Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 04, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..DA.NSKI«JRIDN"
e« Dank-h- An1eri(-s1n«,,-. soklz
um«-il li) »Hm l? uihsu «8, ssh
EchzLMIimL Luther-In C« --- »
i-1.xrx;«-k·i(-’n’ nnd Isnblislteu A
lhx »I: Luthuan lnhl Ilousp A
Mult. NNm
»DANSKIDRP«"’
H (1;1118k-am(-1jkansk l gehlad
sls t o is sit Don toronedo ers
fli« spanss slkxsls luthorsko Kir
U- i A 11·1’j1(:1" o» nslsssws As
Ihm L—ls lntln Hm I11I)l.1s«uscs,
Blittl. NshL
:-ck. 36 «
Blatt, Nebr.,).
Onsdag den 4. September 1918.
27. Aatg
PubLjshed— and distHbuted under per-mit (No. 436) sittliont-d by the Act of October 6,1917, on the at the Post Ottioe ot Blair Nebraska-.
By order ot the Presidont. A-I.Buxleson, Postmastercenerss
Ugcns Hinsicht
De Allietedc gsp itadig Fremikridt
over alt.
Te bktndcligfte Jctnbanebyer Nov-m,
Bapanme og Pcronne er
indtaget.
Queani ved Sydenden as Dtocourts
Queant Linien indiaget, og
Lens staat for Fall-.
Viel en llge ei tilbagelagt af de
kiiqcsferinde paa Vestfronten, og
nied seampen er det gaaet omtrent
foni i Tiden siden den 2(). Juli.
De Alljerede gaar fremad, ikke med
Starmslridt, men stadig fremad,
og Tuskerne trælier sig tilbage, ilke
frivilkig, jlke af fttategiske Hensym
men eftersom de tvinges tilbage.
Forli stiller den ene Fælde for dem
efter den anden, saa de tvinges til
at treekke sig tildage, om de vil nnd
gaa en Katastrofe Han tvinger Ty
fkerne til at standfe og kæmpe, og
de liar tabt langt over 10(),000
Mand alene som Fanger og i Tu
iindvis af Kanoner og andre Baa
ben og Masier af Krigsmateriel
J Torsdags hed det i Kot-t
hed i Ass. Press’ Melding: Tusker
ne, iom ftaar over for de Illlierede
Kreis-im- fra Arm-Z til Sei-Zions er
alle Vegne i rasdsom Fare Paa
nceiien alle Slagfrontens Zeltorer
dedlsliver Fjendens Linie at give
efter ior de Allieredes Angreli trodö
Modangrelpenes desveraie Valdiin
bed.
Neer hllrras er den gamle Binden
burg Linie im ved at viere Haufe
« rret. « Fra Serapessloden Eil Stimme
falder Fjendens Linie gradvis til
baqe. inedens Fiendens Front srai
End for Zannne iil Zoissons bog-i
fiaiielia er hinst, oq de tnsfe Lin-re
tilfmieladende er ianaet i Snarer,
lmoriia de ilke kan rkdde fiq nd«-n
stoiT Tab af Meend na Krigcsmate (
riel I
» l lsdn A -- H Tag melle dek(
om Jndtaaelfe af tu betydelige Vvs l
er, Nonen oa Bavaunte. Nil i. Pres Z!
nielder sra Pariw Eiter i Tag at l
have indianet Nonen undei svwr
Kamp fortiatte kranilnnendene de- E
resJ Avanee, og nu bar de faaet Fed-;
fæste paa Monnt St. Zimeon san-(
dr- Zfraaninq over en Mil længere
List De lmr ogsaa indtaget Land-!
riniont og Morlineonrt, og de er
sat over illiletthloden flere Sie-,
der. Fra London Ineldesz Briternesi
Jndtagelfe af Bapamne og Hain
lundgjordes offieielt i Aften ii
Marshal Haigcs Napvort fra Hosi
1nsdiuarterei. General Haig figer.i
at langs den hele Front fra Va
paume Sydpaa er Tofferne bienen
tvunget til at trælke sig tilvage
med store Tab af Zangen Kanoner
og Materie-L Briterne er naaet til-.
Sonnneti veftre Bred over for Brief
og Peronne. Tyikerne er blevef
tvnngne til at opgive den Grund,
sont de købte saa dort i Marts og
April. —- Det var NysSeleenderej
der indtog Bapanme.
Videre meddeler Ass. Preis sam
me Dag fra den amerikanike Ar
me i Frankrig: Eent i Eftermids
dag holdt Anterikanerne Stillinger
Paa Kamplinien iS oisfaiis-Egiien
nordpaa fra Ehavigny Fnlgt af en
Flaade af Tanks og dcekket af en
ftcerk ArtillerisSkcermild for Ame
rikanerne fremad tidliq i Dag imod
de tyske Linien fom langlomt oq
modstræbende faldt tilbaae over Ju
vigny-Plateauet. Den lille Opera
tion, som Franskmændene as Ameri
kanerne udftrte i Garn-, var knn
farberedende for Ungrebet der be
gyndtes Kl. 7 Dass Morgen
Lsrdag. —- IOL Brei-. Den
Styrke, ihvo ed We, iransce
, og amerikanf e Tropper angriber
de tyfke Heere fra Arra- til Seit
ions, er ikke astaaet Da hidttl
vee der Met, fom inder pau, at den
tilfyneladende dematalllerede Fiens
sxt vix W cm ca m Zwist
iinod sine Angribere eller byde on
den Modstond for Nasrvwrende end
nenneni en strerk Vagtrosz thtivi
iet.
J Egnen Nord for Nonon bar
Fronstnmnidene gjort videre Frem
ftridt, trodset ConoanNord flere
Eteder og anoneeret i Netning af
Neuem-Hain Jernlmnelinien Om
kring Novon lmr de Fronske for
strerket deres Stillina.
Fro London nIeldesIJ ,,Øst og
Nord-ist for Vanpmnne gimr vore
Operationer tilfredsstillende frem
od trodits onet Modstnnd af Men
den«, siner Hoig i fin Rapporst i
Listen Videre siges: En Gang mere
lmr Tofferne lidt frygtelige Tab.
Briterne bar friet hele Londet Sud
og Vest for Somme, de sidste Ty
skere blev drevet over Floden i
Morges. End ikke der finder Fjens
den Ro, for Briterne er sot over
Strønnnen mindst eet Zted Syd
for La Chopellette.
Sondera. — Ass. Preis mel
1der: Monnt St. Qnentin samt Feuils
»lanconrt er indtoget of Australers
’ne. Under dette OverroskelsesiAns
greb toges over l,500 Mond til
Fange· Vejen er nu forberedt til
Besættelse of Peronne og videreAvans
re øftpoa. Sonitidig hor Fransks
meendene brndt den sicerke tyer
Modsmnd langs Conal du Nord og
Nord for Soisfoiis. J Soiszionss
Egnen er de i snld Befiddelse af
Juriqno og Cronn og er naaet til
oestre lldkant of Leum — En
Vinding af stor Betydning er til
falden Briterne i Los Sektoren, der
er de nn i Besiddelse of den tid
liaere nie-get omsiridte Kennnel HilL
—— Med Mount St. Quentin i
dritisk Besiddelse er Tyskerne i en
farliq Stilliiig. Peronne inaa for
lod.-—:-, eller Fjenden vil lide fiort
Tab of Mcend
Maiidag. -—« Paris, l. Zept.
J Egnen Nord for Zoissons stor
1neke frunske Tropper Byen Leury
i :’lftes og tog et Tnsinde Tnstere
nl Franqu Franer Tropper er sat
over Summe Kannl ved Edelmu
conrt syv Mil End for PeronIn-.
RoutiEePeiiy to Mil Nordost for
Neste. er indtaget of Frnnsfnnens
dene. Fransse Tropper hor india
aet Ceren«:)ht:Moiit End for Ili
leitesFloden «
Im London Weide-J: Peronne,
Jersilmnecentret, lnior Zoninieflo-»
den bøjer, sont indtoges saf Tusker-re
under deresks Offensio i Lukan-ts, ind
togesI i Tag fl. Sept.) of Felt
nmrslml Sams- Trom)er. Bnerne
anleeonrt og Morval indtogeci og-.
foo af Briterne Disse er naoet til
LenszN Forstasder Ztore Jldebrando
fes i :Ik’cerl)eden af Leu-«- og Armen-l
tie1·e5. Dette betrogtegs foni TegtH
Poa videre tyfk Retrcete. -«· Der«
tneldesz ogsao om videre britiss Frem
gana lasngere Nord i Lor- Sektos
ren.
Videre berettess fra den britiske
Arme i Flanderru t. Sept. For for
ste Gang fkenmede omerifonsfe
Tropper i Dag paa belgifk Grund.
De indtoa Voorniensele, og var be-l
fkæftiget andre Steder i samme
Lokalitet. Fro London siger en
Reuter Korr» at Amerikanerne for
nden at indtage Voremezeele har
taget flere andre ftærke Stillinger
mellem Vormezeele og Ypern —
Ogsoa lasngere sodpoo har Ameri
kanerne gjort Fremgong og taget
ca. 600 Mond til Fange «
Tit tzdag Frei den britiske Ar
me i Frankrig — Briterne er trængt
igennem DrocourtsQueant Linien.
J et Slag, der har raset siden Dag
gry og som rimeliqvis vtl vise fig
at være et af Krisens betydeligfte,
var Conadierne og Engelskinændene
pao eet Punkt trænqt s Kilometre
eller lidt over 8 Mil frem og avoni
cerede fremdeles over 6 Mil. —
Men vor fao rasende fom nogey
siden Kring Begnndelle oq tiltog
i Spandinw sent Briterne koempes
de dere- Bei fremad og msdte
Freud-u- Mc Wend- Mode-mo
Tusinder af Fangcr er der taget;
chen tillmge fra Briterncs Linie
er ligofrem tætpakket af dem.
En Ass. Preis Korr. strivcr bl.
a.: »Over en W Mils From, fra
Artus-Gauen til Pol-anne-, har Felt
marflml Haigs Heere bogstavelig
knnft den tyske Front. Den føndre
Dcl of den bcsrømte DrocourtsQuei
ant Skiftelinie, der har været uds
raubt som det tyste Forsvars uinds
tagelige Volværk i Nord, bar givet
eftor under dct britiske Angrebs
Voldsomlch over dets hole Front
fm Scmchloden til Queant, en
Lernng of 10 Mil. Manchg for
fnlgte canadifkcs og cngelfke Trop
pcsr Fjendcn ca. 3 Mil mod Øft
Der toges Tusinder til Fortge. Vei
enc til Douai, Cambrai og St.
Qucntin er nllerede grundigt in
vdfterede af britifke og franske Hee
re, medens Franfkmænd og Ameri
kanere er i fordelagtige Stillinger
Nord for Soissons, bvorfra de- kan
udføre flankereude Bcvcegelfer mod
Laon og CheminsDesOames (Da
merncss Vei) og AisneiLinien
Dags Morgen. Ass. Press,
Amsterdam, 3. Sept. ——— Dcn tyfke
Generalstab bar flyttct sit Hoveds
kvarter fm Spa, Belgien, til Ver
viers, lidt lwngerc Nord og 14 Mil
Øst for Liegt-, —- beretter Les Non
vellos.
Fm Flandcrn til Soisfons fort
Hasttcr Briterne, Franfkmændene og
jAmerikanerne uden Ophold deres
Juffcnfivo Taktik. Tyskerne giver
Ifmndeles often Dei synes, som de
Hi Erkendvlfe af den Fore, de er i,
saør alt nmliat for at undqna kom
plet «di-3aster.«
· Grund, som Fjenden længo hat
bdldt, generolires. Tusinder af TH
.sk(-re sendes bagved Linierne for at
øge Trwngslen i Fangelejrene, og
mangc of Monden-Z døde, som ligs
gisr paa Slngnmrkm vidner om
lmns ftore Tab.
Notirercsnch Tuskercs er blemsn
drwbt af liritisk Artillrri fm an
spritmsssmcnktcsr. forbi lwilfcs dts va
nødt til at unsspre nbcsknttech
List for Pisromns or den britiskv
Linics ftadig skndt fremad Manch
Vucsr Oq Landster or faldcn sur
Britistsmh blandt disk-so Qui-mit ued
Sudvndcsn of den lnsmmtcs Dro
murtsLTnisnnt Liniis
anvnn lnnass Cmml Du Nord
qivvr anstnwndcsms ijsndcn in
nen Hvilch og amdvis iidslvttkss,
bvad der var tilliaqc af anicsnton
Nord for Nation- inodisns Antoritm
nerms mt tontmlisrcsr licle Blatt-must,
der dumimsnsr k’li-;«i1n-, Clnsmm Diss
Damtss da ijon til Laon og Ln
chris.
J Flandern er Briternv tret-nat
from til Udtnntm of Deus-, den be
rømtc «Kitlmi11csbn i vordre Frank
km
Amen-Unner Atbcjdcrcs Loynlitrt
fort-unser Breite-ferne
Luniterdanh Holland-. »Unte
rikanernc dobbelt uarrcsde Tyskerms«,
Wastnd en hollandsk zwrrefpoudenL
sum lmvdc tilbragt adskillig Tid
i tyskc Mølch Fabrikker og i Mar
fen, lwor lmn ljavdc talt med tyske
Arbeit-etc
»Tyskernc month-, United Stath
itke Uiltnl have en Million Soldass
teri Franks-M de sørste to Aar. DeH
um« den førftc Fejltagclsc.«
,,De month ogsaa, at amerikanisc
Arbejdore ikke vilde bistaa Landets
Regering i en Krig i Europa. Dei
var Fejltagclfe Nr, 2.«
»Tyssc Regeringsembedsmænd ag
tyfke Avifer-har atter og igen de
sidfte 3 a 4 Aar erklæret, at den
amerikanfke Arbeit-Masse var imod
Kris; vilde jkke kæmpe, men gribe
til Strike og Sabotage, dersom Re.
geringen erklcerede Krig og for
spqte at sende Troppex over Søm
De sagde, at amerikanske Arbejdere
ikke vilde financiere en Kris
Men nu hat selv de tyfke Falk
set Fejltaqelsem De kalder M ikke
isn Flsfltagelskx De or ovcrbeviste
omj at den rogercndc Klasse mcd
Otusrlæg hat« løict for dem out ame
rikanfke Vlrbejderforhold ligesom de
har løjet for dem om alt andct
Tyskorms, Nogcringscmbcdsmænd,
Aviscr ng Falk i Illmindelighod or
bestyrtcsdis imm- dc Inkrrwærdige
Krigsfrcmskridt, amerikausk Arhejde
har gjort. Tthkerne er kommen til?
den Overlwvisning, at amerikanska
Arbejdere or lige saa fast bestemte
paa at føre Krigem som de ame
rikanst Eoldatisr cr, og de vcd
nu, at der or over en Million af
disse i Frankrig.«
Tyfkc Avisctz som kommt-r til
Holland, Viscr Am mærkelig For
andring i den Maade, hvorpaa de
öehandler amerikansle Arbejderhis
historler. De klassificerer ikke lam
gere United States Arbejdere som
antikrigerskc Pacifister og Socialii
ster. Berlinske Avifer opfordrer ty
ske Abejdisrc til at mærke sig »Uni
ted States’ Arbejderes forbausende
Bestræbelfe«, forglemmende natur
ligvi3, at amerikanka Arbejdere
kæmper for Ret, og tyka Arbejdere
drives til at kccmpe for Mast.
l
ztAntallet af tyfke Jungen
London, 29. Aug. Ass. Press. —
Dei iamlcde Anteil af Fangcn sum
de EntentesAlliercdc paa Vestfrons
ten har tagcst sidon 18. Juli, nærmer
sig nu 120,000, og samtidig har de
erobret 2,000 Kanonen Britcrne
tog 21,000 Fanger mellem 21. og
W. Aug» medens deres samlede
Tsfb i fammc Tidsrum i faldne,
sama-de og savncde ikke overfteg
beste Tal ret meget. En betydelig
Dckafde britiske Tab tilhørek Klas
sen let-saurede. Antallet as Zangen
fom Britcrncs bar taget fiden R
Aug. overftigcr 17,000, Officorcr
og Menng og Autallot af c«rob1«(sdc
Kanoner er nær 600
London, t. Sept. -—— Vriterne
tog i Anaqu Manned 57,JiR Tu
ffms til Junge-, tuq GJT Kanonen
over 5.75« Mastkmomsrcr ng 1000
Wbrqravs Marsch-.
2. Sept. give-s dot sancledc An
ml Zaum-r sont 1283202
Nicolai Lcnine disk-?
; London, l. Zcpt s- Nicolai
Meiji«-u Volslnsnik Promjercm lwem
on Susmnmsdisr skud vaa tu Gange
i Fredags Aste-I i Most-um« er —
ifølch et Telcgmm fra Petroqrad,
modtaqct af Erelmnqc TelegrafCo.:
via Købcnlmvn død of sine
Saat-.
Den sidstc officielle Verctninq o»m
Lcsnincs Tilfmnd or en Vullcstin
Jovek russisk zumdløs Leide Af
iten, der sichr, at den øjeblikkcslige
»Im-e er ovvrstanoi. og ingen Kom
plikationer csr indtraadt.
EFta Amsterdam meldcs efter dct
missika Blad Provada, at Lonines
Tilstand er alvorlig. Blacht siger,
at da Lenin Frvdag Aftcn forlod
et Arbejdksmmda bvor ban havde
talt, standsedcs to Kvinder ham og
diskuterpdv Jndfisrclseix fornylig af
Ernccringsftoffor. J« Gebet af Jn
tcrviecht affyrcdes tke Skud imod
hom. Don, der sind, ssal være
on intelligent ung Pige. Jfølge
et Telegmm fra Mofkwa over Wien
fkal de to Kvkndcr tilde-re bot so
cialcsrcsvolntionwre Parti( g
,»«·-«»,»,V ,-,—--..,- sva .»- «— ..»«-«.,
M·
Wort met Tand
»W- W vMW ——W
50,000 fcmr Lø nsforbøjvlsc. Wa
shington, D. C, 29. Aug. Alle’
Ammunitionsarbejdere, der faar un
der 78 Cents Timen i Betaling,
i de 66' Fabrikker i Bridgeport vil
faa Lønsforhøjelfe Bcftcmmelson
bisrørcsr over 50,000 Arbejdere.
Wilfon vil tale for Frihedslaas
net. Washington, D. C., 31· Aug.
Præsidenten vil gøre en Turne over
hele Landet til Fordel for det fjerde
Frihedslaan .om faa qur. Pan
dvnnr Reise vil lsan imidlcrtid ika
indskmsnke sig til at talc for dct
nye Laan Gan vl ogsaa gøre
Rede for, lwordan de ved sorrige
»Dann erholdth Ponge er anvendt.
is
Tyler attcr mmt. Tylcstz Minn»
29. Aug. Tylor blev i Gaar after
kamt af en Orkan. Atter blcv Træs
er oprevet med Rod, og Huse, som
blov beskadiget as Cyklonen forrige
Tirsdag blev atter beskadiget. Vin
dusrudcr blev knust, og Menig
Frank Stemper, Mankato, sont stod
Vagt blcv saaret as Glasstykker.
Dot er tidliqcsrcs bekendtgjort, at den
-dansk-lu-therske Kirke ligaer i Ruincr.
Christian Hausen, der var Grund
lægger as og Præsident for Wis
consin Wagon Co. i Madison, er
afgaaet ved Døden i sit Hjem i den-J
ne By i en Alder as 66 Aar. Hans
cfterlader sig Enke, en Dattetzs
Mrs. R. A. Rott, Madison, vg«
Sønncn Clarence, der er SekretærJ
og Kasscwr sor Vognsabrikken. As-;
døde kom sra Danmark i 1870
og grundlagde Vognfabrikken i»
1874· !
. ?
«Røgsric Kul.« Washington, D.Tj
E» 27. Aug. Charles H. Smiths
bar opsundet en ny Slags Kul, somJ
er røgsrie. Dot nye BrcendselsL
produkt bar erboldt Navnet »Carbs
Coal«. Alle Biprodukter er udtruk-»
tot af disse Kul, saa de praktiskj
talt indebolder kun Parme. Regesi
ringen og Vrændselsadministratioi
non bar anbisfalcst det nye ProduktH
der skal fremstilles i stor Skala i
Clincbfield, Va· »
O
Masnd fra 215 til 50.· Washings"
tin-. D. C» ZU. Aug. Mænd i AlJ
den-n im lsp til 50 Aar vil beut-(
tisr have :Ilutcdiiitig til at gaa ind;
i Hirn-n sum Frivillige, nieddeleh
Mtin-Idekartenientit De vil nenilig
fmi zsldgnng til JOHN-tun til Ordi-»
nmicsnfdelingksn on furstistligc Its-des
liimcr i Zinnnlwrpsot Mindre!
Zwil, der iktis gisr ndngtig til Tit-:
nein-, Dil itfc blive taget i Vutmgt
ning·
5(5(),»()« tuste Udlcvndinqisix Wa-;
shiugttnn D. C» II Ang. Lintrisnt
2(5(),()U« itte-11at1u«alisterde mandlisj
ge Tnstms i U. Z. lmr reaistrcretl
lws Postmestre ng Politictnbedsi·
Inn-nd i Lundlstiz forflellige Dele,
niisddeler Justitsssscpnrtomentet iDng.
Jndljmstningernc Vedwrcrnde Nest
ginmtionen nf fvindelige tyfte lld-«
lasudiiiger ist· endnn ikte alle indlkkbct,»
mennmn fluttcsr sig tilnf,l)1md dier
("I« indlxllush ut den-CI Antal mllai
midmge mindst 2()(),()t)(). Dir-se Tall
omfatter endda ilke de internercdH
Instier lmis Navnc aldrig er blesi
vist offentliggjort.
i
Ntvicsprjseme stiger. Baltimore,»
Md., 27. Aug. Alle tre Aftenbladcl
her i Bym, »News«, ,,Star« 091
»Evening Zun«, bar pcm Grund af
de istgede Udgifter forhøjet Priscni
fra en til to Tritt-Si l
Atlnnta, Ga» 27. Aug. Bque
Esteisniiddagsbladc her i Byeml
,,Journal« og »Georgia«, oplyfetyl
nt fm dcsn 1. September vil Pris
sisn blive forhøjet fra tre til fcmt
Centg vcd Gadesalg paa Hverdage
na fm fem til sm) Contin for San
daqsnumre. ,,Constitution«, sont cr
det enefte Blad, der udkonnner om
Moral-nen, kostet fremdeles fem
Censts paa Hverdage, men Sandags
ndgaven vil bltve forhøjet til syv
Cents.
Guvernøren af Indiana faaret i
Autoulykke. Jndianapolis, Jnd.,
29. Aug. Guvernør James P.
Goodrich fra Indiana var i Gaar
udfat for et beklageltgt Ulykkestils
fælde, idet bang Automobil stidte
fammen med en elektrifk Sport-am
Gut-ernsten ftk et letters Vrud paa
sternestallem Krabebenet breitet,
Oeftebenet brcekket eller as Led,
l
lslcmmcs Saat paa venstre Arm og
i Honodet og rimcligvis indvortes
Skade. Han skal nu underkaftes
Nøntgenstmalcundersøgolse.
Jttdianapolis, 30. Aug. Guveri
nor Guodricb, som blev alvorligt
ssaarct i ForgaarsT vil muligvis
komme fig, erklckrer Lægerne i Tag.
»
glordexn rundt.
Den suge siejserinde London,
29. Aug. Den tyske Kesseriude,
der har Vceret syg i flere Dage, er
daarligere, telegraferes der over Am
sterdam. Særlig volder den aftas
gende Hjcsistevirksomhed stor Uro.
II
Vefuv i Udbrud. Neapel, 30.
Aug. Det vulkanfke Vierg Vesuv
ved Neapel er i fuldt Udbrud, og
det ventes at ville tiltage i Styrke,
erklcerer den italienske Professor
Frank A· Peret, der har undersøgt
Forholdene. Sidste Gang, det var
i Udbrud, var i November i Fior.
O
Nægter at gaa til Fronten. Am
sterdam, 27, Aug. Der gaar veds
holdende Rygte fra tysk Kilde om,
at en tysk Bataillon, som var be
ordret til Fronten, enstemmig nægs
tede at afmarschere, bvorpaa hver
tiende Mund blev skudt, siger »Te
legraas«s Korrespondent ved Grcens
sen. De øvrige Soldater opgav der
paa Modstandeu.
I
Monte Carlo tilbydes U. S.
Paris, 30. Aug. Prinsen as Mo
naco bar tilbudt Monte Carlo som
Nekreotionssted for den amerikan
ske Ekspedition i Frankrig. Prin
-sen eM-at»de nøwendige Lippqu
forandringer kunde blive udførte paa
24 Timer. Stedet har Hotelbekvems
meligbeder for fra 6000 til 8000
Soldaten og Spillesalonen skulde
viere lukket for Mrend i Unisorm
II
Vroen bedder un Wilsoir Paris,
Il. Aug Den historiske Bro over
Loire i Tour-J lsar sauer Naonet
Wilson.
»Du-Ue er i Overensstemmelse uked
den Sredvane at en Bysii swrfte
Elltmmment sl·al bcere den Perseus
Nimm sum staat bøjcst i Folkebevidsts
insden,« lnsdder det i en Ordrch som
blev udstedt as Byraadet i Tour-Z
angunende Forandringen af Broens
Natur
Broen er næsten en Trediedels
Mil lang ug bleo fasrdiq i ITTU
L
Hutdcnburg er rast? Landwi, :3(). «
Hing J ist Zvnr pna et Tclcgmlm
sum nnljg Nun fondt lwu af Mied
icunucr af FcrdrklculdI-Pi1rtict i
BJTuichrnbksrg i Buumuu med Dlnmods
nng um at give Tegn sm sig for
at gorc End-c pcm Nygtvrnc out, at
ljnn var død, spart-de ifølgc et Te
Iugmnt til Central New-ji fm Am
sterdam Feltnmrfkalk von Hindert
burg folgende »Im er saa ret
sum en Trofnd og scr roljg Frcmtis
den inmde.«
Tusklnnd firer oncsrfor den norske
Regt-rings Protest Kt·istjania, 27.
Aug. Zum Zvnr pna Norges Pro
test mnd Scrnkningon af norfke
Skibc ndcnfor Fmskszoncm bar Tysks ,
land tilbudt at give Erstatning i
Tilfasldky bvor der fort-s Revis for,
at«Skibct blev fænkct udcn VarseL
meddeleö det i Dag.
Norske Blide tager Ordet for
at Norge skal følge Spaniens Ek
sempel og beslaglægge lige faa me
gct tyfk Tonnage, fom dei swnkes af
notfk Tonnage
I
Fra Luftkrigen. Rom, 27. Aug·
Jtalienske Aeroplaner har sluppet
Propagandaliteratur nedover Slai
vonias og Troattenp Hovedstædet
Amerikanske Flyvere har stuppet
Bomber ned paa den sstrigfke Flan
destation Pola. St Aeroplan blcv
skudt neb, men Flyveren blev reddst
af sine Aammerater.