Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 02, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
..l).-x.NsK MUCN" d ..:)ANSI;EIRIZNU U C
a Dunish - Amor-icon Weekly. et älls Amen aus ge s
»Hm-d by ssThe United Dauish Ikeer TYBZHUTiZEITJIJUFITZO J:
lumngisljcal - Luther-an Church ke i Ameksjkxw 0 udgives at
u- Atuetsjcu", and published by D « k I th. gP hI H
lmnish Luthemn Publ. Amme-, amsl JEl Fragl hu . ouse
mais. Nehk -- am e r«
«
-i1
- A
st. L . --.«,«· » Blau-, Neur»Onsdag dcn Z. Januar 1918. . . « 27. Aatg
(
)
«I,
Fta Kcigsjrouteti·
True translatjon filed with the
positiv-mater at Mast-, Naht-» Jan
2nd, 1918 as requide by vhe
set approved Oct. Sw, 1917.
Tempo-me mästet 11 Flyvemaskiner
Ass. Press. Den idmämsie Ar
mes Howdkvarter i nordre JtalGM
27. Dec. —— Et aif de smrsste Togter
i Luftem Fjenden bar forsøgj paa
demse Fronf, fik en fangelig Ende i
Gam, da nasften Holvdelen af en
Luftflaade spaa 25 Luftmswskiner
biev -delagt, og et start Antal Men
nestet sblev drasbt eller shared
Den store Raube sejlede over
Leiden Vest fsor sTretvitfo Kl. 8 i
Gom- Morges. Den flsj lavt og w
wde med Mafkiwgwærer. Den gjsor
de Wig Skwde
Trods Qermfkelsfen var de iitas
Oder-We og sbtsitkike Masfkiner -fnavt i
Lauf-ten og «i Mast med Fjenden paa
meist Hold. Kampen Var dramattsk;
8 af Fjendens Mastiner bragtesss
til Jovdem sog 6 af sdisfe falldt in
sden for sde sidaliensfke Linien De;
andre PMB-set retisrerede Imrtsigtw
-- Mc de boiiiisks og unrwa
wakiner retttrnsekede usinde til de-«
res Wis. —- Fjenden returnerede
Kl. Il; 3 sflere beugtes ned, 2
as dem indmfior den italäettsske Linie.
En Jaattagen som just er vendt
dicht-ge Net, at Wien er
daskket as Vvagsmmper of Firm
dens Gelag-te Mastimers
En of sde Mostinen der bragdes
mä, var en »Drecdnmsgiht«, der
fartcs tre Personen de vorige ferti
bver to. Alle-disk Mauer sblev
enden drecki- saaret eller tnget til
Fange
Tusker-ne lider fis-e Tal-.
Rmsr bar TWne fass-at at«
bmdo inmian den franste Front
ved Vordnm oq arti-r er det mis
1nkfisdccs dem. To Anat-eb, der le
vercsdcs Nord for Esaukicvesisckos
veri, cndtcs mod Monden-I- Neberlags
og Tilføjelsse as store Tab. Pan
eet Punkt lykkksch drt Tnfkerne at
tmch iqcsnmsm Fmtrfkmændeness
førfns Linie-J anttcsgrcwa mcn de
blev straks kostet tilbaae —- Pnas
den krordre Jst-out i Italien or Ar
tkllcriaktiisitcsten astagcst en szl mol
lkm Asfcmo Platmuct og Vrcntas
Flodnk mm Mkilleriduellen mol
lcxn Brenta Ha Piave forkskrite8.
Jnfanteriet lixmer wesentljzx stillt-.
i
Vtitkrue gar Fremgang i Palæstiaa. i
London, 28. Dec. —- De disk-ti-i
ske Troppcr i Pola-stan bar af
flaam Turkernecs Ammle Nord oa
Nordveft for Jerusalem og own
cevet ca. to og en balv Mil over
ca. 9 Mils Front langs T:,r1«-rnes
bøire Flas, sich sp. official Mod
dols"«, der udstedth i Dag.
Ecntmlmagteme
og Ausland-·
—..-·
De Allietede opsordteo tü at Lag-·
Hase Dei i Frucmudpzk;.:::k«!-ti-f-!stes
Z-..Li,-zi, Zö. Dec· —- L:::· Trotz
ky, Bolshwitiuömrvgsnnnxjtrren hat«
Efslqe et SpecieldTelegram fra Pe
tri-grad i Gem, unbarW Arbei
dek og Sow, at htm If
fbriell vil W Endenteiwne,
rwdehariSindeatsWdet
kutsch- ollet det W JUNka
siag, ellet de vil Horeslaa
forfbellige Beüngebfen —- Dersem
de EntesrteiAtllierede mater at stut
te fig til Underhandkingerne inden
10 Das-, M vll Music-d blsbe wun
get til at Hutte «Swsfved.
Sienas ruhet til SMstht
Tokim W. Dec. — Joha. F·
Steinen-, Wen for den aus-Man
fse Michaan M M
M, ankam den is. Dek- M Na
M M Vladlkatok md 320 M
W af stn SUT s- J M Ub
Viel-se til Ass. Preis sagde Mr.
Wö, at han ventede spart ast
revurneve Oil Rusliawd rfor ast syde
Bistand i Reorgansisationen af iden
missier Jernbanse - Konummsikatsion
Han modiiaade Rygtet som, at ihcm
villde rejsse tibbage til Amerika
Mr. Stevens betrog-der sden russis
We Sitmation isoni en wf de svisgtigfve
i Ver-den Han isagdm
»Den vuslsisfke Situation er tre
»folsd vigstig, som den inwwlverser Re
turncsringen af 1,500,000 tyfke og
østrigfbe tjensrdtygtisge Sol-data og
bydcsr isbegmsnsedcs Mnligheder for
tysk Organisiering of russiste MIs
«sourcer og Mandsftyrke —- Rus
lansd er for Tiden i en komle
knostilfsk Ti.lstawd, gennemtrasngt ckf
»den fnilsdesste tyfske Prowganda
Jkke desto mindre tror jeg, at Flet
tallet af Foikkets bedre Dom visl
gøre sig »Am-Wende san sdet Me vil
slykkes Tyfkland at iflsutte «Sæufred.
Man Feed kcn iWe ssluttes, »der
Ifom sde Alliseredse sprompte yder de
ves Hjcvllp sog Fingevag- Max-ims
lsisfterne, Osom nsu er ved Rom, er
langt stærkeve entd abnrindelig an
tnaet J sen Twilkenfomholst frem
tidia Organisation maa Mark-mitti
ftserwe tages i Betrwgtning og be
shanidles rigtisgt.« —- STutteliq sag
de Mk. Menz:
»Mir for et Øjoblsik -bør de
Alinswde ncianc der-es Svmwti
ellcr Hin-M ide »ber- ·derim.od fisk
’doble deer Beitrcgbelifer. Den ibed
istse Stenming -i Ruslawd er med
os, men Spsrgsmmlet er, hvorledes
vi W give wo en ckawdan Mande
at vi sbekyoslder den intelligente
Klasse-I Sympati oq modvirker
stsxssk Zirdflydolsie M vil insdierliqi
bede de Allierdde som ikkie at stmffc
det riwsifke FR, der elsier derses
Land, ikke von-we dem til Tyfkerne
—- Vii gaat tilbage og vil blive der,
faa lwnqe mi kan yde det ntsfkfke
Falk ·sj«c1’lp.«
Tyitetnc pg migm
Tyfke Socialister arkefteteø.
True trauslatiou filed with the
Imstnmster m Nah-, N(sbr., Jan.
Zud, 1918 as required by vhe
set approved Oct. 6th, 1917.
Lundskk 27. Doc. Quer LIUU
Medlemmcr as det tryskc Ritter-insb
EsocialistiParti arti-fremdes- Falk-af
tcn as de tysske mi·l·itærc Asutoritketm
hil. en :3i"1ricl)-Depecäyc, sum Wirc
leis Preis udgav i Dag. —— Følgws
de zllrrcfceringen m Minoristctits Zo
ciolsister i Køln og Karlsruhe for
nylig sforotog de militære :’lu-torites
ter et stort Antol Arrest-Humor
Insleswn is LIkiinkem Frankfurt,
Leu-fig, Mugdcburw Diitzftsldurh
Nürnbum, Dortinund, Kassel,
Mannhetm, Modus-, Koburzh Dsniks
burg, Darmsmdt og Motln Oper
ZUU MinoritcsisiZsocialister og dcves
ln7:l.- Leder-e crrefterchs i de wron
te Byet Ou. de tbdlmere Arrestcs
ringcr as MinositetssSocialistkr j
Kslsn Ig Karlsruhe er der Gnava
underretning modtasaet her. T» tr;
ji« ZEL.«.-::.::·E«I-Snljswr Isttfaitxi
4t stxtt "’!"t-Il wf Partiky k-: am
kkkt Tt føPJs Vhillip Zeimduithtxi
o- anprxz Lenlsx ". disk-II »Ja-sons
Ilz usdenngeok llwrfwttelcke af Re
geringen. M Ledevc i ngsda
hegen, som Hugo dank-, bar læ::.3.
og MZOH krickissevet Regeringen,
sprde sdens hensstynslssse Unber
vandsttbgs Program, flere Sider
»af Monds Mplomäfke Politik
Joa For-Neueber of Krisen .fvr im
.pet'kulsstkfbe OW
l
’ Hvad der vil statt Tyskernr.
Ass. Press. Phila«debph-ia, 27s
Oel-kam Fjewde,« M Major Lou
is Wet, et Miedbem of den fran
ske Osjkommlssicm til Unzitod Swa
tes, i en Tale for den amerkkanssbc
shqu Form-sing i et M her
i Dag, ,,er Mr Wand eilesank
oig ellet United »W. Dei er
Wissen — Mienan Worte
Erindringer —- Rekovden asf idsets
egne Gerntmgser, Tom de vil eksishere
i Gftevslscvgsten.« —- Jngsen IMion
öuwde Isztaa two-d en sawdan Fjens
de, »so-Ade den Ifremragewde Fvcmfks
ismand - « sog .l)an satrwdsde, at Tyfks
Inade viskkercqe swamp for Meiste-is
vil «begywde, est-er at Krisen ser w
re. — «Gisswvien,« sag-de Major
Author-L ,,i«bke Hckd retfærdisggjovde
Frankrig i idets Determination at
villc have ·Els-as-Loiihrin«gen Absage
Hisftovicn ihar bestanidig irejsst stg vg
løftest en advarensde Gan-nd og ret
tcst Verderin Mistasike tog Mischag
imod Tyskland ifor dets Gerniwger
«i Fortiden. Og Historie-h sfom den
ne Krisg sskrsisver tdem vil blitve en
vanskekisg og ifvygstelig Erfaring for
sdc tyfkc Rngsenjer.«
Nobmskas Mke Koloniier -og
Sscsktlenusnter begtynder at fIle Los!
tot-ne- Jsertrhaansd Sævkig get Set
tliecnent, Wisncr Townfkyixp, Gom-«
ing Gomtty, der faa Misng un
der Hjensmevægckernes unwagnseØjs
ne, atde nvod Agdeltfe bSmnfunds
og Fordetningskredsse winiges til crt
vedogøre for et og ein-det, sfom Ide»
Ebar troct sfig ihmvede over-. —- Geors i
m- F. Krnowcr, Usdgkvesven af Wiss
nrr Ghvemich at af af xde ælsdste
Ugoblades i Staren, er bleven til
-fagt crt ins-de for Stute Eounoil Uf
idefenste i Lincoln Mr. Wwwer
sigess at bowe gjort usloyale Be
mærkmänger Wd forfkeklsisge Leibigche
der og deswden at« have nasgtet akt«
give Rcd Cross og lignensde ngas.
nisswtwnek sri Pwhticitek — Fwds
Schreiber og Gus Wczselh vekhass
verrde Forvctningsimænd i Wiswer.
Jømcsn Hausen og Her-man Mag
dausg, Oelhasvende Former-se- er ibiges
lisdes sinidkaldst ·for at vedegøre for
lrtgnetcde Besskylsdningey sssom er ret
tet imod Mr« Kenvwet.
Iowa Tyfkete mirs used Lynching.
Audubom R» 27. Dec. sp— Ef
tcr flink Manneer Frietiog mollem
Burgen-, Mscdlommer as Eountycts
Council of Defense og progseruiansikc
list-Umkrng gjordes der Ifent i want
ist scnsatsisonisltAngreb paadiiisu W.
A. Ztarck og Fred Icnesheig, ilwils
the being fik Rel- lagt out Hallen
on var pcm stlisiippet til at blime
.lynchc-t aii Mit-nd, sont lmr Zønnlsr
i Krisknsm og 7sont var blauen up
dragt over Dis-se Burgen-es fortsattc
iImatriotiiskeHandlingistx Dei-te fulns
ins-J of et offentligt Møde, lyvor de
Inn-inne tu Mænd ncvgtode at under
Iurdnc sig Council of Vesonscn
Teiles-beig- 30 Aar og usgift og sfiges
sat cjc sk-15,000 Vasrd, havde gjort
licht sfor Krigen, og Ren. Mr.
Ztarf haust uærct indfaldt sur
Conncil of Dosen-se flere Gange,
bestiyldt for sforrasdicrske Harrdlin
ger. Beggc Masiisdsene fik Rob lagt
oin Halscn til Iforföellige Biber
nasontc Eftemiisiiddag, og Den-allein
flasbtes nassdcn en ,,-Vlocl« til By:
end «-public sfquare,« lwor han Inerc
død end lauen-de blau løsladt on
undisvsskrov en Elyeck sfor SIZWU til
Liebs-.- Tk.:-;-. AS Jst-drei flap for at
bis-ne lynchod itylioves nun-:- Ihrs
since kon: løbende til Steht-t, slyvor
d- hade ledt shsaim heu; k: ihun
falot befo;.zi:::d: FEl Jordan drrg
hnn Opniærssonikkedrtn og fiden dlcv
Ssnrck lksslirsk pau :.-:1. Beiixthlke.
it han on hanö ianilde sstraks
skulde sfovlade Egnen. Gan uswij
str en Time var omme.
Tyskkrne mjder Modstaud vg«
Messung
Ass. Press. 1. Jan. —- Særlig
chaardt kænrpes der omkring Monte
Tom-hu paa tden wandte sktaliensskc
Samt Da er ther, Franksmændenc
ydet Italienerne Bist-and, og i de
ves Wde Angvch pcm Fiewden md
tog de sbetnddlcige Stillinger, tog
somMg 1,400 Mond til Fang-e
sog ewibrsesde 60 Mastingwæver vg
7 M Wir-net
Londvm 1. Jan —- Vsd det nye
IM Frembmd M den ital-lenkte
ysAsvme tpaa Piave ivundet en Sejr
af ftor Betydning over Hirtqu
jfkeme Ved et fovenet AMkleris og
Jnfsantersiangveb bar den wunget
Fjensden stil at trcekke sfig Eisllbage
lfra den eneste Grund hlan shobdt
spua Vesrssiiden af Floldem ived Zen
son, ihvor han »Ist etwblevede «ng
»den 14. Nov
Regeiingen ovektager
Drtftkn uf Landcts
Zernvanen
Washington, D. C» 27. Dec-«
Breit-dem Wsitision udstedve -i Gouvi
en Psrosklainmiom shvowed han, il
Krwft af siu -Kkigsxm)ndig-kyed, over
stasger atlle Lan-det-, Jembaner sfra
sog med erdag Mit-dag. Iwane-!
ntiniftier McAdoo wdnmvnes til Ge-!
nemlsdirebtsr for sen-daneer en
Stil-hing, fom i Foebinidelse med
sFitmnsnvinissterdEnvbedet vil gssre
ham still iden imægwigsfve Mawd ii
Mandat næst ers-er Prcesidewten Præsl
fident Wilfdn vill i et Wkakb op
fsordre Kongvesssen til at sveditagej
en Los-, ssom garantever Becweme en
Netto-indung fom si ihivekt enkelet
Abs-selbe Wer stsisl den gennem-.
litt-Wisse Notwin i tre Am
forusd «fsor 30. Juni 1917. »
Jembawernes wdministratiwe Chef
mild-er MAidoo vil bliive John Stel
Eon WARan den nuvcenende’OConvp
Krallerc
Steckt Mr. Wilsbiams Raum ifke
niwnes i den sfovmelle Kundgørels
fe, ssom sdlev «u’dstedt Ii det Hvisde
Hung i Affe-s, wdtales Idol fka htijt
Hold, at hatt vicl sbliive Jerwbaners
nei- exekutive Chef.
»Sei-life Præisiidentens Prokla
matison komme-r splsgende til at iden
ihn-re under lføderals Kontrol:
Alle Meis- Jernbaner, umfats
tende 160,000 Ml Linien ver-od
sfat til 317,000,000,000.
Alle Dampfkibsslsinier med Skibe
pcka Kyftem Jndsøer seller Moder
Alle Berminaler, Terminen-kom
pagnier off Termitmlfoveninget
Piclllmasnhmumxfnie-Iz- Zone-noka
ug Salonvogne.
Piackernss og andre Firma-ers
private Jerwbaneliniers
Alle Landetss Fernslmneelevawrer
og Pakhnse,.
Alle Landetss Jerxfidanetelegrafer
og tTelefonlitrier.
De stote Gaget fkal nedfættes.
En ais de Jføsrste Tim, sont For
lmndsregeriWen vil foretnge fig,
Haar den Kl. 12 i Morgen overtas
xfer Triften mf Landets Jertichanser,
lsliiver at nedswtc de store Gage-r,
imn nu bis-takes Fernibanerclfeferne,
og si nogen Grad at forslføje Lønnen
for Jernbanefnlkcne
Jsernbaneeierne lfar ekeln-net sin
rilfredse med denne Ordning sog vil
arbejsde troff-me ffmnmsen med Neffe
rinsgen for et godt Resultat
MTM -:- -
QWO »W«A- Vx-· :«WW—-«
Wort cget Fand
f--- »V«:-«- - » —--8 ---x
M V»W« - VV
En Mæugde Fisk onrkommer un
der Jsen paa de frntJ JnNøcr og
Damme i Dtnsksznen as W :nona,
Minn. De var kommet derind, da
Wirth stad højt XI kund-e itke
Wien-« vort. da Vnndet sank. Sau
Winde-: Sold-: Volk s-; Wem og
Følaen blev at de Wolfes.
Presisdent Wsijlssson sfybder 61. Wa
fbington, D C» 29 Der Præfis
dont Wilson fylidte i Gaar 61 Aar
Prrvfkdenten trlbmgte Dagen ganfke
;som alniwdelig. Oele Degen isgens
mein ftrømmsede der Lysønfkningstei
leamnvmer og Breve ind til det
Hvisde Hug.
W. H. Prioe, ssom sbor nær Pier
«pon«t, So. IM, sopdagede en Dag,
sast Iflere asf thans Fækreatuver var
blsevet Gomifsbet tved at wde Ensilage
Ved en nærmeve Undenfsøgelsse reiste
det W, et Oder var sttsst Pest-Ufer
gvønt sog Avfenik i Fidderet i en
Irren-W Meere-de Der er irrer
isfsom kaiser, Thsvem Usgertriwgsmæm
dene er
.
C. H. cLuigg, ider er Sstatsens
«SEOIOfa«-perindewdenck, soplyfste for-le
iden Dcog tpaa est iLærersmsøde i Free
man for Huttchinfson sEounm So.
Dei-L at sen Leerevisnde shscwide Ibmdt
jin Kosnckvakh ifordi est awdet Skale
disstrikt hwvde bustt »den-de 810 mere
om Masaneden. Han for-Alte at
lsont Folge sdcraf sblov henides Ret
til at under-vis-e i Styd Dakota sfras
anet hede -
I
Dygstsigse Majsipsliuckskere tjiener i
Aar store Pengse i Syd Dakota,
sfordi Asrbejsdet betales maget gsodt
theodore Haar, ssom bot nær Men
wo tjente tfaalsedes 842 spr. Ugse wd
at arbede Ifor en Faun-er i Bank-»
ston Csoucvw Hcm var «i Rand?
til ask part-re 100 Buspers spr. Deg!
sog :fik 7 Eerets Busfhebm Der
shlev iinidshsøftet 60 Mhels tpaa
Acven »
I
Nod Lake «Gos11nty, Minn» vislw
nu faa ssin Mbmgsagent, der?
zskal hjsaslspe Former-ne smsed at dyrs
kr Jordan ibodve ewd spr. For at
sfaa antsast en Mdan Agenst er der
origanisfemt Neid Lake Eounyt Favm
Buwau Associwtiow IOver 100Mesds
lcmmer lhat losvet ast tydse 82 om
»Am-et «i Do Alar, sog Cokunttjdocniissl
sinnen shar sbovsilgset 81000 om Agapet, ;
bsvorstsil komm-er 81200 sfra Regerin-.
gen.
Vagt over Madvasvet Camp
Dddge, Des Maine-T Ja» 27. Dec
Ekstrcwagt ser sblsvest Tat tdl act passe
de IOplagthu-se, shvor devaverne
for 88de Divksison i Natisowaljarmeeu
opbevares, sda Geneva sGectty, sum
ser Clmf for dekfionem bar mal-ta
gset Unsdcrretning onl, ast Regel-in
gcns Opdagelsesbsetjettte hat optdas
get et Mk Kornle siom gam- nd
spaa at øsdelægge allie Bygnsingser i
Lande-L thsoor der opbcsvares Mad
Uflkscl
Tr. Email tklsbaige En atlmrtisk
Hann, 28. Dec. Den anverjikanske
Minister i Dannmrk, Dr. Mauricsc
Gaum ankam hiertil -i Dag Ipsaa en
vdanjk Tantper undewejs til Wa
fjkingleL Minister-en lcdsasgedes as
,’:Uc’rs:s. Eaans Juden Aifvejsen fra
Danmark blev Dr. Egan nmdtagset
i Audiens of Kong Kristiun, ou
Rubikon-sen variedc en Time. Det
-3t«ib, used sbvilkot Ministeren og
kmnsks Frms kom, er det førsiics
danskcs E«fkb, fsum ser iankonvmet her
til paa mangc Maaneder.
iww
« glorden rund-LM
Mde lldsskrivnitth Sidnsey, 2(i,
Dec. chrligere Opgaver fra Fol
keafstonmingcsn om Udfkrisvning hiar
øsget Sckscmmcstallct mosd Forslaget.
At Fovflasgset om Udsskrivmäng er
fslcmoh er nu hegth over ewhlver
»Tvivl.
l
; Balget i Australien Qualm
;Dnt., 28. Dec. ET Reutertclogram
ifra Melbourne ssigsert ,,D: seneste
Vslnsospgcwer fra Fokkmfstcmningen
modd Udskrivwing viser 870.000
Stentmer for Udskrhvnjng og 1,
050,000,imsod- Heri e: indbofvttet
»den føofte sofcficdelle Ong sfra des
austmvske mkljtæve Zwva der gaar
uid tma 17,000 fsor og 23,000 simod.
.
Sørøvkrskrsiigcm 30 novskc Sp
Imænd «for-miodes dressbt i dist "si-dfte
Myvdcri. London, 29. Dec. Fra
Ksbetfhstn telegraferes, at ifølgse
winden-Elle sfva det norka Udens
rigsdsmrdemmt lformdes det, at
30 noste sSsmed smistode W
-da kckyfbe Undersvawdsbaade sent-Oe
fem nsovske Dasmspere til Bunds. De
senÆ Dampere var »Reng« paa
1-845 Tons, ,,Swrt« paa 728
.Dmö, »Rogna« paa 1,747 W
,,vadpol« Lpaa 1,800 Tons oq
,-S«pv0«.
Ellldsvekgsler Zangen Paris, 26.
Dec. sDet blev si Gaar otsifiodelt
m«addselt, at den Efvansske sog tden ty
»fke Regenin er bllevet ewig-e sum at
udsvseksilse Fangier pao den Mande
ack Unsderostficserer sog Wenige, Ifom
ler over 40 Aar gamle sog Ehar we
Vet i Fangewskkakb i wer 18 Maa
neder, skal fasa Losv tbl sckt Oemde
stilbage til diene-Z resme Lande.
Offikcrer, csom ser sover 40 Aar
gamle sog shar svævet si Fangewskckb
i mindst 18 Maanecdcr, lfkal änder
nieres si Schwätz.
Hostcnse osg Krisgien. Lan-don, 29.
Dek· Undeverncering vg Overans
strengebe bar gkort Heftene i Lon
donnmgwongetdemetbei
drøvelsisgst sUdseewde, Tau de slsigner
Don Quixockes Rosinantes Musk
Iheftö ordinceve sdagilsiigse Radien fst
Krigen var oa. 35 Puwd Mel-,
vamf M Puwd IM· Maxi
m-wmmti-onen er nu ssøksten Bund,
hvilskeck er det mindste, en Heft tkan
avbejde Ipaa. Men tdet mrsfbe er,
Ihedder Idet, at mange Weste ikke en
Gang faar Mntmumsmtionen.
I
Gt Eedeligt Swvgssnmnl Lon
don, 28. Dec. Wenige amerikan
fko Sol-daher kan idke meve wisse
paa førsfte Klasse lpaia Britkfke W
-bam-r stummen mesd Offioeveu Der
er sen sbrMsk Beftetmnselkfc Tom for
byder Mknsiae at reife tpaa Ofsrfte
Mast-a og Isiosm Wbykder sdetbe Ifsor
sticevet Da de sførste amerikan
-ske Ssoslsdaber kam til Ewglawd, vejs
sie de paa føvstse Klasse Pan Jeru
banerne samtnen nned Officererne
De milictære Wutorisbeter ser kom
met Eil dest Refuslbah at bot We
nilde von-re klagt satt gsøve Fortka
til Fordel fsor Amerikanernz og ·de
amerikansfke (mäbitæve Autoritteter
hat spme osg wdsbodte Ordren
i Maor.
.
stamn oa EMcnten. DOM, 29.
Dec. Kejfser Yofskwkyicko uidtwlte ii sin
Trontale ved Natdowaltfovsamlingens
Asabninq, at Jaan vilde sum-ar
«bscsj-de af al sin Esvnse mied ssinc Al
licsrksde i Kriigcns Kejfeven sag-de
bl. a.:
»Den cumpwifke Krig bliver me
re soa mere betydningsfusld Det
tsickkosmmer os at Aste, bvud vi- kan
lMr at fna i Stansd et mere effek
tivt Samarbejde med de alliserede
Mag-ten M streuten at Misancen ril
fika Seiten-Z fuldftænsdiae Frugstet
on mm ide MscmL med lbvilke vi
bsfvrtiolin fo-mpthi-sserer. Vi sek rede
tisl Samarbejde saa Gang-r vor Evne
raskkvr. medens vsi opretbsolder Jst-ed
i Osten«
l Stofanssfon tislbagse. Den islands
life Polavforskier er ankommct til
Fort Anton Oittawa, Ont., 27.
Doc. Don islarrdfkc Polarsfnrsker
Villsfsalmur Stofanssom ssom skdst
bbev ihørt fra i Marts 1913, ser med
Ifist Splskwb ankomsmet til Fort
Yuk0n, ifølgre Meddelolsse ttl MU
rinedespartemenptet Stefansfon be
gyndtse sin Fævd i 1913.
Smfanslons Eksspcsdixtsion var delt
i to Partien en syslsg oa en word
lska. Steinnsison ladcde sdcn nord
«ls7,«,rs Jg satte fig ckom Opgsave at
udforsske ukenste Oele af Beaufsorts
brwet vg at Cede efter nyt Land
Hans Parti vejste med Wege-sings
«damperen ,,Karluk«. J Nævheden
asf Point Barkow Iblsev Sklbet inde
ssslirttscst nf Jllen oa «f«ørt Øfwver til
Dbits Island. Med nogle ifaia Led
Gwaew «ka Stesfunsfon devpaa til
Fods stil Fasslandet Unlder del-es
Frcwckvelfe sbllev ,,Karluk« Timft of
ern iog sank, vg 8 Mund satte
List-et tixl iunder et Forssg paa at
naa Mal-d Øm
lTrsods denne Ulykke fortsatte
»Refansz-on W Avbejde i tdst fjerne
Nord sog tmf Foransfmlsmimet til
irrt dmge til W over Isen til
nkendpe Mc af MMW.
J