Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 28, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..l).-XNSKBRI(JN« ,,DANSKBBEN«
a ljnxxssls «1;«j-1(3rjcan Wecskly et dansk-amerikansk USE-bleich
ownwi lpy « « k» I’ujte(1DanislI cis-r ojes af »Den forenede dav
Ex«««1!-«.ss-lj(sul-1««»An Church slco omngolisl(-lt1therskp Kir
in «ka « 7-I(--1".ani,1 « « Ussxhed b) kr- i Anmrikn" og udgixes at
l):u-k"!. Luthpran Pu-. szi Huscz Hemish Luthprkm Publ. House,
lzlaitu Nein-. « Nah-. Nolm
s-« s- -. -».- --·-««- .
Nr. :3.'). UW Blatt, Nebr» Onsdag den 28 August 1918 is 27. Markt
Pub Ehe-d and distributed unsor per-mit (No. 436) anttmriyed W ne Aot of October 6 1917 on file at the Poet Otkjce ot Blair Nebraska By order ot the Prosiåent. A s. Barte-on, Postmastorcsnmt
tlgens migsnyt
De Attiercdce Hirt-e get stndig
Fremgong.
Tyft Storptut synee aftjft af
ynnbtse Fortvivtetse.
Not en Uge er der tætnpet
haardt pna Vejtfronten, og det sy
neS, sont Tysterne hat« tatst Initia
tivct for vestandig. Et tort Uds
drag nj Dagstneldingerne føtger.
Torgdag. Lussigny er indtas
get af Franitnnrndene, hvis Linie
nu er naaet til Udtanterne af Chi
ryssLnrscampy Sydveft for Royan
Jdet den officietle Melding med
deter dette, siger den tittige, at 20
Landsdyer er btevet befriet siden i
Gaar, og at de Franste paa visse
Punkter hat avanceret omtring 5
Mil.
Der jranste Hovedtvakter i Frank
rig, 21. Aug. Sinn Resultat af vo
re nylig vundne Seite er Fjendens
Stilling paa begge Sider af Oifes
Floden oed at stappes, og paa ven
stre Brod falder han tigefretn til
bage for General Mangins Jnfans
teris nophsrlige Tryk. Meltem Las
figny og Oife er Fjenden trcengt
titbage tit Heime der overskuer
Divette. Stønt Tyttekne endnu hol
der Pleinont, har franske Tropper
naaet Byens Udkant fra Best·
Ass. Press: Pan sit-e vigtige
Sekten-er er de franske oq britiske
Vaaben atter bleven beugt, og he
le den tnste Front fra Ypern i Bel
gien til Zotssons paa Aisne er nu
atvottigere trnet end tidtigere. Hvad
Virkningen vit blive as de Allieres
des »den-es« langs den 120 Mtts
Front fka Ypern til Sei-Zions kan
ikke Tomdsiges for Ost-kommende
men det synes, som yete denne Front
maa btive forandret.
Den iasrtige For-e for Tysterne,
bortfet fro den i Territoriet meltem
Summe og Oife Floderne, synes
at trne langes VeslesFtodeth fra
Zotssonsz til Rheinw, hvilten Sek
tor, set im strigitstorteh synes schol
detig. Zeto xstisne og Unsinn-Des
Dainecs synes itte at være for sitre
sont en Forsvarslinie, dersin Gen.
Mangin tmsnger tasngere frein
Nordoen for Sei-Zions
Sirt-das London, ZE· Aug-—
Bnen entom-L to Mit Nordnst for
Annens paa Anckeizludem er ind
taget ni Bitte-me Digse har ogsaa
opnaaet att, hvad de føgte i deres
Kainp niellem Branssnrssoinnuf
og Albert, efter hvad Gen. Hain
meddeler i Afterr. Over 6 Mit anon
cerede Briterne 2 Mit ,,Vi har
taget over 5,()00 Fanger i to Da
ge« rnpporterer Haig. »J, Atbert
tog tn ttW zangec og nogttl faa
Kanonen-«
Gen Byngs :1tvnnce Nord for
Ancre anfes her foin nieget betns
detig, for den er gjort fortjoldsvis
let over Grund, der har været Skues
ptads for nogte af Krisens kostba
refte Kompe.
Nogle Militcerautoriteter troc, at
der er Tegn til, at Tyfterne for
bereder sig paa en Retræte qf sto
re Dimensionen manste til Liniers
ne, de hotdt fidste Winter-, men det
tun jkke figes med Bestanthed De
tyite Linier er saa fortyndede, at de
Allierede i flere Tttfælde hat mødt
tyile Kompagnier, t hpilte var kun
70 Mand. ,
J en Adi. Preis Melding siqu
at manqe Stedek hat man fundet
Dynqek af tyfke Lis, nedmejet as
Brunne- vll tout lau t den bran
dendt Sol. z
Immtanerne qiorde et losalt
TM Pest tot IMM- tm Vett
flodew Dis-das Mien. NW
site-de dem Stillan es beenden
M man en M stillth
Doktr- Mst »W« but-de vom
Imettkanerne miset W.
Ost-das MI- Ptets med den
drytke Arme t sennkrts — Seit
ttes M tu W fasset-IIIi
!
Floden ncod Nord tvers over An
cre og Zonnne Floderne ncesten til
Lilwn forfnlgte den tredie og den
fjerde britifte Amte under Gene
ralerne Byng og Nawlinson i Ef
ternnddag dereg Sejre, og Dagen
har tilsnneladende været en af de
nlykteligske Dage, sont Tyskerne har
oplevet Fjenden har tavt store
Ztmstninger of Grund, mange By
er, Tusinder af Mænd er taget til
ange og ftore Masse-r af Materiel
og tnange Kanoner er todt. Han har
ogsaa atter lidt stort Mandefald.
Kronprins Rupprectt af Bajern
tastede fjne Mænd foran de frem
ryttende britiske Armeer i et For
spg paa at afvcerge det uundgaaelii
ge, men tun for at faa dem cnejet
ned igen og igen ved Storme af
Metal, der udstremmede fra de bri
tiske Kanonen En hel fjendsk Batatls
lon udslettedes under Fluge-L Døde
chstere i ftort Antal ligger fpreds
te alle Vegne over Stagmarten.
Som Etsempel saas 400 tyske Lig
Dass Morgen paa en lille Stroeks
ning, lyvorover Slaget var atmet
Trods al denne Kamp og uagtet
Briterne mange Steder har kann
pet over aaben Mark imod en Fjens
de, der var veskyttet i »pot l)oles«
og paa anden Munde, iaa synes
Vriternes Tab alle Vegne at have
verret overvrdentlig lette. Dette
ftyldes fortnodentlig den zorvirs
ring, sont hersker bog ved Tysters
nes Linien idet de tasmper under
bestandig Tab, en Tilstand, der med
hver Time bliver ulykteligere.
Gommecourt toges af Briterne
ved Daggry. Som det stete, vendte
de op og ned paa Tyfcernes Pla
ner, og efter at have dræbt mange
Tyftere tog de 500 Mand i denne
By alene og fortsatte fremad.
Sondajx —- Uden Stands
tætnver Briterne intod Tyskerne
Hremad i Retning af Bapaume
kstamven har været yderst spcendt,
Einen intct hat knnnet ftandse Felt
»nnn-fcl)nl Haigs Mcend; sidste Rap
port fra dritist Hovedkvarter ljigety
at de gør zkentgang lang-Z lie e den
From, l)vor Brjterne angriber. De
detydelige Byer Bran, Thiepvac
og Grandecourt tilligennsd jlere
mindre Steder er indtaget, og over
2,UW Mund er taget til Sange-.
Ointktng Marunwnt, der ligger lidt
Nord for Graudeconrt, hat« stam
pen vceret meget fpcendt, og dette
Sted er rimeligvig falden, da det
hedder i Haigs Rapport at »Sie-n
den holdt ud, indtil hun vlev flatt
teret af fremrytkende Kolonner.«
Ulnteritanske Treppe-L sont hol
der Grunden ointring Eli-mes, er
rntket freut til ZeissonsleJeims
Vejen langsJ en halv Mils Freud
mode-nd Zi·ansk111ændene, ilvnt de
itke ljar vieret stort entzogen-D har
gjvrt nogen Frencgang Ich for
ErecysAusMont.
» Ont Ztillingen dlandt Tyskerne
sigek Ass. Press: Tyskerne, der
fremdeles kastnper med Tab, er
utvivlfomt ved at blive disorganls
ferede og forvirrede. Offjcerer, som
er taget til Fange, har omtalt
»Modgangen i den sidste Tid og
Icerliq det Nederlag, de nu lider,
oq sagt, at chitland var villig til
at give hvad sont helft for Fred
Nye Divisioner vedbliver at arti
vere, men kun for at stille-s op mod
de fremrykkende Briter og mejes
ned. «
Mandag. London, 25. Aug.
(Via Montkeal). — Brttiske Spei
dertropper rykker ind i Bapaume.
Dei entwertete-, at bkittske Forpos
Det rapporteres, at britifkeForpofter
hat naaet Udkanten as Ballen-urt
der ltgger fyv Mit Nord-Ist for
Vapanme oq indtaqet thhwood
Jst for All-est
Videre fra London. -- Bri.tisske
Troter hat gsjort vckdere Fremgang
i Das og taset mange til Zange,
trods Antonrften af tyfke Foritærks
ntnqer til Magst-unten Feltmarshal
Gaja ranwrterew »Modstandcn I
sqedes i We tued Nutomsten af tyst
Forstcrrlning til Kainpfronten· Mau
qe fjeiidffe Liliodangreb Di«ode—:s. Vo
re Trower Var used Tupinorlied ov
eroundet .!)c’odilandm og gjort Di
dere Freuigaugx de mir taget man
gis til Falmik «
Nord for Zomme iudtog Austra
lerne Fjendens Ztillinger paa den
liøje Grund sØst for Bray Britiske
Tropper rykkede frem i Retniiig af
Carnoy og har indtaget Mariietz.
WelskeTroPpcr indtogMarnetszkos
our J Centret tog vi Martinpuich,
Le Hars og Lebarque Nord for
Bapaume har der vieret alvorlig
Kamp i Fadreuil og omkring Mo
ry og Croisille5. Vi har gjort
Fremgang Øst for Behagnies og i
NeuvillesVitasfe.« Paa Vejen mel
lem Albert og Bapaume har Bri
terue indtaget flere Byer.
Fra Paris meldes, at Tyfkerne
i Zøiidags leverede svære Modern
greb incod General Mangins Heer,
men Franstmændeue flog dein til
bage og gjorde selv Fremgang. De
tog yderligere 400 Mund til Fan
ge.
Der er arriveret øftrigiungarskl
Forftærkning paa den søndre En-(
de af Vestfronteicz flere af dem er
taget til Sange af Franstmændene
Tirsdag. Paris-, 26. Aug.——
Franske Tropper paa Avre har ind
taget FresiioijiLesstiioije og St.
Mard. De hak ogsaa taget over
600 Mund til Junge, efter hvad
strigskontoret melder i Listen.
Med den britiske Arme i Frank
rig, 26. Aug. — Det tyske Tilbage
tog fortscettes i Akten langs man
ge Dele of Slagfronten. Briterne
overvælder Fjendens Bagtrop i
heftig Kamp. Efterrctninger tyder
paa, at mindft eet Modgngreb er
bleven brudt af britist Artilleri,
hbis Jld koncentreredes paa de
sammemnassede fjendste Tropper. j
Medeas Tyskerne var travlt be-;
ftasftigede med at forivare sig mod;
fde britiske og franste Angreb fra!
Llliicrezloden til Eguen ved Soissj
soiiii, leverede Marsyal Haig tidligj
Mande Morgen et not Zlag over-l
»o« no zront Nord jor den gamch
PKiiiiip·3o1w. Den iin Offonfiv be-!
mindtecs Øst for Arm-:- paa Zcrapess
zloden og Zydpaa til Cojeul. Laugsi
hele deimc Front trirngte Vriternei
»frenmd, Pan sine Sthdor ouer to«
«Llcil, indtog et lmlot Tusin Boer ogH
Tiere Lnsidiibuer, derivlundt Mon-«
1cliyLe Preur, Gueinappe og Wuns
court. Oaigs Tilürnd smar uu insg
dcnior Itudviddc nf Bapuitnie, ogl
det synesz rimeligt, at Tyskerne oms
fort Tid oil blioe tounget til at!
for-lade Byeir s- Flor-e FangerJ
jun-re Kanouer og Mastingevcererk
er taget de sidste 24 Tiuier.
Eii Fig-II Preis Korr. jiger un
der 26. Aug. om Itemningeu i
Tyitland: . .
,,Mange Breve, som er taget fra
tyste Fauger og døde Tyskere ty
der paa, at haaliløs Fortoiolelse
er ved at blive herstende paa den
tyske Zide af Linien. En Tyiker
striver hjem: ,,Krigen har oæret
tobt i nogen Tib, tun disse højts
oppooil itke tilstaa det.« Brevet til
fsjen »O, staktels Tyikland, kun
de døde ved Fronten har glemt
denne Svindel.« Et andet Brev
Wer-: »Dette san ikte vare meget
længere.« Eudelig eet: «Vore Tab
"overstigek langt vor »Was «. Tusk
land er sikker paa at tabe meget
snart.« -
Dags Morgen meldes, at
Franstmændene har indtaget Roye
og fyv Landsbyetr For øvrigt mel
des: Langö hele Fronten har den
tyske Linie givet efter for Briters
neö og Franskmeendenes Trist
Mange Byer, Landsbyer og Flækker
er falden i Briternes og Fransks
wendenes Hoeiidey og næppe no
;get Steds langs Fronten hat Ty
Jksterne været i Stand til at gøre
kniete end at forstnke de Aktien-ehe
is Sauen omkrinq Artus er Bri
xterne nu vel paa tverz af Vejen,
Iiom leder til Donat oq camkrai.
Wort eg13t—«-7g—cr-rc—d.ff
M
Oljeifatten i Mexico. Sau An
toniu, Tex» 2.-3. Aug. Frankrig bar
sluttet sig til Amerikas og Englands
thutest mod det paastaaende konst
fkatorifke Stattepaalceg vedkonunen
de sOljeland i Mexico.
.
Iærfkniingen soreqaar ustandselig
nu i Dkstriftet onrkring MitchelL S.
Dak» og Avlen er meget god. En
Former i Omegnen af Kimball
havde en Mark paa 50 Ilcres,
sum indbringer hanc Hørfrø for
34000
.
Lansings Zäftre hcedres. Paris,
24. Aug» Eiwma S. Lansing sog
Kakherine E. E. Lausing, Søftre asf
den merikanske Udenrigsminister. er
tildext det franske Krigskors for at
have arbejdet ved Samtetsafdelini
gen under Jld.
.
Carus-) gifter fig. New York, 21.
Aug-, Sangeren Eurico Caruso fejs
rede i Gaar Vryllup med Miss
iDorotthy Park Benjamin, en Dotter
af en Wall Street Sagfører. Viel
fen par en Overraskelse. De nygifcke
vil fovblisuc ther.
.
Pastor W. K. Fries, der var Præft
for en engcslfck luthersk Menighed i
Mislwauskee og hak været kaldt »Vi
fkap af Wisconsin,« er afgaaet ved
Døden af Werte-feil Dr. Frick var
iSekretirr for General CounciL Han
var en mcgot ansot Præst.
Uloyal Propaganda New York,
23. Aiua., Täusinder af Cirkulærer,
der indeholdt Anaer paa Americas
itik over-for Ausland, blev i Dag
fasse-P sta Hustagene og ned päa Ga
der-no i den øftrcs Dol af Byen. Po
litiet hat begyudt llndersøgelfer.
Ford og Krigsfortjeiiesten Detroit,
Mich» Ei :Dliig.» Henrn For-d har
insd fin Privatfcknstasr Incsddalt at
Tun oil aim- al jin uriasfurtfenoste
til U. E. Negaring Jan made til,
at ban oalaa ventede, at ist starre
.«mtal ai Jlltiamrrcrms i find Tillu
wk Canmann Uildc wri- dist fannme
.
Osaitkiant TTaw dad Ach den
amerikanflixs Jlrznu i Rmnki«E,J, 23
Ang. Løitnant Vlair Dlmm der im·
en VI »der a« kailliam Tua!11,niiste
do Zøndai Pl tun Lan-L da km slnl
de flnviia iil lxatir sor at Heilaka
.xiatititt(111ds.wt umsi« sen nv Eskadrille.
Inn blos lnsgranpt nisd Zidcsn af
Lnfbcrn og andre amerikanka Flo
vere.
.
Ekibgslnmninxicn Wafhinqtom D.
20 Ana. Kotigrostnand Sims fra
Tennessee liar i Neprwfentanternes
Lms fmnfat Forflaa om at bomyns
diae Prwsidonion til at lade opfsre
Kraftanlasa i Pittslncrg, Philadels
phia oa hin-r Lin i New Jersey af
Henfyn til Briva for elektrisk
Kraft paa thbsbtmaorierncs.
Purtisr assi. Gen. Advokat2 Wa
shington D. C» 21. Atm. Ost-assi
dcnt Wilfon bar under Overvrjelse
at udnasvne Clande R. Portcsty der
assisteredc i Retsforfølgelfen mod de
101 J. W. W. Agitator-er i Chicago,
til assisstercsnde U. S. Generalads
vakat i søndre Iowa Distrikt efter
William C Fotisy der nylig bar re
sinnen-t
Solsdatetne og Brødet. Washing
ton, D. C., 20. Aug. Den ameri
Xanske Arme i Frankrig er nu ri
gplig forfynet med Vrsty der er
sbagt helt af Hivede, mcddeler Krigss
dspartesnentet Soldaterne echolder
en daglig Nation paa 18 Ouncer,
men denne er faa stor, at man hat
under Ovewejelse at reducere Evan
tmmsmet til 16 Dunker pr. Dag.
su« S. og Jernbannne. Waihitigs
don, D c» A. Aus. MMW
i
hat tobt 300 Millioner Dollars paa
jin Drjft af Lansdets Jernbanör i
de førftv fcks Mann-oder, jiden den
overtog dem. Nettoindtægten af 180
storks Jernbaner i de feks første Maa
nedcr var 8151,(j57,111. Disse Tal
bleo offenlliggjort af Jnterstate
Conmwrce Kommissionen i Dag.
Regn i Kansas-I Tom-ka, Kan» 23·
Aug. Der begyndte at regne i Nat
paa forsfelljgc Steht-r i Stamm ef
tserat det hur næret tørt i over tredii
ue Dage. Man sigcr dog, at Reg
nen fouuncr for sent tisl at ksunne
redde meget af Majsen.
Paa mange Steder blev Brøns
dene tørre, og i Floderne var der san
lsidt Band, at mange Byer var ved
at bljms vandløses
.
Tusinder of Danks-. Detroit, 23.
»Am-g. Henry For-d kyar nu Daube
gyndt Fabrikationen af de saakasldi
te «Wl)ipspet Tauts«, som har visst
fig. at vcere af overovdetr.tlig Nytte
under Angrebene baa Vestfronten.
Ford har indgaaet Kontrakt med U.
S. om Leoeriug af Tusiuder af dem,
og Fabrikationen vil nu foregaa un
der Højtryk, hat Mr. Ford meddelt.
W
eFlor-den rundt.
—
Foreslaa 82,500,000,000. Paris,
2-4. Asug. Finanssminister Louis
Klotz lJar foreslaaet bevilliget PL»
5()0,000,000 til Bestrideljeu af de
niilitære Udgifter. Dette skal stræts
te til for jjerde Kvartal af indevæs
rende Aar.
I
Lufwoft paa Baltan. Paris, 20.
Aug. Eu daglig Luftpostrute vil i
ist-der aj Denne Uge sblive aabnset
mellem III-gen og Saloniki. Portu
en vil blioe 6 Centh fok et Bren.
Rutenszs Lasngde er omtrent 190Mil·
.
Literrigis Tab 20,000. London,
2;.3. Aug. Te øjirigste Tat) i Tiden
Inolleni 15 Jiuuj ou 15 August ved
den i)1«j-t·:ste syront i Italien var i
felge vertil indløhue Efterretninger
guuuu Mand. De dritijte Tal- var
pau sannne Tid 2,500 Mand.
Den tyjte sieiserinde stig. Jlinster
dum, 2:;. Flug Keijerinde Viktoria
nf Tyftlano ligger aluorlig sog i
Ltkillielucöhuhc strioeii der i »Lu
tal ;Ilitzejger'« i Berlin Zygdomss
ankfugeu stnl nasre Ouerarliejde i
der Iliøde Kors« Tjeneste diseiferen
er ajisexfsi im Frouten til Wilhelmss
hohe
.
Himgergnøden i Mitta. Hongtong,
ZU. Aug. Floden Tung Many er
zumet over sine Bredder og Our
oversvønnnet saa lstore Strirtiiiiiger,
ut 5000 er yjemløse og 250,000
uden Leonetszsmidler paa Grund af
Qoerjoøsnujtelseu. Det amerikanske
Mode Kurs-L- yder foreløbig Hjælp·
i
Pariserorkester til U. S. Paris,
gl. Aug. Det ineddelesz her, at Pa
ris- Skymjoniurtester vil give en Rceks
ke Koiicerter i amerikanste Byer til
Efteraar under den franske Rege
rings Aufpicier. Orkestret ankom
mer til New York i Oktober og vil
give sin førite Koneekt 9. Oktober i
»Besten«
Kronaar i England. London, 20.
Aug. Sir Charles Fielding, der er
Oseueraldikektør for Mal-produktiv
nen i England, har meddelt »Tai-w
Mail«, at Landets Kornaoling vil
i Aar blive den størfte i dets Histo
rie siden 1868. Flere Tuiinsde Sol
dater arbejder paa Farmene, og
mange Skoledrenge og Kvinder gsr
det samme. ·,
.
Urer i Japan. To’kio, 22. Aug.
Metferen har assluttet fin Ferie og
er kommen tilbage til Hovedstaden
lpaa Grund af de udbrudte Uroligs
shoden Dei fort-oder, at Uroligheders
ne er i Aftequ l visi- Dele of
Landst- men treu-Abs bxgdgx sie
II
i andre. Ministeriet figes at ville
resiguere, faa fwart Ro er ind
traiadt.
I
Vidste itke om KrigetL Montreah
Zi. Aug. Frederisct Siuiryern Var
efter at have otpsholdt sig vlandt
Ejtincoerne i Grant Band i fem
Aar langt dorte jra al Cioilijation
newp nsu faaet at Oide, at der er
mig i Werde-In Han er Pelsvarei
handler. Han tom hertil i Gaar
spFa Vejen hjem til New York, og
yan sagde, at han Uilde gaa ind i
den atuerikanske Hirt-.
De engelste Skidstasd London, 22.
Mag. J Jusli Maaned dleo der for
sAsllierede og Neutrale sæntet til-»
-sammeu 303,0sll Tons, meddeler
det engelskc Admiralitet· Heraf var
17s6,479 britisk Tonnage.
» De britisske Skisbstab overstiger
for Juli, ifølge Admiralitetets Jud
»beretning, de britifke Nybygninger
jimed M,531 Tons.
I
tLuftens Er-obring. London, 24.
Aug. Et stort britisck Aeroplan med
IBesætnsing og ni Passagerer hat
fløjet fra Frankrig til England. Ma
sskinen steg op fra en Aerodrom i
det indre af England. Reisen tog
üun lidt over en halv Time. Flyvs
ningen fandt Sted under almsindes
lige Reiseforhold Passagererne med
førte Haandbagage, fom som de
reiste med Jernbane eller Stil-.
,,·Aftenbladet« og Wilson. Stock
l)olcn, 22. Aug. Paa den ameri
kansste Legations Awmodning dar
det fvenske Justitsministerium Ve
ordret Sagsanlæg mod Amier »: f
tonblndet« for Artikber, som Bla
det har indeholdt angaaende Prcesis
»den: Wilfons Person.
s Kober-herum R. Aqu »Bei-lian
ETidenchs Kinrrefspondent i Stoccks
tmlin siger, at der er skredet ind
mod ,,Afton«bladet« i Stockholm for
at hanc onitalt Prassidcnt Wilson
Tom »u» pr-c:«ln)tu1·i.iusk Gnd for
»t!lumkmtcsi·ms« on e1·kla"ret, at En
tmtenntionerms i ksirkcsliqbssden inu
odis m iomgtede United States.
—
Cykconc ødclæ3;-«,cx«
Tylor, Minu.
33 Menuesket dræbt, Tabet en
halv Million.
Fredng i sidstc llgo meldtps fra
fleu- Kantor i Minn. at en Entlone
Var gaaot over den lille By Tyler
i sydveftre Minn. Onsdag Aste-n
ou tmndcs nasfusn helt ødelagt den«
tm Isorrsctningszhusc Da nasstcn lkqe
faa nmnqo Voboolsscsilmje blev ode
laqt. En Boretnjng figer at fire
Forrctuiugshnsc staat tilbagc i By
-en, en andcu sigcr kun con.
EEjdfto Vorotni1m, vj lmr set, fi
gor , at M Mennoskcr blcn dræbt, Jg
ca. 60 kom til Stude.
Blandt dræbth nmoneI E. EChris
ftiaufotk Ed. Jceljoth Mrix Peter
Hausen og hcuch Dotter og en
EIN-is Ericki011, der formodentlig al
le oaf danfkkc — Dom betendt fin
Dciz her cu stor danst KAan øq
Tun daufkc starke dar en Hojskiule
her.
Som ved et Uudcr blcv en Mceugs
de Mennefker frelit (150 a 200); de
,oar i en ZlagssTcateu hvor der
frcmviistes Eysbjlledec Denne Bygi
ning blev staacnde, medens andre
»ouikring den mmlede fammen
. Ejendomstabet anflaas til 8500,·
000.
-
Krig mcd Mexico
meldes der om i Dag. To Ameri
kanere, en Kaptajn og en Korpo
ral, er falden, og andre er saaret.
Og der er falden ca. 100 Mexicas
nere. Sammenstødet fkete ved No
gales paa Sydgrcensen af Arizona.
Man mener dog ikke, dette Sam
menftød, der foraarfagedes ved, at
Mexicanerne vilde fmugle en Mund
over Ortener imod Jmmigrantionss
klovenz faax vjdgre Følgetn