Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 21, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    z
s- 1 sss
..l)xXSk H ’ X
—--.Xm·-n «-,-, U ecslcly,
« Thss l n. -,-»l)m1ish
Rxsnngdicstl — l«11tl1om. -’- Horch
. . » s .
m Äms-Not Und publk -.. by
Paris-L Luflnsmu Publ· l. Joo
Nah-. Xolm
xi Its-«
sucht-J Ios.1«
»
Iangkeren
..DANSKBREN«
(-t dkinskmnorikansk Ugoblad,
clisks »Es-s nf »Don foronede dav
slip ·-·«:1nacslisk-lntherskes« Kir
lcis F .X!k«k(11"ilc:1" ogx udgixpss a(
Dank-h l«ntl«-1«:n·1 Publ· House,
Nah-, Nebr
T
Nr. 34.
Plain Relik» Ougdag de1121. August 1918.
27. Aatg.
knbushod and distributed under per-mit (No. 436) authorjscd by the Aot of October 6, 1917, on tüo at the Post Ottjoe oi Blajr, Nebraska. By order ot the President A-I.Zaxleson, Postmostorsonsrsl
Ugens Krigsnyt.
Jugen stote Landvindinger men
stadig Fremgang.
De Allietede blivcr ved at have
com-sagten pna Vestfronten.
Ilrbejdet meget, nien ndrettet tnn
lidt tunde oel viere en itke upnssens
de Lverstrjft over sidste Ugexs Krigss
begiwthieder. Men vor Lpgave er
at s-.n·tcetls. lwnd der er stet, enten
det er sxnnnt eller stot·t. Tet folger
saa tot-starrer Don for Tag som sæds
tmnliqt
T o r i( d n g. Ass. Press. —- Nord
og End ior Zonnne Zloden bar Ty
ske rne nderligere tabt Grund afBes
tndniiq Pan førstnasvnte Side bar
de overgioet deres Ztillinger over
en fem Mils Front til Britterne
Nord for Albert, medens de paa
sidstncronte Zide er drevet tilbage i
Skovdistriktet just Nord for Oises
floden as Fransknteendene
Toskernes FrontlinieiLøbegrave
ved BeaumontsHanteL Zerre, Put-v
iieursAnsMont og Bueguog har de
fundet det tnnuligt at holde mod
Briterness Aktivitet lang-Z Linien fra
Albert til Arms, tnedens Franski
mcendene vedholdende har sortsat
deres ooldsomme Angreb mod Ty
skerne naa den Settor, der domis
nerer den laveke Del as Picardys
Sletten og Qisedalen og liar trængt
nwrtnere ind paa Lassigttt), Mas
sif og Iliiesconrt Plntennet, og lieu
qere End nar de indtaget den be
wdeltge Vn Nibecourt, hvorfra der
er ital-In Vej igennem Oisedalen til
Nonoit —-— f1n Jernbane og en stor
national Landevej, itte at tale onc
Kanniem der løber parallel med
Jernbnnen det nieste as Besen. No
yon er tun lidt over 6 Mil Nord-Ist
for Riberourt. E
Lang-Es Veslesloden lmr Tysferne
tut-er gfort nheldige Auweh mod
Freinstninsndene og thuerifanerne,
der fretndeleis hold-ers del-es Ztillin1
nu«
J xi xg egnen pnt den neitte ita
lthste ment ltnt Jstnlienerne tnget
slere Ditiqk Ztillinger im Øftrii
gxrnc
R r ed n zi. Ass. Presse -- Det
er anlicnlmrt i de :’llli.-t«edes:- Plan
itte at lade Tnskerne i No i deress
Etillinger melletn Zonnne og Qise
Skont TnskerneJ Front im End for
Sotnni foilsiElmnlncisgtiiitst11.littt)e
til Nur-on er bleer itettet nced
srisk Forstwrkning on en Miengde
Knnoner for nt hold-e de nllierede
Tronper tiilmqe, san er de ntter ble
ven tvnnnet til at opgive Grund.
Franste og tanadiste Tropper lmr
i Fredssgsz Jlften over en Front as
en. 3 Mil tcempet sig freni Vest for
Rom-, indtil de var ved Byens
TerskeL Ntsglen til Tusker-liess For
sonr i Picardt). Uniiddelbnrt nord
paa tioldt Briterne fretndeles Da
ncern og Pnrvillerszs efter svwre
Modangkeb. Best for Roye er de
Allieredes Linie tun knapt een vg
en Fjerdedel Mil fra Vyen. — Ty
steknes Reserve i SonmtesOisesSas
lienten er itte lcengere tilstrætkeligz
til at ntodstaa de Alltekedes TryU
De drager Forstærtning andet Stedss
fru· l
Fra den anteritanste Arme paai
Veølefloden tneldes særlig, at Ty-(
sterne ljar leveret et tombinerets
Gas,· Artilleri- og Lustangkeb par-!
de Franste og Amerikanerne langs»
Bei-le tidlig Fredag Morgen. Det
skulde voere en Gengældelse for, att
Ameritauerne sra Luften havde ode
lagt Tyiterned Broer over Aisnest
sloden. Angrebet var doq uden R
sultat as Betydnins
, Ljrdag Kampen paa Somme
Otie Fronten sortsættQ dog min
dre voldfomt end ttdltqere t Usem
da Systeme sorstætkede deres state
og standsede de Unter-des Frem
stsd mod Mi. Mc desto mindre
har Vrtterne oq Itaustmæudme
vceret t Stand til at vtnde Grund
paa to vtqttqe Gestein- - Vetter
ne et dort Stykke Nordveft soc kovesp
bvor de tudtos »Und-beein- Da
Inern og Pe1roillers, og Frnnfknmsw
dene paa Zlcigfrontens sonder Flei
lnvor de bar indtaget to Landejeni
donnne on renfet det bnkkede og
skootlasdte Tiscrift onilring Lassigs
ny for Ziender.
J den Une- da Zlaget i Biene
dn linr sinnen er der ifelge offieielT
Finndgorelfe falden 530,2U Hauch
i de Llllieredesks Heender. As disfel
tog Briterne BLRIL Uofficiel Raps
port, der rinieligoiss er famlet fi
.den offieielle iifgnues, giver Antal—-»
let af Immer der er taget af del
Allierede fiden R· August, til Tät-:
sw) og siger, nt der liidtil er taltl
670 Kanonen i
Sinne Tag ineldes frn Washing
ton: Anieritnnfte Tropper begynds
te den II« Ang. at stige i Land i
Vladivoftok, og de vil giebliktelig
flntte sig til den internationnle
Styrke«til Forftcertning af Esel-bo
Slovawaren i dens Kampagne i
Siberi-n. Amerikanerne udgor det
27. regnlcere JnfanterisNegiment
frn Manila og vil blive fnlgt nf
nok et Regiinent fm Filippinerne og
Tropper frei United States-.
Det 27 Regiment er ikke bleven
rekrnteret til Krigsltyrke, og dets
Størretse tendes itke nøjagtigt her,
men man antager mellem 1200 og
1500 Mand. Oberst Henry D. Styer
kommanderer Regimentet Hele den
anieritanske Styrke der vil blive nn
der Generalnmjor Grabes-, der bar
tomanderet en regnlar Hærdivision
i Cmnp Kearney, Col.
Sondern Paris, 17. Ang. —
Franskmcendene gjorde yderliqere
Freinfkridt i Dag Nord og Syd for
Arm-: de hat« taget 1000 Fanger
oiJ manch Masfingeværer siden i
Guar, efter bund Krigskontoretmels
der i Aste-in De indtog Byen Eannyi
Zur-Menz, og desnden tog de Stil
linner fm Fjenden over en FrontI
af nasften 2 Mil til en Dybde af!
euer en Mil i ZoissonssSettorens
»Als-J« Pressz inelder snnnne DncH
Ilineritnnerne i Lotliringen bar op-:
livei en ellersJ rolig Zettor Ved at(
tnge Land-Ihnen Ti«npelle. fein Mil!
kal for It Die, fm Tnslerne. Ak-«
tionen bugnndte i Form nf et Togt
tidlia Lordng Ellcorgen on ndviklede
sig til et organiseret Tllngreli af;
:Ilncerilnnerne, stralszi efter at de for-;
lod Lobegradene Tysterne led nahen-«
dort store Tab i faldne og siinredeJ
on der togegs ogsnn Fanger J
Ter er intet Tegn til, nt War-;
selml Forli oil fortfwtte sit Trot»
Not-doest for Soissonszs, men l)ans»
forsie Held der uil ncnligvics bli-;
ve ndsonntet Det oilde itte over-»
rnfle at se Kmnpen sprede fig nielsj
lein·:llis3ne og Oife Floderne, thi en;
allieret Sejr der oilde brnde Odems-(
flerne af baade Ilione og ZoinnteJ
Linierne og tvinge Tusker-ne til ati
treelle sig tillntge paa begge Sider
as den nne Kann-grund. — Fra»
Eos-Iska til Nin-sing hak de AIJ
lierede gjort lidet siden Amerika
nerne genvandt deres Ztilling ved.
Tismette l
Mandnce London, It? Aug-l
De britiste Tropper Veft for Armen-«
lietes er trasngt srem fra IUUU til
2000 Yards over en Front af 44
Mil mellem Viens Bergnin og
Vaillend, og der tillige gjort Frem
gang Sydveft for Merville. Lands
byen Outterfteen indtoges, og der
toges 400 Fangen
Der er ogsaa gjort Fremgang
niellem Ehilly og Fransart Nord4
for Nove. 4
F Sau Iidt af Ass. wiss-. Grade
jgiver den berømte LyösSalieutVeft
l,foe Armentiereö efter under Bri-(
lterneö Tryk. Feltmarichal Haigsl
»Styrte- bar wunqet Fjenden til at(
ji«-ge Grund oftpdm hvor han vil;
lockre mere fikter for Bomberne fraj
de store Kanonen-, der i flere quri
bar spredt Krydsild over bele Sa
lltenden og forttcediqet Forfvarerne
of den nsitre Linie.
Systeme qtves innen Colle l of
de franitsdrtttste Tropper Nord og
Sod for Somme« oq as Fronlknmäs
dene os Amortianerne lonqs Beste.
s
Atneriknnerne i Luthringen plager
Fjenden Artilleriild og lokale An
greb. Fra Sud for Roye over en
fire Milsts Front melletn Beiw
raignecs og CannnsansMatz raser
en voldsom ArtillerisDuel Her for«
soger Frnnsfmcendene at flankere
baade Noye og Lngsiqny ved at dri
oe ostpna i Retning af Vejen, der
gaar sydvestlig fra Roye til Noyou·
DereEJ For-sag lmr haft noget Held.
Tiksdag. Med den amerikan
sle Hier pcm Veslefrontem 19. Aug.
Amerifmierne og Franstniændcne
mode dereiz Besiddelser Nord for
Veslefloden flere Steder Mandag
Morgen Manøret udførtes uden
Modstand nf Tyitere. De Franske
og Amerikanerne begyndte i Son
dags at operere de slørste Kanonen
sum de liac brugt, fiden de naaede
VesleJ Dis-se store Kanoner blceser
vask mod Aisne Niver Regionen og
der fokbi, brsor Jagltagere fra Luf
ten har rnpportere:, ak Tyskerne
koncentrerer Forsyninger.
Als-. Preis meddeler famme Dag:
Tuskere pan tre vigtige Sektorer
paa den nordre Dcl af Vestfronten
er bleven ivunget til at opgive
Stillinger of stor strategifk Betyds
nisrg under de britifte og franfke
Troppers Anfald.
J Lyssekloren Vest for Amen
tieres hnr Fjenden trnkket sig tilbas
ge over en m. 6 Mils Front, over
givende Me-.«ville til Briterne Mel
lem Matz og OisesFloderne har
Franfkmasndene kcempet deres Vej
frent til Lasfignys vestre Udkant og
lcengere fedan i denne bakkede og
skovklasdte Egn er de ryktet frem
fra ThiesconrtsZkoven og bar ind
taget Byen Pemprez i OifesDalen
pan Veer Inellem Noyou og Com
piegne. Nordvest for Soissons hor
de fransle drevekaeaden omkring
en Mil tilbage over en henved ni·l
Milsfs Fronl oq toget 2,200 Mænd(
til Fange l
T n g M o r g en moder et Blad
med en san-an Overfkrift: ,,Allie-3
final-i- Zins-Tons to Velqimn drivesks
Onnss :·eelim;1 to old Positionszs.« Vi
dcre let-der det. at Frimltmcendene
Haar to Mit freut og tager over
hin-W Inst-e til Zeuge-. Zaa vidt
staune-: er Fet sierlig Nordoesl for
Eoissrnsss lijich en 15 zllcilsd Front
Jst«n::it·llin·nd-.1ie ljnr gjort et lrai
tiqt andlmg og slnnet Tyskerlie. Men
san-W ogsaa Brit-»nu- llar slanet
loss- nksxd Tnskeme
Wort eget gnäd.
«-.-W-— ,- -— .-x..-—I.-—,- -,—»-« - .-., ---«·-— - «
Edwjn Fnsggxy Puitor M« H.
Heime-J music Zon, ou Jdore Stub
tja-1«, Pastor N. A. Ztubkjasrss crld
su- SM, ,,cnliftedc« fordde i Mil
1va11kw, Wie-» i Flaadeu. chgc lus
stod den ft)iisk-.- Essamcm sin de»
Innattis undisrinste fig.
.
lejskiprisvrne stigur. Pl)iladelphia,
Pa» lä, Aug. ch af de lebende
Morgcnavifcr her i Byen meldtc ii
Tag, at fra den iR August vil.
Priicsn paa Zøndagsudgnvcsrms bit-;
ve syv Ceuts i ftedet for fcsm Ccntsz
lusr on i Camden, N· J. Dveralt cl-.
lcrs vil Priscn blivc ottc CONS- !
. »
llniformstøjcr brcendt. Ztonghsx
ton, Mass» 16. Aug. The FreuchI
and Ward Woolen Company führt-«
rcnde Fabritker nedbræudtc i Dagsp
Fabrikkcrnc levercde Tiger til Reis
geringem og et stort Lager Uni-(
formstøjer gik op i Lucr. De tath
Vasrdicr anslaaes til 8400,000.
.
Maa søge Hvile Washington,
D. C» 17. Aug. Generalstabschef
March fortalte Asviskorrespondonter
i Dag, at flere høje Officerer, der
iblandt Generalmajorer, er kommcH
hjem for at hvile fig, da de var«
blevet aldeles udksrt i de svære
Kompe, lsont de amerikanske Trop
per har deltaget i ved Vestfronten.
.
»Adoptere « af Jndianerne. Han
re, Mont» 13. Aus. Shoshoneindias
nerne ljar »adopteret« Mrs. Willii
am G. Mc:’ldoo, P1·æfident Wil
sons Taster-, og har gisvet hende
Navnet ,,Sacajawea«, der var Nav
Vejviscr for Lewis og Clarke
net paa den Jndianerpige, som var
Ekspeditionerne.
I
Tre Flyueres Dad. Pensacola,
Fla» 13. Aug. Tre søsnilitære Flys
sveelever drnkuede i Gaar i Pen
sakola Bay. De fløj samtnen med
en fjerde i en stor Vandflyvenm
skine, fom faldt ned i Bugten. De
forulykkeye er Garrett B. Mande
ville fra Minneapolis, Minn., Ju
stits Topp fra New York og Guy
B· Frally fm Gewesen, N. Y·
Tysk i Telefonen forbudt. Bis-owns
town, Jud-, 15. Ang. Det hervæs
rende Telefonkornpagni har forbudt,
at der førcs Hamtaler paa Tysk
over deres Linierk Der er fremkoms
met mange Protest-er fra tysk Na
bofkab, men Kompagnie-i har fast
holdt Ordren til Telefondamerne
ons, at de skal tage Forbindelfen
fra dem, fom taler Tyfk i Telefonen
.
En gammel Negett New York,
15. Aug· Negerpræsten William
Masees døde i Bellevue Hospital af
Lungebetændelfe og Hiertefejl i Af
tes efter at have fortalt, at han
var 147 Aar gammeL Han knnde
spare alle Spørgsmaal um« Revolu
tionskrigen saa godt og forstandigt,
at Hospitalets Autoriteter bar følt
sig forpligtet til at opgive han«I Al
der til l:17, som den gamle Præst
selv sagde ?
. 4
l
Wilson liviler fig. ällkagnoliml
Mass» 15. Aug. Præsideut Wil
szu ankam hertil i Dag, lcdsaget af
sHustrit og fln Læge, Kontreads
miral Dr. Earn T. Grayfon. Sel
skabct svil antagclig fordlive her U
gon nd· Prcvfidenten forlod Wa
shington Kl. U i After Halt-J Vesøg
Var uvontcL nq fkal være fort-ta
aet for at lmilln llndcr Ovbolcht
lusr Nil meidcntcsn befaqu sin Vul,
Hol. E« M. Sonst-, fmn lmn iffo
bar set i flms Ullaancdcr
.
Ninus slleacrinam fsn Kann W
faul-ihn Jud» II. Ihm Forsatthsisn
New-al- klldv bar tjllmdt Fliegt-rinka
W«.sl?«k.-ndsanncsn, sum disn man brugo
som dksn lwdst san til Ofaslp i Kri
msn Don fu«-o Form hat« store
Vygningcr og ligger ved BrooL
Ncswton Conut1), Ind. Dst er den
jkønnlsftcs Darm i Statt-n on ffal
owns vaer over en halv Million
Dvlla1·«:s. Mr. Adi- or Modlem af
Statt-us Farinata-rund
I
Flcre Wand-—- arresterc-S. Wa
shington, T« C. 15. Aug. J Gaar
blau der her arrcsteret 29 stindclz
da Politiot for fjerdc Gang hind
rcsdcs en Dunonftration for kvindcs
lig Stamme-rot i Lafayette Parkcn
ligc ovcrfor Dcst hvide Has. Gilson
Gardner, der er Avismand, og hvis
Huftru bllsv arresteret, protesterede
mod den Haardhændethed, hvormed
Politicst behandlcde Kvinderne, hindr
for han ogsm blev ført til Sta
tionm
I
De stigcndc Prifer. Washington,
D. E» 16. Aug. Arbejdsdepartes
meutct uicdclcr, at Detailpriierue i
Amerika er stegct med 66 Procent
siden Juni 1913. J dissc fcm Aar
cr Prifen paa Livsforuødenhedcr sum
Maslk steget smed 44 Procent, Smør
45 Procent og Æg 55 Procent.
J« Labet af sidfte Aar steg Prifcrne
paa Fødwarer 7 Procent. J de
tredivc Dage fra 15. Juni til.15.
Juli var den genneminitlige Pris
forhøjelse for alle Vaters Vedkoms
mende 20 Procent.
.
Senator Gallinger dad. Frank
lin, N. H» 17. Aug. Senator Ja
cob H. Gallinger, der reprcesentes
rede New Hampshire i Landdsenateh
«er afgaaet ved Dsden i et Hoff-ital
iher l Dac. ·
l
I.
. .-·--s
Senatorcn var syg, da ban kom
til sit Sommerhjem her i Ncerheden i
Juli, og for nogle Dage fiden blev
han san daarlig, at ban maatte ind
lrkgges paa et HospitaL Han døde
af Aareforkalkning.
Senator Jakob Gallingcr var
født paa on Form i Canada i
1837 og blev Medlth af Lands
scsnatct i 1891. Afdøde var af Pro
fession Lccge og svar i sin Tid Ge
neralkirurg i sin Stat. Han var en
anset Republikaucr.
Horden rundt.
"" "«" — -««"":S
Hvedeavlen i Frankrig. Paris-,
17. Ang. Den samlede Hvedeavl
i Frankrig i Aar anscettes til 50,
000,000 Quintals eller 183, 500,
000 Vufhels, hvilket er over 25
Procent mere end iidfte Aar
Sen. Lewis i Frankrig. Paris,
16. Aug. Forbundssenator William
Hamilton Lewis fra Illinois er
ankommet hertil og konfererede i
Gaar med General Perfh«ing. Se
natoren agter at beste-ge den ameri
kanske Front.
.
Vcernepligt paa Cuba. Havana,
13. Ang. Præsident Menocal har
i Gaar undertegnet Forslaget til
Lov om tvungen Militærtjeneste.
Forslaget trwder i Kraft øjeblikkelig.
Alle cnbanske Borgere i Alderen
mellem 21 og 28 Aar iIITIlusive er
militcerpligtige
. e - I
Quentin Roofevelt gives kirkelig
Begrarwlse Paris, 16. Aug. Vi
ska Brent i Epifkopalkirken og
Pastor Z. MacFarland i Federal
Cunnril as Clmrcliesz of Christ i
Amerika ikmidt i Dag, Gudstjmste
nær det Sled, ihvor ELøjtnant Quens
tin Nonsevelt lIleD skudt ned af en
Insk Flnner under en Luftkamp.
.
Dortjden i Japan Tokio, 1-l.
Linn Hij Riizpriser lJar vuldtMiss
fornojelfc lIlandt de sattigere Klas
ser i Japan Forsfellige Zteder har
der Vasrct Oplpd under Jlnførfel
as number-. J Okayama aveifnsede
Fultleinanmder Nislmndleine og kald
te dein ,,T«e sattiges Fjender«
I
Zinn seiner nr1«esteres. Dnbliu.
III Linn J Fredags bleu her sure
taqkst flms Arresmtioner sont Folge
af Sinn Fejner Moden lworaf tyve
lIlen sprasnnt af Politik-L Der blev
holdt Inanqe flige Moder over lIele
Jrland, ncen der var kun lille For
ftnrrelse, da Politiet i de flefte Til
fcelde fom førfc efter at Møderne
var« srjnillig oplskIsL
.
Dot mu- Pulm Amsterdam Its
Ihm. Tuka Mode Wen at pcm Møs
d(-t, sum surlcdvu Tag fandt Stcd
Irwllcm den tnsku Kojscsr og chferj
Karl af Øftrig, blcsv det besluttctJ
nt Oprottcslson nf det nne polske
Kottgpdømme fkuldcs finde Stcsd i
nasr Forbindelse med Ecntralmszl
term-. Vladcnv sigcr intet om, atl
m østrigsk Erkenertug fkal blivts polsk·
Kongo i
I 4
Etcsfanszsons Fasrd Ottawa,Ont.,11
13.Aug.Her er kommet et TelegramI
fra den islandskc Polarforsker Vil
hjalmur Stefaswfoth som siger, at»
un af bans Ekspoditions Medlc1n-»
met-, Ztorkersm er trwngt from til
et Punkt 1765 Mil Nord for Ala
ska. Stcfansson crklærer, at der
som denncs Mcddclelfc er korrektJ
;har Storkerfcn og bans Ledfagerej
jtrcvngt 75 Mil lcengeremod Nord ii
disse Egne end tidligere Forfkere
har gjort. —- Stefansfon figer vi-»
der-e, at eftek dette kan Wahn-l
dets Angevllu paa tidligere KortI
ncvppe være korrekt. ;
I
Fransk Arbejdsvillie. Paris-, 17.»
Aug. Bag den franike Front er
der i Løbet af 100 Dage bygget en
Jernbane af sover 130 Milg Beng
lde. Bauen, som blev aalmet i Guar
fkal forbedre Koinmunikationen mel
lein dev nordlige og det sydlige
Jerubanesystem Til Banen hører
to store Broer og en Tnnnel af 375
Yardsis Lcengde. Premierminister
Clemencean sog Ministeren fior offents
lige Lli«bejdei·, Albert Claville, var
til Ztcde ved Aabningshøjtideligs
l)eden.
»He-le Frankrig,« udraabte Pre
micrininisteren, ,,arbejder indtil den
Dag, da Sejren konnner —- en Dag,
foin nu gryr.«
Kerensky til M.agten igen? Wa
shington, D. C» 18. Ang. Det er
Udsigt til, at Alexander Kerensky,
som en Tid var den russiske Revo
lutions Held kan blive den mulige
russiske Fører, foin fordriver Bol
shevikerne og genopretter Landet.
Fra paalidelig Kilde er det bragt
i Erfaring, at han er i Begrebmed
at reife til Arkangel for at ftøtte
den nye Regering der. Det menes
i enkelte Kredse her, at der vil bli
ve gjort et For-sag paa under Kerens
skys Ledelfe at udvide Arkangelreges
ringens Myndighed til at omfatte
hele Rusland
Det er dog tnivlsomt, hvorledes
de Allierede vilde stille fig over for
Spørgsmaalet om Kerensky som en
ny russisk Fører. Man ved dog, at
enkelte Kredse i Frankrig, Eng
land og Amerika arbejder for ham.
.
Finland Monarki. London, 13.
Aug. Et Telegram til »Exchange
Telegrapl)« fra Hague meddeler, fi
ger ,,Frankfurter Zeitung«s Stock
l)olmerkorrefpondent, at Finland vil
blive Monarki, og at Valget paa
Klinge er blevet befiemt til i Zep
teniber. Der er to Kandidater til
den finfke Trone Det er sandiin
ligt, at enten Storhertugen af Merk
lenburg eller Prin§ Will-kam qf Ho- «
henzollern-Sigmariiigen vil blive
valgt.
Stockholm, l4. Ang. J Henhold
til ,,««’fi·aiikfitrter Leitung« lim· Kei
ser Wilhelm nasatet at give sit Sam
tutte til at lade en Prins af Hufet
Honoiizullern liliue Zunge as Fin
laiid Tot finjte zwngcualg ital
finde Sted i Sonn-innen Le: er
millim. at Zwi·iiei«tug-.sn af Mott
lisntmm lililnsis Finlandis vordende
Julilzlkfl
-
Viudc Wirst-i i l919.
Wailsinthkk 1S). Aug. —- Kon
areskiseis qiorde i Tag Forlieredelser
til lncktth as nedtnqe den mie« Liiv
out Siriggsmandskalh der udvider
Verms-).sliqtsalderen til fra 18 til
-l.-«) Aar-. General March jagde til
Onsetss Illcilitcer Konnte-, at Pro
qmnnnst nma hintre vinde Eifrigen
i WH
Medenss Ikasunte zwmite begyndte
sit leksejde med at lmre General
March Minister Baker og General
Gerad-u gav Senatet Aftald paa
im Lusnmerferie oq oil optage Za
gen til Drisftelse paa Torsdaq Det
ser nd til at Sagen uil blive drøfs
tet jaxtztidig i Zeitmet og Repræs
sentantlmset, i fidste Del af denne
lige, Fig at den snurt vil blive af
gion
Minister Baker ug Daiin Hjælpere
tilsfyndte alter Husets Komite til
at hnsidle hurtigt i Sagen, idet
de o walte flere Sider ved det nd
videde Progran der hat til Maal
en Arme paa ncer 4,000,000 Ame
riknneie i Franfrig til 30 Juni
1919 -.g uok en Million under Uds
dannelie i dette Land.
Fi)p,11dsigende, at Krigen vil blive
vunden eller tabt paa Vestfronten,
uden Henfyn til, hvad der maatte
fke andre Steder, fagde General
March til Komiteem at med 80
trænerpde amerikanske Divisioner
paa omkring 45,000 Mund i hvek
i Frankrig under en amerikansk
Kommandsr burde Seiten lunne sto
el paa amerikanske Dauben mpste
Aar. —- March matt-, at enhver
ugift Mond fra 18 til 45 Aar af
lfte Klasse vilde lieh-des til sit-st
For-nat
X
---—-s »O s