Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 02, 1918, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jouderinllaud
Centemfåtsptisen J Ewigte
Minder Manne-d, fkriver »Hejm-’
UT hat Gennemstvitspriferne for
M ver-eh i Smdeubosrg 2,52 og
i Flenstboog 2,62 Mark Wunder
For Spdmækk bedasltes der i Sep
soeben is Smderbovg 26 og i-Flens
sog 30 Pfenning Literens
Æg wire-de i den noevnte Mann-ed
i Worg 30, i Haderslev 31,
icckemførde 33 og ä Flasng 34
Isan M.
Papirmaugleu er estrrhacmden
ilsven moget følebig, W »Nim
dal«, Papicret man new-Fig tjewe som
critatning for Wurm Sekte
UndertøsL Gangklceder m. m· Be
dte Papirforiter er under Krigen
its-get 300 spCt Avistpapir er fteget
M ca. 100 pCt. og der kan ifkke
Wfses tilftsrækkeligt
Jahre-Mission For-leben Sde
fftetmiddag afholdtes, i fl. »Flfb.
Alt-ZU i Rødding Sognekirke en
ftæckt befsgt Ungdomsfeft, soed shivdls
sen for-luden Sogneprceften ogsaa
Castor Chriistiawfen fva Ssodborg
II Missioncer Martin Leentsen fm
Ermnevfke ved Timder talste Der tac
ites man-ge gode og siwdholsdsrige
Ord, som Whprlses med Dpsmærki
Honvfwd og Andagt as den state For
Mäng.
Dis-fah Smdag den 28. Okt
sssgsick ved Døden isfit Odem i Gran
skn en i vide Kredfe kendt Winde
sskefku Anna Cathrine Jürgenfen,
Fabrikant A. P. Jürgetrsens efsters
W Hustrtn Hun nedftammedc fra
sen W Bmdeflcsgt Bei-schmi
dsyemmebøretrde i Ringences Sogn,
M den endnu beendet de gamle
TWionet
Som Riasarkivsar A. »D. For-gen
Lus Sngevinde og A. P. Für-gen
vists-s- Hustm, bsvis Bomdomshjem
i Eva-often var kensdt fom et wf de
alle-weder Zamlingsfteder fsok man
P as Exmsens beWine Mænkx
va bun i Ver-sing med mange
Witwen Tsaavel fra Nordslesvig
jom Eva Danmark. Hensdes hyggelii
ge Hjem ved Gmwstens Slotssfø var
Irivet ,,Hejmsdal«, et Stad, som var
godt at gceste, og hvor der svar gode
Rand at den-te
—— Løvdag den 27. Oktober af
sfk Fru Fredevikbe Mokdt, født Hol
W, Ente efter afdøde Redaktør
Johannes Molsdt i Smderborg, ved
W kamt af et Nagttlfækde
Fvu Moldt traf Degen før sin
Ded nogle testamentarifke Bestemmeli
Her til For-del for store Foreninged
wis Vikkspmhed kmn omfattede med
wegen Interesse En Afstrith dem-f
Mn mesd bendes egen Melng
Hat-e og fcfte Hemd, nwdtog Ring
dogsmansd H« P. Hanser ometvent
bnckidig med DIWpdfkabet
Afdjd Vetektur. Safde Aste-n d.
28. Okt. wfgik ifL »Hejnrdwl« As
Isgtsnmnd Wen Thomsen i Nord
dotg ved Døden i en Alder af over
84 Aar. Hcm var Egnens wildsve
Ida-nd- J 1848—·18s50 deltog han
Ined Hæder i Treaarskrisgen Pan
sme gamle Dage nød han en god
VI Mvtgsfuld Pleje bos sin SM
twim
thhed.
Dr. phil- Knrc skriver i »Aalb.
Kunst.«:
Du vil være uafhængig: du Ml
ckke ocere nogens Træslz du Dil væte
fri. Du hat Ret. Vil du kcempe for
det godes, for Sandbedens Sag,
M du være Its-wand En verne
uligtig, en Sklave hinter ikke hiern
me blandt Gubs Stridsmæwd Hvor
Icm du tilbvde Gusd din Werde
bvis du staat i andres Sold? Fri,
mfhængiig af abt og alle maa du
vere. Den, der tjenet to Herka, er
en Wien-h en SM, en
W
ca wide-is M orwek du, W
Z
detjenwhenspasogw
kehrtest-Islme
UMJUMUWM
« kl
III
38
is
I
Ä
I
Dit sLegeme stal være ssom Egen
Waden stornkfsejede, sncpisskedc Flet
te, fast, senet, sammewa, rankt
Arlt Sslags Vejrlckg skal værse det
kcert; sfom sen spenng SOanlklinge
stal det mäde Uvejrets Rasen. Egen
ehster den faste, isorte M; San- -
dets bløde Dyner er dens Zotte
fsen-g. Dit Legeme skel svcere sotn
Links-ens, Eder sboltrer fig i den stride
fosfende Elv, som Gazelslens, der
løber om Kasp med Hvirvelvindem
»-som Range-us, der holder til i Pal
lmeines mvggende Kvonekn Diit Lege
me Istal være din Enepige, den eneste
sTjeneh du lieh-ver og -nfker; det
Istal kunsne tjewe dig i enhver Situa
tion. Den rigtige Siolsdat dem-ver
isngen Oppasset
Lad dine Fornøtdmheder vcexe faa
lon ssmaa; bedft var M, om du in
Hjen bsasvde Den, der intot hob-ver,
ihar ikkk nødigt at tigge Din Ger
ninig er Hyvdens« Sau meget, sum
du bebe-ver til at leve og arbefde
for andre, er din Ret. Hvad more
du tislraner dig, er stjaalet Gods.
Odem bar sagit dig, at du skasl bo i
et Slot og være omgivet asf Endb
ber, fordi du bærer en Kongcs Ti
tel og Vier-dsglde Der var en Gang
en Kotlge, still-re ewd du, starre end
Salle Nordens Komm-, den sandeHyrs
«de. Han hats-de ikke idet, hoortil hmi
kunde læne Æit Hoved; en Sten var
bans Hovedpude, den aabne Mark
bans Sieng, den blau, stjernefunks
letvde Hvælving hans Zeuge-himmel.
Gan var en fri Man-d, en Ridder
susden Frngt og Ida-del Hans Højkbed
eled iüke idemnderz bang Gmring
blov tkke vaan as den Grund
Han betroede sig ikke til Mennefker:
tshi sban svisdste, lwad der boede i dem.
Menneskene er däne Fjenidety sorn
du fkasl elske Til dine Venner kan
du aøre dein, men kun ved at elfke
dem, ikke ved at gøne dig afbcengiq
las dem. Du, der er Konsgse i Dag,
zban de ikke Ofende sdig af Zted med
Dinge-woan den Tag i Morgen,
saafremt du behwer decn i di.t Knld?
Gør dig Uafbængig as Ver-dem as
iMIetmefker og deres Meninxnsv Hos
Sen Træl kan du vente at findeet
lTmsllessnd Tot er en Zirkels Kendes
.tegn, at den frie Mond er hang- on
Jde Zomoisttigbed: ban shar twerken
ERast eller Ro, saa lcenge den frie
lMand er indenfor bans Zanserz
ZNækkevidde. zanken »m, at des i
hans Ncerhed er en fri Mand, moer
Iskpam hans Appetit og bang Natte
Iløvm han man gøve alt, lyockd der
Iftaar i hans Magt, fsor at sfaa denne
:Mnnd gjort til en Zlave, som kyan
Ifelv er det. Han kender ingen starre
Glcede end den at bringe en fri
IMand tiil Fald, at gøre bam af
Ybængig af sine Meninger, sine Øn
Isfkety sine "Lyster. Form-tat han ikke
ifer at binde hom, er. det barn en
Trøft og Befrielse, om en anden
TTrasL der formaar mete end han
jselu kap. imvc Herd med -sig.
» Stærkt er det Baand, der binder
lTrcel tbl Trch Misundelfens incr
hsende Baand Næst ester Kærliglwdens
er det det stoerkefte Vaand i Vordem
ftærkere end Hadetss Din Fjende
Haar aabenlnst frem: din Misundck
Ibinder disg dagfm og under Venfkabs
lMafke Din Misunsder praler af,
at lhcm bar ydet dtg en Vennetjenes
ste: hans lunrfke Snarer æder sig
insd i dit Kod, mens han med usfors
stilt Glcede øtrsker dia tfl Lykke
med din Jndtrædelse i Migundels
ssens W.
Bist er Missundelsens Vennekwds
altfornmaende Alle ste staat den
Palme; ved fine Forbindekser fkaffer
sdendtgclt,hvsddubsqætt,om
du san W og Voll-es Tor denne
Pris. Du et Kommen over paa Flet
Mets Syde, hvot Uretten enger
wer sit Ren used Ws krampms
Use M. M du det: Mitm
It STIM, deres Magt er Vlæwdvæck
Plf Nattens koglewde Tawger er det
Jele bygget sog vejst; Ve dig, om den
Føritse Solstrwale rammer sdig der!
M dig iöke blæwde af dekes Cepe
rnoniers Reiche-O Og FMth; set du
Re, at det er Skimmekspampens f-i
l- g
;
nc Brot«-www Dei hat aphsrt at
slseve, Misuwdelsens mwgtige Vennes
sum-fund
Dth Liv er i dig selv, sfm bat alene
degaar alt, M W og Rot er.
III-g din OM ddiq Ifelm der alene
»vil du sickbe Fsge sorgen-W
I
Mit-.
sapaumitftonem
For Wirte-roh fe Kbl Nr· 52 .................... 8363480
5 00
Gbicago, Jll» GotlsgatshaMgchsan .. ..
All-erst Lea, Mnm., lLsP PcJenfen ................
Rarine, Wis» Emaus Mai-s M ................
Sapeville, Wes-, Charlee Patroer 810:M«i1«s Emma Pe
tersen 82. .. . ......................
Wartens, Wis» va ..........................
Evan, Minn, S S Mission sog Efødselwagssasfe»
Ord, Nebr» A OP- W ......................
YTMURMC en ånmmLtål en Sondagsskole si Japan. . ..
Arg-bon, mn uns Mel-sen ..............
Waupaoa, Wis, Jens Wle .. ............
Blair, Nebr» Trin Sem. Hedningemisfionssf
Psbamsfield, Ja» Carl B Land .. ..........
Standard, Alta, Con» N O Nielsen og Hmtru
ISielma, Col., Dort-as Society ....................
Kenmare, N Dack., S. S. W ................
Jacksonvillg Ja» H. C. Hendrikfen ..............
Done Vollen, Mont» Ebenezer Mgh.s va ............
Ringsted, Ja-, Nes Vonnickfen .. . . ..........
Freib, Mont, Pastk Brede Jahanfen .. ..........
Gedar Falls, Ja» Andrew Paulfen og Huftru ......
Denmack, Wis» W Rasmug Rasmusfen ........
Raeine, Wis» Vor lefers Mgh . ·. ........
Audubon, Ja» Wes-. G B. Ghristiatrsen ...... · ......
Ames Nebr, Mrs Mary Hmer ................
Jockfmwille,Ja»Be-12hlehems Wachs va
StPau1,Nehr»N.J Juba-sen .. ..
St Paul Minn»C1h1-ifnne Nielfen . ...... «
New List, Wissåt Thomas Jener og Huftru ......
WernRøDaksSt .Ansgar—MgTh..
Shenningtom Wis. S.t Staphans d i- l. Of ......
Dannobrog, Nebr, Kof.
Waupaco, Wis» Helliqaasnsds Mgsbs Ungdomsf ......
Mfæeningernes Hebmngemisfionsfovbundi Parisic
Krebs wd Mrs F- D Kinder til Post JPNielfens
der «
Barth-nd Ore, Betheilia va ..................
Im
26.75
— —
PPPPIFO
CI
esse-si
..............RØZXPNP
88888888388ZZZZZZIEZZTZZZZYZZ
—
i- p
OMMQHWIOOWOIQWOIM
j
PS
88
Tilsammen . .. . 8984.54
Uidbetalt til Doto ........ 5068.41
UMUB 1083.87
Judianjtmissionem
Før wittert-L je Kbl Nr. 52 .................... 8185431
Selma, Cal» Pella sd l va ................ 10-00
Chicagsa, Jll» Galgatha WÆH Kas. .............. Z. 00
AlbertLea Minn» L. P. Jenseit ................ 3.00
Norme, Wis» Emmts Mah. s Anf.10-00
Saxwille Wis» Charhie Peterlsen sto; Ws Emam Pe
terfen 82 ................................ 12.00
Evan, Minn» S. S. Mbåsions oa stdfelssdagskasfen« 3.00
Ord, Nebr» A. P· Jenseit .................... 1.00
FaWcM, Minn» Lan-IS Wien .. .. .. 5.00
Moa Wis» Jens Bille, ...................... 2,00
Ell Horn, ;yowa, Kvindefvreningen ................ 10-00
Plain Nebr, Triu. M. Hedningemissionzforening .. 28.22
Plainfield, Ja» Carl B. Land .................. 2.()0 .
«Standmd, Alta» Can» N. O. Messen og Hustru ...... 2.00
Kenmare, N. Dak, Trin Wabe S S Bat-neue 23.50
Jackssonville, Ja» H. C Hendrbkfen ................ 20.00
Dane Bollw, Monst» Ebmsezer MAX-. s Kaf ............ 8.00
Rimsted, Ja, Nes Bonnjckfen .................. 15.00
Frofd, Mont» Pastor Brede Johanfen .............. 5.00
Racine, Wiss, Jmimanuels Mahs Kviwdef .......... 5.00
Gedar Falls, Ja» Anders Paul-sen og Hufttu ........ 10.00
Denmart Wis» Mrs. Rasnms Rasmussen .......... 2.00
Rat-ine, Wis, Vor Frels er-: Mglly ................ 10.00
Dannebrog, Nebr, H. Peterer Og sdusttu .......... 5.00
Audubom Ja» Mrs G B. Chtitfttmsen ............ 300
Foley Btoak,N-B» Can» Kvinidef. 310,Mrs. Laut-its
Laut-sen 810 Mrs Martin Loursem Mrs. Niels C
Jsewfsem hv 85 ................................ 3
Moor-head, Ja» Vetbesdsa S. S. öc Forening ........
Jackfowille, Ja» Bethlehems windet ............ 1
Sit. Pan-l, Nebr» N. J. Johnsen ..................
St. Paul, Minn» Christine Mel-sen ....., .........
New List-am Wis» Thomas Jetsen ag« Hustru ......
Dannebrosg, Nebr» Madcsoreningen ..............
Wortlaut-, Oregon, Bethania KvinM. ..............
Fwepppwp
88888888
Tilsammen 8161403
Udbotalt til Date 1935.(50
Underssud 832157
Jndkemissionent
Før full-listed se Ksbls Nr 52 .................. 8209932
Albert Lea, Mjnn.,,-L. P Exisan ................ 2.00
Ord, Nebr» A. P. Jenscsn ........................ 1.00
Minn. Krebs, ved P. Elausen .................... 40.00
Waupaca Wiss-, Zeus Bille ...................... 2.00
Ell Hom, Ja» Windes . ....................... 10.00
Plainficsld Ja-, Carl B. Land ...» .................. 2.00
Sitandavd, Alta» Can» N. Q. Meler iog Huftru 2.00
Disl Rey, CAN-, Pella Mah» De ugne Pigers Udfalg 20.00
Ringfted, Ja» Jes Bonnicksen .................. 10.00
Eedak Falls, Ja., Anders Paulsen og Huftru ...... 10.00
Dannebrog, Neb» H. Peterer og Huitru .......... 5,00
Audubom Ja» Mrss G. V. Christiansen ............ 2.()0
Broriom Mont» Wenig-bedenk- Offer ............. 15.82
Sidney, Mont» Menighedeng Offek ..... L ..... um
St. Paul, Minn» Clwistine Messen ................ 2.00
New Lisbom Wis» Thomas Jener og Hustru ........ 1.00
- Tilfamsmen 8223544
Malt til M 1871.19
« Overstud 836425
Tit en sirke i Cidq, sahn-.
For Wes-eh se Abl. Nr. 52. ...................... 814680
-Saxeville, Wis-, Wiss Emma M .............. 2.00
Todten Iowa, E. M. Inder-sen .................. 5.00
Aber-i Lea, Minn» MS. Osttis Os, P· W Ill) .. 15.00
Waapaca, Wis» Jens Bille ...................... 2.00«
i , ., W B. M .................... 1.00 «
Will-, Ja, MS. Hi T. W Os, M
W 88 ......... ·. ...................... Sw
Magst-d Ju» Ne- meickfeu .................... two
anes Mission-Hochamt s M
Ae M .................................... som
Muc, M» Smaus Nah-, »T. M.« ............. 1.00
d .
- W WZO
sormøumisuoues:»
W, se Mc Nr. M .................... UND-«
, Osa, Mut-, L- P· W .............. up
Instit-, M» M Wh- . ......... 10.00
W, M» W. ............ . ........... hoc
Ord, Nebr» A. P. Jensssen ....... . .............. 1.00
Baume-O Wis» Jens M ...................... 2.00
Elsk Horn, Ja» windeforeningen ................... 10.00
Rat-Ine, Wis-, Anton Hausen .................... 1.00
Blum-W, Ja» Carl B. M .................. 2.00
Stunden-d Miit-, Ton-, N. O. Mel-sen P Wtru ...... 2.00
JOHN-Ding Ja., Mrs. H. C. He rikfem Maule
Mwwsp,w.W ............................ » mw
Dane Mey, Monst» Ebensezier MS M. ............ 8.00
Frost-, Mont» Pafwr Brode Johaan .............. 5.00
Cadar Falls, Ja» Anders Paul-fett og Hustru ...... 5.00
Maine, Wis» Vor Frelsers M. .............. 10.00
Awdubon, Ja» Mrs. G. B. Christiansen .......... 2.00
Jackfsonwille, Ja» Mlehems Mindes. ............ 1000
St. Paul, Nebr» N. J. Johaner .................. 2.00
St Paul, Minn» Ghnistsine Nelsen ................ 2.00
New Lisbom Wiss» Thomas Jetrfcn og Huftvu ...... 1.00
Hat-Hand, Wis» Mforeningen ................ 500
Portlawd, Oregon, Beühawia Windes ........... 5,00
Dilckaimmen 81460.44
Usdbetalt til M 1792.60
Underfkud 833216
Til en Kitke i Poet-tollen Jdasm
For kvitteret se Kbl Nr. 52 .................... 825875
Selma, Cal., Pella d. ev. l. Kvinsdej ............ 15.00
Samt-illa Wis» Mdfs Emma Pater-sen .. .. ...... 2s00
Sturi«ng, Wis» Mrs. iMarsic Nielfen .................. 1.00
Wmtpaca, Wsis., Jens Vitlle .. .. .. .. ........ 2.00
Plaikvfiel«d, Ja., Carl B. Luwd .................. 1.00
Del Rev, Cal» Pol-la Mglh IFva de unge Pigets Uldfalg 25.00
Ringsted, Ja» Nes Bonnjcksin .................. 5.00
Dane Valley, Mom» Ebenezer Mg«h.s Kivfi .. .. 25.00
. Tibsammen ...... 8334375
Stolen-sein -
Fsk bitt-Brot se Kbl Nr. 52 .................. 81450.40
Del Roy, Calif., Pella Msgn C. A. Peter-sen, A· Melsen,
O. Olsem H. P. Nil-Mem Hans J. Peter-sen, L. M
Rofenbom hu R.00: P. C. Jener, Hans Hausen ho.
bo. sb; Rasntus Peter-sen Sitz N. A. Wsstiansem
Rudolf Peter-few N. Dhomfom Mrs. Lmtra Dhogesfem
Mrs. Carl Hendritksem J- L· NieIsem N. E. Spewderup
John Vabdemar, Hean Jemfem Peter C. Peter-few
L. C. Men, C. S. Petersen, Mad desem SM
Jan-sen -hv. s2;«-A. P. Peter-sen, Peter Men, Mr3.
Aue Jensen Ew. 82.50: Mrs. C..-Gregersen, C. B. Ehrl
stensen, R- L. Rasnmssem Jens Melken, Chr-. Halb
Hv. Bl; Mads Thomssen 81·50 ................
Albert Lea, Minn» »L. P. Jewfen .. .. .. ........
Elmdale, Minn» H. A. Haufen ................
Ord, Nebr» A. P· Jener ......................
Plainsield Ja» Carl V— Lund ..................
Standavd, Alta» Can., N. O. Melken og Hustru
West Branch, Ja» Owufkud 1fra Kirseitrlwielsen ·. ..
Jackfoiwille, Ja» H. C. Gent-rissen ..............
Tod-or FaMT Ja» Anders Paul-sen og Huftru ........
Ame-T Nebr» Mrs. Mary Hausen .. .. .. ..
Froid, Mont» Past. Bredse Jahanssen ..............
Brod-Im Mom» Nels Bentsen .; ................
Salt M Csisty, Utah, Tabor sd. ev. «l. Mgh Past. J· C.
Cur-Mem Micks Lan-m Asndersen, MS. N. B- Mel-sen,
Mifs Elizabatsh Jacobfem Kmtd Fabriaius, J. ijrnes
sen ho. st: Carl Nielsfem Mrs C. A. Nielsem Marias
Pole-rieth Miss Marie Halst, MS Solvig Mdlsem
Marias Wen, Auge Bech, Ghvis Andevfen, Wiss
Mary Fabricius, Ner Karen Dir-k, Mts. K. Wen,
Mjfs Carrie Johansen, Misss Mal-en B. Mitw
q
FPHZSZPNHNØF
888883888888
Æss Anna Fwderiksem Bjerne Ndelsen tw. 50c 13.50
St. Paul, Minn» Clwistine Nelsen .............. 2.00
Blair. Nebr-, en unævnt ...................... 15.00
Port-land, Oregon, Bethania va ................ 10.00
Nord for Spencen Ja. St. Paulj Mah. R. H. Beck og
Hut-tru, F. H. Hausen og Hicfmh Martin Michelsem
Cshris Larsetn Thomas Tskwmsen ihm. slz Rohr n
dersen sog Huftru, C. C. Larer og Huftrty T. em
sen og Hain-m L. A- Lotsen, D. A. Wen og Hu
stku, Hans Lassen, P.-N. Scham-sen og Hustru, Mr5.
P. Thomsen hv. Sö; Niiels Awderien Ps; Hjalmer
Larfisn 50c: Markus- Jst-ersten 70c; M. Mit-helfen 84 63.20
«- Nustin, Nebr» Anna NUM, Amonda og Dogny Mdahl
Tilsanunen . . . . Il61927
lldbctalt til Veto ...... 261785
Underikud .......... 899858
Til en Kirke i Kurume, Japan:
For himer se Kbl. Nr. »E? .. . ................ 4919.50
Albcrt Lea, Minn» L- 1. xcsnfcn säxk Jens P. Jenfem
Drum kaolfcm Carl Nielsisn km PL; Mrs. C. Niclsem
Ida Melken Zw« 50cz Einer Nømer, Gerhard Clausen
Lw 81 .................................. 12.00
Plainfield Ja, Carl V Lurkd .................. 1.00
Jacksonville, Za, dllvina Hmdrisfen .. . ........ 1.00
Rufij Ausbr, Jistts M. Jknson 825; P M Peter-sen,
Mr:. sorgen Jlndcrün Im tin-. Jørgcn Andersen sto;
Almn Andcrfen 82 Clam Ilndcsrscn Jenseit, Carl
Jisnfcn km. W- . .lliri Andern-m Molchr Andersen ho. 50c 5-4.00
Fwnwnt, :ki-br., Martin Sørenscn .. . ........ 5.00
Cednr Falls -, Ja, Anders Paulfen og Hustru ........ 10.00
Plajnview Nebr. J C Natimusfem Rachcl Nasmussen
lw 82 .................. 4.00
Winnctoon, Nebr» Mifs Nottie Kragh. .. ........ 1.00
Sioux City, Ja, en nbcskendt .................... 100.00
Dannebrog, Nebr» Post. J. Chr Pedevsen .......... 5.00
Dky Ereek, Nebr Enwold Niselsen ................ 10,00
quinvicw,Neb1-, Clifford Lotsen ................ 5.00
Tälsammen» 8503150
Tit Juletree blandt Indien«-ne i Oaks
For kvitteret sc Kbl. Nr- 52 .. .. . .............. 6780
Give-m Mich, Eraftus Christ-enden .. .. .......... 1.00
Fremont, Nebr, va ..........................
Ænfield ,Carl V. Lund » .. ..........
Sioux Ciw,Ja ,Miss Christine Standes-up ..
Selma, Cal, Dorcas Socicty ..................
Fresnsm Cal» Jst-gen Haufen ..................
Alsda, Saft-, Can» Ida Hanna Nielsen . . .. .. . . . .
Jaeksonville, Ja» Marie Heut-rissen .. .. .. ......
Wash, Ecke-» St. Ansaar Mgsh s M
"«8
Fremotrt, Nebr, Martin Henry Swrensen ..........
M, Nebr» en unævnt ......................
Mate, Ja» Hans Jenfen ....................
Ulfamnsen«s10
Tit Mrs. J P. Nielien forJuletrcüJapatr.
OOHPFZPPPP..
888888888888
Fsr Tvittereh sfe Kbl Nr. .................... 5650
Worten, Mich Ernst-us Ghristmsen. .......... 1.00
Nationen-IS Gan V. Lust-d .. .. k. ............ 1.00
Fressw, Gal» Jskgen Haufen. ............ ö.00
Mit-atmen Ossso
Ueformatiousicveu. »
Fsr wittevet sfe Ist-TM Akt-L .................. Umso· 16
Miet,sa., MdariusPcherien. .. Iooioo
conser Mris B. rd ............ los-As
VII-M CAN-essen 100: M NR M lsw
W, Mit-, Jvhn Mit-einen ................ Nov
M, Tolo» M. c Mölssimfen .. .. .. säw
WORK-, Ja» TO .MW» .. » ....ä.· ,- 7s.00
Mr, M» den 27. Der-, 1917.
Nod tat knanqu Otto Haufen, «
I
sc