Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 23, 1918, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zonderiyllan—d.
Dasbladeur. »Den af Øvrigheden
W defkrænkning asf Papirss
Musget Wer de sdanfke Blade
i Mvdsilesvig til atter ack iwdsckrcenke
»der-es Former
Ester getrfidisg Overeustomst mel
lem »Dannevirke«, »Modersmaalet«,
Mrg ARE-M »D1)bkbøl Posten«
oq ,,Hejm·dal« vilde alle bis-le Bla
de »der-for fra den 13. November kun
udgaa i halvt Format yver Tjrsdag.
Papirprisernes vedvarewde Stig
aing hat samtidig nodrsaget dem alle
til at forlyøjse deres Mannementss
pris med 30 Pfenwing Kvartalet fra
M af. (Hejn1dcr«l«).
Djdsfald. For nogle Tage sidem
strlves der den 15. Nov. afgik ved
Dtden Rentin Nis H. Possen i Lis
gumkloftser, 78 Aar gl. Den afdødc
var en i vide Kredse kendst Mand.
Som yngre nedsatte Possen ssig i
Wumkloster som Købmcmd. Zenk
re drov han Landvcesen og Kvægshani
del. Hon evhvewede fig udftrakt Ag
telfe -i Aquinckwster og over hele
Nordsilest og hat i sit Liv beklædt
et Utal asf Æress og Tillids«poster.
Guldbtyllnp. Manng den 12.
November fejrede et gammelt hæs
derligt Ægtapar, tidligeve Guard
ejet Hans Brodersen i Ellusm ved
Wurm-leitet deres Guldbrylsltm H.
Wen deltog if »den enden slesi
s —
vigfbe Krig som- Underkorpoml ved
«12. Rogimeth Fom laa i Fredericbm
Hatt modtager »den dansike Her-ders
gabe.
» Haut-nettes Konsisstoriet i Mel me
ner, at eresloksemeweslaglægs
gelfe og Wflweving tMsbrug er
der en betydelig Mængde ewdm godl
Oedliggkyoldt Samuel-, som ikke Bli
ner benytchet M der strænges ttl
Reb andetfteds, anmvder Konsisto
riet ifl. »M. An.« Kirkemewighes
dernse om i stsrst muljgt Omfang asl
«t’rlbyde KrigsHampesSelskasbet i
Berlin det til Sale
Hsjestepris for Genick-d er as
Magiftraten sfor Flenssborg Bys Ved
kommende sastssatte soc-leitest Gaases
brtth 10 Mark, Gawfeksjlle 8,50 Mk.
Gansekraase 1,60 Mark, Gaasseleoet
8 Mark og Gaasefedt 10 Mark Pun
det. -
-,Flensbotg-Te«. Om denne The
skrivest Hewa Skoler og Pri
thperssotjer har i Sommerens Løb
samslet Vlade, fom egner fisg til
The. Disfe Bladse er bleven tstrel
M Byens Tørrenærk og devefter
foravbejdede til en efter den almini
dcligc Meninsg god The. Den færs
dige Var-e hat Bnen afginet til sde
Gewærende Fort-entringen i Pulle
paa 34 og V- Pund. Mingem
er forplsigckede til at scelge Theen for
2,80 Mark Bund-et Dheen immer
betydclig bedre end den, der i Fjor
lweresdes i Flensborg.
I
Mäuse-.
Nefokmatiousqaven:
Før kvitteret, se Kbl Nr. 1 ...................... 87243000
Pay Sipps, Wis» N. P. Stoffenan .............. 15.00
Beresfokd, S. Dak., Oluf Niclsen .. .............. 10.00
Ehicago, Jll., Ebene er Mgh.: Andrcw Pedeksen 850;
Miss Hanritz 825 .. .. ...................... 7500
Tilsammcn ...... 87253000
Japanmissioneut
Før kvitteret se Kbl ..r. J .................... 84158.64
War EagIe, Ark» Jene Esperlen .. .. ............ 7.15
Tyler, Minn., Mrs« Nicls Rasmusfcn . . . · . . . . . . . . 2.00
Boelus, Nebr., Jolm Chriftcnsen, Mrs. E. C. Ander
sen hu. 8250 .. . 5.00
Audubom Ja» Ebcnczcr Mgl1» Kof. 85:H011rik Schmidt
og Huftru 810 .. .. .. .. .. ................ 15.00
South Windbam, Mc-» Peter Smith .. .. .. ...... 7.00
Atlantic, Jowa., S. S. Fødfelssdagsbank til Mrs. J. P.
Meilen-J Kindmmrten . . . . . . . . . . . . . . 3.23
Alameda, Cal., Martin Jensen .. .. .. .......... 10.00
Hayl Tell, Iowa, Englifh S. S« Pcnny Offer ...... 2.94
Weston. Iowa, St. Pauli Mgb. S. S. Penny Offcr.. 5.63
Boomcm Ja» Englisb S. S Ponny Offer .......... 3.16
Audubon, Ja., Ebcnczer Mgl1. Mrs. H. C. Hausen fra
Hensecharden Sä; Niclis H. Sck«»:1idt og Hustru 810 15.00
Owatonna, Minn. H. H. Cljriftcnsek 82.50: Tania Me
mng va 8250 ............................ 5.00
Eedar Fall-I, Ja, Folger Christenson nu U. S. Ellmm i «
New Mexico .. .. 5.()0
Wjo Krebs Ungdonwforbund vcd Mjfs Dagmar Grle 60.0()
Ferudale, Calif. Vor Zrelfersz Mgb. Mer Hans Andersen 2.50
Minneapolis, Minn., Jens- L. Jcnscn .. .. .. 2.00
Omaba, Reh-» Pella Mgb. Kof. Sm: Ehr. Zaubers sl 11.s)»0
Scranton, Ja» Mrs. N. C. Hausen ................ 10.00
Hntcbinfon Minn, Sondagsfkolcbørncncs Missionsf 10.00
Tilsammcn.. 8434025
Udbetalt til Dato .. 8576041
Undcrskud.. 8142016
Judianekmissionen:
For kvitteret se Kbl Nr. 3 .. .. .. ................ 1688.()3
Boelus, Nebr. Jobn Christi-Mem Mrs. C. C Andersen
hv. 8250 .. .. .. .. ........................ 5.00
Audubon, Ja» Ebener Mgl). Fivf. Gö; Henrik Schmidt
sog Huftru 810 ............................ 15.00
Eugcne, Oregon» Bethcsda Mgl). S. S. .. .. .. 3.80
South Windham Me» Peter Smidt » .. ...... 5.00
Hayl Dcll, Ja» S. S. Pemm Offer .............. 2.94
Nesle Ja» St. Pauli Mgl).S·S. ................ 3.25
Audubon, Ja» Ebene-Her Mglk Mir-Z. H. C. Hausen fra
Hønsegaarden Pö: Nicls H. Sclmtidt og Huftru 810 15.00
Owatonna, Minn., H. H. Christensen 82.50; Kni. 8250 5.00
Ferndale, Cal., Vor Frelsers Mgh. Mks. Hans Andersm 2·50
Veresford, S. Tak., Nazarcts Mgl).s Pigef. .. .. 5.00
Omaha, Nebr» Pella Mgl1. va. Sm: Chr. sonder-s sl 11.00
Strantom Ja, Mr5. N. E Hausen .. ............ 10·00
m Tilfammen st771.52
dUbetalt til Dato. .«. . 2133.60
Underskud. . · · 836208
Jndremislionem
Før kvitterct se Kbl Nr. 3 ...................... 82331.51
sububom Ja» Ebenezer Mgh.s va. sä: Henrik Schmidt
og Hustru 810 .............................. 15.00
South Windham, Me., Peter Smidt .............. 4.00
Zudubom Ja., Ebenezer Mgh. Mrs. H. C. Hausen fra
Honiegaarden Hö; Niels· H. Schmidt og Huftru 810 15.00
Owatonna, Minn; H. H. Christensen 82.50; Donia«Mgh.s,
W82.50..« ..................... « 5.00
Tilsammen 8237051
Udbetalt til Date-H. 2129.12
Overskud» 8241.39
Mormonmisfjsues:
r kvittewi se Abl. Nr. 3 .................... 81636.94
cer,R.Dak.-St.Antarva.-. .. 8.00
Indubom Ja» Ebenezet Mah. Henrik Schmidt og Hustru 5.00
South Windhmn,Me-,PetetSmidt» .. » 4.00
Indubonsa.,Ebenezer Mgh., Niels HSchmidt og Husttu 10.00
Mana, Mitm» H. D. Christenlen 82.50, Dania Mal-.
U.82.50.. » » ........................ 500
W Aufs-, Ja» Lethania M. (Alle Mrs.) S. T.
» N. ’1.Mellen, can-le Thristenlm, James Smdi
Melss Men, Andtcw Dankes-» Mle Peter-Hm
«- ! « I. J. Lee- Jensdansen(16.21ve),
Mk Tho- The-abson- Js
ssii DER-is
o.i.ykt.äthieü, Abhang-Mise
, ,- « to ·
Seranton, Ja.,"Mrs. R. C. Hanfen .. .. 10.00
« Tilfammen 81727.19
Udbetalt til Dan 200510
Underfkud 827191
S ! o l e k a s f e n:
For kvitteret fe Kbl Nr. Z .................... 82136. 27
South Wink-horn- Me., Peter Sniidt. · . . 6 00
Wohnt-, Nebr» Getfemanse Mgh J. C Øftevgaard PE. Øfters
gmrd PAPetekfenhv sl ;H STIMME-Wien Iw. 83
Chris Greifen, Emil Christ hv.50c; Jens PJverfensZ 12.00
Mknneaipolis, Minn» Jens L. Jenfen .. ......... 2.00
thkofh, Wis» Den d.e.l. Mglj.: Mks. Dennesen 90c;
Oline Berrig ste; Jens Christenfen st; Cakry Peter
sen 81.25; Ole Franfen -10c; Mrs. Otto Hanfen 80c;
Mrs. Jørgen Hanfen 5c; Bertha Hanfen 20c: Andrew
Johnfen 20c; H. Johnfen 83.30; Rob. Johnfen sl.48;
Mrs. L. P. Mader 10c; Einma Mader si.25; E.
M. Mathiafen 81.35; Enge Mathiafen sl.05; Anna
Mathiafen 45c; Mary Mathiafen 35c; Peter Nielfen
sl.25; Mrs. Oxholm 15c; Rai muss Paulfen 25c; Mrs.
Lars Peterfen sl.70; J. P Peterer 32 25; N.J Pe
terfen st.80; Gertrud Peterfen 81.10; Christ Phillip
sen 50c; Mrs. Rob. Rasmnszsfen 50c: P. Krøyer 82 25.94
Audubon, Ja» (Byen) Martinns Andreaer, Laurits
Bach hv. Sl .. .. .. .. .. ................ 2.00
’ Tilfaminen. . . . 3218421
Udbetalt til Dato .. 2835.30
Underfkud.. 8651.09
Til det no Mafkinbus:
For kvitteret fe KbL Nr. 2 .................... 89258
Council Bluffs, Ja., Albert Haufen .. .. .. ...... 5.00
Scronton, Ja., Mrs. N. C. Hausen ., ............. 10.00
· Tilfammen .. 8107.58
Underfkud endnu 8195081
Tit en Kikke i Pocatelio, Idaho
For kvitteret fe Kbl Nr. 3 .. . 839425
Dickfon, Alta, Canada, S. S. Lffer Julefeften ...... 6.05
Audubomsp Ja, Ebene er Mgh Kof 810 Mts. Otto Jen
fen fra Hønfegaarden 85; chrik Shmidt og Hustru
810;Niels H Schmidt og Hustrn 820; H E. Haner
85. 00 .. ·. 50.00
South Windham, Me, Peter Stnidt .. . .. .. 1.00
Ferndale, Cal, or Fr. Mgh Miss. Hans Anderfen 2.50
Owatonna, Minn., Past. A. Hofgaard ............ 2.50
Scranton, Ja» Mer N. C. Haufen .............. 20.00
Tilfammen. . 847630
Udbetalt til Dato ........ 1500.00
Underfkud ...... 81023.70
Tit en Diese i Hita, Japan
For kvitteret fe Abl. Nr. 3 .................... 883099
South Windham, Me., Peter Sinith .............. 1.00
Au.dubon, Ja., Ebenezer Mgh Niels H. Schmidt og
Huftru » ................................ 10.00
Owatonna, Minn., Past. A. Hofgaar .............. 2.50
Scranton, Ja., Mrs. N. C. Haufen .............. 10.00
Tilfammen ...... 8354.49
Til en Kikke i Kur-ame, Japan
For kvitteret fe Kbl Nr. 3 .................... 85138 50
South Windham, Me, Peter Smidt .............. 100
Spencer, Ja., Dagmar Anderfem Thorwald Thomsen
ho. sä; Harold Bang, Louiski :»1.Larfenhv st; N. C
Bang PL. . .. 14.00
Omaha Nebr, Pella Mgh Agra-J Smith, Johannes Pe
fen, Not-o Haufen ho. sä; Alin Peterfen, Lydia Pe
terfen ho. 25c; J C Jolnifui, H. J Peter-sen, Mrs.
Rose Maloski, Mrs. Haner im 812 Peter Pauler, Jda
Paulfen, Carrie Peterer hv 50c .............. 21.00
Dell Rapids, S. Dak» C. E. Peter-sen ............ 1.00
Tilfammen 8517550
Til Mist-sinnen blandt Soldaterne:«
Audubon, Ja., Ebenezer Mgh Henrik Schmidt og Huftru
sä: Niels H. Sclnnidt og Hufiru 810 ............ 81500
Blair, Nein-» den 17. Jan., Ists.
Med Taf modtaget! Otto Hausen,
Kass. f. d. f. dan. ev.-luti). Kirke i :le.
For nodlidende i Syriem
Orum, Nein-» Den d. e. l, Mah. .· .. .. .. s12.75
T i l S e r b i a:
Den danfke Sondagsfkolu Ltlair. Nebr. ............ Wiss
T i l R e d E r o ss
Lindfay, Nebr , Bethania Xeof . . . . . . . . . s.5.00
Otto Haufen
Tit slkcdsmissioncth
Nebr. siskedsx
Ruskin, Nebr» N. J. Zindcksrn 82, O. Jenseit St. Blau-, Neb»
Otto Hausen si: Qualm, »Mehr« Extra Jndsamling vod Krebs-IM
det 821(); L111a1m, Neur, Ovcrsfud as Offcrct ved Kredsmsdet
sfszssp Curi)ing, Nebr, Ciicjxingsjmldet 831,05: Nnssin, Nebr» L.
Jespcrfcn II; Omnth :Ic.-L«-r., Lverssud ved Vestiziningon ved
Kredszmødot Ists-m Lamle Nebr» Mah. 823055z Masun City,
Nebr» Mcnighcdcn SI: TM Eteok, Nebr» Mgh. PU; Dannebrog,
Nebr» Mgl1. sti; Friam .:s Fkaldot 87(): END-sum Nebr» Mah»
sls; Vermin, Nebr» disk-III 818.5(): Makr, Nebr., Mng sjki.-10;
Winneton, Rohr» Mgb. 831 W; Plnixwicm Nebr., Malt 827.65;
Nuskim Nebr» MAS» RAE-M; Cm«tis:«, Nebr» Mgi). PMB-V N.
Platte-, Miss M. Filum-fu« og M. Niclscm lw. si; Ztaplcl)urst,
Nebr» Mng» WHAT Samptom Nebr» sivindcs. Pis; Frisdcrifs-,
Vorg, NUM- Mgl), BUT-: Ilpland, Nebr» Mng 85595; Komm-T
Nebr., Mgh· s43.02; Nunm- Eo., Nein-» Mgb. sll.44: Platte Co»
Nebr., Mgh. 810.05: Mnicin City, Nebr» Mgh. sls).75; Omaha,
Nebr» Eftcrslct fm Bksspäiningcn vcd Kredssmødct ssöx Kiowa,
Colo,, Mgh. 38.85: Donner, Colo» Mgh. 89.35; Homptom Nebr»
Mgh. 850.99; Mindem Nebr» Mgl). sto; Ord, Nebr» A. P. Jen
fen M; Lugan, Nebr., N. J. Johnscn ZU —- Tilsamen 81256.81.
Staplehurst, Nebk., m, Jan. 1918.
Med Tak modtaget! L. V e d s t e d, Kredskasserer.
Til Pensionsfondet for Prckstet vg Pfaffesforcr.
For anmeldt 818()1.«3, Ofer i Folgende Mmighederz Geths
femane, Chicago, Jll., ssZ7z Vor Frelsrrä Raum-, Wis., S.18.28.
Plainview, Plainview, Nobr., 813.71 : St. Thomas, Trufant, Mich»
839; St. Marie, Kcnosl)a, Wis» Os; Evan, Evan, Minn., 821.50:
Bennett, Benuett, Nebr., 812.20. Staplehurst, Staplcshurst, Nebr»
816.77; Bethania, Mindcn, Nebr» (Tillwg) si; Bethlehem, Mon
ne Co» Nebr., 810.15; Bethanim Platte Co» Nein-» 86.85; Sta
plehurst,· Staplehurst, Nebr., (Tillæg) 81.70: Salmonhurst, Sal
monhurft, N. B. (Tillæg) st; Jmmanuclö, Haselwooty Minn.,
89.85; Emaus, Eugene, Ore» 820. 'Mrs. A. Phillipfem Stapfes
- durft, Rebe. sto. Kvindrioreninqem Sioux City, Ja, 85. J alt
s2033.0l.
Med Tat modtagrst S. T. P e derf en, Rassen-c
Rettelf e: Før anførte Offcr fra Ebenezer Menighed, Sel
ma, Talif., fkulde være Reedley, Cal.
« · « Tit Præsteeukekasfen.
Jndianapolis, Jud» Trefoldigheds d. ev. l. Mgh. AS. Lim
balltm Jo» Bethanka Menighed 852.20. Touncil Masse, Ja» Be- -
thania Kof. s21.10· Haselwood, Mitm» Imm. va. Os. Radste,
Wis» Gethsemane Menighed JU. Owatonna, Minn» Dania Me
nighed Q7.60. Rusiith Nebr» N. T· Houwed Hö. Frei-cont, Nebr»
Opf. CZ. Freman Nebr» Fsdfelsdagiforenjngen sä. Verein-, Bis-,
Kos. i M Mal-. 810. Sidney, Mont» W. Os· Donneon
Mr» M. Is. Aal-sey Nebr» Kof. sto. Zusammen 8160.90.
Hj is tat til Menigheder, Muheforwingeh Unqdomsfosri
ganzer pq entelte Perioner i den ferenede Kirke for al eders Iet
lhe Micheli i de Aar MAX-tiefeser bat W
J
Præsteenkerne og de ældke Præster bedek mig om, at stqe
eder, hver især inderlig Tak for den Støtte og Hirle de iqennem
eder har modtaget.
Og var det mig en Glæde at modtage de mange Kærliqhedss
gaver og Bidrag, var Glæden endnu ftørre ved at uddele dem lqew
Jeg haaber, at alle J, leere Venner, ud over Samfundet frem
deles vil lade eders Gaver flnde ind i den nye Kasse
Med hjertelig Hiler J. Simonf en.
Chicago, Jll., i Jenan 1918.
IritW.
Til den fort-. d. ev.luck-h. Kjrkos Børnehjem
Pør kritteret 81,620.25. Waupaca, Wie-»
Vor Prelseks MgIL Okker void Julsetræet s26.43
Gjlkjllan, Mira-» Bethania Mgb· —Sønds-gssk0
les-n 88.70. Greenvjlle, Mich., St. Paulj Mgn
Kollekt ved «1111(-,tmset·86.13 og Bøknones Ok
ker 83.18, R. Andersen fra st. Peter-s Msgn
82·. set-entom Ia·, Bär-neues Jnleokker 86.30.
Greenkield, S. Dak., Overskud km Juli-trus
kesten 84.25. Sioux City, la·, Offer ved sein
dagssskolens Juletrnsskpst P9.55. Foultetx Ia»
Sändagsqkolnns Juli-fest 812.57. Thornton, Ia»
Mathildo Johnson 500 og Bmil Jonnson Pl.
Presmnnt Bald-en Nebr» Okkser ved Eulen-met
P20.80. Plaxt0n, N. Dak., Ebene-er high» s.
s. Bømonp P4.50. Opslar Panz-. Ia. afdste Re
guel .Johnson’s sparobank s4.00. Tmfant.
Mich» It Thomas Mile søndagstzkole Beil-no
nss 85.81. Hexchen-T N. Dak., Bpthanin dlgn
Børnpncss Jnlnoffor 85. Kenntniss-. N. Dak., Na
zareth Mgh» Bist-neues Jnleokker P6.40. Den
v9k, Col» lkethnnia Mgn Ofker ved Børnenes
Juletnv s30·80. Ilnzelwood, Minn., Imm. Mgsn
Kollekt. ved Juletrmet 8436 Parmington,
Minn., st. Joh. Mgn Kollekt ved Juletræet
87.56. l«uck, Wis., Vor Prolseks Mgn Den dan—
ske Søndagsskole Jnletrækest 87.54. Pølsgende
km 0wafona, Minn., St. Petri-s Mgh. søndngss
skolens Okker 81.67, Vor Pt. Ughi Wind-aga
Skoles Okkek P6.70, og Vor Frelseks Mgb. Mid
seldagspenge P2.60. Glsdys og Norma Bdwards
Son Pl, Louise 750, Elna Hofgut-d 81.05, Al
vin Hokgnavd 32.15. A. Hof-ward PL. Miss
Christinso Las-sen sit-T Bixby, Minn» Maky and
Peter N. Nelson hv. PL. Ring-Etsch la» Nes
Bonniokson 825 Moos-be, Mont., Luther Han
scsns spare-heisses R1.20. Essean Wis» Jen
Pjsohpts PS. Plaxton N. Dak., Zepoka Chri
sten-sen si. Fluten N. Dak» Gisrtmd 08
Lydja Christ-engen hy-. 750. sioux City, Ia»
en nbsekpndt MO. Neu-ell. Ia» Ponlinand
llommjngsisn Skl. Rlnsnningtnm Wis» st· Ste
phans Klgns Krfs M. Port-land. Oregon,
Bssthania va. NO Wann-usw Wis» Neuig
aands Mgh.. Alfnsd Juhnson STI. Plainvicsw,
New-» lkmsnenps Offcsr wsd Jttlcstrnscst VTD.17.
spssncsnn lit» Risthnniu bis-IF lkørnrenos Jalo
offpr P9.25. Ilntehinson Minn» St. Hort-Ins
Mgb.. Bøknenes Jnleoffek M. K01«)slm, Wis»
Sønclngsskolebisrn»an Eule-offer R11.70. Unshs
ins-. Vcis» Runan sobool Christ-unsofo
P1f).70. Inn-k, Wis., Pirgt Eng. Luth. snnday
schont Xmas Offisring 815.08· Fvnoslsmely
111.. va. PS Hinten. Wj8., sønslngsskolen
85. Brndkor(1. Win., Rändagsskulen s6.60.
Wankmch Wis» Kvindeknes Tjrsciags Bank
8620 Und-»sng Niehr» va. Eis-I Danish «
Bri,it.herhm«! in Äsnssrskm ..’1’Fl Wimpaca
ijm" V185.80. Oshk08h, Wis., Don Jnnske
Iljzrslpcpszf M. Pozs sippi, XVI-z» anarns
Mach-s I(vf·. SI. Millthwn, Wis» Bot-neues
Juleoifker VII-OR Boni- I-nko. Wis., st. Pauli
Mgh., Bømenes Jnleokfcsr M.75. Kpnmarky
N. Dak» Trin. Mgh., Bxsrneknes Ofker ved
Juletmpet 815.78. Geltenden In.. die-Namen
l«ewis llnnsen, II. N. Hausen, li. P. Brandt,
L. P. Hausen, II. P. Peter-sen, C. M()rst(-nscn,
C. Hsknrikson og P. Brandt Ins. Pl. l)emnark,
Wis., Okfms vM Juletnteet P43.42. l)(1nmat-k,
Wis» Hisng Ell-i, Pay-l og Eva Unnsen 81.15.
Ringstec Ia., Børnpncss Offek vecl Juli-trittst
s9.26. Ufestbmok Mit-» D. k. d. (.-v. litt-b
Mgh., smislagsskuchn Ps. Rat-ine, Wis» lcmaus
Mgh., Miss. Ohristine Nielson PL. McNalpb,
111., Søndagsskolen 700. Albert Lea, Kinn-;
søndagsskolens Juleokker s27.05. West-on, In.,
st. Pauli bish» Okker ved Bist-neues slulotne
83204. Brude Colo» St« Ansgnr blng Ok
ker ves] Børnenes Juletkuk 812.98. lcuskin,
Naht-» -I. P. Goldbeck 820 Rnskin, Nebr»
syst-en FI· »Im-en BL. Cicelje klangen Pl. North
kield, Minn., st. Peter-s Mgkh Kollekt ved
Juletmzet 89.52. West-by, Mont» Wilhelm,
Kekstine og Anna Jensen hv. Pl. Marco-,
Ia» Børnenes Okker ved Juletkæet 817.29.
0yens, Ia» Børneues Okker vea Juletraxot
816·10. Alta, Ia» Kvk. Bö. Womit-oh Naht-»
Ugh» Overskud tm Juletræet 85. custer
co., Nein-» Zion Mgh. B7.45. Hunan Wis»
siindsgsskolen, Bømenw Jaleotfer 88.75.
osyviue. s. Duk» Dank-h nun-. Ajd sto.
Peter-on, lot-, Ich Bö. Und-cy, Naht-, Kth
Os. Und-Cz Nebr» Sjinddgsskolens Otter
vöd Julstmct O1.62. Das-h Brotbokbood in
America, »le III-L klorn Zion-« 8185.80.
Royal, ls., sind-Malen- søndsksottok
O17.45. Ray-L ls., Nod-Mem Julstros
Otkor 018.55. Ist-ural, Naht-, Icvt Q10. Bo
Itotk Its-» Both-nis- Uisb., »Du Mission
Ist-« Os. sich-Cz dient-, Pells bish» Ok
tsr mä Wes Jalous- N.05. Damm-h
Wis» KVL Uc. Demut-h Wis» Un. II. P.
W BI. —- IsIt M05.84.
Was-m, Wis» cl. 10. Ju. 1918.
Uod vonliq Ell-ou ok TIE
Jobn Modus-, Kos