Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 28, 1918, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l
N
Silvlnyllup ou
Missisnsmsde.
i Einen-s Menigbed Racine, Wis.
Pastor E. H. Jensen og· Hustrn
sejrede deres Sslsvbrtjllsnp Torsda
gen den 15. August og var entstan
set as en sswr Venneskare baade i
Hiennnet og i Kirkem ligesotm de
ogsan Modtiog mange Breve og Be
legratnnser, Blomster og værdisulde
Gnner band-e i Form as Zølv og
Knysml Sølobrnidgotnmensz Haar
er sont ljdt forsølveh nien ellers
er lmn cndnu rank, stærk og aandes
srisk, wedean Zølobrnden er svas
gere as Hekbred, nten kan sige
med Jleostelem »Aus vi vide, at
der-sum Dort jordiske Gus, denne
Hinte, :sedbkydes, lsaoe vi en Bygs
ning as-Gn-d, et Ost-J, sont itte er
gjort med Haku-den eoigt i Himles
ne.« Läge-sont Tonen i den serste
Sstrose j Maine-Esl Lonsang nur en
mild sog stille sHøjtidelighed over
sin, snnledeiz oar der en Wunder
lig stille, mild og rolig Hestidei
ligslsed eoer alt oed Fesmnaaltidet
i Zkolestnen og ikke Inindst ned »Diss
tsdsbordeh :cndoerbordet, i Gnds
Hnsz Im Astenen, det var for mig,
sont oxn seg bedst knnde ndtrnskke
Solobrndeparrets Glæde med diöse
Ord as Jesn Moder: ,,Min Zsjæl
oplsøser Herren, og Inin Iland sry
der sjg i Gud min Frelser.«
Mariesjs Lovsang aander en dyb og
itsderlsg Esaslgro —- so større Lyk
ken er, desto met-e still-e er den. —
Det er sman i et Ægteskabsliv,
hvor Monden udvikler sin Aandet
lighed til Sjsrlelig·l)ed, og hvor
winden ndoikler sin «cheleligl)ed
til Aandelighed Det er velssgneli
sesrigL Lsoor Mandens Mrnnddydx
Modet gaar Side« otn Zide med
Winden-is Nrunddydt Sagtmodighe
den eller det sagte Mod, sder gør
hende skifket til at oasre Mondens
Medtsjk1-lo, en stille Energi, der klat
der sjg i Ynde og Anstand sog ikke
blot räser sig i at tunne tnale, at
kunne give heu, men ogsaa i at kun
ne slserske ved Jndtryki og Birmin
ger, der oaade er scengslende, for
mildende og beroligende. Ægtesolk
dør ver-re sont de to Hasnder, den
hsjere og den venstre, den stærke
og den sonne. Venqe liegst-H i hins
andern begge folder sig til Bon;
begge Eil-»der et i det Eselligste og
dyrel1.1resie." Det er en stor Ger
ning, nmsr Westenle lonnner hin
anden ins-de og enesz med hinaisdem
Ins-den- dog Isoer Port nun fix-ge
at heran sjn Zelostasndixlhed og
Værdiglsed
«3«-,si:z·-sssn-r over Tagen I)oile1·,
Zeus xg ttsoe Sonn-e sntiler
Med d; nmnge Mindersi Isllnd
Ter oar bande Zmil og Lauter
Tser Der fryder, det, der sum-er,
Eis-den Bryllupsllokken lod.
Zinsen Lioet tät so dnlge1·,
Hvor det stille, dybt sig dølger,
Fæster Nod i Hiertemuld;
Verden altsd Etat-merk kramen
Regner straften ej, der lsæver
Kasrlkgsedend asdle Guld.
Dem kzsuld i Hsem og Kirfe
Lust-e nenne-m oder-J Birke,
tslavnnldt Z det este nd;
Dersor nn saa stok en Zkare
Ønsle17, J nied Oan man sare
Til det sidste Reisebud.« (A.Dan)
Ved Zølvdrndeparrets Bord sad
Bernenes som Ægtefolk selv man
hente sra Skabelsens slsrønd Zeg
mindes Mslop Martensens skønne
Ord: ,,Børnene er Ægtestabetssyns
lige Fragt, den levende Bekræstels
se, det levende Pant paa Kærllgs
bedens Forbindelse, som anskues i
Beweise en Genspesling, en For
dolbling as Ægtesællernes eget Lib
i det nye Liv, der opvokser un
der dereis Øjne.« Dokthea er Mu
siklærerindH hun er uddqnnet ved
Conservatoriet i Milwaukee, spillek
yndigt og ,,i Foredrag.« Dorthea
« bewder Gut-Z Gove. Dagmar be
wder Morgenrsdefshun er scerdlg
ved Universltet næste Aal-. Rnth »be
Ende-: Barmhjektiqlsed3 hun bliver
særdiq i Hsjskolem sog det sidstr
Blad i Fremder-eh Johannes, der
den-den Herren et mal-im barm
shsertkO han gaar ogsaa l Stole
men er tun U Aar sammel. Jan
harte en Getrost-ell- os meet den
skulde have AUT- «Jeq vll være
Mosis M tun M leuc M for
MU
Naar jeq Wer pqa den sho
derliqe Stimm, denen hat mp
Hist Sols-W i sin Wh
pedestwetsgsharvundeti
X
— G
denne ·3tilling, og naar jeg føjer
lsertil Entnns Menigheds Hengser
«L)ed, nvorpan J nyslig bar nIodta
get et siønt Revis, eders Fliegt
ningers Øtnlled, eders Venners Rel
villie, enhver Haandsrcekning, en
lwer Tienestdbevisning, J bar mod
tnget i sde løbende Adel-, og jeg
konnner i Hu, at al tnennefkelig
Kærlikjlyed bar sin Nod i den gnds
dommelig Kasrlighed saa knn jeg
godt imstan, kasre Etnliedssbwden
at dn ikle knn blive icerdia med
at tnlke liaade lSind ug Menneiker
nq Inaa istennne Patriarkens Ord:
»Gene« vi ere rinaete end alle de
elliifknndslteder sog sal den Troiastbed,
dlt liar lbevist intod Ds.«3(1a nee
re da »du fremde-les Prasft i Herrens
Tempel on din Onstrn Prwstinde i
Könsslivets Teile-pel, der ilmer oa Man
den lmr sit Ein-bede, og hvor ikke
Frnatens men Pietetens og Kæri
ligljedens Aand er den randende,
nnar Hiennnet iom her nanr sit
iIndien-e Fortnaal
Und-:- Rande on Fred i Troen paa
Hden Heere Jesus Mist-usi- gnldne for
«eder de næste sent da ttyne Ilarl
iellliver Solvet en Gang Guld, iaar
J atter Stnen fnld.
Kastlia Hiler og Tat til alle
for -(sia(stfri"l)od. s(siæft,iril)ed er Hieni
nketsts Pr1)d. —(Ln Deltager
Ogsna Missionsmøderne var sløns
ne og velfignede Moden FuldtHus
ved Høijnneösen Enkelte sonstes at
være grebne aif Aanden og Qrdet.
Men «da jea vist allerede sbar op
taget for tneget Plnds i Vlndet,
tonnnek jeg viftnot til at standse
for denne Gang. —E. D.
Lake Genera og Y. M. C. A.
Maaske det «vil interessere nogle
i Den forenede danste Kirle at sha
re lidt Inn Lake Geneva og Y. M.
»C. A. Lake Geneva er Navnet paa
en deiliq Zø i det sydlige Wiscon
sin, hvor Y. M. C. A· holder en
Sommerskole for dens Arbejde
og slwor der slwldes .,eon,ierences «
as forstellige Zlags. Lake Geneoa
»smntner-cnIn-p« og Stole begnndtes
ii Aaret 1884 Ined ca. 12 Deltagere;
i Zaun-nier, i den Tid jeg optwldt
mig der, fra den 26 Juni til den4
21. Juli, lnwde den ITW TeltaH
gere. d i
En Lllkissjonær im Kixn lnldteH
Lake Geneoa »Bei-dem Midpnntt«J
—--— og med Rette, thi dens Jndflydels
se er verdensvid: der Alar mange
nnge Mænd og stind r faaet Inn
ijr Berdenzss irygtelige Neid og san-J
let Trang til at afhjælpe den ogI
per gaaet nd til de trwngende ban
tde i Amerika on i Hedningelande
L Lake Nenn-Un Zdnnnerskole dar
l
(
l
»
i
Jlfdelingeiz nexnlia »Um Wort-»
elnwL Railroad Wort Schnel, Jnsl
ldusckial Schon Was Wskk EchooIJ
log- Conntn and Cunntrn Wort
IZellenl« Leder-ne er nieset dthi.ie
sog viser ntegen Interesse sm- den
entelte Elen. ’
Eiter at jeg lmnde oipinildt ntig
l llger ned Lake filenenn da inlds
endt ,,tl)e War Wort Cunrie,« fik
feig Ilnscettelfe sopn »N e l i g i o n s
W o rk See reta rn« ned «(Hreat
Lake-I Nannl Training Ztntiom
Nreat Lake-s.« Oq ieg konc net-til
den 5te Ana. J den korte TO, leg
,«l)ar vnsret ber, kmr jea inaet et
igodt Jndtrnt af FU. M is :)l.’s
Arhejde blandt Zsesnnend Der« er
Ieller ftnlde Vasre en fl) M. C A.
tianing i hvert Regiment, on der
er ira 4 til 7 ,,Secretaries« i
Ihver Auguan Dis-se Masnd er i
Reglen alvorlige Krtjtne, ug de
tjener nie-d Glcede on Tro. Y. M. C.
A. hat et trefoldigt Pisgsgmn det
tager Sigte paa det legenan det
intellektuelle og det aandelige.
J (85aar,« den 18. A-ng., var idet
ltge et Aar,-iiden P. M. C. A. be
nyndte Bibel Klasfer der paa Sta
ttonen Pl holder Bibel-Kloster
hver SIndag Formiddag Kl. 9:l5·
J Gaar «l)avde oi i ncit Negincent
—- det 4de —« 1362 Mcend i vore
Klasfetz hvilket er et godt Resultat
RomerlkeiKatdoliker og Jøder lum
mer jo ilke.
Sandag og Tarsdag Aftener hol
sder vi kristelslge Aftenmøden J Af
tes efter vort Asftentmsde inviterede
vt til Atmen-da oq s unge Mænd
indiandt fig. De sbijede Knæ og
bad alle, klare, tnderlige og man
dtge IBIUUen M hat »Prayeri
group-« over sindas oq tot-due
Aften Y. M. T. A. tilbyder lan
leded mcnge Anlodninger til at ft
re Man-d til den Gerte Jesus Kri
stud.
Ost-it enkelte lutherske »Jens
-
·
)
»
-
.
l— —
tarie-3« lher paa Ztatiouetn Tot er
min Mening, at deck er et stort Tab
for den lttlesrske sijrke, at den for
sønmw -:’lnlcdn«inchn til m kum- et
Arbeide for not-c Soldatur Jg Zøi
Inn-nd i U EUL E· Il.
Hensigton mod Disssse Liuicr or
sføvft m fortwllc lidt out Y. M. C.
Jle Arbede ng dernasst, at mine
Venmsr i Den forenede ödirke kan
Dido uoget ow, lwor jog cr, og
timad jcg bestiller.
Mod en venlig Hilfcn
Atlef J. Hausen.
ffllnder 1nin Reise til Ilarsniødet
i sieinnanh R. Tat» var der en
«:tIiand, sont sspnxatiy noorfor man
saa sijældent saa noget fra Salt
Lake City i Danfkerenszs Spalten
Ja,,l,morjor ikteY Jeg fagde, at
jeg «l)verken var Profet eller Poet
eller Journalist, faa det faldt mig
noget tungt at skrive. Men dersom
Tanfkerensrs Massere nil baoe Taals
ntodiahed not« til at lasse ,,1mget
21anske alncindeliat,« faa nsil jeg
foriøae at fkrive li-dt.
Zalt Lake City er Utahs Ho
Hiedstad hoilket man blisver saa le
svensde niindet ont, naar Inan fer
den imponerensde Statsbygning knejs
se deroupe paa Fodbjergene i den
Nord østlige Del af Bin-n. Statsi
«in)gningen er nærmeft en Kopf af
Ztatsbygningen i Wafhington Den
1har kostet ca. to on en Kvart Mil
lion Dollars.Guvernørens Audienss
-oærel«se, fkasl vasre et af de finefte i
Landet Bimningen er forfærdiget
for en ftor Del indoendig nted Utah
nmrncor. J den lovqioende Forsams
ling i lltab jin-des der tre Kvinden
hsviltet tyder paa, at Kvinden har
mere Net, end hun havde hetude
«for ea. 50 Aar siden
Vi bar ogjaa en Soldaterlejr ber,
nenilig Fort Donglas, hivilken ligs
aer ins-it i Bakterne lige Øft for
Bin-n Ziden steigen ndbkøsd, har
ei haft det 433d, 42d on det 2()d. Reg.
Bisse ei- nn flyttet andre Zteder hen
og oil forniodentlig senere blive
sendt til Frankria Nsn inar oi det
7()d. Engineersz Col-ed her og til
läge nogle Batailloner, sont bewog
ter Fanaelejren Vi hat neinlig en
Fangelejr »in-r. Der skal Unsre ca.
5 --l;()0 Fanger -i den. De flesie af
disje er tyske Znsioner eller J. W.
WH. »Nationa! Lutheran Commiss
-sion for Zoldiero and Zailorsz Wel
san-« naode for en Tid en lntberst
»in-sit dein-only nien lHn blin- fis
net-J besinne-L Jg niI er der ingen.
klieaerinnen bar beslnttut at brnau
en Tel aj Jurist hei- iil Hostintal
for faarede Soldaten Da nil der
so ogsaa bline en Tel lntkixssrst Pol
sdnter der. Fonliaabenilia ojl der im
olioe ans-at en litt-Sieer Reimen-It En«
oele Fortet Vor lille LIlenianed 1
Ealt Lake Citn mnsrter oqi.n Im
gen, Nod xlIiandjkals anaaar, der
ok« nenilia sno as not-e nnae Elllasnd
i Frankrig eller i Lejrene neigen-e
Foruden disse, vore egne, »saa bar
der non-et m. ZU nnae Mit-nd i de
sorftelliao flic--i·131ne-1te1« Eier i det smste
Aar-J Tid, soin er tonnnen til nor
For-san!ling, san der er adftilljae af
disse, fon nj tom til at betrogne
sont vore egne Sidste Uge kom Mr.
Carl Jngoard Larfen fra Conncil
Musik« vertil. Linn tiører til 7«.
Enaineem Aaae Verk, en a.f not-e
nnae Meend her, er fnlt indaaaet i
»Ehe Meellanieis Trainjna Detmsslis
sneent« naa ,,llnioersity of lltai1,«
inmi- han vil blive et Par Manne
dergs Tib, oa noorssra ban saa inl
sblioe forflottet til en eller anoen
Lejr der i Landet eller oqfaa di
rekte til Frantrig.
Salt Lake City liaaer nalmindes
liat fmnk inde nnellem Bieraene
ca. i1200 Fiod over Vandfladen Der
er flere smnkke Bjemkløfter i Nekr
heden af Vyem og en Zur up i en
af dem er noaet af det most interes
sante for en, som ellers er oant til
Sletterne J Bnen hats vi adskilliae
Varianle sasrlOg en, Libeety Part,
er nieget sinnt· Byen med dens bre
de Gader og mange Troeer er en
af de finnkkefte der findes i Landet
Befolkningen i Salt Lake City ee
Jmeget blandet Der findes origina
«sle Amevitanere (·de rode), ,,Yan«dees,«
Engelsbncend, Frankere, Nordntwnd,
Speis-stets Donners Rassen-, Ita
lienere, Misere, iøstrigevh Kinefei
re, Japaneiere og alle andre,« «f·om
toenkes tan. Men det ital da sigeö
til vor Jedegnverntts Pris, at en
hver hat hidtil hast va til at
Satt Lake City, ukay.
l
bede og syngc og prædike, sank-le
End til ,,)Liberti) Bands-", ,,Red
Crass« esti. litt-er paa sit eget Maul.
Men Beioltninqen tmr saa oasaa
udvift niesen Villiqded Den Dan
ife-:1Ic’eniglwd kaute genneininitlig en
»Am-km Band« for lmert Nunme
ret Medlent, den gav käm-TM tisl
,,.L«nt·iiemn Commission for Eoldiers
and Zailorszs Welfai«e«, ou onitrent
Hilan til det »Ein-de sisor5·«
sIlngaaensde det dairsk lntlierske
Fiirkearbejde i Salt Lake City, da
bar det isceret en Tcl hindret det
sisdste Aar-« paa- Grund af Keinem
dog tcm det sigesz at det siiar naa
et ssin iieune Gang· Der bar vieret
en Del af out-c Medlenuner, sum er
reist øst paa Grund aif lebeidssors
-1)old. men saa er der ogsaa kommen
andre til. Hnor sui sasrlig inærker
Krisen ei· ielofølgelig iDOlandt Ung
dommen. Men saa lsaaber vi, at der
vil bliue en Opssvinsgcstid efter Kri
gen. Fremden den alniinidelige Ve
.foltninq Tier i Bycsih saa bar Kir
ken det sidsle Aar-I Tid vceret et
Tsilflngtsxsited for ier san san Zol
dater.
Nu sur Tiden er der itke mange
danske Sol-bitter deren-tun nIen es
terhaanden sosm Fortet Ebliver re
organiseret til »Enginseer5 Trenn
ing Coan« og »Hos«pital sfor Woand
ed on Vattlefieilid«, san vil der vel
ogsaa bline en Dsel lntherske. Vii
shaaber san ugsaa, atsden danske Kir
te vil biive et Hjsenc for saadanue.
Der findes- niange danste i Salt
Lake City km Nord inaa i Ogden og
Brig-hanc City og Lugan. Ligeledegs
ssinsdets »der syd paa Tiisinder as
HDsanske Der er stor Tmttg for Kri
’«sti Evangelium beruhe. Men det er
saa fort, to Priester kan naa, den
ene i Utah og den anden i Jdaho.
Vi haabekz at det danste Kirkefolk
rundt oin i Sainfnndet vil bede
og stride for ois beende. Vi træns
gser saa nieget til det.
Med kwisliq Hilsen til Tanskerend
Læsere.
J. C. Carlsen,
Præst i Iltahmissionen.
61—E. Et. Salt »Lan- Citig, Utah.
Miert ---Jeg Uil bede Præster osg an
dre um at sende mig Tiavne paa
Dunste :I.Ikiend, sont nn er paa For
tet Zier eller fenere bliver iendt her
til. Jeg uil san get-e for dem, Ewad
jeg kan, sna icenge der ikts no
gen Intäserst Feltpriest tier.
Iz. E. Carisen.
klflSACIIlNG ClllLDRIGN TO
PLAY ’l’lll«l GAMU
By Ali-s. Max West.
During the sunnner inonths
while Amoriean soldiers in
the from-ihm trenehes have
been dunonstrnting thut they
Isosstsss the :thilit)« «to
phy« the gitiiie," the
(-’h«il(h«isn’.» lkunsuu »t« the
li. H. i)(:piu«t1n(«nt Ul« Lit
h0r, it(stin;.k with the lVommNs
Ponnnittists ot· the Uonneil of
Nationul l)(-t«(.«nse, hats been
eondueting u ltisereittion
Drive, in un atteinpt to bring
home the inmortiuiee of plin
in todte-Juk- those qualities os
com-agi- nml isesoureelulness
that make Mk only good gold
iers hut good eitizeus. The
Duke of Wellington said the
Battle of Witterloo was won
on the erieket kields of» Bton.
011 the playgrounds of Ameri
ea, the boys and girls must
receive the training that is to
fit them to do theils part in
keeping the world safe tor
democracy when the war is
over.
Many partents do not re
lize the training and diseip—
line to be obtained by e ehild
from neighhorhood gemes;
such games increase physical
adeptness, train the eye, and
develop. in a ehild the ahility
to respond instantly to the
dikeetion of the leader. They
kostet in him the hahit of sub
ordinating himself to the need
of the group with which he is
.allied. They teaoh hjm the
weine of «team-work.« He
llearns, in brief, «to play the
igsme,«—a lesson that will
always be valuable to him.
« Fethers end mothers should
aeoept as one ok the respon
sihilities ok parenthood the
leading and enoouraging of
Este-up geme- kor ohildren. No
1
Ineighhorhood can be called
an ideal place for young peo
ple to gron up in until the
Hieople who live there accept
tthe knet that they are under
la moral obligation to provide
a place, a time, and a leader
for games and sport. One of
the sorry sights of any eity
or village is that of a erowd
of young people-oftentimes
very young indeed—wander
ing about seeking amusement
where no amusement has been
provided for them. Espeeial
ly in war time, when the air
is full of disturbing influen—
ees, the provision ok reereas
tion, abundant and free, is
neeessary in every eommun
itz-. The neglect to provide
such reereation has been
named as one of the eauses
of the increase in juvenile
cleliqnency in European
scountries since the war. Pur
Fiishing attraetive, wholesome
play is the best of all means
iof keeping ohildren out ok
)mishief.
I One of the very best and
Jmost wholesome forms ok re
’creation lies in the playing
of the old familiar games,
which eall for no expensive
equipment, and are within’
the reach of every oommun
ity. suggestions for playing
them will be found in the
1)00klet, « « Twelve Good
Games" which will be fur
nished free upon request by·
the Playground and Recke
ation Association ot· America,
1 Madison Avenue, New York
City.
J »Wi1d Land» god Lerjovd let at kydde, tildels
Mbsevodkset med Buske, ved stat Vej, Postruto,
Telekon SIXz Mil til ljvlig By. 835 Accren Vilkaar der passer Ki
beton. 160 Ackes gosd Lerjokd der vil produce-re klimatiseret Kom·
sorter indbekattet Græs og Kløver det bedste i Landet alt ind
has-net og «01-oss kenoed«, 20 pløjet 25 Eng, Besten Gasæsganga
Godt Beboelseshus 24x26 Sidelænsge 14x14, stald 60160 og klevs
andre Bygninger, 12 Mil til Milaca, ved god Ve«j. 83,000 til s4,
090 koutant Reste-n paa lette Vilkaar. Hvis interesseret skriv ek-·
tek nærmere Oplysningek til Allen sz Hornes-m W, Wu.
IWM colljfsk
BLAIR, NEBRASKA.
skoleaaret 1918—1919 begynder
1. Oktober.
Folgende Kursuser:
Akadomisk To Aars College
Normal Forretnjngskursus
Pr0-Scmi11arium for vordende
Præster
Musik.
Sker oft-er Katalog.
L. .-1. I-«4UR-5’BN.
ROSENK RANSEN
aj IVwa L. Bamlazj.
Paa Dansktvcd Past. N. P. Madsen. Bn ny Uti
gave ak deune fortrinligo Bog Or nu udkommun her. Den
er paa 356 sider, in(1b. i Smulct og solidt IIelshirtings—
hind med Titel i Guld paa Ryg og For-Side.
Bn Anmelder i Danmark udtaler sig som kølgen
»Bose»lcm»scøc er egentlig on vislundorlig Bog —
viclunderlig skmL 1(’orfattercsn behandler ot enestaaende
Problem, og det or behandlet med Mesterhaand. Det er
i Sandhed en ngter, der bar skrevot drinne Bog; dot vi
sok den Poesi, der aander nd km dens Blade, og det vi
ser de dybo o» mestorligo skildringer ak alle do sjæls
tilstagple og 110rv1k1mg(-r, som det mxmkoligo ane
kremkaldor og ifølge sin Natur man fremknlde hos de
to Hove(1p0rsouek. Det er en værdikuld Bog. skrevet i
en ren og Indel Aand og saa interessant, at den sikkert
vil holde Lmseren i Aan(1c-, lige til han nam- don sidste
Linie."
Pris: s1.00 portokrit.
Damäsh Lu«-. Publ-. IIo-«s(:,
Bzmssy Nebr
-s——«»- --«--x -«- s-« W.s----- -·» — — »s-«.....-»- -.«-. -. . .-·s--.s. « ..-. -
Two Famons War Bocks.
TRANSLAT cD PROM THE DANISIL
»arm« and liallkslmjolc-. By Prof. .I. P. Bang of the
Universit)v of Ooponhugetr. lcxtmcts from German
War soman and Comment. Priee nearly bound in
eloth SI.00 Net.
Fort-ed to PLZJM (I)en tavse Dansker) By Brich Brich
sen. A tale of a Sehleswig Dane in the German Army.
Cloth bound 8125 Net·
Both of these Books have haci tremendous sale in the
original langungo, and they are exeellent and timely
reading in the English version.
sent postpeid to any Address upon receipt of Priee.
DANISH LlTTE.—PUBl-. HOU8B,
Bleir, Nebr.