Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 08, 1918, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
sommetider saa haardt, at Jorden
itte kunde arbejdes før ved Mid
dagstid
Nu kommek jeg til at gaa lidt
tilbage i Tiden. J alle Paaskeda
gene havde vi meget smukt Vejr og
god Vei; Guds Ord blev ogfaa ri
gelig udlaaet alle Dagene.
Stæktorsdag med Gudstjeneste
og Altersang, alt i det engelske
Sprog; Langfredag med Gudstjeneste
og Altergang, alt i det danfkeSprog.
Paaskedag var vi igen samlet i den
Istre Kitte, og om Eftermiddagen
i Byen Demnach hvor det ligele
des var det engelfte Sprog, der blev
benyttet, og Andenpaaskedag var at
ter mange kommen til Menighei
dens Kirke
Men det var ilke alt. Til Skcers
torsdag Aften var de unge i en
Fart bleven sammenkaldt til en Af
fkedsJest for Andrew Peterien, som
nasste Dag skulde afsted fom Sol
dat.
Kort før ,,Election« var her en,
som talte i Menighedens Kirke for
,,Temperanee«-Sagen. Totvn ofDens
mark gik tørt i Aar.
Ved Menighedsmødet afholdt den
B. April blev Edvin Larsen gen
valgt som Formand og Carl E. Jen
sen genvalgt fom Diakon, ligeledes
blev det ved Stemmefedlek vedtas
get, at der fremdeles bliver præs
diket paa Engelst i den østre Kirke,
og samme Dag blev der bestilt en
Moengde engelsle Salmebøger.
Eiter Forlydende har Ungdomss
foreningen faaet mange nye Med
leimner. En Aften var der 7, som
indmeldte fig, en anden Aften 10,
det er jo glcedeligt, der bliver flere
og slere til at famles ogfaa til
die-se Meden
Til Sendag Aften den 21. April
blev de unge atter kaldt samtnen til
Affkedsfeft, det var Elmer Haner
(frivillig), Esvin Petersen og Jens
Peter Andersen, der skulde rejse fom
Soldater i Løbet af nogle faa Da
ge. Begge Aftenerne var de unge
samlet i Menigbedshjemmet baade
for at dele Guds Ord med hveri
andre og ogsaa nyde godt af de
Fortristningen lom Ungdomäforenins
gen-Z Medlemmer havde tilvejebragt.
For en Maaneds Tid fiden var
her Begravelse Det var Mes. P.
Simonsen, der blev begravet; de fle
ste Vorn hat haft Mæslinger; ældre
Falk sit ogiaa Sygdotnmeir
Der er ogsaa Kighoste i mange
Die-m .
Zaa vil jeg flntte med en hier-»
telig Hiler til Venner kundt otn
i Zamfundet
Mehr-elek. I
Bello Mgh., Dei Resp, Calif·
Nam· det saadan hat varet et
lerngere Stylke Tib, fide-n der hat
vasnst strevet hersta, er det jo ikle
san let at san det hole med fra
bvor vi flap sidst; alting gaar fin
jawnc sasdvanlige Gang med Gut-s
tjeneste og Moden lwor Syndere
indbndeski til at gna ind i Guds
Rige, og vi, som er Guds Bism,
Preises at vasrc en Hjælp for bin
andeu.
Falk blive soge, ja nogle lmr
gennemgaaet en Operation, men fom
Regel bliver de raste igen. Andre
flider og slceber i det, iocn om de
aldrig skulde stilles fra disie iordis
sie Tingx man kan not passe sin
jokdifke Gerning uden helt at gaa
op i ben.
Ved Mcnighedens Aarsmøde i
Winter opfordrede Menigheden Pa
stor Hausen til at holde en Uges
Væktelseömøder, t Liqhed med do
andre Binne: disse Msder ajholdtes
faa fra den 17. til 24. Matt-, og
der var stor Tilflutning. Falk
somit-des Aften efter Aften og syn
teg Me at blive trætte Hvad blev
Iaa Reinltatet as disie Mit-ers et
der jo altid noglc, der ipørgec Ja,
det cr jo ikke let at sige og peqe
paa, men een Tinq er filker. Her
rens Ord vendet ikke tomt tilbaqe,
oq iaa stal Frugterne tlke heller
udeblive, felv om vi ikke faar dem
alle at fe. Miderne qfholdtes t en
danst Hall- en halv Mtl Syd for
Del Rev. Pastor DIer fra Onk
land talte hver Aften i Ugen. Den
stdfte Sendaq kunde hmt ttke vcekc
med, men da bavde vi Pastet- No
sent-erg, Pastet- N. P. hausen oq
Pastet- Q Hausen ttl at fM
Dedet for os, toruden hmä vol
egen Orest helles.
W Olsen var W met
vove Prcestefolk rundt at bei-ge haa
de fyge og sunde i den qustidz
han var heromkring.
Ligelcdes var Pastok Eugholm
fammgn med vor Præst rundt og
beføgte en Del hervmkring i den
Use, de havde Vækkelfesmøder i
Sehnt-, hvori han deltog. ’
Lars Peter Olsen fra Britt, Ja»
bar været herude en Del af Vin
teren, men er nu rejst tilbage; han
tog Nordvejen forbi Sau Francisco,
Eugene og agter at overvcere Aarss
mødet i North Dakota.
Mrs. Peter Jenscn og Dotter
er on Tut paa hendes Hjemiegm St.
Louis, Mo. Hun agter at blive
borte et Par Maaneders Tid.
Sondaq den 14. April havde vi
Konfirmation i vor Kirke. 7 unge
Mennesker, 5 Piger og 2 Drenge,
aflagde den gode Bekendelse for en
stor Forsamling. Tre af dem horte
til Selma Menighed.
Vcsd Ungdomsmødet forleden, hvor
alle var indbudt til at være med,
blev et ,,Service Flag« afsløret,
som har 5 Stierner: der er nems
lig 5 unge Mænd udgaaet herfra
til Krigstjencste fom cnten selv eller
deres Forældre tilhører Menighedcn.
Johan Waldemar.
Oleauder, Cal»
; I. Maj, 1918.
? Atter har Dødens Engel vceret
iblnndt os og heutet sit Bytte, den
ne Gang en ung, blonistrende
Kvinde, Huftru og Moder, Mrs. A.
P. Juhl. Det kom saa uventet over
dem og over os andre, at vi snart
itke tun satte det. Han, der saa ales
ne med den lille Dreng, hun der i
Kisten med de foldede Hænder, og
san naturlig, men tavg og stille,
en støvhytte tom, dejlig sniytket
og onigivet af de sniulleste Blin
ster, men Aanden er borte. Endnu
et Blit, et sidste, og under Hiertetiz
Bæven og Øjets Grnad bliver yun
borte for de kære, og for oS nn
dre Og snart hærer Toget nf Zted
med hanc og Sonnen og hende mod
Østen, hvor de kom fra for to Aar
siden, han for at overtage Lecker
gerning her ved Eniton Højskole i
Spros, Dunst indbefattet, og andre
Jag. Det kan siges, at de begge
link mødt Tiliid og Velvillie baade
sra den danste og amerikanske Be
foikning her i Højskoledistriktet Vi
havde Kvindeinøde Torsdag, og Mrs.
Juhl var sont scedvanlig til Rede
og vi hnvde et godt Mode Vi fang
til Slntning, sont vi saa oste har
giort ser: ,,Lad os vort Møde i
Himlen bestemme-. Flere af de til
ftedevcerende san hende itke levende
igen. Hnn sad lige soran mig, og
jeg kunde ikte lade vcere med nt
denkt-, hvor frisk og sund og nydeiig
hun san nd: det Piner mig nu, nnar
ieg twnter paa, at da jeg ntter
san hende, Sendag Middag, lan hun
med Døden i sig, dog med suld
Bevidsthed og i Stand til at tale,
gnnske lidt. Hun døde Mandag
Esterniiddag as Ptomaine Poison,
sont hnn indaandede eller tog til sig
ved at sniage pnn en Glnslande
med henlogte Bønner Fredag Af
-ten. At der kcempedes hnnrdt for
bendeszs Lin beliebt-s ncvppe nt siges,
Hnen Doktor-one var fra Vegyndelsen
senige om, at det var den vaekste
Dlags Bacille, der sindes nf de sor
skellige Ptomnine PoisonLI. Venner
’i Eqstou swd Wust hos Mk. Jahr
i hans TrængseL og der var næppe
et Ojerte indensor den Krebs, hvor
han var bleven kendt, der ikke bind
te for ham i bang store Tab.
Meg. Juhls Moder, Mrs. Hillei
rup Jorgeniem sont havde vceret
hos dem en Tid as Vinteren, var
reist til Watsonville, ude ved Ky
stem hun kam Mandag, og er dybt
nedbøjet over Datterens Dad.
Ssrgequdstjeneste holdtes i den
nye danske Kirke pan Coast Ave. i
Fresno, og der var innnge til Ste
de, mest herudesra. Den presbyterii
anike Præst, Nev. Staats-, talte
pan Engelik over Ordene »J min
Faden Sud er manqe Boliger,
og vi lang: »Lend kindly light,
Rev. Crookg taite som personlig
Ven "as Professor Juhl oq Fami
lie sympatisk og trtstende Past Ro
senherq talte paa Dunst over Ordene
»Herr-et til hvem skulle vi qaa heni
du hat det evige Livs Ord. Kur
T bog Jesus, Livets Kilde, er de1
E sikkert at vere baade i Liv oq Ded
7 Past. N. P. Hansen og Past. No
senherq sang dervaa ,,Lytsalig, lnk
I salis hvet sich som hat Jud
og Forsamlingen sang «Tænk naar
en Gang den Taage er forfvunden.«
Past. Haufen talte saa lidt paä En
gelsk over Ordene: »Lader eders
Lerndcr værc ombundne og eders
Lys brasndendc.« Færdige til at goa
ung ellcr gatumcl, maa vi være,
naar der kaldes, og der kaldes of
te uventet, og det fkulde mane os
til at lade Lyset, om der er et Lys
i os, skinne, meng vi kan. Vi sang
,,Min Jesus, lad mit Hjcrte fau;
og Sørgegudstjenesten var fvrbi.
Lidt over ni og tyve Aar blev
Mer Dagmar Hillerup JuhL Det
er ikke en fuld Mcnnefkealder, men
meget kan leves og erfaresz i de
mange Aar, og det kan sigcs med
Sandhcd om det Liv, der nu er
afsluttct,, at dct var arbejdsomt,
nyttigt og vclsignelsesrigt for dem
sont hun ocngaves af. ngaa maa
det være en Trøst for dem, hun til
hørtc, at have haft hende saa længe.
Maatte De faa af Hiertet lære at
sige: Herren gav, Herren tog, Her
rens Navn være loyetl
Mrs. F. D· Klyver.
Danmatts - Korrespondaukc
Kobenhavm Februar 1918.
Redningsvæfenets Bitkfomhed.
Marincminisreriet har udarbejs
det og udsendt Bereining om Birk
somheden ved det danske Redningsi
versen i det forløbne Finansaar.
Det fremgaar af denno, at der i
1916——l7 har fundet 16 Rednings-»
foretagcnder Sted, hvoraf 11 med
Baad; der reddedes ialt 93 Perso
nen Yderligcre har Materiellet vcei
rct i Virksomhed i 35 Tilfælde an
ten for at assistcre Fifkerbaade eller»
hvor man befrygtede Strandingenj
Statskasfens Udgift til Redningsvæ
senkt udgjorde i Finansaarct 1916
—17 ialt ca. 2327,()00 Kr. ;
Gcnnem de 65 Aar, det danskeI
Redningsvasfcn bar bestaaet, er der
ialt rcddet ca. 9600 Mennesker vcdj
godt l-300 Redningsforetagenden det »
største Antal Menncskeliv i et en-!
kelt Aar reddedes i 1884—85, nein-;
lig ZW. De Ztationoty der gcnnemJ
de fort-thue Aar har haft flcst Red
niuggsforetagcnder cr: Vesterages
(mcd 75), Løkken og Flyvholm
(l)ver 6()), Thyborøn (59), Nørrc
Vorupør (53) og Skagen (51).
J alt disponerer Redniiigsvæses;
net nu over 70 starre og mindre
Statiouer mcd 56 Nedningsbaade,
lworaf de 45 er stationorede paa
Jnllands Vcstkyft.
. Ksbenhnvn paa Nation.
at se en samlct Oversigt over de
Rationeringsbeftcmmelfer, vi for
Tiden let-er under her i Hovedstai
den« Eiter disse hat hver Person
Not til steh as følgende zwantitetor
f en Manne-d:
s warte Rugbrød a l tg. vg»
6 Franstvrød paa ZUU gr.
Stykket Rugbrødsmærkerne anvens
des yderligerc ved Jndkøv af Rag
kikg og Rugtvebakter, og Franjkix
brødsmwrkerne ital bruges ved Wh«
af Horden Rundstykter, Horn, Kirs,
Thebakker, Wicnerbrød, Voller o.
!li«gn., meu itfe Kugel-, hvor 3«,-k«
af Vckgtcn ndgøres af Mel, paa
Kafeerne skal ogsaa levercs Fransks
brødsnuerfer Ved skøb of Brandt-ka
ger, hvorimod Omeletter sælgcs
uden
De udleverede Mcekker kan paa
Posthusene byttes med smaa Mkrs
ker, der anvendes paa Kafeerne
2 Pund S m ø r er Nationen paa,
og det føles lidt knebent, Prisen er
1 Kr. 60 Øre Pundet, men heraf
godtgør Kommunen —- gennem Dur
tidsmærker de 20 Øre, saa Varen er
overtommelig for de fleste, Marga
rtnen sindes ikke mete, saa selv Fut
tigfolk er altid henvift til det godc
danske Smøn
Paa Kafccr mleuerer man et b
gr. Smørmærkc for 2 halve Stuf
ker Smørrebrød, men ved Køb af
varm Mad fkall der ikke gives Meer
ker.
, Endnu lltjere er det med Flas
sket. Det er vanskeltgt at faa nu
—- bortfet fra det af Kommunen
nedfaltede og tkke særlig velsmagew
T de Flæfh Nationen er 5 U, og en
» Familie kan altsaa tkke regne med
- mere end 2 Gange maanedltg at
7 faa Suletnad.
S ukk ers-Nationen er den sammt
som fra Nationertngens Vegvndels
- se netnlig 4U; for Enkeltpersoner
der laver megen Mad med Sukkes
. Det uil Inaaske kunne interesserc
i, kan det maaske nok knibe, men i
en hel Familie virker den tilstræks
selig, bortset fra Zyltetidett
Nu er K a f f e n ogsaa ratio
neret, Beholdningerne er itte store
lter i Landet og der er rationeret
iW gr. tnaanedlig pro persona.
Og endelig er Ris og Sagos
g ry n nn ogsaa kotnntet under For
deling, her er Nationen M- U
De Meerker, der udleveres Bor
gerne, ttdgør et hæftet Værk gan
ske praktisk indrettet i øvrigt. Men
det giver Huåifaderen — eller maa
ske ttogen Steder Hustnoderen —
on Portion Arbejde og Hovedbrud
ved den yderligere Rationering paa
Maanedens 30 Dage, saa de tillads
te Nationer kan strwkke nogenluttde
til over dem alle.
Naa, dette er selvsølgelig Bagai
toller, vi ntaa jo være lykkelige til,
sont det ltidtil er gaaet os. Og end
nu er der vist ingen, der har lidt
Nied.
Er det danste Sociqldemokrati
nentralt?
»Ugens Tilskuer« for l. Marts
sbehattdler i en loengere Afhandling
Idette Zpørgstnaal nd fra den Kendss
gerning, at det danske Arbejderpari
ti har opnaaet store Kultilførsler
fra Tystland og paa den Vis —
gettttent Dannelsen af »Arbejdernes
Brcendselssorsyniug« —- tjent store
Forumer tnedens bestaaende danskse
Kulfirtnaer var udelukkede sra at
saa Tilførsler sra Tysklattd.
As den lange lldvitling skal her
gengives enlelte Punkter·
Det vatte ntegett Forundring, at
Konsejlsproesidentett forleden i Ring
sted uden tttittdste Forbehold sagde
god sor Socialdentokratiets Udens
rigspolitit Den almindelige Opfats
telse paa dette Felt er nemlig den,
at oore Socialistførere muligviö
not bar den cerligfle Villie af Ver
dett til at dele Sol og Vind lige
tttellent Centralmagtekne og de Al
lierede, tnett at d’Hrr. deoværre har
vceret tneget nheldige med at umstri
te denne Villie i Hattdlittg. Ettdntsere
Undren vakte det dog, at Dantnarts
Ferstetninister ved samttte Lejlighed
ovtraadte sottt tnoralsk Garant for
»Arvejdet«neö Vrwndselsforsyning.«
Det enefte, der kan berolige den
offentlige Mening, er en klar og
ndtøtntnettde Nedegørelse for de For
l)andlinger, der fette til, at vore
Arbejdersørere ftartede Knlforrets
ningen pan det tyske Regt-ringsum
nopol, og et detailleret Regnskab
for Dristen i den senere Tid, do
de mange Millioner er tjent. Saa
længe det itke er stet, burde Datt
tnaxks Ferstetninijcer ikke have vo
vet sig nd i Forsoaretiis forreste
Styttegrav Saaledes knnde en ine
nig Partitnand til Nod handle, tnen
ikle et Lands Forstetttittister· Sand«
heden ntaa vtrre den, at Zahle tttaa
have indset, at det var nødvendigt,
at der vlev gjort et Forsøg paa at
vaske Kulstøvet as Zocialdetnokra
tiets Udenrigspolitik. Z
Det lykkedes ikke Zahle at over
bevise Verden otn, at det tyske Til
bud til det dattsle Arbejdekparti:
ont et Kttltnonopol ikke har nogen;
sont ltelst politist Bagtanke. Zahlt
tnente ganste vist, at Tysklands ene
ste Motiv var at faa folgt saa man-T
ge Kul som tnnligt sor at saa et
satt stort Tilgodeltavende sont tnuligHl
til Dækning af eane Jndkøb Det.
sorklarer ganske vist, at Tysks
land sendet Kul herop, skønt der
rnttdt om i Tysfland et« stor Kul
tStunes pqu Sitte t«
Æstc lcomkokt, hvis De
its-lasset os etliclckek
Hat-the
Washington
Komkort sko
Iska Dom for Este-link
Ss est-s- Hmdsbmskkst
pst satt-tu
s. stos- Itoot «
s Shoo Co. « «
Itlwsalioq « "
VII-. UOIOKIIU
E ScANDINAvlku ·
«-»- AMERICANI
liniens Afgnngstid omkring følgencle Datoerx
»HELLIG 0LAV"
Pra Icøbenhavn Kristiania New York
2. MM Z· MAJ 25. W
For Pris, l(uliytspla(ls, Pus og alle andre Oplysninger, llenvend Dem til
dssn nimmt-»Na l«0kalagmit ell» Skriv direkte til Hovedkontoket.
BILDETTEZ PKÄ kun nu ti-l«-gi·-isisrcss til slmgt og Vennek mod Be
DWZK tiiling us Hi snrlloldsvis ringe T(xlogmmafgifc.
somdjnaviau-Amorioan Linie-, 117 N. Dem-how st., Mücke-L
Danslk lutliekslI Mission i
Amerika
1 TIDBN PØR 1884.
Af Prok. P. s. VIG.
Uclgivet ak Den forenede danske ev. lot-h. Kjrke
ved en K-0mjte.
PRIs sl.00.
Danjsh Luther-m Publjshjng Howe,
Blatt, Nahr.
Salmebøger. l
Spørgsmaalet om Salmebøger er blevet saa paatrængende,
at vi føler os foranlsediget til at fremkomme med nogle Oplysnins
ger offentlig. Derfor følgende:—
l. Udgaven paa Jndjapapir kan indtil Videre slet ikte stafer —
Det samme gælder ogsaa dansie Bibler.
2. Andre Salncebøger kan fkaffes men tun med ftor Vansteligl)ed,
og de abnormt store Forsendelsesomkoftninger samt den
betydelige Forøgelse i den danfke Pris bevirker, at importere
de Salmebøger her vil komme til at koste ca. dobbelt saa me
get som tidligere.
3. Under Hensyn til disfe Forbold har vi besluttet as til at lade
fremftille en egen Udgave af d en n y S alm e bo g herovre·
Den bliver trykt og indbundet hos andre og ventes færdig i
Løbet af Sonmteren Trods de ogsaa her meget forhøjede
Fremftillingsomkoftninger venter vi at kunne scelge dennr vor
egen Udgave til noget nær de gamle Priser.
4. En mindre Forsyning af Salmebøger er nylig modtaget fra
Dantnart. Den er imidlertid saa aldeles utilstrcekkelig til at
møde Kravet, at vi ser os nødfaget til at begrænfe Salaet til
Entelt-Eksemplarer. Paa Grund af den nhyre Prisstigning
kan vi heller itke etspedere henliggende Ordries, før ny Be
ftilling indløber. — De for Haanden værende Udgaver er som
følger:
Konvents Salmebog:
Prosafornl, Læderbind Eis-hof
Versform, Cl)agrin, Guldsnit 3.50
N y S a l m e b o g:
Vers-form, Læderbind - 8200
Vers-form- Cl)agrin, Guldsnit 8.00
Navn kan kun paafrettes de to dyreste Udgaver.
Ordres ekspederes paa ovennævnte Bilkaar, san lcenge Farin
ningen varer, i den Orden, bvori de indløber.
Dauifh Luthetqn Publifhins Haufe,
Blatt, Nebr.
0
pckf
«
For ciberty ans-Es Right.
THE sONG OF THE U. S. ARMY.
Ex- Cars Neumamk
Ovenstaaende betegner intet met-e eller mindre end
en uldeleeglimrende Uversættelse of den bekendte dan
rike Krlgssmxg »Den Gang jeg dmg of Stad« læmpet ek
tek smekümnske For-hold
Tot benimod 2(),000 Isksemplarek ak sangen er al
lerede solgt, og den vil utvivlsomt blive Solgt i Hund«-d- !
wohntva For alle Danske i Amerika mag den have
ganske soregen Interesse-.
Pris — weil Musik — Io Os. per Eies.
Psrtipkis opgives pas Forlangende
DAleII LUTIIBRAN PUBLIsElNG H()USB,
Bleir, Nebr.
1’"’
W« »- -s-wa-MWU«
-
,,The Dragoon««.
En engelsk Udgave ak Past. N. P. Madsens
bekendte Portælling »Pswi«. Oversat ak E. P.
Tkykt med stoke nye Typer paa godt Papir og
hoftet i Smukt og stierkt Omslng.
Pris 25 Genie-.
F Elssempcwes fis-r steil
l Kommission hos
DANISII LUTFL PUBL. HOU8B.
· Klein-, Nebr.