Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 02, 1918, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Danskeren« «
Onsdag den L. Januar, 1918.
Bleir, Music
M Akten i sfhdfte Uge tycws
D vi den Formjelse at yeve en
IM, der ·lsisge var kommen Isra
stvonven i Frankrig og Bel
sen, foredrage em, syvaid han hav
Dsfet og Ehert og uplevet. Det Var
Ioss Hammond fm Fremont Fore
itvget holdtes i City Hall; det var
u Iobd Aften, men allbgeoel hav
h Bekendtgørelssen om et Foredrag
If en Man-d, Eder lige Var kommen
mekiigskfvonckem drng fuldckHuss
M mange herelystne Menneskers
M da heller ikke fkusset. Mel
Damm-end forsvod ikke alene at Idol-J
de den svove Forsamlings Opmcerkij
Hauche-d men at øgse Interesse-m ssom «
san skted fvem j sit Fereemg
Det blIisoer tun lidt af, kyoad hani
fort-niste, vi her skan meddesle. Han;
davde befegt backdie Verdun ogä
gimsy Ri«dge, de to bewmtestc’
Ocmtpcentver paa Befrfronten, og i
Wien hat-de han og sde andre, der
m: i Folge med hom, sbeføqt Ferstes «
Kniens Ryttegrave og været Kong
Nil-WE- Gen-ft.
Woge-! af det bemærkelsesvæedigs
HE- hcw «fortalte, vat, at shcm af«
M ihan havde bragt i Erfariwg
var bleven werde-visit um« est shsvad
Musik-andeutet meddeler fraKrsigss
fwnwen et bangt trovævdigee, end
sum fsk vel Hunde entsage. De for-.
Illet Sandheden Gaa nøjagckig, som;
Han havde Wlig spgck at udfotsH
Ie, om Ihr-ad der var fortalt omi
W Gmfamsheder og Davids-T
W var -fawdt, og han hav
Iie suwdet sStwdfwivelse paa det utros
Isstr i sden Wing. Det er ligei
dem Tysietnes Politik ast ten-ori
fse M,son1 de faar under deres
Manne- QJ sdet tnfke Mislsitær
et Usqume Wlt af, M sdet can scets
I W fi Fort saa ingen fkal
Lade M fig imod deres Ønsker.
M enkelste af dem bewde wet
ins-ob Minder i Belgien er ikke tisl
It sortælle Hcm fik ogsfaa stade
U, M vi fsr Var læst om, at.
SoMr shat banget Hænderne irf
selaifke Vgrmoq at de bar wunget
sit-We af cisvile Belgiere til at gaa
formt dem i STosg ssom Ska imob
Fjensdetvs Mleregn Hvasd vi- berie
ssk W M est ckaa en end ydets
M M Cl Mietmne fis for:
Qu. MM Wsme sum-as
W W, M den M Kalt
M at Mir hole den obs
M W. , f
»s— Esset »S. RIEWZM ide- sit-J
fix-esse ach-M i W has
II Mem- en af ide wette der«
sen siydW fek Mitærtjeneste her «
san Tom-ya- «har bei-ge os -i des
We Dage. Gan We 4 Mes·
Deckt-, faa dem maatte afrefse iI
W for at naa til Camp Furt-i
IM, M» i Tibe. Hcm udtalte
Ha meaei til-kred« med For-holdem
deutsche De kmvde ifaa mageljgstp
Fpasre 820 som Maamden wf deres
M. Y. M. C. As Mr et prcegtigt
Arbejde sdernede, sog oder bommer
Breiten ·bl· a. fra Linroln, Nebr»
Ig Joer for ·dem, luthserfde Haa!
osl fom Preser atf andre Beten-I
deksfeL —- Dask for Wiege-L
—- Paft. A. Rasnmssem der i
sidste Uge sfkkev som Post. H. P
Mns Stygidom striver visdete fm
Nin-dem Nebr» under 30. Der., at
Post Jensen Isidste Fvedag Mor
gen afrefftse ti«l AWMtunu HON
tail i Ghimsgo for at blive under-spat
da Les-gerne dem-de ikke kan Kinde
u«d, Iwad der feiler dam. Lykke
mød sdsette M, gid det maa
Mc til Broderens Mredelfe
sZøwdag den 6. Jan» 1918.
Wrnegudstjendte Kl. 9:15.
Gudstjenefte Kl. 10:30 Formisddag
og Kl- 7:30 Witw
Mensigheds and-he For-remng
mode chol-des Tirsidag d. s. Jan.
Kl. 7 Akten Alle Medlemmer be
sdes saavidt muligt møde
Kvirudsenmde zredag Este-mid
«dag Kl. 2:30 shos Mrs. Hundahl
cedar Fall-, Ja.
Mr. og Mrgx J. P. Jst-seid 904
Starke St» fejrede dereg Sjlvbryls
law Zweit iden 7. Der-, og en
stor Krebs as SsIcogt og Venner
var sambet med dem og hsjalxp dem
med ait gøre Degen til en stor og
ssnmsk Fest-das for dem, en Dag,
ssom ssent vil gtetnmes.
Søwdagen den 16. Der. var ogiaa
en Festdag fior Nazareth Menighed,
men of en anden Art, siidet Wen-ig
beden onttrent fulldtalbiiqt var sam
let »i Kittean Basement til Afsdedss
fest for Pia-Ut. Prsvenxsem og hatt-:
Famiilje Det var den ftøritc Ils
sfkedstfest, fom nogen Zinde er af
shsoldt D Nazareth Menigtsz og
sont noksiom vidnede om den Kerk
1iahed, sont vor nidkære og oftmle
te Præst var somfnttet med. Der
blev sagt man-ge Mne Ort-, og
holdt manae smaa Tale-r, sfom alle
bar Vidnesbnrd ern, Eva-d vor hort
bragerade Prcgft — ctf Gut-s Nan
de og til hans Æve —- shavde væi
de vasret Jfor dem. Ogssaa udvortes
set bar Herren i rigt Maal vrlsigs
net Pair. Prenenssens Gerning her
idet Menigbedem i de 7 Aar, sein
Past. Prøsoewfen bar været her, er
vofsct med et stort Antal Medlems
mer. Der blsev overrakt Past- og
Mrs. Prwenfen en stor Pengegkwe
ved denn-e Affkedsfest W tel
te Heu Pest. MW for Wiss
Gang i M M sfom Me
nighedens VII-ft, og du er san
wttMogBjmatHerrenfrems
deles maa vebfigne Pest PrMs
fens Ihr-beide i »Hei-Ums Meerd
og mre med denn de W Fami
lie der, shvor de tm bar begyndt
bete-B nsye Mag.
J Sande-as Esteuwiddag var
der Julettæsseft ifor We, og
Fredaa Ersten for de unge: bis-se
ro Festes bavde fom tot-murikat god
TM.
Nazareth Menighckd M Ratz
knjde i Takt-dass W, W det
bl. a. M W at »Hu-de M
til en ny Prwst og sSjæleWer, og
hwr der ligseledes blw valgst ny
SwrelEfe for bot kommende Aar·
angte blw J. »P. Jepsem George
Lassen, Nols Nie-Ilsen, M. Web-ff
og Ghe. Mem
Misin Anna desen, fvm fvekvens
terer Moodys Bibel Institut, og
Msisss Elissabeith JuhL Ifom uddani
ner fig stisl Sygeplejerfke Poa Au
gufmna Mpitalet i Ghioagv, shar
været her iblanodt os i leen og
incme dem-Z Ferse her bilandt
JSlægck og Venners
I Ei sgodt sog versiguet Ngwk
ttlønskes Mist-us M og
Wanbejdeve asf Korr.
Post A. Rasmussen sboder os
bekendsbgøm at ban — svil Gud
— Ort-dicker i Codm Falls Sim
dag den S. Jan. Red.
Brufh, Colorado.
Danslerne her i Bran sUneS alle
at have storartet travlt. Alfred So
rensen frelger Møbler fra tidlig
Morgen til sildig Aften.
Bett Madion er maaste den, der
raabor mere end nogen anden Dan
sker her i Land-et Han holder Aul
tion næsten hver Dag —— undertiden
to om Dagen
Jens Sen-sen sskriver Tal i Ban
ken, saa han nceppe har Tid at se
op og langt mindre til at ipntte i
Hcrnderne
Frank P. Nelfon har folgt sin
320 Acre Form til John A. Fries,
og sidstncevnte har folgt en anden
Farm paa 100 Acres til Theo. Nel
son.
Mir-T A. P. Zontum der i lern
gere Tid hat vcrret meget sog- er
nu i god Bedring.
Joseph Anderson er i denne Tid
hjemme fra Denver og aflcrgger
Besog hos Familer Zostende og
VenneL
Broder Peterfen im EbensEzer
meddeler os, at gamle Rasmus Son
tum djde paaHofpitalet der isMan
dass, den 17. Dec» og blev begravct
d. 19. paa Brush Olirkegaard Zon
tum blev 86 Aar gammel Han hav
de i længere Tid lidt af Kræft i
Ansigtet Det er dog skønt, at vi
har et Lied, hvor saadanne hin-lim
løse tan blive hjulpne. ·
Grill Anderfen forlod os den 14.
Dec. og reiste til Buffalo, Wyom
ing, ined fuld Oppattiing as Seite,
Kreatur-en Svin, Lunis-, Hund ag
Kat, Maskineri. Møbler, o.s.v., to
Jernbanevognlæs. Telegrani nieddes
ler, at han og Chris Johnien an
kom vel med det hole. Anderfen lebte
;324 Acres Land lige ved Buifalo.
Mrs. Andersen og de to Einda
»drenge bliver has hendes Forældre,
IN. C. Christensens, indtil efter Jul.
H. C. Kjeldgaard afleveredc for
»leden Dag ca. 1200 Lam, som han
That haft siden i Efteraaret. Der si
ges, at Fortjeneften paa denne Flok
var omtrent 83,000. Kjeldgnard har
tobt sin Nahm-» Zøren Eritsens
Farm paa 80 Arres. Der er i dct
hele taget saa mange Landimndler
her, og til faa svinuenoo »Ur-neu at
det er næstcn umuligt at følqe med
«i lldvikliingen
Søren Eriksen har købt en starre
Farm ncrr ved Kiowa, Cclxssp sk
k«." :t f1.,:'.e i zevruar.
Arne Grill var i Waupaca at se
til fin Bruder, nu afdøde Paseor G.
Grich Sprt Tit fer sidkiuoevnte heu
son Abt-se foler Hat-net as Past.
Grill, ist-r vel ogiaa Brot-mie
Endogfaa i den nye Koloiiä ved Bus
feles Mindedes mcn Past. Gut-« yet
m (----. -«·.« z» s- II t- ---«
, - - - - «
Ok--«»»-«·.. ass« JO. c-.«, »s»
Grill-? Yijklingsratrnet dia- jung-«
og en Hiler iendt til den lidekide
Ven. Men den blev nok aldrig af
lagt, da Past. Grill :is:«..»: var
hjemqanqem ftr Geo. Brown naaede
til W
Paft J. P. Nciicensem der for
cort Tid siden qennemqik en Ope
ration for Blindtarmsbetændelse ved
Eben-Im Holka set nu igen sm
trent hell trost. s
St. Umar- Wenisheds Birne
flot holder West i Klrken enden
W. M oldre glæder je
lud de fing-.
» Dei tjds sor- iss tät i weiten gli
dog mindft af Hans Anders-m, Ko
loniens Grundlægger. En god Sag»
kan vel neeppe heller omtales forl
Ineget i
Vi lcegger Mcerke til, at PaftorT
J. M. Hausen spørger i sidste Ugesl
»Dsk.«, om ikke ogsaa Lægfolket keinl
komme med i Pensionsfondet. Det(
vilde vjst vcere en ypperlig Plan.
For omtrent en Snes Aar siden blev
der gjokt et Forspg paa at danne en
Hjælpekasfe indenfor Den forenede
Kirke, men det glippede paa Grund
as utilstrwkkelig Tilflutning. Nu!
kan det vistnok lade sig gøre at gen
nemføre den, dersom de rette Mænd
faar fat paa Sagen. Lad os høre
unere deront
En lokal Divis, og vel mange an
dre her i Land-eh meddeler en Ar
nleL der foregiver at vawe skrevet
as Satan til den tyske Kejser. Kei
seren prises sont Satans Mester —
ng fein Ltckheraner, trods deh at
hatt hverken tut er, ej heller nogen
Tjd lmr vceret Lutheraner.
JensJ Jenseit og Huftru og deres
to scnaa Immer aflægger i denne
Tid Beng hos Zlcegt og Venner i
Lenden
Leonora Haner er hjemme fra
Skalen i Fl. Eollins.
Ame Grills Sonnen Ernest og
Ray, agter at besøge deres Sester
og Zvoger i California, og, ikke at
forglemme, Bedstefomsldrene M. J.
Zchultz og Hustru
Korr.
Fta Deumatk, Wis
.-fkrives til sos: »Jeg Gan fortælle
»Te1n, di har just shaftt en »Bei-Cron
erwe«, hwt vi fsik fra Village Den
mark sog Townshsip Denmack over
"1100 Rad Crass Medlemmser, og
Ider indkom 81225, hlvad jeg wwler
fom er avergaaet nogat Steds i Uni
ted States-. Vi ajoksde Monds-Efeu
mer med iden førite Zubstrhption til
det dee Karg og bogge Liberty
Lmns. Vi werfubsskribewde vor
Lmkow Zwangetily M C A
Rsi gasv et gosdt Last Vieralle paa
Hm Undtsagelsfer ncrr looalle, ,to the
book bone«. Og jog mein-r, vi shsar
den meft loyale Prasst i hele den
forenede danste Kitte
Et godst Nvtaar Infkes Redaktss
ren, Danskerens Personale og Me
kredss.
Gders i Herren cneddforljstseft
H. P. Indessen
Soses. »
En danfk Typograf —- Eler even-«
tuelt en Lævling —- kan faa fast»
Anfæsttekse her fm l. Max-Es ists»
at segne· ’
lkEn, der er vmä til at brugeT
p»kLithe«, eller sam ausser at leere
Ist-et, vil W at fordre-We x
Danifh Luther-m Publ. Haufe,;
Mir, Nebr. »
Tillysuingeu om
Kirketaadsmsde 18 og 19. Jan
1918 i Des Weines-, Iowa,
var en Fefltaaelle Det holdtes,"
18 og 19 Dec, og der holdes its-I
tet Meraad ihc 18 og 19. Jan
(
»l)an5ke i kamp«
- »-- J-« .«l»«----«l»««. j-« »J. Mi» M »U,
» » . «. »
..- --- s-«s«« --« « . -««
lct historisk »i- hjogmltskc s i."!:. EIN-f «;,s
· . « . e
»Hu tæ74 :·" J« «.« , UI NilllUC Un -.« 1 . « at
dansk Pødsel euer ZEI, snm Formeln Tjdeme
har kanan fi« Stjomebanmnt og Priherlens
Akt-.
«
« « «« . OIOOI U.-l-.-. - I ' -- ..
.«,F,(.«tl --44-kuI-kk.- TU» ».-«-- «4«I,.«4 »u· .,x, Lllu
stralhoner uz .,." Indbundet i dannebrogsrødt
Rhirting med hvidt Titeltryk.
Pris 32.50 Fortojrit
DANISH LUTH. ru·31«. IIOJFIFT
Blaitx Nebr.
Vj oysker Dei-es flach-Ich
psttot a sit o- sltls Wiss-Its- u
WMVMMDWIIMUIM
Entstammt-sendet
——IIU—MW
s
MWCIIMiEmOIoL
shlbthstuutatsmqlsmyhsssoht
.—sI-- Wust Ist-I
.. « Oft W Jud-M sfw vt Its CAN
sAs Deo-.
FQI.:«x-. kki »Auf-tle
IV s- Cur s« zhxs
·
l — E
I Missiausnge !
Ei dutchins on og Et. Myrten- MesI
nigheder .I111d)«tnson,Minn» fra!
6—13. Januar ;s-;«·z.
Nylkammvn txt mie. ? TO Land.
X-·
l !
Kitkpzaadet »
HIIIZ III-Je, vix »Zum-, t Te- M; ·
;- N« «
H-,:«- Q-«', so J: ol PS !0(o
W .« :: «- - »- «« -.
U- :»:: , pk ?«-.«:-s Tu- III
enede danske Mrkes Forhold til’
Ade Lutheran Browechood osf JO
wa", MIasMMonen oa ist-It
Missionsxsiejde i Mmändeliabed
I. B. c.
Stett ngdomsmtdr.
Elck Horn Menigwheds Uns-dems
Iforening afholsder Msde fra den ts
—20. Januar. MIdet mänes Fre
daq W Massen 8 mad en MI
tjenefte i Messen M reader man-se
wann-de og alle unge antre Ste
der fka er bewed biet-Mo W
Matgæsteosck www-M
M Komme M »Mit-be vg
c. c. III-th
SFÄNDINÄVIÄN
«,« ÄMERI c ÄN
liulgt den the-u chscphm ittgaz n
»HELLlG OLAV«
km New York omltring den ls· Juno-L
Andre skibe ventes snsrt It sksejle fka New York.
skiv efket Faktplsn
PORUDSESTILTE All-LETTER hjemsendes til skandinsviske III-sange
sekek mecs Post ellet Telegmts
Skxmdiniusiuspxxmericnn Lim-. 117 I. Des-tm stq cslesgth III.
.—
sTYLISII-—DZPIND«AKLI
FOOTWEA IT
(«(st Lpum D! ’ Pot- The Wholo knmily.
., »Wer
X XPÅJJOZX «' snos tun-Amme
Ustjluno Yåjzßole
skole for unge Muknd og
Kvinder.
Nærmere Oplysninger fass
Ved Henvendelse til
Forstanderen
P. Rasmusssm
cont, Mich
; Fortetnings Beftyret flges
lfor en Farmers cooperatisve Storc
»i det danske Bettlement i Dag
mar, Montana til 1 Maus 1918.
Anspgninger om ledsen samt
Ansbefaliner bedes sendt til
Jst-gen Jskgeafem
Damian-, Mont»
Til Salz.
En Louis 12 H. Gasoline Engis
ne. Den arbejder godt paa Kerosene
Vil We alt, den er ansat til og
met-e. J ged, brugbar Stand. La
vet til at ftaa paa et Sted. Pris
s100. Nels NosendaL
- Dannebtog, Nebt
Nur De er i chimso
bei-g det kristelige Ungdomshfem
1652 North Rockwell Stkeet. ligc
ovetfok Ebenezek Kilo. —- Daan
Madlavning. —- Rimeliqe Prifett
—- Godt Selskasb i hvggeligse Om
givelfer.
Julius Peterseu.
Dunst Its-säm- - formats-H
Indes-let- tig mod slt band-made
sitt-, seht-.
Geo. chrisiiansen
UHRMAGER F· JUVELER
Furt-endet over alt. chisrauonet
tndheksucL
Koom 402 Rose mag»
Ums-hit. Frisc
-«l. Us« h THE-St
Un 'l. » OEP
bl«-i«1»sk-Tss1 FTW Nin-net
)..s-. Jst-«
Dr M. j. Jense
5 .
« Dsnsk Lage og Kskurg
Ilsmtusx 303 l)«nuls!e·cti Hund«
»Ic- «««-dp A Niksrpllist Ave-sue,
IlsNBAR)l-ls, — Its
. . - .
Teckom de ins-ket- Herre- ellesv »st
U· FAUST-II XI .L,.3x. ·«.s:««.".«, IV
ssz bät W Ledsække eliek IT
Ilei. bevle ds: J"» -..· Ists-! M billige
og bestemte POSSI- ZJILL
Ed. Ma« äcicn
slsir. POSS.
R. Meaa
Is. C
Dentist
Ins-I- ln III-vie status-o
khm 7I.
s-« state Bank
v. s. usw-non
Asbottlot si- mä Olt heult
rot-is til Bsaktmetvins— M
BOWUUI Mute Print-.
.« Kam-»k- ps
IIOI. M III-Ist
BIAIQ W.
Maria«-print
ILUIL III-.
llvecle . . . m. lh st- ej Los
Mai-» new 0 « ·- hzs
Hiska . .. ., - .7c
leu- . .. . . . -—
Uys . . . «
svim Top. . . ls2s
SOUTH OIAEA
stude, Ioncl cokvked s sc JI 76
Chotcc Feedeks .. . » . . 9 75 II W
svta ... » IS ss sc II
cchAcc
Hvede — .. nomluel
llsvke Ih Nr 2 . .7I—..
Hsjs . ,.... LIb lsi
Entom-L .. ...«...... LO
stud- Cholce (. oknfed . . .. this
svln ....... . ......M II IRS
etatc Bank?
Staten Nil-kostet M
muri-Fand sitt-r etchvek Jud
skydet i en »StateM« und
Tal-.
M Fand W M
Dollat cf Wo, Oper
Konto, Wer Fordtini ack
hvillen fom helft Art pag en
sacdan Bank.
Er det jkke wogt-ice We
noktilatfaadethaties
nytte en fanden M —- tos
Bank?
citlms state Bank
slslk. seht-.
t.0etmanseu,
Meut.
z. c. Rattsieseu,
site-W.
que B. Gipse-,
" W
o—- --»- —.-.—-——— -
passe-»so .so«cZ.BTIZ-jsouo Co
s CKOKCKOKOI Okckckck
the sammt Houu
c
s
eilte-- ems- g
stahl-Ists 1869
Z
s
s
Z
lnkorpoketet tos- slalaw Ists
Gras-di- ttl 100,M.w.
Ofen-v Iswooooo
Alt til Banksorretniug ben
hsrende nähn-es Reuter be- Z
tales paa Taste ludskuCL
s -n-.--r- Inshknsf Z ils-sm- Ist-K
» sikrost Imle Ruf-«- Nobkssbc s
III,HIl-cfl««u«’ilm
LHPHHslss Unky cost
"-n mis- nk ss t Osssls I
sc It- IOJIO JOcJIckIIOqchIOO
Z
. f
; » c. Bnokx » -
DÄXTX APIJJIUIIIN ?
Z Ist-u, Nod-. «
S-«lv p-« Ost-h !
; ehst- hnd Do Mit !
M cm was-I
Mist-list es vol-W la
ssk II Ills stu- Tftasnt By -
Ii statutle Inl
Blo ko. —- W Ilion-IN
til Dipt- hjissto kris.
M MI