Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 28, 1918, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sondern-stand
— - »—-—-...-...— -.-——-·——— «
Dur-solt Forleden døde efter
lang Tids Sygeleje tidl. Gaukdejer
i Stall-: bask ved Haderkslev Matthias
Kittel-P «2 Aar gl Med ham er en
af Egnens fremragende Personligs
Hisdsr g.taet borr Hatt-J fwute Stif
Hclsc oar kendt i Videre Kredit-,
skriver »Hmd.«.
Volignid. Der er otntrrnt W za
rniii.r : Tondrr husvildr til l. Okt.
Tot .«-.«dd:r fig, at nogct vil der bli
e tmager samt at der ikal indretteis
Smaalcfligmsder i Torvehallerne ved
Former-Dort
Tot Iedder endvädere, at Rege
r:ngen Iil lade bngge to Leieliuie
t:l png to liuåsvildc Kredksiksnlrins
incktorcr, mrn at Nrgrringen sor
langer Byggegrundene forærede af
Kommuneir Der manaledc hart-,
skriver »Flkb. Av.«
Tab as den preusiifke Undcrsaatss
ret. Landmaden i Aabenraa be
kensdtgør i Kredsslbladet, at folgende
Mæiid den is. Mai i Aar er blen
nc crtlasrcde ior at have mistrst de
rcs reussiske Etatsborgerrctt Jens
sJepscm f. d. 9. Rou· 1896 i Volle
rup, iidit hofat i By"lderwp, Chri
itian Hatt-sen Peterskir, f. d. 25. Dec.
1897 j Kas-, og Arten Marias
Tygesenf. d. 6 Sept. -« Sen
bjerg ; Tønder Krebs-, sidist bojat i
Torholm
W Aar. J Løkdags fyldte Lars
Varien i Mels ved Nord-barg sit
oalrviemjindstyvende Aar, skriver
..Hejmdal.« forleden. »Aus Stomas
ger« er kendt over hele Egnen.
satt-« Larjen arbekdede efter Kon
firmaticinen i 3 Aar ved Landvæses
net Ig kam derefter i Skomagcrlæs
re. Zorn Zur-nd arbejdede lian i
Nordlnrg, Jøndrrborg sag Zlesoig
(184E« oi aitjente der Eter jin Ver
neolth i »rcdericia. Eiter Trraarss
krrgcn th han usd til fremmedc Eg
ne Ja Daude sblandt and-et Jst-beide
: Izu-merk Magdeburg oa Hallen
Etat 1 Zuerne tog han til Au
stralzkii Lerra tug ihm ein-r 4
Aar-: Forli-b Vejen lijem End om
Mut-a Ig giftede sig derpaa yjemme.
Uöogle Aar after- rrHte han til
Braiiliett Her drev han ogsaa Sko
magerbaandvcerket. Kunderne hor
te til der fine, fornemme Selstab,
Den øJrige Befolkning gik stadig bar
Eodet
Ef: er tre Aar-z Foer satte «ar5
Ztomagcr Jaany Kaas en mod Als.
Reffelysten ag Udlængslen lud Ziam
dog endin ikte i Ru, og i doerne
tog Hatt its-r tredie Essaug ud, denne
Hang ::L Nordamerika
Eiter jin Tilbagekomft der-im EJar
Etan siaoigt Haft Standplads paa
Fødesteoct Ei Wels, your han endan
trodis sizt hsje Alver, uiortrødecit
Ort-better Zkosmiingetr
Hari- Larsen er Ejer af en Fragt
L)aoe, Der af Faguiænd regncs mel
letn de Weste og bedste paa Als-.
Nur Kartofler til 30 Pfenning
Pundet fiklges fra i Tag af fl. Ju
lU til jarsørgeli sberettigede, stri
ver »Flsb. Av.« Der sælges 2 Bd.
paa Qevnedsmiddelkortet W Kar
torfelkortene beholder deres Gyldigi
hed for Juni og Juli Maaned. By
ens spartoffelsudsalgsstedet bat
faaet Ordre til at scelge 4 Pd.
aamle Kartafler paa Kartoffelkortet.:
Nu er det ikke Tiden til at danstll
Fu Regeringsszorordning indehol
« der i fl. Hsmd « Forbudet mod of
fentüge og ForeningsDanfeforwl
steifer og knytter Meddelelsen If
Danfeundervisning til bestemte For
surlætninget Den Omitændiqhed, at«
der i den jene-e de flere Gange
thk fund-i ovevstridelser Sw, der
« hat vakt Wiss-« her sjprt den
ne Fowrdning MS
J 12-Dtseiniktsm. Mi
IOWLWMTMW
risse »M- Amst« i 12 Vase
QWfaa Mhusagemq
.MQCMISUIJW.
i
til hvis Fremstilling der stal benyts
tes alle msnlsige Slags Mel.
IDrøftelserne vedrørende det nye
Brøds Sammensætning er ewdnn iks
ke afslnttetx efter Zammiensfcetningen
vil selvfølgelig ogsnn Prier kom
me til at rette fig.
Et Sukkogat Aftwgismand M. i
B. ved Tonder mode i Følge
»Hejmdal« for nylig fra en Son,
der lsigger i Meckleieb11er, tilsensdt
et Pund los Tolmkssrfmtninznsum
ban, efter i lcengere Tid at have
fet, følt og lsugtet pan den, boldt
for en ny Flugs The, iswr da Blan
dingsen dititede af alle Innlige
Kmdderien Mo’r mente det tilSlut
ning ogsaa, og iaaledes kom det, at
Tobaksicsirftatningem nden at sta
de nedkmnnnendes Zundhed, bmgtes
fom The i det mindstie indtil Son
nen kom bjem pua Orloo og oplys
fte Zagens Sammenbæng.
Brændcnældet mna ikke fodres op
eller opspsiies som Grønsager. De
ital anmeldeii san stinkt de er most-Ida
Mangelen paa Siebe giver sig
Udflag i, at Egnen hjemisøgesd as
utallisge Handelsfolk nie-d Erstar
nsingsWnskeinidler, sont undertiden
vel nok er miere eller mindre finde
lsige fsor Tsjet, skrisves der fra Gran
sten Omegn til ,,Flensborg Arn-R
St Sted der i Skovegnen er det
lokkedes at fange ilete Grcwlinger.
sont er blevne afkogte til helt for
trinligt Seehe.
Gnldbtyllup. J Fredags, fkrives
der 2· Juli, fejrede et gaminelt, agt
oærdigt Ægtepar, Asftægtsmand Lars
Frandsen og Husftru i Løjtkirkeby,
deres Guldbrylliep. Monden er 79
fing Huftruen 80 Aar Sammel, og
sbegge er forholsdsvsise ræske og rn
!rige.
Gamle Dars- stammer fra Fyii’og-»
er IVeteran fra 64, da han giorde
Krigen med fom Trag-on san Haar
den danske Hcrdersgave paa 100 Krl
Konen ftanuner fm Bundebast
Sogneprwften overrakte Pan-et
den fcedvanlige Gabe-: 50 Mark eg«
en Bibel. .
— Torsdagen den 4. Juli kun
de iflg. .,D-vk.« ishr-. Gaarejer P.
Reffhauge og Hastru i Hvinderup
ved Kristiansfelt fejre deres Guld
Gryllwp, og samtidigt bar de nas
brudt boet paa Gaävden i 50 Aar.
P. Refshcmge, der i sin Tid tieri
te forn datku kongelige Heftegars
dist, indtil denne flotte Vaabenart
nedlagdes, er ret en Type paa den
sejge nordslegsviqfke Bande, en kraf
tig, villieftærkPetfonlighed, som end
nu trods sin Alder (78 Aar) hat
evnet at overtage Ledelsen af Guar
dens Dritt eiter at Sønnen oed
Krigens lldbrud straks blev ind
kaldt.
Konstituerede sum Sogneprwfter.
derene Peter og Jakob Terp fta
Kastrnsp ved Gkamäy, der i en Del
Aar hat virket iom Missioncetet
i Ast-its og i Fjor eftet mange
Genvordigheder endelig naaedebjan
med deres Familien er i fl. ,,«Flfb.
Av.« begge blevne konstituerede som»
Sognepræstet J Foraaret blev Ja
kob Terp konstitueret i Oksenoad,
der hidtil hat været forvaltet af
gamle Pcfstor Messen, føk i Dej
rup, Sommerfted og Tandslet, og
den l. Juni blev Peter Tier-v bon
stitueret i Braut-ersten bidtsil for
mltet as Mr Andtesein i Aner
stos.
I Veninglen M W
tm 5 Priesteemsbeder af Gedränge
missioncerer vg i Wslev Provsti
1 (Okse:wad). Præstemangelem der
aller-de ftr Krisen gjsorde sig streckt
gældende i Norw, jenes at
tage til ,
AN EMEBGBNCY TASK ?
The Luther-an Chnwh
i« the Wes-.
P. li. Knnheh D. D
Whnt is victory in n work
History keveals that seernins
victories have often rained
nations, lending them on to
pkide and n wendenins pros
pekity. 0n the other hnnd
seeming deteats have Inm
moned forth the strongest
elements ot national eherne
tet. The more important
question is es to how c nstIon«
acee )ts vietorzf or defeat, how
the lhational spirit is reseah
ed nnder either eondition. In
deed a great war is through
out a great test of a nation’s
soul.
In the fearful oruoible of
the present war every land
is being put to the test. Our
own country is also in the
t«urnaee. Xvith our entranoe
Iname an uplift in the moral
ainis of the nar. IVith the
cries for denioeiaez and lib
ert) ne in a sense oast our
national ideal into that tur
naee. There onght to come
»tln-rek’ore for us and for all
inien what Lineoln ealled s«a
new birth of t’reedom. " It is
a time of trax ail. It is a time
therefore for fear and trunl)—
ling and pp) er. Our national
ichaiaetei is being put to the
test·
Ther re is equally a orisis
upon exer) individual life in
th( w.oild Exery man fisels
jits Wes-sure- The sunreme
zlest is hnwthei upon the
,Christian Chnrtwh What E- it
»doing in this hour! Is it true
to its Lords ls it true to the
lawful needs of Ineni Is it true
to the nationst
These dazs are bringing es
ipeoiallz the Lutheran Church
m the United states through
Fstress and trial. The outeome
,will be a great strengthening
or a great weakening for her.
The C’ht««ch’s Los-alte
Her diffieulty, afkeoting a
fair per eentage of her mein
bers, was first of all a strug—
gle hetween two lot-es. On the
one hand was love for her
Lord and His will that llis
tollowers Shall be loyal to
their eartlil)· governinentz
furthermore a deephs foundin
lot-e for this land, whose prin
eiples are the best outgrowth
of Protestantism On the oth
er hand was a reverent love
for the land of Luther, the«
land also of birth or desoent
for many in the Lutherim«
Chureh. The struggle was«
short, sharp and deeisixo
Whatever the heart wounds,
a conipletelz xietorious unmi
testation resulted. There were
pains and regt-ers There was·
a eonsciousness that antid the’
hlinding turmoil of war Ger
many was in some respeets
seen in a misshapen way by«
the world. ln some hiarts
there was a lingering before;
deoision oame. But finally
even those who were horns
there saw a Germany whoseQ
pride of unchristian learn
ing, pride of tnilitary dieta
tion, pride of material pros-«
perity, made her unlovable.z
Praying that our own landi
may ever be saved from simi
lar pride and avoiding all
angry passion, the Lutherans
Church oame unitedly to a·
religions devotion and loyalty
to the cause for which our
nation eontends. It wasaloy
alty that lasts through losses
and reverses, when merer
sentimental patriotism is con
fused and faila It was a
loyalty which showed itselk
supremely in the anrrender ok
yonng manhood to the eanse.j
The draft was not waitel forJ
Today July, 1918, reliable
statisties show over 200,000
Imtherans to be in onr army
and navy, eight per oent of
the Chor-ob's membership.
Keepino the Foundation
streite
The Lutheran Chnroh telt
something ot a eeoond ansag
gle in her nnwillingness to
lower the high spiritnal easi
ing ok the Christian Chureh
on earth. she know-s deephs
the neeeuity of keeping
spiritaal ienndation of
volred in food diktienlties, in
governinent loans, in war saf
ing movetnents, ete., might
easily engross the sermons
and the activities of the
ehurehes. The people might
thus he robhed of the spirit
ual strength they Inost need,
as always, so especially now.
Ilere the Lutheran Chureh
faithfully won out, true to the
Lord, antl helptul to the Na
tion. lcithout lowering her
standard, indeed especially
through her spiritual message,
she inspired the people to
fullest partieipation in every
neeessary eall. In the great
niinistries of nierey, in the ac
tirity ot« the Beil Cross, every
eongregation has been parti
.eipating rigorously. No statis
sties are available at this time.
Pirst Ejforts to Ferne-.
The greatest inanifestation
of the Lutheran Church’s
euneern for (-on(litions ealne
in her preparations for the
religiipns welfare of the army
and n·n·y· lVith inillions of
Inen p aeed in eompletely new
leonditions of life, facing thus
a erisis in life, she knew they
hist-den christ. she know aiso
that she had a denomination
«al responsibility for her own
Thousands, for whose life-long
eare she had assumed obliga
Ition when they first knelt at
her altars.
The desire to fulfil this
obligation beeaine manikest
in many loealities very quick
,ly after our nation’s entranee
iinto the war. Congregations,
jeonferences and synods be
»ea1ne active. such plans natu-»
ally could not eover the needJ
Lin-gei- niorenients were »wes-;
Harz-.
Un April 26, 1917, the In—
ner Mission Board of the
General Synod recognized
that here was specific-any
Inner Mission work, inasmueh
as it was serrice to those not
reaehed by the ordinary min
istrations of the Chureh
Werk began at once. A union
was oft·(-eted with represen
tatives troni the General
(’ouneil’s and United S)«iic)(l
of the Sou1h’s Inner Mission
(’»Inmittees. This estahlished
the lJnitecl lnner Mission on
May 16th. The General Sy
nod’s biennial eonvention in
Juno gan- tull einlm·s(.-1nent.
(’o-uperation was estahlishecl
also with the Federal Culm
cil of (»!hureh’s new War
Time Connnission, with the
ltesl Cross, and with the Chap
lain eommittees of the Gen
eral Conneil and General sy
nod (meanwhile appointed.)
Many lines of activity were«
institute(l. On August-Lin! ap-«
proaehes were authorized to
other general bodies of Luth-;
erans and also to warne-Max
organizations i
At the triennial session ok
the Synod of Missouri and
other states held in Milwausl
kee, .June 1917, the presidentl
was instrueted to appoint a
hoard which is to look after
the spiritual welkare ot· the
men who are in the Service of
the country. Thus the Army
and Navy Board of the Mis
souri Synod was ostahlishod
with headquarters at Ohicagtk
and later an Bastern Depart-.
ment with headquarters at«
New York City. -
In the Norwegian Latheranl
Chureh body aetivity begatt.
inthe Iowa District the letters
part of July, 1917, especiallyj
at camp Dodge. 0n Augustl
15th at a meeting ot the
chnrch couneil a resolution
authorized the pesident to
appoint a hoard and to so
licit kund-. A meetins of rep
resentative wen at Ich-ne
apolis, septembet lot-h, acep
ed rinxing resolutions ok
loyalt;5«f and planned emplcte
operstiom throughout the
wann-.
Gen-mitten were also sp
poiutsd by the Iowa SM
th- Joint SM of Ohio, the
«Angnstana synod, and other
Igeneral Luther-an bofdies
I Two further kae s need
Imentioin before stating the
eonsolidation of these move
ImentsQ In eonneetion with the
lwork at Canip Dodge an op
portunity developed to plaee
a bnilding within the eamp
it« it eould be done by an or
lganization with no kormal
eonneetion with the Chureh.
This the Lutheran Brother
hood undertook to do, and has
«sinee been working along the
ksame line elsewhere (Great
ILakes Nat-ab station, Camp
’Cody, ete.) meanwhile devol—
oping its organization. The
seeond faet is that in the
summer of 1917 the Army
«and Navy serviee Book was
Hasenaer by a eommittee
iwhieh had also prepared the
Icommon sen-ice Boolc of the
l
l
i
s
United Lutheran Uhureh.
The National Les-heran
Commission.
Many minds saw the deU
»sirabi1ity ok unifying these
s(-t’t"orts. At a meeting eariy in
()et0her, ok the Pennsylvania
Ministerium’s special com
mittee, attended also by rep
resentatives of the United 1n
ner Mission an appeal went
to the Presidents of the Gen
eral Conneih the General sy
nod. and the United synod
of the sonth, asking them to
address all other General
Presidents in the interest of
a mnsolidation of Luther-in
effort. 0n October 19th, 1917,
six months after our nation
had entered the war, the Luth
eran Chnreh aeeomplished
what no other Protestant
group has dotie, an ekkeetive
eo—operation in its war ser
viee, under the name of the
National Lutheran Commis
sion for soldiers’ and san
ors’ Welfare set-en general
bodies were represented at
the meeting. Now twelve sueh
sneh bodies are fully eo-oper
O-- ——-. ZE
en
. - --
—------«-..
ating. In addition, the synod
ieal conferenee maintains at
least an external eo—01)er
ation through agreements
adopted. Agreements also
definitely relate the aetivity
of the Lutheran Brotherhood
to that of the«Commission.
spaee prevents a statement
ok. these several agreements,
as also of the stipulated pur
pose-s of the Commission.
They have been published
elsewhere. At first there was
a Evestern and an Bastern
Exemtive Committee.
its-organization toolc plaoe
at a meetings in Chieago,
March, l918. Various ehanges
were made for purposes ok
quiek ekfieieney, and prepa—
rations were made for legal
standing under Artieles Of
Assoeiation The Commission
is an emergeney organization
but exists as an authorize(l,
eompaei. effeetive agent ok
the Chureh It eo—operates
for the Chnreh in the pres
ent emergeney with the Na
tional Government, the Ped
eral Couneil ok Ohurehes, the
Rad Dress, etc-.
The Chnreh was kully
aroused and responded mag
nifieently to its duty when
the» Commission Chaving first
arranged with all interests
eoneerned. including- the Luth
eran Brotherhood) institnted
a financial drive for neeesk
sary kunds at the end of Feb
ruary 1918. The amousut ask
ed was 8750,000. The Chureh
Lave over 81,300,000.
continned on last page
Codtlcjb pas en dünne-ot- km
RO Äckes band i Kandiyohl
County, beliggende 7 Mjl kr
Øst for Wilmak og knn 2 Mil krs
en god Indiandsby, vel »san«-ov
ed« og et stykke ak køwte Klas
ses Landi alle Hause-endet- Den
ne Darm kun blive købt til den
Izu-e Pris at 885 pr. Acke og
ksn erholdes pas lettc Vilkasr.
Pot- nmrmere Oplysninger des-I
rsner sker til
ANDBRSON IJÄND COMPANY,
Will-nah Kinn.
ins ·-.-.-.
Wksfs—---.-—.«-.—- -- «-------k-—-----s---vs-----s---s"- --,- -
X
»wes-o
,, i he ilHIragoOckT
Un isngclsik tät-zan- af Past. Ti. l'. Meinst-In
bekendte l«’01-tu:11ing »I«wz«. Uvorsat af H. IT
Trykt used storc nycs T)"1)0r pin gnut Papjt us
mostet i smukt Og sitz-rh- Umslng.
End Z-? Cutcsn
o« Ekscmptmw im Zulcx
l Kommission hos
DAleII l«L"l,’H. PUBL. HONle
Blase, Nebr.
Salmcboch
Epørgöntaacht Um Ealnusbnger u· dlcvcc san Paatmanenda
at vj solt-r ais faranlcdtgct til at fnsmtancnw nnsknogle Lplnstsniw
gcr offcntlig. Derer salg(-ndc:—
l quavpn paa Jndkavapir tan indtil vidm slct ikte ffaffes
Det sammcs aasldsgr oqsaa danste Biblet
L Andre Inland-ner san stafch mcsn tun mcd stur Vatcftcligl)cd,
dg de abnormt ftoro Forscndclsosomtostninger samt den
betndelige Forsgclso i den danske Pris- dcojrkuz at importan
dc Salmedngcr her nil wimm- til at koste ca. dobbclt faa me
gcst som tidligere
Z. Under Hensyn til die-se Forlwld bar vi beslnttet osz til at lade
fremstille en cgen Udgave af d en n y S alm e b o g hekdvre.
Den bliver trykt og indbundet hoss andre og veutes færdig t
. stct as Sammet-en Trods de ogfaa lwr tin-get forhsicsdfl
FWMngdmädstninger ventcr vi at kunne sælge dennc vor
men- Udgave til nkget ncek de- Jmnte Wer-.
D En mindre Foriuninn af Zaltncdøgek er nyiig tnodtaget tm
Damm-« Den cr nuchertid sao aldeles utilstkwkkelis til at
mode Krone-t, at vi sisr os nødiagpt til at begrænfc Sdlget til
Entclt-Etscntplarcr. Paa Grund af den uhyre Prisstigning
Lan vi bskllcsr Me- etspisdere heutiggende Ordre5, spr ny Bis
stilling indløbcsr «- Dp for Haandpn værendc Udgaver er sont
folgert .
s KonventöSalmebog:
Profaform, Lædckbind 82.00
Verstorm Eingrin Guldsnit 3.50
Ny Sol-netwo
Bersform, Lcederbind 8200
Verstorny Thagtith Gnldsntt 8.00
Nat-m san tun paasættes de to dyreste quqveen
Drdtet ekipederss pad ovennævme Allem-, iaa lteuqe Fortv
ntuqeu vorer, t den Orden, hvori de todt-sen
Quid Ostsee-u Initicsius case-,
statt, Uebe.