Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 11, 1918, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —--...—-.-.-.. « ..
—--.. -. -
Det, der b estaar
Peterg andet Bren.
—
denn Z, 5——7. Thi med Villie ere
de blinde for dette, at fra Fordnnis
Tid Var der Hiinle og en Jord, som
Varfremstaaet af Band og ved Band
i Kraft af Gnds Ord, hvorved den
daværende Verden gik til Grunde i
en Vandflod Men de niivcereiide
Hiinle Og Jorden holdezs ved det
sainme Ord i Furvaring til Jld,
idet de beoares til de ugudeligei
Menneskers Dom-J og llndergancstål
Tag. l
Blinde med Villie.
Der var det, vi hørte ein sidst, at
der var Mennesker, soni spottede
nied Tanken oin Herrens- Gen
lornst til Dom og Verdenszs Un
Vergang.
Der var noget, disse Mennesker
havde Øje for og lagde Mærke til
neinlig hvad de sagde, at »fra den
Tag, Fcedrene sov heu, forblive jo
alle Ting, som de vore, lige fra
Stabningens Begyndelse«. De lag
de Mcerke til Verdens Uforanderligs
hed og regelmcessige Gang.
Tog — det var for Ineget, de
sagde: ,,lige fra Skabningenski Ve
gnndelse«« Og her er det, Apostelen
knytter sit Vevis imod dem til.
Han siger, at de med Villie er
blinde for noget; der er noget, de
itte bryder sig om at se, dette nein
lig, at fra fordums Tid var der »
Himle og en Jord, soin var frem
staaet af Vand og ved Band i Kraft
af Gnds Ord
Zpotterne ncevner uden videke
,Zkabningens Begi)ndelse« nden
at lægge nøjere Mærke til hverken
denne Begyndelse, at den var sket
i kraft as Guds« Ord, eller til den
første Verdens Undergang i den?
store Vandflod (3yndfloden). I
Det er vcerd her at mindes, hvadl
Moses siger om Jordens Tilstand(
for Zkabelsem »Im-den var øde og
tom, og Guds Aand svævede over
Vandene«. Hvad Apostelen her si
ger, at Jorden fremstod af Band
og ved Band, stemmer dermed.
« Og læser vi videre, saa ser vi,
at Overensstemmelsen mellem Peter
og Moses sortscetter· Thi der var
Øde og Tomhed, indtil Gud be
gyndte at sige: blin Den sørste
Verden fremstod as Band i Kraftl
as Guds Ord. Uden hans Ord vilde
der aldkig blevet andet end Øde og
Tomhed
Men denne sørste Vexdem soin
varfremstaaetiKrast as Guds
Otd og opholdtes ved det sannne
Ords Kraft, den gik ogsaa un
der ved samme Gudg Ord i en
Vandslod. Derom havde Fædrene
«berettet, men Spotterne var med
Villie blinde dersor.
Lad os i Forbigaaende gute op
mærksom paa, at mange Teorier
« har været fremsat angaaende Ska
belsen. Naturvidenskaben —- ellek
vi stulde maaske hellere sige
Forskningen —- bar fundet
Moses Beretning om Stabelsen i
de 6 Dage urimelig·
Men mærkelig nok hat Forsker
ne itke kunnet blive enige om en
Teori, hvorefter de kan fortlare
Jordens eller Verdens Stabelse el
ler »Skabningen,s Begyndelse.«
Sagen er den, at de ikke ved no
gen Teori kan sorklare Overgangen
-fra Vandet eller Ødet og Tomhei
den til den Verder vi kender,og
sam myldter med Liv. Der give-s
inaen Teori. som kan vise Vej uden
am det, Apostelen her siget »i Kraft
as Guds Ord.« Forsatteren as He
bræerbrebet siger: »Bed Tro satte
vi, at Vetden et blevsen skabt ved
M Ord« Gebt. U, 3).
»Am der peges saa paa et andet
Guds Ord, det nemlig, hvorved den
sttste Betden sit under i en
W. Vi lasen ,,Og Herren
iso, It Verwesens Ondskab var
im pe« W osg at alt Hans
-....-«. -- » - --·«.--«..«·«--.
Ved det satnme Ord, eller ligefaa
ved Guds Ord, holdes de nuvcerens
de Himle og Jorden i- For-vorma
saa det opfyldes, hvad Gud lovede
Noa, at ingen Syndflod mere skuls
de ødelægge Jokden. Og denncl
Guds Hulden Verden i Forvaring
eller Guds Opholdelfe,, er det sau,
Spotterne gør Misbrug af til at
bilde sig selv og andre ind, at ders
ingen Mening er i at vente Herrens
Genkomft til Dom eller Verdens
Ruder-gnug »
Verden skal ikke atter forgaa i
en Vandflod, men ,,ved Jld,« figer
Peter. Bande Himlene og Jorden
bevareg til ,,de ugndelige Men
neskers Doms og Undergangs Dag.«
Jlden eller Maaden, hvorpaa
Verden skal forgaa, kommer vi til
at omtale nærmere i det følgendc
Llfsnit; men her skal vi endnu lægs
ge nøjere Marke til Udtrykket ,,de
ugudelige Mennefkers Doms og
Undergangs Dag«
Ned igennem Naadetiden mærkes
der i Reglen intet til Dom over
ugudelige Mennesker; men at der
fort-staat en Dag til Dom over ugus
delige Mennesker, det somdsiger
Apostelen her, og det forudsiger
Herren felv (se scerlig Matth. 25
Kap.), og Guds Menighed har ned
igennem Tiderne bekendt og beken
der stadig, at vor Heu-e Jesus Kri
stus sknl komme igen at dømme le
vende og døde
Lg uu særlig Udtrykket »Under
gnug-J Dag« peger i Retning af
at Gud da skal vcere »alt i alle«
(Kol. 3, 11), og at i Jesu Navn
stal hver Knæ bøje sig og hock
Tunge bekende ham som Herre«
(Fil. Z, 10———11); alt andet fkal
gest under.
Og her siges »ugudelige«; det
betyder simpelthen alle, som ikke
er gudelige, enten saa deres Ugudci
lighed bestaak i Spot, Last, Kret
færdighcd eller i fløv Ligegyldighed
for Gud og den Frelfe, han hat
beredt for alle Menneskek og til-»
byder alle frit.
Sluttelig mindes- vi saa dem-H
,,blindc med Villie«. Det var nu
det, der can tyde paa Herrens Gen
komst og Verdens Ende- Spotterne
deiigaug med Vinic lukkcde Øjet
for.
Men der er faa megct andct,
som baade en og andcn er blind
for med Villie. Vi, som har iaaet
Guds Ords Oplysning om, hvad
der her-er til vor Frelscy vi der iktc.
vcere ligegyldige for hverken det
næwærende ellek dct tilkommende
Dset blivct en haard Dom at tag:
imod — blinde med Villie.
.-—-4—
Histokäik «Brrc·.-Ii·m1
om ,, Vor chlfrrrs danfkc lutlI. Mc:
uiglch« i Links-Im Nrbt.
Llf Z. M. Z irr c n s c n.
Tun forstu Tanså«31", Ost Urdck at
baue butmadt dude Grund-, mmrlnn
Lincoin er bnggsh cr chdisllwgn
Andre-w Christenscm fksdt i htt
i Hallmid ZngL chdstscl Han
rcjsle i lssiö ol! til »Ihr Block
Alls-« og standscsdc da en Tags-nd
her j Lancastcn sont dct da faldtczs
(Her er jo righoldigc Zaltkildcr,
som Folf roij til lanng fra sur
at faa Salt. Sau lIcr var et Zlagsss
Bedeftcd for dem, der drog vksftpan
over Nebrsp City) Fin- Aar scncre
kom ban tilbage; da var man i
Fcerd med at bygge KapitolieL Ze
nere føbte han Land, ca. 20 Mil
Øst herfor. Skøndt han aldrig lmr
hørt med til Menigheden, er han
ofte kommet her til Kitte, og kir
kelige Handlinger fik han udført
her. Han døde her i Byen paa et
Hospital den 31. Jan. 1917. Faa
Dage, ftr han døde, gav hon Me
nigheden 100 Doll. til den nye
Kirke, som da var begyndt at kom
me paa Tale.
Den sprste Daniker, der flog Bo
her, var Thomas Christensen eller
gamle Thomas, Tom han ofte kalds
Les-; han var« fsdt i Salling 1810
og dsde her 1894. Gan var en
typist jydst Natur, men blev ille
iaa lidt as en Sterling, fst han
dsde Gan ejede en BilledbibeL fom
sagt-es at viere et sammelt Styer
Axt-egon den et tkykt i 1632 og
er nu i Ruhman Hans Gil
«) Hat like-et i »so t. tobt-« i·
fokköttet Form,menmanbsderom!
»Ha- det Wes i »Æ.«. somi
MetMs seh i
Bis-stoss
bertsens Eie. Bogen vejcr nogetk
sont 12 a 15 Puttdt. I
As detn, sont begttndte kirkelign
Arbejde, Var Rasntnis Johnsen med
iblandt de berste Han var fødtiHols
sted· Sogm Laaland, den 24. Juli
1839 og dode lter den 21. Juni
1915. J 33 Aar snlgte hatt trofast
med i Menighedens Arbejde og vat
i Bestyrelsen ttafbrttdt indtil der
sidste Par Aar. Hatt var ikke as de
steerke baneltrndende Naturer; tue-i
det, han elskede, var ban tro intod,
og han elskede Menighedslivet og
kunde blive glad som et Barn, nactr
det gik godt; nten tnnde ogsaa bli
ve- ligesaa forknnt sont et Barth
naar det gik daarligt. Hatt hcwdI
ondt ned at stge nogen intod, det
for elskede lian zted og undgi
Splid og Kævl san Vidt sont ntttligt;
dog, hvis tnan gik ltatn sor haardt
pas funde tnttt nor ltide fra fig.
men det gjorde hatn ondt ltagefter
og hatt lcrngteiis da einst-, at de:
sittlde ltline godt igen Dem Var en
its d) word-Essig zucin totntner tii»
at holde as, og sont tnon leenge vzi
sann-J For d-.t its-du .0«« -:«1«.si.1gi:s thildI
i--:·.c dxt jo oft-. iteikxt lidt paa, ist-a
lcenge Vi et- her i Bord-In Menig
lteden var ltedt«e, fordi ltan var med
Einnfnndet vile ltliue bedre, on:
det havdc tnange as den Flog-J bat-n
läge Skalen sont ltnn Unr.
Ten IS. Juni isssL ltleo Vor
Fresser-J lelenighed sttftet i New-nnd
Johnsons Ahn-T Cnnd Hillernp Jor
gensen var her do, og var nicd
virkendc. Fitnboett « Sitten Hatt-»
sen blev da Valgt til erityrer oie
senere til Fornmnd Eiter at inn:4
i en start-win- ltar Unsrer Vorn-l
fm Biten er ltan lter nim- og er!
THE-edlem as Veftttrelsen Zeiten-(
blev Post-or P. Jenseit fnldet sont
Prasft for de tre Lllceniglteder Lin-s
eoln, Tcwen og Friend, lttnltcnz
sidite senere selo faldte sitt egcnli
Præst, og det blev da LincoltJ
Dazu-it on Bennett. J lkI02 gikj
Bennett frei, oa Weepitnt Waiets
kotn i Ztedet. Meniglteden bar il
de Anr, den ltar bestnaet, aldrig·
været teilt-ist De sleste. der bar!
Dekret, er ontkring ved 25 bildet-g-l
ndende Medletnnter, genncmsnitlig«
ontkring 15; i de sørste Aar vnrl
der dog oste mindre end 10.
Tun forite Kirke blev byggct
ist-N ntedenss P. L. C. Hausen
var bei-. Et Par Aar seneke bleo
der bygget noget til· Den var
bygget saaledeå, at Pkæsten bei-de
forneden og der var Kirkelosale
oven over. Midler bragtes til
veje fra Menigheden og et Lomt,
der blev udbetalt i 1s)(t1. · Tettne
Ein-dont Inn-»du en erdi of LJW
P. s....
1
It J Eiteraatet litt? fobte Vit
! k—.-..:d.st den Ztrctsfitittg, ltvortma
soor antan seit-te lan, for at law-.
Jdet nd til Part. Vi sik 2500 Toll.
for Lodden, beltoldt Vngninth
sont ltlev slnttet over Pan Hjotnst
ai LI-. og N. Gade paa to Lodd-.«!«,
-vi hat-de tobt der. Den ltleo out
bnaget til en god rntnntelig Prw
stebolig.
sitt-fand Storrelse er ASXH
Fod nted Taarnet nd til N. Nin
de og Eiden nd til 23. og Pin
ken, saa den er meget sntutt belu
gende Der er Basement sotn er
opsort as ,,paosngiltrick« under he
le Bygttingetn og selve Kirken er
,,sinislted in stueco«. Ejendonitncn
er værd 10,000 Toll. og vi hat en
Gæld paa henved 2,000 Doll
As Præster bar itslgende betient
Mcnighedems P. Jenseit Z Aar,
P. L. C. Hausen 5 Aar, Chr. H.
Jenseit 4 Attr, J. Markussen 2
Aar, Elias Provensen 2 Aar, O.
Rye Olsen 3 Aar, A· C. Wies
mann 2 Aar, J. P. Christianscn
3 Aar, Kr. Anker snart 9 Aar.
Name man nu teenker paa det,
et det underligt, sont det er gaoet
til, at vi san, sont her er, er
kommet saa vidt. Forst var der
de rappe Avinden der sor nogle
Aar siden satt Umuligheden lige i
Nimm ou. begyndte at samle
Sense- og stodcsaa med 1000 Dott.
da vl hat-de Brug sor dem
Sag var detatstndeen Beltggeni
bod- se da bei syntesststulle strom
de der. san var der. to Mr ltge
(
Vanskeligheder er blevet kyddet af!
Beseit, san gcelder det ogsaa omI
for os, at vi ser det og er tatnemss
melige, samt tager sat, sog gør dets
Arbejde, som han vil have os« til«
at gere. Hur han givct os Meje-’
redsfabet, saa maa vi ogsaa bruge’
det, ellers kommer vi itke meds
naar Oøstens Heu-c kalder.
Den nye Kirke indviedes den
30. Juni 1918, 36 Aar og 2
Dage ester, at Menigheden var
stiftet. Jndvielsen blev foretaget
af Past. L. Jenser Ruan. Af
fremmede Præster var indbudt E·
Prsveusem som prædifede paa
Dunst om Formiddagen; Shctman
Vonde Hamptom og H. Jversen
pkædikede paa Amerikausk om Ef
termiddagen. Pkæsterne J. M.
Hausen, Stanke-barst M. Th. Jen
sen, Fremont, og N. P. Huld frc1’
den danske Kirkc i Davon var vg-’
sna med, og disse samt for nævntej
holdt hver en fort Tnle om Afte-j
nen. Kirken bar rmnmelig Eiddejl
plads til ca. 125 Personen men"
der var neerved 300 til Ztexc vsodI
Eftermiddagsmndet. Tavetx Werd-!
ing Mater, Bennet og EmplelmrsH
var alle- representeret med flereI
AutomobiliLæs.
Te mrdsrndk Brit-sitt «
Hist-or »Mit T,1lsl.«i s
J. P. Bnnqr Traun das
Lives .(njfn!j,1 Trs wiss
L. thust sum Nndxi (!3a:1:.-.·
(3chonbcrg) (
For bemwa lmlvandot Am sidm
ndfom forstc Tel nf P1«nsus:—f»n«an1 !
Tiwnntth Nu lim- andcn Sol s—.!»
Los-st. Vwrkct er et run: md.-11sm z
b liat Rast-f Zun smdnnt intcrcrszt
fclcr dtst ika Punkng n Msn dort
er tilliqk den Las-Many vm lwäisz
Lsfaslp Von- vordcndo Prwsnsr iori.wiz
redet fig til den-is E-xnlnsdcsgfsmncns
Zorn saadan intcrvisfercr Bogen j
twj Grad Mcniglnsdmh
Den Vidrnsknswlims Vodmmnclsv
nf Vwrkrt lnsrsr hjcnnne i do tkso
logika Tidssfkriftutk Tonne Zido nf
Zagen-—skol vi dersor ikfc give os
af mod. Tisrimod Unser vi dot for
vor Pligt at oplnfe Mcnighcdcn ons,
lwad de unge Tcologer genncm
dettc Værk last-er Denne Oplysp I
ning ønsker vi ikke at give for dkr
igennem at udflyngc Vanitmalcn
forkcetre cllcr udøvc anden Virffom
hcd of lignench Art, nwn udcsluk
Lende-, fordi vi meinst-, at Monm
hedon maa vidc Rossi-d Den man«
og kan ikke være ligcgyldig for,;
bvad dcns vordcnde Prwstcr leerer-s
Ganske vift er det vcd at blivc otj
Dogmen at Lcrnsn er on ligxsgnldig
Tim, alt bcror ma Trocn MrnT
dette Tomne er bnndfalskt: tln Tro
og Leere lmr aldrig knnnet on vil«
aldkig knnne stille-J od· »Vor Tr
er ej paa huad sont helf-, man
Kristendom Vil nasmns «
Det uil da viere nnd Tilsrrxds lud,
at Mcnighedcn vil erfan, at Pro »
fesfor Bang-Z Dogmatif pnu do as
lcrflefte Punkter or i Locken-»sime
melse nnsd vors Kirfcis symbolisc
Vøgek og dersor onan nnsd den ur-«
whoka lutherskv Togtnotik, bund
Resultaner angnatc Lq but er
selvfølgelig tun Resultate-um der
interesse-rot Menighedm :Ild hvils
kc Befe, de er nennst, kan nasppe
angaa den. .
Dcrünod er der nogle Punkten-«
paa bvilkc dct forcliggcndc Værk
er ikkc saa lidt afvigcnde fra, hvad
man hidtil iblandt jcwnc Kristno«
her i Landetz i alt Fald indenfor
JndrcsMission, hat anset for atl
vcere ten ad fund Leere-. ;
Det Syn paa Bibelcm fom var»
ftemfat i fsrfte Dol, bar i den into-:
liggende anden Del givot fis-et Ud·.
tryi, sont, hvad Tydeligbed angaar,;
intet ladet tilbage ai unste. »
Dei hcdder nemlig i den 98. Dis-J
vedfætning CSidc 228): »Nun vi;
Siriften vil føgc Lys over Jesu;
Fremd-reden sont sandt Mennefch
da man vi minde om den Grundstei
ninq, at Skristen for os tun hax
assisendes Betydning, for fau vidt
den vitkelig er et Udtryx for Guds
Aabenbaring. Bi maa stellte mel
«lem, M der i den heilige Strift
kun es Udiryi for hin Tsds Kultur
fotmxr, vg hpad der vifer os Aa
anensz Forhold til- Siden
M Genusses-sing gelber ogsaa
Use Ufismettieö IremfisYskig as
W Wis
WWM disfeOtbbcd
its M bebst-Im- W Mir-;
Z
s
s
nvad de· sornd er sagt paa Side
221x yBj nur af al vor Magt Inaati
tet erntest-etc nnod, at vor Tro blev
bnndet til bestemte Ferestillinger
oIn Verdenss levltvelse, am Maa
den, nvorpaa Gnd virker i Undeeet,
i Jnjpirationen -s-- averalt. Er det
InnquL er det soesvnrligt at bindc
den til vestemte zorenillinger ont
Jesn sorklarede Legenilighedk Er det
ikke nok at fornaa Discjplenecs Op
standelseszenlevelsie saadan, at de
san l)atn, jotn man ene kan »se« en
Persanliglnsd, der er nnddraget de
jmdisfe Ttlncerelsehlnstingelset, nein
1ig tned Entstean Ofe, jkke med Le
getnetäs? Ja, det var bonI, de saa;
det var ikke EclvlJedt-ag, det var
en Jndxnrtning i deresJ chel sra
Innt sture Undet·, sont s- i Kraft
as denne Zelvnwddelelse til Dissens
lene —- forvandlede Werden-J Ekiks
Ieise Quem ter senkend-e dem Kri
stennavm der opfntter Lust-send Op
smndelse tma denne Mande«.«"
Fra et Tlllenigiksdefnnspnnft vil
det ins-Te Zinsegsmaal lnde nun-sie
anderledes Tor tsil der bedde: Kan
vi bar-: Radnersasllesskab nted .-t
Mennssfzc der ncegter Steinen-J tu
delias denestmrd inn, at de san
den rtsstnndne mcd der-sit- leqetnlige
Ljntn reim- ved hain tned den«-J
Hasntssr m feist-e og drak nnsd haan
Sinn L-: wer-c tjcnk mud at have en
snadan :!Ic’m:sd til at saefnndc Leder?
LZI vj antancr inc, at Saat-et lsers
vaa frg kllkxzxjgjxtsdrnisi Zide fan
Unsre rennsan lnnis da denne Me
ninhed hat« det anntle Inn pna
Efeiftenis Vetndning
Tot fereliggetne«1’(erk nat en an
den Opsattelse as kvnrsonjngkn end
den, der lndtil bar tue-et almindes
ligst Tette kan faa en iffe ringe
Betndninn Vi bar haft Pisa-ster,
din- mr snertt tmeqet as· LIZartensem
ntaaske ikke mange, men doq altid
not kit, at det fif Vetndnina sar
Kiesenw Liv· Ecnere lme vi haft en
Tel, der var Umsaet as P. Mad
sen. Vi nil ogfaa faa nogle, der
et- pmsget as J. P. Bang og scerlig
as den fretnsatte Forsoninaciteoki.l
Diese vil i Prcrdiken leere Menighess
den, at den itte mna teo og sjge, at«
Gud er bleven forsonet ved Kristns,
at Jesus bar baaret og derved asss
vendt Guds Brette-, at Jesus ved sjni
Lidelse og Død har erhvekvet sig
en Fortfenesth der kan komme es til
Gabe, at Jesus har opfyldt Loven
i vort Sted, at Jesu Netfcrrdighea
tilregnes os, eller at vi retfcekdigs
geres eller srelses for Jesn Stole
(Se Side :324). Diese Udtryt er
nemlig ester Professor Bang-s Me
ning ikke blot ikke bibelste, men
den i dem indeholdte Tanle er salsk.
En anden praktisk Folge as den
ne Fretntidsndsigt vil vise sig i Ben
gen as vor Salntebog. Broesom
stinqa og saa ot sige alle vore Sal
medigtere bar hyldet den gamle Op
fattelse as Forsoningem og i nogle
as deresz Zalnier er denne Opsatteli
se fonnnen tydeligt til Orde. Ina
ledeö f. Eks. j.
Nr. 2: O, store Gnd, vi love dig.
Nr. IM: J denne søde Juletid.
Nr. BUT-: Gar under Jesn Kors
at staa.
Nr· LUHJ Her ser jeg da et Latn
at gaa.
Nr. ZU: O Hovetx hejt sorhaas
net. -.
Nr. 212: Jean er mit Liv i
Live.
Nr. 223: Det hellige Kors, vor
Heere han bar.
Denne Listen-r itte Krav paa
Fuldstcendighed.« Der ex mange fle
re, der vil salde ind under den sam
me Dom.
Hvis den gamle Opfattelse as
Ferse-ringen opgives, vil der blive
en Meengde af vote Salmetz der
maa omlaves eller udstydes ved
nceste Revision as Salmebogen, og
blandt disse vil der findt-s manae
af dem, som Menigheden mt til
Tags scettee allerstøest Pkis paa.
-- Disse Feemtidsudsigtee fortjener
den nejeste Overvejelse. Set i Sam
menhæng mel) alle de andre nye
Sensmaaden sem den km bersten
,de Teologi bringet ind over de
vordende Pecestet, faae efter vor
Meninq oasaa disse dogmattskeGjens
demtneligheder en betydelig Vægtz
M trotz at baute Dei-legten es
Meinst-essen vil eæee bebst tjent
med at aqte nieset stnere paa hin
andem end de Wl hat gis-et, es
eetndth at W visitgste helles
LIMCWETU de vordende Pest-(
F
III IM. 40 Acke- Itm es. so
hslv Uil til cleI stets-Munde II
l«u(-k. Wi-» Dom » della-ask I Cos
tmm us et ston sksmtmsvtsk bett
;-ssm-cu. ins-d mit-file Kisten sinkt ok
Uhr-Spr. Kuh Vejou Don bis-mu- as
et sodt s Vereinen-s Prata- -11stmnt
Uns-; goq kanns-staut any Sto·
Kygningpmks gmät kund-ihn III-den« Us
ve tin-d Fmsttmeeh besät-te fu«-pi. 25
Arn-I » rydsssst der-s » is pso Im sg
Reste-I » l» at Ost-Ins Jofdbunctssn »
us heil-u- lcvsliteh VIII-gi- esst-If »ver
easkomst. — Vl bar andre Firma p
vok List-, Ini- Iatetssseket skrjv m
Jes- s. Federn-. Pres. Ame mai ,
Lvek. buck, M co» Its
TIL HALC 200 A. Fuss i Shmt Ni
holsx, D Ile sk- Jekshsneby. ved soc
Vei. Beil-te Imäbooitst. gode Syst-id
gsd sc under klov, 30 Wesen todt-GI
vet os "Okoss statesde kri- 810.W.
W. hinkt-h Rost-a« pn gosio Ro
tinselser. »von-gelte tut-I- sow holst.
skriv pg lcsgelsk eilst Distichon-ist
Jsss Jssscs. Lack. Wis.
FAKM TIL sALC IMO Assrsss FUer
1(1··-.-!1·r— »L- M««·ftsisf;n«m. R Mi! fm
Mir-.2m.sx«i7I-x imrss Dyknfnzxssh Rih Ends
lknsmisx Wodurqu LU. JIiI fr« Mosk
krisk Janus-Lil. Ihn Hub-«- F- «’t«Lt.
«!-I ?««." EUi ’-.« hsxss nor-» ks - Fur
n:-n. s;.-s1ekol- Eil knn M« p« Inst-.
Ischs Yilkimkll ULHY ki! kIjsskcen Xsns
ÜICRSHJ M. VATPL St. Nun-I ’-limI
Eines.
Ilsrttulucsmö Vesier cg V.«":.1ter
inde soges (Mand og Halm-) paa
Vumeksiisnmiat i Wanpaca, Wis»
til 1. Oktober Mis. Lein 500 Dol
lar-5, fri Bolig, Kost, Los (elc!trist
Los er indlaat), Banne, Telefon
Miiliqe Llnspgeke bedes henoende
lig til undertegnede inden l. Blu
gust 1918. Anbefalinger fra vedi
kommendes Pia-it maa ledlagis An
sisaningen
C. C. Kloth, Ell Hans Ja
Atedsmsdr.
Iowa Krebs af den fore d ev.
luth. Kirke i Amerika afholder, vil
Gad, sit Kredsaarsmøde i den sk.
ev. luth. Menighed i Spring Val
ey ved Viborg S. Dak. den 20.—
:-. Sept. d. A. Modet begynder
Fr— d. 20. Sept. Kl. los-»- Fak
middag.
Priestern-de Torsdag Akten den
19. Sept. Kl. 8. Emnet for Prieste
msdett Okdinatianens Betydning i
Lyset af Guds Ord. 1 Tim. 4, U.
Msdets Fokhandlingsscmnen
l. Den daglige Dusandaqts Be
tydning for Diemmet
OF Sallge ere de, lom htre Guds
Ord og devare det Lus. 11, 28.
Gud veliigne i sin Naade vort
Kredsmodei
A. M. Niell en, Kredsfotmand
Den sk. ev. luth. Menighed i
Spring Ballen ved Bibel-C, S.
Das-, indbydek hetved venligst Pras
ster, Delegatek oq andre Venner i
Iowa Kred- til at asholde Kredi
niøde i vor Midte ovennævnte Dage
lPreester faar fri Bespisning under
Mal-eh andre Gestet detaler 25
lTents for hvert Maaltid.
i Man bedes indmelde sig til en af
Anderteqnede ieneft l4. Sept. og
langine til hvilken Station man
kommen Hooler eller Viborg. Man
Jgør bede i at teile saaledes, at
Man lan vcere i Hooler 2:02 P
:M,, ellek i Vibokg 8:26 P. M.
! Paa Meiiigliedens Vegne.
HNielis Nie-Hen, Mghxz Form.
:Tl). N. Jerfild, Mah. Priest.
i
Krevsmsdr.
Gud, sit Aarsmødc i Illtnrt Lea,
Minn, fra 3—6 Okt.1918.
Aabningsgudstfesteste Torsdag
A ften Kl s.
Emner ti( Drøsstelfe:
1. Kredit-us Einve: »Gut-»Es mange
Slags Nasde«. 1 Pet. »i, m
! 2. Menighedens Emnc: »Ums
sten«. Matth. 20, 25—28.
Alle Kredfenz Prcester og Dele
gatcr bedes at give Mode.
« Paa Kredietts ssVognc
; P. M. Peter-sein Sc(
« x
Trinitatis danske lutherfke Me
nigbed i Albert Lea indbndor ber
veb til drite Kredsmøde. Kam oa
vcer velkommen. Mcld eders Komme
til H. J. Mortenfem 521 Alice St.,
inden W. September-.
Pan Mmighedens Beque
IF. P. Taler.
L
f
fg Minncfota Krebs afholder, vil
)
i