Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 01, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    H KNRK NRPN"
junjsh — A si- denn Weekly,
um«-d by ««l’h.«·- wjted Danish
Franks-liest LU. -, sm Umer
m Am( ricn" and -’ished by
Danish Luthomn lu-« -» loose
Bleir, Nein-.
«--« -. . --«-----.
Jec.18. III
Iangkeren
-- ----«-·..--s--- s
..l)ANsKI!’-REN «
et danSk-amerikansk Ugeblad
der ejes af »Den forenede du«
ske evangelisklutherske Ki.
ke i Amerika« og udgives at
Dank-sit Lutheran Publ. Housc
Blair, Nebr.
Blatt, Neur»
nsdmz den 1 Mai l9ld«.
27. Aatg.
Publjshod and distributed under pas-mit (No. Ess) author-lud by the Act ok ootober 6 1917 ou küo at the Post Office ot« Blatt-, Nebraska- By order oi the Presidont. Ä s. Burlesou, Postmsstersenersl
III
est
Kainpcu paa Vei -
freuten.
Svtkre Lampe hat fundet Sted i
Ugcnø List-, men de Allicrede
staat fast.
Inflerne furtsastter here-J An
gelle pan Vestfronten Tet er itte
let ja ui lan godt iige, det er
unmligt -- at get-e iig et tlart
Begred din, hvad lldfaldet steil bli
ve. Tysternes Offensiv er itte lut
kede5, fomfsf de ventede, og paa sam
ine Tid sur de vejet de Allecedesz
Linie flere Zteder. »3ærlig tru
ende for desxllllieredelsynes det at
viere, at det er lytledeiz Fjenden
at indtage stennnelHøjeih l)vad
man talder Neglen til Ypern Men
vi flal sont sasdimnlig nieddele et
Uddrag af hver Dags Meldinger
im Fronten, og saa faar Læieren
feln drage fine Slntninger.
Torsdag. Ass. Press. Eiter
tre limer Forberedelse, i hvilten
Tid de foretog en Offensiv i Flan
dern, link Tuskerne atter begyndt
at hamre las paa Frontdøten til
kllmienå
J flere Dage har der været fys
ret itasrtt med Kanoner lang-J Som
nie Zalientenss nedre Seltim og
san beanndte Jnfanteriet sit For
søg von at mmncere inia en Linie,
der loher iorlii VillersBretmiieiir.
Hangan Gailles og Castel
Tet ferer Rings-eh singe-J tildan
nien folgende :«lnqt·el), dei· lredsede
oin Villers Bretniinenr lim« faaet
Briteine til at tm-i·t"e iiq tillmge
fra denne Laiidslm, ifølge hvadMar
flml Hain bereitet-. Det betnder en
tnik Vinding af oinlring en Mil.
Villers Vierunnenr er omlrina ll
Wut direkte Tit for Amienis og pim
vordre Ende nf den iidice Fimnpg
Front »milden pnn Reiten af
Fruntem linor Toskerne lmr fornyet
del-es Fremiwd imod de allieredes
ForlyningssBasis i nedre Frantrig
er ifte. san vidt videsky refulteret i,
at de Allierede lmr trnttet sitz vi
dere tillnme Den tnske officielle
Nnmmrt inni ndftedtess i Mann tier
nnmmende Wenimsnliederne inm den
ni- Del as Fronten
R reduzi. Tnfternesxs dolidelte
Frexnsmd i Zonnne da Jlrinentierexs
Sekten-erne, sont begnndtess i Onss
dskiss lim« ndvitlet iig til en fing
telig Kanns Elnqeth Gang lim« val
let fra og til de fidite to Tage nq
Vlixinrelfen ligger endnu i Vægts
stanlen Britermy der nor trwnat
nd us Bill-.er Vnstnnne11r, lenerede
et Modanqreb og drev Tyiteme til »
bage næften til Linien, de lioldt,
sei-end nasrvcerende Klainp benmidtei
Jmnflniwndene er lileven dreveti
tilbcme nd of sammt-dleniSanterre,H
men holder deres Stilling nask lied,
niedens Vriterne von Linien End
veft for Ypern er bleven tvnngeti
til at trcekke lig en Sinnle tillmgel
fu« et imldfonit Angreb langg Mesj
terensBaillenliWytschaete Linien. l
Saatede Amerikanere tikonmer
til Hospitalerne bog den franske
Linie i Somme-Settoren, bvad der
viier, at Perfhings Mænd tager Del
i det itore Stag. Trods de ftoke
Forderedeliek, Tyiterne havde giort
for Fortiættelien af deres Frem
ftød imod Ariniens og Kampens
Voldfomhed er det, de hidtil bar
vundet, meget lidt »
Langs Linien fra Albert sydpaai
til Castel er de tnske Angreb ble-l
vet staqet tiihage as de Alliekedel
der et ftcetkt ppoiterede paa denl
hsiere Grund, hvortil de trat fis
tilbaqe de sldste Dase under Stifter-«
ned Fremstsd t lediet
Ost-das Adl. Press. Keinmel
Vill, en wi. der hat været anlet
iom Malen til ppernsSektorens htt
re Side osg en as de vtgtiqste stra
tegilke Punkter pat- den vordre
Kriqsfront i Frankrlq, er biet-en
iudtaget as Systeme Eiter-HIR
fvmy der vil blive en as steigend
Wiss-they bltv seien m
ündet de de Mike Treppe-, iom
laa i Møvegrave paa den-J Sidety
overmandedes. Tabet as Wien, hon
let indrømmes i en offieiel Meddes
lelse sra General Deltna Radelifie,
det vritijke striggtontors Chef, uds
fietter hele Ypertkstillingen for Fa
re ira det thste zretnstød nordpaa
fra Lavlandeh sont ligger Best for
:sn«nn-ntjere—:-. -—.Tyskekne sendte fri
ske Divisioner, der tæntpede derei
Bej frentad hele Torsdageth indtil
de ved Aftenstid havde otnringet
s.msttttttel-Hill og isoleret de fran
sfe Treppen sont holdt Stillingen
Lampen fortsattee hele Nattern og
det var itte før tun Fredagen, det
lntkedes Thsterne at stortne op ad
»He-jenes Eidetc Tabet af Kennnel
Hill er aluorligt, for derfra over
fesJ nteget af- Lavlandet, sont ligger
ltagved de LlllieredesJ Linie i Opern
Zalienten Oejen et lb4 Fod hof,
der er Lavland Syd og Øst derfor.
Den er 6 Mil Zhdvest for Ypern og
:- Mil Vest for Wytscl)aete.
Sandaa »Als-III Press. Ved
en as diese »l-aeksto-thewall«
Etaaenfait, for lntilke de transf
britisse EtridsJkrwfter er ltleven be
irmnte i denne Kria, ltar de frelst
Situationen i YperniSektoren fra
at ltlive en nieltlikfelig ftor tnft
Euere-J, efter at de Allierede hav
de taltt Kennnel - seien
Var Fjenden bleven i Stand til
itraks at fortsctstte sin Succes i
Flennnel Sekten ltvad lian forante
at Unre, vilde Felaen tnaaske blevet
en lllnkke for de Allieredests Trop
per i Ypertt-Zaliisttttstt. Briterne
find iniidlertid fait intod Anakelies
ne der varede hele Dagen indpaa i
.l·-la-thedtn ai Voerntezeele to Mil
Syd for Yperm og de Franfte stod
liqe inn fast i nt set-spare Linien
Veit int· KennneL beskyttet af Mont
Range oq Zitnsrpenberg Højene
Enaledesd bragtess Fjenden til at
itandfe tnidlertidm, og Lørdag Mer
gen fornnedecs Jnsnnlerieth Anat-eh
ille Fjenden antckgess at fordert-de
sig for et nnt Angreh ncen de
frnnsk britiske Tropper etaltlerede sigl
inndlertid fastere for Forsvaret afk
tdnjene sont ligger lsagned Mont«
FlennneL lnmr det siegt-I, nt Gen-l
non :’lrntjn, der innnnnnderer den»
. . . » . i
inne »wer i Zypern Hektor-, vil letter-ei
sit nceste Flug - Lin de LlllieredtJ
muligvis vil opgive Ypern, demtn4
er :llleningerne delte. Te nnsrtnestes
iaa Tage vil vise det. T
Mandag. IlsIf Press. Hele
de Allieredes Linie i Frantrig mai
Island-ern holder sia fremden-»Z- Jn
tet Steds har Tysterne væxet i
Ztand til hderligere at trhkke den .
Der bar staaet haarde Katnpe i
Alterns gnen mntrinq qdruntezeele i
og Sud ftn Locre Vegge Eteder
hat fkiftet Hcender flere Gange, men«
ifølge jidste Napport har Briterne
lieholdt Vrotnezele, ncen Insterne
havde opnaaet Fodfrefte i Locke.
Vrtnnensle togesJ af Thskerne iLørs
dass, men ved et Modangreb vandt
Visiterne den tilbage, og iiden har
de holdt den, og de har tilføjet
Thsterne sviere Tab under deres for
nyede Forsøg paa at genindtage
Stedet.
Tnlkerne har forspgt flere Ste
der at trcenge igennem Linien, fom
Fransltnændene holder beiat, men
alle Vegne er de bleven flaaet til
baae, særlig i Egnen omkring St.
Michiel ·og Luneville, hvor ameri
kansie Trupp-r nyliq var ftatlones
rede. Om Amerikanerne atter var
i Kamp med Fjenden siger den
officielle franfte Meddelelfe intet
om. «
En offieiel Meddelelie fra Ber
lin start-: «De Engelste hak. efter
ladt i vore Hænder Dele af Ter
ritoriet i Flandetn Vi bar naaet
enLtnte fra Sydveft for Lange
marck til Verlorenhockb cease eq»
81Mbeke.«
i Inst-» Hapedinbtkyktht i
Das er, at Systems sinnst-d t
Ums-w »Man Ast-« Prei
llrtven Tysklands Heere kaster skg
« W passe-M
af« den nein-rede sporn. Eiter en
Z
Kamp af den frygteligste Ksaratter
er Briterne og Franskinændenes Li
nie nbrndt, og Fjenden liar lidt
unmadelige Tab under hast-J gen
tagne singt-eh paa de Linien hvor
de Allierede har fat sig fast.
Den paagaacnde Raum-:- Maul
ei« Jndtagelsen af Ypern, hvor Bri
terne hat« holdt den-L- Ztillinger si
den 1501 l. For to Aar siden fstødes
Linien freinad, ogSalienten iFrons
ten as Bin-n 11dslettedes, nien fra
disse Stillinger trat Briterne sig
tillmqe for en Uge siden til Lobe
grams, lwor de holdt sig under den
fmgtelige Kamp i Foraaret 1915,
da de standsede Tyskerncsz første
Fremswd imod KnnalsHavnene
Det paagasldende Slag begnndte
ined Bombardering af de britiste og
franske Linier fra Meteren til Vros
man-la en Afftand paa 12 Mil.
Zaa koni der Beretning om, at
Kainpen spredte sig rnndt en Bue
i Fronten af Yperm indtil de bel
qisfe Hære Nord for Byen var in
volveret Feltmarfbol Haigs Rap
port, der imødeiaas med LængfeL
limqte den Nybed, at Tyskernes
nderste Anftrengelfer bavde været
frngtesrsløse lanqsz bele Linien. Mar
slmllcsns Meddelelfe —fagde, at Teu
tonerne bade betalt en svcer Pris
og vnndet faa godt fom iiigeiiting.
Dags Morgen. Britifk Ho
insdtvarter i Frankrig, BU. April.
- Dags Morgen lioldt Franskmæn
Jdene liele Bin-n«Locre Veft for Kein
inel. Tot Allierechsz Linie gjorde
ogscm nogen Freingang og bedrede
den-Es Ziilling ontkring Villierss
Bretonneux en Del
Angrebet i Gaar var det svceres
sie For-steig, Tusker-ne endnn bar
gjort under den-es Lffksiisiv i Flan
dein De anvendtc 30 friske Ba
tailluner Reserve-tmer foruden det
fis-are Antal Divisioner i Stillinqen
ved -Slagets Vegt)ndelse.
Ct tilfi«ed—.·«stilleiide Trasf vod
Mann-en er, at Briterne og Inmit
nnrndene ainnsndte fnn en forliolds5
viszi lille Ztnrfe til at overvinde
Fienden Pan eet Punkt lilw ansb
nmsndscne wnngei til nt give lidt ef
ter, tin-n der ankam stmksts Forstwi
ning, og de drov Tysiernc tilbach
Holland on de Slrigoførcndc
!:-’s.isliinglusi, T O» Zi. .’lpt«jl. Dei
fonnodes» at Holland er i Fasrd
nie-d at gkms noglis Jndrknninolscr
sinkst-fin- Tfnilland for at ufiiasrgc on
eventuel Mig. Holland bar Vodliul
dendc afslaact at fort-lage vix-»so
TICndringksr i sin Politik, nie-i dist
onst-Es sin sandstinligt lich at dot
jin-inqui- dcn vanskcligls Opgavc at
Uksdliguliulde nuininclt Venfkab tin-O
daadis Entcitttsn ug .Tt)st«land.
lldeni«igcidispartisnientist ug den
liollandslc chution link miner end
sasdoanlig lidt Kendslali til Bcgi
venlicdcrnes Gang i Holland, nam«
undtnch at United States spger
at licvarc det frcdcligc Zdrhold san
vidt inulig ved at tilvejebringe nn
rc Tannagc end im forsl as bestgint
Nigödagsvalq i Daninark.
Zahlt beliolder Flertal i Thinget»
med Socialisternes Stcmmer.
Kølicnhavih ZU. April. — Mini
fteriot Zahle beholder sit Flertal i
Folfistingist eftcr Folcotliingsvalgenis
i Haar. 32 Radifale og 89 Sokialiii
fusr gciivalgteg. De radikale oa Zu
cialiftisrno liar i Firllosdskali hast«
Magtcn de sidstc firc Aar og til
kendos Ærcn for at have holdt Don-«
mark udenfor Krisen «Oppositions-»
partierne, fom ledes af forhenvcesl
rende Premierminister J. E. Chri
stenlen, de Liberales Fsrer. valgs
te 68 Follethlngsmænd ·
,-Jntet Palg bar i mange Aar
grebet Publikums Interesse som
dette.." Det var Danmärks førfte
Balgv under Hirn YyaGrundJau som
stillst Dvlfidekns « Stemmeret til
Riqödagsvalg, og man ver-lebe at
Udfaldet vllde aflnvnge af Kvlnders
nes Stemmen
- -«.-»--»-—..--.- .
- »Mmä
Dort eget eYand
- (--.- »»-«-M.-M-s»-x-:N «
--«- »- wsv .- WW
Clarf afslaar Senatorposteu.
Washington D. C., W. AprilSpeas
staacst at modtage Zenatorposteu ef
ter afdøde Zenator William J
Stonc fm Missouri
i
Svær Jndtægtsstat Washington,
D. C» th. April. Det er nu beregs
net, at Jndtægtsszatten og Statten
paa overordentlig store Fortjencstcr
vil iudbriuge s:3,000,00(1,000 i Ju
ni, og more end en halv Billion
Dollars viere end oprindcslig bercgntc
.
Ti)fk-:)lmerikaiusrins. New York,
23. April. Under en Forestilling i
Jrvjng Pakt Toatciy et af de· meft
freiiiftaaende tyskc Teater i Landeh
tcgnede Publikum, som for Stillste
delen deswde tysktalende Perso
ner, Frihedöobligationer til et Be
løb af næften 8200,000.
I
Vorgermcstcr Hoau i Milwaukee,
disk er Socialist, har brugt sit Ve
to mod en Beslutning of Vorau
det at der skal anbringes 850(),000
i Frihedsbonds. Som Grund ansp
rer han, at han blev valgt paa
Programmet, at de, sont tjcncsr paa
lKrigew skal bærc Bindi-me So
Jcialistcsrnv i Milwaukees Byraad
«cr stcrrkcs nok til at opretholde hours
Veto.
.
Lunthing af Negre. Leisingtim,
Tenn» Liz. April. En Roger-, fom
sidstc Lørdag hade fkudt on ZlnsrifL
bluv i Gaor bængt i Nnadbufcth
Guardsrum af en Folkel)ob. Simif
fcn liandc forføgt at arrcsftere Ne
qmsn for Overtrædelse as For-kindis
Inder-.
Forli-den TIlitcir lslisv der atibragt
Plalatisr paa Priviite Knie ng paa
Fomtniugsjsgaarde i Hibbing, Minn.
illrd de Ord: »Im nilsgtrr at lobe
Fi·il)cds:slmiidski.« Omkring 200 Pisr
sont-r gif til ot »Don-l Ha platt-rede
Vlakatcn der, chiti« dis, link-in dissfis
Knie tilllklror, lobt-r vil Plakatcu
lslivis taqist bin-t.
I
El Forslag af Zciiator Owcn.
Lzlashingtokh T. C» II. April Zis
nator LWM fra Lflalmma bar i
Zonatct iruinlagt isn Resolution,
sum gaar nd paa international Von
lnttinq ai Tnskland cftisr Krigom
iiusdmindre Tuskland visd Fnlkisaf
ituinnina akcuptcror definitivcwrnkia
fastninqcr for Folkmsl
.
zlyveuli)kfci«. Wichjla FallI,Tcx.
LI. April To Militærflyuere, wit
ciant Stcpycu B. Warnen der glor
de Tit-nele sum Justrultøu og Kai
der Edwin D. Eri)er, brwudtc ihjel
paa en militære Flyveplads her i
Guar. De fløj i et Aeroplan, som
i-l««:-ploderlsdc og knu- i Brand.
J Labet äf 72 Timcr faldt der
forlcdcn 37 Tommer Sne i Lcad og
stumm S. Dak. Det blceste en me
get stcerk Bind, der flog Telefons
jtolperne over Ende og knuste Vin-«
duer i Bner saa langt borte fom
i Newell. Det var et af de værste
Enestormc, sont nogen kan mindcs
i April i Block Hill5. Ineem som
faldt, var lewnqod mcd mksten fem
Tommcr Reaa
Landets Uld skal overtages.
Washington, D. C., 25. April. Re
geringen« har besluttet at overtage
al Raauld, fom nu holdes i Pak
l)usene, efter .de Prifer, som ran
dedc den 30. Juli i. Fjors Derfom
Jnddhaverne ikke vll samtykke .i at
lfælge Ulden, .vil dennesbllvk bö
ssloglqgt.J-Uld« spin ..n«u klippeskzi
»Beste«n,» vit- - vgl-ais blive »wes-USE
lEu stok Dei af uldev vir blivc km
vendt til Unifokmer. Dei svrige vil
bllve fordelt mellem Handlende for
at lælges til· civila
Mere Uro ved Grænsen. El Pa
so, Tex., 24. April. Amerikanske
Miljtcer patrouiller gør Vagttjene
ste i Big Benddistrittet, hvor det
melde5, at en mexicansk Styrke paa
5000 Mund har samlet sig paa den
anden Side af Gcænsen ved Fadens,
Tex. Det menes her, at de Plini
dringszstogter, sum de sidste Dage har
veeret foretaget over den amerikan
ske Grænse, har haft til Maul at
denn-ge amerikanske Soldater til at
forfølge Mexicanerne tilbage over
Grcensen for at give de Inexicanske
Autoriteter en Tllnledning til at
Inodstaa en »snvasion«.
c
Anyoldelser i Seattle Seatle,
Wash., 24. April. Kassereren ved
Meachant d'- Bavcock Shipbuilding
Conipatn), Herman G. Babcock,
blev sat under Ilnholdelse som fig
tet fsor at have cirkuleret en Publi
tation imod Krigen Han blev i
Gaar løsladt mod Kaution. Hans
Firma har Træskibe til et Beløb af
tre Millioner Dollars under Pyg
ning for Regeringen Foruden Bab
cuck anholdtes syv andre un
der samme Sigtelse Myndighes
derne ertlærer, at de sigtede ikke
var Uidende om, at de overtraadte
Oprørsloven Babcock indrørnmer,
at han itke har købt Fril)edsobliga
;tioner. »
En dansk Søofficetr Washington,
T. E., Lö. April. ,,London Insti
tute of Naval Arcl)itechts« Guld
inedalue er tildelt den danske Pro
fessor Hovgaad bed «Massacl)u
fett-J Institute If Tecl)nology,« for
Undersøgelsesarbejde i Forbindelse
nied Undervandsbaades Stabilitet.
Professor Hovgaard sum tidlige-—
ins var Koinmandør i den danske;
IFlaadkh gør nu Tjeneste ved det·!
anterikanske Marinedepartement,·
sont lian frivillig tilbød sin Tjene
ste.
Kinn en eneste Amerikaner inde
hckr London Jnftitntets Guldmedails
le. nenilig Kontreadtniml David W.
Tanlor.
Lutlnsrnnernes Lonalitet New
York, Zö. April. Lutherske Kirker
og Menigbeder hele Landct over
stotter af fuldt Hjcrte Amerika-J
Jdealer og gør Inere end sin An
del i steigen, erklrede Paftor J. W.
TLIkiller im Fort Wa1)ne, Jud» i en
Tale her i Gam- til slere mindre-de
«iTI-n"se1«» sont var sainlet til det
aarlias Innodemode af den linder
st«e Kirkests atlantifke District.
»Der er i Dag over AWW nn
ne Lntlnsmnere i Hast-en og Flan
de!!.« innde Past. Millen »og Tabss
listerne form-Her osz allen-da at
lntliersk Blod er ndgydt paa Frank
rigs Jord.
J Vetragtnina ·af Martin Lu
ther-Z Jdealeiy Martin Luther, som
odrettede Demokrati i Kirke o Stat
og i Betragtning af, hvad alle
lutberike Kirker gar, kan jeg fige,
at ingen Institution af Borgere er
mere lonale.«
XII-—
glorden rundt.
Eksplosioner i Østrig. Zurich
BL April. Det forlyder her, at
to ftore østrigske Krudtværker i Gla
zenbach er sprung-et i Lasten, og at
talriae Mennefkeliv qik tobt.
.
Kulstrike i Østrige. Zurichx 24.
April· Fra Wien meddeles, at
zPasfagertrafikken paa den øftrigfkeT
Nordwstbane er standfet spaa Grund
af Strike blandt Kulmimarbejderne
.
Holland foxbyder Udførfel fra
hollandfk Oftindien af ngtigg Pa-.
ker. .Miu"gtop, D, GJ 26 April.
Holland bar forbudt Udfsrfcl fra
fine -ostindiske Kolonier af ij
Kinabark, Kinim Kininsalte og Ka
pok, as hvilb Vater United States
behøver ftore Mcengder til Fremstil
ling af Krigsinateriel
.
Amerikanfke saarede skal til Eng
land. London, Lö. April. De ame
rikanske Soldater, som bliver saas
rede, niedens de er opblandet med
de britiske Tropper paa Veftfrons
ten, vil blive sendt til England
for at behandles der. Det ameri
kanske Rede Kors- trreffer Fordere
delser til at overtage flere Hospitas
Ier med dettc for Øje
I
Vil boukotte tyfke Varer. New
York, Bl. April En Forening nied
det Maal at bonkotte tysk-fabrikerede
lVarer, er ftartet her og bar be
gyndt en Kampagne for at ind
tegne en Million Medlemmer. Den
hat hidtil faaet 600 Medlemmer,
sont bar lovet for Freintiden ikke
at have nogen Vefatning med ty
fke Vater. Voykotningen skal vare
25 Aar efter Krigens Opbør.
.
Kvinderne vil kcempe Sidnei),
Australien, 19. April-. Rekrutterins
gen i. Australien er blevet stimulei
ret ved de alvorlige Efterretninger
fra Fronten. 800 Kvinder, som gør
Tjenefte i et frivilligt Hjælpekorps,
bar tilbudt fig at gaa til Fronten
og kcempe Side om Side med de
australske mandlige Soldaten
i
Flere Lande erklærer Krig. Wa
sliinqtom D. C, 23. April. Jfølge
telegrafisk Meddelelse til Guatemas
lassLeaation her, bar Guatemalas
Nationalforsamling erklæret Krigsi
tilstand mellem Gnatemala oaTnfks
land.
Teleqrammet fiaer, at Guatemala
»ønsker at staa Sknlder til Skuls
der nied U. S. Jl. i Krigen mod
den kejferlige tyske Reaeriirg. «
Nol en -rns:sfisk Protest London,
LI. April Den rnssiske Udenrigsss
minister, M. Tchitcherim har fendt
Tyskland en Protest mod tyske og
nfraenske Troppers Jndmarch paa
Kritik Ministeren heevder, at Jud
inarelien er en Kræiikelse af Fredss
traktaten, at den trner Sorteliavs
flaaden, oa at den vil kunne føre
til Sammenstød, som er dikteret af
Nødvendiglieden af at bevare den
rnssifke Flaade «
Tcn tnsfrussiske Frod Muskwa,
22’-. April Adolle Joffe er uds
nasvnt til mcisifk Ambnszsadør i Bor
lin. Lmn vil undeost til Ber
lin mode den tuka T’li!1bc15sc1dør i
Russland Greis von Mirfach Joffe
Um- Ordfønsr pcm den forste Bassi
Litt11115k-Knnfcrcnckx Gan er barc
TH Aar gamnusl Og er Bolsheviks
?ocialisl. Gan bar tilbmgt en Tid
i fwmicining i Zibirien ug en Tid
i Tnfklnnd.
I
U. S. og Norng Washington,
D· C., M. April· 31«ili5k01111nissios
non mcsddolsrv ät United States har
ovortaqcst 400,0()0 Tons norfke
Sejlskibe. De vil blive anvcndt i
Handels-knien hvor der er forboldsi
vis lidt at risikere, væfentlig paa
End Amerika Zejlskibstonagen Vil
afløfc omtrent en Trediedel af saa
megen Dampfkibstonnnge. Somme
af Sejlfkibcnc er faa store som 5,
000 Tons og alle.er af Staat.
Udskrivningen i Jrland. Lon
don, 27. April. Det fortælles i na
tionaliftjsko Krebse, at Kronraadet
vil «give Ordrc til, at den tvungne
Udskrivuing i Jrland skal begyns
de i nasftc Ugef hedderh det i et
Telegram til ,,Eentral- News« fra
Dublin.«.
,,Daily Mail,« siger, at Stillins
gen som Chefiekretær for «Jrland
er tilbudt Chinan Short, des er-·
Mediem sfi Unterbrer hva han
repräsenfetör NewcastleionsTyne. -
Den nuværmde Cheffekretær i Jrs
Iland er Henry Edward Duel, fom
vistnok i længere Tid hat ønstet
at træde Ellboge