Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 04, 1918, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    H
Danmafk
Den indtc Mission-s Virkfomhcd
stn l. April 1917 til 30. Mai 1918.
Tut 30. Min 1918 var der i
Indus-Midnme Tjonefte 179 Mis
sionasnsr forudeu Bogsælgcrne. Der
sandte-J 507 Missionshuse og 582
titisdcsiorcningctx
»Den iudre Mission-J Tidcnde«
m ,,:llimctspt« har nii lkl,2()0 Abou
ncntoic ,,Et Ord med paa Beim«
lmr 77,()00 Abonnentcr. «Jndre
Licikifions VorneblaN 26,0()0, »Di
Ungeks Mad« 12,500 og »Notw
gimsrcn 25,000.
Lilisssiononcs Vcstyrislsc var visd
Betstningsminstsi qumig Prasstors
ne C. Moo Moriimndk Lil. Figis
act-, Edn Tiliiclmt«q, Vill). Fiold, O.
Ahn-, P. Zorensisii og P. Ein-.
Jenseit Leu-Junius Austritt-Hol
stcinborg (Na-itfoi«nmnd), Provst
Music-k, Haiskoleforstandor Davidsisth
Proprictcrr Wollen Laster N. M.
Lind, Mast-hist P. IliaskiiniiizsscihTom
mcrlmndlcr Eint Nie-lieu og Mund
mlsistisistwr L. soc-fort
J Tilfliitning til xlllissiioncn nile
dcr folgende
.L1vjikolck.
Hacslcv Hiijsloliy der chod ni
Forstniidrr Zimmij Das-lett Unun
l»1«ii;1-:-ilolc, der lud-cis cis Jorjmni
der Jenseit og linndu W Eli-ver Pan
Laiidbmgsiaidulingcii og lxl Pigcr
paa Huislioldningsitolun; Huislisv
Ecniiimriinm der todt-is ai erimndisr
L. Petri-sen ug dimittcrisdc l» Ele
11k«t«, imsdciisz gl« iil l. Tisl af El
sumisih og 5313 uptogocs i l. diliiszssr;
Fiiiirctixsixis Hisistullh im· lebe-J m
Futiimidur Juliu: Hulleer Qui
st"olc, disk im or oiiidaimut til Hvi
tmij Vortup Hisjstoliy disk ledissp
ni For-stund« Tau-U Tonuiicrup
Mission-, dist· list-J ai Furiiiindcr
Zondbast; Ntmdc Hisjilulc, der lett-is»
as Forsmndcr Herstnwx N. :Ili—:ssiiini
Einfalt-, der lisdeszs af Forstandcr
FirogsøU N. Niösmu Zisiniimriiini,
der under samme Zorstandisr diam
tercde 32 Eli-von Horan Echten-,
der ledesJ af Forstandor Jcnscni
Frøkjasr, og swindcscmiimrict i
Llarhugy der under Zoritandcriudc
A. Blume-Z Ledelsc hat diticittcrct
ZU Eli-von
J Tilslutning til sichre-Mission
arbisidcr ogscm Redtiingszstijcmntct
,,Eoll,ijvin« vcd Haslcth der lcdcdcsz
of Forsmnder Aagcy nicn nu er over
tagct as Fortsningeii til vildfarnc
Vorn-J Redning sont Jagtmgislsciss
vix-m. » J
Andre Vitkiomhedcr.
»L)crrcgaardsmkssioncn havdc ord
lldgangcn as Linn-: lu Masud vg·
« zwindcr i jin chncsun Enden-;
landfk Zonmudcsmisiiou dar i 11117.
samt tl um- Ojcm i .Tl)yl)orøn,«
Runda-H og lslrcimm Mai-ital Eis-«
maiidshjom hat« fluttet iig til Or-«
gmiisationcn. J Natstv cr derl
fod: "chtidoni, og i Halse Laer
pladis lmr man plaiilagt OpforclscI
as et Hjcm paa en as Brunne
toitc skwiiket Ost-und. Der er aus«
fat L ums Arvcjdrw for Missiosl
neu. Zimtmidszsleswlcn hnr vasrctz
ovisistjldt Missionun liar for Tis"
don, forudisn Bisstyrcrnc paa Hieni
iIicIie, 8 fastc Missioncktcr.
VIknegudvtjeuesteqrbejdet samlcr
ca. 60,000 Bøku under ca. 4000
Loderi-. Kriitclig Forening for Sko
lc og Hjem har godt 2000 Moment
mcr. Vatnehjemmcno vcd chle
Fiord og Aarhus var værct fuldt
optagnc (64——65 Børu). J Missio
ncn paa Island og Færøcrne vir
kcr fremde-les kund· theol. Gislafon.
J foraarct sendtcs Jndrcmissionær
J. M. Haufen til Fast-cruc
Der er i dct forløbne Aar oprets
tct 29 ime K. F. U· M. og 34 nyc
K. F. U. K. Tor arbcjdcs of 25
mandligc Zekrctærcr, 15 windelng
sog 10 Soldatormissionærer (for
udcn de 32, der virkcr i Var-liter
nc -i do tøbenhavnste Lejrc), 5 Jn
drrmissionærer, 12 Prwiter og 4
Last-m 30 K. F. U. M. cjer cgen
Binnan 21 bar lcjct Lokale. KI
benhavns K. F. U. M. indvicde
sin nye Fle den 16. September
19l7.
Dialenlssehuict St. Lukas-Stif
telscn har 78 Dinkenisfcr og 10
paa Prove. chnestesn udspres pag
Zodirhuiet og dcrttl knyttede 28
Stationer. Hospitalets 76 Senge
er sont ofteit belagt. Børnearbejdss
interne beiøges flittigt af fattige
sVøm Børneoptagelseshjemmet ruin
mer 20 Bin-n, Bønwplejehjemmet
«Sunem« i Gentofte ca. 40 ipæde
Ztiftelsencs Blad udgaar 4 Gange
aarlig.
Missiunen dlandt hieniløie Mcend
i Købenliavn liar i Mcendenes Hjem
lioldt ist Zøndagsinøder, der var
besagt af 4277 Ulicend, og 52 Af
tenmøder, besøgt af 8269 Mel-nd J
Vetlieisda inaatte Arbejdet itandses
af Mangel paa Brændiel Paa
Hiennnet i Eikildsisgade har der vces
ret 134 Mænd.
»Fredel)jein«s Hjenl i Lille Kar
lelni ved Nur-tilde bar hnset 20 Pi
gei·. Foreningen bar iilret sig »Zu
lnnd« ved Zilfeliorg til Jndretning
ai et not Fredelijem
lltalnnicsiionen ftntter Past. Carl
ien i Salt Lak City og Past. Jen
sen i Jdalio. J Danniark arbejder
Usiicssionasr Tliorien og Past. Kent.
Udvalgetsz Organ er ,,Ki·iitl. Felse
lilad: Hienilandszipaiten«.
Jndreniisiiuns Forinand ilntter
Aargslieretningen Ined en Lpiordring
til Takiigeliez Det er godt at takke
Herrin »Im-til vil alle Nith Vorn
fige za, og saa inaasfe alligevel ikle
aeie dil« »K! xalil «
l
. Proviteng Milch-. Opliasngesxs il
Mit-sen eller iiie? Ta Ziiftisliruvitj
Flemp i Vinter for-lud :lii)købing FJ
ltilev dei· lilandt hatt-Z Venner indsj
ianilet en instndelig Pengefnni til
:Ilnilaiielie ai et kllialeri ai Ziiftst
lironsten, og det ei« allerede forlasngit
bit-net nieddelt, at det var Heniigs
ten at onna-We Villedet i Nukndingl
Kirle Maleriet, der er ndfilrt afl
N. V. Tut-pli, er nn fakrdigt vgl
ankonnnet til Vi)en, og Sporn-Inian
let oni, lnmr det sknlde anln«inges,
tsleu dereiter frenidmget paa et
Protiileinn icirledeit
Tot var lldvalgets Mening at
isais Villedet nnlicengt paa den inn
dns Vwa bag Kordegnenö Stol;
incn denne Tanle liar iil. »Loll.
Falst. Saite-IS' nmdt Moditand lies
Pwvit Brandt i Vasggerløie, under
lniisz Proniti anøbing liører, og
lniein det derior tilkonnner at an
viie Villedet Pladsz i Kirken Prov
ilen liasvder inei Stnrke soni iin
Lpiattelie. at Oplieengningen ai den
Zlagcs Wille-der og Lign. ikke hsrer
lijemnie i en Kirke, der ikle bør
gen-s til et Musenm, medens man
ira anden Zide gør gældende, at en
lldsnnilning af den paagceldende
Art er ganike natnklig og overensi
itennnende med, livad der i tidlis
gere Tider liar fnndet Sted og lige
ledess ster i vore Tage i andre Kir
fer. Probleniet vil del-for sandsnns
ligvisss lilive forelagt Kirkeininiitei
ren til Llfgørelie
Krigofortjencitkikat paa Island.
Jcslandii Telegminlmrean nieddei
ler: Olltinget liar tsedtaget en Lon,
ein swrlig Etat paa Krigszfnrtiene
ite. Zlaiien andrager til-X- pCt. for
Jndtasgter paa ti5—tt),nn0 Kr» -i
pCt for Jndtasgter paa ill-—iö,()()()
Kr» its-»- pEt. paa Jndtasgter is
50,()»(1 Kr. og dereiter itigende nied
XC- pCt for lnier 5000 Kr. op til
il) pCt for Jndtcegter paa vi«(),000
Kr. Blatten lietalesd sum Tillceg til
den icedvanlige Jndkoniitikat og lie
regnesJ eiter Jndtasgten for 1917.
Et Lvindeieminarinm iom Hug
vildcaideling. Horiens Kvindeiemis
narium blev for kort Tid iiden sied
lagt. Det er nn ifl. ,,Jylylp.« ind
itillet til Vymadet, at Konnnnnen
kober Seminariets Vygninger til
Anvendelie til Husvildeafdeling
Øitre Kominnncikole, bvor de Has
vilde hidtil bar vceret indtvarteret,
Seniinariets Bygninger vil dog
Seininariets Vygnnger vil dog
ienere blive indrettet til Stolebrng
Arbejdsltshedew Dei innes nas
iten, ioin ont man maa viere iorbe
redt paa, at Arbejdsløsheden for i
Sommer er naaet paa sit laveite
Punkt, uagtet vi itadig bar omkring
ved 27, 000 Arbejdsløie, ikriver
,,Jyllp. « af 9. Juli Den iidite Be
ketning bar vel bragt en lille Ned
gang i Hovedtallet, men knap saa
itor iom Opgangeni den foregaas
ende, Uge; derimod er der det at be
mærle, at Nedgangen denne Gang
ssyldes Hovedstadem medens Pro
vinien moder med højere Tal.
Det samlede Tal af tilmeldte· ar
«bejdsledige var ifl. »B. T.« for hele
spandet ved llgens Udgang 26,888
«ntod 27,122 i forrige llge. Provin
iserne ljavde sont sagt en mindre Stig
ning, fra 11,():37 til 11,483, og
SKødenhtwn hat nltsnn hast en Nedi
igang pna godt 7W.
En Band frn Oldtidcn. J Grav
lev Mdse ljar ntan ifl. »Aalb.
iIStiftåst.« ved Tørvegmvning fnndet
en Baad, en ndlnclet Begestanth
«den er m. R Allen lang og l Alen
’i ixkdniudiqt Maul. under ndgrcw
ningen ug Ued Transzporten til Aal
lmrg Museum hat« den lidt en Del,
Hnen dog itke niere, end at der igen
jkan bline Bund nd as Ztnntperne;
det er den Del as Banden, sont har
Jtnrret over Vandet, dn den flød paa
Eisen, sont lmr tnget Stude. Bun
den er ged. Banden linr knnnet brere
L Tt vlllennester on lnir haft løse
Tefter (Ziddeltrasdter).
I
i
I
1(),00() str. sktenkede Baron We
del-Elteergc1m«d, Zvenftrnp ifl. «Ven.
Flflil.« pna sin anilasnmcsdag til
sine Tllrbejdere eg Funktionceren
TeLsnden lnir Baron-en ginet Tilsogn
ein et Legnt paa ZW» str. for flin
le thnlelntrn i twnnnnnen
En nn Tobaksrtftntnittg1. Folk sp
xser tnm alle ninlige on nninlige
Llllnader at erstatte den nn fnart
nnnste fdrsnnndne Tobak. Et as de
sidst upjnndne Enrrngnter sknl ifl.
,,Vstr. FU« Unsre et Produkt, der
tnn tnldeei Fels-ed Melnnge, ng det
stal Unsre opfnndet i Midtsjasllnnd
Man plntter Felfuddladene, put
ter denc i Lnnen og torrer dem.
Efter anringsxstnoeeissen stieres
de i EtntTter og kan sna put
tesJ i Piden Bladet garnnterer ikte,
nien der sknl Vcere Molk, der har
prevet — on staaet det igennetn.
Gar-et cn Mil i Endlic. Ost-Inland
Peter Ztengaardsz thiarige Bat-;
ter, der tsener lsocs Peter -s,wnningsl
sen i Plungstrttp, stod ifl. »Ribe»
Stistst.« sorleden Nat op i Sødnel
og vandrede saa godt sont nden Pan-.
klædning den lange Vej til Forælss
drenes Hjetn i Tod-L For-an For-·l
ældreness Hug- faldt l)nn i en Dyn
ge Mnrsand sont lsun itke -vidste,
var lagt der, og herved vaagnede
den lille Zøvnntengerste Hun vorl«
nu delLs af Rædsel, del-J of Kulde
saa fortnmlet, at hnn ilke kunde
ltjcklpe sig selv. Hendes Moder
vaagnede ved Barnets Strig, vgl
dermed fik lnm den lidjeeltx hun saa
liaardt tiltmengte Den lille Pigep
var san tnedtaget, at Leegen tnaatte«
tilfaldecs. «
Staren-J chneftcmænd. Bester
nedienter on Posnnedlsjielpere sra
Midtjnllund var den 7. Juli for
scnnlede til Kredsinøde i Anrlniszs og
nedtug at ndtnle, at TyrtideanTryfs
lmr naaet et saadnnt Ottisattn, at»
vor nkonotniste Ztilling einst-nann-e
den er blenen ganfke forttnolet· Vi
nnm dersor indtrwngende antnude«
Regering og klligszdng otn snnrests
at tonnne osJ til Ojaslp ved at beeil
ne osd et Wnningszstillcrg og et Ets
trn Tnt"tid«:stillasq, da det bestanende«
Tintidistillasn er gnnste ntilsmetleis
ligt til at opretlidde vore Hjetn eg,
ver nknosniske Eristena i
Baptistsamsnndet i Dannmrt of-«
lnsldt i Tagene »l.—7. Juli detsz öl.
Aarstnøde i N. Estildftrup ved Tel
løse. As større Sager vedtogeizs att
rejse et llngdonwhjein i Københavnl
ved at tøbe en Ejendoin i Nærhei
den as Centralbanegaarden For at
faa Platten realiseret vedtogeiz at
indsancle 10(),()()0 Kr. til at sætte i
Ejendonnnen og 50,(l()() Kr. til
Dristens Statt. Pan Mildet tegnes
des ftrats t:l,()00 str. til dette Fur
inaal.
Angaaende Hedningetnissionen
nedtoges det at trwde i Forbindelse
med de danfte Vnptister i Amerika
for sanunen med disle at oprette en
selvstændig Hedningemission under
Protektorat af de amerikanske Vop
tifters Hedningemissionsselfkab. —
Som Hedningemissionær vedtoges
at kalde N. Grarnp fra Brande, som
for Tiden stndercr i Amerika.
Det vedtoges endvidere til Vin
ter at foretage en større Vækkelsess
kanipagne over hele Landet nnder
Ledelse af Past. A. Broholtn sra
Amerika.
X
Hund tyste Smaabsru ikke sendet
Trddö Vanskelighederne ved at faa
c »-- ,
4
Ide knappe Zinørrationer til at flaa
.til, er ,,Smørl)ullet« i Grødfadet
.fikkert endnn for de fleste herhjems
sme et kendt Begreb, men forleden
lblev en lille tyfk Dreng, der for Ti
den opholder fig paa Nceftuedegnen
iftillet over for en Tallerken Grød
imed et Smørhul i, og trodss gen
Htagne Opfordringer og Fortlaringer
var l)an ikke til at formaa til at
«ftikke Steen deri. Han troede ikke,
Idet var til at fpife, sagde han, og
«flnttelig gav ntan op overfor hans
.af inange blanke Taarer ledfagede
IProtest og lod hani i Fred gaa
.nden um det myftifke Hul.
? Mcgct Bildt Det er mange Aar
ifiden, der er ndruget faa mange
«Agerlnmszkyllinger foni i indeværeni
de stumm-, ffriver ,,Vejle A. Flkb«.
Det ei· saaledes ingen Sjældenhed
·at fe en Flut paa 12——15 Stkr.
, Ligeledeiz ser det ogfaa ud til,
at Gattin-standen er ret stor.
En Hugotm i Køkkenet Da Jud
fidder Jens Jenseit paa ,,Bnlle
gaard« Ved Allingaabro forleden
ved Middagsxstid vilde ind i sie-k
»kenet, fad der en Hugorni i Klemme
,mellein sinkkendøren og Dørkarmen
IDen rejsie fig og hucefede ad Jen
fen, fein iniidlertid tog en Stok og
gjorde det af nied den« Ornien, der
ifl. »Nand. Dagbl.« var 25 Tom
mer lang, hat-de antagelig opheldt
fig i sietteneh lnmr den dog ika
tidligere er bleven opdaget.
chtjydrrnes Spillelyst. Paa gi
ven Furanledning er der ifl. ,,Ribe
Amtst.« fm Politiet tilgaaet samt
lige :)ieft(1111«atører og Gceftgivere i
Varde en faalndende Zirivelfm
Da det er komniet til Politiets
Kiiiidfkab, at der paa adfkillige her
værende kliestanrationen Beværtnini
ger, Fiafeer og Gceftgiverier i ftort
Onifauq fpiltesJ HafardfpiL demn
der Peter, lnmrved ogsaa af ganske
unge Mennesker er tabt betydelige
Summen tilkendegives det Dem her
sved, at faadant Zpil efter Loven er
forbndt og ftrafbart, at Politiet ved
Veføg paa ubeftemte Tider vil paa
fe, at faadant ikke mere finder Sted,
famt at der vil blive fkredet ind
til Straf oq Konfiskation efter Lo
vens Strenghed i ethvert Tilfcelde,
hvor nogen Akt af Hafardfpil kon
stateres at være fket.
Efter Loven er det Vcertens Pligt
at paafe, at bemeldte Spil ikte finsJ
dar Sted i hansss Lokaler, og Værsf
ten bliver i alle forefaldende Til-!
feelde niedanfvarlig uden Hutny
til Paafkud om Uvidenl)ed.
Djdvfald. Ihn sientorehef i Jn
denrigsniinisieriet, Kancelliraad P.’
F. Schon, R. af Dbg. og Avde
er afgaaet ved Tøden i en Aider af
omtrent 91 Aar. · l
—— Ihn Pianofortearbejder V.
T. Helft, der i en Aarraekke horte!
til Socialdemotmtiets tendteftexllgisf
tatorer, er efter lcengere Tids Eva-»
gelighed afgaaet ved Døden, 78J
Aar ganiuteL Et Par Gange var?
den afdøde sit Partisz Fiandidat vedf
Folketliinnisualnene i siødenliavihi
——— Futtetiimcsnmnd bi. M. Blau-!
seus Huftrn et« forleden dmebt ved
at ftyrte nd fra Z. Zal paa Vol-!
dersJ HofpitnL siebenljavsn hour bunt
var indlagt. l
— siøbnmnd Mai-turin Gregep
sen i Viborg er Zøndag Efterinid
dag afgaaet ved Døden, 37 Aar
gl. Den afdøde, der drev en oms
fattende Furretning, var Medlenis
af Byraadet og bektædte flere andre
Tillidshvem
—- Penfioneret Toldforvalter i
Grenaa J. Hausen er afgaaet ved
Døden paa Kliniten »Dianalund«j
paa Sjaslland efter flere Aar-s Svasf
gelighed "
— Veilc-, ti. Juli. En af Byens
ældfte Kobnicend N. W. Pefchardt,
er i Aftecs ded, 82 Aar gl. Han hav
de i over 50 Aar drevet Forretning
i fannne Ejendom paa Havneisu han
var Veteran fra 1864 og Æress
medlein af Vejle Skipperforening.
— Stkuer, 6. Juli. En paa
StrueriEgnen kendt og afholdt
Mand, tidligere Eier af Handbjerg
Hougaard, Proprietær Ebbensgaard,
er afgaaet ved Døden i dfit Hjem i
Struer, 82 Aar gl.
III
AIOIIIEI
Ekstra Fortjeneste.
Benzst steildgtjdningenl Den et« mange Penge Herd
nu. Spred den Ima Markerne straks, inden den talJer
stidningskruft(-n, eller dyng den sammen paa et Sud
ltvor dtsr er mindst Inulig Tab ak« (J;Hdningsst0f. eg
sIued den ud pau Mär-kenn- sumest mulig
Bland den Ined ltosfat om nddvendigt og spted
helle-us et tzndt Lag ov eI et- stolt Arke al end et tzlct Lag
over et mindre, men gør Brug af al Gotdningetn Den er
l)1«it«tsl(apitnl. Ved Brug at· den faar man storke og
lnzdre llcjst Hut sannne AreaL Ved at forscjmme ellets
zsde den gimr man Glip af en letvundet Fortjenesta for
ltvilken man kunde have ansknft"«et- sig en «Low Fern
l(ing«, «(-’lm"(,st«leat·" eller «:3()t.l1 Uentur·v" (J’kødnjngs
slnedetz
Disse Mitskiner sIneder Cledningen paa den mest
fur-d(1«gtig(s M«ta(le, de er lave og lette med smal Rades-,
tin-n de spreder vielk. l)e lcan fu«-is i tre bekvemme stor
tisls(«t«. PJJ t«1«1.3 til 5 Klinuttel lc«tn de sptede et fuldt
llies Undning i et j«evnt I««1k;, sont na«u ud met- Hinl
spoIIene
lztnugt nst xil stdldgødninss t«01«;jge Avlen pag
lsxilkisnsumln lst Slmss .«.101dl)11nd Kuh en af disse Ma
chinei og sikte Dem denne ekstH Profit. Gan til den
loknle l«’m«l)undl(.sr og se Maskinen eller slcriv til us um
nnskede ()I)I)«sninge1«.
lelZIRNATloNAL HARVESTBR COMPANY
CHlCAGO, (Ineorporated) U. s. -
Uhampion—l)eering—McCormiek—Milwaukee
Osborne.
www
-
I
l
I »Wild Land« god Lerjord, let at rydsde, tildels
MMÆHMSN med Buslce, ved stat Vej, Postpake
ITelefolh 814 Mil til livlig By. 835 Aecren vilkaar der passer Ki
l beten.160 Aeres god Lerjord der vil produeere klimatiseret Kors
Wsorter indbekattet Grms og Eli-very det bedste i I-andet, alt ind
jhegnet og «Cross keneed«, 20 pløjet, 25 Eng, Besten Grieng
Godt Beboelseshus 24x26 Sidelænge 14x14, Stald 60x60 og kleu
andre Bygninger, 12 Mil til Milsea, ved god Vej. 83,000 til M
000 kontant Besten pas lette Vincent Hvis interessereit skriv efs
ter nærmere Oplysninger til Allen G Hornes-W W, Mitm
Til Kredsmisfionen.
W i s. K r e d s:
Før rapporteret 8621.66 Vor Frelscrs Mgh., Racine, ZW«
Jmmanucls Mah» Racine, 846. Commercial and Savings Bank.
Racine Wiss Vor Frclscrs Mgl)., Racinc s—13.70. Ungdoms For
bund 865. T. luth. Mgl)., Oshkofh, 88.35. Mcnighcdcn i Oc011t0.
8923 Mgl). i Green Bay 82.50. St. Marie Mgb., Kenosha
21313.10. va. i Temnark, 823 Præsteindsættelsc i Maple Vallek
og Coloman sitt-US Gcthfemane Mgl)., Racinc 822.77. T. T
ov. luth Mgl). i Milwaukce 329.—19. va. i Milwaukec stu. Pe
ter Anderscm Tonknarf, sw. Overfkud vcd Mæsteindsættelsm Nec
nalJ PIZLIM ng i Oconto säm· Emaus Mg1)., Racinc 864..37
Tilsmumcu st()7:3.47. Hjcsrtclig Taf. C. P. Nelson
J o w a K r e d L
For wittertst for MADE Haus Jenfen, Elt« Horn, Ja. 83
Bctlmnia ug Mapr Grum- Mcniglnsdctz Viborg, S. D» sztfksä
H. C. chdricfsom Harlath Ja» sit-Mk Rumania Mgl)., Muhm
Jll., List-it MAD. i Jcswelh sa» sskx Pigcforcningen, Umser
S. Taf» säm. Fra Unudomsforcninkain i Bel«c—;·sford, S. Taf-,
WILL Im Ungdomszsfurfuncht i Iowa sit-exi- SFMRJ Mgh. i
Atlantic, Ju» Pius-T Oder-sind fm Mission-Imodct i Pon. ED
Noolm Ja» EBZUM Im Malt i Zimnj Eim, Ju» IRS-UT rxsigic
i Jact"fmwjllc, Jn» PITDU Bernh-heuti- Mgh. i Royal, Ja, FILZS
gute, Lin-» BUT-M swittisrcci mcd Taf. Chr. Pilcgaard Kredsfassf
Vcthania Tllkgl). i Zwan Ja» PMB-J St. Pauli Llcgl). nord for
Spenccn Ja» Puls-a Vögl). i Tavcnport, Ja» 8125.0(). Sau
Jenseit, Honcy Crust) Ja» klää Fra Ilcabarotlj Mgl)., Eoulte1·. Ze.
872.2(). Fm Mah. i Harlmy Ja» vod Prccstciudswttelsc s44.·«ju
Offer fra Mgl). i Codar Fall-J, sa. 862.1(). Offcr fra WeftVrancl).
Ja» KLEMM Mgl). i Grecnsicsld, Z. Tak., st. Mng i Gnt)11ilk,
S. Dak. Pl7.70. Ved Prwftciudsættelse i Beresford og Greenfteld.
S. Dak» VIII-M Offer ved Mkle i Moorhcad, Ja. PMB-T
J alt 3817.95. Peter B ondo, Kredian- Ida-zieren
Nebr.Kred—:-: »s
Winnctoon, Nebr» Mgl). s8.05. Brufl), Colo., Wir-T P. Skor
Hanscn Pö. Try Ereeck, Nebr» vod N. J. Johnsen ss.85. Ord
Ncbr., Muh. .’:35.:34. Dry Creck, Nebr., Mgh. 88.57. Munscn
CrectJ Nebr» Mgl). W. Anders-«- Jopsmh Cuflving Pö. Pottcm Neb
St. Petri-O Mgl). s7.:3(1. Mason City, Nebr» Mgh. Pli).65. To
ch, Rohr» Mgl). PMB-T Cordova, Nebr» Mgh. PMB-i Verwu,
Nebr.,Mml).sl-3.15. Blair,Nc-b., Mgl)., 837·80· J alt 18833.86.
J alt iudkonnncn for chnskabszaarct fra l. Sept. ISUT til l.
Sept» ims. Med Taf modtaget L. Vcdsted, Kredsjskaszj
Staplrl)urst, August PG, 1918.
»- --·
PacificKredI:
Modtagct fra Past. A. P. Hausen-, Euston, Cal» MO. errc
Mgb., Easton, Cal., PMB-. ngdomsforbund, Fresno, Co Wö
Pella Mah» Dcl Rcy söll Miss. Sonnich Christianer, Ferndale,
sti. Bethania Mgh., Portland, Ort-» 810.05. Bethesda Mgh.,
Erschien Ore» Ps. Bethcsda Mgl).s va, Eugene, Ore., sto.
« Endvidere til frcmtidigt Børnehjemsfond, Pacific Krebs-: Wai- «
ter Tcrkelsen, Femdalcs, Cal» Pö. Ehildrenö Day Offering, Fers
dale, s26.80. Mrs. John Mathiesem Salftm Cal» Pö. Bethania
Mgh., Wortlaut-, Ort-» 814.35. Emauj Mah» Sondcgsikole, Gu