Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 04, 1918, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Dansteren«
Dnsdag den 4. September, 1918·
Blaiy Nebr.
Fra Carl Z. Rasmusseth der
sbejdede som Bogbinder her i Dan.
M. Publ. Hause, iudtil han i
III-r blev indkaldt, har hans Ven
Iet i Byen hørt, at han hat været
sie-d i Lobegravene paa Vestf1«on
tm i Zrankrig, og at han com
Iel tilbage. Der er ogsaa hørt
fra flere af dem, fom reiste herfra
i April, at de er »somewhere« i
Irankrig, og at de venter at kom
me med til Fronten om en 4 a
5 Uger.
— Fredag Eftermiddag i sidfte
llgc bavde vi Besng af Mr. og
Urs. R Rasmusfen fra Elk Horn,
Iowa. Mrs. Rasmusseu er Zøfter
til Past. -Jversen i Keimard, faa
Familien var der i Besøg has Prces
ftefaniilien, og Past. Jversen medi
Familie tog faa hertil i Anna-T
zool-il med flere belegende Slcegts.
uinge og gav dem Anledning til at
sei-ge Samfundets Foklagshus og
Skale
— Og san i Lordags bavde vi
sei-g af vor japanske Ven, Stu
dent Jnadomi. Han var her paa»
Sennemkejfe til Omaba, hvor han
Milde prcedike i Konntze Memorial
church Sondag Formiddag og i
Ist danske Pelle-Kirke om Jlftenen i
Jnadomi hat nu studeret ber i!
Imekika i 7 Aar, 3 Aar ber vedl
Jana Eollege og 4 Aar ved Roonokei
cellege, United Synod Souths
Tollege, og til Esteraaret agter ban
sc til denne Synodes teologifke
Ceminar i Columbia, South Ca
rolina·
A sBWING scEO0L.
Bring your own material and
smke styljsh Waists, stritt-,
Dresses and Tailored suits while
leawing· For further informa
tion Gall or write to
leiste-IX Wie-' kaüoriag Col·
soge, 633 Park Ave, Premont·
Jl. Gut-man, Principal
—- En danfk Mand, Niels Niels
kn, der var flyttet hertil (Andrew
Jeniens Plads ncer Dana Eollege)
for et Par Maaneder fiden, er kom
men ulykkelig af Dage. Han ksrte
ene i Automobil og blev paakørt
If et Passagertog i Fremont Onss
Zog Eitermiddag eller Jlften i fidfte
Ugc Jan blev indlagr pcm Inspi
calet i Fremonh hvor han døde i
Sendags Hans Lig blev ført til
Verdigre Knox Co» hvor Fami
lieu var kommen fra, og de r blev
hätt begravet i Gam- Han efteri
ladet Hustru, tre Døtre og en
Plejesøtt De reiste til Verdigm
formodentlig samtnen med den af
dsde. i Mandags. Den pfdøde var
58 Llar gl Vor Sympati med de
Irgend-pl
—Mrs C M. Ebriitensen fToms
ser) bar i nogen Tid ligget sog paa
Hofpitalet her i Byen, men fkal
su være i Bedring.
—- Mrs, S. P. Melien fra Lan
det mellem her og Kennarlz ligger
ogsaa von Hospitaleh hvor bun bar
undergaaet en Operation paa sit
Ike Ben. Dr. Nielsen tilier hende
Mtdet og Wssnestet
. Torsdag Estermiddag Mindemjs
de has Mes. C. M. Thriftenseth
falls- Str.
Tatsdag Akten Tabithamsde i
Sitt- Libmry.
Reste Studag Kl. 9,15 Birne
wdstjeneste, Kl. 10,30 Foth
Wegen- oq m. 7,so Anmut-.
« M, alt am M vil.
.Vrnfb- Colo.
Sommeren er tm saa langt gan
st, at vi kan bedømme Avlen, oq
det kan kun siges herfra Brush, at
vi hat en god Anl, Prisen paa Sus
kekroet et 810 pr. Ton i Aar,
Bandingssystemet er i en god Or
den, Land feequ fra s200 til 8300
Dollars pr. Arte.
Menighedsakbejde hat gqaet not san
rolig hec: Spkoqspjqumaalet hat
Ii ordnet Molche-: Nin-essequ
. M Its-das Midas pas
M, SW oc Stu
W ps- Wx SW
. III- Is- ssitsp D- Issss fi
llvem slcal registrere?
Alle Man(lspprsmmr. som lmr kylilt deros R. Aar,
og som iklce liar oplovot dores 46 AarR l«’o(l.s-plsdag pag
eller før den Dag. Præsidenton hcsstpnnnor for Regi
strering. De engste llndtagolsorms:
a) Personer, som forud for nassvnto Dag for Regi
strering bar registreret mitpn nndcsr Lov ak 18 Maj,
1917 eller under Kongressons lipsolution ak ZU Maj
1918, nagtot om de er indkaldt oller ej.
b. Ofkioerer og indskrevno and i den regulære
Hær, udnævnte Officesrer og Mann-L som er inclkaldte
ifølge Bestemmelser i Lov af M. Maj 1917. Officerer
og Menige i Nationalgardon i ijnestcs i cnitpd States,
og Offieerer i Officors Reserve Korps og onlistede
Mænd i Enlistod Reserve («0rps, i Tjenosto i United
states, og
e. Officserer og indskrovno Mit-nd i Hemden og
Marine Korpset. og Offioerer og inclskromo oller ind
rullerede Mænd i Plaade Rose-ne og Marino Rosen-e
Korpset i Tjeneste i United states.
Altsaa — egentlig alle Klnndsporsonmx sum bar
fyldt 18 Aar og ikke ledt 46 og Rom ilckp tm- or re
gistreret ellor i Tjormst0. slml yrszyixshspyp pnn drsn Dag,
som Präsidenten bestemmmx
BN ECENRZTPÆRDIC OG EBNDBS DØU
Worts-it kra side 7.)
Bei-til svarede jeg, at det aitid var mig« lite
. isere at troste end at revsex nien det ver clog kor—
Eies-es liaade for hende og mig, at jekz trustede dek,
mur- jeg vidste, at Und ikke trostede. llun iiiivde
jn tydeliizt vist, at hun bar Had og Bitterhed til
sine Medmennesker i sit Hjekte, og Guds Ord
dieser »Es-er den, som liader sin Bruder-, er en
Manddraber, og ins-en Munddraber lim- evigzt
Liv blivende i siL." »g- Jesus erklærer, at Had »et
en s)"nd, som fortjener Hislvedes lld." saalienge
nun ilclce erkender, at dette liendes bitt-e situie
lag et- synd og beder Gud om Forladelse, er der
ikke Tale 0:n, at hun trænger til Trost. Desudeu
bei-de hnn udtalt. at iinn var retkserdig og bedre
end andre, liL hin Parisæer. som ikke Lik rette-r
diggjnkt lijem til sit Hug, men maatte delive at
viere. hvad lian var: uketkiekdig og under Guds
Dum, indtil iian omwndte vix-. Jeg muntre der-for
gis-se lnsndss ligend. at inin Lilc piia cretkusrdigliei
deis Vis·j, skønt hiin maaske ilcke med Geniinger
havde gjort sig skyldig i grove Porbrycielsisn Saa
krenst linn saa sin S)-iid 09 bekenilte den for Gud,
var der for Kristi skyld, Pol-Meloe og Preise at
Lea kok heade, sag vel soni kni- alle syndetse Da
skuldc det ogsaa viere en Gliede for inig at triiste
heiide. nien ikke kor.
Hun: ,,Det er nogle rat-e Trøsteres Der sinni
hos Pia-Lesen Esaias i det 40de Kapitel: Frost-en
trjister unt Falk sie-er eders (iud; miet- kierlikzt til
Jerusalem og raaber til «l(-n, iit den« sit-Eil er
flil(1esi(it. sit dem-« skxid er betult, at den hear kein-!
dobbelt af Herrens Haand imgtet ils-cis syn(i(sr."’
Jes- ..si;»z mis: da, lciere Mm E., itvad ssk ds
iiedisuwt over og forskrielcket furt«
Ilun: »Trot- 1’ras,steii, at jeg- ur forslikzisklceti
Hvad sinds liilts jeg da g·j»rt, at jexx skulde viere
bange? «l(!g hat- en End samisittigliech ng jezz er
ilcke bange for sit se alle Misnneslcssr i ØjneML
Trods alle nnde Menneskeiss Rustiker ozz Svic her
Herren bevaret mik- indtil denne Dis-IN
Jes: »Um da beligvet De jo ins-en ’l’k·(ist,
next-r Dis ilclies er bange ellek forslirækket Er De
bedrøvet over noget, saa De iif den Grund triens
gei· til Tr;i.st?«
Hun: ,,Kan Punkten Morge, om jeg er bedreb
vet over nogetz liar jeg ikke Anstalt imm, iivnrledes
jeg hat- hakt Ulyka 02 Elendiglied alle minck Da
ge. Peir da jeg var ung »z: Htærk. kund-: jejz beere
det og tkængte hverlien til Pisa-stetig allei- andres
Trjzstz men nu, da jeg er bleven gammel og svag,
iEan «jeg ilcke længere bære det.«
Ilerpaa kulgte en stkom af Taster-, Sul; es
stdnnen
Jeg (Ektei· at jeg bavde ventet en Tid indtil
den gamle var kommen lidt til Roj: »Er De be
dryzvet over-, at De hats gjort Gud imodi skrikten
sigek, at Bedrevelse efter Gud virker 0111vendelse
til Saljghed, som iklce fortkydesz wen Verdens Be
drøvelse virket DØdJ Bi- det, kordi De hat- syn
det imod Gad, at De et both-sey ellek or det cle
ne, for-di Dei-es Lod her pas Jorden iiar viel-et
sag timgi"
Hun reiste sig kor sit-ges til sit- Værelsc. .leg
bad hende vente et Øjebljk, hvokpaa nun Stand-e
de, sag jeg kik Lejiigiied til at give hende en al
vorlig Pomning til Bod; men etter nogle Wut
tets vendte hmi mig attet Bxggen og xik ind i sit
Viel-eise. Dette ver mit sidste Besij lies demu
gamle Kvinde. To Ugek after var huo ded.
Jex kam km et sowebad kot- st ga- ind til
den gämle Kons, de es Person koki og spapgte
mis, om jeg has-de hin-t, itde der vsk hondet
med den Finale Urs. E. »Den-am fved sog intetl«
fu« mit Ink. »Ja tonli, lnm Just W sigl« ti
ket Konsu; Jes ble i Dieblikkst som tot-W,
Mo ikko tcle os ikke des-ge ais-· Ved It spit
ss Ists-stets Um jet, st den ges-le bade W
Mie- Mit cis-IMij- i ils M Vop
.
mig at se, at Vorm-ne har merc
Lyst og Interesse siden vi forans
drcde det; der var nogle af es gam
le, fom paa Grund af Sproget re
signerede fra Søndagsskolearbejdet,
men der var yngre Krcvfter til at
fylde Pladserne; faa vi gamle sam
les i en Bibelklasjsse i det Dunste-,
lrdet af D. Timtielsen.
Fornylig havde Menighedeu den
Glæde at optage C. Jacobseu med
Familie. Ja Velkommcn til hver
en, som faar Lyft at flutte sig til
Guds Kirke; gib de maa derigens
nem finde Frelfe for deres Sjæle.
j En Mr. Lotsen fka Potter, Neb»
!l)ar købt sig et Hus i Brush, Mr.
Munck med Familie fra Staples
durft, Nebr., bar lejet to Værelser
i Brule; det er for deres Helbreds
Ekuld, de er her. Her er Folk, fom
kommen og andre gaar næsten he
le Tidm
!
Nels Peterseni
WOOL FOR Immsn
The lVomen’s (’ommittec-(Room
405, Woolworth lzldg., Laneaster,
Pu» s«-«o Kirs. L. K. Randforcv
of the Nation-il Lutheriin Com
mission is in a position to karn
ish any eongregation in the
United States with sukkieient
wool where-h)v such eongregation
its-in Kupply its own boys with
jknitted artieles. In some parte
of the eountry there seems to
lbe a misunderstanding eoneern
ing this. More than this neces
sarzs quantith cannot he kurniah
ed however. The eongregation
"maz« ship the artieles directly to
lits bona, merely notikying the
Laneaster okkice ok the articles
made and Sent This make-S the
reeords eomplete. A congretras
tion is also expeeted to make
u donation to the TVomenh Com
mittee for the wool. the size
»ok the donation depending upon
the ahiiity ok the eongregatiotx
The Chureii’s Likta to the work
of the Nationai Lutheran Com
mission ineluded no itekn in the
original budget for this purpose
Neverthelesa the Commission kelt
it right, in view ok the ehureh’s
lame List-R to knrnish wool at
even ieas than cost, indeed at
sueh rate aa a eongrexxation keela
Hable to give-» Thus a eonzxresration
Hean suppiy its boya at a relatively
Ismall outiay. whereas otherwiae
;it would he eotnpelled to huy
at kuil pries-Da The Red Cross
ssoeiety will kurniah wool only
Ekor artieles whieh are to he
Iretnrned to that society.
: congregations are ums-d to
Tattend to this matter at onee.
jThe winter is eoming and all
’sourees ok wool suppiy are being
sehnt down. Aseertain exaetly
what the boys need, and aet
aceordingly.
FARU TIL sÄLC 360 Aeres Prserie
Kreatur-— og Ziejerifarm. 8 Hii ira
Miniseapoliis. sitoris Nyxxnintzen Kilo. gode
Arm-sitz Yintimøilcn LUz Mil ikti sit-k
triiik Sporn-Lin Man steige hurtigtq
da jeij iicice ksn tax-e wir-- kina Pars
men. codtlmls til kun TM pr. Arre,
iette Vilhmr Skriv til Kiefer-« Kms
THISka Kl. VATiL St. (’loud. Minu.
Kredsmldr.
Iowa Krebs nf den forcs d ev.
luth. Kirke i Amerika nfbolder, vil
Gad. sit Krcdsnarsmøde i den sk.
ov. luth Monighcsd i Spring Val
lcy vcd Viborg S. Dak. den 20.—
22. Sept. d. A. Mødet begynder
Frpdaq d 20 Zeus M 1076 For
middag.
Præstomøde Torsdag then den!
19. Sept, m. A. Emnet for Presse-J
mjdett Ordinationeng Bewdning i
Lyfet as Guds Ord. 1 Tim. it, 14.
Mødets ForbandlinassEmner:
1. Den daglige Husandagts Be
wdning for Himmet
2. Salige ere de, som hsre Guds
Ord og bevate det Luk. U, 28.
Gud velsigue i sin Rande vort
Kredgmsdei
«A. M. Nielsem Kuh-forqu
Den st. ev. lach. Menighed i
Sprinq Valley ved Biborg, S.
Das-, indbyder bewed venliqst Proc
fter, Dei-guter oq andre Venner l
Iowa Krebs til at afhplde M
mid- k vor M W Dose
W hat fti W W
IM, andre W W H
M fsk M W
VE Dysker Dei-es Haydsic2,
Dorfes et set u strick mitsaliqesci It
solz- voks VII-u- tll Das-so- lsvssto Not-rui
os Des set ums lesen Dem
dot- bsdsto, du- iiutlis l Rad-lett
It do Ek- slletals es If von tun Ins-se III-klet, It IIIUI -.s
Mucodovilsllsqeosetsest
m VI IAN WADFMI IVAD Vl IAI 84011
sAsBKos
Ist-Rai Dem ei Hiem i
naerheuen ai mais-.
I"«(1(-rt(-gn(sd(s har til Salg flercs størrcs og mindn
Jordssykkor i out-t- titst WJ Byen — alle Uns-d Bygniu
ger. hvnmf uns-klo- gimskp 11)·o.
Skrixs isftssr Frist-r ojz mprmere ()I)lz"sningcsr.
K. P. HUNDA11L, Blair, Nebr.
Man bedes indmelde sig til en af
undektognede ienest U. Sept. og
angive til hvilken Station man
kommen Hooker eller Bis-org Man
gsr bede i at tejse fauledes, at
man kan værc i Hooker 2:02 P.
M» ellet i Viborg 8:26 P. M.
Pan Menigbedens Vegne.
Niels Rielsen, Mgh.g Form.
Th. N. Jersild, Mah. Preka
Mødekalender
Missionsmsdn Eli Horn, Za»
13——-15 Zept
Ungdomsmsidn Speltkor, Ja» 27
—29 Sept. Undek Ledclfe of Iowa
Krebs Ungdomsforbund
25 Rats Jubilkvumsfest i Nance
Eo., Nebr., 22.—2—1. Sept.
Missionsmodc i Platte- Co., Neb»l
27.—29. Sept. ’
Missionsmøde i Cnsbingiskaldoh
Nebr-, Sept. 13.—15. »
MINNLSOTA MÄJS LANU !
Vi bar :u1-killi,sz·- usl '«impmnsk1«11
Furt-»O sum Kurs-Tor i Hiørrrlse kra(
km Lis« »I- til WI- Msrs-— «s.- »Hm-n(
»H« l··nm»snis kins Lebt-s prm nnsgpl let-H
H- Hikxmr Uri- l)«,- ·-r inspn ----- ret is
Kuh as ssn fis-m. xil «1i-1 lslni til l)·· I
n-- I-"»r·l-«l in skrjns til os pskisr wer
UnsiHsmkspsLjshs ’
ANDBRSON LÄND COMPANY.»
Willmsr, Minn.
W
EOUL END
Omshss dsmko Kot-ol.
Its-h G llmsy st.
Hygse1ng Lvse ng not mskk
lerode Viere-then Her III-det- De
slttd Mmdsmænd km de dsmke
Mengbedek i Nokdveten. Moda
kate Fräser-. M Inng Tiers-tril
ligbod vjses Gast-Srna Alle Spor
vogve stand-set- ved Donov.
Mit-. C. Ist-stunk Bist-.
Julius Petemm
Dust Insel-m - IM,
anbot-let- tig med Ilt heult-Umir
Ilshx seht-.
Sec. chrisiiansen
UHHMAGFK 8x JUVELER
Fmsendek over ph, chakaljonet
mühen-nach
Room 402 Rose hing»
Uns-Im. Nplm
i
d
W"W
Deus-a Oe tust-et dekre- suec M
aedragm, osIueokingsamUer. hat
But-Cl 27« -3«'.«2 Hi
TI IL T·s.01w10!
« III-s ikTIt« N.W ssNie-ists nws
D. AK .l, jense-:
Ums Lage us Mut-s
Konto-: US Ums-Listen Hund-s »
769 cfsde o« Hinauf-( Aw-«I—
IIINHAPUIJH - III-N
VA, sen Sect, Lgdsxtte eher ?
W,Wdetstqatsstettlsillsse
IIWWBM
Ed. Matthieietk
M, IOSQ
or. Z. R. meacs
Dentist
sie-- In III-vie stillst-s
III-i II.
«
1
Mariens-print
ILAIL IIIIJ
sverle ...... pr. But-sit III
Ists-. Nr. . ...... —
III-vie » . ...... - JW
III .... . ...-. —
syk............ . ...-. —
Swa. Top. Ruck
IOUTU 0IAIA:
studi. coocl total-C ..............1I.sc-««7 c
Chotce Fee-sen . »Mit its-do
svia ........ » »Ja-»J
cllchcQ
Zvede. - nomlnsl
Usvte.-b.Nk-2 .. .sI-·.7s
HIjs...-.. .....»...... 160 1.Cs
csktoslpt...»... TM III
stude-choice cost-fett .. ...«s.sb—ts-10
svin ....... ..!«.«1·) 2«.50
-. - —f.-. » .- —
Hvorfot
Stute Bank?
MNebkossut4
rantissondsikreteahvetst
fkydetien.WM«wJ-s
Tal-.
M Fand W Its-O
Donat sf W, M
Konto, endet Fort-III »
Willen M helft Its M cr
WBML
crdetiksest
mätilcimekmMsist
WGIWM—v-sa
Mk
cltlzm state Bank,
shn,s01.
k.pekmasseu,
Pwsstdent
s. O. Ankunft-,
Bier-Residen.
Jede B. Bisse-.
kcskcfckckckckckcksk
che sankin Sonn
ol Jus-s ems
Itsbletet Nisc.
Haku-spannt Ist- suubsu MS
crumlkspitsl 1Qm«.
Our-Ist HAVE-C
Alt til Bankkorretninc des
bsrende nett-fes Reuter de
ttles paa ssistc ladskuch
Ahn-» locktkud i des-e Use-s
» silckset Ist-dot- Sts ten Nod-sitt
Iksmlcssksntilut
RUDIIIIJSo Isky cou
Pkesielom Ass't.(’-csset
OCJI OOOC scsxsdssOsGIO .
OUOJIO IIIOOJIOOOAOOCNC
Mfscsksksksksskns
l
N. c BRORSCM ,
DUSI UOJ IIm
? Ckrsv pas Ussts
« aktu- dvxck Do III-.
--·-«-- s--m—
OMWK
IJ ctovsu umst
H m um Cis-Im
J politqu vol-W l
- He« IT clls Hhss Tfsusst sys
Z aus«-Mis. tat s- -
s- fu«-hu HOde tlls W
m fis-sk- muts pas-. Z
M III-. ·.
state Bank
I.I.VWI
Obst-lot cis-is sit-ish
mästtMs-cis
M as W Its-.
s. t- W. Its.
ENGEL-.