiinxk, sont slet ilcke or ges-et
at ndcsn likydningen
llvad vil Missionen
herude vinde ved den
nye Ordningt
l. Nogcst lisgnende Dom de Il
licerde Muster vnndt, dn Gene
ernlisiiimo Poch blev Leder for
bels dete- styrlce pas Vestkkow
ten i Europa.
2. De tke Klissionors jajianske
Akliejdeke vil komme til at stos
Siunsmon sont een styrlce over kot
de stokc Nisus-cis lind det- et
saa lunsst kn, dgl-sind link Fjott
bidtiL Dot- liak cito, for ofte,
blandt dem vqsret fjirt den gsnis
le Tale-: »He-g list-et- Paulus til,«
»Es-g bist-er Apollo-i til,« o- It
den Grund er Icrwktetne ikhc
cltid blos-en anvendt pas bod
sto Mit-da «
3. støkst Betydninig vil dot
fss tot- vort Pkæstescminskints
Dotte er den allervigtigste Ossy
as vort Arbojsde, oin vor Icärks
alt-l kanns Im Mai-alt Osmia-,
gen i dctto Land. an vi ilskp
opkostke et dyktikt iadtødt Proz
stock-b, m ksn vj like-as cost —
nodlæsso vors Tauben tilgt- svns -
sidst for da hin- vi inkoa Trog-,
tid Dei-tot- st- dot at dop
"stiirst-s Betydains at vi
M tot-endete Its-tm- Its-»Is
Inn pni donn- M at