Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 26, 1917, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    mass eller indsskrænkes af Mangel
M ANDERE-SUP
Men, sssom sagt, Favmeren er selv
den vigtigstse Faktor i det swrePws
blan. Som han vil og gør, saa vil
Mltatet "bli«ve. Hans sstiore staa
veeratfovberedeonhelesandet
iomfatdensde ,,sdrive« rfor sden størft
mulige onduktion af Fødovarey
især Korn sog Mid, den »Idr-i!ve«, som :
vil sfikve endoljg Sejt si Krisen. »
Ja —- ,,.wdeu Masd og JOHN-;
due-r Helden Me«
-- —- — Mosis-—
Er Tioen itte indes
J ,,"Dsannevirbe« Nr. 48 sog fol
getide Numre 'ser jeg sfremjat en
Wtilling, om det «ikke er paa
Ade, at de to sdcmfke luthevfke Sam
funsd sluttsede ssig samtnen. Sam
mmslsumingen æf de norsk lutherfke
Kirker Jhavde fremkaldct Tausen. Jeg
er sstkker wa, at sdek ogsaa insdenfsor
vort Samfund findes lignsensde Tan
ker sog Øtrfketc Er der ikke meget
mexs ·som Ui er sfælles om, end
hvad der Sskiiller og ad? Menes del
ene as Sant«fundene at shcwe mere
Salt i fig end det ansdet, da var
det jo rigtigt, at di- kocn i Bors
ring nie-d l)verandre; rlyi Zaltet kan
jo ika Dir-ke, udeu det kommer i
Bewring Ins-d -dcst, Tom skal saltesss
Dcst er dog Visst san, at vi hver sfor
sig Tun-de lærc en Del af book
tmer Kan ldest vaer ret, at der
paa flere Stodcsr smar en lille
Menighcsd as kmert ZTmfund vcd
Siden asf hinandem der ckwer for fig
bar ondt vesd at klare- fiqk Diom
meget skmrde der ikkc ved at gaa
sannnen spat-es paa Bmutitm, Unsre
1øn og lignende, eller om vi vil —
hvormoqot bedre kundc vi ikke bygge
og Ilsønne Unsremex der kluge-J jo
stadsig over Vanskeljslnsd vod at
faa Msizdlcsr ind; lwor »Wer bedu
kuntde vi iskksc løftv OWNER-me der
Egger fsor -o«:s: zllciicsfioncn jsblnndt
vorse Lamdsmcewd Gnade iNovdi sog
EIN-Amerika sonnt Amstralsimh Mis
ssiowen iblangdt kdddningcr oq blasndt
M ogot wdvalgte Folk JødmsncN
Jeg vitl oq tsr Oiktc fomflaa en
sjchlskkelsig Sammetrsilnttntm, mit-IN
jeg vil ihenstislle, at der stisl mein-»
Amsmvde «b1««pver nedfat isn Falles
Komäe tsil at arbejsde lhenimad M
Maul sp« en Sammenflmming of
de to Sams«und. Var det fau, at;
List-et var sbelt paa iden ene Side vgl
W Oaa den Enden, da tut-des
ieg Me Man det, mon, jeg et»
soMt om, at sdette kkke ers
Adjektivs-L Da endmt eet: Zog shar!
lagt Mærkv stil, at der bog adskjsld
Tige, Ein-r ccf dc Ælsdm «fidder csnl
bitter Vwad fra Vruddets Dam
chvor Ider vel nok owfaa stete For-»
uthtelsc sra sbmge Zider). Hat
vi Naad og Mod til at lasde dette
qudgaajndisvigbes
den mcckd »denn-: Bitterhod i Hier-MS
Hm- Ivi Raatd og Mod tisl at forksætte
med at kisves pao Vejen og lade So
lon gaa wed over Fortstncslse2 og
barviMquddtilwisfters
lade vore Born en saa bitter Aw,
-og Tom-me sind under Veraabet over
des-, der ikke sorge-r over Josfefs
We Gmos 6, OF «
En Bergwand
-«.—-«.—-f-———
Danmacts - .si«u««teipuudauce.
Kvbenhcwn -i Nov. ji«-J
Dyrtiden i Daumen-L
Situationen sudoikler fig itadig til
idet værre sherhjemme og lldsisgi
tot-ne paa næsten alle Omrcmdcr er
mmct mørke: Wintereis mod Man
gel paa Fødevarer og Ined stadig
vollendc Arbeidstsløszhod staat for
Don-u. Te flefte Tilførsler udefra
er standlodo og lldfiqsten til en Af
slutuisml paa Verdenislriqcn ika til
at sinc. "
Under disse Qmstasndiqlwder vill
man forstaa do Vanfkcsliqlwdvr, lworsl
under Regt-ringen oq dens— forske-l-»
lige Randqivere og Ncwn vjrkeky
da bot den ensd lagst feil paa et og
andet Punsbt —— dens gsode Vilje kan J
lkke onvdssputercg, og sdct mcsa j;
lwcrt Falsd sførft denkst-T at nagen
auden Roger-lag Tun-de gøre del for
trwlfeligere, luden man wer altfor
stærk Kritik mosd den nmäisddonsde
Hund nimmt Priseknsc spaa FI
devarer oplvfer det statistiske De
partement, ast Franssbrød er sblovet
25 Øve dyrere slsden l Flor M
dem-e Ad, udenlasndfle ldavvoqsryn
et siegst im 57 tsll 117.Øre pr
KA» Ætber sra 79 tiil 122 Øre,
Mel-is -fra 58 til 82 Me, De sra
445 til 709 Ore, wrkede Æbler sfra
164 viIl 256 Ørez Asbrikoser fra
202 til 366 Øre, Sen-dicker fra 170
til 256 Øre, Rosiner sra 168 tisl
245 Øre, Klsipfisk fm 126 til 259
Øre o.s.v. Smsr koswde i zjor
371Øre,nu er det nippe si 4522l
Øre Kiloset, men det sskal jo nu m
tioneres smsd 72 Ph. wo persona
om Ugen, og Prisen ei Butiikkerne er
nu 4 Kr. »pr. Kilo men ·fkal wok
yderlsigere »ja-Eies wed; Sie-ten beta
let saa Mejerierne Differener. Fra
I. December ventes Jnsdsørelse af
Smøkorh maassbe for. Allevode nu
staat Hudmøidrene i Kiø foran OSmørs
fokretningeriie, og de maa endda
ofte gaa sorgwa Margakine kan
ikke opdsrivcs niere.
Bayerskøllet kostet nu 24 Øve
Halofckasken i Butikkerne, og Kafei
erne tager rask vcrk 50 Øre; den(
dansfe Snaps er nassten ganfke for- l
smmdet sra Kafeerine —-— 50 a
100 Øre pr. Snaps er »den almins I
sdelige Pris —-- nien i Reglen nioa
Folk nøjes med en daarlig nceqtel
Gent-ver til Ostenmden.
Aif andre N ødvend ig sie-d
ortikler miser waen en stadig
Zinsen, den er over 10055 Idyrerel
nn end i Fsor Oed denne Tib. Vent
knappe Petroleum kostet stodig 7Us
Isre Filasken Kubpriserne svinger
onisfring 18 Kr- pr bl. og Kaki-enc
foster 8 o 9 Kr. pr. bl l
J Kobenimvsn hat Kommunen nu
leiser-ei lwer Hukssiand 6 bl. Kokcs
tisl nodsat Pris (5 Kr. pr. bl), oa
der ksonnner un tyderligere 6 shl i
nieste Mann-ed til sannne Pirs: i
dot Ilpele synes det, som om der sin
«d(s-J om ikke riqelige Isaa dog ret be
tndelige Mwngsder asf Kul og Koks
nn i Lande-L «an forshsaabentlsig kom
iner innen iisl at frtyse i Danmork
-i Visiten
Men i mwigt gælsder det for al
le Var-ehrten at Oplagene er dorte,
Mann-ne tømt og Udjsigterne for nye
Tijliørssler ringe. Vi ser lsen til A
merika ssoni lden stiore og fsorssvaasens
de Hin-w ---« inaatte Haabet ikke
insfænnneo
seøbeiiilscwnsz winnmnale Prsisres
qnlerisngsfmninisssion oplyser fot
Ivriqt, at den disponever over 60,
000 Raum-nieder Bittende, 50 Mil
-l-ioner Tor-v, 4 Mill. kg. nedsaltett
Flasssk sog i Mill. ka. Objekt-, og
der er tjderligere i Mill. ig. Flæsk
under Netdssasltning tillige med en
Del Kjdikowsevves; endelig mader
immi over 6000 Bdtx ISilOd og ca.
Vg- Milli Eg. Kaki-often saa idet er
so altid insoget at ihave i Resewe,
naor Situationen voerligere sor
soer fig.
Forli-den vor bot den lmlvaarlme
Zkifstsesdag, og der var musqu
Ulbutd af Arbejsdskrdftx mon Masngs
»der wf de pladssøgensdcs Lawdboerc
og Tiotteftepiams maatte gna igem
alle tmdsirænker Fig jo med lwad ido
kan, oa dessusdsm er Anstallcst as«
Pigcr stasrkt for-get som Fcklgse af
Affkediqollfer paa Fabriker oq La
gre af windclig Arbcjdskmft
Anaawensde A «r-b e j«d s l ø s sb (
sdcn meddelct det stutiftilke Dopar
tmtmrt, at Antwllet saf nvbcsfdsløsp
i bcle Landct -d. i September var
sI000 oller m. Rkl as Arbejdscsnm
oq Antolth af tabte Avbejstsdaqo i
Ankunft Maaned var 188.400 olleri
2 Tag pr. Ast-beiden scht »vor eng
Stianinq km Mann-eben ssorud onus
25««s. Don stsørftv Stiqniina faldst
pcm Vyanitmsinduftrien lMinrcre
oq Maler-H og Arbojdstticvndcsms,«
nemlsig fom FMgc af, at Ilntalletk
wf arbofsdslstse Ebnufføwr fwg fmI
Juli til August nwd 400 til 900k
Mand: Smmcsarbejdvrne opviscr pus
Arbeidsløslchd paa 507s7l ,
Da faadnn svil Arbefdsløsbcdcnj
stsige og stlgc indtisl —- ja indtilz
Mad? E
Edwarsd Spore !
CLBAR ORDIK VALLZY
KOLOMEN.
sktok Forli-agents vil jeg- væro
i Buttalo,«WyominS, tra- 27. Deo.
til ö. Jan. Der or jagen soc i
Dsloth san. Tot-den Inn godt ges
og anders-ges nu Tom user
som holst i disso Dage. Puld Rei
aogodtgkirelse som ideadeung-d
xom og prøv Wyoming Vintor
vojr
Tales-km vil vaa wiss oxo Wy
ominc IV Co» Most-month Wyo.l
send Ums til satte-lo, Wyo
Ms music-. l
!
Damit ärt
Studentetbevtkgelseus 25 - Aarö
Jubilæum. Købeii«i)ami, 10. Ott.
J Anledning atf, at den kristne Stu
Idertcrbeuægelfe lIciihjenune i disse
Dage siejrer sit 25sAarsiZubislæunh
afholdck ,,Damnarks skvistelsigse sScku-»
denterfvrbnnd« i Aftes i Vor Fsruc
Kivke en Rstgudstjenesde der var
«scvrdele:- velbcsøgt »
Ojiiidstjenisftcn jndlededes inod en
Oristetale wf Stiftspwvst Ustsing
swd fra de til en fawdan Lejlsighed
fom Lebst fovtrinligt egnede Ovd af.
ISI 116: «9·vorledses skal jeg be
tale Herren alle shanz VelgerningeH
imod mig? Frclfcns Kalt Uil jcg
tage og punkalde Herrens Navn«,
og dereiter holdt Pastor E«duar4d’
Goisrsnim iFeswrmdikenen !
Prwften talte med Jok)s. Aab
6, l-—2 og Ef. (;, 12——12, somJ
Betst sotn den «.5imnkp, sont Studenternie «
for en Monuefkealder sich maattel
kasnipe inod ,,Ond’skaben-Ts Rande-«
mag-tier, i dot slyiinniclfkc«, lwis ·de«
vil tjenis (8,3«nd, Ondskabenss Rande-.
Ist-antun sont i. Ekfs bar givet sig
llsdslag nn i Krigen, der syncs med
uvcrnatnrlig Nødvcsnsdiglnsd ast gøreI
Mcnncfker braule I
Oq Zindentcrne stud dengang saa
one i den Komp. Kobenlmon bade
gode Pia-ster, nicn der nor for faa
til nt de knnde taqe sig af dsen en
kel«te. ·
To inndt nmn samtnen i ,,:)lfades
mifk Missionsfsorening«, man susp
1isinsdsc di- viørstc fristeligt-nordhske
Etiisdenterniøder, og ensdclig Studen
torklijennnvts Donnele sdcr nu er
blsovet ltil »Dannmrks3 kristelige Stu
dmtisrfso rbund« .
Og i datte krsistne Studenteer 1fsik
Oi Rsigdomnce, som vi alsdrig hasvde
tænkt os.
Nu er vi konnnet smmnsen for at
takkcs Wind sog sden Mensiahed, sont
dennang sstod baqsved oq bar Sagen
idem i Bim.
Oq ni tfigkr nu stil jer unge, at
J fort-when Forjcsttekfer fra Gad»
that Fowligtelsskr over for shans Me
nigshed som engang strod for fer,
oq nu versteh at J Karl blive den«
Stridsmænd.
Lszwdsstjenostrn sbiittesde msd en
Fcrblesaltergang inod ca. 200 Del
twgrw.
2. Dag. Estrtmiddagsmsdet.
Gamlc og unge Medlcmmcr af
sden «kristne Zitndcntenbsvægelse i de
fidstr 25 Aar Insdtes i Gmr Ef
isermidsdags Kl. 3 i Studenterfors
buwdets Wer, shvor Sekretcrr
oawd. Vbeol Carl Lund shin Vel
kommen og udtaslte det Ønfke, at
sder ncaatitie blitve knyttet en faser
Forbindelfc Insolslem de asldre og de
yngrc Mehle-innen mellem Mein-a
hob og Swdenters Hevpaa fik Pa
stor Hans Koch Ovdet for at ind
lede en Diskussion -om: »St1pdens
wrbmmxwlsisn i- Folkcst og Mis
niigihetdeMI Det gamsle Ord, som
sra Veqnntdelfcn var den kristnis
Ztuidcsntisvbtsvægsolfes Notwan lød
wusch .,Hvorf-ok er »der san faa
studermnM der er afgjorte KristneP
Diet scsr fosidi vi, Tom er Kristne, hat
gjort ssaa lisdt sfor ast vinde vori«
Kaminerastcr!« Vette- er ftadig Be
vægelfcsns okwistliqe Maul, at virkse
blandt Kainmeriaternsm og der icr
mange, simn ikkc vilde være bommet
mod »den For-blinder ——— Men over
for Onwerdenen stille-s »der sau
sdanne Kmv til Studentcvbevkmcls
sen, at de ikkck skan opfnldes chd ni
dvt jllkcllcfklwllp MAle til JEAN
Vi slmr i alt for høj Grad nmnqlot
den princispiellc Beaynldelfe i vort
For-bund. —- Vi kan sogsan brtw
den gamlc Vers-Knie om Sind-enter-l
bevccaelsenz »Im Folkcst vi kommst-.
til Full-ist svi gerat« Og slnsr er der
oqssaa Brng for Ekriftne Pserfonlias
heben navnlig sdrev man vist pna
Forretninaslths Omraaide m ko
losfal Sinn-del: det var ikko til at
sc, Elwor de kriftne Nationaløkonos
mer blosve af. Ester ogslaa ack have»
nwvnt Winde-sagen sliittede Pras
fken mod at ønfke Got- »den kristncs
Studentorbevæqselsp, at den msaotte
vier-c under Gnds Tvang, lau den
droves as linm Tom en Paulus og en
Lukbson "
Professor Animunsdfen stillede til
Lde imiange ældre Medlemmer, lom
var Eil Stede, nogle Swrgsmaal
Wasser-de »der-es Odv i Student-erbe
vwgelfm sog lidm i M Mktiste
Mienisghedsarbesde — Den paasøls
gewde Diskussion Vom sdestværre til
evewejsensde at sdreje sig om de spe
cielle Jsorlwld der ospstosd, naar un
gse Priester kein wd til tvoende Me
nigheder. J Diskussionen deltog
Schnel, Von-si·ld, Lasgemissionær Fri
modt-M-ller, Pastor Schmidt, Faas
sborg, Prof. Animuwdsen, Præsterne
Edv. Geismar vg Johan Geismar.
Asteumsdet
Fesilighederne sluttede is Astes
nie-d selsckabelig Samvær si K. F.
M s Festsals
Her indledode Pros. Ammsundsen
insed Ben. Past. A. Schock talte
»ein Ordet Jusbilmuni. Catrd theol.:
Biergnninn iiiinidede de sunge «om, ats
lde var Led i en sospadgaaende Beis
«vmgelse, og Pastor Krogh -t«al«te om
Stiidenteiklhjeininetsz Stiftelse og om
Minderne sra denne Kamptid
Blandt Talerne kan endnu nwvss
nes Dr. nied. Sinensd Lomholt, Pres. s
Tor-in og Pros. Harald Weiter-i
gaards
Og da man shavlde saaet Dispensi
sation for Lukkedesleniiiiebserns,e kun-;
de man vedblive nied Tale og Sand
til et qosdt Stnkke nd paa Ratten
Vinterbelysningen. Med indens
rigsininisterisel Zsaiiiwkke bar Petru
lennisgwsilskaberne d.12 Okt sor
lhøset Prisen paa Petroleiini til 70
Øre pr. Liter til berettiget For
scrrdelse for dein, der hin-de ask-eno
miseret nied derec Mærker nnder
Heninn til de endnn lamgere Elste
ner, der Sommer Det har altsaa
sdixss ·e Mennsseker liasst sor deres Økos
nomi.
Jndenriqsniinissteriet leger inw
rigt paa en besynderlig Maade insedl
Vesollniniien En skøn Tag falder
en Forerdning Wer den med en
Stras, sovdi iden shar beldt sig den
soregiiasende Fovovdnsing estervettes
-lig. Die Idslse prcem«i·eres, de spar
somsmelige strassses. Qg dog —
rimeligvis er der istke Spor as
Unile end fige Drislagtigllwd Iherii.
sskønt det ivirber unregtelig ·sacrledes;
deit liele bei-or ntnisvlsenei alene Paa
manxileiisde Erime til at beregne og
regne ined sdse aivne Starr-essen
altsaa tort on qsoldst spaa Utynidigs
lhed oin de Sow, sde respektive
;;Autoriiteter«« shar ined at gøre
Hvis der da ikke ogtsaa skal tage:
Mstm til den Muhig«l)ed, at der
inedens der »W«, er ,,s«ersivun
det« Belsolidwisnaet som man trioelde
var til Sie-de
Oder ligaer ncer at diente Paa
Zorhsolsdet nied Brødkortene som
ivlusdselig blev satt usd as Kräft
hyewetd de, der baabede at kunne
spare stimmen til Esteraaret, sblesv
snydt sligiessom ansddbasoerne ass Pe
troleumsdottenel
Jmädlertid bliver sdet nu en
Idyr Historie at bveende Psotvaleuni,
sog vi benotter sdersor lLesligsheden
til at gere opmsærkssoin paa, at
chetylenlainpesudvalgset i Gaar har
ineddelt os, at der cr blovet bew
delig losere Usdtsigtier for Tilførsler
as Cade
Vt ·l)ar Ilyidtil stillet os reseweret
oversor disse .Lanwer, da vi sandt
det uriimeligt at made nagen til
at W Witwen saa lasnge man ikke
uvdste, oin der Hunde sei-as Brænd
selsmateriale til dein.
Niu er der sin sagt gode Mulisa
heder, og det vil altsaa kunne »be
tale ssig at køshe en Lanwe. Men
- lad es sreinllnwe dette meget
’skavpt: nian iniiii tiigse sig Oel i
Jlgst for itke at toinnie til at sinide
nne Pseiige nd til ingen Nytte.
Man niaa sorlange as den hand
lende Nariinti sor, at den Lampe,
lnin sælger, er godkendt ais Tekiw
logisk Institut-J Aretylenlamsspe ssslld
valg·
Disse Lainper sreinstilles as 17
iorstselslige Firinaisr til Priser, der
:i.iriei:er ssra Fir. III til Kr. 3(),00,
altsaa gsanske siinple LLanrper og
inegset siint ndslyrede Lampen men
all-e steil de oiisnlde de Krwv til
Eifkerlyed sein Ministeriet Eliar sor
langt, og Teknolosgisk Institut barl
loiistsateiset
Soldatetncs Institutionen Un
der 20. th. skrives sra Køsbenhcwnr «
ler ii Grevelesren «og paa Gliris
stiansiholnisiFortet Der bar i de
sidste Tage vieret nogen Uvo blansdt
Euldasternse i Grenelejren oki enskelte
Demonrslmtiosner, sein sdoii nimppe
liar vævet særlig ondartedes Amici
iien er, at Soldaterne sinder Brødi
rationerne sor knappe
Ists-W Utilrsvetdshed as samme
Aavsag er sogsaa kommet til Orde
i
i
l
l
(
i
!
i
i
i
!
Ihren-de Sokdaleme pwa Miste-us
;ll)olm Fortset ved Klampenborg.
Paar Mini«sterseiet hat modtagset
»den tjenstlige Jiidbevetning, vil der
Glime !f-oretasget en Undersøgelse
Forsvarsminisstseren udtalery at saa
vitdt han skan skønne stammer De
monstrationerne i Gvevelejren Dre
sentliig -fra, at sder i ndsirakt Grad
er blwet wvendst Sisgtebrød i Ste
det fsor R«usg«brød- Rationerne bli
ver «der··ved vlsidt mindre, msen de fle
ste sSsolsdater soretrwkker det.
Men jeg knnsde tæiikc mig —— si
gser Minister-en — at miaaske noglse
Scokdater efter en Dags særlig an
strengende Øvelse sandt, at der var
sfor lisdt Fosrslasg i Sigtebrødet
Hænaer Sagen fauledes samtnen,
vil man selnsaigt gaa tilbagse tsil
Anvewdelsen as rigtigt Rusgbrød.
Om sder spaa andre Punkter ved
Fovplejnimgen ihm Oæmt Miangki
ler, sved jeg sorselnbisg ikkse, msen den
kommen-de Jndberetning vil antag«e
lig klargøre det.«
Pan Spøvgsmasaliet om Natio
nens Tilstrasskkelighed sivarer Mini
sterem '
»Zum-merkte simr sank-me VII-dra
tion ssom etlwert andet Mennieskis
herihjemm-e, tilmed med Tillwgsis
kort. Dels vil vor Brødkornsfori
syning nasppe tilladse sen nderligere
Udvisdelse, diels kan jeg cerligst talt
vartskeligst tænke mig, at Zoldaternis
kan spise 1nere.«
sTet ser jo nmligt, nt det knle ind
skrænker sisg til ingen Ding men ni
sknndc onsaa twnke os, at Brødræ
tsionernes Fovdeling ikbe er saa ret
færdia som den bnrsde Vor-re Vi- oed
sagt der ved enkelte Widelingser er
nieget rigeligt med Brøid, III-edens
andre bar for «l-ijdt, og at dette stam
mer sra mangelfulsd Kontrol med
Fonds-Dünnen Nosget liginende Hunde
jio tæwkes.
Enkelte Sideder er det ineget
smaat mod Kardoflerne, og saa er
Vrødratsionserne iktie vigelige
Missionætkonvent i Egid-ed
Midt i Oktober asholdt ca. 20
as Omognens Missionæver Komvsent
.j W. «
sPaist Jørgenssen fro Standeva
siwdlsedede meentet med Gwdstjes
Hnestsc i nged Kinde, og om Aftenen
ist-Halte Missionæverne Hausen, Krivg,
sGhvistiansen og sJienneberig. Næste
Dass Isonde asihsolldt Missionæs
ver-ne privat Mødh Og i Lebet as
Eitermädsdagen sog Aften taltse Mis
sionceverm Oldsem Jensen, Laur
»sen, Poulsen og Halt
s sLigesom Mudstjenesten i Kirken
var Moder-ne i Missionshusiet nd
smærkiet bei-ge
»Dct sotbetedeude Reformationsmsde
ssom den 17. »Okt. aflyoldtess i Vi
,-borg Danks-irde- bavsde samt-et Dom
sicken sylidt under alle Mødets tre
Asisnist Dalere var: Bsiskop Paul
sen, som lhsaivsde taget Jnitiatimet
Iogsaa stiI »den-: Mødrx og .som tane
Fsom »Det evangeliskslsutlwrskse«, Provst
IWsosvergaavd sder hol-ist Foredvag om
»Wen, sog Ilsirkehisstorikerem
YPaswr Jørsgenssem Edin ng on Ekil
»dring as Tisden sur Luther koni.
I Viborq Korionenimg, lsedet as Kan
Itor Hiestruty span Uiddrag as
YWeyfes Refommtionskanstate
Btsdet
J »P«olit!iifen« lhar Professor H.
Malgaard som er Sekretær i Er
»nærsingsraadet, stvevet en Artikel
loiu vore Behalsdningser as Brøsd
»kom.
l Avtiklsengs Henssigt er at faa ,,alle
alsoorligt tænkende Mennester« til
at spare paa Brøsdet i den kommen
ide Bindi-U Gansfe sa-rli«gt gaar Ar
tiklen nd spaa at for-man alle-, der
udlsemsrer Brøsd, til ika i noget Til
ismldie at sgørie det nden at kriva
Brødkort
,Artiklc-n slutter med folgen-de il
sdeva nilende Udtalel se:
»Skuldc det imidlertid itko lnl
skes at fremkalde sen fand-an fiornufi
tig Forstaaelsp, man man viere klar
ovier, at man stiller Admnnistratio
neu overfsor det nbyggelige Valq,
cnten at løbe Risikan sor, at Bis
Tholdningerne slipper ob til Form-a
ret, eller oqsaa at nedsættc Bisse-dra
tiosncrne nn til Esteraavet, for at
wikme Vesorkningen til Sparsoinnw
ligbcsd —- Onad man i san Fald
nma vaslqe, ist« visit insislyiendc
sollt-l« «
Der er insasen Grund til at oplsol
sde ssig ved, at Professoren sasrlixi
venter at finde »alle alvorligt tren
kcmbe Mennesber« blawdt »Viel-sti
»ken«s Were —- det er nemlsig Tun
en naer W as sde unaturlsige
Ipolitifke Fovholsd, svi for Tiden Ie
ver under; snaar et lille Mindre
tal faar Regevingstøjlerne i W
-de, Satt det vansskeliigck undgaas, at
det stiger til Howdotz det set vi satt
at fisge ilyver Dag———, nten devimod
fynies ider at svtrre al mulig Grund
tiil at fpørgse «ont, 4lhmd Meniwgen
er ntsed den TruseL bvormesd Pro
sfsesssorens Jndlæg sfluttet
Naar sSekretceren for Ernæringsi
raasdet seht udmler, at Regierng
ikke hat vceret i Stand til at sfao
sden hidtsilværende Brødkorckordnsing
dvet«itoldt, dg at sder af den Grund
er Fare for, at vove Beholdningsek
kan sliptpe op til Foraaret, Tit-vorle
tdes -kan shan faa treu-be sig at Hu
·dre den-ne Ulykke sved ack ujdstede
færrie BrøldkortP
Der Itm kun Ocenbes eet Svat
l·p.cm dettse Zpørnsntaah nemslig, at
ksdewed opnaias, at de hædierlisgeBors
»iger-e skomntser stil at «fulte, ifaa at
sdtsr kan blivc rigeligsere til de ulhoei
Jdevlige Tom sikke brytder fsig om lden
lwvslige Orden. «
! Men bin-is det er Meningen, fktjls
»der Lkdmsiniftratisonen Foslket en au
»-ben Erklærisg unt, at den shar fpils
let ushjcelpelsig Fallit, isdet den sur
lvvævet vxtde af Stand til at san-ode
Ordn«ittger, den fselsv har skasbst, gen
nennemfsørches
Den ntest nasrliggsende Feige at
Professor Mølgaiarst Artikel vil
silbert blive, at Zoll «s-ørgser sfor at
skscrffe sig alt det Mel, de paa nagen
Maadc kan faa fat i —- med sellek
udsen Brøsdkort —- vhsi seltve Ernte
rinsgsvaadets Zekvetær hat mal-et
Ottnsgevens Spøgelsse paa Væggem
Og feltvfølgelisg vil de styrte til for
at «købe Gryn i ssan store Partier,
sont de del kan tænbe Issig ttt faa
Bring for i sdet førftse Aar.
i Vi s-k.a1 dcksosk wir-we us at spei
l
l
sve tpaa at bevolige Publikum med
den Forsikrisng, at ldet ganfke fik
Hert ikke bar wogen sont shelst Fide
Davde det nagen Fore, vilde det
niemlig værse ganfke utitlgiivelsitgt out
Regt-ringen ikke øsjeblikkelig ratio
neretde iogsaa tGrynsene oig en Mons
dc nnsdre FUdevarey f. Eis. M
Ihek, Roek so. pign. Man »denn ha
LRegersingsen fiotn bebendt isske i M
ste Man-de gjort Mi·we. .
Det er derian en Seht-fisqu st
shsvwd ntan Tau faa Mensnesker til at
sfpare tvil væve sthewdelsitgt paa CI
deniande, ogdeterikkeunW.
at sden uroivækkettde Artikel si »Is
libiskett'· Ifksal tses usnsder dette Stint
punskt Men i sdenne Meer-we et
«A-d·v-arflen sikbert nsogenluide over
»flødi—g over-for ,,de alvorlsigt tænkstks
dse«. Derintsod skan »den være usan
-ket paa fin Plckds sosverfior de pfui
tede -og egoistisfibe
Vi vpfsorkdrer sderfior ssom Profes
sssor Mølgaard all-e gsode Bsorgere til
at spare; smen vi tiltføjer udtrykkckw ,
att sde beim-ver sikke at frygte Der·
Yer «ingen sont helft Grund til ats
Iswrnte Mel- og »(:)3rynbuti"bberne ec
.«ler købe «si«g et Lag-er trf Kartofler.
sAlt wder paa, at der vil sblive not
Eil os; alle. Og Tde mindre sk
Hmtslisqt tænsfensde vkl svi gøre sod
Imærkfsom «tmtt, at i en Tisd, i ihn-il
»'ken ntan kctn finde Folks tprivade
.Vi11lsagrse, knn man siskbert Mut-,
naar det igælder, finde deves spri
.,vai1e Mel-, Gryns sog Kartdfsfels
lag-er. De vil altfaa ingen Fovdel
ifcta ved satt »hasm«-ft·re«·
Marsyas-Firmen pasfeter en Mine.
Da Fast-gen ,,Nn·bor-g« iSøsnsdags
paa Tutsen til Aar-has sviar kommen
-nd as linlnndlmrg Fjord Vpdngede
Iifl. »Wald Flkbls« Mitteitsdkigstttan
«den en drinende Mitte sforudtn
! antajntsn ft.ntdsede strakcs Ma
Jfkinen ou drejede Zkibet. Mitten
Var ntcget nier.
, Der ltltsn sit-als pebel nd i Kas
hytterne, Redningsbaadtsne blen
,niot«t klat- Jn Kassernts nttsd Red
1niniasbaslter aabnede.
I Forskkwkkctstsu Vka s.;.1tuk1igui«-;
ystor blnndt Pasianspxsprte, men sdet
fnted slntt man san onstm dengang
Ekibet slatt Inkfolig og vel fra Mi
"nen, sog dennts drev siden i Land
paa Kosten
Judthissivns Esteraarsmøde i
Skjetn
.t-.Tl-uldckes Dnsdag den 17. Okt. satt
tindlededes med en Gudstfeneste i
List-fett tot-d Pastor Nielfeth Vrads;,
unt Efiertniddanen var sder Børnsess
Judas-Henker ved Jndremsisfioncer
.«9lrel Nielssem Esbjerg sog Msdet
afsltrttedes sont Asftsenen i Missiongs
sinkst-t, Obvor tdsffknbeforit Men
Hasleth Halte.
l
)
I