Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 23, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »1)ANSKBRBN «
et dansksamerikansk Ugeblach
der ejes ak »Den korenede dan
ske evangelisk-luthekske Kik
" ke i Amerika« og udgives at
; , Danish Lutheran Publ. House
- s E - - Blain Nebr.
M—"-«· " I Plain Nebr» Onsdag den 23. Januar 1918. II 27« Ang
..l)ANSKI«IRist «
a Minish — Am- scan Weokly,
ownod by «The« -«.«- Eted Danish
ijaxsgcslicml - Lut- V-- 71 Chuwh
in Aniorica«, and p « ---1he(! by
Danish Luther-an Pub Hijousiz
Sizii-, Nebr. «-,,»’
Knibespatelse.
Tote translstion filed with the post
mastesk at Maik, Nebr» Jan. 23r(l, 1918
II required by the act approved Oct.
sth 1917.
Kultdmiuistrator Gntfield otdrer
flere af Landets Fabrikker lut
ket flete Dagc for at
spare Kul.
Washington, 16. Jan. —- J en
kraftig Ordre sbefabede »Im-I Asd
mimistrator« Garfielsd i Akten, for
at Inøde Kulkncwhedem at aklle Fa
bri-ksatr1cvg Øst for Wässiåsicppis
Floden og -i thele Staten Minne
fotu og Miana, trdsdagen dem
der producerer visckse Fødovarer, but
Oes 1« et Tisdsrum crf 5 Dage, be
Svttdewde Istsan og i sde nasstv 10
Uger skal de luskes alle Mandagc
og Helligsdage. Denne Ovdre gegl
der sacwel Krigsiswdsustrien ssom dem,
der fasbrikesrer wundværlige Saget
Den ofsfirielsle Ordw «lyde»r i det
væsentbige:
,-Wti!ge Mjrforhobd i sidstse
Uge og sden næwærende Kulfors
synings og Tmnsportationsmddlers
nes Utilftrækkebighed til at mode
Migstiderneö Krav har nødvendig
gjiokt Ifeblikdeliige Fsocholdsvegler til
Jstdfkrasukning af Msforbrugen i
den Del af United States, ssosm
lkgger Øsst for Mississippi-Moden
Bevcvgelfen af Kul under For
sendelife ,mcka ovdnes sedebit-T at
General-Direktøren for Jernibanernc
ydes Bisscastrd tisl at overvinde sdis
vaföeliqhedey ssom den sidste» Tids
ugunstigie Vejrforholsd hat foraarsas
get. Kulforbmgere i Hjemmcne
maa howes voran-, og andre ab
solut npdvetrdigss Forbrusg maa ims
dekennnes.
Alle thunrier tnaa inditkasntc
sdercssz Ksulforbriig, for at den for
Haanden Damen-de zkdkssntiing for
den øvrige Tel af Vintoven taki
blivc rigtig fordelt, saa de absolut
nødoendige Bohov jin-downlan l
For at aflijaslpe diisfe zcødgtils
stande link BrasndfelEsszonualtiswn
sont en øjislsliklelig Forlwldssregel
ordret, at der i Dogene 18, 19,
20., Zi. og 22. Jan. jkal gincI
san-Tanne Fort-et til Forbrng as sittl,
lwsics Forhrug er absolut iiødnciidig.
Diisjis nidbefatter: Hornhaut-u Lin- .
lige Forbrugcrks, Hospitnlor on
Bannl)·jcrtiglnsdisansmlth offenlligs
Jnstitntiuncr, Ecibcs, ani ligger ris
de til Ajscjling, li. Zu kliegisrin:«1-.
Brug, innniciipalc og Quirin-Ein
bedsmænds nøducndige ojicntligc
Vrng, Fabr-isten disk producier
Fødeoarer til øjcsblsikkclig llrng. l
J de fein næunte Dach lillndez
innen Fabrikntionsssndnstri at Da- ?
re i Virksonrl)cd, selv ikkc okn den«
har Knlsorfyning for Hdaandens
l
p.l
Pan den Maadc vil alle Jndnstrier
blive ligestil de, og Minder
fordre-s tsil bringe sin Delo af l
det npdvendsige Offer for at bevorel
Nationen paa dqt højst Innligel
Punkt af Inilitær iog økonomisfkdygu
tigshed til at forfslge Krigen.
Foruden de fem ncsvnte Dage
stal Kulfovbrug roære forbudt hver
Mandag og Hemgdag for 28 Jan »
til 25· Maus. l
Den Ost-ke- wo- undek disse!
ankninger Mist-T er be
quet pqa at fordele Bot-den af
den nsdvensdige Mastier Forsas
’ We absolut Mit Alle Slags
Fort-ngct- behaW «ligedan.«
Sei-M Ist Jsdediug.
WW, 17. Jan. —- Sena
tor Ws M, der anmsos
»der »Fue1 Adam-Monter« ·Gar-siclsd
om at W for fem Dage
Wandun- der lasset Jn
mätrier M M WMM
Wes Cl W ll IM- For
nqget W Use W Behand
Ixmg. Mime var 60 mod
Is.
Dei W uM l M
dick-W Mr, at w
Overtbriisngeren af Hitchcsocks Rief-o
lutsion aktiver-ede, vilde man »for
tællc ham, at Resolsukisonen videe
blsiive fkænket tikbøvlig meærkfoms
bed, msen at Ordren allem-de var
trdftedi og vilsde trwdc i Kraft·
Gatfields Bestand-elfen
Wasshbngtom 17. Jan. —- »Es-l
gensde er VræwdfelssFowalter Gar
fields Begruwdelscr asf tsin -Ovdre:
Det most presseretrde, der masa
gøres, er at sen-de de anrersdöanske
Trsopper i Europa og deves Æliei
rede de Fødwarer og Kvigsfovsys
winger, fom der-es Lsixvsfornødewhed
kramen Krigsammunitiom Fädewas
rot-, Sätbriikata af ewig-ver Befer
Dclso liigger i aUantsiIfke Hasvne «i
Bittustnder af Tons, hvor bog-sta
vebig Huwdvedck asf Zkibe ligger Ta
stede med Kring for vorse Maan
og sde Alkjevede, smen sde san iikke
fcette tisl -Søs, sfovdi deres Mrum
er Maine- Mlet, Tom lfkulde sende
dem -paa Vej, venter sbag den sam
metrdyngede Fragt sved alle Ter
mimlen
Det er merke end unytdisgt at
sank-li- vor Energ-i om at fasbristere
more, naar det, ivi allen-de shar,
fabrikeret, awsmnlies og Iammer
Endefmtjonernes Virksionrhsed, over
fyldcr Jcrnsbaumaavdene og Side
fwwnc lau-at tikbage i Lande-t. Jn
Jisn Maat spcm Iorden kmt flytte
dennc Fragt tkl Krigszonmh hvor
den hob-wes, før vi- sforsyner Ski
bean med Kul.
Naar den værdifulde Fragt, som
not-e Mænd og deres associeredc j
Krisen nu sfiorgæves venter eftcr, er
klarer fra vore- Skibsvævfter,« sank
kan vi anvende vor Emergi og vor
most paa Fabrickation, skrastjgeric
end nogen Siwde, faa at en stadig
da uassbrudt Strom as vktckl Fior
synisng kan dlive denne Nation-Z
Simr paa sdk Allieredcs Opraab
om Hjælu
Otdteu ttædet i Kraft.
- Ti Eufindc Fabrikher Aufman
ospg en Jndnstrilmsr paa -«1W,()(«)
Arbejoereis Lcddiggang var Ehicai
gosI SUar i Tag paa den nationalc
Brasndselsiszowalters drastiskeLerrc
for at spare Kul. ----— sdct Han
dels-vordem lesttochs jm de storms
User Jernvanen bcgyndte ftore
Ztrmmnc af Karl at beim-ku- iig
Mut-ein Tmfiktrængsselcn. Uagtet
Judustrisledcne kasmpede imod Ins
owicrds Ordke iit jidjce Minka
vendte al Modftand jig vod Mid
n.««t-.—t"lott·ens:i Flug sig til loyal
Etøttc as dick-geringem — sum en
Eis-cis stertrædolser as Ordron rap
purtcrechi i Tage-us- WU De fle
su- us diissc skyldtcsz llosiidscnyod og
rpfnlnskodc i en AdvarfeL Tit-r gis-I
rcis urgoniseret Bestmsbelfe for at’
hinle JOHN-forth ilmis Familin «er
stedt i Nød ved LodiggangciLH
Nogle Fabrikker crklærcdc, at dN
svilde betale den-s Arbejdcre en Del:
as Lønnen under den paatvungms«
LediggangÆlndre sbqumdte øjcsbliks
selig sat lindre Nødem for at den-s
Arbejdsfmrke ikke skuslde sonst-fes ved
employercsdes Udmn-drsisng.
Not et Ord uf Dr. Gakfield.
WaMngtom 18. Jan. — Brænds
seltsfzowalter Garfield udsstedte en
Erster-MS di Akten, Thvori Ihan min
idede Offentligsheden -on1, at medens
Bræwdsels - deskvænskwings - Ovdren
var sdwitish km var Krisen Musikst
og Ordren var en Kvigssforholdss
reget Sollt-ringen begvndtm
«iOr-dren, »der msidlertidig suspen
derer Jndusftrianlægs Operation i
en Del af United States, er dra
ML Ja, W er WÆ Dev
:m M er meve udsstmkt sog in
volved-r sttrre Ofve end wogen tids
Tigere M. Dei Mcwike Falk,
ladet crf Mit-Mem bog Del si
dems- M ·vel Gesagt De ihm
vwet wlt for WHAT-wohn Mf «et
stort W, sog Wet er pmktifk.
M M, at Dom-M man vix-selig
i
Ass. Preis-. El)icago, ts. Juni
i
l
geres Ihsjemme faa viel fom wdcvdtiL
at Idets Goder maa deles af alle,
osg lwts Ofre kan ·ikke bæres a«f en
ewkelt Klasse Kapital og Arbede
et smod i dienne Kriig, fovdi alle
Amerikaniere er med i Lden, sog sden
americknnspe Aar-ad gør Depraab simswd
sden minsdfde Antydsning af, at, Byrs
den sskuldse lægiges spaa ieen Klasses
Ryg, mjdst ckf alle paa Avbejider
nei» tlji Arbede hiar minidre finan
ciel Ell-ne til at møde vedvarende
Gknmordighed end Kapitalen han«
Fra den italienike From.
Rosm, 19. Jan. —- - hielt-mel
des:
« »Von Oele Fronten r der Oce
vet serv-neige Artilleriaikbiiower og
begrean PutrsouillevivkssomhedVort
Llrtklleri sudfiørcke Arhklslevickoncentras
tisoner med Vagssiiden af Col Ca
pvile iog Col della Veretta. Den
sjensdtlsige Jlsd, sfvm var sbivvligsere
mod sde fydøstre Skraaninsgser a«f
Maule-Um blev besvaret asf bristissie
Vetter-ich fom sbesfkød Tropper i
Bovægelfe mellem Moan osg Cana
reggisa Pan sde sydlige Skraanins
Her of Sessin Rost og paa de
nsordlige Silmsaniinger af Munde
Solanola -blev sfjenidkltigte Patrouili
ler kaisdet dilbage med Haandgranas
ter. (
Under Kannpene ·Mandag, Tisrsss
dag og Onsjidag -i Asssoloneegnen og
Øst for Gipse Sile faldt ialt 478«
Illand og 18 Maskingevasrer samt
tu Vombekastere i uore Hasnder.«
Kampen ved ncdte Piave.
Der sitalietesfe Hovädkoarter Mord
itaticxk 19. Jau. 4 Det er Mee
ded italäeitsle Treppe-r at bryde det
Tryk, Tom Fjiensden hat udøvet vod
uedre Piave si Afsnittet uærmest
Venedig. Fjeuden qjorde Onsdag
Morgen jin julsde Ztyrfe gwldende
Han bleu modtaget us alrenaderer
og Beriaglieribrigaden Bersaglsieri
lmqgede sig Vej freut tsil Fjendensd
llndcrfløttelseslinie jämuipsen svar
lmardnalfet, og Fjenden veg bil
Mme wadete-, efterfom frifke Rast
ker Verschlieer under Hurmraase
og Ilssyngelfen of Fcrdvelandisisauge
laslexs fiu ind i sinnt-pen. Fjeus
den leD jun-re Tals, og Jtalienernc
teg 150 Fang-en Slagmarken var
dieklet med faldne Iftrigsere, og
Begravelsewfdelinger var i Birk
ssonuhed hele Nattern
(5etcckal-Ztt-Itcn i Øsikig.
Strikcn et Udttyk for cu nufistnfk
» Etkmuing.
Tnns franghtiion filml with Uns post
nmisssr M Hluir, »Na-br» Jim. ZPZHL Ule
us requinsd by this Just approved 0(-(.
(jtlj. 1917.
London, 20. Jan. -—-- En No
noxalstrikc er ifølge ou Exchmmse
Telegraph Meldsing fra Paris-s i
Dog, udbrudt i Østrig. Meldingon
Tiger-, at 100,00() Mund hat ned
lagt Arbejdet i Wien og Neustadt
og alle Krigsfabritter er lukket
Strikerne Mit-wes Tom aabenlost
antisgermansfke og Bevægelsen sont
baade wbitist sog økoniomäfk og rot
tet mod at opnaa Fred.
Offentlige desowftrationey til
føjes »der, »du-r »f.unsdet Stab manch
Sie-den Ober-or stendcksbigshed tmde
lisn kom tiil Orde, fordi man vil
Muse Østvigerne til at fortiastte
Kvigen.
Franvssurtersekmng taler reut usd um
Melseme i Øftrdg og idereansds
flyddllfe wa Situationen- Vladets
Hsdorresspowdent i Wien «fortolker den
dvorliige Strike og aaxbewhjertigc
PMB-Wer fom reflektan en
ftævk Weise ismcod ast fovbale
Frei-en gsennsem Altyfsernes og An
ncsktiimssters Aspkrativner. Han et
lIlæver, at «det blbver stodse mer-e
Hart, at idet »in-We Falk, taki-I
gemeid Dyspere kam vil fortsættseI
Krigm insdtisl Etrienten er rede til!
at sslutte ved Qverenskdmfh vosgs Re-l
gerisngsen iser hcklvvejs igennem
Fisngrse dermsed
Port eget Land.
De indkwldtes Hemdved New
York, 14. Jan. Mindre end ieen
Provent af de 800,000 Mand, fom
er slrlevet undesøgt asf Læger for
Optagelsse i Armeem fandtes tu
sberkuløse soiplrjser Sanitetsobevst
Gent-ge M. VirfhnelL
.
Paswr Wisllsiiam McKinlsey, der
er »den wldste Methodisvpvæst i
Minnefota, ·-l"iggser meget syg i ssit
Hjem ck Winona. Han er 84 Aar
gammel og Our Felbptoeft under
Borgerkrigen Hatt er en freian
gende For-fetten
Soldaterne i Camip Dodge hat
bessyttet deres Wtruser vied at as
ssiurere «sisg for tdlsammen 8124,999,
500. 60 Procent af SoldaternU
vg Officsererne har ladet sig liOs-.
assureve og Polioerne gaar fraj
81000 ti«1 10,000. »
County Kommissærerne i Ward
Erd-unw, N. Dask» hat befluttet at
wdstede Bands for 8250,000, fom
Pskai bvuges til Jndkøb af Saakorn
og Faden De sagt-er i die kommende
Maatteder at gøre deres Bedste fsor
at san Farmserne til at sfaa Tau me
get Korn «s-on1 muligt Dct er Me
nsingen at sfaa iinidsaaet et ftørre
Komoer end nogen Ihn-de
Brand i Vkooklyn New York,
l7. Jan. Der opstod «1 Gaar For
nrididag Brand -i et stort Pakdsusz
ma Vrmmernse i Vrdoklyn Til
falidte Brandbaade blev standspt af
Js. Jlden blov hurtig sliukfet, men
de tarbte Vrerdier anslaaezs alliqevsel
til m. PZOCWML PAFWM nur
Enldt med Lunnetsmsjdler trisllpørendc
Akt-geringen
Countnlonnniinionon i Mitleiin
«Fl)11nt1), N. Tal» lim- lusslnttet at
san-ne 8200,«00, sum ital anvendisz
tEl Jndkøib of Junkan for de Isar
nkorcs, som trwnqcr til Hin-la Der
lslcsv paa Mødtst insmlnqt Pistioner
med im 250 til 300 Underskriitpr
im de Dolc- as Countvet, sum lichv
liaordost mmt saf Tørko okJ Saal
Kisommssfionen tror ifko at der
trænges til faa tue-got sont PLUT
MO. Tor imidleriid oglaa køslies
deet
.
Forbndsanimm-nennst Lerinqtom
Kn, 16. Inn Konkuran Logislai
im· slmr i Gans fiadfcvftet For-Ends
nmensdementet. Strmmcsqtivningen
mr Ifom fixiqu J Sonn-M 27
Ziemmcsr mod As i Buin 66 Stem
mer mod 10. .
Kentucky ist« den trtsdiis Stat, fom
lim- stndfmftcst dcst nationale For
bitdsamendommt. Mississippi quirs
ninsiia giorde M i fort-im Ums.
.
En Kvinde hlcsv fiorleden Daq
lundet under en vmlket Wubomobil
10 Mk fra Clarinda, Jo. Htm
var bwidftløg, og den-des Ben var
sikankfrozm Gan braates til et
»Wie-ital i Omba og blas lsiggende
der Mist-s Man vol-, at to
Mcend W stimmen mod bende og
forlod heut-c ida Wallan grilk i
»Wen. Der var ncviben 800Pint3
af bemfende Saqer i Automobillcw
Kvinkdsem lwis Natm sog Vapcel er
»Tede er omkrina 20 Aar gmmnel
Da Mal W ais-f. «
.
Iivst Natioan Bank i Fargo,
N. Dak» hat iopftillet Prcemcker Paa
’tklllamnten s100 i Gutbd til de Stu
denter si sen Hskfkoslse, Golle Aet
wd WOUMW, isom Istriver
de bebst-e Akhqndllsisnger om Niord
Dakota-Z financiielle W økonomiskse
-Fven1gansg. Afhandlisngerne skal Oæs
re inidslsveret inden den »den 20. »Fe
drum-. »Der Osll iblive en Ptætwiie
paa 850, en paa 325, en spaa 810
sog sen paa PS, og Wfihanidbingerne
skal «bedømmes ckf ulpartisske Mem-d.
Fug-en Asfshanldlckng maia iwdestyolde
over 2500 Ord.
. .
Byen Ofchkotfh, Wis» what sbesluts
tet sat overbage Handelt-n med Js
og Brcmdtfel Dette sbllexv fiorleden
Dag crfgjort ved Folkeasstmnnittg.
Vtyens stertaigellfe of Handel-en med
Brændsel blev Wuttset mod 1846
mosd 622 Stemmer, og Handelen
mod Js meld 1577 mosd 726 Sdems
mer. Vsymadet cbliesv lbemynsdisgset til
at bevisbgse 825,000 for at sivævks
sætte Ide to Beflutninget Oet var
Arbejiderne, Isssom Log sig ckf Sagen
Oed at onvsende en Petiikison vim Af
iholdelsen asf en Folkeadsisbemtring
Den fsik otvser 2000 Underfkrbften
Jngen Pan-Montka Wailhsingtom
D. C,16. Jan. TrykpwpirsRelfos
lntisonem fom gaar .u:d spaia «a-t give
den Tføderale GandidlskommiEYsiOn
«fnbdstasndsig Jurisdsiktion over Di
stribueeisngen asf Trykpapiir for Avis
ser sog andre Nybsedspnblikavionen
sbbsv i Gaar sfortastset af Sienatet
mod 34 msoid 32 Stemsmeu
En dominevende Faktor lieb-Stem
ncegiivwfngen var idsen Omstændsig
bed, at Resolution-en «blev betrag
tiet sinnt se tlifligt Fovføg pcva atter
at bringe Cewsurforslaget, der lilev
«fovkast«et Paa Ekstmfesfionen frem.
.
De forfkselli«ge Skoleraad, ider
fbcmr under Staten Date Sckpleraasd;
LUil as dettse Rand-Z Sektetær blive
-beniyndiget til nf afskckfsfe Tyssfknns
dersvisningen 1 Follkefkolen og i Højs
sikuleine fnavest nuulsig efter den l.
anli 1s)18. Raudetnthsefaler Jud
sørelsen of Unsdersnisning si Frnnsk
uin stonfk i Seedset for Tosk. Zoml
Grund til Affkaffelssen crf llI1dervis-!
ninq i Tusk anføre , nt den giveti
cl Deine et fale zndtmf af den ti) -
fke Regeng og af, hsvad den lmrl
gjort. Som en awden Grund an
niUe-I, at pcm oiste Zteder isaur·
Eleverne fovkjoldsivis liden Anled-I
Inan til at lasse og tale godt En
Helft
WM
cHorden ruudt z
W·--s-.,.-.-- Pl
«
Sinn zaincrnu London, 15. Juni
Fra Dudljn tclcgrafcvess til »Daily«
Ci1)wuiiclc«, at Sinn Feinernes exc
t«nr«wsc Cinbedsmwnd fuart Ujl sur-.
lange, at de irskc Nationabistxmd-l
leuuncr uj Parlamcntct skal nde
tun-age. J Lilfælde as, at ForlanJ
gen-bat ikke ejterkmnch agtcr Bistqu
Feinerne i Dublin at opremy sljsvad
de detogmsr jsom en Nationalforsams
Lin-g.
Sccnket udenfor Zonen. Wasfsl)ing-«
ton, D. C» 18. Jan. MandsmdetI
paa den dansske Damm-er »Huldama-!
ncrsk«, som blav tovpederet af en
rysk Undewandsbawd sden 10. Jan»
ier ankommet tisl Las Palmas paa
Canaviøerna meddclses sdet officielt
lecrtil i Dag. Sksiibet blev scenket
25 thil Novdvest for Kaip Boge
dor, hvilket er oa. 300 Mil udeni
for den Udwadzione, som blw pro
klameret i den senefte tyfke Kund
gøvelse
IFinlands Uafhcengkighed Amster
dam, 15. Jan. Fra Wien Magra
feveö, at Muth-Ungarn officielt bar
’mverkendt Mailands Uaflhængsdahcd
Denne svar ttdligere anerkendt af
sbl. a. Ins-Wand Anmut-L Nivrge
og sSverrig.
Bern, 18. Jan. Den schweiziske
Regsering bar formelt anerkendt Re
erken Finlands Susvevænsttet og
Tlafhcvngigkhsd
leetinli ·fmtm-dser. Kikbewhscwm
19. Jan. »Bei-Ihrer Kreutz Zeitung«
meddeler, at Rudolf von Valentin-L
ider shar -vcevest Chief Tor Kejser Vil
helms Gwibkabsinset Eli-den 1«908, er
blevet erstattet med Herr von Berg
Gswviernøren si Proviner Øsvpreuss
sen. Som Chef sfor Ewislkasbtinettet
var von Valentini Kejsserens Pri
vatfekvetær sog indehave sen iwdflys
delsfesrig Stillstng »so-m Kejjevens
fiortroliige Naadg-iiver.
.
Tii mexciöanske Qfsfioerer heut-et
des· Mexico, 15. Jan. J toluca,
Hovedsstaiden si Staren Mexico, ben
rette-des si Gaar 10 af Heeren-s Of
fioerer, lhvorisblandt Genera-l Leo
cadiso Parm. De var Aillsligemed 35
andre Offiærer anlslagede for Med
delaqbigshed i en Gaumens-vermele
som grik uid paa at drcebe Genera-l
Alfredo Notw, den militære Befu
lsingsnmwd i Mktævdisftriktet i Sta
tens Guvemøy Augustin Mislllam
Sammenfvævgebsen sblev ioiptdwget
lfsiidstae Dorsidag IDet svar ogssaa Me
wingen, ast Toluca ssüuslde Ahn-dres
Dommen faldt Ivsed Krigssret De
ewige 35 Tom arresterodes, sblev Tis
llaldt
Hungersnød si- Wien. Zurich, 15.
Jan. Wiens Byraaid ihar truset med
at frasige sssig alt sAnissvar sfsor Byens
Forfynsing med Fødesvavey sbdet det
gsør »gwl(den«de, at den permanent-e
Reduktion af Melrationen ils-be Ean
uidhuldes af Befolkningetn
»Meine Freie Presse« klug-er bist
tsert over, at Melrationen i Wien
er nedsat Nil sdet chalve Blwdet fi
ger, at det er sansdfywlisgt, at Re
duktionen vil blsisve permanent, «sfior
di sdser mangsler Mel endnu seis.
Maanieder efter Høstem »Die Post«
jndrøuuuer, at seh-sie Aar-s Avl var
meget utilfredssrillewde »Arbeiter
sei-Hung« erklasreh at afflalle krigss
førende Lande lider Øsftrtig most.
hin-ad Forjunjnchn asf ·Vrø-d, Mad og
Mel angaar.
Caillauxszagen Rom, 17. Jan.
,,O')iorualc d’31alia«« offentlsiggør De
taljer fm »du Doklunenter, jum bleo
fundet i der Zikkevhsedsskab i en
Bank i Fluren-T sum var lejet af
den ti·dligere franske Premsierminis
ster Caillaux.
Er af Dukmnenternc bærcr M
Eailaudzss "Haa11dss"kvi«f«t og indeholder
et Udkasi til et for-eflaaet psolitifk
Program i Tilfmlde af, at Casila-ux»
atter skulde blisue Frankrjsgs Pre
mierminijiet Test indcholdser bl. a.
Navne paa Senatorer, Donau-rede
og chteraler, sont i Tjjlfcelde skuls
de tislkalsdes for at være med til at
danuc et Lilinistersinnn
Jfl Auiferne inislde Ciaslllaur ha
begyndt med at arvestcre Præfident
Boincarc og alle de senkte politi
fke cyørem deriblandt Worhenvcrrende
Prenrimninisrer Vriand.
Han vibde ndnævne Genera-I Sar
rail til kmmnanderende General for
den franskc Hær og vislde bringe to
korsikanske egimenter, fom han an
saa for venlijxssindede mad "ha1n, til
Paris. xzs.fl »(45iornale d’Jtalia'«
fkuslde Despineret kammeret derpaa
winges til at undertngne et Dekret,
fom sviilde giivc sCaillasux absolut
Enwobdsmagt. Eaisllaur vilde der
spaa have opløft Senatet og Depa
tmkkammeret og vilde have gjott et
start Fovføg Paa at stünde en milis
tcer Seit, hvorpaa der fkulde have
været asihsoldck Folkeasstemning om
Afslutning asf en EFrcsdsJttaktat
Der fkulde nnd-laws etv nyt Sty
ve i Frankvigx ssom disk-de iwdsstrænske
Senat-gis og Deputeretkammerets
Maqt, men fom All-de Gedare iden
vapuiblikainske Regevinsgsßovm
» JfL »Gott-nol- d«Jtal-ia" blev der
sen-M Kapder af Mmenterne til
knaptsajnl Vonclhardam »der staat i
Slpiidsfen for Undevspgellseskmniteew
va smn Weil-bebe at Me Wllaux
üVMstckc. ·