Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 19, 1918, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s
, »Dansterm«
MOnsdckg den 19. Juni, 1918.
Blair, Nebr.
Fugen as de besogende herfra til
Immødet er kommen tilvage end
Iu,men nogle af dem yar fortalt
lidt berste-.
Der iigesti at have været ca. 501
streitet og lidt over 30 Delegater
til Ende-. Samfundets Kirkeraad
synes genvalgt helt igennem. Der
Oviler en vroderlig Rand over Mo
der, og der gaar godt med For-hand
kmgerne —- Der var Varme i
Forhaudlingen om mulig Summen
Ilutning af de to danske Kirkesams
M. sier man. Tet faar enhver
sva inde, som bedft han kan. —- J
weite Uge haaber vi at kunne med
dele i bvert Fald noget af et Refe
rat im Moder
— Wirs. Jørgen Andersen fra
Instin, Nebr» er her i Bei-g i den
se Tib, mens heudes Mund er til
Ums-mode i Kenmare, N. Dak.
—- Vi hat i den sidfte Tid haft
Parme, faa det har Skik. Flere Da
te hat det været ualmindelig
Imm, men i Sandags gik det over
tlle Grænser. Termometeret steg
txt vp til 100 Grader i Huseh og
uden for i Styggen til 105 og 106.
Mha meldte 105, den varmefte
Mag vaa Record. Kun een Dag
sc Juli, 1911, hat man kendt var
stete, 107 Gr» og s. Aug. 1913
kanlte sig med i SondagQ 105
stader Det er fremdeles varmt,
Icen dog mere modeteret, og dels
sam- der Skyer fsok Solen, saa Heden
et mere taalelig.
Sondag den 23.: Søndagsfkole
Il. 9:15: Gudstjeneste Kl. 10,30.
Jntet Aftenmøde. — J Morgen Af
tkn Tabitamøde i City Library.. —
Onsdag d» 26. Kvindemøde i City
Abram Lnsdag Aften Ungdvms
mode i Kärkens Kældersal «
Vil: cm Gud vil.
Bett eset Land.
Not-ge faar Hjælp Madison,Wis.
kijz Juni. Ernceringsadministrator
Magnus sSwtmson kommer i denne
Use til at sende 13 Vognladningerl
sit-Gmel Bygmel og Rugmel til(
m By ved Atlanterhavet fra Wis-;
msin. Melet skal sendes videre till
Vorge, Danmark og Sverrige.
.
Wange Sporvogne brcendt. St
Louis, Mo., 14. Juni· United Rails
ways Compcmys Sporvognsskur ned- !
dkændte i Dag. Et Dusin Spor
voqne er sandfynligvis brcendt, vgl
den materielle Skade anslaas til«
8200,000. Ca. 50 Vogne blevj
sehdet af Vognstyrere. Jldens»»Aar-;
Egg er Ybekendt
General Hindenburg
ligger, ifølgsu szmad der nich-Liz- Im
Gent-Um sum ut Sysissk og men
talt Vrag paa et privat Zanato:
rinnt. Ter tilføjcsz, at iian ingcn
Dei tog i Offensiven paa Veftfi«on-«
teu: dens Ledelsje var Vcescntligt
overladt til Neu. Ludcndorfi
Titanias-L
Bltnene plautcde 2000 Treu-.
IDe 6 øverste Klasser i Ølgod Ho
vedskole var ifl. »Ribe Amts.« forte
den til Plantning under Ledelfe af
Stolens Lærerpersonale og Plautu
gens Bestyrelse Plantør Møller i
Paabøl var til Stede for at føre
Tils1)11, og ligeledcs aflagde Pastor
Øllgaard et Beføg i Plantagen. Børi
nene samledes om Morgen-en Kl.
R ved Skalen og drog med Skalen-:
Fane i Spidfen ud til Plantagen, i
alt ca. 200 Barth hver med sin
Zpado eller Skovl paa Nat-lett J
Løbet af Formiddagen gravede de
Hullek bg derefter plantede der-es
2000 Løvtræer. Llrbejdet git med
Liv og Lyst, og det hele var som en
munter Leg.
Guldbryllup. Beter-an fra 1864,
Manufakturhandler P. Chr. Niet
senchrvil og Huftru, Dronningenss
gadc 20, holdt Onödag den 24.
April Guldbryllup.
Ægteparret, som er meaet kendt
sog anset paa Christianshavm fejrei
de samtidig 50 Aars Forretningss
jubilæmu.
» Bach Gaardejer Lorentzm Ege
?øje, er blevet idømt 1000 Kr. Bilde
Tor Overtrædelse af Maksimalpris
sen og Forbudet mod Salg til pri
vate. Han bavde folgt 50 Tdr. Had
re og taget 20 Kr. for nieset pr.
Th. -
Oldfund i Troelftrup. Gaardejer
Pauli Jørgensem Dalgaard, er ifl.
»Hm-R Folkebl.« ved at tage Grus
paa sin Mark stødt paa et ftenfat
Gravkammer, der indeholdt et Bron
eespyd, et Broncearmbaand, et Flini
tespyd samt en anden Stengenftand
med fmukke Jndgraveringet, nogle
Perlen antagelig af Rav, men de er
medtaget af Tidens Tand, samt en
Del næsten bcnfmuldrede Ben, der
imod ingen III-net Stenene af Grav
kammeret Itdgør flere Læs. Det an
tages, at der paa Stedet bar været
en Rundhøi. bvoraf Jorden er ktkt
ned l en ved Siden af liggende Eng;
men da er Gravlammeret ikke ble
vet opdaget.
Brev fta Jaeob A. Niis Leaqur.
For en Tid siden modtog Dsk.s«
Red. Vrev fra ovennævnte Ligag
Sekretæn bvori denne skriver:
chre Hir. Pastor Andersen!
Med ftor Interesse har jeg læft
»Danskeren«s Udtalelser om Jacob
A. Riis Ligaen, knyttede til den Ar
tikel, feg tillod mig at sende Dem
angaaende vor Organisation Jeg
skylder Dem Tak for den Welt-Mie
f
c A
»Es-« ( «-·1,
s- - ff
Luthers Liv
fortalt for Ungdommkn
as R. P. L a n q
Pan en livlig oq fængslende Maade ck Hovodtrækkssm : des
swre Reformators Liv og Birke, samt de diser uærmch forbund
ne Personer og Begivijnheder, fremstillet under føkgcnde Kapitci
overs Mitei- ·
Bamdomsyxemmek 2 Qmstveljeknes Magr. Z. J Botm
5kolen. H. Pan egnz Bin. ö. J got-e Hæiidek 6. Pan Universi
t««««, 7. closterqiven 8. Jud i Prs fteftanden O. Reisen til Ren-«
«- Wsk Professor U. Aflad. 12. Udfordringen 13. RI
sten im Haltet 14. Pwiimens Genivar. 15. De to Bewies-.
IS« Met- og sek· U. Dei store Brud. 18 Luther i Womit-.
19. J Skjul paq Wartburg. 20. Fra Luthers Birkefeldt. 21. Lu(
Her indtræder i Ægtestandeu 22. Striden om den hellige Rad
ver. W. Den stote Bekendelsa 24. Træk fra Luthers Liv oq am
. Wächs. "25. Pan det fidste
Bogen er m 152 Siber. trykt paa godt Papir og fotfynet
und mange Billeder. Sei-es i inmkt udstyret Papbind til den
ists-W nieset billige Iris of 50 Tenn.
soc-it einer sig fortrinlist iom Mag i Studaqsstolet oq
Mig.
seh W W Wis W
M Luther-I IIMMII M
Isiy III-.
Pf THE
"» Til Fest!
Yl inillpxklor til l«"ullcot«s-.—·t paa Äslllimil llojslcnltu
L Juli WIX lmllixklclsuu gushlor alle Duttslce. Ilojskolts
sinnsuml ug llojskulesurenjug holder Gunurult"(,)1«siunljng
sinmitlig. ltllenljzss Hasstor mai-i helst kommt1 Hagen for-.
l)(s kim spjski og lm Hm skolisn for on rinuslig Pris. naar
clks mclilor sig i Title. Este-I- l«"esten Ferieoplmld fol- saa
iuunglu sum mislcur at lilinn
P. l1'«-—««cus.s«(:«, Gram. Mich. l
Lk J
tioorineds De ojensynlig liilser Li
gaen. selv oin De stiller Dem skep
tisk oversor vore Eimer til soin
,,særegen danst« Organisation at kun
ne hjælpe til at lese de soreliggende
Lpgaver. Men, ikke sandt, lære Pa
stor, Riiszs Ligaen er so itte nogen
«swi·egen dansl« Organisation —
toærtilnod, det er en absolut am e
r i ka n sk Organisation Ton ei«
dannet, sordi Regt-ringen, ester ind
liestede Ersaringer gennem de as den
selv stiftede »Foreign Language Di
visions« kom til det Resultat, at de
fremtnedfødte Borgere bedst kunde
snaaes gennem deres egne Summen
sslutningeix Hvis der itke endnn var
lTusindek og attek Tusinder as frem
medsødte, der bestandig gennem de
Ires Presse, Kirker, Foreninger og
Stole-r — tort sagt, gennem de
res oprindelige Sprog — tog le
vende Del i Nu’et, ja, saa vilde der
antagelig ingen Presse udgaa lier
i noget sremmed Sprog, ejbeller
Foreningen i livilke noget sremined
Sprog taltes, og beller ingen Kir
ker, i bvilke Gudstseneste holdtes paa
andet Sprog end Engelsl.
Der er, som De ved. stcerte Ten
denser oppe liiit og her til at for
bnde Brugen af et lmiltetsomlielii
andet Zprog end Engelsl, men er
dette et Skridt i den rigtige Net
nina? Er dette en Bevægelse, soin
»s. Els. »Danske1·en« lan aive sin
VilliaelseP
Er det ille langt snndere,«langt
irenere og langt bredere, naar Re
aeringen i Washington siaer til de
fremmedsodte: Ferst og stennneiit
blin gode amerikanske Borg-ere! Men
saa forresien bar J Frihed til at
lcese Vlade i sei-es eget Zprog. oeesre
Medlemmer as Foreninger, liest
eders Sprog tales dg« i eders Kr
ker kan J lytte til Prcestens Pras
diten paa jert Modersmaall Eders
Presse-, eders Kiefer og eders ffer
eninaer dil leere eder at blive aodst
amerikanske Borgere, trofaste oq
lonale Hvem kan i Grunden have
tnere opdragende Jndflndelse un
eder, end de, der, selv lonale, kan
naa eder gennem eders Moder-r ’
inaal? s
Te siger ogsaa, tære He Pastor: !
»Ein Borgeke as hver fremined Nati- i
onalitet i Landet vilde sorine ligs s
nende Ligaer, mon det itte snaierej
i
i
vilde tjene til at sorstyrre end at
sorene Bestkædelserne sor Opgaveii
neg LøHiiingW
Her er De altsaa ganste uenig
med Regeringen i Washington, di!
tilskyndede Tannelsen as Foreigw
Language Divisions, og tilstyndek
Dannelsen as sremmedsødte Vorge
res Jlationalorganisationek Ja, il
sin sidste Proklamation udtalte Par
sident Wilson endog Ønsket om, at
de fremmedfedte amerikanske Bor- l
gere hver paa deres Bis vilde sejs i
·
i
l
re 4. Juli Dasein oq han siger di
rette, at han vil anbesale sine Landes ;
moend (d. de indsodte Amerilanere)
at slutte sig til de sremmedsodte
Amerikanete oa sejre Daaen med
dem.
Er ikke dette tydeligt Vidnesbyrd
om, hvorledes Regel-inqu i Washing-;
ton ser paa de sremmedsødte Ame-«
rikanere — centralt modsat«
s. Ets. Guvernsren as Jowa, der
aabenbatt ganske savnee Forstaael-,
sen as Evad Betydnina de stemmedsi
W Loyalltet hat indensoe vorj
Ete Nation
T Famqu blinkt Wer af;
hele Bevoaelse en Pape-Lian
as alle de stemmedfedte
sorgeres Sammensbitntngw deni
sauste Jaeoh JOHN Lise, denkt
W sahn ekle-im disk-, sen »w
M, WW, grosse o. »s,v,j
ier vort adoptcrede Fædreland, ikke
-:!1indst ved at vise Europa, og da
Hasrljgt Tuskland, hvorledes alle
Idc fremmedfodte Bokgcrc er 10070
loyalcy villige til at give alt dercs
«;«lrbejde for Nationens Bcdste. Sil
turt er Te cnig med os i, at her
pxzxaa ikke Anwrikanorc af daufk
«-«nsdsel staa tilbage — Vi m a n Vasre
misd i allerforcsstcs Werkka
Ligaens »Nationa! Councjl« kalte
Don 10. Juni 82 Medlemmer, der
iblandt 6 af Den danske Kirkes og
7 of Den forenede Kirkes Præster.
Vi skal denne Gang kun tilføje,
at manka netop denne Ligas »Pa
triotic Service« og Virksomhed som
en Organisation af lonale Borgere
iaf dansk Fsdfel og Afstamning kan
gøre mete end nogen anden Faktor
til, at vi kan faa Frihed til at
sortfætte med Brugen af vort Mo
dersmaaL saa lcenge det findes na
mrligt og gavnligt. Red.
[ Adresfefotaudriug
Past. H. W. Bondos Adresse
sør Luck, Wis., er nn Harlam Ja.
MødekalendeP
f
I Ungdomsmtdek ved Student
l
!
Jnadomi
Zähnen, Mont., 7. Juli.
Dane Vollen, Mont 12.——14. Juli.
Taneville, N. D. 16.——17. Juli.
FlarionsKaldet 19.——21. Juli.
Krumme-Kampf 23.——24. Juli.
Zion-Kaldet 25.—-26. Juli.
Trinitotis Mgh. 28. Juli.
Kenmare By sAftem 21., 28. Juli.
Mrkeiudvielfr.
Lincoln, Nebr» 30. Juni.
» S-ges.
Barucbjrms Beftnter og Bestyrers
inde foges cMand og Husttty paa
Bsmebfemmet i Baumes-, Wis»
til l. Oktober 1918. Lsn 400 Dol
lars, fri Bolig, Kost, Lys (elektrisk
Lns et indlagt), Banne, Teleftm
Mulige Anspgere bebt-s henvende
sig til undcrtegnede indess l. Au
gust 191s5v Anbefalinger fra veds
kommendeg Præst maa let-sage An
søgninqm J. Soe, Machs» Ja.
Anrsmsde for UngdomsforbundetE
i N. Dak. Krebs. L
Om End vis, ashordksk IIngdoms-I
forbundct sit dplcgcrede Aaksmøde
i Dane Balley Nah» Mont» fra
den 12.———14. Juli. Vor japansse
Student Jnadomi og flere PkæsteH
vil være til Stode Unadomsfores
ningerne Liedes am m sende Delegai
ter. Disfes Navnc bør indsendes
inden Mode-f til Kasse-roten John
Freund, Weftby, Mont.
Alle de unge- er hierielig vollem
mm Pan Ungdomsforbundets Beg
ne. J. Magnusfem Form
Tll HALT
W Arke-s Imät nchekkst band. 3 M
( Nil fr- .Iemä-ansiby i Falk Vom-—
ty, Wit- - »Um-soc sthonsp l Cen
t» us Lands-L Vil swljzcs i 40 Arn-.
og 80 Acsrisa Tritt-L- u ZU M M
pr. Akt-H Bodgto Vilimstn
W. I. Umstaner Luk, Its·
Dunst Mission-hies,
180 Pran Ave (neat srd They
staatlny N. p
Wone: South 480
«) J den-te Rubrik ktin OMO
We W Ut
oq stel- for Mistw, Ze
ster oft-. bekan gratit. Anste
Wseke MMe W
W M eftek M I
W- . . »Im-. « z
Vi oyskcr Dei-es Haydczh
Derfok et set o- slticl tat-spannende It
Iælgi von Von til VII-soo- 10000 Not-klug
ok wes set ums lesen Dem
cM dort-U sit sinds 1 Zudem-.
It Do like sue-etl- os If von kut- msse III-seh ils Mo let
Mqompevüsllsqeosthusp
m Vl IAI UDPMI IVU VI UAI DAM
sAanos.
Skai Dem et Mem i
naerheclen ai mai-n
1711(1c-1-t(sg11(-(l(- lmr til snlg flero Størro og mindre
Jordstzsklcor i (-llo1« tust Wil Byen — alle mod Bygnin—
ger. han«-if nogle gzmske 11)·e.
skriv csftcsr Frist-r og nænnere Oplysningmc
l(. P. HUNDAHL, Blair, Nebr.
Land til Eulg i Tone Voller-, tm1
Lmrgsu »
sil. U. S. Year-book er Gonnetnsi
suitis Vlvlen i Montana med de bed-»
fte i de Forenede Stater. Land kan?
endnu kobes her temmclig billigt:
og paa leite Vilkaar. Nær Kirke vg;
Skole og Station. Dersom De tæniJ
ker paa at forandre Opk)oldsstel’),l
saa kom og beng os og se hvad vi;
hat at byde paa. Kom og se med;
cgne Øjne Avlen medens den staarj
paa Marien (
Undertegnede er udvalgt af Mei!
nigheden til at mre Folk behiælsI
pelig mcd at købe gode Pladser.
skriv for nærmere Oplysning.
Ole P· Olscn ellek N. P. Jener,
McCabe, Montana.
W««’·"""l
EOML HALBER
Omchss dunk- llotcL I
14tb O III-wes st. .
llyggelige, lyse og net msbJ
lesde Vier-eigen Her møder De
altid Landsmaan fra de danske
Menighedek i N0k(1veten. Mode
rate Prisetr Al mulig THE-mitij
Ung vises Gussterue. Alle spot
vogne stand-est- ved Dørekh
Clas. C. sjwnuxx Bier
W
Nur De et i Thier-so
bei-g det kristelige Ungdomöhfem
1652 North Nockwcll Stteeh ligc
overfor Ebenezek Kike. — Vanfk
Madlavnjng. — Rimelige Prifa.!
-— wodt Zelfkab 1 kmggelige Om
givelser. — Telefon Armitage 8739
Jultus Peter-sea,
Dank such-m — Port-status
dabekslek sjq med alt dadwand-s
still-, seht-.
Q,
Geo. chrisiiansen
UHRMAGER s· JUVELER
For-endet over alt. Repnkationek
währt-net
Koom 402 Kote Klug»
Ninus-ki. Noli-.
ist-«--g1..22-»h A .-«t
Tsl.. T S. HIUU
bis-Los JLL W Ist nie-Ja J.
» Dr M J. Jenscfs
Den-R Lege og Kiser
Inaton M Don-tosen Umson
TCC Ums- « VII-»Hu As . tin-.
IlsssAPl)l-lsd. Ils
Dei-Jota De mftet herre- aller M
Jedkaqm Zof· mdninaiartitler Hm
due, oeu Son, Bah. Mte um k, .
ster, W Jst I-« -: »h- tix Einige!
pq bestemte Pssfer III-·- s
Eis-. Matthicfsctj»
sltir. Mbt
dks U R. Wegs-T
Dem-sc
stum- III Insle stillst-u
IIIII II.
s« T State Sack
I. I. VMIY
Judex-lot sit M alt Ist-is
Mo fll MLM —- M
Mk os beste-m Pisa-.
s. A. W, DI.
Ess. M III-.
M. III.
dkspzf
msklkksspkisch
ILAILC III-J
Uvsde . . . m. Sasusl IJI
Mai-. Dis-J .. .......... . — 1.IC
liaka .. . - .f(
KI- . . . » . . —
Zys ................ ··
Svin.·1’op. , ls CI
sclliks OIAIAI
studi.soodcomfee1 ........ ibid-Izu
cholce Feeeleks . .. . Its-do this
srin . . ls Its-II 15
cschOO
Evede .. .......uostlsil
llsvke« Ist-. Nr. I. .............. .7I-.7s
bis-'s- . Los-MS
Isttoflck ...........................
stude. Cholcecomseü IUI
svla .. ....»..17.0-17.1I
—
Hvorfor
Statt Bank Z
Staten New-Las W
kanttsFond Meer espek Zud
stvdek i en .WM Ink
Tal-.
Vett- Fond Wer PS
Dollat Ei W, M
Komo, enhvek Fordkas s«
bvilken fom helft Art pag s-.
baden Bank.
Etdetikkevwgthsecmos
noktllatfmdekutilath
nytteensaqdanM—I-·
M?
citims state Band
stut. seht
t.cekmanseu,
W.
Z. h. Mattikefen
site-W.
Jabe B. Sich-,
Kaiser-et
»i- i-« s- --k ·-- « - »U
—
Ucwsskckckcskcckckct III-k
che Baum-m houu
oi Lea-temp
Icublenst INCI.
lsiokpoketet Ic-: Sud-Ists L«
Enthält-keins lud-MAX
Our-Las 25 Ach-da
Alt til Bankkorretninc hea
hsrende udføres Reuter be
titles paa Miste lodskuc
»Aus-» lud-lind i des-s- Ists
k. sinnst ums-sc Its-tot- Hei-nic
Itunk Damm-.
««·ss.» III-ji« Ists-Un
Pnssnjtslu DIE-MU
OOIOOOOCJICUIOOUCIIJ
OOUOJICUOJIO »Ic-.IIO.IIOJI0.IIO
Itsfss’sk0cksk.kscss
..—
W
H c Bkoks ais-IF
!
DANSI APOIIIM
Dich-, Naht-.
Curio pss III-II
ones »in-! Do W
I «-«. s MWOÆW
.-.- -.---.. — .-.-« iW
XWM JOHN MEDIUM
- owns-t- Umst
m Im OUM
- WMWII sehst-kund l-·
kek If Jl- slski Tat-et is By
- It sinkt-IV III is
- Mo ko. deet Ill- W
tll Dosen- Isjsila Pri-.
til-Als, MI.
xxxskx
J
sc: I Ins- .s- Vigsdssxdstpw
Thus s- Paulus-g
im Its M . . ss II
Mcvä VII-Umn
sctls III