Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 22, 1919, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - -—: H
skøtme Dag hen for at sc- pag
et Lokomotiv — et saudant Uhyre
bavde de aldrikk set kxin — sum
de to gmumeltlugs Polk siin staat
og kilosukerek over »Tingcsten",
sjgcr »Mutter-« til ,,Fatt(:r":
»Der gaur uldrig;« mon »Mu
gssstcn" tng jntct Henan til de
kriunIcs Äuskuolsmx Pluilsosljzx
fett-or Lokmnofivef uf JStNL »g
kmmlo »Macht-« mal-ts- mcsd Fur
falsnlsslsch ,,Fktr! dist. stautlscr
al(ltsi,s,x.«’
mesrk saiulun lmn vj ligc sinkt
gudt sige til Os- Sclv med IIcnsyn
til Engelsli. Des or bunt-le Lands
spmgot »L- Icirkvsprnget Ins-d
TidetL IIHO H- Iivmskssn .,Um’c,-r"
ell» ..Me-n·ks1-" wd sagen« Der
smnclsch widrig-.
Entan on II(-musklitti11g. Alt-n
Iwunlnn dick-l vi san stillt-. »s?
Nisus-For ssn stnr l)(sl atY wrt 1«’nlk?
I Hist-hohl til detto Spptsgsnmul
Inn- jeg lusrt Smk af en frei-lob
lnelt Art -— »nur-km Madam
Noglc Wurm-: »Und »F holde lma
disk dunskc Sprog sim lusuge smn
muljgt». Andre waret-: ,,Ne;j,
lacl os lusugo det Engelskcs Spru
sim hurtigt 80111 n1uligt.« Ende
1jg er (1(-k en Dei —- vigmnk dmch
stunk-te Del. der giver dctte svar:!
,,Dans1choden vil vi se at tin-Aus
Its-a bedstc Mus(1(s, san Imago
sont det kan tjme Herren-; sag
hedstz men ved sidcsn derak vil
vi ældre laer der engelslce sprog,
det bcdste vi kan; merk vors
Bist-n skal Its-re der engelskc
spros, saa knldknmmeut, som do
kun; thi den-ed kan de beclst
tjcsne band statt-n, Kirkeu og
Wiss-innen
G. B. Christimmcstk
CPortsættesJ
w
WZMANSILLUTHBRSK
KONGRBS.
l Das-, skrives der til cps nnd-Dr
21. den« holdes der i (’lij(-«,s.-« en
lnthersk Kunz-reg. sinn nieste-s ut
skulle blive liistmsisk ug bete-ni
en ny Periode i den lutherskes
Kirkes Liv bnude i desto Imnd »k
i Verden.
lconjzressen et- smmnenknl(lt— nk
»The Natinnul Luther-In Umn
cil« kot- at organiseke en 850(),000
Reeonstruetsenden-ice Kaum-ig
Uc.
støkstedeleo uk des-te Peud ag
ter man at bruge deb- i Krank
rjg, dels i Pjnlund, Bstland og
Sorteltuvspkovinser, Reste-! i un·
dke Dele uk Buro1)u, lnsok der
tkasnges til Assistanee.
Kompagnens Betydning ljgger
jkke i selve der Paktum ut til
vejebkinge Midler til lteeonstkucp
tiotw—’1’jeneste. lukdende Luther-u
ueke tmr, at Fersynets Time er
kduaeh da den luthevske lcitske i
dette Land man evektage bettel
sen nk den lutherske sag Yes-den
over-.
Den Del uk Ein-»Im, lwer den
lutltekske Kirke er sum-k, jigger
i Das-; j en kuotisk Tilstand Bert
set km der Anat-ki, det; net-stier,
but- den lutherske Kirke i Europa-«
judtil denne ng viel-et under
statslc()utml, og den er ni« den
Grund lidet korbetsedt til nt tum
le med ’l’ilsitundene under nier
vterende Uplzjsnjng nk Smnkundet·
Der er singt, ur Uplkisning uk den
luthernke lcjrke i Europa vjlde
viere det ulverligste sing km
Protesitnntjsmem tot-di den invol
veker over 50 Millioner Menne
sker mnlcriug i de europasiske
Lande
bediende Luther-einem i Amerika
holder cer, at den ntnerikansks
lauter-»die Kikke Imn eg bin- tage
tut ok- prjwe at redde sicut-tie
nen. De peger paa der b’uktun1,
at den lnir udvjklet et sum-U 08
gigt uk state-In lcentml eg Stet
lckakligt kirkeljgt bis-, neckst-km
te, nt den link brngt lcekonnutionss
Idealet um mindeljgt Detnokmti
til lteldig Virkeliggøkelsu De Ine
ner, ut ne Forsynets Hunnd j, at
medenki lcirken jndtil iemylig
var dislt, san lnus lckigens Med
kyits ok- lcmvet pun nt kølge de
250,000 lutlterske unt-se Mit-nd i
Ihm-ten svejet de fortskelljge Oele
samtnen til en virksocu eg kraf
tig Enhed De menety at den i
Dag ist-nur rede til ug er i en
s·tilling, Sau den uselvink Lan ind
do det mærkeste Kald til Tjenes
Its og mäcke, der or stillst no
set Kikkesamkuud i den nyeko
.,
Titl. De liak en Fislelse at· at den
kan og maa bringe de lutliorslcc
Kirkus i Europa det aitndelige
l)(.!molikati, sum den liar u(lvik
let lic-1«, Tit den mein runde, sitt-e
l»g- ltjielpts tlistn til dettc Influen
gige, cluniolirittislce, ordnede Kir
TlieliH klei- l(i11·iiliteriscrer den lu
tltetsske Kiklce i Amerika.
i Bette et- llensigton nietl slen
Kotigisus hom trtiscltsis stimmen i
thieugo i l)it;.k. Dur ltssggus Plu
ncr til at organisere en lliier pas
8tl,()00 ,,entivosse1·s", sont i lfgcn
16.——T.’6. Februar vil how-He en
lswr litttliekiinecs og l)(-(1e oin
hatt-« Hinsle
litt nutionttl lconnnitc er alle-J
retle Jan-iet, liestnttemle tit« I)r.!
l-". Il. lcnnlieL Den furenetle lu«i
tltetssiie liitslie i Anteriliits Por
inttntlx Post· »l. A. U. Still-, Nu
timml Luther-m (-’s(,)nnnis-ions Ex
isl(lttivsekretstsr: Unti. H. B. Hi
ltstst of New York. Deus now-il
lcvinsteis lslivets 4257 lt’ii«tlt Av0.,s
New York. Dr. W. U. Grecvtsr og
lieu H. Il. Patmlcoke er valgt
til Leiter-te itk lcxnnpitxxnetk
The Nittionttl Initliektm Foun
eil vil ltolsle Mode for Organisa
tiunsmodeh livois Dr. Il. G. Stuld
sont (,·oun(:il Form-ital vil for-c
Potssttstlet thtte Rtitul vil gilts
over- liele Situationen og trttsffo
Arrangement kot- stkttlis at senile
en Kommission til Europa for at
gtnslere Situationen ptm mort
Iloltl.
I Organistionsmgitlet vil Dr. W.
Il. Greci-er og Rev. O. Il. kunn
liolce fremlusgge Planek til Orga
niseisinkz ok Kompagan Begge
aus«-s for fremragende Organi
stttoiser inden for den lntlierslce
lcirke -
Poc- Aktenen vil der blivo ar
mnixeret et start- Massemjtde kot
iit give et offentliixt Utltkylc for
tlist korestattemle Akbej(le. Taler
ne ved Massenusdet vil blive Dr.
(’. «1. Sinitl1 km New York og
Prnssidenten kot- st. 0lnk Colleize,
Past. li. Ist-e. Dr. Smitli var ovre
i Primkriiz sont Metllem ak den
lntlieisslce Kommissiin der Send
tes til l·’ranlcrixe, og lian er nylig
kommen tillmge der-kra.
Mange Mit-nd i okkentlige stil
linger her i Landot lim- vist stor
interesse for Nation-il Luther-m
Counoil Planet
Past. l. Gertsekh vort Sam
tunds NWtkormanC er rojst til
det stotse Møtle i Ohicago som Re
prwsentant km Don kokenede
daitsk-lntherslcc Kirke i Amerika.
TIL PRÆSTER OC WNIGIIIL
DER- 1 MINNIIISOTA KRBDS
l)(-tt(- til ()pl·x·snin;.- »m. nt Vol-l
l(1·(«(lsku.ssse or ium 045 lsar vnsnsti
(l(-t lustig-in Pius Hmntl its tlmsl
spunsko Influenz-« lim- vlst allo
lcirkpr Wiss-est lukktst l"«r knrtwp
islltsr lustig-Ins Titl. ng (lt-t«l·»1- lsiu·
dot- jkke vix-rot Äms-Julius til sit
isl·l«)l(l·s Missinnsmmlisr j l(-·(s(ls·(-«.l
-
·l««-! ldHlssk lnsrvtstl ullcs Krosslxisnsl
Pmsslesr »k- Mtsnlgzlnqltsr um nl ul-1
lmltlcs sit-i III-»Um Missi()nstsm(lssr
sum nistligxl up- sxm stincsl sum mu
ligzh sitzt tltsr linn kmnmss Pisngzts i.
»
»
Kasse-L l)(st tsr »j» iul dunst- Vo-·j.x
vi fitkir win- Mlssiunsliitlmgx in(l.l
Hist-JACan lcnsscsnsr mkm tun-Halt
84155 liwsrl lcvurtuL san lIiIn lim
Istlltstwlcs mai-flet- lmnns ekllm sur
Jst mmlo de lkpsttsmnnslststz (l(-r
l . ,
lslssv fultht vml sttlsto lxrtsclmnmlin
Vonmsty I truk ilclm ims- ni
driw Mission m(-(l llutnle Post-tu
I vil der-for nnk lijmlkm 08 ml sil«
Korb-kamlink-h san vor Kasse knn
lmmmo l Und stund imst
I lmnloklixx ««l«1rbsi(1ikzlns(l.
P. M. l'« l o Hien, Knab-R
Landbrugsbeketnjng. ( »17s»s(-sl(k.
l·(ml«-In(ln"t.",) Hm lmnlis vol
um«-t. Hi vi nllistsmle nu H. l)(»(«.«)
sekuhlss fnu tsn sit-c lnuml l«’1·»sl.
»l- al Plcsjning Inn-»h- Mantiss-.
l·’r»slss« lssns imlicllisrthl wish-l mis
gtst .,l1vl(l". Inml Hin-Pl( Rim. ng
uslclr(«, erlitt-In- ls’nllc sichs-. sit (l-:-n
Sluus Frost ulmintltsligt ists ill·
kort Viirigliml
l)ett(.-. or ogsau ut jjnnkisz thj
enclnu er der ret tut-get 1’1»ø»j0
Frbojde till)nge. Dot lange og
ltrinlsse Arlnsjde med Iloorne har
itKnssinlcet help Eftcrmnssplanen
selv »in dist- linrtigt blivek th
vejis ig(1n, vil dist, komme til at
lcnilns i ils- starre l«iiii(ll)rng nt
lilich leis-selig til -lnlen. I Grun
ils·ii H- ilfst wl tuk sent at- Hlut-.
t-- Plusjningsnn i Äimstq sidshI
Jlnnhisslz niisn l·JH»HmlelPliCjthsl
limwnn »Es-w ins-n- ipg ns(«1’-«-. Eli
Pl
«l-Jndi-in;,s nn- kunnle lim· mid-1
wsnclign Sililcisrl lin-- Stein«-Kni-!
i-i-.1)«inli«n«-·sn ils-t. nniir lian il
dHIlm l«1«t·liinsle«ls(-. tin-UND itt Cll
liisin lnsli--n·lt Liinsllnsugs -J()1-sll
Mir-si- nnst-·- ugs niere fyldt
ins-d lchisudL Tut-di Mitk
litsisnss Any ist«-i- .Xni« Mist I)l(5jss«7
i ltmsssinliksis Manne-l
ls’t-sigtx"(-«jn-t lolivssis nn Flittigt
limgt til Usiiliiinkxilcnrsnl, sons
Unin· let jiiin ilisu Stint-»l« Jord
l)(·1- Nin-k- lnsrnsil l«(-jligl1(sd til
nf fisn tltjilninusesn nssdpliljeh
lwillcet innn vol i ,Xliiii11(leliglie(l
Adler l’i-i—; pun.
l«’»r des vix-I il(li(- luslt fan
l«nn(lln-ng. dpis ji«-ki- lnns kunncst
c)1)t·«vltl(- Korn-—lu-vcsringipligzten
»L- Kinn ilWLtm Urslrn slcnl link-«
ndtissrslcet til l. .l:inniu·. lim- di
ilike kamt-H nnelsst lur end itt lis) «
»Hm klmstvisjnsl til Tnskslininzx
ils-uni- ls’c-r()i-(liiiis,s.s kunnner man
ges jmn tut-lese Man indsssr hel
lcsr ilike thdwncliglnkden (lekak.
Praktisk Hist ei- del en Taube
lixxlnsd at pniiligne Lansdbrngene
en sit-irre Icnr11ksvering, end dis
sis lcnn svnre til, fut- san bagefter
at fortan-Je dot- umulige med
UND-it til Aftitsrskningeiu men
vi er dcssvikrre furlukngst kom
men nd i Tit-stande. da man ik
ke en Gang finder Anledning
til nt protestere Inod selv me
get grnvorende llrimckliglieden
Ruck-ne og Kartoflerne er nu
vistnulc overnlt sammenlczjrt og
link-L man-He steder vol einlog
snn islnskket for Vintsjsreth Plere
stoder link man dug indslcrnenket
sig til Mit-sie l)-tskning, livad der
noli est- t"01-nut"tigt, idet Roerne
hat- godt at at komme af med
den Var-me, som straks sitkttek
sig i Knlerne pas-. Grund at leise
Blades Formadnelse o. a. Dæks
ning, ad to Ganger er ogsaa at
anbefale ak den Grund, at man
dermd kun anvende den udmmrs
kede Isolationsdaztkning med et
Lag Halm ellek ander per-est
Pyld mellem to tynde Jokdlag·
Der er god Brug kor Rom-ne
til Kreutnrekne og navnlig til
Mallcelcjksrne, livis vwsentlige Po
der liest-gar at« Rom-, Ilalm og
lidt Ilø, hvnr man er san heldig
at have nogeL Det er en trist
Vinter nt gaa i Møclen Eva-g
lnssnstningerne liar man i n()gen—
lnnde nberznst Tilstund i livert
Pnld livnd Prodnlctionsmuliglie
dcstanI nngniux du del jn et- de
mindst yderige, der er singt.
Men der er intet pller lidet
lctsnfttuder itt virlce nie-fl.
l)(st frtsmlcumne Tilsngn fru
l«lt·nn«ringsrnadet otn IIjnslp med
Klid ssr i nmngo blkxne blevet en
stor Skul«t’els(s, idet sdet lim- visit
Zig, nt Klidentk fssjrst slcnlde pro
dneertskk sviiimnelet var Ast-Ugo
ke til Stelle; men, sont det; links
vist nig, ntte i tin-get nholdig Til
stund: muggent og lign.
Den nye Kljiver i Udlmgsmkw
korne staats gennetnganende godt,
mutig-e steder vol nnksten kral
tigere, end magske gndt er. Pm
enkelte Icarrespondentssr med
deles der sont ket slemme Angkeli
at« angergvumpen
Don spart-Its syst-. Ksibonhavik
22. Novlnn I Altes ec- 0n 28aarig
Assistentz i Minister-itzt Auge
llyith der lau sxg al« Spnnsk
Arm-, under et Anfnld al« Pe
lieisvildelse sprung-en nd at· Vin
dnet km 2. Sol i st. Knndngnde
W. Den nnge Mand, der her mi
stet sin Httstrn og sit Rat-n nn
der Epidemien, lilev lqtrt pag
Tredekiksborq llospitnL livor
man inoddeler, at. lian er sinn
pen WonQKkende belsdigt fm
springe-L
—- llevlcjavik, 22. Nnvlnr 18·i
lnnds ’l’t-.legrnmbureau mahlen-H
sygclommen er i Aktagem1e; mon
der er endnu mange Umgehe
taendelsen—Patiente1-. Regt-oval
serne begyndte i Gau- og vil
blive fort-set mod en Klasngde ak
20 om Degen oller more. Der er
ital-net et fuiselzlliigt Iljein leis
finsmldrelzlsc Bijrn i Sk()len, eg
«l«s:« er iilleiseile iiiiliisagf 30 sing-i
liisisn deri·
lIen Hpiiiiqlcp stgp Umsi- siiiii
lis-Y-:·sn(lt nied stin- Vulslsisiniliecl
liisxeilp piiii l-"ii,«i-«(i«(srii(« »g- lsliinixl
F! Illirsiscleisnn ei- ils-i- kom
ks s ,liiiii(iiliiiiij.s »in «««i.»«ksi.—l:iiiepl
« Niinsllietlkliiselwii liiir nii lie
«--l·-? kit fund-se sit slczillis mig
lks Las-ei- sig stgiwiilsjeiilasn soiii
tsiv sillige til sit leis-se en «l’iii- il(-i·fl
si-· l
»in-i lsliinil linis nixin (l(-i-l«i«(l,i
»Wi- liviiil Sisiliilsisge North-.
ni«·lils-lei« ,.Niitl.". intet liciili
l«’-is».-isisigi ei- Jsliind ils-n enestcsl
l«:.i;«lsil(sl. sleis ililse sriisipreis nn
tl·«i« Sinnllieilsslxissslxseik slii
liiiiil link Hin pksiii l«ii»esl(«l(.
l-J;«1isi linl :.tilllii;.-· iil Siinillieils
kiliiuslscn liai liixlll lsiniiiislsssiisst
in««cl(li-ll Kliskisniiiiislisiiet. nl ils-i
iin ililce trat sitiiillimlsvipsisiiplssi
sil- eis iingel til lliii(l(-i · l"«ii- kitj
ils- i .liile(lning til· lnll iieiiz-i-l«—5
iiislisnilen li«iil·iie l(’·-«i·li»l(lsi«glssis
l l"(ll)redelse al« Hiiiitle wil
":«’k.·«li;.«.s llkiiidlingeis attei- nichts-E
l«’i«ii«illi»s.st l)i«·«iig-el"»r1iiind i
TEil-( m» cli-i- tsIsssllti Hi. 200 Med
icisninill ,lisil’ il()l»(-. .Vlli. Stillst
iiiiiksttet et Hur-uni. liv0r de For
i«(«tiiiii;.sei·, (lei-i denne Ti lider
under den megen Sygclom blandt
Personalet, kan licsnvende sig og
fan den haakdt tiltriisiigle II,j:i-lp,
Disssnizene, dei- ei« melleiii 13 og
17 Aar, Vil staii til Disposition
og lijiisliie til med at fee Arbei
det lisa Heini-den
— l szlge Oplysninizer til
Amt-liege Lindalil spokes dei- nii
(24. N()v.) i Atti-has nogen Nod
gang i Antallet zif Svivre Til
kiiklslss af Liingelietmiidelse i Por
liinilsslse iiied spaiisk syge; der
er Malt-des fiel-re Hospitalsind
lilsgfztslseic
— l Odder liar den spanske
sygik i den sisdste Tid lag-et ret
liminlt saf, og der er mange
endet-jede Tilfaislde ak hingebe
tæiiclelse. l Predags akgik kire
Meiniesker ved Døden, deri
blandt den Blaarige, khv.
Hetelkorpakztek Hedemann, der
lilgndt andet er kendt for
sige ·svømmetui«e til Tun-it Det
Mkbet mecl leds pag Amt-Wy
gehuset, livor desuden 12 syge
plejerskek er singt-ebne
— IDen spanske syge er i void
som Tiltiigen i Ransders, og der
indtkækfer livek Dag Dødsfald I
Dag er en ak Byens sdygtige
iitige Port-emingsmiisnd, Icøbmand
Janus Nielsen, afgaaet ved Dis
den ,40 Aar gl. l Kommiinesk0
lerne ei- 20 lizisiseke og Il4 pCt.
uk Bei-neue syge, og Skolekne
til Sandsynligvis lilive liikkede.
’l’o Privatslmlek hiik givet en
lkges Perle.
—'- Viliiirq. 23. November Den
qmmke syge lim- i de sidste Du
ge grebet iiieiket stierlct om sig
i Vibokg By. »g- liveist Døgn link
.nii 1—3 l)zidsfal(l. llliiiidt de
djide er den JZZaiikigcs Kaiitajn
Sterngle og 0veisliisge, l)k. med
llisens Unsinn føilt Angsle Paa:
Telekoiieentriilen ei- allis Daniel-ne
Iiaa 6 nie-i- szsge u» Petitlisaleni
inne der-kei- lukke ist Piii l’imer
iiiidt paa Degen l
— Ileksens, U. Novcsnilæn
liaisgernes lndlieisetiiinger km DaY
gene Mandag til Torweg i deiniH
llge viser, at dei- var i iilt 274;
Tilfaklde inud 358 i de tilsvaiseiiJ
de Dage i forrige Uixe Bereitan
link Simdkth I;«.iiii.j,.—ii0n(s.n liess
sluttet km Tirsilag at gen-unme
nllo Byens skolek imdtagen Dan
seskoler, dog med visse For-lie
liold. Med Hansin til Pol-hy
stelsekne vil der kiiisst lilive trut
fet Beslutning piiii Tiks(lag.
— Thoissliavn (l«’ii-r,cileisne) 23.
Novbis. Den Hiianslce Syge ta
ger eudnu stadig til i Thore
liiivn, livor Adskillixxe ei- døde at
»syg(lommeii. Bn Privatlizsgning
er stillet til Riiiidiglied sein Ile
siiital sygdommesn uptnedeis nii
ogsaa i andre Bgne Iiaa Øen
Mode-us Epidemie-n i Aal-links
iiu (1. Dee.) eri smi Hin-kl( Til
l)agegsn«g, at iiiiiii liar nieiit det
"k0rsvarligt- iit geiniiiline Forli-·
stelserne, breder den ·sig stærkt
i Omegiien l Riis sk0v-l(vuk
tot-St er der korekaldet klere Til
kwldoz sagte-des er alle Deltas
lsserno i et større selsknb der
Nov afhuldt i Villiikmcsjepet,
Hex-no Ist-· Pan Ilprrssgnknsdon
Psiskhsnp m« 13 Monnssglcms an
lgxtssshne sog 4 or dxsslcs as Ryzzdmsp
m--n· Omkrinx Zum-ko. Ikkin(1«- ng
IImIninsk m- Tilfxplilisnts Ins-Kost fal—
Pfg-o uzz Hzoirxpilcsts hyppisxj i Fur
IsfsuhsLs »Im-! l«ltttj.-«-s!«-Ixtsndeksk
I?««—f3’1·ist-i«tlt«n Al« froh-hur-whva
Ien I Hund« isr tlcisl af RUNDka
mus. 1
-- Yihmsgg 30 Nuwmlust Don
gpxmxkcs H·vi»--p hsns i Hug- krusvisk
»t nxl Okspr Inst-. nismlig 0n31-s(11·
gis-It Nun-IN knuikssik nein fur
fLthN den 16. Nin-·-«Il»-I- km
OJHHD licsrlil »L- Msw 81 mks ssflpr
Änknmsttsn Pfg-. Hit« Mtsv TM Aar
guts-Ind.
Hedens 0pdyrknjng. jin Musk
Ic(- For-du VAer TM Ns)x"i-n1IIH-.
Pan txt stclts i Sommer tin-Nein
lk’»1-1«.—ssstsmUntesr sur Stuf-sitz l«’«1«
sag-HirksmuhsstL Iltxslpkxslsskiihsst
«·«.-« Il(-(I(sk-I«u;.-«tst Nov tief Melus
tsst sit sog-»- genncsntfurj Ins-got
mnfirihsncsp For-skiz- vssclrzjrpndcs
Hisilpus «p«,l«xst·knins»s. ch 01 MU
(1(: j Gan-s ilfgiiv »t- netlsut HI
mlxr i Folgs- »YII). Stirn Molke
lsl;1«l" pn lsnlsfjlling, der Linn
nil pxm ist uslfum otnfatlissndik Be
«rl)(s·jil«ingsfursxsg Samt- Ici11k- og
Mtstsgtslfursgsg og (1’c;jdningst«0rsp"g
paa 33 k()rs·k(slligc IIedetyI)e1-.l(’m·
siigene anlasgges ved Kamp, Fre
·(i(-1·ik-·, i Grindsted og nord for
Bin-.
Udvalgets Indstilling blev sed
tageL ng Ledexslsen at« Forsøgene
Nov ownlragot Iledelirnget j
l«’»1«bjndelse med vet Furskjgsuck
mlg. htsstauende af I(’olketj11gs
mand WvostorgaariC Forszigsloder
N. -I. Nicht-n ug Proplx K. Ton-!
l)()rg--Jensen. "
Du ny Miueulykke. lan dansk
Dampek spruan og en Maml
mukonnnen. skago11, 24. Novem
ber-. Der forlyder her med stot
13estemthe(l, at dpn danske Dam
por ,.U1-iini(-nhurg,« tilhørende
Rihederjet (,’-. K. Hausen, i Dag
»- stmlt paa en Mjne i Aalbusks
l)ugten, 6 Kvartmil km Iskagen.
Skibets Tømmermand skal væke
·0mkon1mon, medens Resten ak
Besastningen er optaget ak samme
kSelSkabs Damper ,,Blksbo«rg«, der
i Bitermiddag Kl. 4 passen-de
Skagen for sysdgaaende.
Ulykken skyldes sandsynlik
vis on drivonde Mine, som man
pas Grund ak tæt Taage ikke bar
kunnet se fra skibet.
»skag-en, 24. November-. »Ura
11ie1xborg« skal eftek Minestøck
ningen være sanken 6—7 Kvarts
mil sydøst for Skagen. Damm-.
ren ,,l«’rederik vIIl«, som i Nat
kommer korhj med Kkjgskanger,
m- adviseriet om at tage sig j
Agt kot- Vraget, der lcun er ljdet
synligt
Der szsmssi Folge ,.slca,szens
Av.« ikke at viere nagen ijvl
0m, at Mitleftsltcst nordwt for
Hei-time Plak Inml ..I’mni(snl)0rkz«
hat« knisvet sit fismte 0ki«(-r, Sau
ist Minefinscsn jtlet paakznslilcsndo
()1nt·aa(I(-, dist- stmskkisr sig »Vol
noglcs kaa Kvinhsiitmih stiulig er!
megpt stor. da der after pauli(le
likze ()pl)-snj11g(sr endnn findes«
ist-tem- uf komnkrpde Minot- i
«1«’arvun«(1(-t.
Købonlmvm 24. November Pir
miiet (’. Ic. Hausen 1110d(leler:
Den disulmede ’l’55mmermand hed
Oluk Helsglund og var km Ekel
lektea i Zwist-ist Ilan var ugift.
Bei-Mem dot- var bygget i 1894,
H—
s tilhørte Dampskibsselskabet»Dan
nel)1sog« og var paa 1975 Brutto
R-ogistssrtons, 1205 Netto Regi
stortons.
De engelske Krigskangeks An
komst. store meonstrationod
Køhenlmvm l. Des-Ihrr De en
gplle Krigsfanxxprs Ankanf i
Affka til Prihuvnon gav Anled
ninssps til store memistrationer
fra dpn vældige Mennrssskemipngs
de, der havde Samlet Sig i Pri
havnen. Kl. 5 ankom Drunning
..Maucl«. der modfoges med tonl
nomle Hoff-trank snm bezw-dre
islrsg med sammp Kraft ak des en
gelske Fang-etc Der svntess ikks
at vzpre Ende paa Demonstra
Norman I Mellemticlen ankom
..K0ng Haakon«, der ligcsledes
hilsstcss med stormenrle Regt-Ist
ring.
Fra Skibene hegav Pan-Kerne
sig til 2 -Jeml)anet02, der boldt
paa Kaij llncler fornyede Le
veraah km Mikngden og Pan
gerne satte Togene sig i Revie
scs for at fxike Pangeme til Sol
daterlejren vssd Taastmkx Kl.
SM- var ,,I«’jearia« og ,.Prim1118««
ankommen fra Leidli, livor de
havde akleveret en Transport ak
krigivne Fang-en ,,I(0ng Haa
k0n« og »l)1-onning Man « ak
gaar i Morgen igen til Tz-sk
land for at heute en ny"T1-ans
port.
Dødsfalck Leisng Holgor K«jeld
sicovJIanscn ved Svemlborg sy—
Lohns er discl, 32 Aar gl.
— Docent i F’)"sik wd Parme
(«(kntislc 1«-t-reanstalt ugs Polytelk
nisk harre-anstan. 1)r. phil. Ferd.
Barmwater et- afgaaet ved Dotier
51 Aar gammel.
—- Dikokmr Binar Jespersen
m- inlge ,.lk. T.« akgaaet ved
l);-i(10n i Paris as spansk syge,
55 Aar gl. Direktjir .Jespeksen,
der var en Exil-dre- Broder til For
lagsboghandler H. Jespersen og
Var fxsrit i I«’l(-nshokg, var i en
Diel Aar Boghandler i Nakskov,
men blev derekter administres
rende Direktør for Nordisk Mu
sikforlag i Icøbenhavn.
— Randers, 27. November-. Fhv.
Sognefoged søren Koch i Niol
strup er i Gast arg-met ved DO
den, 82 Aar gl. Den akdødo, der
var veteran kra 1864, her bas
do Daunobkogskomst og Portion
stmedaillen. Han var i en lang
Aarkække Pormand for Landw
Sparekassen i Ratt-ders- og i 40
Aar For-wand for sognevurdes
ringsmnsndene i den almindeligo
Bratidkorsikring.
Esfter lirsngere Tids Tavshed
havde Harald Kidde kun fes
»Da-zo- fms Hin Djid udsendt en
ny Bog ,,-1eknet." f
— Malpi- Johs. Koefoed, Nibe,
er nimmt-f Wd Djicimk 85 Aar
gl. llun var køtlt paa Bornholm,
tin-n hin- boet i Nil-e i ca. 80
Aar-.
—- 1soislusnsmmer Gabriel Pe
ter-usw X. Hundlyq er akgaiiet
H- Mannes ist-d Dmion ein-r et
Aiuus liltugende Mag-but
—- Jluri-1«111c»ster J. C. Bo)"e,
Tini-roth cis asguaot vul Døden,
END-;- Aais gl.
—--— Rasch-roh Drin-. Sj)areka.s—
seitinsktzns (’. Hausen, Paab01«g,
1ist« dmL 78· Am- gl.
i — Kaptajn Stensbzg Kompag
niUmf ved 6. Bataillons 4. Kom
ipagni i Vil)0rg, er dkid som Exil
ge ak spnnsk Isng 32 Aar gl
Veftlige Canadas T
«Ovcrfiødighcds Horn« )
Tillsydcr Dem Hellsrcd og Rigdom
lnsllhls EI!
nnd-s III-r I nimms
IIHIITI III III ji«-»
LIIIc
"T-1D II niI I.:!I«II-«-« Uninur III«
ut Imdxx « Nil-r III-»Im I u dI TLIIIII liJ .·
Pkmsk kmq Last-, betrat-Irrt un Fuan IIIIHI Isil I
IIi"-, s« HII II Imu L«I1.o IIIIIII nu Its IL ..
Land, sum kk Island tll at qstc im II Xil II III-III
von-c III-. Am can fnnciz Im lut« L« tnnr Ist Im
sikp III HLIII III-. List-c s- guvt virus-inuch lnIuII umwu.
»Hu-me Bann- ck vctnnc for mcd cI c-s-ik »Hm-» klomm
M IIEU www »mu« M ?!i.II liknzkir lim- Li Quiri.
I.!,.s fic·mIia«I-Ju Jan-Ihm ca Ein-n mol. .·-In««
Is. s in u IIIIuIiji IIL I it Isscounst »arm«- I«I «.
Ohms-cum Kanne san iim II cantd snn siq um I-·.1,ss
I-lI:.«1««:II I :II-. J-.1.-.s -!:«- « l-.«-I«
M hmnsiunlt IIZs .fnlu, IIIII : m I--·«I kincnI
Dust Inn-was llndcnsctnitm um nuW I·«.I!-I, :"--It.·
gxIIIIid us kund-, main-Not HIImIlIII IIIU., sIkIv til
· « ’Nx FREEng
W V BBNNBTJP Room 200 Bee BIJg 0maha» Neb«
— ————————W