Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 26, 1917, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Der Hvide Buond. z
windet-wes Mtelsige Asfholdss
Inn-W iMmqns Christian Tem
W Union) JowasAfdeling af
M Ifit 44. Aarsmpde i Waterloo,
J» i We 23.-—26. Oktober-,
III-e Doge Mnet Osmtring ved .
M DelegM ivar til Sckede For
sinqen shar tidlisgere været inddelt
i Distriktey men ved Ilan
f Fort Dodge 1916 vedtoges det
d wisse DkstriktsOrganitsationen og
Ue Tom-w Organisation trcede i
Inst i Stedet sfsor As de 99 Counl
It i Stil-ten var 65 blevet organi
koet si Aaer Ab.
Mindernes kristelige Afholdsfor
sing er en Fovening eller Sam
Iewsslutning asf kristne Minder i
til-e Lande til Hjemmets Beskyttelse
Isod den Rusdriks Fled, der har
tmet med at overskylle Jorden
Wingert hviler paa ren kristelig
Grund og den-J Øjemed er at op
W de faldne, refovmere Dran
kken gennetn Guds Kraft, nahen
quet til Frelfe, oplære de unge
i M og kene Sæder og gen
ktI use bvliye Midler arbejde for
Wettafifkens Asfskaffekse For
stingen har sit Udfpring fra det
hakaldte ,,Kv"tnde Korstog« mod
Salt-meine fotn begyndte den 23.
December 1878 i Hillsborm Ohio,
sg wd hvilket Saloonerne i Libet
its 50 Dwge Waffedes i 250 Stre
dek og Byet. Deltagerne, Tom er
sokdt Nat-net Korsdmgere laa paa
Inn pag de fmudsige Saloon Gulve
der ndenfor i «S—neen, ncmr dse nwgs
hdes Asdgang. De fang oft-e den
Ismke Sang »Rock of Ages Cleft
Dr me«, og mange SaloonJGæfter
Ilsev ofnvensdt gennem deres Ord og
sm.
J 1874 hat-de nogle as diåse
windet samlet fig ved Lake Ghaus
Man i New York. En lille By
Ied Seen-Z Bred der as sammt
Ikavn var Centeret for en Benev
gelse as religiøs osg opdmgenide
Vetydning i stor og vokfende Uds
Ztækning. Gerfra stammer vor-.
SomnteriChctutcruquas). Der, under
Oe hsje Ege, fødtes Kvindeknes
Kistelige Todelafholdsforening. Ov
mb udsewdtes til alle Venner af
fflyoldsbevægelfen Landet over om
at fende Delegater til Mode i
W, Ohio, Tom-me Aar. Ved
Nod-et i Cleveland fra 18.—20.
Nov. 1874 var Delagater til Stede
fra 18 Statet For-erringen orga
niferedes, og Konstitution Moses·
Forekringens Densdens osg densPrins
siper, efder Ihvilke W
fronvdeles drwes, angiver bebst fil
gende Resoklutiom fom Moses ved
dette Wide:
»Muttet, at vi, vel vidende, at
»vor Sag vil blive modarbejdet af
Mariae-, beflutfomme og her-wus
Vøse Ren-der- men fortrøsvewde os
M ha«m, som et FredsiFyrstse, visl
made Argumenter smed Argument
falfk Ombij med Taabnodsqhed
Ilnklagelfer med Mmshed, og alle
vom Vawskeligheder og Farer med
Bau-«
Til Formingens Mærke anwges
ved Aarsmødet 1877 et thvidt Bart-d,
Rewhedens og Fredens SmnboL
Vod Aarssmødet i Baltimore -·1 1895
ndfocbdede den asmerikanske National
fovensing for føkste Gang sit Van
ner, en inelwid Fano med 50
goldnes therner. een Stjeme for
bver Etat og Tierritorie. Formins
qens Motto er: »For Gud og Hjem
og Land.« Hveri Medlem er anme
-de·t Kl. 12 Misddag at bpje ssit Ho
oed i Børn for Herrens Anfigst. Af
tvt, som maa undertegnes af hvert
Medlom, lyder Casaledes ,,Jeg Iso
ver herved ved Gubs Hjælp at af
’«holsde swig fva alle W Drit
ke, Vin, Øl sog Cädet ibevegnet, og used
»al«le retmæssige Midcer at modvirs
Jke Brugen af og Tilvirkwim eller
FSalg af idet samme« Mademesl
i
»krielige Afholdsfoveninget er stif
tet «i over 50 Lande, biawdt disse er
Daumen-k- Norge vg. Speis-ig, Fin
land sog Island. Mvdlomöatrtailet·
er over en halv Million, og den er
faaledes den størite Organisation af
Koin som sindes. Den amerisans l
ske NmäonalsForeMng har mer«-.
end 10,000 lokalc Foreninger os
ovcsr 40 forfkelliige Departementers
cller Grene as Virtfonthed, shsverj
Gren under sin SuperintendentsZ
Overfigt. Blandt andet er under!
Foreningens Arbejde og Jndfslydelsi
se Undewisning am Mkoholensz
spadelige Virkninger blevet antagetz
fiom Undewisningsfag blandt Al-:
muens Skoler eller »evmmon
schoo « i alle Unionens Stater, og
faalesdes nydek over 16 Million-er
Børn Nytte af denn-e UMnmg ;
Den evangeMke Virkfomhed er den
mest frenrtrcedende og »den stamme,
as khvilken de andre Mksfomhedss
Grene udsvokfer. Forensingen bar
faaet Navnet »Organifetet »Moder
kærlighed,« fordi den scerlig Tiger
at beM Gean og Birnene
Mäss Franeies E. Willavd stod i
Spidsen for denne Forensing i man
ge Aar, en Minde, shvsis Nmm und
fletitelsig er indskrwet i «det 19.
Aarhundredes Hiswrie Hun bebe
i 1898, shensdes fidste Ord var:
»Ah-vor therligj at være med Gad«
Den mwærewde Præfvdent for Na
tiiowcklforensingen er Mifs Anna A·
Gorden af Evanstom Jll. For-entn
gen er usekterisskz indenfor sden fin
des ingen Samfunds Skrawket
Hver paa Gud troende Minde, sont
underskrwer Afholdssleftet oq er
lcegget Aarsajgiftem der fom oftest
er en Voller, indtasges sotn Mod
lem. Mænd kan paa femme Be
tingelfer optages smn Æresmeds
lemmer. J Aar hol-der Nationajs
Formingen sit Aarsmede i Wafle
ingtsom D. C., sfra sden 2· til og
med den 7. Dec. Vor Kongres itrcvs
der samtnen jgen nu fsrst Ei Demn
ber, og noget asf det Ist-ste, sfom fere
«1-igger, et at behend-le Fonslqget
orn »Nationa! Eonstsitustional Pro
hsibätion as a War Meduw«. Af
Iholsdsforeningen hat i fin Midte
mawge dygstige, begwede og ind
flydelsesrigse Kvindey som vil mrc
med til at lcegge deres Jndflydelsc
i Vægsvskoaien si Washington, naorl
Asstemningen Mes. Man Herren
slægge sin Velsignelse ttl, og vi hver
ism gske, M vi tun for at nyt I
te denne Anstjdssten af vore Bstni
Vej.
-Mrs. Petra Hjoktsvang
HIstBH
Sonn-en var saa fort,
Tiden, som svandt hort,
Kummer aldrksg mer tilbage;
Sommerglazdcns Zkaal —
Fyldt til rigest Maal —
Zik jeg naspspe Tid at smage.
Bart med Vc og Ak!
Ti-, sont dybcst drak,
Entfer katrske nu as Lede;
Tybt paa Zkaalens Bund s
(—-Lcnnnes allen Rund i
Bærmem sont vkl Ufred fprcdcs ,
I
sog til alt hat Tov —
Berdens Tant og Zjov
Bxldc mig dog jntcst gavne;
Man-gen stakkelszs Zjasl
Man-d sig ihjel —
Bedrc Lioets (5’-lædisr savncn
Its-BUT List-Z Lyst
Zfader i et BUij
Jffnn Tomhisd, Sorg og Zulerth
Zmilet paa din Mund
Daskker mangen Stand
Kun et sonder-redet Hierte.
Tenne Verdean Flock
J fjg selo hat nack,
Misns den ssig i Verden glæder;
Vaar og Sommer gaar,
Hvad intens man faar
Ofte man i Høft begræder.
Este-kaut og Høftt
Hviletid og wat
For enhver, som faar i Aandem
Trastte Haand og Fosd -
Nyder Hvilen got-,
Sjcelen fimder Trsst for Vaanden.
»Somren er for-di
W MIN- vg Vi
Er end Use frelfte,« Auges
Sywdeng arme Træl
Og Mltfe Sid
Namr de bort fra Jord Ial W.
»Vorhin-MAD,
Sol-v som Herren-Z stum,
J en dunkel Vtam
Man med Taarer Zikaden Izu-du
De til ELøn og Trifft :
Sfal i Livets Hsst
Viel-ge deres Neg med Glas-de
A. F.
Wl lelss ckllllfchlk
TWM
Uhu They Ase end Heu-te Iuy The-I
At the lett see-los Ooakrees enthob
tsed eh tmehoe ot m hilltoh Cel
lese l- sovekhmeot tecta-Me- l
emoahts et 25 ceats end s Colle-I
The Meist eeenkltlee eke ihm-h esi
»Hu-M status-N The Idollek Ilse
eke cellocl «Wet· sevjnke stemps.«i
khe secretery o? the Treesaky weil
given uhttl Jenaer- 1. Wis. to Cepoee -
et these sechs-mes
The eohkreesloael set author-Isla
the Wet- cektltlcate bona provldesl
that no person eqh ovm more the
ene thousand sollst-c wokth et the-es
sechs-liche. The ohvtous keeeon ter.
thls was to prevent the loeh bela
telceh up by hlg lass-tote whlch«
would othorwlse have heeu doae o
eeeouut ot the hlkh nte ot lateteet
peltt
The small entom-te la which the
ver savtncs seeukltlee eeh he obtain
ed were made to allow eveky met-.
vom-n and chlltl la the country II
elo lh los-uns the sovekameat mone
tok the prosecuuoh et the wes-. The
Holle- wet- eevtaks stempe when et
ttched to e cettltlcste are partic-U
sovemmont bono-. The stemps peyi
es Ihre-est compounded grausam
Ihleh le equlveleht to ehoat exis.
The Mt stemps will got heek ts- ·
des-est. hat when one seve- Itxtees ok.
them end tut-us them la tot- e Mol
lek vak- sevlace stump. the lavestmeot I
des-th- te onus latet-est The Zoollet i
stempe cert- the hishest rate of lhsz
tot-est the soveknmeot hu ever outs;
es money lt hu dort-owed. ;
l
The ttsritt status-. u well u thss
Ist- smngq stamm. will be ou sali»
tt post »Mir-A baut-s. Itores uns
Ismemus other suthoklsod wende-. i
Darin-; December 1917 smd Januar-I
INS. slkasn Arrest tin-ist stamp
M be cum-ed la at any suthorised
Money with twelve Senkt-. or s tot-l
Of BUT nnd s ssdollsr wul- usin
stmnp can do edit-tagt Thls stump.
vhuc wund only 8442 when M
Itll at mi- oms of flvs you-I di
forth 85.00. and at Umt Ums un bs
Gut-ed at any post omce tot- that
III-onst
Dorfs-g December this yesk Ins
Ist-unu- ut next yuk sit-Inst vts
IIva Hunan will cost MJL esphz »
III Februar-L 84.18; in Mars-h. 34143
II April. MJCJ soc so thssy wjll cost
sue com moks each muuth up w
December 1918. when they will ull
lot 8423 var-h.
A est-d ls ctvsy with the Urst B
Unt thrlkt ginmp on whtcli sitzt-Den C
the Stumm cito be putzte-C Wiss-o oIO
durchweg u Ich-Hur war nun-Ink
Itamp or cum-; In s est-d with Ihm-ev
thklkt stsmps on lt wd Wespe cents
stin. de kot- s stollnr war suvlugi
musp ssd s Int- ssvinsxs mit-Umsat
thst has mom for twemy of the wsk
Its-lass Its-ums Tho- num- nnd Ic
Cksss ot the- purctmsets II wrjktssn »t- s
West-J when haucht It lt ls tust
sll the Inder ds- to so ls t» ijmp It is
Un Inll box ln accordance MU- m
Instruktion-I on the est-d soc lt will b.
few-M to the mit-.
du esa day m hundred dolla
forth of wu- Isvlnss sunms kU
OLJO Carlan December of tbls you
uns January ock tut you-. W s Iltth
Im Ich month throughout th- you-.
III- thst txt-onst ok sttmps its
III-Ist one wm Ist I eertispste cos
Ilslsss tvcsnky stamp- whlcd sw«
III-I besee. ot- oa January l. M
IUI he workh NOTOC Aus-one cis
III tdrikt sum-pl ok Ist- ule
Its-p- lu tay IIIan up to 81.000.
lt one bus- Wu stvlacs mai-»
III does not want U keep them tu
the per-los of flvs sitt-. they Os- II
est-ed ty- tuae It Use post W
The-wus- ssvlnss sumps In Ists
Idjsct to ist accept lumrtttssj
mumhoomssvntöpovpsk
Ist-.
do W et äu Ist-um lus
M t- schi-Ists tds Ists it und
sssk stup- Mtsssss was-t- ue its-)
Instituts-sit them-Ists s
dmksbesstskostsotssssass«
musikerc- Ik It. Ists-assis
wso h-- man-it sm- Dis-skep-.·«
W U- I II Mvs CO
Ilms composssot O. Chiron-J
TIMA Cu- 0. stinktqu
Iolcu soc Joseph W. z«
stilts ls sttfo Mit-V Its-s
Kabinett-Unantas
Masche-Wisse
IMUWIIU
Ost-.
W
Wiuuetsmy Nest-.
1
1
EIZEE
Dadetmsmrterlæmmsiden
Ii M ladet hsre fw vs genuekn
WsSpaltetJmMjsO
detnwfievakpaatidr.vilodhjs
oesfkaosisew l
MRPMMMWCMC
sl
«1·
1
(
fl
1
s1
1
i
Z
s
I
i
Jj ltsucr j. Tot blwek vi xmubet ent,
Mr Gang Ui Inodtagcr »Danskcren«.
Tet er ikke blot Nyt fm Krisen,
Ji der fer; men der er ogfaa Jkyt
Zra de forsfellige Menighedcsr i Zum
Tundeh faadan Not, sont Imsfthn jaar
IS til at Ergre os. Zagen er, v:
Idar været lige ved at blioe migun4
zeugt-, naar vi hat set af de furskcls
Zige Korrespondanusr. hvad disk er
zjort baade for «Rcd Cross:-«, ,,;7).
N. C. A.« oft-» osv. Naturkng
I)ar vi ogsaa gjsort nogct, vor Zwin
Doforening hat nock givet mere end
de fleste Forminger, men alljng
—- Misundelfen sad os i Vlodet;
)i mente ikke at have gjort noget,
vm var værd at tale oms
Den Misundelse et alligevel no
ket sarlsigt noqetz Ttysklaw leer-de
witqar fo, at Mundelse er Ver
senskrigens Aar-sog — natur-ling
kke TWI let — M
aa vilde W jso have væretprii
ten-s Musen Englands Misuni
Ielse poa W. M nu det va
e,fomdetmaå.Derett-Minqen,
om er missuMlg pm TM.
tstiiundeligir Her folgt-r san Ztyks
ket:
'«l«he Uunjsh people of the
thuss«t-mn hanish ehukeh are
t» he eungrutulated ou the spie-n
clht ajij they have given every
palrjutje afkaik that has been
»Hile of them hy loesl officers
sur the henikjt of the hoye who
Ein-. defendiug the-its country-. No
Ghureh or organization has re
sponded more liberally or ps·
triotienlly as Tun-e the people
of this almka Nund hhejr mis
tunce is indeed appteeictech
wank- to theits puwk end ever-)
member ot shjs shared-«
Fomden hmd der er qiwt i
nationalt -og internationalt Øjes
med, dar vi optaget Substription
til tre (8) nye Acker Dette er in
tet stott: thi, som en sagde, vi bar
haft en god Avl, oq Inn vi Me give
nmrdemngiverosfimqodeøas
m-daerjegbmtgeka-bcnvll
hol-de fkn Mit-Ue We fra os
DeterloldtrmeW r.mtdek
wissend-erfassede
ve am. Kam selv her ev oq under
W W, hu W W
du en Faun Og W W Ist
Elends os.
Moilfenmwjrm
-
Til Kredsmissionem
—
Jltkantkc Kredi
Overskud im .sir.-Di«ncodet E Bruuklxm N J) 831.·;7. West
brook, Mes- sti;:descs!«-.-ni1s.qo:s 825"s,(«"). Sartwict Js. Y, soc-d Th.
Zwei-I TIE- ZOscscicIt til XVIII-on Tra: Trksftlwoot Me» Menigöed
819.28; Boswm Mass» Mermin RTITH Wen Ihn« JE. I), Me
Itigbed 86.-15: MontredL Cmmdn, ilskeniqkmd Wiss-: Falmoutssp
Me» Kvindefurening Im Til Telegatrche fmt Von Van, N. Y»
Menighed s3.70: FalmontlL Mc» Menighed 88.50: Brooklym
N. Y. Mcsixigfwd Jst-It Pl.1in«7201d, IT J)., Lllkcnijcsd ANTO. —
Tilsammen 8159.45·
Mesd Tnk modtoqetI Vanduro Nasmuszsem
Ksredskasseret.
Iris-W.
Til so- konnods Mo teon ladet-ig
Kjrks Bjktahjstx
chr- ksåttssrpt P622.41. JNHJIL la, Hatt.
sewi.ng society NO. l«ucsk, Wis., st. Petier
Mgh.s Kvk Blo. Geneva, Mira-» Offer ved stän
dagsskolekesten IFZJT (Jlint—on, Wis., Piklla
Mgh. Okker ved Høstkesten 86.75· Bereskord.
S. Dak. Kvk. 825. Vik«)rg, s. 1)ak., Bethania
Mghs Søndagsskolebørn Pö. Shennjngtim.
Wis., Den danske Icvf. 810· Vermilljon, s.
Dak» Christian Hausen 810. Royal, la., Kvk.
Clo. Blajr, Nebr., Kvk. 820 spendet-, la» st.
Psuslj Mgslx Offets 819.80. Damm-Ic, Wis., Mist-.
N.,Mussen Møen 81. Wsupsoa, -Wis., Vor
Ekel-ers Mgh., Bethtuüa Kvk. 810. Minder,
Nebst-, Bett-ani- Mgh.s Kvk. 810. cod» Fall-,
h» Yohn C. Johnson 85. buck, Wis., Willivg
War-km Its-dies Ajd society Blo. cushing,
Wis., Den d- e. L-Ugh. Otker 817.20. Vibokg,
s. M» sprinx VIII-ej sk. ev. las-h- Mglu
Kvt sic. Bvelm, Nebr» Paul Adler-en og
III-tm is. Euch-doch Mitm» Imm. Ugh
stL 810. spat-oh I-» st. chjj Ugh
Kvx. WILL-sing Wis., Vor Pt-. Ugh« Mission
tot-s. Uc. M, Wis» es tut-mit tö. Ohio-sey .
Ill» sit-ma- Ilsslu Wol- fs. Do- ,
W II» Akte-Ue II W Ussu Kvku
its-äuss- U. UW J. Jst-IM- ll. I
. . I— Ih» si- s. Dos» DU.
« its- Issisy Its-.
,.
Two Famoas War Boots.
TRANSLATBD PROM THE DANISH.
Enrmh and Untie«ujoh. By Prof. J. P. Bang of the
University ok Copenhagen. Extraots from German
War sermons, and Comment. Prioe neatly bound in
doch smo net- Is
Poroeci to Pigght (Den tavso Dansker) By Brich Brit-k
sen. A tale of a schleswig Deine in the German Army.
Oloth bound 81.25 Net.
Both of these Books have lind tremondous salo in the
original language, and they are excellont and timely
reading in the English version.
sent postpaid to any Addross upon receipt of Prioa
DANISII LUTH PUBL. HOUSFJ,
Blair, Nebr.
0
Panfy - Bøgcrnc.
Wer Nied. Fsiw Venindcr.
th Menneskcbøtn.
Alle indbundnc i net og solidt Shiktingsbind Prts for hvek
Bog 80 Cents.
Specielt:
Naar alle 3 Bøgcr bestilles paa een Gang faas de —- porto
frit tilsendt —- fok 82.25.
Danish Luther-an Publifhing Dense,
Blatt-, Nebr.
Kristelige Foitællingkr.
Folgende Fortællinger udgivet af sitt-selig Forening for Jndre
Mission i Danntark anbefales til Menighedss og Unqdomsbiblios
teker oq andre tristelige LEieforcninqek faa vel iom til Miser
oq privat Brug. De er alle indbundne i komponetet Shtrtingsbtnd
Pan enkelte af Vogel-ne er Prisen fat noget lavere end oprtndeliqt
F o r t k'o p p e n. FortaIlling fra Slavcriets Dage i Amerika. Oder
sat of N. P. qusen 281 Stdn-· Pris sl.00.
Domitia. FortElling fra det gqmle Rom of BatingiGonld
417. Sider. Pris 81:00.
Han vilde nogcst Fortælling as Vittjeltn Denken 138
Stdn-. Pris 60 Cents.
Danko. Zigøjncrfottælling of Eliiabcth France 90 Sider 60c.
Hittebarnet En Fortcklling for unch Pisa-. Autokiieket
Ovekfættclse ved Verta« Hejberg. 292 Stdn 81.20.
K i t te n i U r i to v e n. Fortælling fro Missionsmarken i Afri
ka, of Marx Jontzm 196 Sider. sl.00.
Ved Lygtcns S k i n. Fortællinger for Ungdommen 214 Si
der. Pris 81.00.
D e n n n d f l u p n e N o n n e. En Selvbiograsi af Matqaket
Maty Montf. Ovcrsasttelscn bearbcjdet of Lauritz Peter-sen
162 Süden 90 Seins
D sjgaardssolk. Fortælling af Elith Pederien 430 Stdn-.
Pris sl.50.
Pomponia. Fortælling fm Nomerrigets Tid Pan Dunst ved
N. P. Madscn 305 Sidcr 81.00.
Mora. Fortælling on1 Valdcnserne. Oversat vcd N. P. Mad
scn 121 Stdn-. 50 Centö.
Jernbancsituationcr. Kot-te Tut-Log Stitiet fra steife
livet, of V· L. 119 Sidcr. 50 Cents.
Either. Fortælling fta Armenien Qveksat af N. P. Madfen
183 Sider. 90 Gerns.
Danifh Luther-an Publifhius Haufe,
Blatt, Nebr.