Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 15, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .I)AN8KFJRDN"
s !)anish- Amerioaa Wesko,
owed by ««,I’he United Danisb
Evangele 43 » other-m Chrier
in Amerjoa pablishod by
Danish Luther ««-,, ·b1.Hoaso,
Blaitxtx Sz
Ex
Nr. 20.
Man-skean
Blatt Neur» Onsdag deutö Maj1918.
,,DANSKBBEN" ’
et dansk—amerikansk USE-blutl
der ejes af »Den korenede du«
Ske evangelisk-1utherske Ki
ke i Amerika« og udgivos st
Danish Luther-an Publ. Howe
Blair, Nebr.
27. Aakg.
HFEFOC M thut-Gutes ander pas-mit Mo. Esc) author-ital by the Aot ot October 6,1917,on—iüs at the Post Ottioo of Uhu-L Nebraska. By ordcr ot the Pressa-Inn A ST- anlesoty Postwtorcenenl
—- -—.----.-.«-.M »N
Kampcn paa Ven
freuten
Atm- en Ugeo Knmp nden sum-e
Resultaten-.
De Allicrede hat maaske bedket de
stes Stilliug en Smole.
Tore-dag. Ass. Press. —
Hvod der inuligvis oil vise jig at
vcere Prwlndering for den længe
ventede Genoptagelse af Fjendtligs
bederne fra Tyskernes Side, fpils
les for Tiden.
Sydøst for Ypern, ffra Ilvormes
zeleiEgnen til La Clytte har Tyskers
ne foretaget et Angreb mod dritt
ste og fmnske Tropper, der holder
inien, og paa vie-se Punkte-r over
den fein Mil lange Front har de
haft Held og trængt igennem førs
ste Linies stegkaves Tilsynelas
dende er de imidlertid bleven slaaet
tilbage de fleste Steder. «
Som fædvanlig begyndte ijent
den Angrebet efter en forderedende
ltcerk Bombardering. Den Grund,
de vandt, ligger Syd for Diepes
bnschsSøen og i Ridgewood, hvor
Kanipen ved sidfte Vereining fort
satte-Z
Fjendenski Hensigt synes at vie
re at skyde deres Linie fremad der
i den Hensigt at flankere Ypern
fra Sydvejt og trænge frem imels
lem Poeperinglie og Jeenbanen mel
leni denne Bi) og Ypern
Pian Reiten as Fronten i Pikardi
og i Flandern fortsættes Artilleris
Titel og mindre Operationer paa
ifolerede Steder Syd for La
Elntte bar Franftniændene trængt
igennem tylke frenislndte Stillini
get og toget Jungen og Austra
lerne Øft for Amiens har atter
klemt iig ind og besat Oele-as
Toskernes Linie
Frednzr Fra den britifke Ar
me i Frankrig, fl. Maj. -——— Tyskers
ne bavde tasnkt at gJHre et langt
kraftiqere Angreb i Flandern i
Garn-. end de var i Stand til at
udføre At det flog feil for dem
sfnldteis de Allieredes Kanoneks uds
nicerlede Arbede og mindre til
fasldiqe Lperationer af Franskmcens
dene Øst for Scherpenberg, hvilse
kom i rette Øjeblik soin Hiaslp til
at forstyrre Fjendens Planer paa
dette Eted
De Llllieredes Forfvar paa Fron
ten i Flandern, Sndtzest for Ypern
hat« atter bestaaet sin Prøve nied
knike Angale To Dioifioner af
tnike Tropper anvendtes paa en for
holdsoiii fort Ztraslning og sendtes
from under Dækning as en frngtes
lig Artilleriild Stedet, der Evar
dalgt for Angrebet, begyndte ved
Landsbyen Voormezeele, men An
gredets Centrum synes at have vcvs
ret ved Vierftraat, en mindre By
Nordveft for Kemmelsdøjen
Mikernes Flankeangreb standfes
des of Jlden fra de britlste og
fmnsle Kanonen der var posteret
paa bei Grund og i Stand til at
bestyde de tyske Reglmenter fra St
den, iom de rnkkede frem. J Gentret
lykkedes det dog at qsre et alvors
ligt Jndlnlt t de Mtereded Linie.
Men Onsdag Aften toretoq de
Mlerede et Modanqred, oq fidste
Newport fra Feltmarsial Hals ty
der paa, at Linien er genetadleret.
Tnlderne figes at have lidt Meere
Tab under Angrebet
Der melded om stærk Akttlleets
Birklomhed pas Asiasoszronten l
Italien. -
Fea den fransis Front i Frank
rlg meldet, at tyft Arttlleri. under
den Mke sc den Maske MU
pflnlers Orden gsr deres yderste
Flld for at fowandle Nmtend til
en wen geheim-, in eu·nuiuhod.
, -L-«kdaq. —- Jntet Udeke l
on- m M m W
em- Pkefe meidet ten London, at
« M »Me- Meter-yet Hat-M
Wer- von-Ho sog M
--- Wiss-»F smsqxantme «
« T
·
blive foretaget i den Retning; men
det er lige saa sikkert, at han ikke
vil- opgive sine Angreb i Flandern,
figer General Radeliffe.
A. P. melder ogfaa i Dag om
et nyt Anger Inod Tyfternes Un
dervandssBafis ved Ostende Bri
terne gjorde et dristigt Forsøg Fre
dag Morgen. En officiel Meddelels
se fra det britiike Admiralitet si
ger, at Lebet, fom leder ud fra
den indre Hann, er bleven fuldstkens
dig blokeret af den gamle Krydser
Vindictiur, der man-veredes i Stil
ling under svær Jld og blev sten
ket af Bamber.
Der synes imidlertid at næres
Tvivl om, hvorvidt yele Løbet er
blose-roh een Rapport siger, at
Skibet ligger hjørnevejs og fort-y
der ikke absolut Brugen af Kana
len.
Sendam —- Hvilket stort Fo-·
retagende Tyfkerne end forderedek
for Vestfronten, eenf Ting er fik
kert, at de møder en aktiv og anr
vaagen Fjende — begynder Ass.
Press- siu Meddclelse i Dag.
Den franske officielle Meddelelse
bereitet færlig om intensiv Attil
lerikampe, Togt-Aktivitet og min
dre Fremstød imod Tyskerne paa
flere Sekten-In Desuden ladet de
fidste britiske AviationsRapporter
for-staa, at de bar Overmagten i Luf
ten. Een Dag bragtes 27 Maskiner
til Jorden, medens Briterne tabte
skun 6.
Franske Tropper har gjort Frem
gang i Eqnen Øst for Locke, et
viqtigt Punkt imod Fløjoperatios
net.
Mandag. Ass. Press. Paris,
12. Maj. -—— Et tysk Angkeb i Af
tes paa den Stilling, som Franfks
mændene nyligs«vandt nær Orvil
lersiLokel paa sendre Side af
Kampfronten i Pikardiet, brød sam
men med fvære Tab, efter lwad der
berettes fra Krigskontoret i Eiter
middag. —- Der var fvær Artilles
riiKamp nær Mailly-Raineval paa
Zlaglinien neden for AmiensX og
tillige paa Verdnnszrontm
London,12. Maj. —— Franste
Tropper paa Fronten i Flandern
bedrede deres Stilling Nord for
Vyen Kemmel i Gaar og tog over
100 Mund til Junge, efter hvad
Krigstikontoret nteddeler i Eftertnidi
dag. I- Tysk Artilleri er aktin öaa
Ancre FlodsSektoren Zyd for Jll
bert, Øst for Loosss og nnsr Voors
mezeele i Flendern
Fra det italiensfc Hovedkvartek
nieldes under 11. Maj: Efter en
længere Tids Udvirksomhed, be
grnudet paa ugnnstige Vejrforhold,
ndsørte nahean Tropen-r paa
Viergfronten en brillant Operation
i Aste-is, indtog den dominerende
Teil-im k!’c·s-sts- Nin-»so, etdelagde
chndens velanlagte Forsparsftils
ling og tog· 100 Jungen 2 Kano
ner, et Antal Mafkingeværer ug
meget Krigsmateriel
Der laa endnu ntegen Sne paa
Monte Eorno, der er 6000 Fod
hsjt Dette vanskeliggiorde den for-«
boldsvis lille italienfke Hærs Ve
vægelfe Angrebet fokberedtes ved
en kort ArtillerisAktion Jnfantes
riet avancerede over ftenede og stei
le Hsjder i Dagslyiet, men Fjens
den overraskedes ogsknnde tun by
de ringe Mel-stand Hexe Fjendens
Forivaksvækk befattes. En italienst
Stillinq etablevedes paa Biergets
Tap og paa Biergfiderne Den ves
sentligste Henssgt med dette Angreb
var at drive Østrigerne fra de Høji
der, der dominerer Hovedlandevejen
fra Biergene og give Jtalienerne
Rommando over Heidjrne i dens
Riechen
In anden Korrespondance melder
otn en betydelig Seit-, fom Fransti
mænbene bar Met, idet de har
Mtaget bat-de Mesi Nr. 44 oq
Ooddesone Form Nord for Dommel
Nævnte Ost hat skiftet Wider fle
re Gange.
Tirsdag. Den fornemste Mel
dinq i Das et Muste, at M
sitzt-wur- kr m. Der mexm
fra London, at alle de tyske Fän
ger, ioin er taget i Frankrig, sigen
efter hvad Breve frs britiske Of
»ficerer meldet, at Feltmarscljal von
Oindeubuxw er død,Dette ifl. Daily
zExprcs5. — Samtidig bringes
iGeneral von Mackensens Navn til
Fronten, som den store Mand, der
skal bringe tin Sein
The Daily Express tvivler dog
oin Historiens Birkelighed, men ef
ter at Hindenburgs Forsøg paa at
bryde igennenc og naa frem til Pa
ris er mislykkedes er han ganske
naturlig død som tysk Krigshelt
og Stabsehef, og san fer det bedft
ud at kalde ham ded.
For øvrigt sige5, at Tnskernes
Fornyelse af deres store Offensiv
endnu ladet vente paa fig.
Dags Morgen. — Ass
»Prefs. Medens Tysterne fortfætter
lmed at reparere deres oprevne Af
idelinger med friske Elementen ded
Jligeholder de en stærk Bombarde
;ring af de britiske og franske Stil
linger pag forfkellige Sestorer i
Flanderen og Pikardiet. De er vg
saa bleven indviklet i flarp Artils
sleriduel nied Franfkmcendene i
»Champagne og Vogeserbjergene
» Men intet Steds paa Linien fra
Nordsøen til den schwciziste Græns
se har der vceret Jnfanteriangreb
af stor Betydning. Nær Morlans
court, der ligger Snd for Albert
levevede Tyskerne et Angreb imod
Britekne paa onikring en Mils
Front, og paa eet Punkt brsd de
igennenc den britiske Stilling
Men ved et Modangreb genvandt
Australerne ticesten øjeblikkelig den
tnbte Grund, og Fjenden led svces
ire Tab.
) En lignende Operation fokføgtes
)imod de Franske paa Hsjcn «
der har været Skueplads for man
ge blodige Sammenstød i Kemmel
Seltoren Haigg fidfte Rapport ly
der paa, at Angrebet blev tillmges
flaaet. -
En Boretning over LondonDagsJ
Momen lyder paa, at Koffer Karl
imr nmattet krybe til Korfet over
for Koffer Wilhelm, og at Østrigs
Ungarn trues med, lig Rusland,
at blivis redureret til at vwre en
tusk Koloni
«.—O-«——— -
En Stormaud dad.
Fra New York nusldes under l«1.
Maj: Janus-I Gordon Vemictt, Eier
og Udgivcr af tDagbladeU New
York Herald, dødcx i sit Hieni,
Villa Namouna nasr Nico, Trank
rig, sel. SMU Formiddagg i Dag.
Han havde vcerct syg nogcu Eid.
James Gordon Baum-it var født
1(). Maj 1840, Søn af en vel kcndt
Journalist af sammc Navn. Han
arvede New York Herold, som«lmn—3
Fabr-r liavdc bygqet op tilliqmncsd
on stor Formuc i 1872
Han havde levet i Paris ntangc
Aar, føk han dødc, og han redi
gercde N. Y. Herald dcrfra Da i
Paris udgav han en ffanfk Udgave
jai The Herald Og fra Paer fab
jlede Bennett daglig Jnstruktioner
Ttil sine Medredaktører 1 New York.
l- Hvad der intcrcsferer os mest
Tfor J·.G· Bennett er, at han i
1874 Fendte Henry M. Stan
ley med en« Ekspedition til Afri
kas Judi-: ist at apsøgc David
Livingftono.. Som man vil min
des lykkedes denne Ekspedition.
Bcnnctt udftyrcde ogsaa Jeaneti
te Polavskspeditionen i 1879, og
fammen med John N. Mackay etas
blerede han »The Commetcial Ca
ble Company« i 1888.
Mr. Bennett levede hele sin Tid
fom ugift
Loyalty Stute Conneution.
Den 28. Mai vil Republican
Stute Eommittee holde en Loyali
ty Stute Convention i Anselm
Nebr» med Senator Lenroot «- fra
Wisconsin Iom covsdtalev
. -
»
Yort eget Hand.
Jndvandringen tager af. Washing
ton, D. C., l. Maj. Jmmigrationss
bureauet meddeler i en statistisk Op
gava at Jndvandringen fra Europa
faldt mod en Million det første Aar,
Amerika hat været i Krisen. kun
400,000 Jndvandrere fik Abgang
til Lauf-eh medcns der det foregaas
ende Aar kom l,400,000.
Jmmigrationsautoriteterne har
nu travlt langs den canadiske Garn
se med at paase, at Canadiere, som
fisger at unddrage sig Militærtjenei
ste, ikke slipper ind i United States-,
og at Amerikanere itke rejser til
Canada af tilsvarende Aarsag.
.
Nyt hollaudsk Forbud. Washing
ton, D. E» 11. Maj. Hollandsk
Oftiudien har forbudt Udførsel af
Tobak, Sukker, Peber, The, Kafs
fe, Copka, Petroleum, Planteolie,
Hader og Stind, undtagen under
License. Dettc er en Udvidelse af
den tidligere udstedte Eksportlis
conse Liste, som indbefattede Tin,
Chinin og Kapok.
To »Form« Se.jr0. Camden, N
J.. 9. Maj. As ml ,,local Option«
Valg, som i Gaar afholdtes i South
Jersey, sejredc Forbudsfolkcne i de
to.
.
Hitchcork bliver Formand. Wa
shington, T. C» O. Maj. Senator
Hitchcock fra Nebraska blev i Dag
valgt til Formand i Senatetss
lldenrigsfoncitc cfter afdødc Sena
tor Stone fra Missouri
.
I En Kxudtexplosioir Acton, Mass»
li. Maj. Der indtraf i Gaar en
Eksplofion i ,,91merican Powder
Mills« Anlasq luer En as Aulægs
mirs Vimninger blco ødclcigt og
Jorden ruftodc i Mike-is karede
.
For bolqisfis Born. New York
7. Maj. »W) ivindeliqo Grimm
"fiafti-r oq Middelskoleelovcr i Ner
York tiloejebraqte i Gcmr ca smx
Hm til Fordcl for belgiske Sprcdc
børn ved at faslgie Forglemmigi
ejck. chftcn -1()0,0()0 Personer køb
te Vlonificrne.
Flovopofwortocn. Washington
D. C» 7. Mai Senatet visdtog
i Gaar on Lon, fom bomyndiger
iPoftvwsenet til at forlange i det
Ihøjcste 24 Cents pr. Unze eller
iDel demf for Transport af Post
used Acroplancsr Forslaget aaar nu
til Nepræfentnnicsrnos Sus.
I
Eii Krudtrrvloiioti Ncwcastle,
Pa., f). Maj. J Vurton Krudti
værkcr sei-Z Mil berfra, er der
indtruffei en Eksploiion En Mond
blov drevbt og flere kom alvorlig
til Skade Kompagniet er ikke
fremkommet mcd nogen Udtalelse
angaaende Eksplosionens Aarsag.
.
Juni-n tyske Nonne Washington,
D. C., 7. Mai. Kongresmand
Smith fra Michigan indbragte i
Repræsentanterneg Hus i Gaar et
Forschu, fom bestetnmer, at Byer
og Landgbyer med Nat-ne fom »Ver
lin« ollor ,,Germanv", eller Byer
eller Landsbyer med Gader med
saadnnne Nimm steil forandre dis
se til «L«ibertn«, »Victory« e. l
Overtillidsmand Alfred Th. Jst
aenien met-deler at Dei Dunste
Brodersamfunds Effekuttvekomite
bar befluttet at ksibe Third Liberty
Loan Bands for 825,000. Der købs
tes for 55.000 parbvert af de
folgende Sieben Oakland, Col-:
Seattle, Wasb.: New Haben, Eonn.;
Mitineapolis, Minn.: og Cincinati,
Ohio.
- ..
Dei store nye Ocerprogram Wash
ington, D. c» 4. Maj, Wiens
Behandling af Forflagene i Fort-in
.
Tdelfe med Præfideiit Wilsons store
Hærudvidelsesprogram som mede
rer Krigsbevilgninger til et Totalti
beløb af ca. 15 Billioner Dallars,
vil blive fremfkyndet mest mulig.
Nogle af Bevilgningerne behøves
øjcblikkelig, da Hærudvidelsen paa
600,000 Mund førftc Juli har voldt
Underskud. Af denne Grund liar Re
præsentqnthusets Militærkomite be
sluttet sig til at faa bragt det kæmpss
mæsfige Forslag fra Haanden i næs
ste Uge og faa det bragt for til Be
handling i næstfølgende Uge.
.
Major Rasmusfen død. Den a
merikanske Frout Vest for Mont
didicr, 7. Maj. Major A. Ras
musfen fra Wortlaut-, Oregon, blev
dræbt af en tyfk Granat, mens han
førte sine Soldater paa en Rekogs
nosering.
Major- Rasmussen gjorde« fams
men med Oberstløjtnant Griffith,
som faldt forrige Uge, Tjeneste i
den canadiskiamerikanfke Legion, in
dcn han blev overflyttet til det ame
rikanske Ekspeditionskorps.
Major Rasmussen var rimeligvis
af dansk Byrd.
.
Valget i Omaha. Omaha, Neb.,
8. Maj. ,,Cowboy Jim« Dahli
man, som har været Omahas Borg
mefter de sidstc 14 Aar, samt hele
Bykommissionen, med Undtagelse
af Dan S. Butter, led Nederlag i
swmmuncvalget i Guar.
Den valgtc Kandidater var Dan
Z. Buttler, Ed. P. Smith, Thomas
Falconer, Roy N. Ton-l, W. G.
Urk, Dcan Ringer og Harry B.
Zimman. E. P. Smith vil fand
synligvis af den nuvalgte Kom
mission blive valgt til Borgmesth
.
Tornadoen i Iowa Des Moines
Ja» Isi. Maj. Nu, da man er
kommet i Telefon- og Telegrnnk
furbindelse need lwert Distrikt i den
nordøstre Dcl af Statt-n, llvor Tor
nndoen sidfte Torsdag voldte san
megen Skade, viler det fig, at An
tnllet nf dom, som ontkom, var 7,
ug nt 2 VIIW IF alltagcliq VIOV ds
delig kvceftet.
Eulnmr i Winnesbiek County
lmvde det ftørfte Ejendomstab. Der
sichs-, at en Dcl af den nordre
Hnlvdel of Vnen blev praktisk talt
jævnet med Jorden Tabet anflnacss
til si?00,000.
:’lntallet af dem. sont blev lose
ftet, fkal være over 100.
s J—-1-«—-e7——-3 - -- .- :.s—-.;. ,; .--.- —
glordeu rundl
I
To slvjndor ljcnrettcs. Nnntes,
Franlrig, 7. Maj. To kvindelige
Epioner, Josephints Alvarez og Vic
torine Fauchen fom den 25. Janu
-ar blev dømt til Døden ved Krigss
ret, blle henrettet i Goal-.
Bank-elf Flyver død. Amsterdam,
13. Maj. Den bekendte bayerske
Flyver, Løjtnant GeigeL er ifølge
,,Kølnische Zeitung-· droebt paaVests
fronten Han skal have vundet 15
Sejre i Luften.
, .
Hertling dekoreres. Berlin, 9.
Maj. Det meddeles officielt, at
Kejfer Wilhelm hat tildelt Riss
kansler von Hertling Jernkorset af
første Klasse i Anledning af Af
slutninqen af» Freden med Nunme
nlen.
. .
Rennekampf myrdetf Københavm
11. Maj. Den kuösiske General
Rennekampf, fom figurerede i den
russisksjapanfke Krig faavel som i
de fsrste Stadier af den nuvcerende
Krig, er ifølgS ,,Lokal Anzeiger«s
Korrespondent i Wien blevet myrs
det af Bolsheviker i Taganrog l del
fydlige Ruöland
. .
Den preussifke Valgkrjse Bern
8. Maj. Kejler Wilhelm er vendl
ttlbage til Potsdam paa Grund al
den Polltilke Krise, der opstod lom
Følge af den preussiske Landdags
Forkastelse af Valgretsforslaget.
Rigskanslerem Grev von Hertling
er kaldt til Potsdam for at afgive
Rapport oni Situationen
.
Aalandsøerne Stockholm, 9.
Maj. Det meddeles officielt, at
Sverrigc, Finland og Tyfkland har
besluttet at underhandle om med
Henblik paa en Traktat om Sløjfss
af Befæstningerne paa Aalandss
verne. Den officielle Meddelelfe si
ger, at Bsefæftningerne blev anlagt
Krig i Strid med internationale
Konventionen
I
Den missika Enkekejserinde Am
sterdam, 13. Maj. Det ukwenske
Pressebureau bar fra Odessa mod
taget Meddelelse om, at den tidlis
gere rusfiske Enkekejserinde, Maria
Feodorovna, født Prinsesse Dag
mar af Danmark, samt Storfyrst
Nikolai Nikolajewitch og Alexander
Nikolajevitch (Michaelovitch), som
bar opholdt sig i Dulbar ncer ved
Ajtodor paa Krim, er i Tyskernes
Hænder. ·
. (
Norges Skibstab. Washington,
D. C., 8. Maj. Til den herværeni
de norske Legation meddeles, at
Norge i April Maaned
miftede 1() Sfibe paa tilsammen
13,704 Tons og at 20 Sømænd
umkom.
Norges samlede Tab ved Krigss
forlis ndgør dermed 755 Skibe til
en fmnlet Drcegtighed af 1,115,
519 Tons, medens Antallet af i
Krigsforlis omkomne Sømænd er
1,006.
.
Et tnsk Ultimatum Moskwa, 11.
Maj. Den tyske Ambasfadør, Grev
von Mirbachx hat sendt Bolshei
vikerregeringen ist llltiinatuui, som
for-langer, Mevæbningen af Trop
per skal ophøre, og at de Troppes
afdelinger, som allerede er blevet
væbnet, skal oploses. Han siger vi
dcrc, at Spørgsmaalet om Hienier
delsen af tyske Kiigsfanger uma
ordnes øjeblikkelig
» Tilfældc af, at Forlangendet
ikke opfyldes, ncevnte Ambassadøi
ren Muligbeden of tysk Okknpation
of M.ofkwa.
Vaabcsnbvilcn i Østen London,
O. Maj. Et osficielt russisk Tele
gram meddeler, at der er sendt de
militasre Bosalingsmænd en as Ni
kolak Lenincs da Praesidenten for
Frcdssdelcaationom M. Stalin, im
dertegnet Erklæring, som kundam
at der tsr indgaaot csn Vaabenstils
stand paa Kurskfronten mellem Tusk
lanky Ukrænc og Russland. Baa
bcnstilstandem som blev afsluttct d.
»l. Maj, oprctter en ueutral Junke,
10 Kilometer vred, paa en bete-g
nct Linie-, sont ikke maa overskrides
af Twppm Patrouillcr ellcr Flo
vere.
Socialismcn paa Island. W
benl)avn, 28. Martss Da der den
Bl. Januar blev afholdt Bnraadss
valg i NcykjavitJ fik Sociausterne
de Z af 7 Pladser. Socialdmnos
Nah-cruc- paa Island har 1 Aus-tilgs
mand, og cftcr hvad «Socialdenw
kraten« meddeler venter man at
faa 10 Reprasscntauthr til de kom
mende Valg· Den sidste Tid paa
Island bar vist stor Fremgang for
Socialdemotkatiet. De sglandskeSos
cialister vil have Selvswre, men
Flagsagon interesserer bare de ældi
re Generationer. Det er de socialii
stiske SpørgsmaaL som trænger sig
i Forgrunden.
Konstantin er syg. Paris, 13.
Maj. EkgsKong Konstantin as Gm
kenland, som ligger syg i Zürich
og lige har overstaact en Krise, «er
ifl. et Delegram til »Petit Jour
nal« farlig syg. Han bar haft et
Tilbageansald, og han hat hsj Fe
ber. Alle Medlemmer as den kon
geliqe Familie var i III-daß- sam
let om Sygelejet. "«