Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 14, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l)XX8Kl«JRl-1N" ,,DANSKBREN«
H dausk-amerjkansk Ugeblad,
n lIu.;«-—h- Arn-nimm Wes-kle -
owns-il H· ««l.lns lvnitotl Danish dlw HGB at iZLLUII Fremlide JFV
v » , ; .. , . s si- Hause is — u jers o- tr
ill«x..xi.1,-· Izu-In- lntlhi raulx (I,,h(111rlch h: i txnnlkrikw o» udqimq a,
I . »Im-I sxi · . . . 1 )v « « « .-,« « —
« i ( l» Pyunq O . Osmicli I um«-Un Publ lIouse
Duk- —:. l.IItl«-1’. -«. ub1. IIouse, « « « . « . · «
Hlmälsp « Cz Blatt, ZOIJIL
«
«
—Wsst A l,,y« WJ s—- Ost-« IIOTOIDIUIIQWI P— — ——-- H-- .
Nr. 33. «"-« Bluir chr» Ongdag den 14 August l918.
Publjshecj and distributed und-Er permit- (No. 436) authorizod by the Äct of October 6 1917 on file at the Post Office ot Blajr Nebraska-. By order ot the Presjdent. Ä- s. But-lesen Postmhsterceuorsl
27. Aatg
Ugcus Krigsnyt
De Allictcde fortfætter Offensiven
og gaar ftadig fremad.
Bigtige Vycr et iudtaget, og An
tallet af tyfkc Fauger sættcø til
236,000 a 40,000.
De Jllljcrcdecs Offeufio hat været
fortfat geuncm Ugen. Vi gengivcr
i Kot-web Meldingcrue Dag for Dag
Torsddaa —- Dc Allieredcs
Hasrc bar viderc haft Held med sig
over for Tyskcrne i ZoiszssougsRheims
Seftorcm nordan i MontdidicrsEgs
non og tillige længere Nord i Flan
dcrn Incllcm Larve og Clarcnce
Floderne.
Øst for Byen Braisne paa Vesles
Flor-m midtvejs mellcm Soissons
og Rhcimis, er amerikanske og fran
stc Tromscr efter den stiveste Kamp
gaact over Floden og har holdt
Stillingcn.
Franslmændene Nord for Rheims
er trængt over 400 Yards frccn i
JernbaiwsTriangclem der begynder
vcd Mieij og løber nordøst paa
Iiiod Rethcl og nordvestpaa til Laon.
Alle tidligere vundne Stillingcr i
hele SoiiisonssRheims Salienten har
man lwldt trods Modangrcb. Nær
hvor Veslefloden løber ind i Aisne
Øst for Zoissons har de Franske
ovcrvundrt chndens Modstand og
indtaget Landsbyen CicrysSalsogne.
J Montdidicr har de Franske
Syd og Zydvest for Byen frommet
der-es Linie paa denno vigtige Sek
tar, der repræsentercr Samlingss
pnnltot for den tyske Kroiipritis’s
og Prinsk Nupprcschts Hirn-.
Tot faldt i Britornes Lod at
lcverc dct haardestc Slag imod Ty
--Werne i OnsdssskssDe M der-es
Linie over en Front af næsten fern
Mil til on Dybde af 1000 Yards
mellcm Lan-i- oa Clarcsnce Flodisrnck
Man muten at denn-: Manger
vil gaa langt i Netning af at mind
flc en Falk-nd der bar staaist Bri
lerne Z Beicin i Miiaiicsdsvi6.
Nassmikcr i Mtndning er Franski
masndcnsk oa :’lnierikamsrncss vidms
Lrscrgang over Visslrslochh lworfm
Tksksikxst imod Tuskcmc benimod
Plissine«-eben kan actiorstamss, oftin
haandisu sont flier Trwper kom
mcsr over Flodm Frmisfnmsnss
dem- or im i Etand til im d.)k·»:«—
Stillingcr i nasmitc Jisrtilsamszris
augel tax-D den«-:- sianoncr at do
mincrc den Jerubancsliniiy over lioili
ken Tyskcmcs bar braut den-is Oplag
fra Nordost genmsm Born Notlicsl
Zammc Daa meldcö fra Washing
ton: »Mei- cn Reserve as 5,000,
00« anwrikanfkc Soldater fom Rog
stød for-beredet chltmarschal Foch
sig nu paa at kastcs belc de Allierodes
Militasrstyrke imod Tthkcrne for at
bringe Firigen til en sejrrig Ende
i den kortest mulige Tib. Fokaarct
vil sc en ftygtelig Konflikt, —»
allerede i sit Vordende paa Aisnci
VeslesLinin — i fuld Sving, idet
Joche Anat-er vil flaa med hole
deres Magi. »
Fredag. — London, 8. Aug»
7,000 Fanger og 100 lKanoner erd
taget i den fransk britistr Offenfiv,T
lagde Finansminister Andkew Bonarl
Law i House of Commons i Aste-J
Avancon var mellcm 4 og 5 Mils
oa paa eet Sted 7 Mil. ASH
Preis meldet: i
Med den britiske Arme i Frank
rig. —- Kæmpende deres Bei from
gennem Tvlkemos Linie ved Das
qrtj paa en Front af mere end 15
Mit pas beqqe Sider as Summe
er Briteme oq Staatsamt-eng naaet
til Punktet s s 6 Nil indenfor
Linien, lom i Morge- tilbme Ren
den. — Mel-ne oq Bei-me five
de for bei Wende Manier-l
es content- esterladende manse as
dereManonw It start Untat Immer
bar baade seit-me es WW
dene taqet, II W W her Nen
» den mit stor- pr M sc sum
W Wirt nnd Wird-ils tin
x .
ge Tab for de Allierede As et
belt britifk Korps f· Ets. rappors
teredes to Tinier efter at Slaget
var begyndt, kun 2 Officerer ckg
15 Menige sont tobte. —- Angrebet
synesI at have svceret en fnldstcendig
Overroskelse.
Lordag. — Med den ameri
konike Hier pcm Vesle 9. Ang.
J deres foensiv fiden 18. Jnli
bar de allierede vnndet ca. 1500
KvadratsKilomtre Over 200 Lands
byer og Byer, deriblandt SoissonH,
Cliatean Thierry og Fisiites, er
atter i de Allieredes Vesiddelse.
Fronten er bleven forkortet 53 Ki
lometre (m. 33 Mil). Jfølge Op
lysning, sein indeholdes i Dokus
menien der er i Fronskmændenes
sog Anierikanernes Besiddelse, har
Tyskerne brngt fire flere Divisioner
end beregnet til at gaa over Mar
nesFlodeu mellem Domans og Cha
teau Thier-m —- Ass. Preis med
deler:
Over en bøjet Front paa mere end
20 Mil fortsætter britiske og fran
ske Tropver at drive Tyskerne til
boge over Sletterne i Picordy fra
Egnen Nord for Somme Øft for
Molanconrt.til AvreiFlodens estre
Vred Nordveft for Montdidier. Zorn
poa Offenfivens førfte Dag gjors
des der qod Fretnqang Fredag over
Ibele Kampfronten Menge Lands
sbner indtages:91ntnllet af Fanger
«eqedes betndeligt. Mnnge Kanoner
sog stort Kvontmn of Krigsnmteriel
erobredes og ftort Tab tilføjedes
IFjenden De engelsksfranfke Tab er
Iforholdsvisks snnm. —- De ollierede
iKrcefter lmr taget 17,000 Mond til
jFange oq erobret ntellein 200 og
ITKUO Kanonen nmnge of disfe of
ksvrert KalibeIU og ntalljge Moskini
igevcerety Skyttegravsmørsere ogt be
fllægtede smaa Banden
p Qgsaa Nord for Picardn har
iTyskerne opgivet Grund paa to
.viqtiae Sektorer - - von Bis-Soli
.enten Nordvest for Ln Basse, og i
Hauen Sydveft for Arn-m, Nord
for Kennnel
Fm Paris- meldessi scerlig No
vu-: Zigeuan :’iiiiei«it·(1iisi"e Trop
per bar indtnget Landcsbnen Fis
Inejte van Veszleflodens nordre Vred
i fort Afsmnd Nordvest for Fis
nnsskk Zmninen med Lands-knien tog
de 100 Jungen
3øndng. De Frnnsfe lmr
dtevet Tuskwstni fumn sig on nun
det betydeligt Lft for Montdidier i
chardy. Tonne By, der betegnede
Fremsprinqet i en Mk anient, der
nn er ndslettet, soldt for Fransktncens
dein-s fjerde Arme Lordaq Middc141.
Før Aften var de sejrende Fronsks
Incrnd ifølge det franske gierig-Zion
tors Meddelelse trcenat sekö Mit
frein over en Front of niesten ZU
Mil, fm :Ilndecky, syv Mil Nord
øst for Montdidier, til Elinccourt,
der ligger 10 Mil Sydøft for den
indtogne By. J de tre Dage, Fla
get har voret, tog Franskincendene
8,000 Mond til Zange- Dei-es
Funng indbefaiter ogfaa 200 Kano
ner og en enorm Masse Krigsznms
teriel.« Tyskerne strønnner tillinge
henimod Sonnnefloden on Neste
Noyon Konalen Saa vidt det kan»
skønnes, trækker Fjenden sig tilbageJ
langs hele den Front, iom de Al
lierde kaitede sig imod i Torsdcigs
Summe Das sendtes folgende fra
London over Montreal: J en Tale(
ved en Luncheon i Newport, Mou
mouthshire, logde Premier Lloyd
George Vægt poa Betydningen of
at trænge Systeme san langt til-L
bage fra Amienö, at Jernvanenj
der ille Bunde naos of deres Karte-J
net. «
»dann-oder of Tag plejede at(
pasfere qemmn Amieni desglin «
faqde Premierem »men vi var mid
lertidis her-ver deni Bruq indtili
spmyns de vi stei- igtqnd til at
employere 20 Los «om Dosen.
Amiens er nu sitt-et ved de Mo
ndes Seite pas Name oq Gemme-!
hvllke W Ins-den i Kommendosp
Wie to ston Sein er winkt-wil
"i Tilfangetagelse as Inellem 50,000
og 60,000 Mund og Erobring af
mellem 800 og 900 Kanoner.«
Mandag. — Paris-, 11. Aug.
Alle Broerne over Summe mellem
Peronne og Ham, en Længde af
omkring 15 Mil, er bleven odelagt
af allierede Aviatorer. Tyskerne har
sforsøgt at kaste midlestidige Broer
over Strømmen, og de allierede
Mamd i Luften bombarderer nu sy
stematifk disse itnproviserede Struks
turetr —- De langtrcekkende Ka
noner, hvormed Tyskerne af og til
har bombarderet Paris-, har nu holdt
inde i to Dage. Dette kan fortla
res ved det Faktum, at de Allies
rede er naaet henimod Noyon og
Guiscard, seks og en halv Mil
Nord for Nonen-, hvorfra Skydnins
gen siges at have vceret foretaget,
og disse Egne trues nu af Fransks
mæudenes Avance.
Antallet af Tyslere, der hidtil er
taget til Fange under de Allieredes
Offenfiv i Picardy, anflaas til 36,
00(), deriblandt sover 1000 Offices
ret. Ovek 500 Kanoner er ifølge
sidste Melding erobret.
Tirsdags. — Washington,
D. C» 12. Aug. ,,Fjendtlige An
greb langs Veslefloden si Omegnen
af Fismes tilbagesloges med store
Tab for Fjenden,« siger General
Persi)ing i sin Meddelelse i Dag.
Ass. Press:
Skønt Tysserne anvender friske
diieservetropper i deres Foriøg paa
at holde de allierede Tropper, der
tryfker dem fra Zoinme og Oife
Regionem tilbage, fortsætter Ame
rikanerne, Briterne og Franskmæns
dene del-es Avance.
Mandag var Vidne til Vinding
af Grund forskellige Steder langs
fskampliniem Grund af stor Bewds
i
ninq im- videre Fortsættelfe af« de
Allieredes Ferse-g paa at drive Ty
flerne ud af AmienssMontdidier
Zektoren Efter en yderst bitter
IKamp lJar Amerikaneme og Bri
»terne vundet Fodfceste i den betydes
lige lille By VranyursZomme
Ipaa Zotnmes nordre Brod
J fort Afstand wer-:- over Flo
den mod Syd liar Briterne indta
lget Prot)akt, og paa Midten af
Linien er de naaet til Øst for
IFomescourt i en Manøvrch der re
snlterede i nasrmere at flankere
Cliaulnes fm Zyd og Noye fra
Nord
llofficielle Kilder giver Eslntals
»l» af tyfke Fanqer under Offensi
ven i Picardu til »10,0()0.
Dags Morgen er der intet
Kriavat as Betnditi1m. O
Stillingcn i Russland
Bund-»Im U. Ana. :I(irtivs.11flscuiss
lnsmsmslfen i Russland vorer- tmr
ti«1. ’!«ols-.«-ohikm«itkss Joviohmanifntiu
Insr isr ’ Virfoliqlnsdvn opløsl nldos
lt·s. ,
Pri-tniisrtni11iistcsr Nikolai Lisnims
m visigssnmäistpr Trotzkv smr til
Ocnfiqt at flnate til Tusklnnd i
Tilchdis af, a Stillinacn ffnldc blj
ins for alvorlig, efter bund det kn
der i rusfisfc Mode-, teleqrafisrcsxs
der im waksnlmvn til ,,Erc!)mmc
Tolegmspl).«
Petroqmdbladot ,»J·isvvstia« sincr
iflg. en Korrespsponchnh at flerc Ete
der ,,i den Dol ask Russland, som;
ikke er bejat af tzjcuden«, er xnodrs:-1i
tmlufionwre Vom-Helfer ndbmdt i;
en Naskke Vom-. J disse skal Bsolshis ’
vikfovicttcrne vccre styrtet og erstat-:
tet mcd Rach, bestem-sich as Neum- I
sfentanter for. Menshevjkmw, eller
de mode-rate
Vladet Tiger videre, at i Vyen Kn
zan er den vidt bekendte Volsevi«
ifsrer Olfchinsski bleven drcvbt, sam
tidig med, at der hsar Met stor;
Modsudgydelse Glawdt Bolfhcvikerite’
i Novgiorod og Riazandistrikterne !
s !
« Leuine og Drothp flygtet.
Londotx 1«2. Aug. Premiierminis
Iftex Lenine oq hani erftkAsfkftenh
Wsminkster Trotsky, er kfjlge det
halt-Mike Wolfsst- s. Whedbbw
Jxeau i Berlin flygtet til Kronstadt,
den russfskske Flaadebcisis user ved Pe
trogmd, fortællcr Aoiser i Zurioh
.efter hvad .s)a1)i:s-thveaitet use-dive
ler.
Etat egeTgaTs
.
Lmtshingcme i Zydcn. Ihrem
port, La» 8. Aug. En Regen »Pub
ber« Hall, blcv i Haar lass-Inst i
-Baftkop. Onn Var besknldt fri« at
Jam- skændcst en Zwar-ers- editme
I
Stærk Hcsde i New York. New
York, s. Aug. Ti Mcnstkcr hafte
dse under for Hodebølgeu TM fra
Tirsdag til Onsdag Morgrn Der
er ingen Udsigt til Regs: ag da
Fugtighedm tiltager. oversnldch Ho
spitalcrne crf Misnnesketz iom er
blchn syge as Hedwi.
. .
Pprerc EpornejzkørfoL T-«troit,7.
Augs ,,T-stroit United N-111way«
Tuns-r en Forhøjelse i Spornejss
ibilleiternc G Cis. Ziykket, eller 10
Bill-Mr for 55 Eents. Endvidere
opWs Systonvet mesd at sælge ot
te Weiber fsor 25 »Esents, gældende
i ,M«-Tiden Morgen og A—ftcu.
I
sSoloonerne man værc l«u«kkede.
sStH Paul, Minn., 12 Aug. Statens
Hsjesteret har fældet den Dom, at
Gixvernør Burn Vuist havde fulds
ftændijz Rkt til at scnde Zuldater
ti·l Blooming Prairic for at paase,
at Salootwrne, fom Statt-Us- For
Efvatskommjsssion lmvde beordret luki
ket, ogfaa blev holdt lukket.
I
Straf for lllowlitiet. Jan Au
tonio, Texas, 6. Aug. Forbach
rende Musikdirektør for Jufauteri
»J Muts Musikkorps, Dis-rat Vier
- Er sendt til Fort Wrth
Ztrafansjtalt for cst Tidsrum as
trcdims Aar. Han nur dømt for U
kuyalitot Bin-nimm der er Hahn-ali
smst Tollen lyar smmst i den ame
rikanika Hasr i attcn Amt
.
Paftor Jolm Fontmuy der er
Pia-it for en tyfk lutllcrsl zchniglnsd
i :ccn1 Zalom, N. Dak» on jom
nulig hoc staacst for Remu, ankla
got for lllonalitct, blen fundet skyls
Idij og dømt til tre Aaks Strafur
l1ojdse. Da Fødcmldonnuor Jlmidou
zujsakkdc Dommcm ndalto l)an, at
jPrassten var Incd Hier-ti- Jg ijl
iused Preusfscn. Past. Fontana vil
appellorcs Sagen.
Twrslninchn or begtmdt i Dani
fun Connty, E. Dak. og Ilvlen er
niegct god. List sur ud til, at Hut-—
dksn lonuncr til at give 20 Buslwls
paa Arten i ansmfnit, ntedcsns;
Hamen lonnmsr til at give 10 Bu j
sbclss pr. Akt-tu Fnrmorncs läge Nhrdl
vOr Mitclnsll or de enefle, fom files
sanr en qod Adamme Tonne Korn-T
fort giwr umlring 20 Vulhrls pr«
slcrcc l
I
Futen-Z Hokus E Nrbmska Lincoln,
Neb» si. Aug. Nebraska Meinst-ges
uf en af de stwrkestc Hedvbølgmv
sont Staten bar kendL Hedc Binde
fra Syd brasndek Majsen holt op.l
Zlønt dct jkfc bar Værct sasa Vnrmt
de sidftc to Dage, sont dct var i
Zøndags, da dct var 109 Grader,
or »der ingen Tpgn til en Bedring.
Al Majfm mcsd Undtagelfe af den
tidlkg modne. er praktijk talt ødos
lügt.
.
Hundrcder af Petitioner er ble
ven fendt til Præsident Wilfon for
at »so-a ham til at bruge sit Veto
mod det af Kongresfen vedtagne
Prdhisbitdonsforllag Der gøers op
mcerksom paa, at der er anbragt
Millioner af DollarD i Bryggerier,
og desuden vil sdet medføre stor Ar
bejdslsshed, om laadant Forslag
Walde bl«ive Lon. Det er Bryggerne
iLWisconsim lom staat bog Peti
tionerne.
Dom-mer Vierter displde Eau
LEllen-h Wis» s. Aug. Dammes
John M. Bei-for , Mont·oc, som i
den sit-sie Uge bar staaet anklaget
i F-ødisralristvesc Mr for at viru
kommct niud wpatriotifkc Ytringer,
sblcv i Aftcs fsundet fkybdig af Juw
en. Dominiin Uil blive affagt feuc
ri-. Tot hlsov bcvidst, at han haodu
ri-. Det blev bevist, at han havde
to Sønner i Armee-D at de blev
sendt til Fronten for at skyde si-;
ne Sslægtninga
.
Jicll Echurmaik en rig Former
Vutlisr Connty, Za» hat« Innasttct
stille on sinution af 85,000, for
di ljmi Lande købt ind 700 Pund
Q"s.l. Hast-«- Sag vil blivc behand
let of Jsmndjuryekt
.
Horlick Malted Milk Co. i Ra-.’
-cine, Wis» er af Madadminiftratsor
Magnus Swenfon bbeven dømt en
Mulkt af P50,000 for at have over
traadt Brugen af HvedemeL Msulks
ten skal ikkis betales i Penge men
ved at fende til Armeen og Flaaden
9900 Flasker Maltmælk, hver Paa
et Bund· Mitlkten bar vævet suwder
Overvejislfc i Madifion og Washing
ton i en Manne-d. Der blev famdet
en Micengde Mel i Lagerhuset Det
blev beslaglagt, og Firmaet fik de
Penge, som det shavde betalt for det,
til«bage.
Kongresmand David-san død. Oshi
kash, Wis» 8. Aug. Kongresmand
Janws H. Davids-Im «hvis Hjem er
her i Vyen er afgaaet ned Døden
i Washington af Hiertefejl Han
var Medlem ackf Militærkonriteen og
bar rcprwfenteret sit Distrikt i Kon
gresien i 9 Terminen Han var ved
iin Død 60 Aar gammel.
Näh-ach var Jurist og Praktiseres
di- sførst sont Saafører i Princeton,
Pmen sflvttede i 1892 til Mit-fix
Melkem Aarenc st ag'1897 Hut
lian Byadvotat i denne By. Hmi var
Nepnblikaner.
.
Strom Orkan i Zyden .«
»Tai-» 7. Ang. Dele af Louisianaj
m det astlige TeraO hærgodes is
Haar af en trapisf Orkan, sont til
Tidrr namsdc en Hsnrtiglnsd af 80
Illcil i Tinnsn
Nersnnsr Flyvcspladcs Ded Lake
Essai-ich La» lod bctndelig Rad-.
J Gan-en dcromkring brauste-Es en
Mand, og de tabte Værdicr an
slaacszs til en Million Dollar3.
J Vintun, La» blwstc slcsric Hitise
ned. Eiter lnmd an tilrejsonde Tug
pa-:ssagcr, sont or ankunnnct til Bean
1nunt, Trx., furtasllcr, voldtess der
nur Efadr i Enlsphnn La.
I
Dis-n nirrfte Mund til at grnknie
Hin-du sont Ernæringsadminiitrai
tionens Undersøgelscr hidtil har af
slørct, er Jolin Wilson, Kragnes,
Minn. 2836 Vnslscls blov fsundet
spaa liaan Farni jorleden Tag af
«C-onnty-Adrniniltrator Edaar E.
Zimrim Hellcre end at bliue sat nn
dcr Madkontrollmnsn gav Wilson si-,
000 til dist amerikaan Rødcs Kors
ug subikriberode ifor P1,00() i
»Ihr-ist Stamsps.« Folk i Sscott
Connty, der liaodc oplagrcst Hvede,
bragte 1316 anlisels paa Marte
det i Løbet as en Ugc ester Ordre
fra A. C. Brown, speciel Reprces
scntant for Staren-s Ernæringsadmis
nistration. Brown har ialt erholdt
3160 Bnkshelss i dette County i de
sidste Par Uger. De skyldtge gab«
81,707.08 til det amerikanske Ro
de Kors og «købtc Krigsfparciiiæri
kcr ssor 81,400.
O —»Ms.-.-L-W
eglorden rundt.
Cndmc en spansk Note Masrtd
9, Aug Spanien bar fendt Tysks
land en ny Note angaaendo Tor
Pedening af spanfke Skibe, meddels
te Udenrigsminßstcr Dato efter et
extraordinært Statsraad i Gaar Ef
crmiddag.
.
Dyrtiden i Spanien. Guadalajw
ra, s. Aug. Paa Grund af Arti
den og Brsdets daarlige Beste-fer
s
siicd er der udhrudt alvorlig Uroltigs
Moder been Der shar oasrct chlet »
Sind mellem Demuuftranterne og
Politik-L
Taarligt Aar i Rsumænieu. Am
itsrrdam, U. Aug. Fra Berlin trie
gmferesks til «K"øln-ische Zeitung«, at
Rinmæuicns Hoedehøst er mislyks
ket og at iAvlingen for Majfens
Vedkmnmeude kun er et Middelss
aars. Dei tillføjses, at der uceppe
skan gøres Regining paa Forsimini
gur fka Rimcænien.
Jung Pladsis i Parlamisntct Lon
don, A. Aug. Jstlge en Afgørelfe,
som er bleven enstcsmmigt satt-et
af de jsuridifke Myiidig’l)eder i Eng
land, Scotland og Jrland, har
Kvinderne ingen Ret tiil at stille
sig sum Kandsidater til Parlamentet
Dette blev ospltyst i Utiderhufet i «
Ganr af Finansminister Andre-w Bo
nar Lam.
I
Vil gencwrette Forholdet. Mexi
co By, 6. Aug. Her er begyndt Un
derhandlinger mellem Luis Santa
Maria, Cubas herværende Repres
«senta-nt, og den mepikanfke Rege
ving med Henblik paa Genopretteb
sfen af det gode erihsold mellem
Mexico og Cuba Det fsorlqder, at
sAslberto Frau-co, den tidligere mexik
skairfke Ropræzfentant paa Cuba, skal
Uendc tilbage til Haoaua·
.
Kalt-rasen i Russland. Amsterdam,
7. As1m. Jfølgc ,,-«Fremdensblatt« i
Hambuer er der over 20,000 Kale
mtilfasldc i Bett-Damit Jndtil sidste
Lørdnq var der, ifølgc Bladct, ind
trnffet 1,100 Dødsfald ckf Sngdoms
m«i-n. Viladct erklasveiz at Mynsdighei
der-ne er bjælpcløse, og at Sygdomi
meu TYork-der sig Ühindretss
.-.« ...»».,·..»».ssk«»«
Quentin Roosevelts Grav fundet.
Med den amerikanske Arme i Frank
1«ig, 8. Aug. Amerikanfke Flyvere
hat fundet Løjtnant Quentin Rod
sevelts Grav. Hau blev skndt ned
i en Luftkamp bag de tyfke Linier,
før det store Modangreb begyndte.
Der var fat et Treekors paa Gra
uen, og den ligger ved Kanten af
Chameryskoven, omtrent fiise Mil
Øst for Fere en Tardenois.
Paris-, 12. Aug. Det tyske Kors,
som fandtesxver Løjtnant Quentin
Nsaoseveltss Gran i Nærhedeu af
Chamery, er erstattet med et nyt
med folgende Jnskription: »Der hvis
ler paa Ærens Mark Premierløjts
nant Quentin Roofevelt, faldet i
Kamp, Juli, 1918.« Det tyske Kors
som stod paa Graveu, bar foruden
Navnet Jnskriptionen: ,,Begravet
af Tyskerne.« «
O
Graftskandale i ankiet Zurich,
6. Aug. Den tyrkifke Presse affløs
rer en ftar Korruptioiisfkandale, i
bvilken haftstaaende Einbedsmænd,
hvoriblandt mwrerende og forhens
veerende Regeringsmedlemmer er
indviklet. Handelsministeren ankla
ges for at have underslaaet st,500,·
000, hvori er indbefattet et større
Jndkøb af Stifter-, som blev folgt
privat
Bergens Krigsfortjenefte Stock
holm, 6. Aug. Bergens Aarsberets
nim, fom blev offentliggjort i
Guar, vifer, at Byens Formue siden
1916 er vokset fra Kr. 563,000,000
ist-zip 1,102,000,000. Befolknins
gens Jndtasgter er i famme Tidss
rum vokset fra Kr. 290,000,00 til
Kr. 362,000,000. 1000 af Ber
geng Borgere skal betale over Kr.
50,000,000 iKrigsfkat af dereö Ind
tcegter. Bergen har vel 82,000 Jud
bnggere.
.
Revolte i Wilshelmshavm Am
sterdam, 6. Aug. Her gaar Ryster
din, at Mandftaber , paa Unber
vawdsbaade i Wikhekmäbaven bar
qjort Mytteri,, og at nosle Orlqu
-matmfer·bleg khentFttet