Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 28, 1918, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,, angkeren’«
II skllkvs Oc OPKYCCIM
BLAD soll Dkk DAISKI
Pol-c 1 Mkle
migivet If
kais-h Luther-n Public-ins Konse,
Malt-, Nebraska.
.,,Dsasl((-ren"’ uclgaat Onsclng i lnser Use.
Pri- pr. Hugo-ag
Dg Foretsecle steter 81.50. Udlavclet 82110
Mindest bemlkss i Forskud.
Bestilling Helena-z Adresse-kommtqu
etc-. meskl Undtagolse as Dich-IS til
Blaclktg lmllmlkl aclressekes
DAlell l«l!"l·ll. PURI-. HOUSIL
Malt-. Nebraska.
Alle Bislmg til Bladosts lnrlboltl —
Korrespondancey Aflmndliagisk og todte
Aufl-der -— semles til del-s Redtilctsn
A. di. ANDERKEZL Mast-. Nein-.
Entered at Blaik Post office us second
dass matten
Acceptuntse for Mailjng at Special
rate of posmge, provided for in soc
tion ll03. Akt of Oel-« 3. 1917, author
izsskl on July-OR lkllR.
Ackvektising rate-S made known upon
tpplientiom
l Tilsiklcle ak. Blatlet ilclce modtsgsss
tegelmwssigh heilt-s man klagt-. til dot
sedlige Postkontor. slsmlcle clette iklce
lijælpen bedes man henvemle ais til »Dan
-liekeu«.«S Kontos-.
Nan- Laksekne dem-endet- sig til Polit,
Dom ansrtcsrer i Macht« ersten kot- at
ksbe hos dem ellet for at kaa Oplysning
ot- clet averterecie. bedes de altid oms
talex at do Sag Aveftissemevtpt i satte
Mad· Dot. vil nka til gen-läg stjttr.
Paar Zoldatcrne komm-er iijem
Fra Gmel-from Minn» meddeles,
t »Ehe Red Niver Ballen Develoxp
ment Association« boldt sit Mode
der den T. Aug» lwor det anbe
·f«alede-:s, at Ztaten Minnesota ffnlde
lage lenegivende Efridt til Farbe
redelse ai, at Oper tilsbagevendendc
Soldat sflildc kuiine fis-be W sichs
Land Paa sanisnns Vilkaar som dem,
der nu saar Zckoleland Formand
Bl. M. Givertfcn i nævnte Asso:
ciatison var Hovedtaleren Reprwieni
tant Eteenerson var en af dem, der
livligt tilfkyndcde, at dette Forilag;
ikulde fremmes for paa den Man-;
de at bidrage til at løfe eet af del
nmnge Probleme-L fom Vil stillesl
for osjs sammelt med Zoldaternes
Tilbagekomst
Bibelen udelukket flere Zteder i
Esouisianna stlge ,,Bible Soviety
Record« er Udsbredelsen af Bibe
len forbwdt flere Sieb-er i Lousians
no —- hosoedsagelig fom Folge as
Katolidkernes Mut-stand Af nævntc
Blad meddeler vi folgende-: »Om
der i Amerika finde-S nagen Sake
lfor Missiontzmlbejdetz Tilintetgoreb
Ofe, saa er det den trettende Aar-S
lhnndredes Romanitzme i Louisian
na, hvot Priester fotbyder deress
Falk at lcese den heilige Striit Ei-«
ter syv Aars kraftige Forli-g paa at
udbrede Bibelen i den winerik-ka»
toljke Del af Loniäianna kan vi ta-?
le af Erfaring. Bote Ast-spotteten
som gaar fra Hus til Hus og ial ;
llitider Bibelem bliver jkke blet ofte:
forulenwede, men undertiden liges
stem bortdrevne« i
En falleret Praest Bi ineddeleri
splgende efter »Tai-or« (i Odersat
telfe) Det pai- ferede for faa Uger
iiden i en itor By i Pennsylvania;
de: er betegnende nok til at taale
Gengivelse Eiter Formiddagsgudss
tjenesten i en Baptiftkirte nærmede
een as de ældste og nieft agtede
Medlemmer, en Engelfkmand, fig
Prwiten og «l)en«ftillede, at han saa
at finde noget andet end Krigen at
Orcedike om, da Wenig-heben var
træt af at here spaa faadanne Prie
dikenetc Det var ilemt not, sagde
han, itke at here andet de feks Da
ge i Ugen uden at faa Islelferne
harret over of lignende Gentagel
set den fyoende Præsten for-rede, at
bar- itke kunde finde Temaek not
i Skrisften at mwdsie mn i diss
Sefomlige Tiber-. Den gamle sEns
Mmand foresleg ham at lasse fin
Elbe-L Bat Engekfkmanden ret paa
det? — Her hat vi visitnok en af
Mundes-z hvorfvr man fordrer, at
dex M Wes paa Engelsf: Man
"« " TM til at htre Preditener am
chldig Ncgn i Montana Fra
Sidnm, Montana, fkrisvcr Pa
Istor Damfckov til os bl. a.: Som
meren hat væket ualmindelig tør
hötopph dog tun Farmerne i vort
Ndbolag vel vente faadan noget
Ifm en fhalv Host, og det er jo if
Iic sac- galt med de nunmende Pri
ier. Dei meidet for dem, so W
Ema Højlandet: i Dalen under Ir
rigation er der en storartct Avl
baade af Illfalfa og anaasæd. ——
Mcn tm komm-er der en Sag-c til
dckmcs Historie Te sidste 8 Tage
var det durften regnet Oele Tiden.
Deus-Erste Tag fik vi 6153 Tonwer,
og indtäl Tat-u bar xi Faaet am
kring 10 Tummelt Vol dar dcnne
chn giort Ttor Ekadc; nko den
Var ogfaa giort trbcrmnclig Osan
chrlig for Hoflandct Ester tu. »al
mindelig time Aar er jordeu en
delig blcven blødt op, saa man kan
se næstc Aar intøde med Hand —
Og derfor skal Gud alligevcl have
Tak for Regnen.
I
J en Artikel »Sammenflutning«
i »Kors og Stigme« skrjver dette
Bladss Redaktør, Post. R. R Bester
gaard bl. A.:
»Den grundtvigste Opfattelfe af
Trosordets og Sakramenternessi Be
tydning i den kristne Menigheds Liv
og af Bisbelordets Plads er bleven
heftig bekasmpet af den forenede
Kirkeis Mel-nd, ligesom man heli
ler ikke fra den Zide bar villet ged
kende den grundtoigske Opsanelsc as
det menneskelige og der kristelige.«
Vi var tjlbøjelige til at sjge, at
det er ret og slet Usandbed, men
skal« nieies med at fige, at det er
ct meget misviiende Udtrykfor
iDen forenede Kirkes Mæfkds For
Iihold til den grundwigfke sinskuelse
ipaa de to nævnte Punkten Bj dar
Fvisfelig Zyn for baade »Tro-:sordet«ss
E-(den wpostolske Troisbekendelsel og
lEakmmemernes Betydning i den«
Lkrisme Menikxheds Liv, og oi overserJ
sheller ikke ,,det mennejkelige.« Pa-!
Hist-or Vestergaards Ord efterlgder
inærmest det Jndtryk paa Ver-ferne
at det er tun Grundtvigianerne, der
hat Øje for disse Zinsz, og vi an
dre bekoemper dem heftigt
derfor. Lad os prøve at ramme i
Centrum-met, det er vi bebst tjent
med.
Tsct mcd Forstamslfctk »Kr.
iZml."-:« Red» Past. J. E. ;’labcrg,
striver i Anslcdning af vor Art. i
Nr. 31 om T. d. Zinses Aarsmøs
des Zorhold til Zammenslutniiths
taufen ibl. a.: »Mo» jfal det, at
ZXrijften er Guds er ku forsche
i jin Almindcslighed og kkkc i jin
strenge dagmatiskie fbogsftavcligew
Betydning, faa bar jeg iskkc den
mindste Vanjteligbed vcd at siac Ja
til det. For mig cr Eifristen drt
Gudg Ord, der i fiu Held-ed givor
os en isfejbbarckig Undcrrotning am
Eworlcdesz Gud vor-onus jin anat
med Mcnueskene, og Zutmnon as,
bvad han ved Pwsfeter oq Apostlc
imk talct og mler til «1,L-.1,xts.s::i:- Fol!
baadcr nnd-It den gzmlks og den«
nngs Paar. tsc Nordam: »To» Fri
7«-,slkge .La"rc«,i.
Ton for-ertede Kirkc lccrcr :1«:s«r,
at Zckriftcu er rncftu usldc Ja Not
tcsnor for Tro, Maske og Liv.«
Det er alt vi her san tncddelo. Tor
fyncs imidlcktid m oikc såg nong
wf en WELTZGHOD til at Harima pJ i
dcnne Art. Mcn dct er Hort-aussu
dis, at man fan money at Vi duldet
paa Lin-en om .,Bogstaoinh1iratio
nen«, o;1 at vi leerer, at ,,Zskriften«
er esttc Kilde og Rettefyor for Tro,
Lccrc dg Liv.« Man kundi- og but
de vide bedrse. Tor er fikkcsrt Trang
til, at vi ins-des Person«-I fmsd wer
andre.
The Cyutkn Coltcge
Folgende er osri tjlscndt til Op
tagelseh og oi nustelcr der i Lucr
fasttclje for at det maa blch læst
og fotfmaet as dec- Eilet-U
»»Dcn nationan luthch Kom
msisfjons Ropræfcntant i Plattsburg
»Osfficer5 Traing Camp« bar just
fendt os et Stykke Oplyszsning, som
vort lurhcrskc Kirkvsolf sbør gørch
opmcrrksom wa. Vi har Nur-neue
paa 133 as vore luthersfc Mcend i
dennc Leit. Dis-sc 133 Lsficcrsssians
diidater ropmsjicnterer 49 Vøjere Las
rcansmltcr, mcn tun ZU af disfe
133 er fra lutherfte Stolen En
Camp Pastor, J· H. Harnis, siger:"
»Da var en ryftende Opdagetse.
104 ud af 133 hat foretmkket Me
lutsherfke eller Statsinstitutioner.« -
Dei er naturligvis glædeligt, at
de fleste af disie lutherfke Mænd
eftdnu kommer tiil vore Wstjenes
ster. Ved fidfte litt-berste Gusstjenes !
ste, Tom vi har Rappvrt fra, var derg
ästherfte Meend fra 33 forskelliqe
Wer Lapi-W. «
Im personlsig Erfaring i Lojrenc
og grauem Rappe-riet fra vore
Cancp Pastors er jeg overbevist em
at den Ewtn fom er blevcn nicdlagt
i Vorc lutberske Colleges, hat« han«
rot velfigncst Fragt. Dei er m al
mindeligt vcd vorc Gudstjcnesisr at
møde Ynglinger km Here as wrc
Inkherfkc Lasrcakismltcr, og du Hat
i Noglen vist fig at være de Eorste
til at opføge Camp Pastorctx og
spørge om Altergang
Vore Drenge (our boys) lagger
nu Plane-r for EollegesSæsmmen
Lad os tilfkynde hoc-F lutherfk Za
milie til at understøtte vor-I lu
tderskc Collcgc’er.
Vom jinccrcly,
J. Il. O. Stub,
Executive Secrc:.1ry.
Vi vil hjcrtcligt stotte denne Hen
stilling. —Red.
Ttsz leosof om
Kristcndommkr.
Rsrcdcrickp Wilxnslm Nietzchc zun
cn as de most benuvrkcdr bhnDt
mode-me mikc Filofoch Hvor mo
zkct Hm- tmnis FUon paavjrkct JOH
tzdsimskmwis Ilufkmslfcr og dick-as
m-? Er jfkc Evarct itreivet i Nin
d'er-;- sog Vorn-J og gamle M.1:!I-:—
Blod i de okkupeme Dele af Flam
skrig og Brigionk Er ikkc L u s : : a
niais Lfrc dencr onl, at Tusker
nc Lmr addptcrct Jcictzckws Tng
Her er Jan-:- Udtalxslfc om Krzsxgn
donnnrit
»Mot- dctte slnttcr jeg og Du
ler min Tant: Jsm sordømmcsr wi
jicndom For mig cr cht Im
storstsc as all-c tmntcligc Fort-erstel
scr. Mit-km Yr den store Parasit
thmltcgn-EI, der lksxsr som Blodndi
sum-n: mod jin amvmistc Chlodi
umwide Jdc um Hellighed Tu
get den Livet nd as sin Stuer Im
Finsrimth sit Hausb. Den anden Ver-J
den er Motivet sur at fornasgtc rusj
twcr Virteliqhed ch taldcr Kräften
dmnmon den cnc storc Forbandelsst
den cnc ftorcindvortcs Fort-vervoler
den ensc storc Hcvninstiwkt, for Zwil-!
tot intot tilfoarcndc Middel er til-l
firwkkelig giftng, aneligt, under-s
hvands til at opnaa dens Maa1.(
Jesg kalder den CKristendommenH
Mcnnesicflægteng ene udtdcljget
Zkam og Vanwre." i
Hokm staut-e met, at vi nogeü
Zindc skwlsde bitte fligt fm dct Land,
der fast-rede vor store Reformatvr,
Tr. Motten Lufle I
To The com-may. l
litsgimling my resignation as
Histoi- »l« Thu- l)au.ish Luther-an!
(’lnu-(-l1 sit Stkiploshuxsst, Nesth
whi(«h has liest-n atinounce:(l inl
this papier, l wish to make pub
lic- this following-. l
This (««u«(-il of l)t.sl"·(-tts«- of»
Somit-J (·».. X(-l)., has I-(-·pn«s-;
ji«-l that the- ishurehes in suitl
man-O- (-«««ln(-1 tlusir Hist-lic-» in«
th-- English listiguagok with this»
stmsption ofiistsrvicis for this oldä
people in the: chmscsh who do
not usnlpisstiinil Englile l
l« ppgmsil to this rchusssr l
spukte t» Jlltx Jolm lcskitiiuillkstzl
ons- ol this mssmhtsrs ot· suitl Hunn-l
cil. Mr. lccsimuiller Hefe-steil mef
tu Ali-. H. Grafts sewurd, Umir
man ot« the cotmcil z
Tnesdazy the leth of .lnl«xs, l
wmt to Mr. Gmkk and stated my·
kast- heforts him. Mk.(lrat«t· Weis-«
tscl me to go before the cost-teil
I·’1-i·da)-, Ang. 2nd, which l (licl.
Ali-. Gift-ff intmduced me do
to vhe Cmmcil and agked sum to
lay msy esse before the ges-Zion.
l spoke as follows.
Mr. President and Ineknhetssl
osf tihe Couheil of Dekensel ll
am acqusinted with the kulingl
of the Couucil that the serxsjces·
ok the churches shall he con
clucted in the Eos-lich Magaz-ge
This deoision will not work so
mudh shakdship where the pastor«
is ahle«to Orest-h in Euch-h hat
otherwiise, wheye he is not, the«
havdship will he a kreist one.
l am among the letter alm. I
have a limited know-locke sok tho
Styls-h krummer-; I Um oble to
read Buch-h and understand it
Isirly woll; I can also use it in
kommen eoavomtionz hat jn
presst-hing I osu not mutet- « . ,«
I Ins not Mu- wsheu I tue
from Devmklc to Maria-, "1885
—27 you-s old-sind sy- has-ins
-
sts impsäred then and has grad
sdnally grown worse and thut
shas made it diffieult—ik not- im
possible——for me to learn the
: eorreet pronouneietioir le
«theologieal education eoyeretl a
periotl of several years-two in
TDenmark and five in America
;l als-o lind my studies in linglish,
.but they were limited. The ques
tjon ot« preaching in English
among the Danes in Anierien
was not such a vjtal question
JJU years ago, as it has heeonte
«0k ist« The kaut is, I did not ad
«mnee far enough in iny know-l
eilge und use- ok the English
language to enahle me to take
up a pastor work in it now. 1
have not the ability and the
coursge to shoulder sthe respon
sibility of being a teaeher and
Ipreneher in the English lim
lguege. I have not-!
I know God ealletl nie-not- by
»reyelation but by eireumstanees
l—-· to preaeh the Goepel to niy
leountryinen in Ame-rieth utnl this
"worlc has been nsy lieart’s joy
inml glmlness
l lkut as this is how l am sit
uated in this inutter nllow nn
to usk the couneil of Defense
to grinst nie permission to go
on with iny work -s-«I)r·snehing to
Iny euuntrynien in niy niother
tut-guts. this l)nnisli lau-unge,
the only on» in which l kiin ublts
tu preist-h the Hex-pel.
The cleession reaelieil by thi
(«ouneii wins- this: us the Conn
eil ol« Hefe-use want-s- to innlccs
the lsliiglisli langunge the only
»ne- usetl by the ehurelnss it enii
not make any exeeption in re
gartl to Rotz l Jl. llunseih
It is possible that the (’ouncil
hatl the itnpression thnt l was
able to use the lslnglish lunguitkze
in 1)reaching.» Jlr.l«. fett-steck
staplehurst, n tnember »t· niy
ehureh, who was present at thi
lttstiritix. toltl this konnt-il he- tlid
not tliink l wus.
Wshen my petition was deniecl
J heggecl the Couneil to allow me
to eontinue iny passtoral work Eis
heretofore for one year. At the
end of that time I promisecl to
resi8n. I made my petition on
these grounde:—winter is before
us, it is not easy for me to
arrange for my work, a shome
for smy komily, and sehool for
my ehjhlren in so short a spsoe
of time
lkut also this wes tlenied by
the t«ounoil.
There was then no other way
for nu- than to give up Iny work
as a rninister here-. 0n August
8th l handetl in my resignation
to Our Soviorn Danish Tr. Luth
(«"3hureh at Stkiplehurst, of which
I have been jinstor eleven year-J
Illy eontrnet with the chureh
is, that l rnn not lerne before
three month-i after date ot· niy
reoignatiott
I um nearly 60 years ol(l. The
sleeision of the (.’ouncil leeres
me without horne nntl without
work. But God is iny help
Äugc lRtlL l ein«-- in iny regie
nation to my eongregation nt
Benuett. Nebr. l hun- not bei-n
before the Conneil of Dekense
of hanc-isten- Oounty, where it
is located. But it hoch come to
any kn(m·leclge, that the Counojl
ok Leut-aster- Co. hod deeided
upon the use ot the Englioh in
the ohnrohes the same as the
Couneil ok Seward Sonn-ty.
Ivsr Marias Hausen,
Denjsh Luth. Minister,
stoplehurst, Nehr.
Post-Mist- Aug. 9th. l sent
the following message to the
choirmon ok the Conneil ok De
kense, sewavd Co
Mr. II. Grafs,
set-rasch Nebr
Deer sit
up. h. visit-text exakte-must
Nein-» who wes present Jst the
Instin- ot the couneilot Daten-e
MAY Ans. 2nd, intoni- me.
that l wo- reported w have M
this expressiom «-It takes more
the- ·tho« Comil ot »Dekon to
stop me from pyeeehias in the
M« listing-« , - .
, kniest -l M not hou- the
Wt et the tin-. But I
M wwa M t- sv best
Mk- ,
E
knowledge I tun-e netter been
. s A «
Ltttlfy at nstng Qnolt an expres
"siutt
l
« s I. M. Hausen.
l
M tut-t- tia
Jttkittttemntsttouttt
: Efttst sctt lang og tmstttsttdts Illtsj
»so ttttstt Takt-et ug Ist Mtl ttttsd Vogn
Hatt tti m :’tsttsttftttttd tstt Xttrtty tstt
tsttw ttg tstt Mjsxiituttttsrlsttltzt tm iltts
·li.ttmt dortm ttttztlc Dust-, du slcsts
«t)tsluplttmgtsdts, ttttstt ogsatt »Halt-, det
,lmsldtc sont tstt Zttettmttd i Tom-tr
«eller en Kirke uden Liv.
s Fra et :3 Ulcumtcdtsrii Lttlmld tntu
Hdtstttus Plttdiy Ttstt fort-tust litt-fei
.Judittttctttti—:-ston i Vlttttsritm ital
»so-s Prottc at gittc ttoglc spnsdtc Jud
stritt ou Minder.
j Drrttl reiste Past. N. L. Nielsou
sttq Httstru for godt 23 Ant- sidtstt
Itttcd dettc tttsisttttisttsfc :’lsstt-d«:-ord:
»Du ttttm ltollerts lade lupft-, at rtsj
Ists bot-not for du tttl jttc tttttdc
Hutte tut-got blnttdt dum«. Nu, du
iflostts at dtstt thtztis Lralmntcr ttt
Pakt : flisxthtt ROH. ittljllkl Jst-M
sitt-te Itzt ltbttttiL sottt tsi tut stol s
iPnfL Niuljtstt og Ottstm ttt ttttdtst
)ttted itttkam ttutttltg dct lett t- tt du
»Und-I L rdz ttttsd dtIttts sttttdc do
saure ;tng:t, og ttud dcttts satt du Heu
.t«ftvt· -:t Juden ttt Jttdtmttsrttc tttmtt
dnst ttg ist-must
Btsgttttdtslfuzt Dur t dtst sum-L ltlj
uttttst um« matt-, Ftslttst stud tvittltstt
du, og ttmtt tttsttttc tttaaskc ltct·l)jcttt
tttc: satt der ltlitul ttogct nd of det?
Tor var jttgett hättst-, ittaett Zkolts
ug itmtstt, sont jagte eftor det. Folt
vat« ma, tttldcx LIctstttttsjttslttt ttg
todt-O sur ltdct. Trit, ZlagsztttttaL
ou des flcstc tttth lmttdc tut-rot i
Ttttttltttstst for on cller attdctt For
ltt«ttdclst-.
Nu tsr der tstt ttcllttssitgt sttrtts og
Stole ttg tttattgcn en tout der og
sit dest, Ein-lett sagte. zolt et- ttilde
not tsttdttu, tutstt gaa udtsttfor Mcsj
»Um-den« og du tttl se Forstcllcu.l
Fttlt staat hellt-r ittc tvivlcttdc lasttsl
gen-, sclv disse, sont kommt-r sjaslsl
dont til stim, soa jcg komme for
at tale ottt Zjælcns Zrclsc, og saa
kr drt saaltsch, tttattgts as de udcttsor
staaettdc tott vætc bitte og fulde
as Hab tttod stirken og Muse-ts
men saa ttaar dc stal til at d-. trods
alt, saa sonder de alligevel Bud es
ter «old Mr· Niclscu«, sotn de sont-H
tttctider talder hom
TMisstonen har Foltcts Til
lid, det ses blattdt attdet beruf, at
ttaar de scttdcr deres Born til Mis
siottszstoloth saa tat-d de, at de er i
god Wovon-. En Tag tottt ett Judi
attcr og bad Mkö. Niclictt ottt at
togc ltatts Born for en fort Tib,
da hatt stuldc ud at reist-, hatt-H Hu
strtt var ttetultg død. Dct vildc al
drjg hanc passe-rot for 20 Aar si
dctt, oa tttrrede tttan Mistillid. (
sog vlcv fettdt ttusd 2 Otttlcr;
de soar for Reiten Mettighcdtstts
Ztøtttm Ttstt ettc hcd Onkel Vol-,
den attdett Onkel Davids-, tttctt det«
sottt gjordc dissc 2 Otttler tmde
tttttgszfttldc, var de tuttdc og vtldc.
talc personligt ttted Motutestcr ottt
den-H cholsz Frclsc. Der var ogsaa
Z, sottt hat-de travlt tttcd at talr
daatsltgt otn Prwstett og Miösioncttt
. i det ·l)clc, uagtct de 1)øtte ttl Meil.
ntgl)edcn. Det var ttu den-S Mis
siott. Dct ledtc mig til at tættlc
paa Spurgcotts Ord, »Wer-U cou
gregatiott has its deutl«, but there,
J saw two.
Det, sont satte de dyltestc Spur i
min Erindrittg, var, at Menigycdss
tttedlemmernc, sont et hele ittc var
for state til at bede om Grind-elfe
naar de havde gjort noget galt ntod
hin-Juden eller rettere, de var state
not til at gsre det. Det var itte
alene i stoke Ting ttten oqsaa i det
smaa. Saat-an var Menighcdett, os
saadan var dens Lederg.
Jeg sandt, at Menigheden var en
behende Menighed. Der tuttde for
tælles slere Etsempler oqsaa ska
Overdagsliveh men jeq stal fpctæls
le tun eet sra en Sammentomst i
Hirten. Da Gudstsenesten var for
bi, sagde Past.Melsen: «Lad es bsje
pore Knæ og bede om Req .« Isr
ken var stor, og det satt til, at
Disten soc en stor Del vtldes mis
tyttes Vi bsizede note Hm- og bat
lmn Resu. Da vi reiste os, var man
ng om . site alle, sowisscde out
Umn, oq Rennen com l den tilgen
Jde Ugo. Du man »Oui« det, hvad
tm pil. men« ieq kalter det Bin« oq
stnhtrellr.
: Menigheden var en arbejdende
’Menighed, det saas i alle deres
EForetagonden Man saa en vclorgas
,niserct og talrig Zøndagsskole, et
Imperligt Sangkor og en nmnstcrs
-va-rdig Kvindeforeniug, sont ledtes
Las Mrsik Niclscm ja man scm en
tzloh sum ikkc var bange for, at
zum-, nvad dc kundcr
« Endvidere — Mensghcdcu var
m snugcndc og glad Mcniglycd Dct
faaszi og lcndtes bedst vcd at være
«sammen mcd dem til Hverdag. Zor
«gcrnc over lidt cllcr ingenting var
.seudt dort; Evaugclict og del-I fro
dcfuldc Zunge tmvde taget Pladscn.
I , Naak Vasunen lydor der hjemmes
Hm og Bogen skal opladcs, da kcm
tdet aldrig fcjlc, udcn at der vil
Ililivc mangc ogsan dcrnedcfra, fom
vil prise Herren for dem, fom var
med til at yde til dennc Mission,
ifor dem, som drog denkest-, sag for
jBlodet, der udslettede Syndcu
! H. C. Østcsrgaard.
lltntdumgtnode
l Dank Vol«ty, MPIEL
N. Tut ittstiZ llnxtunk .".111nd
tmldt TI: Ihrs-Juno i T.i::· x illem
:llt’unt,, U ll Nil-. lile .-."0dct
Junius-es Frkthg FJUisTIt med
lT.-.1-I:1.-;: w Zins Jemst -, jotn
.:" Ästlsxttszxtci Faman .-.is·tor
.lI.’«.1,1:-.i—.ss·«;r, unt indbndt tii .t: »wer
.--;2«r-.- llkvosi og ormasjt gsittsgge
Jason-Hi J.«c.«nt,1:wdct· ist Als-Ku- For
ndsn des einstinasinitu tun-.- Editor
L« Ill. Jlndurjcih ;llt’:-:—5is:i:i.1-s- Hat-I
"lT.-tl-t«scii m ttndct«t.«,incdc tkl Ztcdc
Tattit tisgls tin-eilends im TJJOUiIlc
Macht, xtrnnmtts cg F’l.1t«:;s:1. N.
Tal. m ljgtsian Im Brotsoit I-; Eid
iicn, LUFoth
Tot um« ct fast-dolus ittmx .:,t Esel
iixineliciitigt Blum-. thle Etuo sum
dmniss :Ic(vr-.mst·isliks, Kinn-I msrttcPrcci
disk-net- ng Furcdtutq lilxsr um
itts just iktt tnjdt Sud i fass-: iaa
Eit· Vi doti un Følclic ai, sit : kam
Japan LIkiisiiomJn tun-tots- .i-,1 vi
iit nicko Lttit til diiadc at artwjdc og
ofns ior dennc ganle lictndclige
Goming sont one-:- dctovrss mode
as vors udjcndtc Missiilnmsrcr og af
indiødte Arm-idem Vi Wobei-, at om
end inttlig Bannen og Illegeistringen
sittldc aftagc en Tel, lwad Faa ofte
spr er stet, at isn virkclig o, fragt-,
dringende Interesse titaa bcoares for
Missiotttstt baade nde og' hicittitm
Oørdag lwldtcs erretttittgsttls
do. Eiter at Pastor Magnucslctt hav
de oplcrst sitt Jttdsbcristttitiq, iotn
bande var opltticnde og opttiuntreni
de, isonstoges der Valg as Entbedss
tttwnd nnsd folgende Resultat: For
niattd Bat-tot Magnusfctt, Nil-stier
nmnd Pastor E. N. Finder-Ich beg
qts -Nc-titsalg, Rassen-r Waltcr.5mnrp,
tin-nnan Il. Tal» oq andern-Sue
de sont Fett-. Tisreiter time-I fol
gende silcslutttithcr tncd chkEtin til
EFcirciiiitgcnsd Midlcn — — Egin Ton
til Pastor slattmnattm VII-most Itil
Ettittsiinndets Magst-roh sont Hille
til Jnitdotntd Reise 875110 Til
nrtsdstsinissionszslaiisrn i N. Dak.
Web-J Sismunl En Otdäita::u:t-:-gas
ins til Paswr Katnattanta 82300 sog
«.15·00 til trætiqende Etudctttstpaa
Trin. Zent. iotndsat at nassen in
deltoldcr stta Inn-got iør Jul, i mod
sat Tiiliasldo iaa nicht sont der cr.
II Hottitold til oucsnncrvntc Haue
til Kanmyamm man dcr til-spieg- en
Oplnisnittg. Man var itte klar over-«
om drt fault-ch- at Paaskønne Post.
Kantanantas Arbede items-It de att
drc indiødtcs Atluside derourc, mu
lig runde ioraarsagc en Miökorftaas
elfe, og man beiluttedc derior at
fcnde Pcngcnc til Pastot Meler
m overlade til ham at dstnme l
dennc Sag — og san enten over
btinge Pcngene sont paatcrntt el
lcr ogsaa paa andcn Maadc sure
»Hm-g af dem l Forbindech med
Missionett i Hin «
Tot paalagdes alle, men i Zier
dcleshed Delegaterne, at got-c ei
ihærdigt Arbejde for at ndbrede De
Unges Blut-.
Jndbydelse fra Umdombfotelniw
gen t Stdney, til its-sie Aarömtde
mal-beses.
J Forblndellc iucd Gatten til Pa«
ftor Ist-nimmst iendcs en Hilfer
med Ordens: 2 Ort-n- 14, ll. »
Sind-w Msdy baade Fosmiddcg
Estermiddag og Kisten samt am Of
termiddagen i Byen Eulsbcrstspm
Vcd atte- at qennetttlæse Formns -«
dens Jndberetntng Situer « leg en
Bälaaeue over, at der endtm findet X
Meniqheder t vor Kreis-, Ism- der
s
l