Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 28, 1918, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    " s
W
Petetfåndet Bcev
Jspet der bestaar i
I
ksdiaix 2,· 20——22. Thi sdcrsom dc,;
cfter at have undflyet Verdan BesT
fnttttelser vsed Erkendelsen af Vor!
Herre og Frelfer Jesus Kristus igen
lade sig indvikle duri og overvindesJ
da er dist fidstc Dlcht man mcd dem
end Der for-ste. Blii Obern-e havdc der
Værcsr dem ikkc at have erkendt Ret
Fikrdigiiedens Vej end efter at have
erkeudt den at vende sig dort fra
del hellige Bud, som var blevet dem
oucrgivet. Tet er gaaet dem eftcr
idct Lande Ordssprog: »Huudcn ven
dkr sig om til sit egct Eipy sog
Don mode So til at Umltsc fig i
Stüan
Dei fidste værte end det sprstr.
Ave-fielen slutter her hoad ijan
har- ar fige um de falske Lasrere og
d;:u, der Inder sig forjdrc af dem»
Tot er en farlig Ende, hun stiller·
dem i Udsigt.
Cz Vers 18 hed det: »T-:)i dem,
som ere lige ved at undslippe fra
dom, der vandre i Vildfgrelfe, loks
ke de i Kødets Begceringcr ved
Uterligheder.« ,,Vi skønner, at her
stehn-I mellem dem, der ,)lukker«
m dem der »l-okfc—:i.«
JccerIærendc Jlfsnit begynder:
,,TT1·1 derjom de, efter at jave und
flnet Verdens Besmittelscr ved Er
kendclse af Vor Herre og Frelser
ssusti Kristus, gen lade sig ind
: oikle deri og overvinde-:, « osv.
Jsølge denne Oucrfættelse cllcr
Hengirselse er det 11k1a1·t, Our Apo
stelen her tsaler om de falske Læs
rere eller osm dem, dcbar ledt
spaa A fve«je. Der-for skal Vi her
mrddele Nordams Lveriasttelse as
dct samme: »Na-en de nemljg ere
J11:1-ds11wne fra Werden-J Besmittel
ser«i Erkendelse af vor Herrn og
Frelser Jesus Kristi15, og saa alter
shildes af disse og ouervindcs" osv.
Her-as sksnner Vi, at her fom i Vers
’18 tales der am baode noglc, sont
,,bi1des«, oig andre, sont ,.hilder«
eer ·bedrager dem. Det er saaledes
ikke de falske Lærere, her takes wu,
cmen om dem, der ladet sig hikde
sog ovewinde asf dem. Om de fal
fke Lærere var der sagt (V.·17),
at Mitte og Mulm var bevoret for
dem.
Hoor vidt de fakske Laster-c nagen
Binde hat undflyet Verdens Be
meittelser i Erkendelse af vor Her
re og Frelser Jesus Kristusy det
Taar vi lade staa ben. Men III-po
sstelen Peter er det om at gere, at»
de» som hat shtrt Evangeliet U!
derigennem er kommen til at unslir
Verdens Befmittelfer, i Erkendelfe
af vor Heere og Frelfer Jesus Kri
stth, at de maa blive bevarede fra
Tilbagefald
Ogsqga det jidste Udtryk; »lade
sig indvikle deri og overvindes«v
Her-, anet ier kan vcere de falfke
Dreiecke her tales out, men derimod
dem, som de hilder eller indviklerI
og overvinder·
Tette er of Betydning at lægge
Mærke til, at de, der ladet sig hil
de og overvittde of falste Lærere og
atter rndvitles i Verdens Besmits
telfeh de er ixke uden Ityld, de
tammes of Dmmen faavel fom
dem- der hat fokfm dem.
Lust fmar ina, at, da er dct sidstc
blxvct vaer mod Drin end del sør
’f1c«'. Tit førstc var j-», at de gar
Uom Hedningon Ljildedc i Berdcnz
Befmittclser. Dkt er flcmt trof, miin
man venter det ika anderlscsdes, end
«at finde Hedninget iwdviklede i Ka
dets Befmittelfe af forfkellige
tSlagi-. Men naar Hedninger, fom
oqsaa trods deres Foroildelfc er
Maine-sieh faar Magt til at uudfly
dissc Tjng vcd Erkendelfe af Vor
Barke og Frtslser Jesus Kristusy jaa
sfoar de og—saa Magt til at imodftaa
ckorsøriskc Nun-den osg saa ved de,
at Verdens Besmittclser med Kis
dets Begasringer til Utserlisxhed er
mget siemt noget. Lader de sig faa
alligevel indville deri, fasa er det
Iidste blevet værre med dem end
Bot fix-ste.
Det er vætre as den Grund, at
Wie Gang var de indviflede deri
W at vide, "hvpt fsrlkgt det var
»st- fstse M oq Tauf-mag Vit
MAX-U W Mr det. An
MYMWH hat Ver
.Z'-’ — - .
den-S Besmittelser ogsaa langt surr
fere Mast over en sondern der har
der hat der syndet trods bedre Vi
dende, end over den, der hat syn
det uvidende.
Vjsdere skrioer Apostelem »T-.1i·
bedre band-e det met-et dein ikfe at
have erkendt Retfærdighedens Veji
end efter at have erkendt den at1
vende fig bort fra det hellige Bud,
som var dem overgivet.« l
lLcez Terft Mnsrfe til lldtrykket1
,,Netfærdigi)edens« «qu " Det er denl
Vei, der først ferer en Zynder den
til Kristusy san han i Troen paa;
ham lbliver retfærdiggjort im all
fin Synd, men det et igsln deikvrx
Tei, der leder til et retsnsrdigtL
i Kristi Fodspor.
Den Bei lnwde de lært at kende,J
Zwein Ade-fielen skriver til Te fiel:
liqe thid eller Bejalinger, sont peiers
paa den Vei, e tGuds Barn skalj
vandre paa for at blive bemret fraj
widenQ Westnittelfen var lilseveti
dein energiHet eller overleveret.
Og det vor Je et fandt Gede, en
fand Velsignelfe Men Ilpoitelen si
ger nlligeVeL at det gnwde mer-et de
l
dre set dem, der leider jig leite dort
km denne an mter nd i Verdein
Besminelse leller Besudlingi, am de
aldrig havde .kendt den.
Der er Fortolfere, fom her- set en
sParalel med sden Sond, som ikke
tilgives:» ,,Befpottelse intod Heilig
nun-den« Men det Vil not Vier-e rin
tigere at lienvise tistnt 12, 17—-ls
Zwar der tales Inn, at den xjeneh
sont Inn· kendt jin Herr-es Villie oq
ikke gjert derefter, skal san man-ge
Ajug
Apostelen slntter ssaa: »De: set
gaaet dem eher det sande Orofproku
Hunden bar vendt sig om til sit
eget Sen og den wede IV til at
uælte fig i EølEnJ «
Durste Del af dette Ordsprog fin
des Ostde li, H, men rimelig
vix-z har det liele vcere et Folfeord
sprog, som Apostelen sandt, at han
der knnde gøre pasieikde sLlrng ail
F Begge Ordiprogets Led kammer
godt deres Tilfcelde, som padny venis
der sig tilbage til Werden-: Besnntsi
telier. ·
Tislse er blevet uankle og lmsszili
ge for Gudgöharnet sum det, man
kalter op, maa stille fig af med.
Kun Hunden vil vende sig til
det, »den bar kastet op.
Menneiker og ZDvr for-orig: sang
ter Pris Pan Renligiwd, tun S v i
ne«t, naar det er wet, vil vende
fig tikbage og vælte sig i Zslen,
i en Mndderpøl
gDet er altfaa Zannnenligninnein
Apestelen Peter ger: De, der es
ter at have nndslyet Nseisdenis Lie«l
fanitteiser nid Ertendelfen ai Vers
Heere og Frelfsgr Jesus Kriituiy
Vender tilbage dertil, de famineni
..;-;-.se5 med Luni-sen og Seinen U
Bi maa lade Sammenligningenj
staa, den vil ftaa til Verdens Ende
—- til Advariel j
— , l
Te Zaufkc i t5..tä.s hin
l» PG. af ,,Tania«s Mcdlciiiiiicr:
i Tjencftcu, icotc Eubftrips »
tiouek paa Frilpedsltmneac
Or. Carl Plow i Nutalumky ou
af de bedst fendte Dunste i Caliiors
nia, mangeaarig Lucrfckremsr for
Fort-klingen »Tania«, lmr paa Lp
fordriug strevet folgende Llrtikulz
Da der førft blev lldsigt til, at
de Forenede Stute-r vilde blive ind
viklet i Verdenskrigeu, var der slet
ikke saa fau, udover Landen der
migtrsstigt ryftct paa Oovedet og
nærede Tvivl om, at Amerika, stott,
rigt og mcegtigt, fom det er, vilde
være i Stand til at koste et Lod i
Vægtfkaalen til Fordel for Demo
kratietT endelige Seit-, som vilde
ftaa i Fo«rhold til Landets Stsrrels
se og Jndbyggerantal Det, der gav
ftøkst Aqrsag til Ængstelse var
udeu Tvivl den Kendsgetning, at
den amerikanske Nation er sam
mensat af saa mange forskellige
Folkeflag, og at den store, frem
medfsdte Del af Folket endnu ikse
meytes at være bleven faa tilftrceks
kelig assimilereh at« den med fand
vg. oprigtigt Fædrelandssind vilde
ftaa rede til at ofre Liv oq Gods
for at bevate de nationale ameri
kansie Jdealey naar Prwelsens
Ittmd erwirbt At det meste ai
W Ænqstckse hat vist fis at
viere ndeqrundet,«det vsd vi nu, meu
W .,væce en Mnsrenet tysk
Propaganda, var der skabt en hel
Del Mistænksomhed og indbnrdecs
Mistillid i vort Samfnnd.
Tystland, og Tidsispunktct Var in
Zaa fonl cndclig Brnddct mcd
de, da cnlsvcr Mand og Kränku,
jndsgdt og frcnsmedsodt, ntaat:: ta
ge Standpunkt, og i er og Hand
ling disc, lsvor Hscrtct harte dient
1nc. Onkel Hain tog sit Regun-:·aedt
og begnndte paa Optcellingcn as
sine Hjælpemidlcr og at stille lniins
ten sisa Hveden Dcttc kolosale Etle
ke Arbesde er un for Stsrstck ielen
tilondobragt, og dct turde itke vie
re saa vanstclig en Sag at saa
et Operblik over den Bistand og
Tilslntiiissa, der er blvven ydet Lan
dct i der-s Krigssarlnsredelser as de
indvandredc Falte-flog altsaa vg
saa den danske Tel.
Er Vi Danskc da bleven s.:t i
Klasse nsed FilintcnP Jkke saansdt
jcg Un sc! Euer saler vi chd a-:
selts, at Vi lsar nasret lunknc ciltsr
Estcrnnlcrkh sog trat det ifksI
Alt talo Lonord oln sig st-l:«. or
sa iniidlcrth en tennnelig let Zag.
lncn lwviscr tun lsdt. lmiis dct Este
innre-:- as dokntncntcrodc Tal. sle
dizsniis er vi hernde i den Etsl..na,
at vi itkc bar nndigt at amttc
Paa, lmad vi lsar ndrottet mail-»Za
snn til at starre Land og Roger-taki
under Oriac-m men har. sastsliaet
Tal at lwldc as til. -
Tor or s. Ete- dun danstu Ists-c
nian Tania as Ealjsornia og Also-r
da, der tmller godt og vol LIW
Lsitsdlcnnnsn lmaras LW til Taro
or under Fanen, altsaa tæt vcd l»
HEt Mango as dissc er gaact Eri
villigt nikd og fasmpcr aller-obs s
Franfria Hort er fun medtht
Mksdlcnnnciz og itke Mcdlennnsxris
Born i Militcrraldcrcm der wide
bringe Pracentantallct langt muri-c
op. th Fotcningen med Kakrliwwd
og Velnillic staat bag vcd Hist-sc na
ae Masad ses bebst as den Omsiasni
Mahl-a at den-: Asdclingcr tin
let sinntingcntrt sur dem, Inen- do
er i Tscsncsten
Mcd Hansnn til at stattc Fri
nrdixslaancncy da er der ud as du
sarskclligc Asdclingch Kasse-hohnla
ningcr tobt Band-J sor et Bei-Eli
tin-M .')»»», og War Savingii
Zwian for 8180().00. Endvidcre
hat OvariAsdelingcn for Fort-»in
gcn ksbt Vonds til et Vol-b as
EBUWL Altsaa hat« dennc Forensng
alone nd as sinc- Kassebcholdningcr
tobt Bunds-or s)0,000 Wo
Man dist, der merc end nogit an
dct tacht sor, at Hiertet siddcr paa
rette Ztcd, er den Linstasndsghcsd
at Foreningenszs Ulsdclinger nd as
dcrcs Bcholdninger alene har stan
kct et Volk-b as 8194275 til Rade
Rats ag Juli-W til Y. M. E. A·
Undor den Llarstonventiom sont
Fort-unnacin aslioldt i Zan Jus-c i.
Forum-ed ansagtc Lucr-:Dlsdclingen
for Tania og ligelodesjs Lin-rast
lingcn for Fivindcssoreningen Tan
ncsbrog otn at blivc optagct sont
livcinarige Mcsdlcnnner as Rade Xtarö
Forcsningen ag indbetalte dct Fast
sattc Jndstud af Ast-» Even Anlag
ningcn blcv stratsz bevilget, og sra
Eistreter-ten sur det lotalc licde
Kors Kapitel tnodtogos en stumm-n
de Tatsfrivclsc tin-d Undcrretning
onl, at as Bucns ncange Linn-r ag
Forcsninger var de to daninl do
ssrstc til at ndvisc en saadan Jn
tcsregse sor dennc lmmane Saa, alt
saa et Tilsaslda hvor Dunste-n lwcrs
ten kom sent cllor sidst, wen-aller
søtxst
Hvor mcgct der as Dansttsrne
herude blev subskribtsret paa sørste
og anden Ftihedslaam bar jcg in
tet Regnskab over, men da det trcdie
blev udbudt, var vi bleven ualmiu
deligt godt organiseret under det
dygtige Forersxab as Dr· Ja
mes Madison ska Sau Francisco,»
oq ham skylder jeg Tat sor- de einst-»
fslgende Oplyöninger. ’
J Calisornia har vi RegnsstabI
over 5014 danske Subskribentcr till
Lamm, og den antagelige Sum as
s763,650 blev substribetet, eller
aesnmnsnitlig 8152 pro persona J
Winken Nevada, hvor der fin
det tre smaa solt-user af Dunste,
W M Subster Bonds soc
Itzooc ellet gennemsnitlig 8168
for hver Perlen
T If disk-TM vil bei , kun
ise taki-swam- yes m syst-is
M hat W W Kal
IM, es je- sflet M Mit sm
sitevsc W tudttl
sFrihedens og Demokratiets Sejr
Ier bragt hjem, og at dette holder
istib hvor som helft Danfken bot
og bygger i Amerika.
Denne Krig er en hceslig Ulyks
ke, der vil slaa dybe Saat, og dog
snnes jeg, at den har bragt vort
Ielskcde Land en fpr Del godt. Den
lJar sanilet os til en enig og offer
villig Nation, den har leert os, at
fand Amerikanisme itte netop er
noget, sum tun en Jndfødt tan for
siaa og skatte men at den er et
Begreb, et Ideal, fom vi, der først
iaa Tagen-s Lys under et andet
Flag, med lige Ret og Forftaaelfe
Lan tilegne os og elske, uden der
for helt at give Afkald paa vor na
tionale Ejendotnmelighed.
Amerika har os og holder Os
og Krigen hat leert os og vore Med
borgere, at vi Dunste ftaar rede til
at ofre Liv og Gods for at bevare
dets frie Jnstitntioner, høje Jdea
ler og retfærdige Principper
Carl Plow.
j
l
HTesettioth A Xa Americaina
Der er en ny Forbrydelfe i den
anieritanske Hast-. Ten hedder »De
sertion til Fronten«. Lg den slnl
lViere sornwligende ljnppig
General »Sei-sinnig niodwg for
nylig san niange Rapporter oni Te
serti0ne1«, sscerlig i Jiigeiijertorp
set, at han gav Efierretningisdes
darteinentet Ordre til at nnderjoge
Grunden Tet varede heller itfe
lcenge, fin· Departementets Lifice
rer opdagede baade Grunde-i og
Orient-reine
«Tesertørerne« fandt man i de
fokreste Lebegrane Te havde tastet
Hatten og Zpaden og greliet til
Riflen i Ztedex fut. Te etstlcrredu
at de var lede og tede af at gaa og
grade og lasgge Jernbaneitinner ned,
niedensz dereis dinnnnerater lmnde det
fornøjeligt med nt flaa-:—.
En Tel Krigsziretter Var allerede
Tblevet nedsatte for at itrajfe Te
sertørerne, nnsn efter denne For
klaring lilev de atter dunkeln-de J
Siedet frr indiørtesz der nogle nye
Jniiliteere Negler. En af dem gaar
nd paa, at der med visse Melleni
rnm tilstaas Jugeniørtkopperne en
Orlon under hvilten de hat Tillu
delse til at holde Ferie i de forte
ste Lobegrasve og foretage Smaauds
flngter i »JngensMandOsLand«.
Lg det er alt, hvad ,,Deiertører
ne« iorlanger. De Vil tun have en
iLejliglied til at slaasJ — saa er de
tilfredie.
Fire aineritansfe Leitnanter og
femten Eoldater blev forleden de
Tkorerede af Fiong Gent-g as Eng
land for at have lijnlnet Engleen
derne med at erubre Daniel. Og
lherved licrnger der en lille Historie-.
I Da Englcenderne sit erte Til
lat rykke frein og erobre Daniel, be
ifandt der sig en Tel Anterifanete i
Jde forreste «øbegrave. Te: var Trop
lper under Trastiing, og de sit Or
Idre til lncrtigft ntnligt at traeffe
sig tilbage bog Fronten Ordken
iblen adlndt, nten det var just ikke
Jblide Ord, der faldt sra Amerikaneki
»ne.
i Baq Fronten overtalte en Znes
iStyitek aidem nogle Anstraliere
stil at bytte Uniform med iig og
styndte sig derpaa tilbage til Fronti
linien. Her var Kampen i fnld
Gang, og de lastede fig med Liv
og Lyft midt ind i den«
Historien ont dem vilde aldrig
Ivceret tommet frem, hvis flere af
idem ikke var blevet faaret. Da de
ibritiste Læger fik dem under Be
handling, fandt man amerikanfte
Jdentifikationsmærker pga dem.
Saa maattö de ud med Spec-get
Kong Georg har, sont sagt, de
koreret dem. Oq nu er der Tale
em, at de stal stilles for en ameri
kaan Kriqstet Men Sekretær Ba
ker indrømmer sfnilendh at hvis
de bliver dami, vil deres Straf
komme til at bestaa i Foriremmels
fer.
i
roosss Mmmvoqum O. so Wi-« UOOOOOO ,
For ciäerty an- Right
THE SONG OF THE- U. S. ARIEL
lis- Leut Äeumasms.
Weilst-»Noch boteng i«nt0t met-e eller mindre end
c; Jduhss glimrondo kasrsazttelse of den bekeudto den«
ske Krjcssung ..(«,--s·-: Umk» »Y- cimps «- stecs« lmmpet ef
tok amkrhhwkss t’«!«kt-I!i!
T-» «.:..sm»(l Ists-W Eksemplunsr ak sangen er al—
lot-odi- anlz;2. og dM ri! ntvivlsumt blive Solgt i Unruhe-d
tmiinds.«is. Fssk »U» DIE-DREI i Amerika man don han
gsmskp Sssrpkknn Inst-WHAT
Pris — meet Mem-Er —- m Us. per Ell-s
Parupns upgst pas Forlangeiide.
IHIANISU LITTUFJRAIT PUBLlSHING IIOUSE
Mai-. Nebr.
.»-J
Z
Fok en bedre Komm-L
lkiulsxmnjng spat-H- snsiL f1·(-n«mI(-1· Vaskstssn og givssr
heilt-o III-Mic- Hnl now-u mnltsn Sil-(11n(:-t()ilo. san man-zi
Farmrsn1 lmr allen-cle- in(ls(-t dein-. at clct spare-s Stktsrkl
i fcnsugrst thx at· wri- l-I.Xl"l«llil(1 .1R.. IIUOSlIsJi mk
l(l«JN’l"L·(·’-KY smnnnnskinmz Ncstop Im get-Met- dist nm
at fxm (1(-n skzsrst Inuligss Äfgrisdo nf .701·(1(-n, og ils-i
ojuums nd Brug as diss» Maski11(.-1«.
Der-sum I)(- Vil mirs-Rom og ikke hrugcsr on PM
PlRE .IR.. HOOSIER csllixr KBNTUCKY 1)rills. san
tabor Do PongCy og Vordssri tabcsr Korn. Kol) clon rette
Klaskino Dom-s csgon hancllcsmle bar den ollek vil slcaffe
den til Dem.
Ilnn Vil ogsaa forklnro Dem alle den-S FortrimTYg
Iworledes den skal belmndlos. Tal sagen over med ham
oller Skriv direkte til os, Og vi sender med Pomøjelse
udkørlige Oplysninger om EMPIRB JR., IIOOSIIDR og
KBNTUCKY Drills, de Maskjner, der er de bedste
for Dem at købcx
INTBRXATIONAL IIÄRVESTBR COMPANY
CHlCAGO, (Incorporated) U. S. A
(«’l1-1m1ri0n——l)eering—hlecjormick——hlilwankee
Osborne.
Two Nexhs Wär Books.
The Gross at the frem.
Fragmente from the Flandors trevches. —- Ac book
that radjates faith and hope and com-age. Brpokionoos
ok a kieltl chaplain as related by Thomas Tiphdy.
Price sum net.
The seul of the solcher.
sketchsss from tho western hattlo kront by the author
of »Ehe cross at the Front".
Psice 81.25 net.
Danish Luth. Pakt Eos-se,
Blair Nebr.
I- « III-I
N
-
W
Luthers christelige Betragtninger
Denn- fortriolige gamle Audsgts· og Opbysgolmhofl
mecl Liksssstylkltek til livek Dsg i Ast-et ndvslgtc If lmtben
umlecle skklkter, og som ou koreljggok j ayt og not-dele
tjltsleude Wiss-h bot- an i Reformstjons-Pcmsret Linde lod
kmtk i ethvert lawsan krittelikt Hier-, bvots den iklce alle
rode finde-. Fräsen er at kokdoldsvis wes-et lut, —- nom
lig til il.00. Partipris opgspjves psa Verlangs-de til Xolpok
tjksts ok Pokbmdleka
DWE LUMW PVKLUEUIC END-,
« sltüg Nilus
?
;