Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 28, 1918, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Dansteren«
.M—
Ortsdag den 28. August, 1918. -
Weit-, Zieht-.
J Eøndagcs Eftermjddags huldt
Ungdox11570rcningcn Affkedsnmde for
to af den-Z Medlemmer, Julius
Ruhr og Fred Jensem der er ind
kaldt sag skal rejse Oersra i Affen
sammcxx mkd ca. 25 andre. Tka Var
Ide hos Vjctor Rasmussch Julius
Luhrs Roger-T Mødet holdtcs.
Ungdomsforeningen havde medbragt
Fokfriiknkrtgcn som nødeskc For so
kigt Evva Der sungct Jg talt og legen
og Tidcn silbkagtes paa selskabelig
Vis- Past A. Rasnmssen og Past.
Schultz boldt yver en kort Tale-.
Irr-d Jctssm ch ikke Møde, af Zwil
ken Grund Iides ikke, rimeligvis bar
der Just-IT Hindrtngcr i Jan-J Vei.
Don-Tieren ønffer de bortreifende Lyk
ke og Hex-Jens- Volssignelfe paa Rei-:
sen oa i Herren! ;
— Alt de uuge her tæwter paa des-J
xes Venner i Hirten, det bar ni nnJ
lig set et andet Bevis -paa. «Det var;
i zorgaarz JlftcLy TabithaforeninL
gen var samlet og lavede Pakker til
dem, som er i forsskellige Leer her
i Lande1. Vi saa ika hvad der
blev Pakkernes Jndhold, men vi
Hur-staat, at der var sjde Sager fau
som »candn« og ,,cookies« i dem.
Der er sikkert en fksn Hiler for
dem i de fremmede Omgivebfer at
Eva fra Vennekredsen herhjemme.
Dem i Europa, som de ikke funde
send-c Pakke ti1, gjorde de det næsti
bedste for, idet dc feudte hvcr af
Dem et Kett.
—- Mr· leelsen og Mr. Axels
saakd, to Ist-euere hat byttet Plads,
saa Mr. Axelsen flytter fra sin Farm
nellem her og Kennard her til Byen,
og Mr. Axelgaard flytter ud paa
Formen.
— Text lille Regu, or omtalte
iids:, gjordc godt for Tiden, særlig
Jed at dinde Smet paa Gaderne;
men Warmen og Tørken føles quer
trykkendc Hex-. Majfeu hat taget
ftor Rade Man talser om, at der
mass-se kau blive how Anl· Ren
til Uengæld er Priserne jo mere
end dobbclx«saa høje fom sædvanlig,
og Smaafceden var ged
Mpder os Guddtjeuester.
Studag d. l. Sept. Kl. 9:15
BREACH-ffle Kl. 10:30 Gudstjes
Ieste og G. 7:30 Aftengudstjenei
ste. Torsdag den 5. Knindemøde
M E. M. Christettsens, Evlfax St.
Alt om Gud dil
Lfficiel Anerkendelse.
Hande)l-Jsek1«ctær Rcdfrseld har i»
en ofsxciel Zkrwclse udtalt fin i’1n-«
rrkcndcslfss If en Redningsdaad, sum
Tor et szx Maanoder sidcn blcv nd
ført af Formestcr Edward W·cbc)rg,i
Trinidad Fortaarm Californin.
Den 10 Juni observcsredes fra
zyrtoarnet en bavarerct Baad
dvori Zuz- befandt sjg en LIMde
Efønt Vejrforholdene var oderer
agunsrjgc, for ikke at sige farlige,!
gik Wiborg ud og reddede Mundew
km den Hisfc DIE-. «
Til Fordsl for dee Kot-.
«’ « -· « s
Det Ir jo næften hver Dag, vi
Inn læse der-Im i Aviserne, og hverz
Sang, jeg lwier det, føler jeg, somj
feg blev sum-et. Nu skal det R. il
jo vcete den Guldknap, som hellt-!
qek at zum-jene Nu dar-see vers
fom aldrig spr over hele Amerikw
til Fordel for R. K» og det faar
de jo faa Pri- for, deriom det, der
flyder over, gaat til R. K. Ru,
ct Werden-s Bantto Mennesker tager
Inledning as bette- til at tilitedk
Weder-Mk detkanjossaqvæi
re. M da ek, men en Mode
Isid- uc speist soc .«..
»musququ
is- «-:;":
Nu, det er vist mode-endng at det
R. K( faar mange Penge, og jeg»
haaber, det faar alt, hvad det be
høver, fra dette rige Land. Men
hvorfor kan Fälk ikke give udcn at
faa nogen Fornøjelfe. Mad eller"
,,Jce Eream?« Hvokfok skal det
blot være Oderskuddet, der stal gi
vech Jeg siger for min Del, der
som R. K. trænger til Pengc, og jeg
hat 10 Ets. eller en Dollar, jeg
kan undvære, da vil jeg med Glcei
de give den uden at faa noget for
en Del af Pengene.
Aa, jeg synes, at det for tren
kesnde Mennesker er umuligt at faa
Tanken bort fra al den Nod, som
nu er i Verden, fra dem, der lider
Hunger og fra dem, der hver Dag
kmar End i Eoigkchen ldc slofte vort:
tro, eller de lidende paa Valgplads
smku og i Hofmitalermy og saa alle
do Twiinder as Wonne-steh der gras
dcr over dcroxs trete-, sont csnten er
dødo eller faarcde eller fangne.
Vii lasset Fra Aarsmødet, at der
our trnkkendc Stemning paa Grund
as Spwgsjpørgstajlct i Iowa. Tor
«lont dotto lillc kund-e virte det —
ja jeg feil-der det en lillc Ung, tbi
Guocmoren tan jo ikske lukkc Him
melen for nogot trocnde Mennefkc,
ingen oisl tckbe Zwei-ten Sjæl eller
Lege-me, sog det kan jo Tiden flette
ud, fom det aldrig var sket —- hvad
bør faa Krigen Dicke? Over for den
solle-J jcg der er Grund til trnkkcsns
de Ztemning over bcle Landet og
itte til al Flog-Z Fern-Ellen som
de fonfkellige Mcnnefkcr hver for
fig ønsjen
Tag est Effempeb En Soldat kom
tner bjem, men bar efterladt eet
cller flere of sine Leut-mer i Europa,
Han moder sine Venner. Dersom
de do vilde sortælle hom: »Ja,
du kan tro, det bar ogsaa vcrret
baardt for os at komme igennem
donne Kann Oele Tiden bar vi
maattet vcerc med, sao til det ene
oq saa til det andet, det bar taget
Oaa Penqene — alle disse Billetter,
Stooler og Baldragjer o. s. v.,
o. f. o.« mon vi san tan tcente os,
at Soldaten vilde spare: »Ja, feg
set-, J hat vkeret lige foa haardt
med fom vi?«
Jl. C. Mille-n
Eugmm Ore.
—-'-.—
AN EMEBGBNCY TASK
The Luther-an Ohnreh
in Use Was-.
F. H. Knebel, D. D.
Hit- Worlc Of The Commis
seien.
(«e«:tt:.(:isd II-. n Imm- ·’.
The Commission has oper
ated throughout in faith——
kajth in our Lord, in the
(«hnr(sh. in the Government,
and in the men in the eerviee.
The departments of actjvity
and demand mnltiply unt-eas
ingl»v. Mere xnention can be
made of the most important
Lutheran chaplains are
sought, equjpped, and in cases
maintained kor Army,
Navy and Red Cross. soon
the-re will he 100 of them. Im
provernents in their prepar
ation and status are planned
(,Jamp pastors are appointed,
Supported and equjpped as
the Church’s special repre
sentsativee for the men in
eampsz over150 are in the ser
vjee. Ohurehes near eamps
are assisted sometimee with
loans, bearing no interest.
Buildjng operatione and ap
keep where poeejble and im
peratively needed, are earried
on. This is eared for largely
by the Lutheran Brothethood,
but in plaeee Mpewtive
hnjldinge of the Fedetal
Oeuneil of chnrehee are main
tajned with our assistanee.
soeial rooms for the men are
a neeessity in some towns
near eampe, especially where
hospitals are eyetematieally
visited by appointed pastotr.
cosoperation with the Freveln
Luther-an chareh is eitel-lieh
ed through tepresentatives
sent by. the Commissioy wi(
assistance ean thue reaeh M
m »wer there." EDI- in
W Ilion W stem- in
number-) have postoks teue
tfoued by the Connmeutl
A Warnen ’s Committee with
inerensing opportunities, has
enlisted the serviee of our
women, first of all in knitz
ting and sewing. In this, as
in nil uperations, all duplica
tion of the work of the Red
cross or other ageneies is
avoided A direct serviee, of
growing importanee, is main
tained by mail with all Luth—
eran men whose addresses
the commission possesses.
The aim is to make this
loiigsdistance toueh a spirit
ually valuahle one. It is the
only way by which some ·0k
the men can he reaohed. Lit
eratnre (A’rmy and Navy Ser
vice B00k, soldiers’ ente
icshisnn Uhr Time Messuge
.t’or the Daz-, Bihle studies,
iTraets, ete.,) must be provid
.ed. The Church at home has
zheen stimulated to pray nnd
iprovideil with helpful forms
.for sen-ice, including a meine
rial serviee. Publieity is main
tained through a pdhhcatioih
.«"()l’R LPTTTERAX ROTHE
,and through the Lntlnsnin
But-eint This Iitsccsssity ot« ims
piees in large eities has been
emphasized and eontemplated.
The Canadian Lutheran Com
mission was established with
preliminary help and along
the same lines.
Damme-i Deine-Ida
With the development of
the nation’s part in the war,
new problems arise kor the
Chnreh. Great and new indus
triai eentres have eome into
existenee. spiritual provision
was neeessary, but this was
not within the scope of the
National Lutheran Commiss
si0n. The outcome will under
Christ’s guidanee bring, as a
result ot· the war, a day of
greater and truer strength
for the Lutheran Chnreh in
sthe United states. May Ile
keep us faithful
Adresfefokandriug.
Past. C. Kroghs Adresse er her
efter ogindtil videre Rt. 2, Wol
bocb, Nebr.
Adresfet Breve til Soldatetue
korrekt
» Der bar fra mange Sidcr værct
klaget over Postbcsørgelsen txl Sol
Idaterne i Frankrig. Det paastaas,
Hat ikke blot ankommt-r Brevene meget
for-sinkt men i ikkc san faa Tålfæls
kde gaar do belt tobt.
s ;s den Anledning oplyfer Post
departementet at Skylden fom of
teft ligger hos Affenderem der ika
førger for korrekt eller tilftrcrkkelig
.Jldresse. Postsager maa adrcsseres
til dest Kompagni eller Regiment
feller anden nærmere angiven Asde
»ling, bvor Soldaten ligger —- pllers
»Mit-er de enten forsinkede eller kon
flet ikke afleveres. Affenderne bar
give den rigtige og komplette Adres
se samt tilføje deres egen Adresse,
san Brevene kan fendes tilbage til
»dem i Tilfælde af, at de ikke naar
« Adressaten.
» Det indskærpes, at det færlig er
nødvendig at fslge disfe Nester nu,
da saa mange nye Mænd kam-net i
»Tjeneften, og de gamle Afdelinger
overfskes til fokskellige Leite.
M Neglet for Istqu M
, lich
Wendiuge man have Title-helfe
fn Inst-We es gode
M
Den Lethed hvormed Udlasndini
ge under Krisen hat kunnet forlas
de De Forenede Statt-L » blevcst
misbrugt i den Grad, at Roger-in
gen bar set sig nsdsaget til at træfi
fe Forholdsregler derimod. Tyske
Spioner hat forskasset sig neutmle
Pag og derpaa forladt Landet med
viqtige Oplysninger. Saaledez stup»
f. Ets. de tysse Bombesammensværsf
qelsers Hovedmand, Robert Fay, oq1
bang Medstyldige, Dr. Seheele, for- z
nylig nd as Landet oq nanede app
daqede ttl Spanien
For Fremttden vil dette blive
nmuligt Falk, der ikke er ameri
kanste Verone, oq fom inster at
for-lade be Formel-e Mater-, nmä I
Forvejen ans-ge den nærmeste Im
migrationsanspektør eller U. S
District Attorney om Tilladelse Stil
at reise. Saadanne Ansegningck maa
hvis man befindet sig Øst for Mis
sissippi Floden, indleveres mindst
14 Dage og højst 28 Dage føt Af
rejsem ellers mindst 18 Dage og
højst 28 Dage før den fastsatte Af
fejlingsdata Oder Udlcending maa
desuden mcdbringe et Pas, der er
udstedt, fornyet eller viferet mindft
10 Dage før Anfegningens Jud
givelse. Og endelig maa han med
bringe en amerikansk Burger som;
Vidne, der kan fværge til hansj
Sanddruhed. I
« Tilladelse til at reife vil kun bli
kve givet, naar der afgjort viser sig
Hat foreligge gyldig Grund til Rei
Yscm og dennc kan skjmncs ikke at
lville skade de Fort-Rede Statcrs Jn
teresfer. De skærpede Regler free
lder i Kraft den 15. September-.
Wisconsin Krebs af Den fores
nede danske ov.lutlz. Kirke afholdcr»
sit Aarsmøch i Holligaands Menigs
bed, Was-para, Wis» i Tagenv fra
5. —- 8. Sept. Mødet begynder med
Hsjmesfe Gudstjeneste Torsdag Af
ten Kl. 7:30.
Kredsens Emnet Helligaandcns
Geming.
Menighedens Emne: KirkensOps
gave i Krigstid.
Forretningsmødec Fredag For
mit-bog
Alle Kredsens Prcester bør give
Møde, og ligeledeö bør alle Kred
senö Menigheder sende Belege-ten
Hiler med Salme 46.
Carl M. Olsen, Kredsf.
P. L. C. Hausen, K. Sek.
Helligaands Menigbed indbyder
berved paa det hjerteligste Venner
fra fjcrn og ncrr til Deltngcslfe i
Krebs-wadet
Der betales 8300 for Kosten un
der Msdet
Meld oders Komme til Mr. C.
W- Nclfom 421 Statt- St., Wan
Paca, Wis» fencsft den 28. Aug.
Paa Menigbcdens Vegne
James N. Land,
Mglms Præst.
f Aar-—nkkdsm-dk.
f
Kredsmtdr.
Iowa Kreds af chn fore. d. ev.
luth. Kirke i Amerika afbolder, vil
End. sit Krcdsaarsmade i den sk.
ev. lutb. Meniglwd i Spring Val
len ved Viborg Z. Dak. den 20.-——
22. Sept. d· A. Macht beannder
Fredaa d. 20 cht Kl. Nil-z Far
middag.
Prceftrmodc Torsdag Affen den
19. Sept. Kl. 8. Emnet for Præftes
made-t: Ordinationens Betndning i
Lyset af Guds Ord. 1 Tim. 4, 14.
Msdets ForhandlingZ-Emner:
1. Den daglige Husandagts Be
tydning for ermmet
2. Salige ere de, sotn here Guds
Ord og bevare det Luk. Il, 28.
Gud velssgne i sin Naade vort
Kredsmødel
A. M. Nielsen, Kredgformand
Den sk. ev, luth. Menighed i
Sprqu Valley ved Vibarg, S.
Dak» indbyder bewed venliast Prie
ster, Delegater og andre Benner i
Jowa Krebs til at afholde Krebs
msde i vor Midte ovcnnævnte Dage.
Priester faar fri Befpisning under
Mal-eh andre Gæster betalcr 25
cents for hvert Maaltid.
Man bedeg indmelde sig til en af
underteqnsde M U. Sept. oq
angive til hvillen Ztatton M
kommen Hooker eller Biborg. M
qst bebst i at teile fauledes, at
man kan vcere i Danke-: 2:02 P.
U» eller i Biborq s:26 P. N
Rkels Nsielfem Mal» Form.
Th. N. Instit-, Mah. M·
Kredsmtbr.
Past. G. B. Christianfem vor Kir
kes Formand, hat bedt mig sam
menkalde Organisationsmøde for
den ved sidste Aarsmtde optettede
Rocky Mountain Krebs, og daEbens
Gen Brufh, Cocc. bar lndhudt os
til at holde Møde i Fort-indess
med Rats-festen for Sanaiorieh spm
afholdes km den 15de til 17de
Sept» anmcsdoi jeg herved Mel-sen
om at san-les til sit ftrste belege
rebe Msde ved Buch Colv. den
Isde og ist-de Sept.
Msdet aabner med Dudstienestr
Vi oysker Dei-es Piave-ich
Des-tot et set u tltic III-Minute It
Ists- voko VII-or til III-com tue-to Not-rin
os ums sei ums-c lenke Dom
Ast dort-to, du« titul- l End-III
I- po lik- slleteds es st von fut- mukc Kasse-, I- IIIUI Ist
Mcqmpevilsllsuecsetsessp
m VI IAI UAVIMI IVAD VI IAI UN.
sAs Sees-.
Skai Dem et Hiem i
naerhecien ak Blain
lkndertogumip Imr til salg Here Stkinf og mindr«
Jordstykktsr i olle last ved Byen —- alle med Bygnju
ger. Ismmf Imgle ganske n)"o.
Skrjv («f«ti-r Priscir og nærmckro 0p1y811inger.
K. P. HUNDÄHL, Blair, Nebr.
chdng Formiddag Kl. 10.
l. Emne for Drøftelsc: 1 Kor· O,
22.
ll. Valg as Kredisstyrcslse og Zor—
Izandling om Krebsens Missionsars
beide.
Kredfens Priester bcdcs give MS
dc og deres Menighcder at sende
Telegotet
Taitkcssprog: Jer. 29, 11—13.
L. H. Kinn-.
J chhold til Ovenstaaende ind
ibych Venncr fra nasr og fjern til
at vasre iblaudt os3 i digic Tage
for at dcle Ginds Riges Godcr med
us i Zorbindclse med Organisation
a? den nye Krist, EbenEzers Aar-s
fcsst og Kirkeindvielfe
Tilrejscnde hoch indmelde fig
saa tidligt sont muligt.
Vcrr jaa nenlig at address-fere:
Eben-END
Brufh, Colo·
Mødckalcnder
Mission-wide l
i Ferndale fra 4.-—9. September«
1918.
Missionsmsdet Eli Horn, Ja»
13——15 Sept
Ungdomsmjdn Spencety Ja» 27
—29 Sept. Under Ledclfe as Iowa
Krcds Ungdomsforbund.
.- —..,..- ...— l
l
EOTBL RAE-XII
Omahas domle Rot-ol. l
Uth ä- llmey st. 2
llyggeljgkx, lyse og net mjlyl
lett-de Vnsrclser, ller mødek l)e«
ultid Landstmmcl km de can-ki
Menlgheder i Norm-Ofen Mode
rste l«k-js». Al mitle Wen-tril
ljghed vjsen Castel-ne Alle spor
vosxne stund-er visil Dis-ven
Chss. C. sit-entom sie-.
W:
Julius Fett-wem
Dmk sucht-n - konnt-lus,
anbot-let mg met-l slt bonI-fresse
sub-, sehr
Geo. chklsiiansen
UHRMAGER 81 JUVELER
For-endet over sh, Repiikstionec
meidet-net
Koom 402 Rose Zug»
Umle Ne lik.
Izu-unt Ums s 22 st.
TI1·.1’ s. sl
Zusfos Tit-« N Was Nlcollstlssz
T J· Tod-Hi
w
« D. M. J. Jensen
I
Dame-s Liege os Klrurg
Kennst- Mdunumspx ljullklltss
760 Gaste « Nicollost Av-- »se.
IIIUIAPOIJP - sldd
W— .- --...
MWMMØWCUUM
»du-ap- www-um« Heil
one, sen set, Ladsækte euer ta
M,WMIICEMMMIU
»Mit-WOC
Ed. Matthiefen»
Ist-, sei-.
ht. Z. R. met-C
Dem-sc
sus- III stun- stillst-.
bis U
...-IT -»-... . —.-. ...-.-. -—....
Manns-print
ILUT UVIJ
Hvede . ...... pr. sushsl Its
Rai-. Xb « .....-.... — LII
Hin-sc . .. — «u
RI- , . —
syk.... ........... «
svit1. Top. . . Uhi.s
FOUTI OIAIAJ
Statt-. com-l comied .... . .. . l7«-si-I,I.«0
cholce Fee-let- ............ Wiss-UND
Ost-. . . . .. Null-tun
cklchcs
Ave-je ...........no-slasl
Arn-e sh. Nr I . . -71—.72
Usjs. 1.7I l.sl
Unions-In . 2.20 Als
stude· cbolce coknsed » ..·....1s.ds-—-ls.9s
svin . ..... .......l7 IS —19.7s
Hvorfor
Stute Bank?
Staren Ziel-kostet W
rantissthd sitt-et endet Jud
fkvdet i en .MM« st)
wDette Fand W W
Dacht If W, M
Komo, ensvek Indes-I »
hvilken fern Helft Art m s-.
bodenw
Erdetikkevcsqttsesusde
nostilcthDemissisd
WMWM—I»
Mf
citizqm state Baar,
Ihn sod
t Heimat-few
W·
I. C. Matfsfofeu,
site-Iw.
Jede V. Qui-O
W.
kskckckckckckcfcch
che Banking bona
oUUZasmmc .:
sub-lockt INCI
1stokp07eket pos- ststsmk III
Ctundkspittl !OO,M-sc.
Ofen-XII 25,000.w.
c
V
c
tz
O
I
O
F
O
I Alt til Bankfottctninc beo
F
s
F
o
Z
c
J
c
o
hsrcnde udføres· Reuter be
tales paa fxsste lud-Statt
« s-»-..:- lxksjstkutl i riet-e VIII
«- siltret under Futen Nebst-kas
isakskssrsntllor
IIZUJIITMZZ Isky cos
lsrosislssnt AUTOR-Ue
JOJOOIOOICIOOIIIOIU is
MMIWOIUIKUIIOTI
DANSI APOI Um.
ZW, Nod-.
Striv pzs DIIII
düst- gud Do M. «
l is. c. Etwas-m