Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 02, 1918, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    bet, og sin sagtmadige Given fis
shen i Skcelmens usbjielige Bi«llie,
idet man ssvrtrsster sig til, at ihvtnts
dan det end gaar i Vordem skal
alt blähe aodt i Himlen Katasderis
MI er idersor et lille Vers, der
synges alf en Kosah Thvis Meine
M W M:
»Alle Fiksk i Flodem tag min Krop
alle Saale, wag misn Sjcel i M
v at, nam- snart jeg naar til Gimlen
- «
p
O
ivoen Svig im Jorden ieg i
Tende«
Denne Given sog then i det, ider
kommen denne dotale Mangel paa
We til at sætte ssig til Modowrs
ge mod det -onde, der moder, hat
«Wet, ai Von-den er vsunkest dy
bere og dybere ned si Underduelisse
og Elendighed, men lyoor indgroet
denne Danke er hos Russerem fes
bedst as Loo Tolston Stilling til
Jelu Ord: »Seit-er eder ier op
imod det onde,« som han iorlans
te, at man skulde efsterkomme gan
sse dokisstmkelign noget, der igen
shcmger samtnen med idet, Geora
Brandes slyar ikaldt ,,Russernes«sdana
itil at lobe Linen ud«.
Hat Russerne sen «Gang grebet
en Ide, belnier han«ikle, for den
er gennemført dil sdet nderstes Er
Livet sLsideIh vel, saa ssal man
taalmodigst lide alt: stal main iro
paa en Gad, skagl man i alt got-e
bang Bill-ie: skal »der skgsfes m)
soeiale Fonds-to san man We ven
oe, til Usdviklingen wllgt strer det
Mkd sin- men Dynamit sog Mon
maa anveM stor at five Seiten
dient saa hastig som mulsdat.
Men Rats-seien er ikke sont Ita
lieneten sburlsig til at blive arebet
as en Ide, han er sikke opsacende
og voldsom i et Øiebliks Stem
nina, lanat ssnarere irdmasrkser han
siq ved en uroselig No »i det dag
liae, der resulterer i det smeit gen
nenrfortc Mri Den russsiske For
ckatter Gondsjasoov liak givet et Bil
lede as denne Kot-allbereime
ligded i fin Roman ,,Oblomow".
Oblomow kan vel ligge paa skin
Sosa oa drsmme iom at vcere med
i det store Arbeide for at ikaiie
Mennefkek Lykke i Lweh men alt
bliver Dromcneri. ille en Gang
da ban sorelfles i en mig, virkelus
sten Mai-, kan lian overvinde sin
Dovenskrch: bun opaiver bam der
sor, og ban synker den i starre og
stskre Slwhed, misster alt, Beerdig
hed on Selvagtvlse Formue og
Gliede oa bliver en suldstændiq over
konmlet i Tilvasrelssen
Denne Dmienskab ytrer sig ofte
sont leis Modftand mod alt nyt.
Er de en Gang begyndt paa noget,
vandrer de nidere ad samme Vei,
og denn-e sejge Modftandsvillie
demn- ilsslntning om alsdrig at gi
ve op, er det, sont har gjorl den
russisfe Soldat beran for fin Uds
holdenned Andre og lniero Zider
as det ruissiskc Falls Flnrafter Zwar
Jvon Turgenjev, hvis forste Bog
»E» Zwier Tagsbog« hat nundet
almindelig Veroiiiinelse: han stil
drer, lmordan Vonderne kan være
baade li·vlige, ndholdende od dykitige
i deres Gerning, nien han er ikke
heller blind for deres daarlige Zi
der, der-es Mistro til Godsejerem
naar denne vil indsoke Forbedrin
ger, deres underdanige Kryben for
deres Herr-er og deres totale Man
gel paa Evne til at hsfne deres
Stand.
angenjev er det ogfaa, som ind
jørcr Jcilnliftsfikfeisen j Nordens-lit
teraturen J ,,Fædre og Sonne-r«
hat han skbldret Kaumen mellem
det gamlc Slægtled, der holder paa
det bestaaetrde, og det m), der vil
tilkæmpc sig Zrihed. Bogens Ho
vedperfon Basarov er en Bot-gek
s-n, der ncerer den most levende
Foragt fsor Ade-leih ,,Sirupsmcvn
dene«; han tkor stkke paa awdet ewd
det, der san erfand, haaner Kunst
og Poefi og anfer Videnskab fior
Tidsspikpm hvad han vil, er iskke
ack fsrc de eller de Wer til Seil-,
men kun sdet ene: at fkaffe IFle
det dagilme But-. Gan er en revo
llttionær fIt Rwobutwnem een of
dem, der bat M til det store BaaL
iom W W Mlse Man-d i
Brand.
Fridedstrangen hat altbd vænt
lwende i Ausland og W Bals
mænd er mkstrn alle bleven Mar
wvety de Witwe M W hu
fetdeM-WsMrgoarJo-c
den over oq findet Maus W
WM hob alle such-tosen M
gamle Styx-es Mcend «i Rusland
Kett de eflter den shellige AM
ances Stiftelse nmatte Pusjsim »der
havde ifskvesoest en »Ode til Frido
-den,« hande -i Fowisnsing til Si
birisen, fordi fhan sbaade si idetde Digst
og i skitdlisgere havde talt hnanende
Ord tun-d alt thkgssstyre m Ide
vilkaarbige Overgveb, Mywdiigheders
ne Gang spaa Gang gjorde sig ftyls
disge si. Senseve flyttedes han ltil Kav
-dafsu5, hans Fowisning tfrelfte for
saa visdt bans lLisv, sont han iderved
lbinsdredes ck alt ideltage «i December
revolntionen 1825.
sMed Alexander Herz-en sfaar to
als de Junker, der gwar dgen i den
senere rusfiske Littseratnn deresz føri
Este egenstlsdge Talsnmnd ,,Saint Si
inionsismen dannede Gruwdvolden for
Znore valnsviswinger,« striver sdan
Helio, dennes sociale Tanter og Tan
Fen om Kvinsdens Lineret med,Man
Iden er det, man kcenwer for, lwad
jder selvfølgelig endet tned dank
IForvisnisng til Sibiriem da dan
slipper «herfra, er ldet kun fsor at asi
de Fig i -Landflt)gtigl)ed til Paris,
London og Gewi. Don udfender nn
i Aal-enc- 1857 —- 1869 Ugebladet
»-«.5iuloko1«, der mler Frilsedens og
jFremskrisdtetiJ Zan.
Omtrent fanktisdig Ined Herzens
Illgeblads Begyndelsfe er Dostojavs
islöis Tibdagevenden tiil Rusland fra
Sibiriem bvor ban bavde tilbragt
10 Aar: fine Oplevelifer sfra denne
sTsid bar lpan skresvet i »Opteqnelser
»fta det døde .f)us3«: -det vkdner em,
sbvor dnbt sban gennem tine egne
sLtdelfer shavsde evnet at trænge ind«
det rusfisske Foka Sjwlelitw sogs
lært dam, at sexv bos den dybeft
zssmrkne er sdä noget vævdifwvdt: de
IRevolntisonsdrømme sban i sin Ung
·dont havde drømt og lsisdt for, ta-»
ber dan Troen paa, tdet han kom
cner til Forfmaelse af, at det, det
spatlder ein, er en fædelig Revolu
,tion b Ewngeljets Aansd; lmn tblis
»der Proletariatets Linien lmn Iw
Irser Mennesker at llde sog at oft-e
jqanske nselvisks J ,,Na«sckolnsitov«
drjfster ban det Problem, der er
ovftaaet ved -Saci1f-itndsts Dobbelts
betraatnina as et Menneskes Vnsr
di. nien ned Zsisden nems mmrker
man oqslaa den nolieiske Gast-ing,
fein er Tisdenss Vagnrnndz det er
Lasten ons, at Henfigten lkelliger
Midlet der bar faaet Naskolnikkw
til at nmrsde den gancle Pantel.1«a
net-fle, on det stinner inennent Bd
neit, m denne Unsre kan onfaa an
den-des overfor andre end fline
qcttitle Konen nten Dostojeussti DE
ser, ast dllasftolnikon fordi imn itke
nar klar over sit Maul, ikte kan
hast-e Felnerne af sin Handhan dg»
nil fantens dersned nnnde fin Tstis
nwliae -öou-ed(sr din, at det jtke»
tatst og frennneft gjaldt out at
fare fkein med Mord og Veld, men
at aennetntænle Manlet for sin
Handlinzh faa nmn var klar over
Felaerne on Ilnfnaret sur denne
J Weste Bid bar to andre Ztor
Inasnd i Aandens Bei-den nieret det
kugssifke Folks Lisdekej Leu Tol
stoj og Peter Krapotkin
Den ene, Tolstoi, er en feile
sof, der Jener at aensejife den pp
rfnidelåqe Kriflendotm fault-des sont
nan Var forftaaet, at den maatte
vwre: ban Vil, at Mennsefter ital
,vasre lystkeliae, men for at naa
dems, man de have saa faa Form-—
dendeder fom mu-l-igt, band Ideal
er dersor den nsilomme Bande,
medens han ivender fin sfra det ele
Kante og sorfinede» Petrograderlfsa
Adelens og Hoffets Lico i Bedin
gung oa LutfuT need Væmtnelse
J Den anden, Peter Krapotkin, er
’:)lnavkismens:s- betndel fte Talsmand,
km Eva og staskk Verse-innen hvis
Imeist kakakteviisrine Tksek » Huma
nisme og Midhed. men samtidig
nærer ban et bræwdende Had til«
at Wa, tom bar wunget MIM
til at Im en Munefdealsder k
Landstng, i Speku- Frankrig
og England Ved Stden al PM!
Krapotsln stum- den usng Ware
Martin vaki. Met- ssom ihmls
rate Navn er, Meka Pfeffkvw
Er Motkm den IIIde M Ek M
ogendaakdihed kamkdeksstm lot Gor«
M, Tom ogsaa kommer til Orde i
hun- ngek, hvpk hasn Inn Wrer.
M M M H IS wich-is med
Meinst-ed W W Landsm
gpkuvck qg Her nennem sdisfe
Gulden-M at Me- weiser de kle
ste slwot Livet luden at kunne
w W. J »Ist-im Gered
D«, M Mk M dek« Vol-M
M II Halm-Ellen trcvder l
Stedsot for «en fund «og sftmck Sele
stæwdigchedsifølelife iog kidelæggestsos
gens Hwodperfon«, «saa ihr-n endet
Tom en sinds-TM Drukbenbolcks Gor
ki gsivcr «i sdot bele ingset Asarfasgen
tiil mritm al det jcevnse Focks
Elekdialwd Usdtryk «ii dot em- Ord:
Vræwdeth
Frihed og eLykke er Idet, alle
sdisfe Mcenjd har kæmtpet »for, de er
gaaet Iforrest sfom Banebmdere og
Prof-ever, sderes Land shar været For
fiølgekscr og Lasndssfowisniwgey men
kde Junker-, ide har sankt, svasndt Gen
klana rundt som -i FoTkest J »En
Anatkbsts Erinidtkinger« fortwller
Krapovkiin om en Del unge Studen
ten Mir-nd sog deer, ssiom ofrer aI
tdisves Tid paa at arbejdse mellem
Arbojsdershansden for at anlny den
osg bringe sden til Forstaaekse af
den Urst, iden ldderx selv var Kra
wtkin insed si bebt-se ·Asvbsekdc, felv
gfk dot bam «som 1hans Kamme-m
icr: Fwngifolsiportsen lukkedse sisq bag
Gam, men Ebon mistsede iskke ModeQ
ti shamsvsidsts at for hver Mawd
Oder maattse Iforladc fin Post, var
»der en tin-den Oede til at indiagse
hatt-Z Plads. Revolution under
Mrdenskrisgen er Lied i Kampen
for Fribedenx naar Iden er Xæmvet
Eil Ende, ved ingen, men Jord
bunsden i Ruslowd er bekodt for
ben, Falk-et er magnet, qog dermed
bar Bad-et som, at dets gvde Exten
fkwber svkl fejre over sde slkttse, sfom
det gambe Styre Protest-rede sonst
Im Nærmg.
M
J Bis-zag
To qrabiste Historier.
I.
En fattig Dewisoh vabfaktede bar
ifodet stbl Mekksm sfordi han ikke ejede
saia magst, at han Bunde købe noget
wil at binde pqa ifine Jud-den
Dot ihede Sand, ssom han vandrede
over, brænsdte og ssapnede Thans Jst-d
ider.
Hatt udstøder »Wer over iin haar
de ·Skcob,ne og ssukksede order, at;
Forlynet var saa uvetfærdpigt, fmdi
idet ikke en Gang havde siænbot heim
·saa knka sont sdet gav Markens
Pyr
Da ihm endelig naaøde Stwden
Kufa siaa lmn ved en fis-or Mai-ki
en sfattig Man-d iidde, Ewis Fsdder
vakdsde og visne.
Dritt- Zsyn bragte hasm mod eet
spaa ganskse andre Tun-der
Hatt fkammede fig og sagsde vod
Isig solt-: ,,Min Klagse over FovsyJ
not var ganske 1wetfirrdig, og jeg
angrer »den «dybt. Hvormed bar jng
isknsniliq fortj-ent, at jeg er lykkelisJ
Here end dcnne SItakksSL der som enJ
ussol er man frohe fra Sted til»
Sted.
Don gik sican ind i MofskoenJ
music-de ydmygt ned, angrcde jin
lltaalmodigbcsd og ioktfatte med et;
let Sind fin Valfart fremad. «
Vejen qjordc lyans Fødder haar
don- fur iwer Dag, der gif, og uden
naflcn seln at vide det, lycrvde han
mndrct over det hope Sand og naaet
Moska.
lI.
Ta en sattig Dcrvisch en Gang
basd m Yale af Zultancn out
en Almisssc, ng tiean ham over
modiq en Sten.
Den forlmanede gejstlige modwg
Etuncsn oq tog den med si-g.
»Ekttlde jeg en GangX tænktr
Lan »so-time i Forlmtswhod med et
cts die-so stolte Wonne-steh skal jeg«
luvvne mig Ucm lwu twd dcnnc
Zben.«
Nogile Dagse after hørte ban Skkig
ma Gaben.
san spurgte om Aal-Jason 0,1
sisk at nich at Yndlingen var faldet
i Unaa«dc; Sultanen lod ham just
nu føre sigcnnom Gaderne paa on
»Kann-L prisgisvet alle Psbclons For
»dann-elfen
Hut-via greb Misschen oftcr Ste
nsem men fnart betceykte than fig.
Hcm kastede den fm fig og nod
i en Vrøwd og sagtde til Fig few:
s »Am føler jeg, at man awrig
smaa hævne fig. Hviö vor Fjende
er mastig, er ldet sdaarkigck og nar
agttgt, men er ihan ulvkbelisg, ckaa
er det M nedrith sog Umsonst-« "
! De kunde mtppe stilles
J Den prousiskske Minister von Thie
’le fagsde en Gang M Prcofden Gass
net-, der var bekendt fior sitt spi
Ein-obige, om erid uwderkbdesn noget
platbe -Ssprog, at en Mömand i
wwne leælde maatbe toge f«i«g visfe
Frbheder paa sin Sanwktbbghed, fom
We var tsillcrdt for en Privatmmtds
»Ja, det er maget gadt,« sm
yede -Pra·sten; »in-en name nu Fan
den en Gang tcoggx Minister
sTl)-iele, hvald enson lder Isaa bliver
asf Privatmade Bhielie2« »
Oleandey Cal.
14. Dec. 1917.
Guldbtyllup.
Vil Hus og Hjem du bygge,
Da bng et Alter med,
Hvor under Troens Skygge,
Dn daglig knæler ned.
Et Zeus-Alter i Hiertet, i Hjems
met, -i Wenig-holdem svm Pwst. Ro
senberg en Gang sagde. Jeg syn
te—:-, jeg saa lidt as dem alle tre,
da vi den trettende Dec. samledes
til Guldbryllupsfest med Mr. og
Mrs. Michael Christensen her i
DIE-ander Messionshus; .tJhsi soran
sad de to ganile, og paa Bæntene
bag ved sad fike af Sønnerne og
en Datter med deres Familier; de
sire tilhører Menigheden her, den
fenite en Menighed andetsteds. Sen
nerne Hans, Geer-ge Freud Og
Michal samt Datteren Mrs. Mar
grethe Girtz bar alle her onikring
De tu gainle tunc herover sra Dan
niar for feni Aar siden, og bot
uu i deres eget lille Hjem midt
iblandt Bei-neue Helt let hat det.
nok ikke vceret at rykke de dybe
Hierterødder op, der bandt dem til
Fædrelandet, og mangt et Længsels-’
suk er sendt tilbage til Slcegt og
Venner og Fosterjord; men —- vi
har det jo godt, siger de saa allis
gepel Pastor lHausen twlte ticl
Brudeparret ud fra Rom. 15, 13
om Bestyrkelse i Troshaabet om
YGlcede og Fred og Ringn1 i den
Hellig Aands Kraft, han sang til
lige en Sang, soin Bedstemoder
Jensen havde sendt med Hilsen til
Vennerne Vi sang: ,,Jeg reiser og
ved, hvor Reisen gaar hen« samt:
»Hvoi« er det godt at lande«. Mr.
Anders Petersen talte ogsaa lidt og
Sønnerne, tattede Menigheden paa
Forceldrenes og egne Vegne. Mis
siouitshnset var smnkt pyntet, og
Kvindeforeningen serverede Kasse og
Kage ved de Blomstersnmtkede
Borde
Menigheden asholdt sit Aarsmøde
den Sk. Dec. intet specielt« fremkom,
P. A. Pilegaard genvalgtes til
Formand Mr. J. O. Johansen
valgteisi til Diaton i Siedet for P.
Hammond sont itte ønstede Gen
valg Onilring ss,5l)0 er i Aarets
Loh gaasst genneni Kassererens
Hienden og Meniglnsts:llrliejdet
sein Helhed gaar sin vante Gang.
Mr. Otto Zerensen hat« folgt sin
Rai-in til Mr. Dunstad sra West
Branch, Iowa; den ligger ved Si
den as Missionshuset — Mr. Søi
rensen med Familie er flyttet til
Zelma s
Mr. og Mer Jesper Jensen har
ligeledes solgt nd og er slyttet til
Del Reis Mr. Jens- Zørensen har
folgt sin Faun paa Walnnt Ave. til
Mr. Richard Nielsen sra Dictson,
Lsanada Eiter lldtalelser, vi derer
as Østens Full, saa er vi nasr ved
at tro, at det er sandt, hvad Guye
nør Hirn-n Johnsen en Gang sagde.
»Fo« i U. 3.« sagde han »kan delesl
i to Dele, dem, der lever iCaliisors
nia og dem, der ønster at leve der.
Vi har et ganste aktivt ,,Red Cross
Alnxilli-arh« i vor Msenighed med
Mrs. A. P. Hausen soni Formand,
Mrsu L. Hannnond, Zel. og Mrs.
A. P. JnhL Kasserer vi shar
egsaa« en »san« NollT hecngende
i Kirken med ni Navne, Sønner
as Menighedeng Falls den sidste til
at gaa var Grover Jensen, Datters
sen as Bedsteinoder Jensen: han
enlistede i ,,Coast Artillery«. Bedstes
inoder selv har ikke været rast, men
hnn er bedre nu.
Hiler til Mr. og Mrs. Bonnicks
sen, Ferndale og Glædelig Jnl til
Danskeren og alle dens Læsere
Korr.
Bsmehiems Bestyrer og Beim-er
iube spars
Pladfen iom Beftyrer og Be
Hmrerinde paa Bsmehjetnmet i Eli
Horn, Iowa, bliver bedig tkl l
;Makts 1918. Lsn 400 Dollars
Hfri Bolig, Kost, LUS, Verme
;Muljge Auf-gen bedes henvende stg
;til sunderdegnode inden l. Januar
E1918. Anbefalinget fra vedkoms
jmendes Prasst maa let-lage Acri-g
iningm J. «S», J
. Macht« Iowa.
Vl HAR BESLUTTET: at udhyde tit sstg pas km vom-, 2280
Amse- af udvslgt FskmlamL beliggesule l Matshall og Pounlnstoa
Oouaticsr.
Dotus Land n» kølst ni« mig per-vollf, after en nieset ind Sen·
de- Unrlomøgolse as JordlmmlSkvallteten, okduatleklnget« chir. jb os
lkcslizxgssnlns(l.
l Arg-let et clesr 2 «improverl" Icvakt sectionet, sum hvek tilbyrlos
til 840. pr. Acre »z- l nie-got «impkov0·j" 240 Amse- Fckta tllbydcs til
852 pr. Art-e. Plerp kmrl Sisvtionek til ZW. pr. Acke, og Z Kvsrt soe
tioaet beliggeade vecl elektrislc Linie til Mä. pr. Acke. Osmia 2 sodo
Kvskt sectioner, der et 9 Mil km Markt-C som tilbycles ttl 81250 pr.
Acri-. Keget lette Villcask give-I weil ljlle Uclbetaling og c pct. Konto.
skka eftek met-were Oplysningek til
JOHN BBATBUD, Thief Bivers Falls, Minn.
KØB DZU IN TM NEM- ksBClls FAM, W
Vok udmærkede og vel o yrkede Parm, 8 Mil km Pers-us Fall-;
Minn., og 6 Mil km ev min re By, er til Salgs ushyre billigt. Karmen
er pas 200 Ackes —- er vel bebygget med goclt Beboelseshus, Bat-n;
Hoghouse, Chsiclcen ooop, Granery, udmærket Brønscl og Vinsdmølla
Denne dejljge Per er nu til salgs for den wher billige Pri- at
865110 pr. Acke. Kun 8400000 kontant Besten pas længere Ticlt
Akbetcliug som ønskes — slnsiv med det stimme til Eiern-.
MIDALL WUCY WUPM, Iscisosh Vl
K« Hm
Dana Qollege
og
Trinitatis Seminarium,
Blei-s Nebraska
skolcaaret l917—18 begyndte den 2. Oktober.
sktiv efter Katalog og nsprmere 0plysninger.
L. A. LAURSEN,
I Rest-wer- Jl
Ci- JEJJ
»The Dragoon««.
Du engolsk Udgave af Past. N. P. Madsens
bekendte Fortælling »Po»c«. Oversat ak H. P.
Trykt med store nye Typer paa godt Papir og
hæktet i smukt og Stærkt 0mslag.
Pris 25 Gewis.
6 Eksemplawk for sum.
I Kommission hos
DANISII LUTIL PUBL. HOUSID,
Blair, Nebr.
Salige Dødslejer.
l«’csm l«’01«titsllingur frei def, virkelige Liv. sam
l(-t, oversut og Inlgchst ai· Pastor C. C. Kloth, le
klom, Iowa. samt en Betragtning over Emnet
.,Sulig(g (.-t« (1(« (lci(lc, som dø i IIerren«.
11’01-tu.s«ingmsno er af passendo Linngtle til Op
læsuing visd Kviüdenujder og andre Lejligl10der.
Pris — infik »- F« Newby
Muts 1108 Udgiveren ellcsr i
DANISH LUTH. PUBL. H()Uslc.
Blaik, Nebr.
..----0
Bissen im Danmark "
50 Vnsukurt mud Prospekter og Villcder fm dcs forskclligc Egml
i DmIInarf, dcmf udsfilligc fm den jnsfks Heda-. Drle snntkkc Far
votkyk og delki fjno Futogmvunsr i Zopin Et smrdcsles godt
lkdvalg.
chrt Fast j en not Papa-ski- snmfkct nusd cht danskc Fng og
«Vaabcn.
Pkis PUN) — portofrit.
Disse Kort scvlch ogfaa Dasswa fortcrct a Löc. per Duiin.
Danifh Luth. Publ. Haufe,
Blair, Nebr.
N
-0
For ciberty ans-»s- Right
THE sONG OF THE- U. s. ARIEL
Ex- Carz New-um«
Ovenstaaende betegnek intet met-e eller mindre end
en aldeles gljmronde Oveksættelse ak den bekendte dan
Ske Risiken-tax »D» »zum jey droy of steti« læmpet ef
tek nmeritnnslte For-hold.
Takt benimmt 20,000 Bksemplaket at sangen et cl
tmsede solgt, ng den vil ntvivlsomt blive solgt i Hund«-d
unsanrin Pot- allo Dnnslke i Amerika man den have
gen-te state-gen Interesse
Pri« —- med Mast-c — m Ute- per Eli-F.
Pauxpris opgives pag Forlangende.
DANISH LUTHBBAN PUBLlsHING HOUSD,
Blatt, Nebr.
L