Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 28, 1918, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
FMW
CUDS CODIIVD OG sTRBNSIIEU
l Ssinuncsisen 1R21 -—-- snnlesdsss fortzislleis en lie
lcosndt liisistelig F(,)I-l"s«tt(s1-, C. Il. Selinl«-1·t, i Hin
»Ya«dt·0lmg" -—— l«»1«(,-t·)g »j(sr,z tsn l-’(n«l«1·islc(s,lsestkjse
t«l «ll»x«i·ul· Jeg ist-»Ein til Fuds ug linnlicdu stinkt ut
nun ils-n hemmte lcisnel(-l)al. I en ensnm, slcovkig
Ist-In. tratst ist« Ynndisingesn og lidende at un link-n
«l·«nsl-« TnissL Wulst-Ende jeg i Horistmten de lørstc
Ulspslrunisligis "l’s-gn·1·mii. ist l"n-«ji- Wu- ved at tisztsks
k» »in l Mnnnisdcsr linnle dort ilclce regnet; Mark
OL Slcms mnsmusgtede est-ei- Vedeiskvmgolse; Elem
stHsnss lud llnwclest list-nee, ug ds- nl et tylit Lag
Stin« lic-(lnsl(«kedp llnslces ist-d Vejnn stnd ligesum
ist«-- Scssk og Aslcsu
Ugsiin i mit lndre mi- dnis "l’,(i«1slce. Jssg hav
slos lissginst mig pan Rejsn --— effek- inin blinnilicsxig
Ali-innig tm- nt sumlis tisislcis lcrusltws often- (-t nn
sfissqigpmlis Arlnsjslis i mit lcnldz ins-n sum «j(-g selv
liiinluscle-: l«««- nt fniit iknlmi·t(-s Menmssslim disk nn
«l«.-i· leIlclgisisiiiiigisiss sltswndks lndt"l)"(,l·slses Hu· Hyg
ns«t mu-» »F ins-im lien. ji«-n lusnilis lilive v:i-kl(·-t til
nxt l«iv. Jeg lnltp wl. innisnivpst min vgl-n thro
vilculs nnnl tin-l vnis Skxlil i slkdn "l’01·ln·(,lstilstnn(l.
livuisi inin Sjsisl l«-l;unlt sin. ug jisg k,-i-lc(,-inltes, ist
Jeg lcnn·n·cl ltnn kund-« inslnzjdc tnig nd zit« iltsnnss
"l’il-t«iin(l. Mcsn instiip imm- (l·-l -,inldt at hoch-. tol
tcs jtsg mig sum linnslinnst l clennp inultum-lind
l·««-i·l««l!iin:x linnln »ja-g link-Esel inig pfui licht-, i dtsl
.i--E its-Tod«- ilist llnnli. sit pt singt l«ix« slcnlcle Disk
l(--- i mit ltitlt"«, inmi· ·i--;.s i nugosn Titl linni til nt
lssvss i nzsss Juli-«- «mszii·(sl—ssr.
» l«!i« disis numst Its-l sssni Wil Hin Nittnisslcmr
li:--! tut-main« nt inclvirlixs jun Sinslit Inn ssss ilist
l«IE—-«tt-lc-l1;ili·n nnscl ki« viiltstissiklcisntlts Lust-inz- uzz
cl-· li«)«j«- ltjisrgix ins-is klist »in- l’2u«ti onst-gasti· dtst
inan i Siknnlieil Nisdekst nedcs ser Øjet i«t«ngtlintses,
x«s-l(l«x"i«lcts(le Sti-«sluiiiiz.z(«1s. linjern »Hu- (li-,jlig(s Nan
lcsti·:i-.—slcm«·s, csnslnu linjisns »Hu- inipuinsi··-n(l·s, mig
nos lclippcsniusssesr sszx nllistsuwrxt clissm Tumu- ug LIMI
-,;i-. clisslilcesdss ils ils-n wigts Hut-.
Mut jisg lanslts un iillntsmln i tillts link-M txt-«
n·-ni-iti-s-·il·(st snmlnnnis lusisligss Egiic ug scst ok- »Is
j"in-i«t en lengcle nzt mit-n klug sit finde det, sum
min Sjnsl liigesck «,-l«ts-r. Jeg lmnlss slnttcst inig til
Mosncsslicsr ug lkztsn ist-set inig los lisn dun; jisg lim
de i Time-gis sogt at nssdsusnke mig i Nydelsen nf
de Endigst-: Bgne, hnvdis anstrengt mig tot- dier
vssd ligissnni nt lcunnnn Und nat-kniete ng igisn solc-l
mig i det sanitnnd tin-d limit, ssutn jeg nu en Gang
ililce lcnn liinlwi-1·(s, ndesn nt liinst liliwik niig en
Pins-. Jlesn mit llnnli Uns ilckeis lslenst ·);)l«)-l(lt; ·jn.
ugsnn llnnlnst selv nn- i Herd inml itt Winde- Inn-t,
sna zit- der Hin-tust ilclces nn- nndtst tillmge ssnd Brin
dringen osm det. I stedet for at give mig, livad
jeg Miste-, liavde lkejsen liidtil lcnn Hist-net mig
lnqigere der-krit, og kltskcsmlsslsen lnsrut vix-· san um
tnsnt det eneste tnin sjnsl tun-de vnndet.
f 1 det jeg i denne n1in updtrylcte sindsstemi
ning vandrede liennd Vejen, liegyndteg sum sagt,
et. Urejr at tmslcke op, og lidt ottek lidt kum det
tin-kniete skmsen var Nu tlet sted, slivur jeg be
funilt mig, for nng ng lnv til at knnne yde by linod
det krenirytlcktstule lkvejic Fin- en Time siden Inn
de jeg npkm fisn et licjjt liggende Punkt liemnskket
et Tnnrnspir j den Komm-L sum »so-; gilt i, og slnt
tede denk, at der Sammestcsds meint-te stitådes en
I·andsib»v, snm jeg wl must-te knnne nsm tll i Lei
lnst nf et Pius Tinte-h mun- jex lmtgte Ist-neue g0(lt.
Jeg unsjmsnkltis nt ydcsismstp l«’«nns ntinss ndninttcstle
Kiste-stets Og skrcsd nin t«n-mnd. Nu lslcsv det- dnclss
stille i l-nl·tssn. llclcis et lllnd rot-te Zig, og Ingle
«ni,« sagt-s i ilsmn Flngt liij(-in til den skusnnende
Its-dr- Pnrgnsnss spejtleneh ·«l·ti-i- et «l’ill«lugtssteil
sm- jisg cnig net-in on- (·l·t(-1· ils-n tastteste Unle kni·
der ist Hugo l.·8«, clii »j«-«-.: lmth link-Weil inig l·ilc Uje
zinn ist let Kni-(-t0«j, dei- nnsrnnetlv sig inig i Hymn
de Part. slu n:I«i-tn·«re deit lcunn desto sonnt-edlen
Jlimnielen l)(-t YYP Mitwqu unsn det »Juki nd, sum
otsn Nittten vnts nscl nt l)i«)"di« trenn.
De tin-site stim- lltsgndisnnlnsr liegyndtck at Inl
de dn Wissensjpt wir lcumnnst mig san nun-, nt jeg
knian se, nt dei- lost lunnlcs lplins Hinls til mig,
idet der lkun vor een Jland pna det, sum sad ii et
liekvenit sit-di- mcsil Kalt-salic- »n-1-, liwrfm lnin
selv sitz-rede Tliisstmnn Fms jeg jmidlosistid khnde
kna tnig bestes-it til nt lnsde »in ist kmse nie-cl, lmldt
linn allerede still-« ved sidtsn ist« mig, iclet hnn med
fernem Nedlsdenlied spuisgtin »He-hager De sit sti
ge ind? Vi fants noli Sncnst en ordentlig Ort-klin
ling!« 1 et Nu l·il( jeg min lette Kunst-l nk sknls
deren ng Sud et Øjelililk eftets ved limn sidh
Nu fstkst lcnnde jeg tnge den Mand, der Inn
de visit mig disnne Venliglied, tin-kniete i Øjesyn
Hans Ich-deduzika syet ak det kineste stof og ek
tenden nyeste Mode-, form-die den tine ver-dens
mund Nil-Stett alle lmns Rinng ven- besatte ined
Ringe,«og um Ilnlyen bar lmn en syst-r Gnldlcstst
Hang vönstre .mn, tilsyneludende han«-out den End
komm-Jede at holde Tynnnietn lnsiledt i et sinke
bind. Vognen Wit- ndstyret Hut-d alle nniligs Be—
kksennnelfkliedeh til lusgges sider wir det- endog
sub-sagt annu- spejl(«., og itlt derinde dultede nk
vellngstensde sage-n
,-Det fordøinte Ve»jr," liegyndte den fromme
de, ,,lc0nnner vel Dein non Derei- Podvunsdtsing
enduu met-e pnatvmrs end mig, nagt-et det vil tot-—
styrre de bedste Leier ved minan, som «l10vedsage·
1ig" —- -«- et klart Lyn os et gtrulcs derpaa spl
gende Tordewkkald lodzluitn ilcke bildende sit-t
ningenz ellek mnaske det Innere nu- mig, der
ikke kunde liøke met-e; tl1i Naturen- oplijijiede stor
Qied kyldte min sjml.»2’okdenen.kylcltode mermerez
vlstnoslk km like forskelslige stder tknlc Uvejret op»
wer vore llovedeö ok tllhyllede bete lljmlensp Pan
en Gang slog Lynet med vældigt Brit-g ned i et
Urantms omtrent 50 slnsidt krsa us, ug vi saa der
stule Triis liggcs splintrcst paa -lurdcsn. chsdtsns jeg
i still» Andang grnmlede over Guds Jlajestet, og
.l·x«li Yiliii·i"gl1««(l l«·yl(ll·.s min sjiisL gennikinfriisiIgtis
j«lnd:yj(-lig. du jesg isndnn tsn Gang fitsst(s(l-(s mit lklik
min dut splinlkcsdts Tini-, Poleslscsn eil« Und-; i Kri
stns zialiisnl«m»-d(s liatsisliglied mit indes-sti- Vers-en
Jog Ante mig likmdo lillis ug stoi·, sum aldisig Lin-;
di- ttzvlclcendc Lusnlcisr wu- fnldncs at min szislz jeg
linvdis fmnst lnngt nie-Ists, tsnd jug vod "l’iltntsdelscsn
»l» min licsjsis lmnlis limmssl lnmluk
Idut jeg næppe kunde holde mine Pølelser til
lpngks, san »in-,- Imn min lcss«jsefnslle7. Ilan lluldt lige
erldigt sit Unldms i llimndom ug idsst lmn Gang
ssllcsiss Hang lud disk isxspestisny sum um lmn diskvud
vildts Vises sin fulclstatsudigp Ligssgyldiglirsd fur,
limd del-min funsgik umlcring lmm i Natur-»in lie
nmsislicsdis lmn spusgisndm »l)(s est- nulc singst fuis
I"W,s»jk0t!"
»An-Jst ist« jeg, Und sk« l«uv, aldeless ikk(s,"
wen-»di- ·jc«,(-; »me-« min Hjnsl l’«vl(lcss altid mesd Äcke
l"1·«s.·i.:; lut- dcsn sinds )lki«jcssf-ist, sum giwzr sikz til
l((snd(s gssnnism l«,vnild ug "l’urds.sn."
»l)(st lxdisii Inysfisl(," Hu- lnsns svar
l"(l(sn sit tiild sim jpg pim lmm, ug instup sum
igisn ist Viisldigt Nisdslng l«andt stksd ligis sur-in os,
willdssv limi: ?
..l«is.snisndis l«’(n·msmmtslwsis lim- ugsna jksg titl
ligcsises k(sn(lt: misn sidisn ,j--g nn killisrcsdis tu Gang-s
inn· uplsswt ilssn nntsrlcesligis Hlmslmu nnd(s1· skriiskktsi
zlixx llnsjr sit Hlizslns l«vl(lci(slig ug nsl nd ni« disn dien
sznligstss l«ix-.sl·.-n«ts, i del isn Hang min lltsst sank
dud um nndisss mig. rinnt sil· lznnsL ug link Aal
s(sni«i·is ist l«,x·n lesmmtsdes min visnstkc Arm --— Siden
desn Tid trudscsr »j(,sg Finden. klug fuisagtus liinc Fur
isssisiimslsisr. sum dug —— mixsns csllcsts mindre lim
ils ists- l"(ls;«sin»!.: i l··n-;;·lin lll maidanl Vkirgmurets
mi» niqu ins-tu- iisis lm nu»p,t ,5;m isr dtst liun
ilsslliq sit csl pllssis sindst l.lis:;x- -.-:l)lil((s sliiil liuss
los uppss i lljtsrgisnis nsd dest licfligss llisgnslcyl ug
isulklis ntsd jsiia Visjisn ug ziiiiltsdiss l·u!·sinlc(s min An
kiimst lil Jliiskkslsullist i Htisi·ziiig.·s
l ·lisg vildik sinnst- lmm, misn l"ut·liindi·(,sdcss duri
us l"is·s«jr(st. sum nn Hist-di- lus fkii nll(s siderz
lkjcsisgcsnis l)usws(li«, ug l.)·n tsftisk l«)"n lilusnttlodu ØjeL
l Htisdot sur m·snms nie-O Onl, ssaa jcg undssr Ly
snsns Knitisisn min liejsefuslle jnd i F-)«j(st., szigssnde
isflur et l'-lile, der lcundss lmvu min-t, iit lmns stol
tis Title knn vms Pral. Ali-n jeg g)"st(k tilbagez lians
thing lusftesdis sig nun mig med un uhyggelig lld,
medesns der fis-i lmns Mund lzsid en twungtsn hattet-.
Greslmn iik Kind-set vendte jtsg mit Änsigt buist fra
liam. Jcsg san. at Vis«j(.sn, sum vi kurth pau, pua
Grund al« km Muth-, sum var synlig i nugen Ä.l·stand,
gjuisde esn liestxdolig Krumtiiiig, ug tilligrt, at det
iatst funtn us. lxsgyndte en l«’udsti, sum gjukdc Vejen
lcurtisns, ug ut donne- stj VII-te lien til et Ilusu Dzie
·l)lilcli(slig grub jeg stolz ug Rausch takk(sde min
l«(sdsager kut- lums Opinnsrlcsuinltud, sprang af Vog
nun ug vantlwde mcsd et kkit Jlud henad Stien kur
at nun Unser »
disg liasvdss dug knn gastiert nuglse fass IIundredts
skridt, du den i Fmsvejtsn swa msjsirke Himmel
lilev emlnn niørkeke, ug Idegnen akløstes ask stuns
Hagel, der kaldt mecl sen Saadian Kraft, at istljvert
Streu lag-de sig fladst Ins-n ad Jordan. klug kastedu
mig ngd nu(lek-nugle Buslce sur at finde en Hundes;
by dek. · i
Alleredse efter fes-a Jlitmttcsrs Putlzsli lmndu jeg
dug furtsaistte min Vej ug naaede nu i bøbet af en
dle Timcs litt-geh sum kiistcs sig at vaer ist Mild
lius, sum liaa known knm det Sied. livur Pudssticsu
mundede nd ii Rilkevsejxsv, ofter St dcmne Sidste hav
de beslchet en thie. Bis Olding med sticslwidt Hain-,
sum sud ved Vindmsl misd kuldisdks llnsndety limm
ud ug nahm-de gis-stl·isi1 Don-n fut- mig·
Mit sur-sti- Hpurgsmmsl ungilk min liedsagesiss
l(m·(-Iu»j. sum ju nnmtshs net-«- lcummcst lust· kurlii
Man hinqu imidltsrtid ingtsn Vugn set.
Nu unstud dot- nludsislig on lmngss Änelse i
mig- um. ut dcsr Wu- lilslisdt lmm isn lilylclnn lusti
sngkst Eil isn ist« Uns-ists Ruhm-Isi- gilc jeg ist Styls-lu
liesn nd Vtsjesn i dtst Ihm-l- mmisliu uidnn at mudss
VuguHL chsn lzvud jesg lnmlks fryghsx sicnldu um«-it
findt- sin skntskkesligcs stadsxtssthlsis Tini nistup del-H
lsvur Vesjisn bujcsdss sig um Endlin al· Klziktssnc
tandt ki vcsd Hielt-n saf dcsn splintjsede Vugn bigtsl «
at min ulyskkeligts Risissksfnsllks.
ledige Pfileslsksr nl ,,(«nd.-t Uudliesd ug Stroms
-bed" Acon-. U, 22.) stismnmode gisnnesm mit Him
ts-. llims Gudhisd skzsldslts jeg min egun Redning;
innig Strenglusd lau-di- ivulitsnlmnst sig pna d(sn
dntslitcs, les Insalesndts Finstwllingisr um tidligmsis
1,);Hdsksareik nu gjurdc dist skriftsprug leises-de i min
RjnsL sum sigkkn »se, alles disse Ting gin- Gnd tu,
tisn Gange visd ksnsdlmul fut- at kmse bang sjasl til
lmgo km Graveu, at den mai beskinnes ak de les-ven
des l- -s" (-Ju«b 33, 29. 30).
ZU III-AK SPMUBT PÄÄ EOVBDBT.
Umnlss Krisis-n lmnlts lktsngo lpcskltsl ng vi(ln(-Y
um Hin l«’r·-ls·s1·, ug disk lwiilks nie-g Misutl og Liv;
Izu-n let-»Li- s)"tsl·-s nlt l«»1«sg:tsn-S. lcsnltslisz lmnl (l·-I«
isn Vstsklcsslms l·ns-m ug sjitsl pltor Sjwl l«u-I(lt Visj
i dort-s le til munlcs Knisltsns ll)’tt(« for at spor
gss um Vtsjcsn til l(’n-(l»»g Ekel-»ich l)(-t lcnnmi til-n
Kinnlcxnok viso iltsm ml sm links-s- Kentlslmb til
lltuls Onl »k- lnuss vgl-n rigks Erkatsi11-g, og ltkm
«!.--,j»t-(l(- clckl Eint-.
Dist nu- sicsrlizzt clo links-, Visslclwlson grob, »k
simi blu- l·t-·-lst voll Trmsn pkm Its-sm, »san« ji«-I Kot-·
set km- symltsn lilksv lmsimt."
Rom insturlisgt wus, san Je up til Kisistisn Juni
dort-s Muclcsligo Fallen-, ng snart blev lieu-S lillss
lljism smnlinsgsplmls lur Jcs tinomlc lcmn nie-»Jens
luislsi kunde msan oltos lunscs Jenes glade Zunge to
ne nd der-fra.
x
En Tid lang gik alt- godt. De unge drak af
Hutls l«il"ligslics(ls Berk og glieclsede sig i Herren.
Deiine Glis-di- riir deres st»vi·ke, saa alle den Ondes
Anloli ug Ihrng pnii at snnkke del-es Tru, Lill
ink den-s list-rligli(sd us stand-se deres Iver i ann
ug Ätslnsjslos l««r andres Erdsc- rar fingst-ves. Flere
isg flcsre ldcsr da ogsiia vnndne kor Herrer og den
gnimlcss Stms lplisv sinnst lur lille til at rumme dein
alle.
lns l««g«rndte,s du at tale niecl liverandre um at
lna et starre Mildel0kan danne Ungdomsforening
uns-l l-«x··«, lis-»t·vri«ls(s, Progrknnnujcler og alt det
inan "l««ill«-lnir· »
l)ii disr lius dein ikkiIi var langt fra Teile til
Man-Hinz sini var wart dist liele Maskineri i Gang.
Kristcsn hin-ds- nnlc sine lketirnkligheder ved help
det ,,slill»ds," sum linn knlclte det; inen Sbnen var
jo for lills-, ug andre steiler liavtle de unge »j0
Hund-um« l«’«r(-ning(sr, san derved var vel intet at
gilt-in «
l l)el nik uigskm icltsiiimnien noli saa kønt og
lgodt en l"id· Alle vnr villige til at udføre del-es
Dei al l«r»granrmet, og Forsamlingen voksede.
·ln, ils-r Hu- ligulreni l(nj)pestrid Uni, liveni der
kundi- sin Petri lpeilst ng san flest nied til Jlnderne
Alle sowie de linn llerrens -"ls1re, Hjirles Frislse ng
gensidig ();)lI)-gg(slses; nien lidl eller liclt lusgyndtis
san isn »i- sinsi en undisn nt Ang si« egen Acri-. l)(
gleinte kil l«-d« d·-n liellige sinnst-is l-;)n: ,,llckt«
»s, ll««1·I«I-I il-:l«:«.- us, ins-n dil Nenn giie du «i«jre!"
Fra ils-I U«j(sl-lil(, de sindedes l)eg»vndte at glirdes
over Fig seh-, ruht-« de Glirden i llssrren, ug nied
Ulnsden i linni smnilj iigsiiii lslriinudlglieden, Kriti
ten ug l«’r·-(.len. llingcsngt pan den eni Side Jllsun
delse ji«-i den sinds-in ug pini dem beut-e nlciirlig
Kritik, trsnsde nie-d at jldislxstgge det liele Musik.
llmd Her ltosr nt nur«-! Hut lilev treu-ge "lider; tlii
de erkssndtis all-s, at der var kommen Bein j lie·j«
ren, sog ils- lzilte il3«l-l Samet al« den snindnc Gleis
de, l’r(d iig Kluft i IIer«-.«11
; l)c- tiidte olte »m, livad Uxaisagen knnde x:-·.-,u(
linen sum eller Altalc iai der ingen der nimmt
den rosltis ils-und. risl noli lot-di, de alle kendte
sig nnsrss (-ll(-r mindre sk)"l·lige.
Endo-lik- lyltsv de einige »n- nl l"»reliisgge sil
gsen l«»r gsnnle Krisis-n ug becle »in liiins Kund Ug
Eierle
lklftrr at lieu-e luth del-es Klagemual, ten- lian
stille en Stund, nsedens alles z)jnkk livilede spprs
gende jnrii linni.
luliitlclig tug lmn til Orde: »Uni- l lagt Mit-r
ke til, sit ·jeg linr lygget nnig et- nyt Hzlnselius i
Aal-W »Ju, det liiir jisg dn," var der stanks en,
der sntredez »Hu-n liviid kominer det os Wil?"
»Jo, ser l nn kuns l1(-r, bitte lzijrn," gentog den
small-. »Da jisg liavde lluset feist-dist, saa jeg, at
det, rnr et i alle Munde-r nioderne llilnsielius ined
alle lielcreintiieliglieder.«
»Nu, da clet blev borgerligzsengetid for Him
sen-», lnkkede jeg dein alle jnd i det nye llus og
ønskede dem en god Nut, lorvisset 0m, at de vil
de sove sødt og godt inn- deres ny Pinde.«
»Glad pasa deres Vegne lukkede jeg Døren for
dem og gik for ut rags- Vare pag andre Ting. Bn
Tid ekster koni jeg sitt-er i Ninrlieden af Ilklnsehik
set, og til niin Porundring sinnst-e jeg at Ilønsene
nn- jkke gnuet til lio endnu, inen lisoldt et karligt
Spektakel stracks tkisnkte jeg, at det wir saaclsan
en lille Uliisdesl«est, de lioldt i Anledninkg at« dets
ny l1us’ lndvielsez nien ved at lytte nnjere til,
knnde jeg sinnst hin-is, nt der var ikkse Gliedes-MAY
der um«-de niit Ort-. Jeg stod lädt og grundecle over,
livad vel Aar-lagen kunde vudre — um det skulde
viere Kutten eller llunden, Trolast ,der var ble
ven lulckisl iinle nied llnnseneP NU, Ratten seidl
ju der lienne ved lcnskkendzmsn og vnsliede sig i
l’skyl(liglied, ug "l’1«ul«iist stud her lige loran niig
og san nun mig. Konnt-, llder eller Mikkel liiev kun
de der licller ikke viere Tale uni, Ilijnsetyve punc
denne Tid nl llngrn endnn mindre-. Ilsen lirnds
knnde der dn rre i Vtsjenl Det niaatte undeer
lges-L —- -l(sg lislede niig ganslcis stille limi, nabnede
lUnren psim ljleni ug kiggede ind. »Ur-ad nu- det
Hans ’ Murg-ti- tlesris Htrnnner Inin eiigiiiig, da den
ginnle tin-edi- nied at lpse Gnaden«
»Ju, livnd rin- clet?" llvnd tror l, del var,
Sinn vuldte l«"»c-st·n·elsen.« Gast en Uiingl·'« »Ne«j,
nejl der lcnn ri ilcke. Vi giver teilst nied dist Sinn
nn«," brml det nd eil« dein alle-. Bt lunt Smil spü
lede oan giunlu Kristens Mund,·-,1u lian endeljg
sugden ,.lu, sur l, bittr- lzpriy det var akkurat der
samme i. Yejen nied llnnsene, som der er i Vejen
ined eder i eders Note-Inile
»Nam, liriid var det den« spdrgte flere i Mun
den pasxi lin«1·ini(lre, »in-di sig os det nn!"
»den »ja, bitte Born, giv nu kuns Tid. Jeg skal
noli kortwlle edor det, blot I vil law-, at I ikke «bl«i—
ver foriiirrnnsde paa mjg for det, og at I oprigtigt
ijl erkende eders Synd og omvende eder km den;
tlii gør l det didste Ja skgl alt nuk bilve godt igen
nie-n vil l iklce love mig det, saa beholdser jeg
llemmeliglusden l·ur mig selvz tihi da er der ingen
thte til nt form-Ue eile-r den« »Jo, det lover vi!
l)et vil ri got-el« lykl det i Kot —»Aa, bitte Børn
dog —- bitte Born cl08,’ « sag-de den Sande og del
var Ali-or i lnins steinme. »De! var jo bat-e det i
Vesjem bare det, og slet ilclce noget ander end det
tex Do vildo alle Iidclo pas den warst-s kindl«. .
vDIE-N ZOM KLIVBR VZD TØJETH
(1. Sum. TM 24.)
lcn Jlmhsr og homliks vuksnv Datttsts sml -(kn
lMg Ninus-Hi ng lussto tlkst TM Kupisol j Sinntwls
I«m·sti- Bau-. limi- Jw t·c««tn-ll(.«s um, IIV()1-l«-(I(-s Dil
vi(1, for at mgis Ilnsvn Unsr- Anmleskithmik Rom
lsiivtle jmltngsst ug assnsitsmlt Midas-, r)"kk(1(1(- nd
nie-d en syst-M- Imu 600 Mit-nd, uf hvilko Jus kun
ds- 400 Icum nwcl i KA«11.)c-n, medens de 200 blev
etaaende ved Besars Bælc, samt hvorledes de M
isfter at have vundset sejr og gjort et stort Bytte,
nsd Tilbagekomsten ikke vilde dele dette med do
LUO Mit-titl, sum var blevne tilde-ge ved Bækken.
illa nu de to Bilielliissere k0n1' til V. 24. livok Da
vid holder sin Dom angaaende Bisttets Deling. idet
lian siger: »Nun lians Del eis, der drog ned til Sola
Uesf, saa skal og liaiis Del mer-e, som lsilev ved Tøjetz
E(- skal dele lig·«" — da ndbnid den Zuge Pige:
..-la, misn Mo’e!-. dest, vilde dog liave vkisiset Isiineliglz
»t. de, der lieu-ds- vcisret med i Klaget, fil: s.-.-n still-re
Mel end de andre: jsssg koisstaak derfup slist ilike
Rang Davids l)um."’-—— ,,l«:iss fxirst Kapifllst til En
sle-, saa skal jeg gern-:- tiile med dig Um des-te Te1-s,"
sksgde Moder-en. Dattel-en adlød, Inklcede del-pas
anen i og ventede spændt paa den liJvede For
l(laring. —
»Es-er Gang jcg Inn-ei- dette Vers," Jagd-J Isla
·l(-1-en, »du kunnnek jeg altid til At txt-like FOR en
lille Ilmndelse fisa mine unge Dage, der liais gjokt
del fuldstzisndig l«01-st-aaeligt for mig."
».lki, foistiisl inig den,« liad Platten-n »Du ved,
limi- glad jeg ei-, naaks jeg rigtig Ican kais-than det,
sum jeg lasset-l«
..·leg nn- (i1nfi-c-nf »Ja-I sammt-L som Des im er«
s-— liesg);riclte Moderen —- ,,da sad jeg en Sondag
Akten om Ekterasaret ved den varme Kakkelovn
»g- las-Este i Bibelen. Jeg havde lige læst der selv
sinnmss Vers-, sum tin link mli din Opmcssislcssymhedz
uns-m jeg hin-de miser nilg »wi- det. :k;-:; ,i·-g fik
iklcts Tid til at udtale mine Tankssr der-nn. da Inin
l«·sssning fil( en liriit l·Jn(lp: Kirlcelilulclceii l-s:g,vn(.lte«
sit l(l(-nit(- sum Tegn paa, at- der var llsllsviv i sten,
uxx alle Folk styislede nd i Mørket fur sit lijzelpe
Iil misd sit redlel ug slnkkcs. Ogsaa ungsk Fig-ei- pas
niin Ajldeis linnde gut-e Gavil. Man stille-:.l-:- «)-: i Rnski
lcse Ug GeleiL sig Vanilzpanden kløj Im Haand til
llsinnd, lisn Bxislilcen lnsn til det l)rii-nde«l..s Uns ug
disk-Ha tnin tilliage igen til Bieklien Dest- lian nok
liiisnde Zig, at- 1Iii«ndorncs gik paa os! Dei-: ene »p
l«l-uminede den andeu, og enlivser af us l’1)lte sin
Kraft lot-delikt —- l)a kin Byens Brandkong lieu
lil »s, san nied et pisovende Blik hen over Dr Risik
lcis ug vinkede del-lind nd inin Anstu- Uz Jng: lian
hin-de en anden Bestilling til os, sagde list-. Vi var
liun lidt tilfisedse nied zit korlade vor-e Hammers
1·-1-s selssknltz nien linlgte dog med. Blenden klärt-o
us lien Pan en Eng liag det- bisiisndende Hug, hvor
dei- lini en I)«J"ngu Iscsddede sagen »Na kan I bli
ve staaende lier ved sagerne," sagde Brandfogdeng
.,ln-1· sniger sig fleise inistiisnkeligt udseiznde Per
sunisis omkring, derfur er der godt, at nagen staat
Vkigt ised ’I’zijet." Dette Hverv syntes vi nu aldeles
ilelce 01n. l den nnirlce Nat saa der saa nliyggeligt
nd paa Engen bag Hasene, hvor ingen færdedes,
og selvfølgeligt var det langt met-e kedsommeligt
der end jlilandt den lirogedwdlzengde koran Brand
stedet ,,Brandkogde11 kunde da ogssaa gerne have
sksndt andre end netop os," tienlcite vi, Om vi end
ikke sag-de det. Han syntes imidlertid at giette vo
re Tanker og besvarede dem med den Bemierkningk
,,l)et inaa vzisre paalidelige Pol-k, der stilles paa den—
ne l’0-st!" Derined gik han for at se til de andre
— Da der blev os klartsp livorfor netop vi var valgs
te, fundt vi os villigt i vor skæbne og stod i en
«stiv Klokketiime Vagt ved Tief-jet. Okte blev vi dok
ankægtede ak Misundselse over-For vore Its-mal
drende, sum liavde Lov at staa midt paa Kamp
pladseji og blev sete og koste Xor deres Iver og
Isliiiskdigslied, mode-us vi, nsete og nden at kaa Ros-I
isøgtede vor Hei-Hing der tilmed saa ud som en
l)kiverliestilling. Du kom jeg pludselig i Tanke om
sdet Bilielord, sum jeg liavde liest, før Klokken kahl-—
te Inig nd: »Som lisims Del er, der drog ned til.
Glase-h saa skal og lians sDel vix-re, som blev sied
’l’»jet; de slcal dele lige." Jeg Iiiedclelts: min sei
stets dette Ord ug sagde liende ogsaa, livilke Takt-«
-ker jeg liavde gjoxst mig deroin, og at sagen nu
stud l«(n- nisig i et ander l«3-"s; tlii del at .,l-liv(s ved
"l’ki·j(-t" Hu- ingenlunde altid den lett-sie Upgave,
det fik ri ·j0 net-up km- Øjeblipkket selv at- inseer
—- Det var gudh iit dette faldt inig ind; tlii nn
hin-de vj et samt-alwan der fordrev al lied—
suinlied fra us ug tilmed gav vort sind en alvorlig
lisetning. Der Ylilev us isn Gang lclurt, at dei- lier i
Mvet give-s en liel Miengde ak saadanne nanselige go
upiiakigtecle Postu-, sum lian lsignes ved llet »Ur bli
ve ved Tøjet," ug livor godt der dug ei-. at den
knsise Und tienkksr anderledes liermn, end Henne
ekeln-, og over-alt belonner "l’k0-skaljen, livor lian
Bin-der den. Og saaledes lilev vi da holst fisimodige
sitt-wende paa vor Plads, indtil vi lilev al"lc)ste, og
gilc del-pas gladeHijenk Isigere paki anndelige Er
sfaringer, end vi gik nd.«
»Na hats du vel korstaaet, Anna," tilkøjede
Mode-ren, da liun var kundig med sin Furtzislling,
,,l1vad Herren vil sige 08 igennesm Davids Ord
at hian lhar Brug sfor mange Slags Arbejdere i sin
-Vinguakd, at nogile kalder han ud paa der offents
llge I-ivs iøjnekaldensde skuepladss, andre til stille
Virlcen ved den huslige Ame og i Izprnelcainmeret,
og altter andre stusngeis linn endug inde l der ljlle
Kammer, hvor de, ned tkialmodigt at luilde nd i
Lidelsernes suieiltedigel, skal prise Herren, der
giver dem Kriekteis til at lide; men sit de alle, naar
de blot er tro i det Kald, som er dein arti-ist, hvor
ringse »der end monne Se ud, kan viere ved krit
Mod og kuldtt korvissede 0m, at- ingen ak dem Skal
kam-me tilkokt paa Äsfisegningsdagen —- de skal
alle desle lige.« « .
Ja, nu havde Anna kommaet det. Du kor
lnnilientlig ligeledes, kner Lasset-K
»