Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 08, 1918, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zuserivlland
Boliqumngel i Ileusborg. Jfl·
,Flsb. Av." hat der hidtil (16.
Mai-ts) hos Politiet meldt fig 350
Familien som endnu ingen Lejlig
äcd har fundet til 1. April.
Vlies-ne i Lljt er meget kede af
I vcere blevne skaarne over en
Kam, skriver »Hmd.« De skal lebe-»
re lige mange Æg, nemlig hale
anden Snes, til Staten, hvad enten
de kan gaa ude om Dagen eller er
indelukkede, vg hvad enten de faar
ordentlig Æde eller ikke; thi Korn
naa der ikke holdes tilbage til dem.
De indelukkede Høns er ikke saa
cidt insundelige paa deres Lidel
Treiasller i Hadekslev Krebs, der ef
ter Forlydende kun bebt-ver at lede
oe 12 Æg til den officielle Sam
Ing.
DaumarkösKorrespondauce.
WITH-»Im im Zide 3.)
Id. Men det fortlarer ikke, hvors
For det netop blev det danfke
Akbejderparti, der blev den
tykkelige Modtager. Og her gælder
Zahleg Fortlaring, at de almindes
sge Kulimportører var bundne til
se engelske Kul, i hvert Fald ikke
paa denne Side af Wandsbeck som
fyldestgørende, thi Tyskland mang
ler jo ikke handelskyndige Mænd og
uilde for øvrigt ogsaa let kunne
siaffe fig anden Zorbindelse her
hjemnie Den tyske Regerjng vilde
ganske sikkert med Lethed have kun
net ftarte en Kulforretning her ved
Djælp af almindelige Handelsmnd,
og tilmed under saadanne Former
at Millioner i Stedet for at gaa i
danske Fagforeningers og Arbei
Kerføreres Lommer og Kasser i Ho
vedsagen kom de tyske Rigsfinancer
til Gode.
Var det, fordi Zimmermann Holl
seg havde fsorelsket sig i Borgbjergs
bløde Hat og Staunings Guldbrili
ler, at det er blevet det danfke Ar
dejderparti. der kom til at løbe af
-Iied Millionerne2 Næppe. Det lo
her rimeligere og stemmer bedre
med Tysklands hele maalbevidste
Politik at tro, at den tyske Rege
king har villet udnytte de tyske
Kul ikke blot sorn Handelsværdier,
men ogsaa fom et politisk Kamp
Inddel til Bedfte for Tysklands
Sag. Det ligger nærtnere at tro
at den tyfke Regering har rcesones
ret som faa: Starter vi en pri
vat Kulforretning i Danmark, saa
bringet Kullene os kun Penge, men
ladet vi det danske Arbejderparti faa
Fortjenestem faa kan vi med Føje
-gøre Regning paa, at det danske
Socialdemokrati uvilkaarlig vil bli
ve paavirket til Gunst for Tysklands
Sag, hvilket kan blive til Gavn for
as i Danmark, hvor Socialdemos
Tariet er det største og mægtigfte
Parti, og kan blive til ftor Nytte
for os ude i Baden, thi fra det
danste Socialdemokrati gaar der
jo neutrale Traade ud til hele Ver
den, Traube, der er ufarbare for
Iort eget Svcialdemokrati.
» slt det tyske Tilbud har hvilet
paa Tanket af den Art, derom vjdi
ner ogsaa, at det ikke blev en af
Thsklands mange ansete Handels
mænd, der blev tny Formynder for
Kulforretningeih men at det blev
den hemmeliqe politiske Agent Par
vus. Bote Sorialistfsrere har felvi
føslgelig Ret, naar de paastaar, at
de like hat paataget fis nagen fom
helft politist Forpligtelie til Gen
Iseld for Wnopolet, men de
but-de have anei, at den tyste Ue
det konstruerer et Aarsagssammens
liceng mellem Handelsforbindelsen
og denne Optræden fra Arbejders
partiledelsens Side. Det skaber
Verden over Uvillie mod vort Ar
bejderparti, og denne Uvillie bliver
let til Uvillie mod os. Dersor hav
de det utvivlsomt været til Dan
marks Bedste, orn Arbejderpartiets
Mænd herhjennne som i Norge hav
de sagt Nej til Tilbudet om Kul
monopolet. Felgerne er bleven, at
en meget iskold Vind stryger ind
over os fra den ikke tyske Werden
Folgen er, at vi andre maa passe
nøje paa, at Udlandet ikke faar den
Opfattelse, at vi alle herhjemme
styrer samrne Kurs-. Derfor er der
Grund til at formode, at det iks
te blot havde været bedst for Kon
sejlpræsidenten personlig, om han
havde tiet otn denne Sag, men ag
faa bedst for Land og Full
Danmarks Kreatntbestand.
Den ö, Februar fandt der en Op
tcelling Sted astandets Husdyrs
stand og Resultatet soreligger nu.
Zorn det var at vente viser det en
sergelig Nedgang over hele Linien.
Der var IX- Million Beste og
Føl eller nsjagtigere 511.000 Sti»
det betyder en Nedgang siden Ju
li Maaned i Fjor fra 572·000,
altsaa 61,000 Din For to Aar
siden var Antallet dog noget ligs
nende det i Aar.
For Hornkvcegets Vedkommende
er der ogsaa et Svind at notere,
nemlig fra c. -21,-2 Million Dyr i
Juli 1917 til 2,142,000 i Aar el
ler ca. 13752, det er iscer Antallet
af Tyrene og Kvierne paa over 1
Aar, socn ikke har kælvet, der er
svundet ind; Tyrene er saaledes
gaaet ned med ca. en TrediedeL
Svinene er det gaaet stærkt
ud over; her er Nedgangen i Tiden
fra December 1917 til Februar
1918, altsaa gennem 2 Maaneder,
33,70, nemlig fra 789,000 til 513,
000 Stkr., det laveste Tal siden
1875.
Faar og Lam har en sor
holdsvis ringeProcentnedgang at no
tere nemlig 8. Der var for et Aar si
den her i Landet 268,000 as disse
Dyr; i Aar er Tallet nede paa
247,000. Det er scerlig Bestanden
i Jylland, de er gaaet ud over.
Dyrtideu.
Bestandig den samme Lektie: in
gen Varer, stigende Priser og daars
lige Kvaliteter As de kraftige Pris
stigninger skal her blot nævnes et
Par enkelte, der giver Prisdisserens
cen mellem Februar 1917 og Fe
bruar 1918.
Flækkecerter pr. Kg. sra 85 Øre
til 1 Kr. 60 Ore, brune Bsnner
fra 98 Øre til l Kr. 95 Dre, Kas
fe (276 Øre til 440 Me), tørrede
Abrikoser (258 til 372 Ore) do·
amerikanske Æbler (210 til 266
Ore), Ost (100 Øre og 134 Øre til
160 og 210 Ore) Æg pr. Snes
Cfra 385 til 445 Øre), Klipfisk (160
til 241 Ore Kiloet), Rosenkaal
(74 til 96 Ore); endelig er sersk
st i stadig Stigen
As andre Nsdvendighedsartikler
kan anfsres brun Seehe, der er
gaaet op fra 78 Øre til 1 Kr. 89
Øre pr Kilo; Petroleutn (20 til
64 Øre Literen), stotske Nsddekul
pr. bl. (722 Øre til 1262 Øre) og
knuste Doks fra private Wand
rer GOS til 944 Drei
sanfte talende Tal.
fdtvard Spore
«
i
i
i W—--s
i
iLand til Salg i Dane Balley, og
Ortes-n
Jfl. U· S. Yeatbook et Gen
nemsnitg Avlen i Montana med de
bedfte i de Forenede Stater. Land
kan endnu købes her temmelig bil
ligt og paa lette Vilkaar. Ncer Mr
ke og Stole og Station. Detsom De
tænker paa at for-andre Opholdsi
steh, san kom og beste os oq se
hvndvihatatbydepaapomoq
ie med egne Oer Avlen medent den
staat paa Matten
Undertegnede et udvalqte as Mk
nicheden til at vcere Fell behjclpes
like med at ksbe sode Pfui-fet
Skriv for nætmere Dominiks
Qle p. Ollen eller It. I. Wen,
; Mose, Montana
Ritter-instr
Japanmissionem
Før kvitteret se KbL Nr. 18 ...................... 8596070
Davey, Nebr» en unævnt ...................... 10.00
Blooming Prarie, Minn., Pastor H. P. K. Haner 4.00
Staplehurst, Nebr» Vorstelfers Mah. ............ 21.45
Evan, Minn., St. Matth S. S. Fødselsdagsbank ...... 3.28
Evan, Minn» Jens Mikaelfen .................... 5.00
Eugene, Ore» Bethesda Mah. S. S. .............. 4.60
Jll. Krebs Ungdomsforbund til Stud. Mato ........ 90·00
Bleir, Nein-» Den d. ev. l. Mgh. .................. 31.45
Sioux City, Ja.,-Den d. l. Hedniugctnissionsf. ...... 20.00
Elk Horn, Ja., Den d. KVL .................... 45.00
Trufant, Mich» St. Thomas Mgb. ................ 20.35
Luck, Wis» M. C. Jenfen .. .................... 3.00
Ruskin, Nebr» Jst-gen Andexsen og Huftru .. ...... 5.00
Neenah, Wis» Anna Nielsen .................... 1.00
Lilie-muten 86224.83
Udbetolt til Date ...... 8553.41
Underskud ........ 8282858
For at undgaa et Underfkud i denne Kasse mangler vi fsk
den 27. Mai 82353. ös.
Judiqnetmiöfionen:
For kvitteret se KbL Nr. 18 ...................... 2784.79
Blooming Prairie, Minn, Past. H. P. Fädener ...... 2.00
Blend Nebr., L. Nobertsen ...................... 1·00
Sion City, Ja., Det d. l. Hedningemissisonsforbund.. 20.00
Bleir, Nebrsp Den d. S. S. ...................... 6.40
Jndnanapolis, Jnd., Trefoldigheds Mgb.s S. S. 5.20
LucL Bis-» M. C. Jener ...................... 1.00
Ruskin, Nebr., Jst-gen Anderer og Huftru .......... 5.00
Tilfqmmeen. . IDMZD
Vi mangler endnu her .......... UND
Jndremigfionem
For kvitteret se KbL Nr. 18 ...................... 8267209
Albert Lea, Minn., Mrs. C. Jenfen .............. 3.00
Blooming Prairie, Minn., Past. H. P. K. Haner 2.00
Tilfammen. . .. 82677207
Vi mangler her endnu ...... 355.00
Utahmissionen:
For kvitteret se Kbl Nr. 18« ...................... 83074.89
Blooming Prairie, Minn., Past. H. P. K. Hausen 2.00
Evan, Minn., Jens Mikaelsen .................... 5.00
Ruskin, Nebr» Jsrgen Anderfen og Hustru .......... 6.00
Tilsatnmen 3308689
Til en Kirke i Poet-teilen Jdabo:
For kvitteret sie Kbl Nr. 18 ...................... 8856.06
Davon, Nebr» en unævnt ...................... 5·00
Mert Lea., Minn» Mrs. C. Jenseit .............. 5.00
Russin, Nebr» Jørgen Anderse og Sustru .......... 5.00
Tilfamtnen ss71.06
Udbeetalt til Dato· . .. 1500.00
Underskud ...... 628.94
Til en Kirke i Hidm Japan:
For kvittisret se Kbl. Nr. 18 .. .. s 857818
Ruskin. Nebr» Jøkgen Anderer og Hufttzu 5.00
Tilsaxnmen 857918
Til det nn MaskinhuTZJ
Før kvitteret sc Kbl Nr 19 ...................... 821558
Rusktm Nebr., Jørgen Anderfrsn oa Hustrn .......... 5.00
Davon, Nebr.. en uncrvnt ...................... A.00
Tilsammen. . . . s228 58
Underskud endnu 1829.81
Til Præsternos Ligning sfond:
For kvitterct se Kbl Nr. IR .. .................. 3500
Denvcsr. Eolo., Past. J P. Ebristiansen ............ 5.00
Tilsammcn ..... 81000
Til Missionen blandt Soldaterne,
For kvitterct so Kbl Nr. R ...................... 81227697
Ellendalc og Gen-eva, Minn, Estcrscht ............ 3.00
Gent-Um Minn., Godtbaab va. .................. 10.00
Enge-ne, Oregon, chry Pecterfcn og Familie ........ 10.00
Tilfammen ...... 81229997
Stole-Lassen:
Før kvitteret se Kbb Nr. H .................... 8508396
Kenntaro, N. Dok» Trin. Mgh : va. sm: Paftor J. A.
Lotsen 85: Laqu Jonscn M: Hans C. Niclfem Niels
Nclsem C. P. Lund, N L Pederscm Ove Simonsety
Julius S. Nielsen, E. J Johnfem Jver Søveitsen,
Niels Nie-New Z. K. Paulscm Laut-its Lotsen, P. C. K.
Petersem S. P. Nielsen, H. P, Kamp, Erik Marien
fem C. N. Mosgaard, Eifer Pedersem Pcder Hausen,
Jesus Anderer, Andrcw Peter-few bv. GL: Julius
Camp, H. J. Bansem N. N. Jørgenfom hv. st: Peter
Wibekk 50c. .................................. 61.
Davey, Nebr» en unævnt ........................ 15.00
Blooming Brust-im Minn., Pastor H. P. K- Hausen .. 4.00
Evan, Minn., Jean Mikoelspn .................... 5.00
Curtiis, Nebr» sorgen Rot-sen 81.50, C. L. Jenseit, Ter
kel Jeper, Peter Sirenfem Niels P. Melier Spreu
Haufen, hu slx Peter Jensem C. Mortenfem D.
Orien, ho. 82 ................................ 12.50
Racine, Wis» Emaus Menighed .................. 100.00
thkosh, Wis» Olivia Jst-gener 82; C. Jstgenfensl 3-00
Dann Valley, Mont» Ebenozer Mgh., Jens Jacobsem
Martin Nielfem Peder Jørgenfem MS. J. Knudiem
N. P. Jenseit, Gunder Martin, Sitten Lotsen, J. J.
Oliem hv· VI .............................. 8.00
Sqn Franeiöcm Talif» Johanne Jsreensen sb, Marie
Christener si, astor A. H. Jenen IS ........ 11.00
Eu ene, Oregon, ethesda Mgh., Jn. Meler, J. P.
äself , M Johanlen, Lunis Bentzeth A. S. Mel
len, E. N. Bertelfem Agnes Umdahh bv. s2: F.
irgeniem S. Radien, Carl Madsem P. T. Jen en,
Mien, c. P. Niellen,, George Ohllen, I.
A. Ruder-few W· J· P. Lassen, J. U. Mien, N. s.
Men, d. Wellen, M. P. M entm, Dem-v Peter
ien, S. P. Jenseit, Bernhardt en, Peter Lar
, E. Jenfen, M. ThomdahL Streu Ufnthey Hans
, Streitel seädslnton Muthes Sau SJoreni
, aus M en, retv stiller v. ; . .
d M ice .
d .1'sos Mwy .- cha
. ist-Im Its-iu- Auvekseu, them Haus«-,
Humdeutzem Mel Berntzen, soc-er IMMFQ
L. Ohlfety chri- Nilley MMMU arry
feu- W Wu- W , J« J. -
, Nat-M Zimmfen Pmcline U en, ho.
Mk, Hebt-» Des ·ev. l. S· S. ..................
, out-, Nah-, D. T. Men, Martin Jvcks
s, n. o. seien-m Lak- Fee-even M s ku,
Eos-V W- Mk- anfety W m en,
. . , Ican I Wov, hy.
« s mä " MWUUHM Ida
f. I. Wim- hv. II . ........... sum
Z
IT
As
38
F«
Z
Brorfom Mont» Brorson May-, Mels Bentfen ö; o n
Irandsen, Henry Hendricksem Jens Hendriclsfemsskga
Albrn, Emma Henbrickfem Peter Henkickfeiy Chris
Jensen, A. C. Andersem ho. st John C. Johnsen
Is; Jens Dynnesem Andrew Dynnesen, Lars An
derseiy Chris Larfen, Chr. Olfem Chr-. Rasmusfem
Morris Olsen, Tony Jenfen, Ed. J. Tritten, Chr.
Vrix, Thorvald Jensem Jens Jeniem Martin Johns
sen, L. H. Peter-sen, Jens H. Petersen, Gerhardt
Bertelfen, Carl Hundtofte, Chr. Sørenfem Peter
Bentien, Chr. Christiansen, George Serensem hast 45.00
Drn Creeck, Neer E. A. been, John Christ-zittern
Paul Andersen, Joe Blomgren, Carl Frederikfem
Hans Caspersen, Peter B. Rissen, Enevold Nielsen,
Hans Enevoldfen, Christ Petersen, A. C. Haufen, An
brew Hausen, Niels Nieliem P. O. Peterer hv. st;
M. Enevoldsen. Martin Nielfen l)v. 50c ........ 15.00
Jndiatiapolis, Jnd., Trefoldigheds ENng Pastor Chris
Jeppesem Peter Rasnnissen, Jens Zerslserb Anders
Robinsen, Søren Sorensem Edward List-in N· Christen
sen, P. C. Møller, Jens Jenfem Hans Clanfem John
Robinsen hv. sLx Ole Rasmussen, Edna Olfen, Elna
Olsen, Hans Christensen, Hans Videbeck, Laura Moller,
Alma Rasmusseiy Louife Christenfem Robert Chri
stenfen, Jørgen Anderfen, Anton Christensen,
Jvor Mathisen, Maria Rasmusfen, Otto Christen-«
sen, Maria Jensen, Mrs. Hannah Mayers hv 50c An
ton Videbeck, Peder Pedersem Hart-n Stevens Søren
Hausen, L. P· Hansem Chris Vrun hv. st; Bertha
Olfen 25c ................................ 41.25
Rustim Nebr» Jst-gen Andersen og Huftrn ........ 5.00
Trufant, Micl)., St. Thomas Mah. .............. 75.00
Luck, Wis» Eng. Luth.: W. M. Christensem Hans P. Jen
sen hv. sLx Chas. J. Pkov 50r, Niels Edling, James
Laurfem M. P. Madfen, Martin Larsen, Fved N Nieli
sen, L. J. A-skov, The-S V. Thompson ho. 81 ........ 11.50
Cedar Falls, Iowa, Nazareths Menighed, Julie Jer
genfen, Mads Wolfs, John Johnfen, Jens Kroa
John Jobnsen, Peter Hausen, Niels T. Niels
sen, hver 82.00; N. J. Petersem Kamilie «
Nielsen, Nickoline Christensem L. P. Christen
sen, Amanda Jørgensem Martin Keller, Ole
Gran, Henry Johnsen, Arel Jol)nsen, Johanne Larsen,
Larfen, Ssren Nielsen, Ester Anderfem Hanne Han
sen Marthe Keller, Knud Oster, C. P. Hansen,- H.
Hausen, Lars-Peterien, Anders Smitl), P. C. Peter
sen, Hans Jenseit, Marie Bryhl, Jda Smith, P. C
Hanfem H. C. Hausen, Dom Haufen, Knud Olsen,
Chris Clauer, Mai-ins Petersem Niels Haufen, Ehr-is
Madsen, Anna Jepsen, Wilhelm Christensen, Niels
- Christianfem Lavie Haner Madfen, Paul Johnsem
Arthur Jenfen, Emil Nasmussen, Hans Andersen, Pe
ter Rissen, John Johnsen, Hans Schmidt, Johanne
Jepsen, Chriö Jensen, Mrs. K. Johniem Olivia Johns
sen, Thyge SIrenfem Mrs. P. Juhl, Fred Jochumfem
Jens Jorgenfem Niels Andersem Lars Larsen, Peter
Peter-few Jakob C. Jenseit, P. J. Peter-sen, Gotfwd
Jenseit, Mathias Smith, hv. si: J. M. Haufen, Peter
Terkelsen, Leonard Hauswi, Miss. J. P. Jepsen, Ostrid
Wolfs, Geo. Nielsen, Anlrew Jensen, Robert Rasmussen
hv. 50c; A. G. Larsen, Andr w Jensen, Robert Nas
mussen bv. 50 c. A. G. La en, Andrew Paulfen bv.
PS; Niels Olsen, Chris Juhl, Jens Kjærsgaard hv. s1.50
« Mildred Jepien, Elizabeth Aaroe hv. 25c; Hans Han
sen (Farmer) M· P. Fogdahl og Huftru 85 ........ 100.00
—
Tilfammen. . . . 8568311
Reformationsaavem
For kvitteret ie Kbi Nr. 16 .. .. .. ............ 87270500
Demnark, Wiss« Samuel oa Edinund Oiien .. .. 25.00
Miiiiieatdoli6, Minn., J. :"l. J. Navu .. .......... 25.00
Tilsammen ...... 87275500
Blatt-, Nebr., den 2. Maj, Wis.
Med Tat modtaqeti Otto Haufen,
Kasierer f. d. f· dan. ev.-1uti). Kirke i Amerika
Mcrrki Meerk! Masti!
Maa jeg venligft anmode de respektive Kredskasserer am, at
meddele mig pr. omgaaende, de Beleb, as Gavek, der i Samfundss
aarets Løb er indkommen til Kredsmissionerne
J al Ærbødighed G. B. C l) r i st i a n s e n.
Bekeudtgtrelfr.
Da Samfundets Aarsmøde afboldes i Nord Dakota Krebs i
Aar har Kredsstyrelsen besluttet ikke at afholde Foraarskredsmsde
for dette Aarg vedtommende, da det er vanskeligt at .-faa en belejligt
Tid til det. E. K. A n derjen, Kredsformand
Wisconsin Kreds Ungdomsforbund indbyder herved alle de
unge i Wisconsin Krebs til at komme og deltage i Forbundets Aar-s
msde, som, om Gud vil, skal afholdes i Denmark, Wis» i Dagene
fra 2. til 4. Juni. Gør hvad De kan for at komme til Mode-i
Paa Forvundets Vegne
Past. V. W. Baubo A. Keiding. Dagmar Grill.
J Henhold til ovenstaaende, indbydek Ungdomsforeningen af
Trefoldigheds Menighed, Denmark, Wis» Ungdomsfsorbundets
Medic-mater til at dele Gab-J Niges Goder med os i de Dage; kom
os vær velkommcn. Jndmeldelfe ster til undertcgnede seneft den
22 Maj. Carl M. Offen, Menighedens Præft
Det toogtyvende Nat-mode
—- sok —
»Den iorenede dansk ev.-luth. Kirke i Amerika«
afholdes, om Gud vil, i Trinitatis Meniahed, Kenmare, Nord Da
kota fra 13.——18. Juni d. A» begge Daqe ibereanedr.
Midet aabneö med Hsjmesiequdstjenefte Kl. 1014 Tor-das
Formiddaq.
Iokhaudlin samt-ande
1. De almtndelige, i Anledn ng as Jndberetninqerne fra Sam
fuM Medsmænd, Udvalg oq Komiteer.
Wust-nd
2· Lals af .
s. Scerlige Sagen Bote Skolers Drift, vore Mission-h Pen
sioiikifondeh Sprogipskgsmaalet og Litteratursagem samt For-entriss
tan en m. m.
4. Andraqender fra Menigheder, der miser Optaqelie i den
formede hauste Mrke o Kandidatetz der beaæree Ordination paa
kommende Aar-mode i »Das maa tiliendes undekteqaede feueit
l. Juni d. A.
Zank rog: werten er mit Donnerk- (2. Wohl-. 17, 15).
I. s. etwaigem W· cle Priveniem SM.
trinitatisittitedauike · .ln ·Menihedvedpemnare,
U. Dak» indbyder herved W ges enner tl Deltaaelie i vors
funds 22. Aar-mite.
cost oq Loai under sit-bei betales Os.00.
reitet oq teolÆe Kandibater faar fti Kost oq L i.
Windme seneitLJunitilMr.SM
, , si.4, Was-, K. Da » eller til Meniqhedens Mi. .
let as Urbejdet ved at inbmelbe jer iaa inart iom mulistl
pas Neniahedens We
L. Lisriene Web-s Zornwut-. J. U. Lin-feig Ugh- M z -
N