Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 06, 1918, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    killss Fuislmld ug vix-re vor Tilsyns—
um«-J Hi i.»,-.»i»«--«;.s sjmi Josu
Iljssrlislxigs ist-, nt linns luslligp slml
vie-n- l«·i-s- og Salt i ilesnne Vor-den
ozz losves sit-Pisa l«iv niml linm og koll
gcs lskim tm alle Yes-Zim
Riui m sige dest siclsto, vor Mil
tmi Hiigiltk km- lian forlml os for
M Lan instl til den Illi(lninx.k, der
Aulis- mcsd lmns Doch var dottm
,.W(- will non-r lot tin-. old klag
fall!" III-In Stod mpd Cst Flug i
sinc- Hin-»den ozx imvdis licirt dem
sing-s saulmlps nm (l(-t, pna est
(·ili««Mulsant-Maulei. N(-·j, Stjekmpi
lmnmsnst slml iklc(- sit-vlcos, mon
inzjxw »g- l1n-v(-s. livilket ogsxm
slnsis i (l(-nnc- Visr(l(snskt·ig. Men
klwn lljostsltslug til liitns luslligis
Pull: ist-. sit ilist slcul lisle Korme
Fano- liujt »g- inskontles ilercsg Kon
giss Ninsn iizx lisns mm lmns Ek
teislplyssrpk Au. limr tut-Umst- ri
til ist htng liwmnilre titsttp pag
simlis ilikes mitnlst i v()t·e,-,l)ug(s,
linsr ils-r ist« sein Ins-gen Eftssmii
wish-sil. slcnslieci ng Micldtslmuas
cliixllsskl ug ssla stim- Pristelser til
m ..Qlcil(l(ss sig ligo misd cis-me
Yorilpn !"
.l-i. (l(-t vat- lidL alc sit-l stum
m(-I«l(- li(lt, mit klessu ll,j(-rt(-lug.
Nun ·j(«;.- slutiis misd tmglck fast
I)(srk-(ii"ili«,xts lidtalelscm At titles mn
sik sulv skitl man ellers ilcke.
fcsnli clist m- fnr li(lcst, og uliofydis
lim. okz innli andre skal nol( be
sorgt- (l(-t. Men muaske Anleck
hing-scin i Disk- kan iwkettige til
c-« llniimgelse.
Apostels-n Fett-r titler om »(It
chkx disk- skimiok pna pl milrkt
st(-(l." Nanr «j(,-;.- scsk tillmge pas
vort Upliulil lusr i Staplehurst,
sit-i kein jssg ikkce sitz-H ut dist- in
gtsn »mole» steckst-« visek sig
km- mit lslilc. Tlsi clet gzir disk.
llosr »t- sisillistltss spri)s,xk0r
butle M man ikke miia kor
li»v-iil-- icmnzzkslitst vpd vorss Muls
t«i(-ns«.««1r i Vor-l Mmlorsmiial l)(,-t
staats for mixz sont ist Lrumme
nicsrlct Punkt. .l(«;x liar lagst, at
clu ils-« gruntltvigzslw Ristninxx i
Danniiirlc wir i Fast-J med at
stiktts Forbindplsks tnml »lion(le
volun-rncs" nxz (l(-rmss(l med
l’«litil(s-n, lmltlles det- et
stan Mode tl·-siusgaue11cle paa
,,lcilsin(p"; Wcl dem- tulte Prok.
l·’k. llimnntsriisli advarencle Ord
»p- susgilck til »(l(-« kirkelixze Ret
Itiiikz"«s; Mit-nd tcnscl llssnsti til(
cis-Its- Forbunih ,.l fiivnek Dis-l
el(«si!" -.«l)et var vist unlzirt ek
l» VillL Birkedal).
Gunle Uruncllvig nn- Ima Mil
(l--l. llnn swmsilo zmu flamme
1«i(-li«v «er mecl et li-)·it: ,.l’ty!"»
Au ,jii. Alt-u dort furandnch iliktsl
sagt-« sit llinl dpytttsole mml Fur
iijxt lUlvilixliuchn liur gi)(lt;x,iukt,
at llsuuuukritsll linvcle Rot· l
lsther min Forsuiaelse al« wir-«
kikkt«li;.-·s Pol-hold, slil ssk sprong
skiktis ilslinull »k-« fur tiikstsvnkrumlisl
»«t filsms Dmlmilsp Dei-for ist
Spmgssiliklist km- migx et mklklct
Str-(l. Jlasslccs lcan du se lysorcs
Ima slesn Sak- end jeg. Vi kuu iklm’
kntsliiuulle viderc derom i Dag
««Jeg vjl lilot Zige: dersom vi kan
mild-sp- nm 15 Aal-, da lad 08 se
ln-»rl(«(le-s der et- Kam-t- —
l·Jt umlot tuxikkt Punkt et- du
kurzlitsllige alvorlige S y g d 0 m
aus, vi lim- hakt i vor Familie-,
modeus Hi but book i Stapleburst.
Bt tredio møklct Stocl ek, hvad
der skete d. 18. Juli cl. Aa» cis
den stasrlce strøm i ,,Blue River"
re v v «-1- kmre søn med sic,
og vi korst kilc liam op ck Ploden
som Lis.
OS et kjekde aiørkt Steä er
dot, der korokaldt (1. 2. August
d. Aal-; da »coun(-il oL Daten-ie«
kor seward Oounty, Nishi-» tog
min Privategekning i sta
plehurst kkc mig, als-Ist
jeg est online-yet til at wäre
darile Frost og bar Kald its
Menighecien som männ, og slcønt
min eneste Bis-de var den, sota
jeg bekeMte tor»tho couneil ot
Detense« at jeg iklco ovueäckct
produce Evangelist i aoget an
det sptog end mit day-Im Mo
dena-ach cost min Ordiuatjoo
os mit Kam-brav W pu. Noson
vil sie-: vsk ckst m svsktl Tonl
selv, um nagen komme- og sonst
Cis bokt its clin Umomias os
nd at Kn- ok Riem. Du sur-k
jos hin- slmle pag miu Monden-.
Godtz man skulde on Prsits los
lise Kalchbwv, tut-todt It ou in
llcotporesrist Meniglwl jlclce være
lnk Betydning for lmm sont et
SkmlH Man skulde syues det;
tut-n clet hat« det nnlc Mike-. Au
sit-»j, der er Porskell
Mu- l’est.t-r tuler om lJ ys, der
skinnksr puu dcst mzsrlie steck
Dist- er ogsåa kastet I«·vs for mig
unst- (l(.s Iuovnte mjirlce Steder, og
bysot or tikndt med disse Ord
»·Ji-su Ickisti 11jertelitg!" klo, det
l-z".s4 Alcinntsk i Mzirketz dct nunm
t(- ojz nlt Linde-L UL Oft-Er dotie
vor Frolsors Iljesrlplug ozx indus
ligzv Kukrlikzlmch da ved jeg, at
»dem got alle Tjng vel!" og »vj
skul end-m tukke hum kor Ekel
scu km lmxis Angst-« 08 son- cltkn
dimslcc Prmstekoue sag-de til Hin
Mit-»l. (ln cleres Pnestegaartl
limri (l·- ltuvde boet i 40 Aar-,
ven- laxzt i Aslcm »Vi vll jkke
Klemme 40 Aurs Naade over ecn
Nat-s Sorg-W sua vjl jeg ogsuu si
gicsz »-lisg vil ils-las glomme ds- 11
Aus-s Nand0, Herren lmr korumlt
us i st.aplel1uk8t, ovists de sidsto
Manne-dem sorgl«
Drachmatm sagdp um on nys
akdntl skiigpnskisken »Halt Wir
Hin skælmes «0vermxmcl!" Det
list-Most kan cller vil jog
sigc um mjg seh-. Men dcst vil
jeg lnskendc med frejdjgt Mod
-l(-sus or ogsau min skaebnes
Ovcdknmmll og lmn ladek alle
Titus samvirlce til det gode for
dom, der cslslcer Gild; og del-kot
nisre ltan lovet og pkisetl
san en stor Talc til vor Prol
setss Menighed i staplelturst for
vokt samvæts i de Svundne Dugel
Mctl Hensyn til Pkemtiden blot
dtsttez
Vtsjon sek jeg trang dog jævnot
vctl min Pkelsors Icærligltech
hat-, som se«jren vandt paa Gras-v
net,
dot- pim Golgata kundt stetl
Ivtxr Marias Hausen
»Ach-m Bkodbr og Und-H Tjener
i Kristi lslvmuzcsliitcn." 1.Tes.8,2.
Dei gamlc og dct nyr.
Noqlc Tankek til Ovckvejelsc
As P. Z. Viel.
II. Israel, Skrlftcn og sttigcm
l »Verdenol)istorien er Werden-J
ldotntnen« bar en as de stbre Ty
flere jagt, sont i jin Tid oar nced
til at oække Tyslland on ai den
««Jlf1naat, soin den stodre Blodlntnd,
:llapoleoki, lpavde braqt det i. Det
’uar oel not hanc- Menjng, at der
ikte uilde lonnne nogen anden Ver
densdom end den, der eiter Hann
den Difer sia i de lnstorjske Krier
Dette er innmlimnci en Fortseqteli
le aj Striftenis klare Viere, nien if
ke dero mindre indeholder del ai
1-sørte Ord ai hin not-e Tusker en
Inn-get nor Zandlnsd OF at den
nnoasrende Vordem-leise er en bind
doni, lan tun den oille noegte, sont
ille tror van en leoende Wid. Qa
Iat dank-« Ord, sont slal sdomnte Ver
sden nied :lietia-rdigl)ed, paa mang
foldig Bis ganr i Qninldelie for
oorse sØjne, lan fnn den blinde dli
ve fri for at se. Kilj de inange Tiim,·:
sont her lnnde ira«:n1es.·s, ital jegl
her knn nannte det, sont en af nn :
vierende Kejser Wilhelmii Furch
dre blev lmtivisl til, da han af sini
Hoferjt forlangte et fort on tlartz
Beois paa Bibelensz Sandhed: »So-i
deme, Dei-es Majeftastl« soarede
Priestern — og Kotigen, der, sont1
Voltaires Laugsbroder elleriz noli
havde mes: Lny til at drioe Gret
nced hellige Ting tav stille.
J vore Dage er oel de sleste Men
snesker forlnanst nde ooer saadan
ine Smaatina iom sllseviser for Vi;
Zbelens Zandhed Men i lwert Falls;
kan enlyver fe, at Joderne er en afj
lsiftoriens ftore Gnaden et Folc;
uden Land, uden Tempel, uden Kon
ge uden Ofcelles Sprog, men alliges
oel et Foll et særfskilt Folk. Oq i
Forhold til Striften er dette Fell
ier mindre niærskeligt Den lnsllis
ge Skrist, baade det gancle oa nye
Testamente, er strevet af Jeder. Jl
ke en enefte Hedning har lkrevet
en eneste «Sæmlng af denne mikr
kelige«Bog, og bog er det en Bog
for alle Folc, sog er kommen til nee
sten olle Falk og Stamm-er paa
Jordens Krebs, ligelom Jsderne er
fpredt mellem alle Folk paa Jorden.
Men Jsdernetvor Me spaa denne
Bog, fom »de» dog lholder fast ved
den forste Del af cfom deves Livss
grund, medens de absolut forta
ster den« Wte Del. De bar derfor
(
l
l
Forsættselsen nten ingen Ospfylsdelse
Lg dog ssisssee neton den Del as, Bo
gen, sont de For-fasten bl· a. ’.«
nett-de ntterkelige Tina netop ont
Jederniez
l) Nude Erd er dent betroet
Weine ;3, It BI sit-Titus er as
Joderne (diiotn. St, 5). —- Lzs Frels
sen ser sra Jodernie )(Jolt- l, -:.) —
U Detsieis Tab er Beiden: Forli
gelse, deregi Antagelsie oil ltlitte sont
Leu as døde Mont. l, lös.
Og at derei- Iltttntselse tin-kont
nte synesii nted Viestentttsed at frem
gaa af den Del ai Ztt«iftett, sont de
indtil denne Daa iorlasstiets lSe
skiiotnf il, 25-s««25«. Lineledess so
nesrs det besten loztet as Und, at til
ssdst slttl Im I.ttnles:s E d..« ’?attd,
sont Herr-en sltar looet Ftedrene (Ze
Z Mos. 30, 1——(;).
For tnig er der ikte Tttiol ont,
at dette Beste ettdtnt ifte er op
sylsdt, nten det sorekotnnter tnia, at
det nn synecs at otere under Op
syldelse.
Og ntt vil oi saa ttende os til
Joderne og den ntwærende Werden-Hi
teils Hoortnange as Jederne der
er tned i denne Kein sta de sor
skellige Lande, ved sseg ikke, ntsen
at der er mange med, ogssaa sra
Vltnerilm et· en bekendt Sag· Og
at «Jødertte lsar scerdelesii Interesse
i denne Krist, er der ntange Vidnesi
byrd ont. Og at de er med, drevne
as Veaejstrina sor og as tHaahet
ottt at komme til at eje derses Folks
Esatttle Fcedreland, knnde der vist
sot«twlle:s tneget ont, sotn jea ikfe
ved West-ed ont, Jea skal knn nam
tte et ettkelt Ek:ietttpel, sotn seg lsar
leest, on sotn skal stantttte fra' paa
lidelig Milde Zom bekendt var ezt
af de Zinss, sont Tttskerne dtsggsede
derei- Sand otn Zesr i dettne Krig
paa, den si«et1d-:igierttittg, at de Alls
erede var nsiorbeeedte, og navnl’«tg,
at de var twidende ont Fabrikatio
nen tts Annnnnition, der i nagen
Maade tttnde kotnnte oe itnosd,l)oad
Tttskertte kttnde p1·æstet«e, j Rettting
as bttttde Fwatttitet og sevalitet At
de Illlierede nn er tnere end Ty
·sk«ernes Jteonbtsrdisse deri, skyldes
en rncssisk Jede, Dr. W. E. Weiz
tttattn· Tenne otstodolse Jede nan
«de gsort en kennst Opdagelse, som!
var as storste Vetydninq for Fai.
ltriltttionen ai Iltnntttnitiotn oq som
reprassenterede en Vcerdi as Millio
ster, Da England var saa langt
nede, at det saa ntere end sort nd
sor de :Illliet«ede, tilbød Dr. Weiz
ntann den enaelsle Negering sin
Lndnkselse Man ltod itatn Millio
ner For-den. Mett Penne lwd ltan
siss ikte ont, skønt Jodetne sont be
lendt stetter stot« »Bei-J patt dem.
Jan gao England Tit Opdagelse
oa tilbod at oille tsttoe Ostsnn nted
»alnikationett, altsantnten patt den
Ltettntselsty at den ettgelste Ren-e«
tinq ttilde gaa ind paa, at Jødek
ne sit Loo til at voicette sitt sotn
Folk i det hellt-ge Land! ——- Saale
des- ltsder den underline Beretninq
«ont den ortodokse Jede-J Bidrag til
Meigen oa - Inn-: liettnaelse Ze,
der er Patriotiiittte, sont Itttr sitt
Grund-i Nnds Forstettelsetz en Del
afGndg Fot«jtettelser, der staat sa
stere ettd«.0itntttel on Jord. Ost ser
-ntan nn lsen til den Von as Ist-if
-ten, som scrrlig stærkt fretttlttetter
denne Forsættelse otn Israel-J Jam
littg -i deres chdriess Land —-- 5te
Moseboct — on tasnker nan, nt særs
list denne Von as den nyeste Theo
flogi anses sont skyldende et srotnt
Vedraq sin kTilblioelse, —- at alt
saa dens soreaivne Forstettelser er
Osernespind as sødisfe Prtester i
Kong Josia«s·’s Dage »-—, ja, sltoad
skal man san siae til det santtne
Ttsssland sont so scerlig er Ame
stedet ssor mevnte Theologi, — at
det betragter asvne Last-er as sam
me Værd sotn det Papie, de er
skoevne paa, og bekender, at Magt
er Net, og altsaa Guds Tonne
Tyrketro lscettgser sannnen, nøje sam
tnen med, at Stristen er kun gam
melt Papie, og Stristens Gnd er
en ist-disk Dpdigtelse, bois ttsske au
toriserede Udgave er en villaarlig,
qrnsotn Despot Knn udsm saadans
ne Forudsætningier lkan man kom
me til saadanne Slntninger.» Det
er den samme Aand, som aabenba·«
ver sig i den moderne Vibelkritik
og den tyske Militarlsme
Men smt tilbage til »den Betingels
se, den ortodokse Jsde stillede den
engelske Regering, og dend umli
ae Ren-Matten
Historien ved at melde som, at
med en dort Asbrydelse wider de
sauIaldte Kompa, hat Jerusalem
sidsext Aar 638 vwret under den
eiteriatrdske salske Profetsss Metat,
-ag siden det trettendo szrlr tilliae
under Tyrkernes Hcel
ut sear j-o, Lntad Jesus Kristns
sagde den isande, tnen format-de
Zwange i Israel: »De — Jnderne
— flttlle føres fangnie til alle-Hed
ninaerne (F»olkene), oa Jerusalem
sfal nedtrasdess as Hedttittgertte, ind
til Oednisttgiernes Tidter fnldkom
nie-ji« thnkas LI, 24). Asf disk-se Ord
synesrs nted Vsestetnlyed at «ft·etngaa,
baade at Jseaels Jldsprsedelse og
Jerusalems Redtrædelse nil falde
nchr samtnen Qa Hist-orien, sont
vidner ont thiyldelsen ai dettse Her
sen-J Ord, nil ogsaa gøre det for
Opsnldelfett « ds- Tcl :).-i»-.t«·, sont
bidtil ikke er blseoet opfyldt. Ja
Hisitarien nil oaiaa kotnnfe til at
brere Vidne ont baade Jerusalems
-()sentntrettelse aa Sltttningett as
»Hednintgiernes Tider!« —- Gen
nietn de svttttdnse Aarhnndreder er
sen Masngde thderjra alle lLande
kommen til det sltelliae Land for at
di- oxi beavaves i der-es Fasdres
Jord. Men i det 19de Aarlttundrode
sog sasklig lsisdett 1896 ser Tanken
ont Jødernes Besiddelse as dette
iLand ikke blot vo·kset fra Aar til
Aar, ntsen tnasatige Kræftser er sfat
ind Paa dienne Tanses Realisation
as den saiakaldtie Zionistiske Beme
gelse, der har, eller «l)avde, sit Ho
soedkantor i Berlin, msen sine Un
derasdelinger i næsien alle civilises
vede Lande. Allerede nn sindes der
en Mastiade jødiske Kolonier rundt
ont i Palcestina, og ftore knltnrelle
Fortstatgender as manae Slags er
sat i Gang.
Lsa for ikke riet ltvngse isiden holdt
den engelske General Allenby sit
seirriae Jtedtea i Davids gamlse
Stad, og det senaelske Flag vajer
sntt over Davids Kongeborg, me
dens Halvtttaansen ester manase mar
ke Aarbnndredcrs Fdrløb endelsia
er strøaset. Det ene tned det andet
ai det, vi lyek knn saa løfelisat bar
«knnnet her-am tyder paa, at vi»
staat foran baade ntasrkeliae oaJ
tntratige Udviklinger oa Onmælt
ninger, ikke blot i polittsk, tnen og-.
saa, ja sterlig i religiøs Huttseende
Te fleste af,de Mrend, der itaar i
Epidfen for den zionistiske Beute
aelie, menser natnrliavis, at Israel-J
«Tilbmtstskotnst til og Vesiddelse ai
del-es Fcedres Land er· enstndig nied«
Israel-J Frielse Men det tnener
Zkriiten ikke: for der er ikke Hirt-l
se i nagen anan, ist-e i ttoget an
det zlcann send i den Range-By sont
Israel dar farkastet sant Falk, da
det dliuer aldrig Israel eiter Und-J
Liseitetnntelse, for dset i Trost-n las
ret· at siae: «V-elii,1net nasre Den,
sont lonnner i Herren-:- :lcann;«
Maasse ail sdet sarinden det sier,
.annantie l)atn, sont lannner i sit
Fest-et Mann, sont Herren Esar iaat
»(301). I, 4:3). Vi ved det ilke,
Einen slere Ting kttnde nol tnde
-dertnta. Knn ved vi, at det ltli
Joa- ikas de: sidstc; ttti ticsidst ital
Jdet ltele Israel frelsesis ned den irden
de thtnatntnselse ai Isin sande Kotige,
isont Jlneilelen Isiaksr ttlianr il, 2l5).
Med disse Strøbetnærkninger maa
vi neies denne Nana Men oasaa
fra dentte Side detragtet viser det
kiffen at den aantlse Bibel er en tty
» Voll
Sclma, Cal. ’
M. th, ikusk
Markt-I Høft mna uu umwung be
"tmqtcs:s sum affluttkst, fcslv om du
iflosus Nofincr cudnu liaer udr i
JVingaardena Don stasrke Regu, der
ljndfnudt fig fort qftur Plukningem
ffomnancdo de flvstc Steden nmmlig
-bvor man hade plukkct seit, ikke
Hugo ande. Mou der oc· dog ntt
Wand mu, at denne ika vil blivc saa
Istor fom først mit-met, og at dct nn
dcr gunstigc .chrf-orl)old vil vix-re
nutliqt Hovodmængden af Markt-:
Rosinlmfd om end ikke alt, Vil blive
af lich fin Kvalitot
Der er stadig stor Tilgang af
Landsmæud her til Egnen faa vel
fra andre Dele af Staten som fra
Østem ligesom der ogsaa stedse kom
mer dringende-, der yndcr at til
bringe en kortere aller længere Tid
bos Slcegt og Venner og nude«godt
af det milde- Klima.
Vj har lige«l)aft Besøg af Pa
stor Weismanm der reiste i Gaar
esster her i Selma at have-indsamlet
ca. 81800 og i Del Neu ca. 81000
til Prcesterncs Pensionsfond.
Han skaanede fig ikke, mens ban
var her: i Søndags talte han ika
mindre end fire Gange.
Tet var uis ogsim en swr Elte
de at ntodtnge Beim as Paftor
Jenseit, Rustiin Vi lagde fitkert
nok stasrtt Beslag pna hatt-J Rede
bonhed til at forkynde eret alle
Veg11—e, hvor man kaldte paa lsam
Vegqe de beføgende Prwfter fra
Østen hade i Forvejen mange Ven
ner herudej men vandt sig ogfaa
umnge We under deres Oplwld her.
siirkeu bar faaet miskaffet et
anierikansk Flag, stort og smutt,
der ei« ophængt i Koret. Sijforenins
gen gav et større Bidragä til Hjælp
til Anskaffelsen.
Søndagsziskolem der er i stadig
Vækft, indsamler for Tiden Penge
til Alnstuffelse af en ny Døbefoist
til Fiirken
Kredsmødet, der var ansat til
Afholdelse i Begnndelsen af Novem
ber, er bleven udsat en Manned paa
list-und of den spanske Influean
lwomf, der er fortstommet uogle
spredte Tilfaslde her paa Egueu og
et enkelt Dødsfald, nemlig Mr. Eli
Haufen, Zøn af Mr. Thomas Han
sen, der for nogen Tid siden flyt
tede til Los Angeles.
Pastor Hausen har været syg i
nagen Tid, nien er dog heldigvis nu
i god Bedring, og vi l)aaber, at
hank spart man blive fuldstoendig
rask igen.
Ogsaa Mr. Schultz, der har væs
ret syg i lasngere Tid, har det nu
bedrse og kan begnnde at fastdes lidt
ude igen.
Mr. Anders Petersen med Fami
lie, der er flottet hertil fra Olean
der, er optaqet sum Medlemmer af
Menigheden. H. P. Haufen.
Enston-——Olcander, Cal.
Forleden tnødte vi ved et Møde
i Easron ttogle Folk fra Østen, sottt
ndtrnkte deres Forbavselse over at
se osz i Easton; ni troede, J levede
i Oleander; vi forklarede sau, at i
Menjgheddlnsnseende et« Oleander
Gasttnt og Enston Oleander ntett
lterefter bliver det san Easton-Ole
ander.
Sotnnteren lsar her været nok
stta let sm· os Frttgtfat«tttet·e, da Høs
stett var let, nten Nosittltøsten har nee-l
ret sasrdelesz desvcerlig; der Vat- en
tsigtig Masttgde af ttdtttterkede Druck,
ntett Regnett kotn lidt for tidltg,
og de allerfleste hat« haft meget
:’lt«lnsjde tned Jndhøstningsen, ogUd
buttet er lnstydelig forringet: det
et« der tttt jffe noget at got-e ved:
anrntetsen tnatt in til alle Tjder
lage det, sont del inmitten-, dg gattt
ldet nnnet treuent eet Rat- san gaar
det bedre et andet. Lige fut· Tiden
et« Jnflttenza paa Lntgang net-,
nten noaen nluorltg Zimdtnn er
het- iste endntt. Vt bar so ltaft Be
sen fra Østen feist af Past. L.
Jensen og ntt af Past. Wejsntnntu
lnttt talte til dsI i Parken dett 13.
Okt. Vi hat« Frtlttftizsntndet paa
iGrnntz af Jnflttettznett Past. Weis
ztnunn prasdikede over den 51. Sal.
kEster Prcediken lagde hatt sitt særs
We Zog frent uq ntodtog tharet
li en Ettbskriptiott Monden nted de
ISs51()(),()()(). (det et« et laant 11dtrt)k)
sblev ift«e skttffet est-et hatt-Z eget
stldsagn Paftor L. Jensen talte ved
IIngdmnssorbnndetd Mode den 29.
Zept. og di lnwde ttteget gdde Møs
der, skøttt de ttnge Meend ikke er
sna tttlrige sont sen-. Past. Jensett
stnftecs godt dtn Ealifnt«ttia, sagde
ltatt og det var vi glade ded; det
gut· altid godt at børe venljge Ord
To Dodstnld hat- vi haft, siden
jeg skreti sidst ttentlig Enken Ellen
Jensem sont døde i August; hnn
ltavde vceret syg loenge af Tcering
dg lidck meget, nten stridt haardt for
Livet: lmn haude to stttaa Piger,
og det er lsaardt at gaa bott, naar
ntan er saa ung, ikke tredi«ve, og saa
overlade de smaa til frenttnede. Men
sum hun, mens lntn levede, var
Genstand for ntegen Ontsorg og
Frwrljghed fra Me ighedens og særs
lig fra mange enkeltes Omlnt, san
har de sntaa ogsaa funden Venttetv
der vil tage sig as dem, og det kan
vjst med Sandbed siges her, at den
Tro og tillid, Ellen Jensen satte
til Gud Fader og hans Falk, ikke
blev beskcemmet
Den 6· Okt. døde Jens Peter Pe
tersen has sin Datter Mrs. P. Han
sen, som i Sommer flyttede henfra
til Selma. Hatt var en as North
Dakota Farmerne, som kom herud
for flere Aar siden; hatt havdc
tidligere levet cned sin Familie i
Albert Lea, Minn., og de fleste af
Børnene er født der. Han var født
i Tilløfe Soin Danmark 1860, og
kam hertil Landeh da han var nit
ten Aar·og oosattc sig i enden
Lea, hvor Paftor L. Johnson var
bans Prwst og Sjcelesørger; han
talte over hanc her i Easton Kirke
den 9. Okt., hvorefter ogsaa Past.
Hausen kalte. Zøndagsfkolebørnene
fang en af hckng Yndlingssange;
han holdt saa meget af Sang og
liavde selv en meget god Steintan
og Sanggaven er gaaet i Arn til
alle Bør11«ene. Naar vi tænker paa
hain nu saa sunesz uvilfaarlig San
gen at vcere smeltet samtnen med
bam i Erindringenx thi hvert Aar
til Jnl havde han altid sin Klasse
indes-net i en dejlig Sang, sont det
var en Nydelse at høre paa. Han
var Zøndagiifkolelærer i inange
Aar, og det lvar hans Medlærere,
der bar lmm til haan sidstse Hviles
sted. Hans Hnstru døde for fire
Aar fiden, »og rigtig leennne har
han nok ikke følt fig her siden, tnen
han naaede dog at se den sidste af
den ftore Børneflok aflægge For
nyelsestspagten for Guds Anfigt.
Bei-neue er: Mrs. Røtnerz Vers-.
P. Hausen, Tsvilling Brødrene Re
cnart og Robert, Herinan (Jn Fran
cse with U. S. Armle August, Cla
ra, og Artlzun Han havde vceret
syg siden i Juli, og det syntes for
en Tit-, sum det kun var en farbi
gaaende Svaglsed, Inen Sygdoms
mens Rod laa lcengere inde, end
der tcenltes, og Enden kom for
lwlddzvis hurtigt· Een for een li
ster vi saa sagte af Sted, og Platz
fen i Hjennnet i Menigheden, i
den daglige Omgang bliver tom:
godt da, om sei-« har leert at leue
vort Liv for Herrens Ansigt og tage
en Dag af Gangen, som Pastor
iJolmson sagde i sin Tale, og luf
Ikeligt er dog Barnet som alt er
flammen lijem Korr.
Im Bostom Mass. D
Tot er viit paa Tini-, ni ladisr
Ihm-c lidt ira ins iqienx isng twnfcr
baadis Pastnr PrøvensscnIs ng Me
niqbcsdons Visnner kan glæchs vod,
linnd ni bar sat bereits-.
iPastnr Prøvcnscn med Familie
anknm i and Vcsiinld insr til Bostnn
Lørdaa den 31. August, Paitnr ng
Mrs. Prønenspn samt dsc firc Po
dicn sont Pastor Prøvenien kaldcr
«Vø1«ncnc.
Da »nur Krisds nsetnn i disse Ta
ge afsinldt Ksriedsinndp i WseitbrnnL
"Mc«, nq on Del af Unrci Fnlk vsar
ined dick-, bslov den iøritn Entidaa,
now Prasfieinlk tilbrantics Eier nngct
iattig: dnq nnd im, at ni, sont var
«!«n-rbic-nnnscs, blen nnsnnt berinisde i
nnrt Kirkcinis den Dag. Paitnr Prei
venisen ptwdikpdc inr ns baadse For
inindan ng Listen
Zøndagcn den R. September nn
«mndt san den itnro FcitdaxL da Pa
itnr E. «1Ii«nxicniinn sknlde indicettes
inm Mcninbcsdens Brit-it ng Simlcs
sorger a«i Kredicns nnnalgte For
1nand, Post-or ZU J. Kiliia. Manne
Vønncsr nannt- i sllsgens Løln været
opfscsndt til Sinilons Gnd om, at di
maattscs iaa nn nebiigmst Højtidsdag.
og ini Inaa Inn-d glade nq taknciw
link- Hicsrtvr bckcsndcs, at vi fik incsaset
merk-, send ni fnritnd cllnr finrmaaci
Idi- at bodie nrn.
Jndsasttclscsn fandt Ztnd vcd For
middagsqndstienseftcn Kl. 10:30,og
Nitnalet, snm Pnitor Kildiig benyts
tscde ned dennh Loiligbscsd var meaet
gribendo on vol egnet til at Vwkke
bollin Aninnrsfølcsliso baade bns
»Aha-it nq :11?-c-niabsed, tbi dsot var al
innrlimi Løftmz sdor fm beime- Sider
Oblnve aflant for den looende Guds
Aaiyn. Gnd give, at de maa blive
Kommst nbrødcsliqt
Paitor Prøvenfen prædikede over
Dagiens EsvaiigAiiinI, inn det var
nntop Hjemmet i Beth-a11ia, der hvnr
Jst-ins fcerlia elskede at dvcele:
maatte vnrt lille Betbania iaa ret
komme til at lignc bin Bethania,
saa iksal alle blive rigt veliignet.
Venner fra Mcnigbedcsn i Wor
ceitier var indbndt til Fasten, og ika
saa faa af dem kom: sde sfsordeltes
. Ifaa mellsem vor-e Familie-: og gsik -
med sdem sbjiem lfor at spise Mit-days
msad, san ogckaa paa den Maade
» skaedcs Venfkabsbaandest mellom
, de to Mnighsdeu
, Kl· 4 nm Eftermisddagen hinle
des Vi after i,.«,KirKen· til en Bel
WPQMM