Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 02, 1918, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    III-—
W- medens Forældrewes Mo
deMI set Hjsmuwts og den Kir
VSS SIpr hvori Birnene sdshtes
II oplærtes i Tden krfstelige Bsmes
lwrdoms Men ihelt natuer er
Sagt-Ist dest S«pvog, de unge da
lek jkkdbyrdeT for-di det er idet Sam
fmtds Spros, shtvori de føddes Nog sik
der-es Udda«nne1·se, og del er det
Sptsvg- de maa og vil sbvuige Tom
Bomeve i Braten og Medlcmmser
af det Samfsmvd, de ved Wen
Ahnen Saalsdes er sde vix-Miste
Joch-old, hsvorunder sde nasvnte Kir
kesamtfund er stille-i —-— og natuvligt
still-et —— Her at viIbe tale om
.-Foskkelig-t Scflvnwrd« er skun crt
bruge en as de mange ’l)ule Tale-l
number-, »der i Virbelngheden røberl
Mangel paa fand Dannelsse Thi»
for det ifsritc er sdet iittet danskI
Folk i Amerika, men en swr Mcvngs !
de visdjspwdtc Danske i de forskels
lige States for det andet er der»
jagen Mut-dere, og sfor det tmde
optprer Ist Mcnttessdc ikke at vcrrc
dansk, for-di dtst liskke taldr Dunst
ligesaa lisdt som en Person er Musk
fordi Thau kuu kan Eule Dunst el
ler fordi han prkser Danskens Yp F
pekrighed Ema-de i we og ntidkj
Det danskc ligger sdybcre cird ssomj
soc-, og deu, der ikke ka« sc dot,1
kommt-r iskke wt tut-get lasngerc end»
til OpevfIapm i
Dsct or altfaa dairfkiamcrikanskcx
Kirkcsamfund under de namnte Vtilsi
caar, bij mulisgse Noveman hier er»
Tabe mu, og det her i Lan-det, ikke;
i Dawmark og heller ikkc paa Man I
nen. Lad os vcere paa dct rene med»
det, inden vi kmar wider-o J Mod
fsr af den Musiklin ni alt or
langt indc i, vil det Inn mris et
kortere cllor lckngorc Währan før
den Fordrinq vil lyde til os i By
og spaa Lakrdet: Lad os faa Guds
Ords Forkyndolsc pcm Landotsts
Sprogl sOg vc det Kisrkcsnmfnnd,
fom overhøwr sdct berettiaode i »den
ne Mäng! Fortidcns Miter
san Ifortælle ios ganfke nasse-: om,
Mdes det vil gaa idet, maasske
met-e end vi ifynses vm at bisw. Mcn
Arbejde Wd Mrsem er nn ens»
gcmg Avbejide spildt. M os mer-cl
W som det, uden enden at for-s
Mit ellek fort-ne vgl
2. Fotwiugs Basis.
Dei hat gjort et meget nob
M W pm mig at Ihm
Postot Nordenson M han valcr
om Grundlaget Tor en mung For-«
erring, gemage den gvmle Bisse omj
Mhdkx Frihed og Manna-Ughde
Digfe Ding ek i- sog for sisg baut-N
giode og stsfkelige, men svel at man-Tie:
kun det, lwor man er enige om det;
Wiss Hvok dem Ickkc er Tit-!
fasldot, siaer de i Grunde-n ingens
Ding, sda onlwer jo san forsmarf
dem pasa fin Monde, sont Erfuhr-«
gen vier Tit-L levende skrcvver En
hod for at kunnr heima, det «d-do’
sættct Ensbed i Enshodensswd
N. Jäger-: »Mit-de ikke alle Lu-;
vhevstc Kristne kunnc rcekke Hann
dcn ud imod sdc Brødre, der kani
fige: «Jeg Oed ntig inwt andet til’
Salighed end »den korsisasstodc oq
genau-spanng Jesus KrfftuszsP Jog
tillader mig at spat-et Jo, men;
ikse ti! Vile Faden-ing, -— Mk
med hvilken Rot kund-e da cnton
Miter elf-er Methodister o-f.v.
udelsukkes Isra en fanden? Da det er
vol ikke Pastkr N.s Mening, at der
still-de etableres kinkelig Faman
ogfaa med -dem? f
Men, for ikke at Gliive for vidts
lsftig, lad mig siqe: Blandt lu
tberske Kriftne kan der kun væref
Tale om ist-n ForeningzbasiT wem-I
lig den, der er os givet i den lus!
therka Ksirkcssd Vokendelfm for »dan-«
sie lntberske Kriftncs Vedkoknmendel
i den mmsbumsfts Bckcndelse asl
1530 og den Ettlingen-HELMde
sont er givot i Ovcrensftemmelfel
nie-d Widki Ord i vor BornelasrdomJ
Luther-I lisllcs KatekisnnIIJ-. Kan vij
ikke rundes bei-, saa lad os aldrigl
talis om For-erring, for saaser vix
ikke enige, og Forisnina nden En
hed er vasrre end Stils-wisse ——i
Pastot Nordentoft figen »Im harl
altid betragtet Kirkcspaltningen her-i
ovrse fom en stor lIInkke.« Som III-I
ae beraf hat han vel fwa og«faa arss
l
befdet ben til aana den bævetf —
Jcsa stal nu ssiacst Jeg kender en
endnu ftsrre lllykke, nenilig sinds-Or-i
des Kle on mindre og mcke htme
Mkkopolitit Alt fandant et also-·
cui nedbrndende Vor kkrselint Sam
funde og Arkeligt Samaritede
ensm M san qaar Gar stn i Mochi
Des Meine- ellet Sow.
Z. Foreuingssormaab
Der man ikke sblot kvære en be
stemt Botsis at forenes paa, knien ag
ssaa et bestemck Formaal ast lfsorenes
om, samt Enighod ·om dotte For
»maal. Angaamde sdctte sskal jng Tun
fortsng Isiige: isom ·krisvelsig sog lu
thersk We mwa dort Formaal
være og sblive Mennesbesjæles Freli
se og vor Kirkes Bwavclse samt
alt rian got-L sont ikke er i Mod
stvid Eber-nnd Til 1detbe Formaasls
Opmaseksse man svi bmge de wf
Herr-en ins-stifton og anordnedeMiIdi
ler, nomlig Ovdetg Fortvwdelse og
Sakramenternes Forvaltniw Debtcs
er uselvsagck Kirkens cgentlige For
mcmL den Ost-gove, nden lwislken
iden ikkc ser Ret til at bære stt
Nov-n.
Dickimosd kan ldcst asldvig væve et
Kirkwsamfunds Formaal f. Eks. at
bonum dcst idairsfis Sprog i Ame
rika. Hviss Bevor-elfen as et be
stemt Sprog Ehcwde soævet Kirkens
FormaaL var den aldrig ban den
almiwdcslige Kivkiy men en aramwisk,
nationalbimdcn Zett, isaa oislde svj
Mk bin-e Thaft set arti-sit Ny Testa
ment-e --«1.f·n. Zwroaeh ogfcm der
den-ski- Epmg, or et Middel cst
saure niqtiat Mkddel jsok Kirken
for at forkynsde Evangeljet for Dan
fkiy men deth Bevavelse ser Mc Kir
kens Formual i og soc "sig. Det er
Ide dist sdmrspe Spross, som med
alle andre Spros: dot sbcvares ved
at lustiges-, og det bovares bebst ived
at lmmcsss til det bebst-» og det bed
fns ist Sprog kan sbrugcs til, er
Furkmtdclskn af Frolssen i Jesus
"5k«1«i5211—:«, str sen-a Derkil bør og
vil des-n danskc Kirke beuge det, saa
qsadt m san lasngo den kan, men
lunmter den Tisd og de Oknstcvikdig
llwdm at den bist-re kan naa sit Ho
wdsornmnil vod at bruqk dct ongels
skc Smrog —- og ssackdannsc Omthcens
diqlxsder fisnsdes allervedc —- san
or dot We blot Wirkens Rot, meu
doncs PWL at bkuasc dettc Sona
saa vidt og saa sgwdt sden lsan.
Der knn vaer og der er noget
for og Dunste sra Danmark saure
wmodint i iden Danks sast idet Vor
sosz lesiasw of Elle Sva mauske
Among skckl sforstsunvme -i vor bisher
skzs Kirke i- Amekika, men det var
sdog IlcsL det Mie, der kuiide ste.
Beet-ne vilde del verne, om vor dyres
have luthevfbe Kivbe M sds blaksdt
vove Estserkommere ther i Landst,
sovdi den hakdt wa et SM, som
Fugen sorstsod mete, —- Ihr-W
sum idet et gaaet sl Foktiden pava
ssaa mqnge Moder-.
Blatt-, 22. Dec» 1917.
W IilIfeff tsftekfkkjfn
Mit-d Redaktøronss Billasdolfis Visl
im gerne now opmwrkssom pao et
Por kafejsl i smsin Artikel om Som
»Hältst-nimm as de to Arke-sam
tfsimd i ,,Danfkercn« for 19. Verb»
1917. J Sstodet sor: »Articl(-n Mod
boldtLO bmrer siikkse Vidtæsibmd om
ot vormt Ldjertelag for Gnds Ri
qos Sog« sknslsde sder staa: »Artisslen
bosver sikfe bsl ock Vidnoskibyvd om et
vormt gsfertsomg . . . . mon asso«
J Sde for: ,,Jo mände et
Kirkesomifund er, des rimsre Bestia
gekse ifok »den gensidiige Packvivkning«
skuldis der staat »Jo Horte est
Kirkcfomfnwd er, sdes risse-re ofv.«
J Anlodninsg of Rodaktorens An
maskan mod Protvft imod min
Udtochlscs um sdot fmtdiqcs i sollt-Hat
Selomord øttfker ioa ot betttærke,
at iea viässeliq ibke blot monoty ot
folkoliot Selvmord csr Syktd intod
vort donske Fællcssliv og Smtd intod
den out-altes PorfonliClwdsndviklsitm;
mon sdet or tillioe og We- mindft en
ftor Synd into-d Amerika, kwis ftørste
Nigdom brenqu nsøjcs sommcn mod,
at dot cr dct ftoro FoslkeftamnesLond,
oa hvis fremtidiae Kulturudviklino
er bcttnget off, at de tuongcs indvans
drodo Notioner W kastrsr der-es ann
doliase Amor-obs sra fig, kwad der
attms boror ma, at Modersmaalones
heilige Rot Mc fremdes.
Mongfosldiqe of de bodfte Ameri
kanere vil uwdovsirive denne Uidtos
lelfes Biene-biet Norden-U
Anm. til Overstaaeudr. Vi bekla
gen at Komktnrlasferen bar over
fet de to bctndeliae spoopemsde Trnks
feil. Don fidsto bar Forfatteren bog
ikkc reitet riqtia. Der er udolodt on
Linie og Milde stoo Uom »der-staat
i M. S.): »so mindre eck Arke-som
fund er, des stsrre Sumer i
Sonan gerne: iso stotre et
Kirme er, M Were Betins
gebse for den gsewssisdsige Paavirknking«
oft-.
For ovviglt masa Ivsi gøsre Past
Novdcntoft opinasvksoun Paa, crt vi
protesterede ikkse inwod at kasldse ,-«fol-t
—kelig.t Sehnniord« Synd, Inen irnodl
Brugsen af sdettc Ord cller Udtrylsl
foin Post Rordcsntoft brugte sdot i
«siin Artikel Og vi protesterer frem
dclcs imsosd at kaldc dot, at indsvans
drede Danka blioer amerikanske Bor- l
gere og sfsaa er loyale sont Bomevel
i Landet - - at kalde det fol
kel i ge Z elsv m o r d. Lwd os «hol
de os stil Sag-en Rod.
DanmaTk
Hundrede Aar. En Mindedag fot
Vor Frnc Kikke· Da den danka
Ksirkcs i 1817 fein-de Reformationsss
jnljilcwt «s·kriiver »Kr. Dngbsl.« afl
1. Nov» ftrcrkte Festlinihedernse i» Køl
benilnmn fin over flier Dage, og An-(
densdngsfestcsn idcsn l. Novenvbsen
— fasrprwqcsdsek asi, at da nodlagdel
Landctsti Fiongch Ksoiig Irr-derle 6,l
Minndsnsncsn til den nnopiorte Vor
Nin Wirte-J :i·.’llte
Tisnno stømns Ki«rfcsbnqning ham l
dr- ji ncsnilig 10 Aar tidligore un
der Bonibnrdmnrtct pag «Fi«-øil1ciil)sa11n,l
lidt den Skwa loni fna ofte·
,er s— den blast at mantte til-ne ssom I
strw sfor Monden-J Vombcr on!
Nnkottcm oiz chsnltatcst var blmistl
det sorgt-linke nt csn heftig andl
lager jaavivl Hirten-J dortige Spirs
Jsom Ifclve Kirkofkibct i flinincn
l Zna fuldftasnsdig var Lsdcslasggelsl
Hen, at der tun blcsv redcht In Tad
He med adelige Vaaben og tislhørendc
lgsnskri.ptioncr samt sactmegot asf Al
tcrcsts for-te Marmor, at ider demf
kundi- lninss en Kiste til Tsordens
fkjolsd, den, lnmri Ilion nn shviler.
Illligovvl « der blen sfnavt twget
fot paa Genopssørelsfen af en ny
Vor Frne Kiirkrh om end widt for
sfkiesllig fra den tidlsigeæ
Dsot var Ovevbygninqsiivfpektøs
ren, Professor Chr. F. kdanfem der
i 1808 paa Kronprinsroavntsens An
smodninxg wdarbesidode to Sæt Pla
nser tiIl Kiitkvns Genvejssning, sog det
sblev den Plan, der les i den wu
værende kachygnhg, der blw sdsen
seiroiiide Prof. »das-sen NO Man
Kirkens Btjgmeftisr. oq Dpføressen
sMbOngdtes 1811.
Tgisderne sblcv dog vanstelisgc —
der var Mo sog Peinen-d —- fu«
bei-bist nisk dun lmacrt sfremwd, on
det svar føkst ·i 1817, der blev fat
sternkene Kraft paa, lau at Kivkens
dee kunde staa fwvdiqt til Reforma
tionsfwbcwets
TM Vndkedes da oqsaa faa no
gmliuwde, oa spaa MtliMrnes 2.
Don fawdt —- sfosin Umonst — Grund
stensnsodlmnqdlllen til Albevet Steh.
Bisitiideliallnsldcn Iioveqsik under Mol
Wien of et stort Ceremonjel For
ste Modlem af Univerle Divek
tton, Wbefmeraasd Malling, boldt
lMttacem on en Mode kamt et
Var Stauden-ge tisl Msinde osm Vis
lqsivmhpden »bla- inømuwt
Ziden ssfortisattses ssaa Udforelllen 07
Kinkons indne ngniiig, hvorunder
det io ncwwlig sblev as Betydning,
ast Thomaan fva 1821 blov knytttst
til deststc Avbcidc og bot svembragtc
sine bekømte Stattuer af Kriftus oa
Apoftleno sonan flere andre Kunst
tin-Wer
» Og nam· spaa en Dag som i»
Haar man skle fest-e Kiskens sto- »
ve- Nkindedasp da sølvr lnmn mä»
Vcrpdien af, at vor sovodftad rum
mer on Wivke fotn Vor ,xr1tc..ckirk(s
-og Taknismlizrlwden over-for den Tid
oq die Krode fm kwilkc dcsnne Kiskch
for de bundrcsdis Aar fisden src1n.1ik«
—— en Taknsemliqbed, sont emwa
neu Mindedazwn i Dag vil usw-«
fig Udsloq, bl. a. i Vøn om, at dor«
fm denn-e vor tonmnaivende Kirkf
fremdcsles nma adqu riqe Jknwtlfvr
oq ftor Velsianekfe til hole den dan- «
fkc Mrke basasde i Vv og vaa Land.
i
Hin Bokqbferg dsmt 1000 an
i Bøde fsor Ærefornasrmelscm Hof-;
og Zwist-often Paadømstc 29. Okt.»
en Saa, der af »Nationaltidewdc«sl
Redaktsr D- H. Kaka var anlctatj
mod Redaktsren af »Socisal-Demos«
kmwn«, F. Bombferg i Anlodnina
as en Rcvkke Artikler si «Social!
Demokraten« i Novbr·«1916,nem·s
lia dels for 8. Novbn 1916 — 2l
Art-Met- mod Overiskrksft thenholsbzvis
»T,Ø«Mmisskonen« ioa «Hyklornes
STIMMEan i mstmwme bruc
«tes om Eli-unten bl. a. fslgewde
Uidlwdellfen »Or- Kaliko fsorftaar sfbet
ikcc bei-te Spørgsnmasw — ,,Dot er
ganfkc wdeluköet, at shan har Mllet
sigte Kongen!« — Redaktør Kabko
svar smdsig uvidensde om Stilgsfors
il)a11»linsgisrne!« — ,,«Grun«dl-se Bag
Vaspcbser« — ,,ih11kleri-fke deisgnatis
on« — og si lsidstnævnbe sfølgensdm
»An-nimm «Antydnin«ger« — »Og2n
Sjsdfsclhecd og Holler-i« — «en SelOs
»afsfløring, foxn vatrskselig ladet sisg
skwcrstrakffie i Uhyggc osg debydeligs
Ihgd«. —- -dels for «9. Nsovbr. med
Querskrifst »Hu Kalko i Klemme«
følgcndcx »der bl. a. figter til det as
Or. Kakko vedigevekdse de »Natio
naltisdcndc«: »der er aslsdrisg ført en
gemcnerse Kampwgne her i Landet send
iden, lwori ide to Herrers Blade
givde sig fMdige ’i Juli-i og Au
g.wft««, »die anklagede andre skamlfst
og løgn·agtigt«· J Mde fosr 10.
Novlm befwa Kaskko i en Arti
kel botitlet »Am-dem er sdet fett med
HE. Knlik«0« sfor at søgse Packsikusd for
at Ivriido ssiig for Forshørot for Kom
missisoncsn og «for ack vikdlsode ssino
Lasset-c Ssaaledes sortifasttes is Bla
Idiet Kfor 11., 12., 13., 14., 15. Nov.
— Zwar-i usdtaless ,,-Forfjamifbot og
fjottot Kaka vaa Skafottct«, ikwor
hos Kalko i et Bill-ehe med Oder
fkriit »Enqagemrnt esøges« oa i en
·ledsagendc Tät-Ist latterliggøves, —
for 18. Novbr., 19. Adova —
Ikwori fiwdes et Bill-ode- mod Osveri
sstrift »J. P-« og i den ledsagewde
Tekft siges Kalsko at væve kompro
mickssroi —— og for Li· Nov-br. be
tegmss »Koka sbl. n.: »et Par Styms
W« — »at doppe et PM- Sslyngs
slser i den-s ogcsst Fodt«.
Vorgbisem iorfnarcsdc 4siq med, at
skmn band-e fritiseret ,,Nastionaldiidm
sde« og ikkc anqrobet Minuten Hersi
gav Retten shmn We Modhobd, mson
idønite ham -for de suberettigscde ou
Gornwrmklbge Uidlwdelfer ien Bedo pim
1000 Kr. — firbsidiswrt lsimlpelt
Mssel ei 100 Dagse — iog kewdte
Timn pliiatiig at sbsetaslie Citanten 150
Kr. Zagsomkoftniwger.
Votup Hjistvles Venner atf Born-v
Højssslolsc var Løvdasg Aften den 27.
»Okt. tsamlet til Efberaarsmøde i
Grund-wiss Hans-, Kobetkhiavw For
»smnsdcr Bomp bød Ækommem oa
lldisnssftrk kalte Professor Edvs Leb
masnn om ,,Norsdsen«.
, Damnavk og Not-ge xlnr abdrig
lmerkt stillt-, titl Triosds »for, at sde i
HSM sblcsv füllte Ulsndevledcs med
»«Sveriae. Ewdnu i 1848, da man
»Wel» lssig til Kvigiem var der
»W, som strioede, iat Krigsen man-t
lte grobe Siverige: thi Sivevizge var
Amfjewdem Skønt Vrødre kunde
Dawmark sog Sperbge »ej i Fved Ihsos
hinan-den bo.« Smdentevfkawdiwavs
jssmen grunsdlasasdes hevhjsemme af
Oelflcnscblawn Gruftde og H.
C. Ansdserfkm vi Svevige of Wer
Men ifor os kom et 64, og der var
ogsaa venst praibtisk Vansfkel-ig«heder.
Ørefiuwd msiidt i est Rige svil ftraks
vcere en Europa-M Furc.
Mcn Aawdslcivet Wurde da sværse
falle-N J 100 Aar sfulsgte Ide to
Lawde forskellige Linier, sitrdtil vi
nu, sdvesvet af NOer atder finder
ljisirmdem
Forstansder Worup hobdt der-After
ot sssmutkt sog stcerkt perfonliqt prek
qcst Foreer om Damnark sog iW
dwde. ud vfra vore Fasdrelandssange
den dansle Nationallarakter.
Fvu Angaard sang nsosgle Sange
krf Aakjcrty oq sfltrttelig famledes
man om KafsfcsbotdeE »Kr. Buhl-«
Mæll til Hovcdstadem der krmves
»Es-jene Prifer Eftcsrmsiddaas den 2.
:llov. scrfholdtcss i Grundwias Hus
Wbonibsmw ofter Jndbydelfse fra
nlodsscsfcsks Peter-im Idenmrfssgaard
et Mode-, Her hade sank-list m. 250
Bandbrnqerch sum esr Mælkelovcsmn
døwr til Købksnsknmt Formændpms
Nr Prisrmnlorinkxiäkummjsfionvn m
lkrnæringsmadci. Oslwrformstmdcr
Jriis oa Modchr Mosesansnrd-Kfeld
sen, var kommen til Siede- og dol
wh i Forbandlinaonm
Dis-se indlcdcsdiss asf Gndscsfor Pi
tcrlm im fonccdisn de namnth biol
tog oqsaa Hans Fenfmh Vemmclm
Provt Schmide og Here vi Debatten
Fra Landerqu Sich var »der E
niqbdd om, at der man krwves on
Wim- Votalina for Mælkm
Este-r For-flog km Ovcrformyndcr
Friks nedlatkes til Tisdst et wala,
d» sswl forlmndle nmd Ema-ring
nmdet tm Prisrcsanlerinqslkommiss
sfionen iom WlwaMngelfen af oq
Pvlsernie cfor Masllsen til Men
havus Savios-ing.
Straubing ved Aarhus Aarhsus
Borg-en hat i sde Ifisdste Dage, stri
ves »der 29. Okt» soceret Vidne til
et tfor dem riet usædtvanligt Zym
en vivkelsig Stranding lsige wden
for Byen Det var en spean tre
maftet Stonnert »Mathibde«, sont
Var 1paa Vej til Rath-us smesd en
Lwdiriirg Tun Da den nærmede fig?
IHa-)vnen, Runde den ier lebe tnd»
Eva-a Gnuwd af en meget stcert Paa »
slandsstorm lworfor den ded Krydszi
nun-g Efvem og tilbage paa Bugten
føgte at nwewte Dagens Komme
»Da Stormen imisdlertid hen paa
Wen toig til i Ztyrke, og Zion
nerten dem-ed tfik Stade paa Rig
ninsgen, kastede Iden Anker; men dis
»·se shsoldt sikke, og saa war dens Sskcebs
ne sbefseglet Den høje s Sø kastede
Stibet saa langt isnd mosd Land,
at man Dagen efter, da det blev
Lustwande, næften kunde gaa tøvsckoet
nd til det. Befcetningen blev red
Idet i meget fortkommen Ti-lstani
men Skibet er Vraig, og Svitzer
ifsøger nu ast «bjergse Ladningem som
si denne Tisd er megset vcevdifnbds
i
f
Eftetaarsgtcksfet udnyttcs. Pan
sEsgnsen Nond for Kein-e ksan mathl
iil. ,,Øst)fj. Mdl.«, ensdnu i Flut
ninaen nf Oktober ifse Keeastnnerne,
sgwa usde spaa mange Marien Deti
er den risgelsige Eftiemarsgrcesning,
man ndnytter, for i ftørst inulqu
Omxfang at kunne spare paa den
Iknappe Hickft wf He og Halm. Og
Wange Lamdmænsd «scetter deres Lid
til, ast Vejret maa blive saaledes,
»a-: i W Fald Ungtrwg og Gold
køer kan gaa ude nsogle Timer midt
von Dagen en Maonedstid ewdn1i.
Dsasnmingssbmd Under Stormen
Nat-ten til Fvedag sden 26. Okt. bar
Vanldest 1i Ltmfjrwden gennembruidt
Dæmwingen frsa Gjnl til Habdager,!
som paabegyndtes i 1914 og er et
lLed i det Dæmmngchyften1,'skwor
ved stove Strcekningser melbem støl
m Øbanid ckøelæggeå
Folketiwgsmawd SøcenisewØlmtd
sog Jngenisør Buhl ved Vawdbygs
ningssvcesenet er til. Malt-org Amts
tiid.« ankam-met vfor ast sbese sSdeen
i
s Flynwde Krigsfnnger. 5 russeer
Krigsfanger, ider var flng fm
Femerm er sden 2s Nov. Inn-bei ud
or »Østeris7kooagasard«. De var gasnet
wer Osterføen li en Pram med nogs
- Scellke tsiom Sei-l. Overfarten ljsnsr
met 5 Timeu Efter at »wer-e blevcst
orpbejet Ihos onpvisetær Mnsdfsen,
,Øfterik·ovaaamd«, bler de forelsøbig
ändernerede paa Nnkfwv Sygekyuszs.
Dunste Mastalh Handelsflsnndens
Tab vor i 1916 30 Mill. Kr· on
11 Mennesfkelfu Pna Grunde af
Zøfoklwene on Inforklariswgorne
bar Handelsminissteriet lasdet udars
Jibejde en Opgøvelsse wer de du«-see
Smaler i 1916.
Sasrlig Interesse derunsdser ihar
sdse Ulnkker, der direkte fkyldes Kris
gen. Den dansfke Handelsflande hat«
ck 1916 sdieobte krigstasbt 88 Dnm
pere til en sinnrlet Veersdi af 28,·Js)
Mill. Kn: on 19 Sejlfkisbe med en
Vnsrdi n1f sqodt 1 Milch Kr. Ved dsics
se Kregssforlis ser der gsaaet 11 Men
neskeliv teil-L
Nu Kikke i Aal-ims- J Anrhuss
St. Ponls Sonn sbnr man i flere
Anr nrbefdet Opnn n«t fnn bnnnet en
nv K-ivke, lmiliket man betegnseks Efom
i knsi Wär-nd Mdsmmdint, dn Sonn-et
nu tnsller en. 21,()00 Mennesker
og ssssnnlodes uden Tmivl er Lnnideth
meft folkerisne Sonn. For mere end
5 Aar fisden sblsev der dnnnet en
Arke-konnte Tom nf Bnrnndet fik
overlndt en Vonnenrunsd i den vest-’
line Del nf Sonnet, og det blesv
«beftemt, nt Kirken fknlde heb-de St.
Luan Kirke Der blev mssnn ten
net en Del Visdrnn on ndffrevet en
Konkurrenee En nf sde Nindkmnne
Tenninner blev antnnet af Komi
teen eftser Samer med Neuen-sen «
tanter for nkasdemifk Arkiteftfnee
ninn: msen den stndte pnn jin Vei
frem til Approbsntion vnn snn mnn »
qse Ssknstx nt den mnatte opni«Ves.
Sag-en bliev sdewed ssinket i lnnn
Tib: men nu fynes den at komme
i Nnng igien Pnn indevcevende Anrs
Finnnkslov er der optnnet et VeMs
vnn 6000 Kr. til sprberedensde Ar
vbei-Mr on en nn Keim-treuen Tom
forbnnbentlin fnnrt vil blive ndskre
met, sfaa crt Avbefdet Tnn leve vnni
Iwande san tfnart det ask-der bliver
smnlint at Wage Pan Among-e Ve
stiwgvlfet ·
Bestjydfk Havfifkeri i Noth-.
Den 30. Okt. afhsoldt WMW
»Veftjydfsk Havstssevi si LIan
Generalfsorsamlsing Notar-versink
er 55,«237 Kr» lworaf biet vedtos
ges wt udsbetwle 24,000 Kr. isisl M
tioncereme, fqu demed faar s
pCt af Atti-empfinden 23,809 Kr.
affkrsiivses spaa Selsskasbets Aktivek
41828 Kr. armen-des til Tantiemet
og Reiten, 2600 Kr., henlceggses til
nieste Am
Anholdte Urtyve. Aarhus Poliis
anhobdt om Morgen-en »den 2. Not-.
o 19iaarhge unge Mennessbey Bod
tse fra Ksøbenhavtr. De awhoslidite hat
begsgie begaaet et Dyverb "i Odense
for nogslse Tage fiden, hsvur der Us
stjnalet for 4000 Kr. Gubdi as
Søbvuihve isamt sttjkker- Den ene
b1ev anshiobdt hsos en Paanstelaaney
Ihsnor han war i Fcersd smed ckt Pant
-s«cette et Ur. Broderen blev en hole
Time sse11iere anshokdt paa Elenænss
bro. En betydebig Del af Urene
svar endnu si Weh-alsd. En sDel Ei
dem er pantscvtte i Københcwm Hä
singør, Nyborg og flere andve Byet.
Lasgmandsbevægelsem L. Y. IMJ
Asarhussfreds l)-olsdt ·sist AarsmøBe i
K. F. II. Miz Lokaler den 26.
Oktober unider Ledelse af For-mau
»den, Jngieniør Mørwp· Efter a
Kredfen shar Vævet i Vickfombed
i gsodt Ä Aar toellser sden niu 1034
Deltageve. Tot til stre Missio
indsOUMe Beløb var for 1915
2500 Kr. For de tre første Kvars
taTer aif 1917 var der mde
meve end 2300 K-r·, lworfor der
forventes en betydelig Foemgang i
Aar. Skosvgaarid Petserfens Bibeb
kusle »so-m blev asfkyoldt i August-—
September, gav Stødet til, at der
blev Uprsettet en Rmköe Wbelxkvedfe
for Masnd, sont i Anderen-H Ltfb vs
smnles on( Mute-us Wange-Hum
Der ser ogiscra idatmet en Mdssisonsi
ssmdiiekredT ioa en af Byens Pro
ster swennemsgaae Brevet til Fili
pewfernse «i maianedbiige Møder for
Mænd. Da Ider stsdllckge er forders
flere vssfsenckkiige Moder tsisl W
cdekfe i Løbet as Vinterem vil M
es, ast Afsdeliniaen er fcevdeles viscki
-·s«om.
1—WIT -
..· «
en m) Of;,"x—or1na1r-d, idet tProsvft »F L
Lapi-en er blevet valqt i Siedet for
Baufdirektør .s«. P. Tkwurim sow
bar ønfkest iig fvitasget isor dekl
Give-m for at en nnsgre Kraft dem
Iforsksmtste -Arbej-.det Vankdirekttt
Tibomsen hor væve ForeningensFats
non-d i hsenimotd en Snes Aar. J
Idennse Tid bar For-erringen faaei
Isin store aning, oa Rammetne
Ifur Arbede er blevet bewdeligi
udvvdet sc
) ·«« O
» Hvalfnnqst vcd Stkby·!E11 Spring
hsval var ifl. »Vensdn· Tid «, Tier
dag Fovmiiddaiq den 25 Oki i
IPaalawdsstormsen kommen sind mai
Revis-tue Nord for Sæbn W
Noqle infkere opdagiedse Dyvet, M
sdet dræbt og flmbt i Land. Ova
lcsn var 2,80 Meter lang og I,81)
Meter i Osmkreds og vejede 650
Bd. Man wen-en iden kan give
ca. 100 Pd. Trian fomden al den
dejliae Mwnade Kød, der i røgei
Tilsstand skal være en sbel »Dde
tesie Det var iaailedes en band
asod m ifcrlden Fanaft, Fiikiernse bei
inwde qfort
In In M. iAqktms shar fau
I
I
Minister Willst-n sog. Washing
ton, D. C., M. Dec. Arbcidvrmi
nistet Wilfon ser i Dcm ftm som m
Følsqse ctf Ovcranstrengtslfc under
bsans lange Reis-e til Besten for crj
mægle i At-befds«konflikter.
Til tun-grade irologifke Sta
deutet:
Codar Falls-Z Ja» Nazareth »Mqu
an. PS. Frass-d, Msunt.. Ebcnkzek
Ma«b.s KVL 8850 Krumam N
Dak» Trin. Mah-; zmi 85 Maik.
Nishi-» Chris Rollenbckk PS. Mk
dtrbom »Im-, E. A. s5. Siisdnen,
Mont» Kr)f. til S. »Hast-sen Pö. M
bvrt sLea, Minn» P· Clauer JE
Cfvimigcy III» A. Fersslow OR
Wn1waca, Wis» H. J. Peterfen 83
Brot-fon, Mont» Mels Bcnstsspn sb
Nacinie, Wis» Ema-us Msgb., »E.
W.« Ps. Ausdnbom Ja» Ehr-W
Mah» Mr. oa Mrs. Mist
Scbmidt -83.—— Jalt 857.50. —
Tidsljaerc Witteret lot MS. TI
lfammsen 87650 —,— Med hiele
Dak Eil all-e M.
s s. s. Mk
«