Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 11, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..II.XNSKIHJRBN« »DANSKFJREN"
a l).q«iksh-.-x1s srimn Wesssklz c-! danskamerikansk lfgoblack
mrs « sl by ""1 Is» nitmä WmNI ist-r (s·j(ssai« »Don1«0rone(ledan
H»f..»«m,»(»,ll l» » M ( hnreh sk« oval-Losislplutherske Kir
in.Mis·-·n(sn".m1(l «-, sshesd b) lcis i ÄnIssrikn" »s- INCin a(
Uxik PS lntho Hm li« -"I--« onsis.l).«1ni.—h Lutlnsmn Publ. Iowa
lålniL Naht-. XI Blk151", Nein-.
-— »s-.’— ««-u.- Mosis-« ----.--s Mosis- -..- .-» sa
km IZL Ts Bluir,21ckebr.,On-.sdaq den 11 September 1918 ji Zi. Lan-g
kubljåhäZj-E1fd«distkjb«üksdFinder peiiijfsz (NeL-136s-LIIEEZÆSE"IJY ehe Acr ot October S, 1917, un tilö at the Post Office ot Klajtx Nebraska-. By order ot the Presjdont. A.I.Burlason, Postmasteruonem
-
Ugens migsuyt.
Stok Allieket Ist-entgang, Tusindet
af tyfke Fauger.
Hindenbutq Line nat-et Kan Forli
fortscrtte OffenfivcncD
Te Jlllicsiscdckd Oinsnini inn- Ist-rot
iurtint qunncin Licio Unm, m Lyk
kisn « imiin«ndt irrt-et nan Dei-cis
Eide. is Alberode nur gjkirk dem
ok.:,1 RnsnmnnzL taki-et Tnjindcr til
Traum gq giart i«i,1t Kinn-. 1cckstisn
lang-: .n-lc Linien im Flut-m i
Mord til kllliciinss i End-Jst ci« de
Mienin uaaot from til den aanilc
-»Zindc«ilnn·g Linn-, iinorim Tollkr
nc stark-du i den-is Lifoniiu i Mart-:
»
?
-
id. Ol. Enkelte Steder er de endogsaa
drusdt igunncin dmno Linn-, naunlig
paa Nord-enden af Linien, niellem
Jll p c r n oq C a in l) r a i.
Lin-:- soni de Allicrodc itlc nan
cdc at induqu i Fior, liggor indscni
for dem Olisnih sag den er im ind
tagel.
Min dct inne-:- foin Tuskcrne nu
vil preise spcm at sige: Hertil og if
ke lustigen-! At der vil bliusc en
Stand-:- i de EntontrsIlllicrcdcs
Frcmgang, dst er sandsynligt. J
lwert Fald bliocr de nawipc soc-d at
got-e sann Fi«ciiigaim, liuur de bar
kæmch sidcn de liegtnidtc dorcs Os
icnijr den 18. Juli.
T: inmi- ovcr sur en Linn-, Zwar
vi sliar dexlnslndsligu Jcrnlmnelmcr
Cmnln«.ii, Et. Qn.·nli:i, Ln Fier sog
Mon. Tot Nil blivu en Onct«i«nskclfs.s,
oin de indtagcr dissc incd det sei-ste,
og got dks d.-t, san niscr Ist, at Ty
ifcrnesz jimit er nærincre brndt, end
man trot·
Marihol Forli ftandicr bog inw
pc jin Offmsio. Nysc Plain-r isr nn
det udvikling, og maafke vi indcn
Lin-ge Tei« doin nnd-cl- Risalisation
TM aitnsi·ik-.::iiks.s Ti-! nf OrcnsnI
km i den fein-ro Tid iktks Uærcti
start nied i Maximen Ton Tanne-IF
ginmife Sinn It Oele undisk- Unsinn-all
läsrsxsrxizh Ja nmaife finan JsøIsclispi
DU, H, Zept» lkal sein«-J i Frau-l
trig nicd et Flug af donne. Vi sank
xnsntc Jg sc. !
zlcn et llddmg ai llgcnizs Beut-(
njngcr sra zronten. ;
I;i:·—:idug. Bari-T — Zurndenl
at tmnch Tyilurne til at tmslte jig
tilbagc Nord for Qiscisßludcn og
Nu Zug-leJlodsfswnlcn imr Statist
inændcnns gjort Unndninding Mord-.
sit for Jcoyon Te er jat over Bei-le
isyloden nun en Front as tin-non ZU
Mil.
London. —- Man er sat over du
Nord og ToktillesFloden pack-en
vid Front, berctter Feltmarfkal
Haig.
F r e d a g. Ass. Preis.—F-ransks I
mænd og Amerikanere dcibet
Tysterne ud af deres Stillingcr i
søndre Picardy og i Settoren mel-,
lem Vele og Aisne Floderne. Saat
rast yar de Allieredes FremganH
vceret — Franfwiændene i Picars
dy og Amerikanere og Franikmænd
fra Soissons øftpaa til Rheims —·
at Fjendens Tilbagetog set ud iom
Begyndelse til Fowirring. Pan sam
mp Tld hat Max-ital Gaja i Nord,
frh Peronne til Opern, lige saa
ttavlt med at forfølge Fjenden, som
alle Begne tat-er Grund. —- Under
den sidste Kamp fra gamle Noyon
Sektor til Solssons hat Fransts
mændene ckaqet sc· Landsbyer fra
Tystetne. «
Løkdag. Paris, 6. Sept. —
Franikmcendene hat besat alle de
res dunkle Libegrave lgngs hele
Fromm Nord for Amte-Flehen og
lndtaget Byerne H am (for tidlig
bereitet sit-st) vg Ehe-usw i Sauen
ten Sydvest for St. Quentlm eftec
hvad der i Aften bereits WO
kontoret. , .
Syd for Amte hat ameritanste
tropper qjort vibere Fremqanq l
Essen om Blllcresssnsprayeres oq
Revillm —- De Franlkes stem
gcmg øst for M Du Noth Ist
pqa line Siedet met en Dybde
af10 Kllomtre
- .
Ass. Press. Tinte-nie gioer efter
looer l)ele den 150 Milszs zront jra
sYpern til Rheitns. Scerlig alvorlige
1Nederlag yar Franstincendene
tiliojet Fjendcn i den gainle Roy
on Zalient, de Franite og Ameri
tanerne ligesaa i Egnen inellent
zVefIle og Llisne Øst for Soissonsz
Sendag. Paris-, 7. Sept. —
zmnjte Tropper hat« i Dag ijl.
dirigszstontorets Melding i Vlften
trængt sig fra fire til fein Mil frem
Pan Zonnnejronten De er fat over
sit. Liientin Canal oed Tugnyi
Brer og St. »3iinon og indtaget
oegge Zteder.
London, T. Sept. — Feltinakstal
Haigg Tropper har tonnget Tyskev
ne til at trcette sig tildage langs
en zront of ca. 17 Mil, fra Han
rincourtsStoven til Beauvoi5.
Ass. Preis fkrtver bl. a.: Mar
stal zocl)-:s-Hannnerilag langgs den
tyfte Linie fra Rheinis til Artus
siden is. Juli yar næsten Lllldstasni
dig udslettet den Bule, foin den ty
ste Offensio flog i Linien.
Mandag. Ass. Press. — De
Britiste og zranfte fortsætter nked
at dryde Pej ind i den tyste Linie
paa den lanere Del of Slagfronten
ji Frankrig. Trods ugunstig Vejrs
Iligt er Briterne trængt ind imod
Catiidrai og It. Queinin, ·1neden-:i«
Zranftniændene længere sydpaa
toller ind« itnod La Fere og Laon
Mellein Llisne og Veslefloderne,
anor dei« er thicerilanere samtnen
ined Franskntændene, er der oundet
Grund
Oz ferste llge af September lmr
Zeltnmrstal Haigs Tropper tagel
19,000 Zangen et stort Llntal Ma-11
flingevcerer og en Masse Oplag.i
Briterne ftaar nu ved Villeque,
6 Mit frg St. Quentin Saa hur
tig hat Briternes Fremgang været(
i denne Zettion, at de nn er i Stil-«
Angel-, sont de holdt for Tyfkerne
lsisgnndte deress ,,drive« i Marti-. s
TitSdakL Vliif Preis-. —·l
stanipen poa Vcstfronten er ved atl
gaa ind paa et unt Stadt-. Fjenden
forfeger endelig at staa fast foran
Hindenlnirg Linien.
Tysterne fordodler derei- Bag
tropper og soger ved Modangreb
at sagtne de Allievedeg Avance, om
de itte holt tan standfe dein. Trodsz
sandanne dereg Vinstrengelser ers
daade Franstmændene og Briternej
trængt fretn i Retning af St. Quen-«
tin. De Franske har gjort saadan
Zrentgang weer over Crozat Ca
»nal, at Fjenden itle længere lan
haade at forsvare den« General
Humderts Centrum jtaar for-an La
Feres Porte, og Gen. Manginsi
oenstre Flin begynder at fnige fig
Veft om St. GobainsSloven, me
dens lians højre afslaar zjendens
Jlngrely hvorved han føgte at llnns
ge sig til Llisnefronten
General Lndendorff arbejder for
at faa Pulteruny fom ljan maa
have, dersoin hon stnl blioe i Stand
til at samle sine disorganiserede
Divisioner til en strategist Reserve.
Marshal Joch vil rimeligois vide,
om zjenden er tilstrættelig soc-et
let og demoraliseret til, at han kan
tnuseö paa nogen Del as unerme
rende Slagfront, eller et Angreb
andet- steds vil være tilraadeligt,
faa Armeerne, der har kcempet saa
utrættelqu to Maoneder, kan gi
ves Stille
Dags Mfo r g e n ilke meget
vikketigt Nyt. Ass. Preis skkivek ot.
a.: »Tyskernes« kritiske «inilitære
Stilling fra Egnen Veft for Cam
brai og fydpaa til St. Gobatn Haj
dedrag og omkring sdenne stærke
Bastion østpaa til Territoriet Nord
og Nord-Jst for Soissons holder
fremdeles Verdens Opmcerkfomhed
Svært Negnfald har fowandlet
Lavlandet til Hengedynd men paa
den Gtrælnlnq at hojt Land mel
Iem Taznbrakog Soiglonz hat
Staunen tkke hindret de brittske og
franste M fra at rykke freund,
heller tlle link de mindstet Fjenden
Abstand «
Avlorappokt for September-.
En Majsavl i disttu Land i Aar
af 2,672,0()0,000 Bufhels var Agers
!brttgs-Departiinentit: Brdønuuelfe
ian I. Sept Dct vil blivc næsten
)0(),000 Bufliels mindre end fidste
iAars Avl og en Snntle mindre end
IGmnemfnitsnvlcn i de fein Aar
11912—1916.
Z Dette Aars Avl af Vintcri og
Foraarsssvcde tilsannncn anflaas
Itik Rsm,n()s),000 Vuflnsls Det er
ncvstisn 250,000,000 Bufhtsls mete,
end der noli-des i Fior og 90,000,
000 anlnsls nie-re end Gennemfniti
tot 1912—1916.
Siden 1. Juli or Bodømmelsen
af Maisavlcsn paa Grund af Tørken
i Majsbcltet faldet 62,000,000 Bu
fbels i Kansas, 60,000,000 i Ne
braska, 57,000,000 i Missouri, 37,
;000,000 kJllinois og 32,000,000
ii Iowa.
Bedømmelfen af Foraarshveden
er i samme Tid sieqet 21,000,000
Bushels.»
Petshings Fsdselödag.
! En højstidelig Parade og et storf
«Masfemøde pack CourthussPladfen
vil blive Omahas Maade at fejs
re Pershings Fødselsdag, den 13.·
Zept» paa Bande Paraden og Mis
det vil blive holdt om Aftenen.
Nebraskas Guvernør, Keith Ne
ville, bar under 10. ds. proklameret
Gen. Pcsrfbings 58. Aarss Fødselss
dag, l:’-. Zept» som Gelüng og
opfordrcr Borgerne til at feer den.
Minister Baker attcr i Fränkrig.
Det meldes fra Washington, un
der R. ds» «at Krigsminister Baker
mcd Følch deriblandt John D.
Nymy assistcrensc Minister for
Luftflaachn, og Generalmajor Gor
gos, Genoralsoarlæge i Heeren, er
arrivoret i Zmnkrig, «
!
Den tyfkc Mark faldcr i Pris. i
.xisotn-;s.;n111n, U. IEWL — Mast-ch
ronde Situation Pna Mystik-unten hart
fsrnaranoL nt den tsstxs Mart or
falden omkring 17 pbjt., merken-:
Pnnd Eterläim er ji«-got til Ewi. «
(
—————-—— I
Stor Brand i Lincoln, Nebr. l
IZøndag Morgen tidlig ndbwd der
j Im- .L531s-cditad Uinculn un Jldløsry
fom lagde saa godt som en hel
,.lsluck« i Jljfkn Talnst Wd Jldiinuass
den anslaas til omkrinq VII-twou
Polein meinst-, Dicht or majal, ug
at dkst er :U«’ennk.«ftksr, sum s1)1np.mfc
rek med Tyskerne, der nur Wufat
don.
Vlundt and-et nur«-DIE der tu Ele
uatorer, sdcc s1)vu’«indelwldt Korn for
WZJJW
Rorbi.wssmsudc jun to Mkrnd løs
Vendo jra en Number Yakh« til en
ventendc Antomodil i en Alle, og
straks efter opdagedes Jldm
Vombeattentst i Chicago.. , i
I
J. W. W. holdes mistcrnkt for
Udaaden.
Chicago, -l. Zept. - Eu Bombe,
der oksploderede i Eftermiddag i
Jndgangon til den fødckale Pyg
ning, dchbte 4 Mennesker og sau
rede 75 andre.
Mr. Philip J. Varro, der age
rede Chef for den lokale føderale
Underføgelscs Bureau holdt J. W.
W. mistænkt for Udaaden.
Medons Byens Politi førgedc for
at faa de fanrede bragt paa Hospis
tak, skyndte føderale Agenter sig til
J. W. W.s Hovedwarter. 9 Mænd
toges i Fordaring der og en Min
de i en Bygning i Nærheden, hvis
Navn holdes hemmelgt.
Eksplofionen ødelagde Entreen til
Bygningen og knuste kwert Vindue
i de første tre Etager i to Bygnins
ger tmer over GadctL Dommer
Kein-sum M. Latkdis’ RetssaL hvor
94 J. W. W. Lcdcrc for faa Dage
sidcn dømtesis til Tugtl)usftraf, flere
af dem 20 Aar, er i den føderale
Bygniugs 6. Einge.
Wut. D. Hamvood, J. W. W.s
»ukroncdc Lunge-« var i Vygnin
gen under Efsplofionm Han be
klagch dct skete og tilstod, at han
tasttkto, J. W. W. vilde blive mis
twnkt mcn Ikwgtode udtrykkeligt,
at nochn af Foreningcsus Medlcm
mer lmvdr for-met Atten.tatct. ,,Det
vilde vaer vanvittigt for et J. W.
W. Mcdlem at øvc slig Udaad ved
denne Tid«, fagde han
Men Mr. Barry erklærede efter
en forcsløbig Undcrføgelfc: »Dann
Udaad er cfter min Mening unægs
telig en Hævnakt af J W. W. for
Domfældelfen af næften"1.00 af For
cningens Medlemmer.«
Under 6. Sept. meldcs videre
fra Cbicago, at assistcrende Stets
advokat Michciel F. Sullivan er
«klærede, at Jobn W. Wilson, der
engang bar Vwret Ha1)woods Pri
vatfekretær, er identificeret som den,
der bar kastet Bomben.
Vidcre meddcles, at de 94 dømtek
strecij vil blive sendt til føderal
FængfeL
M « w- waøs »W.A-wwM»-U
Mart eget Fand
WW
Rekrutteringen for Flaadeii Wa
shington, D. C» 7. Zept. Rekrut
teringen for Marinen vil blive fort
sut, og Mænd i den nye Draft
vil blive nkcepteret for at tilvejes
bringe Besætiiiiiger paa de Skibe,
der skal transportere Tropper og
Ton-aud, meddeltcs fm »Shipping
bocird« i Guar.
—.
I
Bulgarkongen i Wien. Washing
iun, 7. Zept. Den bulgarffe Kon
ge, Ferdiimnky befindet sig for Zie
blikket i Wien for at konferere med
Kejser Karl iif Lftrig. Det forlys
der, at Genftmiden Tor Konferens
ceii ist« Ziiiiisgxiiimnch oiii cii foreiiet
biilgarsliifirigss Liitrcisden iiiud dis!
Allieredes Jndflydelse i Russland
O
i
i
l
Neqreiic er loiiiiie It. Louis»
Mo» 5 Zept. li),0() Negre eiidosJ-s
serede i Guar, da NegerliaptifteriieX
Natioiicilkonveiition blev nabnet l)er,!
Præfident Wilsons Politik og luoedex
at Unsre lumile itiod :’ldtiiiciistiiitio-I "
lieu- ,,Ei fort ’iiisigt er Miisrkes
paa LoimlitetC blev vedtaget som;
Fioiiiniitiomnä Ztikord
« i
Priesidenienss Ziat Washingtoii,·
D. C., -I. Zept. Prwsident Wil-l
sonks Jndtasutsziffnt paa 75,()()s) Doll.:
Zalasr vil bliuu PLUJOI i Heiiholds
til det im i Hufet introduserede nyeE
Reveiiiieforslag. ngaa all-e andreL
fødemle Enilicdsinæud saavelfom
ogsaa alle Ztiitss og Kommunismus
bedsmwnd, der bar iiæret fritaget
under den fertige Lon, nma betale
Skat e si« den m)e Lon.
i
Gas og Gasinasker. Washing
ton, D. C., 7. Zept. Der produ
ceres nu Glas og Gasmasker i fan
dan Mcvngde her i Landet, at de
blioer forsendt i store Kvanta og«
ined regelmasssige Mellenirum til
Froiiteii i Fraiikrig, ineddeler Che
fen fui U. kemifke Kriqsakbejiri
afdeling, Generalmajor S«bert. Der
er alle-rede Masker nok til at for
fyiie de amerikanske Strisdskræfter
der-med. J Fjor maatte man faa
Gasmasker fra England
O
Krigen i Sibirien. Washington,
D· C» 7. Sept. Fømen af den
store rugsifke Kontingent med Trop
per t Sibirien, General Howath
der i mange Aar hat forestaaet den
Istre kinesiske Jembafie, er afrejst
til Jrkutsk og bar formet sig med
EzechosSlovakerne, hedder det i Te
legrammer, der er ankommt til
Washinqtm Vette Skridt fjerner
lde vcesentligste Uoverensftennnelfer
niellein de to Elementen der be
kæinper Bolshevikerne i Sibirien,
hedder det i Telegrammet.
I
Nenneinført Prot)ibition. Wass
sl)ington, D. C» 7. Sept. Ernæt
ringsadministrationen oplyste i
Gaar, at Fabrikationen af Øl og
Wand-re berufende Maltdrikke vil vces
ire forbndt efter første December.
Forlmdet er vedtaget sont en Mias
"foranstaltning.f Der meddeltes, at
Beslntningen var fattet i en Kon
ference melletn Prcesident Wilson
og Reprcefentanter for Brcendselsi
-adminisrrationen. Repræsentanter
for Jernbaiieadministrationen og
Krigsindustristyret havde ogfaa del
taget i Konserencen. Der blev fati
tet Beftecnmelse om øjeblikkelig Op
hør af Jndkøb af Kornvarer til
Malttilvirkning.
i
Berlin i Belejringstilstand Wa
shington, D. C., 3. Sept. En of
ficiel Depesche fra Schweitz meddes
ler, at General von Lingingen, der
er Øverstkonnnsanderende j Berlin
og Brandenburg har udstedt Ordre
ein, at Berlin skal fcettes under
Krigsloo Summe Dag meddeles
fra Amsterdam at 30,()00 Arbei
dere ved de kruppfke Værker er ble
vet fendt til Fronten Der udbrød,
som meddelt, for nogle Dage siden
en stor Strike ved Værkerne, og Af
fendelsen af de 30,000 til Fronten
staat antagelig i Forbindelfe med
Ztriken 130 tyfke Soldater i to Re
gimenter ved Østfronten er blevet
findt Det bedder, at Regimenterne
gjsorde Mvtteri, da der ankoin Or
di«e om at afgaa til Veftfronten."
Man fætter Ordren om at sætte
Berlin under Belejringsstand i For
bindelse nied« den ved Nederlagene
paa Vesiironten fremkaldte Stem
ning lilandt Befolkninaen
i
1,s;a(),»»t) uu over Haoet Wash
ington, 5. Aug. General March
nteddeler, at der nn er 1,60(),00()
amerikanske Tropper i Frankrig. Zi
berien og Russland Af disse sanrari
beide-F to forlioldsvis friske Divisio
ner med Zranfkmcendene og Bri
terne i den paagaaende ,,Drive«.
En ainerikansk Division deltoa i
Erobringen af Kennnellnijem visi-«
not vwsentlia Zudstatstroppen Den
Division, der tog Juvigny og Tergs
ny Nord for Soisfons"i, var vistnok
des-i ZU Michigan-Wisconsin na
tional Guard Division. Der er i
de sidste Par Uger intet hart fra
de Divisioner, der ved Marne hjalp
de franske Tropper til at beavnde
Modoffensiven Det sidste, man bar
børt fra dem, var, at General Per
fhing var i Færd ined at oindanne
dem til den første amerikanske Felt
arme. Hvad man i Washington nn
daglig med stedse øgende Sprending
venter paa, er at høre Nyt fra den
ne Del af den amerikatifke Kontin
aent i Frankrig.
WANVS U- MWÅ l
Im des snndt
-.-- --.-. sM «
«- s- U-—-.-.-«.«M
Norgos Ekibstad. London, 7.
Zept. Norges Zkibstab i August
androg til on smnlct Tounagc af
TUTTI Tons. To nurka stmænd
mistch Livet samtidig med, at
disse Skibo aik til Bunds.
.
Ok.
Den russiskstyskc Traktat. Am
sterdam, 7. Sept. Ratifikationsdw
kumenternc i Anledning af den mel
lem den rusfiske Soviotregering og
vakland afsluttde nye Traktat uds
vcksledes i Guar, meddeles der of
ficielt fra Berlin.
s
Den iyge Kejferinde. Kobenhavm
4. Sept. Den tyske Kejserinde er
fremdeles meget sys, meddeles der
i Ådgsische Zeitung i Berlin: Der
foreligger ingen øjeblikkelig Fore,
men der frygtes for et Tilbages
fald. Alle Selfkabeligheder i den
kejserlige Familie er indfttllet.
Avlen i Tyskland Købeuhavn,
TH. Zept. foicielt sættes Avlen i
Aar i Tyskland til fra 10 til 15
Procent højere end Avlen i 1917.
Kartoffelarealet er en Feintedell
større end sidste Aar-T hvad an
gaar de tidljge Kartofler, og de
sent niodne Kartoflr Im ogsaa t
større Areal .
Gaar Von HertlingE London, 6.
Sept. Rigskansler von Hertling
har indleveret sin Affkedsansøgning
stil Kejsercn paa Grund af daarlig
Helbred ifølge Daily Expres’s Kor
respondont i Genf.
Korrespondenten lcegger til, at
man ilke ded, om Kejseren bar al
ceptcret bans Afgang eller ikke.
I
Kulmangelen i Jtalien London,
.. Sept. Eheer for den italienfke
Kulmisfion i London erholdt i
Dag meddelelfe om, at et Antal
italieniske Anlceg for Fabrikation
af Krigsfornødenheder havde ind
stillet Driften paa Grund af Kul
manqol Situationen var værre
lend sidste Vinter, og den er nu
isaa meget værre, som der ogsaa nu
ler Mangel paa Trcebrændfel
l I
Beflaglægger tysk Tonnage Ma
drid, 4. Sept. Den spanske Re
gering bar beslaghgt et af de i
fpanfke Havne internerode tyfke
Dampskibe. En fpanfk Damper, der
førte Kul »fra England til Spanien,
er fcenket af en tysk Undervandsbaad
Formentlig er det som Erstatning
for nwvnte Baad, at Beslaglæggols
sen af dat tyske Skib har fundet
Sted
Ny Præsident i Kinn. Peking,
7· Sept. Den forhenværende Priv
fident-.i Statsraadet, Hfhu Sbih
Cl)ang, erfmcd stort Flertal valgt
til Kinas Prwsident. Den nyes
Præsident, der begvndte sat fpille en
fremtrædende Rolle i det kinesiske
Monnrkis senere Dage, var den
Statsnmnd, der i fiJn Tid forte de
pmsliininakro Undorlmndlinqer mel
loni Japan, NnSland oq Kinn oft-r
den rnssisksfapanfkcs Kria.
O
Oprnrct i Ilfmine. Stockholm,
l Zenk. Odrisl-ist niod det tnske
Etnro i Ufmino er pnmni brndt nd
i lus- Liio, lieddor dist i do rnssiske
Vlndo Et Telegmm fra Kieff
til Crakan Journal figan at Um
liqlmderno daaliq tiltagcr i Volds
foiiiliod oq sproder fig fra dcst one
Distrift til det andot Der finder
nceften nailadeliqo Skwrmndsler
Sted mellem bovæbnede Bøndor og
oftriafk-iiiigarske Tropper, ifcer langs
Dnielwrs vonftise Vroddpr Den
ukrainske Jornbnnostriko or fremde
lcss ika ordnet
.
En erboiderefolution Deer
England- 5. Sept. Ved den i Gaar
i Der-by afholdtc Llrbeiderkongres
vedtogos en Resolution med Hen
ftillina til den britifke Negerinq om
at indlede Frodsunderkmndlinger,
faafnart Tyskerne bavde rommet Bel
gien og Frankrig. Arbojdorno for
langte i Resulntionen vgme at Ar
beiderne blev repræsentorede vaa
Frodskonaressm Samuel Guinpers
Var Genitand for ftoro Ovationer
pa Kaum-essen
O
Lenin daarligere eller død? Lon
don, 7. Zept. Finsteminiiter Le
nins Tilstand er daarligere, tell-gra
feres der fra Mofkwa. Dora Kap
lan, der foretog Attentatet mod ham,
befinder sig i en mget kritifk Til
stand i et Hospital i Mosrwa som
en Folge af Folkehobens Mishands
ltnger efter Attentatet.
Et andet Telegram indeholder
Meddelelle am, at Lenin stal være
afgaaet ved Dødem men yet-til fæs
stes der bog ille synderlig Tro.
Her næreg fremdeles Ængftelse
for d i Petwgrad og Moskwa m
rende brittske Undersaatters Skæbnr.