Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 21, 1918, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ———---——— M
»Danskeren«
Qnchm Im 21. August, 1918.
quit, Nebr.
J Gaar havde vi Besøg af Præs
sterne N. C. Carlsen, Milltown,
Wis» A. Hofgaard, Owcrtonnm
Minn» og M. Th. Jenfeth Fre
mont, Nebr» Te kom fra Franan
hvor vort Samfunds Sondagsskos
Iekomite, hart-de haft et fleke Dases
Komitemødez Past» Jensen tog iaa
de andre to Præstebksdre herovers
til Blair pr Auto.
—- Primærvalget i Gaarl lZ ro
ligt af. Som Kand. for County
Supexjnteudcnt oandt Lund over
Rhodes omtrent to til een. Som
rapublikansk Kandfdat for County
Clerk vandx Farr over «Gaydou.
Som demokratisk Kandidat for
County Clerk havde Mrs. Mary
Debel ingen Modftander. White hav
de som republikansk Kandidat for
County Commisfioner ingen Mod
stander. Ssom demokratisk Kandidat
fox Gounty Eommtssioner vandts
Mr, Mehr-r over five Rivalcr J. L.
Petersen og Lljuer Hudlesotu Meh
rens vandt sum demokratifk Kaudidat«
over sm ijal Oarvey Pound5. Ab
len hat-de som rep. Kandidat for«
County Its-akuten ingen Modstansl
der. ligesaa havde Compton som
rep. Kandjdat for Sheriff ingen Ri
val. senry Mcnche fom dem. Kan-!
didat og Burt Carrigan fom rep.1
Kandidat, begge for Countstudge,!
havde ängcn Rivaler. Vi faar saaf
juske andcrne til Lykke saa vidtl
—- J Gaar Morges fik vi en dei-l
lig lille Regu, ca· en Trediedels
Dom-, den bedste, vi hat fqaetl
i lange Ader
Detsom Bladet ikte naar freml
i Tide denne Gans-Tau fkyldes det
Brcek paa en Mastine. s
Mr og Gudstjenester i Bleir.
Søndag d. 28. Kl. 9.15 Spu
dagsjkole KL. 10, Striftemaal og
Kl. 10,80 Gudstjeneste Der optas
ges et Lffer ::1 Sanatorjet. Jngen
Ajt-enguds;·-t;kenefte.
Oussdasg d. Bd. Kvindemøde i Ci
ty Library, Ln sdag Aften Ung
dvmsmøde, ai: om Gud viL
North Dakota Kred5’ Ungdmöfocs
bund ajyoldt sit Aarsmøde i Tone
Valley, Mont» ira 12. — 14. Juli,
hvor vi havde den Glnede at dele
Dagene samtnen med Student H.
Jnadomi Jeg fkal her tun forspges
at give ex Loerblik over den finansi
cielle Side. Llarsbidrag fra de for-!
stellige Ungdomsforeninger, 817150l
foer ved Aarsmødet 891.35. Jud
kommet i Offer ved Jnadomis
« Reise i Kredsen 3246.05. J Kas
jen Trt sidjte Aar. s23·10. ,
Udgiftek: Til Kamajama 8290J
til Jnadomis Rejfwdgifter stoc,
til trængende Studenkcker s25, til
Krediens Kasse M, Reiseudqifter
med mere 835.50.
Walter M, Forb. Kass.
« Adresfeforsndkiuw
» Gast. Anders Hansens Adresse
er tm Luck, Wis. i
Ubert-J Los-n Contact-Im
The kourteen distrjet main-ger
o! the Nebraska Liberty Los-n
committee met in Omahs last Pri
Q imd compler plans for the
Wpsign whichs opens Septem
sbet Jst-h. State«««0hairmsn T. c.
Kyoto-, who reeenrhs returns-d
trom m ihrer-state dort-Heraus
It Kirsc- city, pas-ed ou the
ice-s btought out· then-. 0110
emty in Nebraska« i- so voll
W it has alte-ch- Block
M pleäxod for the Form-d lä
Paulus i Musen
Omn Inn stashm.
Ifd P Hanfem
EDUhtstaSweSJ
IMUMG Gmstømj www un
alle forknytte Kristne Verden over-:
.,(Y)lasder eder i Herren«, der ind
ner um en indre Gliede, der fein
et Kildesspring vælder ud fra hans
Hjerte »Na-der eder i Herren al
tid; atter figer jeg: glceder eder.«
Medens Paulus, lænket til en
romersk Soldat, jtriver eller diktei
rer dette Brev til Timotens, kan vi
atter og atter lade Blikket glide
»den over de smaa Papyrusark og
finde Ordet »Glæde«. Ogsaa J
sial glæde eder vg glæde eder med
mig.«
Saa korn Lejligheden til at sen
de Onesirnus tilbage til sin Herre,
idet netop den Mond Epafras, der
Mode bragt Evangeliet til Kolossæ
kam til Rom for at besøge Paulus
sog paa Grund af de mindre gode
Efterretninger, han bragte fka Me
nigsdeden fandt Apostels-n det nnd
oendigt at sende en af sine Med
arlsejdere derooer med et Vreix Og
han lod saa Onesiinus reife nied.
For at fikre hakn en god Modtas
gelfe og ikaiie i)ani hans Herres
Tillid san Jan Dank Brei-et til ziles
man nicd fix-ers san Ined den niest
rørcnde ziærliglied beder godt for
den onmendte Reinningsniand
Vi kan veere glade for, at Filei
mon bevarede den lille Skrivelfe
Taa vel, sum han gjorde, rimeligvis
hat han senere overgivet den til
Menigheden i Kodas-fah som hat be
varet den sammen med Paulus ev
rige Breve Og saaledes fik vi da
dette lille kostelige Blad i vor Bi
bel, der giver et faa dybt Jndblik
i Paulus Hierte og tillige et saa
fsortræffeligt Eksempel paa, hvors
ledes Kristendommen Itser de socie
le Probleme
»Jeg beder dig for mit Baru,
som jeg shar avlet i mine Lænker,
sOnesimus, ikke mere som en Titel,
msen iom en elfket Vroder.«
Vi tør tro, at Filemon og hans
gode Huftru Appia, der begge var
Paulus« gode Venner, bar modtas
get Onesiinus fern en Bruder og
givet hain Zriheden
Men inden Onesimns rejite til
hage til Kolossæ havde Paulus
fiaaet Tid til ogfaa at skrive det
faakaldte Efeserbrev, der oiit maa
betrngtes sum en Omgangsskrivelse
til at fkråve det andet Brev til Time
nen.
Leg det nil iøre for oidt i den
ne oiilnrtende Artikel oni »Krisiens
dommens Odysse« at komme ncers
more ind oaa Bisse Breves Jndhold.
Tet niaa Være tilstrcelkeligt at min
de ein deres eneftaaende Vetydning
i Kampen mod Guds Riges Fjens
der U For Euangeliets Udbredelfe
og Vækst i Menighedeme rundt om
i det store Nomerrige
Men ferend vi for-ladet vor-Heli,
vil vi dog endnu en Gang aflcrgge
«l)ain et Veng i det ensornme Fee-ig
sel, hvor han kun naskede et jordisk
anke Det var endnu en Gang at
faa Vennen im de gamle Dage at
je, 1hans asgte Sen i Ist-nen. Dei
var denne LcengieL der bkagte ham
til at skrive det andet FBev til Time
teus, der udgør hans Svaneiang.
Han bedet i dette Brev Timotens
naar han kommer, at modtage for
uden hans Reffekappe, osm han lod
blive i Treue-, »Die-gerne især dem
paa Pergament«
De Enger, der bæter Tale am,
bar næppe vceret mange i Tal,
men Skriftem fom Apostelen satte
færlig Pris paa, maaske de j
diske hellige Sktilftetz han hayde ar
vet fra sine Forældte og læst i som
Dreng i Gamalie Stole i- Jeru
salem cllek maa e del var VI
qer, skænket ham af nye Beiwer.
Dei kan soglaa W været Meter
Jefajas, Salmeme eller en asf de
lmaa owetey Stifter-, fom Inder
eg Moder W givst lom en
k?
,;««JIKFTZ
Iteus den gamle Missionærs sidste
jcrd Og de er snarere en Triumfi
Hang end et Miserere. Strideu er
endt, og Skatten er bragt i Eik
kerhed. Nu skal shan trcede frem for
den ftore Weiter-, hvis Evangelium
han under Lidelser og Taster hav
de forkyndt, sog modtage Retfærdigs
hedens Kraus.«
Med Martyrdøden falder For
lhecnget for det cedlefte Mennesteliv,
bvis Storhed hans Samtid kun lidet
forstsod
Betragter vi ham blot Tom Brevs
skriver, hvor uendelig hsjt kager han
.da ikke i sine mest tibfceldige Breve
Yop over de swrste Forfattere, saa
vel jødifke sfosm hedenske, baade i
hans egen Tid og i Fremtiden. Pli
nius den Yngre var bersmt iom
Vrevfkriver, dog har hatt aldrig
skrevet et Brev fom det til Filemon.
Epistet og Markus Aurelius bar
efterladt os de reneste Prover paa
stoisk Tankehøshed, dog er Paulus
Kapitel om Kærligheden suendeligt
zmere værd end alt, hvad de har
Tsktevet.
Tanmatk
—-Ten tidligere Jndebaver as
Gran-de Kslædscsabråh Fabrikant
Jovis. Mortenfen, er død i en Al
der as 59 Aar.
—- En i Hsjskolekredse kendt og
meget afboldt Kvinde, Maren Han
sen, Sester til Brødrene Mels og
Povl Hansem Ballekilde ngskole,
er i fl. »Holb. A. Vstrbl.« død paa
Finsens Klinik af Hiertelammelse,
58 Aar gl. Maren Hausen styrede,
indtil hun for nagen Tid tilbage
hnv syg, Huset for sin Vkodek Nielsl
Haufen, og var en god Værtinde
for de mange Eli-vers der tilbragte
en Del af deres Fritid i »Hytten.«
— Proprietcer Jens- Clauer
forljen Tjdemandsholtm er i fl·
»Pens. Tid.« afgaaet Ved Doden
as Lungebetændelse, 72 Aar gl.
---— Købmand Johannes Kyster i
Karlan er afgaaet ved Toden ef-I
;ter et længere Engeleje Afdøde
dreo i en Aarrcsekke Forretning paa
Zandergade ved Elemensbro og hats
de nu For-retning paa Østergade
- — Konsul Chr. Niclscu as nun-?
tedjerg paa Fon, Jndehaveren ins
den bekendte Klintebjerg Eddikefas
brik, er afgaaet ved Dødem 84 Aar
gl.
s— Gaardejer Jens- Jensen Ital-«
bokg i V. Skawokg ved grau-org ek i!
falge »Nordj.« afgaaet ved Tedeu,
ca. 15 Aar gammel 1
Dei dnte Ast-. »Vends. Tjd.«j
rfortæller: En betndelig Opsigt nat-;
te paa Markedet i Dag en nng,j
Jsmækfed Korthornsiska Ker quedeI
,560 Ky» og det var Slagterntestee
Hausen, Ztokbrogade, der hande;
lsaht den as Fabrikant Martin Ol-»
Lsen, Narregade En anden Ko, fomI
Hausen havde købt samme Zted,1
var nassten ligesaa fed og vejede 25J
Pund merk-, men preesentekede sigs
knap saa godt. Vegge Køerne er fes!
det med Brenne. Foruden disse toj
lmvde Hr Hausen købt en trediej
fed Ko, og Prisen for dem alle«
tre tilsammen var 3574 Kr. (
—,,Det er ikke fom i gamle Da-«
ge«, siger Or. Haufen, ,,men hvadtx
er vel det. For nogle Aar siden kob
te jeg gode Lam paa Island for-J
6 Kr. Stykket. Forleden maattejegs
for et godt Lam give 127 Kr. ;
Reinen os Histrdsigtetar. Nun-J
ders, 24. Juni. Fra Lsrdag Midss
dag til i Morges et der her paa Enss
nen falden 17 Min. Regu, der hats
gjort Untier-verriet Baarkornet vgl
Roerne staar overalt godt, og der
er Udsigt til MZJJBIM M
staar ogsaa tilfredsstillende undtw
gen paa stærkt fandede Jordan hvor
Kærnesagtningen iine Siedet er daars
liq. De fleste Landde har nu
forelsbig faaet Rean not — og nu
anfker man Verme.
Ost-Mk Grosserer Ferdinand
Simon fka Kisenhavm som for
leden Aften ankam fra Mittania til
Frederikthald oq toq ind paa et af
M OW, fsldt straks eftek
wnkomstdjdomramtafetSlaqi
s- H
planes will kly from Kansas City
t-) Omaba and give a two da)f
tsxhjhition in the latter cit)-.
They will then proceed via air
to Des Jloines. Omaha has been
desjgnated as one ok the principal
air stations ok the coast to eoast
Jokkjcial highway to be operated
after we wjn the war. An aerial
jmail serv-ice from Omaha to
Ichieago is one ok the possibjlj
ties ok the near future.
. Nebraska M in Auto
I
The number ok auto licenses
issued in Nebraska during the
is 167, 400. The number issued
Tduring the entire 1917 was Us,
H101. Nebraska will probably main
tain her record of owuing more
cars per eapita than any other
Istaw in the union.
ipresent year, up to August l,
NEWS LETTER
Lee state-alte,
Recrxstary to the
Governon
Governor Neville has received
a telegram from the Phovost Klar-I
shal General direeting the tak—’
ing of a new registkation ok all»
meu who, since June ö, 1918,i
have attained their twentysfirsts
liikthday, up to and ineludiugs
August 24th. The President wills
soon issue a proolamation re-4
questing all persons in this elassj
to register on Satukday, the 24th’
day ok August, hetween 7:00 A.
M. and 9:00 P. M. This kegistras
tion must not the eonkused with
the larger kegistration which is
eontemplated will he made in
septemher in pursuanee ok the
legislation now pending before
Congress. This registration con
cerns only those who have, sinee
June 5th, 1918, and on or he
foke August 24, 1918, attainod
theik twenty-t’ikst hirthday. This
registration is"deemed neeessary
by Washington in view of the
demand made for elass one men.
The men registered on August
24 next will he treated as de
layed registkants ok the 1918 elass
The same tot-m of card and the
same method ok pkoeedure as was
used on Juno 5, 1918, will govern
the prooedure in this registration
Los-U Boakds and newspapers
throughout the state have heen
requested to give the widest
possihle publieity to this new
kegistration, so that no man who
,eomes within the elass will fail»
to registek and thserehy make
him liahle to the penalty of the
law thku ignoranee ok its pro
visions-. Brei-)- man who has
heeoine 21 years ok age since
Juno 5, 1918, must appear be
fore his lioeal Board on August
24, next and should he desire ad
ditional information relative to
ptoeedure, he Should vol-unmi
eate with his lmal Board at
ones-.
«
YOUNO MER, ÄTTENTION !
UAll male persons who have
wache-l their twpnty-fjrst hinh
(l««i)s since Juue 5. 1918, and ou or
before August 24. 1918, must
kssgister ou August 24, 1918.
«’l’hese mesn sltnuld consult
with the looul draft hoards u
to how ancl when they should
register·"
Ahove is an announcement
made by« Provost Marshal General
Print-desj- concspnknik the åkskt
registration of all youths who
have reaehecl thssir twmty first
bikthday Since Jung 5 of this!
year-, or who will hecomo 21
years ok age before August 24sp
Such young meu are remindedl
that they must not Lajl to reg
ister on the date set, under risk
of set-ers peucltzn
«ln propzntjon tot- tho Cou
templstod oxtsnsiou ot einst
see-, Governo-· Kost-h »New-Melu
M s bullotiu to IU M
ebend- requestins them to Wo
the senken ot volqu tos
W in svsry votink pminct
in the state-· Naht-gis las seh-los
oel is very sovisble new-d in the
Mtkstioa ot this IMU
set-vio- lsm Nebst-km- liva
klon M ot thsir time in the
M et this vork. In the
1917 M seht-mu- us
Vi oyskcr Der-es Hat-»ich
Dei-for et Cet os sltis usw-liquid- u
setze von VII-st- til Unken- luutc Not-erin
os ums set ums levete Veto
Jst bebt-, du titul- i Ewclslux
It p- lkke aller-le es It von kut- msssc lasse-, h M M
Mogmpevüsllsqeosetsnjp
m W lAs sTADkssTI IVAV Vl IAI MA.
sAsSKos.
Skai Dem et Hiem i
naerheclen at Blaik.
Pudertognmlp hnr til salg flore Amt-ro og mindre
.lor(1st)«kk(sr i istler tmt ved Bycsn — alle mod Bygnin
ger, livomf nugle ganske 11)"e.
Skriv ofusr Priser og nærmere Oplysningetx
K. P. HUNDAHL, Blajr, Nebr.
jstraks were secure-d for the vest
knajority ok counäee ln (Uuaha,
400 kegistrars volunteered their
setviees. The kegistretiou in that
city ok 20,000 weh cost the fed
eral government only P9.48. The
record attajned in some ok the
kural distriets ok Nebraska has
sbeen equelly as good and in
some case-s better-. The 1918 reg·
istratioh was haudled with no
expense to the federal govern
ment.
It is Governok Neville’s desire
that the titanie tesk ok eonduots
sag the proposed new registra
tiou be accomplished with as
little expense to the government
as posÄble IIe is eonsequevtiy,
ealling upon petriotie Nebraskans
to eommunjeate with the Loeal
Boerd havjng jurisdictjon over
their territory, offerhig their ser
vjces ou registration day.«
Mødekalcnder
Mission-sum
i Femdale fra 4.-—9. September
1918.
Missionsmsdc Eli Horn, Za»
13——15 Sept.
Ungdomsmgdu Spenccr, Ja» 27
——29 Sept. Under Ledelse as Iowa
Kreds llngdomsforbund. ,
-»......- -. -.. .--» - . » «
IIOTDL BAUER .
Omahas damke Bot-cl.
14th G llmey st. «
Ilyggeljge, lyse ug net roch-;
lett-de Vamelsisn Her mødcsr Dei
altid Landsmand km de damkef
Menigheder i Nordxseterk Mode-!
rate Frisch Al mulig Tjenstvjl I
ljghod viges Gn Its-mi- Alle sporsk
voguc muri-er nd Dimen
0hu. c. spronssth Bist-.
W
l
Julius Petekseu, i
Dank such-m Das-mutig i
sabeksler ing Ided alt heuhjwsdss
IM, Isbr j
I
Geo. chrisiiansen
UHAMAGER sc JUVELER
For-endet over sit, Repakstionct
indbefstteh
Koom 402 Rose listig-,
Ums-lud Nebs
Ackshi NO I U« Sc»
TIL T. S. 61104
Kosten-»Ist N. W Nie-»mus
Hist-«
...M J. Jensen
S Usmt Lage 03 Kirurg
titsot·MDo-«slc1sen Hund«-«
Ide fis-je s Nie-net Ave-sue,
IIUIIAPUI m. . II- s
Betst-ImDetapptHeeres-esllethsetssc
sw. Wwamer. sent
W- Ma, Wtem tä«
stekJJJeIUIsOMUUjUM
WWWIIQ
Ed. Mattyieim
stir- seh-.
ht. c. R. Meaiksi
Dentisi
Ins- III Isari- sum-Ich
III- U
x .
Mskkcckspkisclc
ILAIL IIIIJ
svsde « m. Both-i Its
XII-. Ni. ...·...... . — 1.sS
lisvke « - El
Ink....«....» .. —
sys..».»..».. .. «.....· —
Svith Top. .. . ............ ts W
III-III OIÄIÄI
Its-IV Iootl can-used .............. Eos-U sc
chotec see-ek-» ..«......... tun-UND
Svts.........·.. UND-NO
cschcs
III-ekle ..........voI-1ssl
llsvke Ih. Nr 1. -71-—.72
Ali-. . UI hst
XII-kostet .
stude. Cholce cokased ..........ls·bc-1s-sl
svta . «. ........1I Is-!9,Uc
s
Hvorfor
Stute Bank?
Statut Nebrøstas M
ranttszond Mut end-er Jud
fkvdet i en .M M« Ist
Tab.
M Fand WI- M
Dollat of W, est-es
Konto, enhvet Jud-ins g«
hvilken spm helft Akt M -«:
fanden Bank.
GUTENka
nofttlatfmdemtsstse
WenWM-—Ies
Bautf
citlms state Band.
sitt-, Ich-.
Thetis-saht
Profit-en
F. O. Ade-»Mehr
Bikeskrwsidetw
Jede B. Stiftu
Miso-.
ksskckcs ckcfckscsksk
che Zaum-Ia Heute
oI Miso-jener- ’
subbka »Ist
lskotpotetet tot-I IUEIM IsII
Gras-Uc- ttsl wallt-I
nveksks 25.000U
c
S
I
I
Alt til Bankkokretninc des- s
hsrcude udkakes Reuter des Z
s
Z
titles paa sasre lndskuct
»Im-« scisskud F Col-e Ists
er sikket under slaten Nest-ad
Hutkssksatllme
PIFIIkMsss Ists cis
Ptssickeut Ass’t.(hshlos
OOOOOOIIJIUOUIOIOII
ICJIJIC JOOOJIOJICRO OCJCO
N.c«BROR80N
Dust AMICI-III
Eli-h Nod-ts
X Tiriv phs Ost-L
Novum-Ists
cis ask-k- nkm km