Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 28, 1918, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
ingen Ungdomsforeninger er, og at
icr andre For-zwingen som ikle har
sliittcl sig til Fovbundet Tonne Ve
klagelse or bewtiiget og Tbør gis
rcsz uusdvendig fuaresst mulig. Kas
re unge, J trænger til at være med,
og vi ønfker cder hjertclig velkoms
men.
Termcd flutth Ungdomsforbuw
dctss 8 Aarsmøde, og det et med
Taf til Gud for, lwad disse unge
Mcnnosker i vor forholösvis lille
Krcsdcz bar faacst Villic og Eone til
at udrotte for Herren-J Sag baade
lisjcmme og udc.
Vi, fom var til Stedc under dot
te dejligc Msødc, sendet hermed en
Izjcrtelig Tal til Ungdomsforenin-l
gen i Baue Vallcy; den gcelder ogsl
san de usier i hvis Hjcm vi boede,j
og lwig Mad vi fpiste; faa alle-T
sainmcn rigtig velkommcn til Sid-»
neu til umsic- Mødc. j
Hin-de nan- glciut: Mødct til—stcm-;
te Forstaget om at faa et EmbIch
:liels Damfkov, Sein «
i
i
i
i
i
!
i
l
Danmark
Dct blau stark-. Reprasscnmntnm
der i Imqu Nnbdm, Fondan den
IM. Juni. »Man nn—:’« Nkspksmsen
mntnmde «1!Anndtk Enndag nnsd
(««')nd-:stjcntsstc i Und-arg, Zwar For
nmndcm Pastor N. Jnhl cftcr Ekrn
mals sont Herrean lcuendcgjorte
Ncrnjnn pmsdikcdc for en vfyldk Mir
sc nd im C-.nni,1«.-"l:ct onl Enlsigxns
den i Wid, snxn cnc onus-H nisd Trd
un san chnt minnix
Manne Wider sjg bortu ieri
do. xtku ujl mislu dot, der er dcrcis
Uns-, Ja lndcr M note nied Tjkrvc
lenk- Zmrogatcr for Wasde must
dg ijl dgij kusnncnt steck-f Trif.
Denn Nndizs Annd san der Mier
Trrsor tdxn, ng war iktc dig Mu!
Ei lnsllrr ital de, der kknn, Inttc til
Nestan »Epm disk« nnsn Este-ital
bringe-zi, tot at dn kan naer nnsd nx
luktc Mcnnesfcr ind i Nigct.
Ca» 200 var tsil Alter-I, sag :«-l·;«
Kr. oft-ists til Vlua Mars-.
Kl. 4 Unk- dcr et stwrft des-at
Grsnnødc paa »Hermon« nie-d Kon
ccrt af Blau Kurs-' købcnhavnskc
-Etn)goorkostcr.
Der taltes af Pastor Carl Chri
stcnsmh E. Würme-, nd im l. Ihn-.
15, 58 ont Olcrrligjwdcn fom den røs
de Traad j Nemängcn og den nfvis
geligc Foroimnng ons, at Arm-i
dct ikke er forman lwsilkct vi set
nu.
Men ital dct gaa frem, tmsvcsz
nun-link Llrbcjde dg Fast«1)rd, da
Hut Ringmnwn crfnrcsju
Tot-einst kalte Zuldatmtuiisjjoxmsr
Brandt nd im Fijjid L, Z, osni at
sma i Ariusjdet nnsd Herren-J Eind,
der glcnnnrr sit met on ydnn)-,11 og
Indigt gincr fig hun. Da ffle III
bejdrt naa jin stjrcsgang trudii alt.
Iil Mndet sinle Hjlscncn og
fna km Houcditnrct i stin1ici.3.
Lin Vlftcncn aslagdc Fornmndcn
Varrnntg for de sdnndnc 2 Flur.
O. -i »Ur Tgvl.«
Dei blau blank Jlawvorcmjng for
WIT. Ren-tmWiscmret guar fm l·
April 12917 til :;1. Mmp mis·
Furmingcn haude den LH Mart-:
ck Aar 525 Lokalforenmgcy ALLE-'s
Medlcmmcr og 1681 Tilhcengcre·
IDiLsic Tcll bctysdersi Virtclighedcn
en Iilbagegnng fra de: forcgaacudc
werctningsaar paa 702 Personen
Børumfdclingcn Haabct Mode
dcu 31 Marts 77 Afdebingcr mcd
4734 Modlemmer og dcsudeu 87
III-Im usdeujor Afdcliugernc; smcn vg
siaa her er Medicina-toller gaaet lsidt
ucd sisden det forcgaacndc Aar.
Im Tode-book cftcr sipbmand
Daue- Langc og Hirstru i Animus har
Bereit-jungen faact en Gam- Paa 1000
Fär.
Lokalfiurscningeruc hat« i Aaretiäi
Nod holdt 9196 Moder, demf 2232
i Købcuhaous Positdistrikt
As Blaa Kurs Kredvfopbnnd er
der 5 i Kjbcnslmvth omfattendcx 35
Lokalfsorcninger og 15 i Jylland
smod 249 Lokajforcuingcn
Redningcthiemmmc fior drjkfasls
Idigc"affohkcs, f-ordi Abgang-In til
Spirits-s er iaa »staer indskræntct.
Nodnsingshjenmteuc »Godtl)adbs« og
»Sol.-1)jcm« for Mænid og »Sieh-ar«
og »Es Recken-« fsor Kvinider er neds
bothka Bclccgnmgcn paa dc tvi
Use Rot-umwiij er langt under
det normale.
»- H
Hovedkontorets Regnskab Galan
cerer med 44,791 Kr. 31 Øre og
»Haabet«s med 2293 Kr. 20 Øre,
»Kiasrsl)hovedgaard«s nied 32,392
der. 51 Ore. »Entrateia«s Ined 18,
074 Kr» ,,El Reckeo«s- med 7553
m. 35 ZZre eEjensdommen er siden
folgt Ifor t;5,U()U mJ
Den nye juridiskc Professor nd
nirvnt. Professor Jul. Lassens Ef
tersøslger sont Professor i Retoidens
skab ved llnivensitetet i Kobenhaon er
nn nennsan og soin ventet blev
det Doeent, Dr. jnriLJ Henry Us
sing.
Den ni) Professor —- Sen as
Ztiftssproost llssing ——- er sødt i
dhejlby ved Aarl)n:-, tsvor Zti sthpiov
sten haode sin sørste Prcvstegerning.
lnul bleol nan Student fra Metros
politnnskolen og sek: Aar senere jns
ridisk .Wndidat. Eiter at have ass
Ijent sin Vierneoligt oar ljan en
Tid en af de niest søgte jnridiste
illianndnktøren desnden Zugs-Wer
fnldnnegtig og bereitet- Assistent paa
inriois Ladorntorinnt, indtil nan i
ltlll Tit Hnrtialarls Rejsenipendi
nni oa tiltraadte en otntrent 2 aarig
Etudierejily lwnr han stnderede i
elllnnciseih Paris og Okisord og de-:
nden en tertere Tjd i Leipzig, Bein
og London. Et )lai:tids1«te.szeni
konnten eilineioede Pros. llssing
siiq den jnridiffe Doktor-grad for en
illsonndlnns oni ,,3ki)ld og Essade«,
tu ndnieenteizi - lnn 27 Aar gl.
--— til Toeent i ))let-:so-idenskali.
,,Ts«insk01rbksde« »on-nnmn so
Rai-: Eti telse:dag. Landsiorenins
IIen »Dann f:’li·beide« aElIoldt den
Its Jnni paa sin lllaarige Ztisi
telsesdaa sin aarliae tskeneralforsain
linzI, lwori deltog ea. HU Renræs
i.-citniiter fra lsele Landet
Eiter et Eorberedende Mode, der
asszsoldtexi o. H Mai 1908, oa lsoor
der nediiattecs et lldoala til at give
Iloknsit ti Loue etc» dannedesz For
eiijii,ieii d. ZU. Inn-i s. Jl.
Ten ierste Lksstnrelse toin til at
ilsesran ai folgen-de Hei-ker: wasadeb
innigem-. V. Danielsem Højestetetsi
sain U’1«f»85ansen, Dir. R Helweg,
Pianoiabritant AL. N Nielsen Ved
det for-sie Mede, d. 7. anli 1908,
kkonstitnerede Veswrelsen sig med
Pianosabritant Soren Jenseit som
Fern-taub og Højesteretdsiags Ulss
Sausen sont Næstsonnand.
Landssoreningen tasller nn 60 As
delinger Landet over —- foenden
den tobenliaonste Afdeling — tned
et santlet Medlemsnntal as 9600.
Stot Gewe. Welanderliiennnet
fnar en'Eien-dont nied Pladszs til 40
Born sont Nenn-. Welan«derl)jenincet
naa Bispebiem bar liait den store
Hin-de sra detsI Protestrice, Hos. M.
»Entedronniinsen, at iaa llnderreti
lHisiiia oni, at en soenst Velgorer, der
onsiker at farblive ntendt, igennein
IHdsz t. LI. Prinseixssse Jngeliom nat
tiltmdt at ooerlade ,,We1anderniem
»niet« en storre Eienooni oed .-0e1
?singor, der fan omage l« Vorn.
l Ten anonyme Velxsorer lIande
»ln·a;1t i Erim-inei, at »Welander
seien-sinds i lana Tid lnwde oærerH
looerfnldb oa at Ekspeitancelistersne
Iligeledes var syldte, samt at Direk-!l
-itonen ikke under de nninerende
Wange Melyold oooede at Wage
l Tieettionen liat beset den paa
»An-Weide Ejendoin og inndet den
lvelegnet til Vorneleein for de cel
Jdre Vorn mellem 2 on II Aar on
Fanmodet Hde M. Entedronninaen
’«oveebriime dens- ierbodige Tat til
Hist-eh k. ps. Prinsesse Jngehorg for
dette sinntte Udslag af skandinavist
l « .
I sannslelse
i
I
i
80 Aar-. Den 28. Juni fyldte
Wo. Sognoprceft til Satze-hing L.
»C. M Wagner 80 Aar. Pan-or
Wagner var i sin Tid en nieaet an
set Pia-st, irde isin i grnndwiaste
medse var meaet spat sont Taler
illasmr Wagner er tlllige en nal
niindelig alsidig dannet Mand, der
er mere liietnme Pan Videns for-stel
lige Omraader end de sleste Priestern
lInaledeso læste lyan i sin Tid Kor
Irettuk paa Etat Nordams syristel
Hdottsordispntatx Ogsaa som Stri
bent lIar den nn ndtsente Præst
Lajort sig sordelagtig betendt ved
Hlere Lejllsslwder Ooeralt, hvor han;
Eber været, har han ved sit milde«
ISind og sin monasskelia set-stauen
:de Lingang vundet sig mange Ven
net-, der bevarer den gamle Præst
t kæxltg Mino-lag
D. M. S. Fm DZarliin 1nelde—:«, at
silanidiiektør Hort hat« itcrnket ll),
lWi Riililer til Nnnmaiiet i Hat-bitt
Niegeniicssianeii i Enteiinvafn er
ineilt lieiøat Tei« nieder daalixi ca.
60 TO Mirnd da 1.’)—--s3ll divins
dei«
Jst-u Iliidersen liled i ielae nu
lia niddtaqen Pest im Indien syg
den Il. April Teii U. April blei)
det iaitflaaet, at sZiiadonnnen var
fette sidppetx Teii 1l«s. Fiel-il sil.
audt i dng Fisn Unwesen iil iidiie
Ini. Beginnt-lieu iandt Zted den
17. April
tllliiiiieimst Meller ei", .iei-:— alt
er aaaet eitel« Beiteniiueliem ai
iseiit fta Indien den li. :lllai, dg
Dr. Jnnaersenis er eilten reist el
lei« fnim ded at reife
Trc Pftrftcr ittdfwtteo. Ved en
Hindistjeneiie Litstng Foriiiiddaq
den TH. Juli i Aar-Zins Tienilirte,
zwei Castor Wagner fot«i·ettede Tiei
neile sont :’lltisi«»degii, indiatte Bi
ikep Ecliidleis Ziigiiisiiisasst Ritte
ziaard i zlleliiagerVierte idiii Prooft
ior LljerreHattina Hei·i·edei«, Zog
iiemiest JllgreeispEeterien i Vlalsøs
Oeed idin Preust fer Tiianderizi Not
te da Sand-er IOetreder da Zugne
drasit i Uanalilde Sanesen i Aar-J
leiii.iwi·iiiiig fein Prlmit iJr Jlidager
da Emiderliald Herreden
Tot«s:sdag Ofteiiiijddag aiJseldteis
der Lchde i YandeinadeSalt-in og
Tagen sliittede i fl. ,,»31)LL»1.« nied
en Illiddag Jus-; Bist-spinnt
Ribc Donikirkc Eiar iaaet indlagt
eleltriil Luz- Ved en af sagtyndige
forledeii iaretaget Preue uirlede det
til Tiliredäched
Ruosiilc sitigsfnugcr vandter 500
lin» —— til Fsriliedcm To rusfiite
zirkgszsjangeiz en Witnant ug en Me
nii1, kein idrleden Nat ded duldet
-Tiden euer wrasnien og ineldte sig
til Politiet i dtolding; de blev in
terneret i Frederittszliøi Te to Mænd
dar i il. ,,slold. Flo.« iideii den 28.
Mai Uansdret IW tin ira Beans
uig til Floldiiig. Da de pasferede
tstrieniein blev der ira Bagterne
ienidt nogle resultatløie Ztud efter
dein.
Laudøtljinget. sAybejdHløsyedeiL
Kobenhavih l. Jiili.« Landidtljinget
siendte i Tag uden Qintale Forjlag
til Beilntning ein Godtendelse ai
et Anlcegsregnstab for liebenliavtis
Frihatni til 2. og jidste Behand
ling ai Forslag til LEndringer i
midlertidige Lov ein ouerordentlig
Hjalp til arbejdsløie iDirettør Tals
gaard instillede paa lldvalge s Beg
ne Louiorilaget til uiorandret Bed
taaelse, livortned dog itke er sagt,
at alle Medlennnek i Udualget er
tiliredie nied Moos-orilaget. Der liar
i lldvalget uasret fremiat Lsnjte oni
at iaa .L)jæl«-,iest"ai:sie-«Jti·stitiitionerne
iupkassentensde i den ixxovforilageti
oniaansdlede diennniisiioin og dettei
Tit-sie medic-J tned Zsynispatlii ira
«:i.li’inii1ei-enii Side. Ligeledeo hat der
i lldoalget oæret sreniiat Ønite oni
starencitidenso Forlasngelse ud oder
de as Foltetyinget uedtagne to Maa
siedet-, nien under Densin til de je
religgende Fordde lisar Oele llds
ualget dog funnet inditille Lin-is
ierilaget til iiiorandret Bedtagelie
J et not Milde uedtoges weiser1
ilaiiet oed Z. Veliandling og nat-«
denned iærdigt jra Rigsdageit
Engelil Glut-sue i Inst-hing. Sat
lesliing, M Juni. Med Eli-site ira den
iuenilse, nekite og danite Etat ai
·l)olde-:- i Juli Maoned i Saxstøbing
its engelite Docenter og Lasrere et
mirs-us i Engelst fer Zproginterecp
sei-edi-, færlig Licerere og itzærerinder
fra de tre noriite Lande, —- en Er
itatning for det før Krisen del
ltendte OxfordRqunQ Deltagernie
i det paagældensde Mit-ius, i alt
iso, livorasf llu spenfle og notice
og Reiten dunste, antom i Eiter
ntiddag nied Toget til Saxkøbing;
de blev poa Jerubanestationen vndt
seeltominen as Voratnefter Gandilx
som Foriiiand for en Komm-, sosms
sliar draget Otniorg for de litt-eisen
deis .Jiidtvarteriiig, der finder Sted
llyos tBeboerne i Byen og Paa Landet
Byen er Flsgiinyvtet, og en ftor
Menneikemmigde var til Stede ved
Wodtagelsien.
Lang Tienestr —- Keässliq aq
skjnnellr. Forli-den Dag fyldte en
sammt-l ugift Kvipdh Ane Marie»
Nasmusiem paa Sprunge-arti i Al
«l1æk i Vendjyssel, bO Aar. Det var
ikke i eg for sig saa Inwrkeligt Men
deriuiod er det vist ret enestaaende,
at den ganile sininde nn i 70 Jlar
liar tjent Pan et ng sannne sSted og
i l tiieneiaiiesner i jaunne Familie
Osts- :Ulaj. ziengem til hois Kundskab
det nai· leunnet, sendte hende en
Unkøujtuing eg tildelte hende Den
fangeliige Belønningsisniedalje i Sølv
uied fliet til at biet-e snnnne og lod
janctidig ndtale, at det var Hi
:Ulasei1nt en Hiinsde at tunne paa
ifønue en saa lang iaa tro Tjeneste
Todesfall-. («')enei·aliuajor L. C, F.
Butten ei- deu 22. Juni Efterinid
dagis sil. 2 aigaaet Ved Døden
::’lidnde, sein i Fjur lileu udnieunt
til Wieneralinajor og Chef for Z.
Division i diiacskildcy inaatte for ca.
:3 llaer jiden lade sia iusdlcegge Paa
Et. zlilaiska Osaspital i Rai tilde for
at lsline nnderiastet en Lilindta1nw
esperatikun lnmr lian altfaa nu er
aigauer red Jeden, tun II Aar gl.
-«- Burniaudeu for Unud-ln1s.pare
fassen sei Fau, fl)l)v. Folletl)ings
niaud Jensenxliadal er nfgaaet ned
Tod-en i Deiin W Aar gannnel
« Founanden s·ei Landbofpare
.ssredit«.ere.iiiigiziunrasseutaut A. F.
leotIi, Lwilsieisg ved Viborg, er ef
ter lieuaere Tidii Eygdaiu afgaaet
ned Tedeu, W Jlar gannuel Den
Lilfdøde iseisrasienterede Siellernpkred
sen fra NIZ til inm.
— ne:uniunelaei,ns, Tr. nied. Ja
eoib N. Untte ei« aiqaaet ned Døden,
72 klar al, eiter i lii Aar at have
praktiierei i nebenliaini
——- sie-Lin »lironrietasr, Partitulier
Chr-. Willadfen, tsiedlsatteih Tolne,
er aigaaet ned Laden Den Afdøde
sad inde nied fersfellige oiieutlige
Tillid-:—'l«ieerv.
Legatcn Teu i zoraaret ajdøde
Partitulier fini. Oøker Lin-»I- Han
sen hat« oprettet delszs et Lsegat paa
2(),()()0 m. til Fordel for unge vels
sbegavede :llieune"fter, der i Udlan
det nil instte sig iud i en gros Fe
devareliandelen, og deli- et Legat paa
10,()0« Kr. til Fordel for gamle
Høtere og dines efterladte.
H -
Arbejdslssheden stinkt-. J fidste
vUge, strives der 2. Juli, hat der
atter vieret Stigning i Llebejdss
loslieden vaade i Hovedftaden og
Propinsem Oele Landet over var
Anteil-let af anbeidsløfe 27,122 el
ler 700 flere end sorrige llge. As
de arlnsjdszløfe findest 16,085 i
Hobedftadein il,«.’-7 i Provinssen
Deter- sasrlia i Industrieu, Arbede
lnslwden nør jin ansldende, heil
ifet flnldesz Mangel Paa Raainas
teria.ler. Ali Handels:h oq Kontor
iuedlijielnerne ei· ea. 100 arbede
løse, og Maleriaget er fcerlig lmardt
kamt
Til Fl. Fu U. ME- Bimaefond er
der i Juni Maaned iudaaaet sel
aende Nimm-: Entlaliandler sen-:
Nielieu 1()(),««. TaiupskiliisnsderMa
riusI Nielfen ZUIWCL Eiter aidnde
Fik. Oulda Haufen ined Jemand-:
niissionasr Ponl Nielieui LOWM
Altes. Beet-I Onvarniuiuaizs Cum-p.
unwi. neinkirtens n. Fi. u. n-.
LUCMKL M, M W, il)(),ts(i« Evanole
F. U. si. ned Konnte-die IT Fluukli
1()0,00· (sii·a-:iserer Valdemar Rix
100,00· (ssrossek—e1««-Ls(1rald Beri) äCa
100,()0. »En. Viert og Visissiruns
Emarakaisfe 1()(),W. Grosiserer Ha
rald Zacobsen 20(),()0. Fri. Th. US
fing t()(),0». Vaiar i Nr. Zøbn ued
Positorinde Hat-der 456,00. Judtoms
met paa ,.Zparekas:ssebsøaer« :555,
75. Jndkoninnet i mindre Gaver
253,-12.
Kostbare streitet-. Hammel, 28.
Juni ,,.0ertule-: tyven« , der liar ap
pelleret jin Toni, flal antagelig
bliue fiddeurde i Oannnel Arrest til
Overretsdennuen falder, og lmnblis
ver da en dyr Herre. Der ital nein
lig holde-I Vogt ved kham Døgnet
iacnnem af 2 Mand, og act blivek
en daglig Udaift paa 12 Kr. Bag
ten er nødveudia, for ,,Hersknle5tys
en« bar sagt om Hammel Arrest,
at det Taroeiitur ital lian spart
tonnne nd af, og man er itte utils
bøjelig til at tro, at lians chefi
ter virkelig staar i Misforhold til
Atkeftthusets Soliditet.
Mr den lebe Als-. Veilc, 28.
Juni En Brandselsitliliynsmand i
Ærvangäyrkild Oerreder bar we
rot imipliccsrct i forskelligs Sager
angcmciido iilovlig Zkovhugst og
«Lti·criidcl)aiidcl, og Zion liar i flere
Tilifasldis taget Proniiiou af baade
Kølwr m Ewigen J Tag bar han
i Miiidisli,1ficd visdtnqet en Vøde paa
5000 sur til Ztmcstasksicsih og liaii
ikal føgc nin Fritniclio for sit of
ieiitligis Hocru
lfii fmuk Gnvr. Fabrikant C. F.
Jnrl bar tilitillist Jnduistrimadetks
Etiidiisknnmiission m »Hu-Ue paa 13,
000 Kr. Pisngcsnc ital anvendes til
do samiundsimttiqo Forsøg og Un
dcsrføgcslsisiz iin Etiidiekommissioncii
ini·ctag(·i·. Dct itorc lscløli er Im
tjisucsstisn pan ct Pmti Var-sehsin
dist var lykfcdiss Refund-J komika
Fabriskkvr at skaffis til Landet paa
fast-list gmiitigc Vilfacir.
Skolcbørncnc fkal lijcrlpe Falk til
Kasse-. LTil Lwrernc paa Laudct er
der i Fl. ,,K-»iliindl1. Tgbl.« iidsciidt
u! Tit-kuler 71«a ist Honcdftadskaffe
firmm livori der xiørch oipiiiærksom
ma, at Blinden as Uøvctaiid («Faii
den-;- QllasltisliøtteM Uødliær Ging
tssrne af Ovidtjøisnk Agern og Vog
iisøddisr tun mincndes sum Erinn
niiizi for Rufst-. Fimiacst bedor der
Isor Lirrisrnc um at iiitcressorc Sko
lxslwmisne for Jntdfainling af disse
klioddisr Un Jst«1igto1·, og dct Vil for
Lksiictinddwddcr ug slødbær betalc
Hi; im- Jlkicrii 29 og sur Boqnød
dul- 10 ch — ult pr. kg. og for
ndisn FragteiL
,,Boniliolms untiounlc Hotcller.«
Vim Paliidiskxotollct i Købcnkiavncrf
Iioldtisss iurlcdcn koiiftitucreiide Go
iiemliursiimling i leticsclskavct
,,»Lloi«iil)olin-:- iiationale Hotellcr.«
:’ls den lialms Million, der ointrent
liq sknl bringe-I til -Hotdlleriies Køb
ng ForlusdrinkL var der i følgc
,,-:latt.« fkaifct til Voie 310,000 Kr.
Print-steter og 2(55,000 i Aktien
Tor niangler eiidnu 35,0()0, incn
Tllktictisgniiigen fortssirttesäk Dct Ded
togc-ss, at kun danskc Ztatsborgerc
kaii værc Jlktioncrret
Præsteftucns Te. Blau-M de Te
Zurrogiatcr, der bar faaet Mini
itcricts Godkendolse, er i fl.«Slkand.
Il. Av.« ogsaa en Te, der er frem
stillct af den paa Egnen ikke ukeiidi
to Pratitofrue Sckiifter Awderfen· Te
cn skal have gjort megen Lykke ved
en ,,Surrogat-Tckonscert« paa Bist
iiohjællpsdageii i Købenshavn og hat
altfaa nii windet osffcntlig Aner
kendelfc
Ringe Tilgang qf Seminarister.
Veilc, 28. Juni. Til Optagclfesprøs
von paa Jelling Ztatsfemiimrium
bar der i Aar tun meldt sig 15
Eli-ver. Ved Prøvcn, der afiluttedes
i Tag, er 13 aptagct.
Fra Hoffkolc til Præftcgaard.
Fanden-P .L)øj.sfole, der i Aar hat«
iliestaact 50 Anr, er uu folgt til
Prwsstegaard. Sikolen hat alle Dass
kænrpet med vcmfkelige økonomistt
Rat-hold
Oltidsfund. Da Gaardzjcr N. Ro
scudal i Gribstrup for-leben var i
Færd mcd at køru Fyldejord bort
im cn Høj Pan Gaurdenszk Mark.
Judic- yau i følge ,,«Hor-i«. Zolkebl.'
paa et Ztcnscetning, Zeri laa en
iladhugget Flintedolk. Uden sont
Etcnswtningen sasaeis NanDsten fra
In aflang, firkantct Grau, 2 Me
ter Nord-IN og 1 Meter-J Øst
---cht. Der sketc straks Judberets
Hing til Lcrwr Frode Cyriftiansen
i Ton-äng, der kom og saa Ztedet
Tagen often uko crklærede Højen
for saa gcnnemrodet, ar Der for
Jlrkæologien intet Var at udrettr.
Flcrc Ting kundc tde paa, at Li
gct, der er bsegravet i Højcn, i)ar
unsrer lagt i en udhsulet Træstamme
cller ligncnde· « ,
Et nmgcrt Fimr til 215«Kt. Ved
en forlcdeu Tag afsholdt Anktion i
Jndssslcv Kro gik Buddenc Eis-ji«
ifrivcr .,:1Jiiddcslf. Venfirbl.« Detføri
sie Bud var et ljlle mager: iydsk
Paar med to spasdc Lam. Tot gis
JsJ i 215 Kronen
Regucn i Thy. Zwist-ed LI. Ju
ni. J den iorløbnse Tel as Jsunj
Maaned er der i Egnen omkring
Täiistcd indtil i Affen faldcu ikke
InindnI end 70 Min. Regu. Ilisiddels
nodborcu i Juni er 45 Min. J
Eudtyn or der falden ei Tel min
Di·o, nomlig fun II Mus. Men
Jordcn er dog gsodt «qun-emvlødtIf
og Incd snarlig indtroedcxidc Banne
ist« der Haab om en udmærket god
ist-ft
Et daatligt Honningnar? Paa al
le Omraadcr tcsgner det til, at 1918
uil blisve et uswdvanligt sløjt « «
nar, sit-Wes der til «Vejle A. Fbl.'
Vierne har lidt meget under den
lang-vorige Børke og bar del-for
samlet forsvindende lidt Hotming—
endsskønt det ellers færligt er i Ju
ni Maaned, Honningen rilvejebvins
ges.
Nigcledes kluger man over, at Bi
crnse i mange Steder er uddød i
Fotsfommerett Dette betyder for-man
go Biavlere et tet føleligt Tab.
idet Honningen med den nuværende
store Pvis i Efteraaret kunde vtsi
U- blcvct en gis-d Judtægt.
Minefvætmcn ocd den sydligeDd
as Veftkyften tager stadig til i Om
fang. Nu er der ifsølge »Bestij
Folfcbl·« inddremt over 50 sideu
i EøndagLT Mangse af dem er ex
plodcrcde paa Ztransden og har an
risttct chde spaa Bygninger, wann
lig ;K«lsit:Villacr, der er blcven over
sprøjtcde med «Krudtslam og Band
og yar san-et talrige Nudgr knuit
ne Laifttryskkct
if
En ny Krigssaug.
»Die Battle Hynm of the Liberty Ärmy."
But til Melodien
»Icong Kristian stocl vecl hyijen Mai-ist«
Bunde Junsk ng engplsk ,l’(«k.—1——ms«(1 Notler til.
Pris 10c.
mxtsu i«t"rn. Nun-. nmxsn
ist-Ank, Nmm
()-——«-—»W---»—..-- .- «.- -
Dansk luthersk Mission i
Amerika
I TIDBN PØR 1884.
Ak Prof. P. S. VIG.
Cdgjvet af Den soc-Mode danske ev. lutb. Kirke
vtsd ou Komike.
PRIS si.00.
Danish Luther-m Publishing Konso
Blaik,- Nein-.