Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 26, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..«.wskssxunN-s ,,1)ANSKERII7N» «
« l):mish- Americas-n Weekly, et dansk-amerikansk UgoblaC
san-nd by «’1’he United Danish der ejes ak »Den kokenede dan
Hxsnngolieal - lmtheran Chor-ob ske evangelisk—lutherske Kir
m Americm and published by ke i Amerika« og udgives as
kajsh Luther-us Publ. Konse, Danish Luther-an Publ· Housev
Blair Npsp Blair, Nebr.
s
« M « Blum chr» Ousdag den ad December 191«. « 26.Aakg.
zka U. S.e Delcagelfe
i singe-n
OpufesKommissionen tilbage.
föew York, 17. Dec. Col. E. M
M, deiml Benfon, General
BLAS, Vanee Mchrmiet, Vainbrid
ge Golby og Thomas Nelsion Pag(
Perkisns er kommen til-how fra Esu
rom, lyvor de dcltog i de Alliewdes
Kriggboniepence i Paris. Assisterens
de Finnnsiniinistser Erde-by sog Mon
zo W. Tanlor inf Madadministras
tionen blev tilbage i Eupr. Mr4
Ckosby blev Valgt tiil Psræsidcnt i
det al«lsierede Krigsmad der i Vir
keligshoden Or on International Pri
oritetskomsmission
Oder af Kontisteens Medlemsmer
hat udfasvdiget en Jndberetning om
jin Getragebe i Krigsmadets Ar
beit-c Jndsberetningerne sblev fensdt
Udenrigsmsinsissteriot mnisddelbarst ef
tser Ankomstsw
col. M Udtaldtz at Forføgene
paa at smnle «de Allieredes Anstren
geltek var lnktedes sfnkdstænsdig
Hans formelle Jnsdbemtwing sen
des Prassident Wikson i Dag. Col.
Hause var Konnt-ecan Formand
Kost niter Hjenikotnstcn tilstilledo
Gol- Honse PMB-sen følaende Er
Umring:
»Im ønsskcr at udtmkbe min Paa
ftønnelsv crs det Arbede, sont slwcr
as Ksonnnisfionens Medlennner Var
udført Den ernmsanq, sont Kom
msisfi.onens Anbede fsor det godes
Sag tm giort, skybdes dem. Med
al min Erfaring bar jeg aldrig
tkniicst et bcdve on nieke intellegent
Sammrbcidc Der bar ikke næret
nogen Finrvirrjng nied »Ican til
Oeniisqtoik innen Gitergismntlnd fnmd
Forsnlgclspn af Month atmcmr, og
der tmr absolut innen pensonligss
Usovcronissnstnsntscslsisr mer-et ollisr Frit
tion, imn vildc lnwe sinkvt Arbei
dist. ilkedlennnerne bar vwvet modtas
gehn-) for bcmdc Rand og Forstw
og imr i England osg Frankrig ef
torlndt Jndtmkket as at vcevcs and
ins-d stor qutin'tnsd og lige san
stor Visskodenhed.«
Cal. Soufe ndtnlte, at «dn Kom
iniiisinnisn forlod Paris-, var de Al
sli(-1-edc—:«i Jlrbejdo for crt flaa Trist
lnnd sinnst-t, tmiltet der istke innde
verret spr.
For tj Time fide-n ma anftnnits
dagcsn lksrtil tmnde Inn besiegt Me
nrml Perikiinq ved Ironie-n og inw
de Ennsdist de nnnsriknnsfke Zoldater
der i den bode nntligc Ztand.. Oni
General Pistfbinn limde knin intet
ndisn NosJ It sigih og Eian ndtnlti-,
at Nienemlen ndiørtis ist imnifeligt
Arbeide paa den most effektive Maa
de. san snnde «ni«dere:
»Vor- Migsfion var on chcesky en
en stut« Eueres Da vi iurlod Paris,
vor dcs Aliieredes Anstrengelfer kon
cisntrvret om den fannne Risttiitm.
Jndtil Kante-reinen beanndte, var
dette ikke Tilfældcst De Allierede
arbeidode ille samtnen De arbejder
samtnen nuj og det set ud til, at de
vil tortssætte med at gsre det.«
Vaters Uneovetsigt over steigen.
Washington D· C» 17. Dec.
Mgmäkism Bakek tiger i sin i
Dag offientliggjorte Ugerevy iom Kri
aen, at Rngterne som en fort-stauen
de smægttg Offeniiv W Beil-freuten
Waldes dristig tyfk Nellame Mr.
Vater ftger sc. a.:
»Den W anmando vil
Mrtbaveostilattrmatden
eciBegrebmedatvindeenstot
Seit; men findet Element i tden mit-i
tckke AMIM Mkde Zwan os M
est We den Glut-Wa- Ct IMM
nvst i von ek W im de Alb
rede over M Its-Uns«
W Wer Ia tot ev
stot- Dec smsd M Rest-me tot M
WMDI17.W.DMXM
Weilst-weiterd
Momwkwisw
W,ntdetvUWaths
MMWIMWMTI
Umwwa
"," Will-bona eller maafke lfemten
Miller Ii Juden
De allieceoeo migsmaah
Uddtag af en Tale af Lloyd Geotgr.
London, 21. Dec. Premierminis
sie-r Blond Gern-ge wo si Gaar i
Unsdershnset en Ovevsigt over de Al
lieredes Sltilling i Krisen Gan
satte fast-list Rtusland ud af Be
tragtiring og ·fkeml)ce«vede, at de
Illlsierede kom tisl at lfaa sdet lxaardt
i sde fiivst kommende Manne-den
»Halt gjorde opmcevksom paa, at
Nederlng gjorde «det nødvensdbgt for
Schorbvistannien at idwffe fleve Trop
per, sksønt Inst-Und lhavde lidt noc
oe end ide All-Mede.
antiei Americksas fulsde Kraft Me
viil III-we tfølt i nogsen Tikd ensdnsu,
mente Von ·dog, at sdests Deltagelfe
i Krigen var af uhsyre Bewdning.
Ligeledes erlölævede han, at de
Mietelde iWe vdkde nsdlcvgge deves
Vaaben, før sden pveussisfse Milli
tarigsme var udflettet of Jorden,
sog Ehan Gom i sden Fovbiwdelse med
lden Bemcerkni-im, at de Mke Jam
-lere endog havde lfovbseredt ssig paa
at wßfcette Kejseren ug fastte deres
egen Kejser paa Tonnen
Msod Hensyn til Eva-bringet er
flærede Aoyd Geome, at Trist
land sVilde iblsisve wunget til at
owin hsvard det havde tagt-L me
dens idet ved Fredsfsorbandlingierne
vilde sdlivc afgjort, lnmsd der skal
MS med sde tyske Kolousiser i Af
rika. Han lagde til, at Storbris
tannien ikke var gaaet iwd i Kri
gen for at sfaa mere Linn-d. Premii
crminsisteren sagt-e bl. a-:
»Ah-vix- Ivi klmde We »in-m til
Am- 2000, hvoeledes vislde ida man
ge as Nutidscns Vegisoenlyeder sse
wd2 Den rudfifke Revolution vilsde
ntsvissvlsmnt sindtage en seemsfludt
Mir-di Liigeledes vildc Amerikas
Jndlmsden i Vcsrdcnspoliiifken være
on nier Begivenhed
Det næfte i Betydning vildc vasi
re Erobringen af Mesocpotamien og
Palccstina og Jlmliiencs Befrielse
frn det tyrkisfe Ang. En anden
flnr Bezxiwnlnsd wilde væve Oprets
telsen asf de Amen-des Rand«
Prmiiernrinifteren sag-de uidere,
at i dettc Rand vilsde blive disku
teret og wfgfort Zaum der vilde
have større internatioual Bett)d11ing,
end nogen kuwde tænke fig nu. Hid
til Hunde det merkst en fremtræ
dende Stiere-ja Tet lmvde vcvret
srit for Strid og "ffernet Misfop
imaelseix Dei Mcrfkiueri. sum var
etableret i Versailless, Tom til at
lmve en stor Jndflydelse med Hen
fnn til Smnarbsejde mellem sde Al
llersdg militærl og skonomift
Jkødvendisglieden af at ssscsnde Trop
wr tii Italien ou den vttsfifke
Vaobenbvile hast-de øget de Allj
eredes Anstrengelser on vaalaqi dem
endnu ftørre Fowlig«telfek.
»Bei er sdcstsfor absolut nødvens
digt for vori- Armeers ogvorthands
Sitteer og for vore Allieredestors
spar, ast dette Lan-d gsr stsrre Op
ofrielfer fior at swrke Armee-me ch
ste Aar«, lag-de hem.
—
Bethlehem indtagct.
London, 24. Dec. —- Ksriftmkws
den modtog i Ganr on eimstaaonde
Juldhsislsen i Form krf en deswille
wt Bean o-m, sbvorlcch Gene
ral Albenbys Tropper fog Turm-ne
nd af Bethlehem hvor lesprcsn
blm «født for 1917 Aar ssidsen.
Eitan er sdateret den
lö. Demnsber og blw offenstliggiosrt
i Gaar —- to Dage fsr JUIeafitm
»Est af de herliafte Arbesder iom
er udftrt under den isidsve MS Ope
mäoner,« Wer Arrest-andeuten
«-oar Erobvinqen ckf Weh-em. Tyr
Ieme havde strecke Bofæsbningser
" her, mad tacriqe leanmm i By
Tens Wawbertllcrttagew,ubs
WysiasomNawenogwanq
I W M at tmskse Pfg Mbage
Trost-per im Wales We iders
M M i Bethdchem ved Demng
Z ImZW
Jtalieuerne toben
Lowdon, l9· Der. s« Unsder Fort
sfastrolisen as deres »mægstjigse Ofter
Isicv Vest for Vveutrrflosden si Jmlsien
stosrmede ØstvigsTyffeme i Gank
M onte As osl osne nhellsem Ga
sprjlle Højen og Motrtie Pertca og
rdlfmdonde Sstkllinigcr iog til-fange
t-oq· 48 Ostfirerer og 2000 Mansd —
mpporteres ider fra Berlsin i Men
Riom, der indwmmer W asf
Grund ved Motrbe Afolione tiil Fjens
»den, par-staat, at alIe Vegne eklers
stransdede Fjenidens vobdfommvSlag
paa de itwlienske Baderbers siarpe
Jld oq Gen. Diaz’s Troppers tapre
Mosis-stand Tabet wem-s at væve
wfasdvanlixj Ost-out Pan bogge Schw
uren naturlsig stsrst paa Ansng
Silde
Jtalienerue tager atter anitiatiivet.
Rom, 21. Der. — En anfsellg
Del asf »den Grund, lfiom Fjenden
i Dirssdags svandt i Omegnen af
Monter Muhme spaa sden wandte
Fronck Øft sfiok Brentaflodem shar
Italienerne ifølgse Mekding fra
Krigskowtorist tslbagseewbret Stil
lingerne, sfom Italieneme tog, lhth
Edi- trods erwdens voldfiomme Ar
tilsleriisld. —-— Det tyssce K-rigskontor,
idet sdcst sag-er at formiwdfke den
italisrnske Offensivs Surces og span
stcmr, at Anat-ehrst blvv tilbagei.
staat-L vifer, at Jtalienernc ajovde
et den-kurian Fiorng, iidet Trop
sveme Nest sfor Man-te Malo-ne sles
den-de 7 Anat-eh paa Fjiesnsdens
Fronf. J den tyfke Moddelelse kind
nmtntes, at Ftalieniernsr Msaa bar
txmet Jnistiastiwt i Kankpen om
zlikontc Pwtja oq Solarolo, men
ldet rrklasrcsn at der-es Angreb partl
bis-se Punkt-er srm vol fom pcm
lMomtcs XVme var »den Held.
Jtalienetne fortfættet dcrcs
Offensiv.
Ass. Press. 22 Doc. Ftalimeme
slmr ifke sblot l)ol-dt, bvasd de gen
vanidt ved Moncke Ilsolanse ma den
nordrse Fwnt bivor en trncsnch Kike
fdrwes sind d dem-s Linie tidliq fisds
iste Ug«e, men de bar giort bowdcslig
Fmezmng chenimosd Qurettelse as do
res tidliaere Stillinas Jtalienerness
meamm der-, bogywdtes Tanzbong
Fsortsrrttes Madam Rom bedeckter om
kGesnerobring af merk- Gruwd spaa
kdet sbaardt omdifpustercsde Omrackde l
Den øftrigstyske Komnmstrdo glor
Isde øjerrfnnlig Regn«ing paa at nsds
bmädc Monte AsolonseiKilcn paa en
lisaadan Mande, sat hole Month Gran d
.pa Stillingsen mod Øst, Jtalietiers1
litt-s Volvcrrk mod Fiendens AdganH
«ti·l Slotterne, udfattcs for Fore, oal
dcnnc Musliahed er ikke smdnsu ffcsri
net. —- Jtnliensernc Tqu imidlcsrtid
negative-net sen swr Diel af Fjens
den-Z Fromaang, saa felv Tyfkesrmss
Veretnina om Kampen inpdrømmcn
at Angresfiven for Titdcsn er paa
Jtalienernes Sich mod Asolonc Høf
dem-e som Genftmd sfsor germani
Amt-eh
Tyckekneplynvret :·.gn1ntdet«.
Ass. Press. Washington, 19. Doc.
« - En officiscl Der-Mc der er mod
kamst sh» fra Paris, rniodsdksler, at
Tyrkernse, før sde omsav Jerusalem
til Vritermy sbrnctalt mischandlede
kristnsc Prcefth De borbførbe be
rømbe Statte fra »den hellige Grads
Kirde«, vasrdsatte til Millisoncr as
Donat-D -og de fensdte Kickiens be
rsmte ,,Oft1enforivfke Brilbanter« til
Berlin. —- Mowsiignor Camiazfei.
Patriakken i Jerussalem Tiges at
vasve blesven wssat og Fader Pic
mvdo, en Rle Præft, istqu crt
W wd asf sz wrkisfk Bie
Thanldktmq Den hellige Grads Kir
ke bar ellers vcprset uforswrret i allse
de Aarihunldwder, Tut-Gerne bar holdst
JerMaIem befat
Port eget Hand.
Kongresfens Julseiferie Wasstyings
won, D. C» IS- Dec. Senawt ihar
Oedtaget Reprasssentiansthsusets Refo
«lution iom at tage leeferbe fva 18.
December stil ste Januar.
Banefituatiionen Washington, D.
C» 17. Dec. Det blev i Dag til
Iktensdegsimst, at Præfident Wilsosn if
Ge vil foretage sig nvsgeck mere an
Mmewde Jembawesituatiionen før ef
Ickser Kongpesfesns Sammenckvcedsen ef
Lter Roman
.
l Vil shjæbpe Fauna-ne Was-hing
Iton, D. C» 18 Dec. Kongresmkmd
IBaser fm Nsortsh Dakota har fode
iThrogt et Forsbag, Tom gaar uid paa,
Hat der sfkal bevilges en Sium spaa 50
«Wlsioner Dolbars for ast Ihjwldpe
sFarnkere «i Bären mod at mdwbe
Straforth Korn sog Feder.
Hjælip til Halstsiastbdsta Vorstan,
Mass» 18. »Der. Bostosn Symfmis
ovdester gav med »Dr. »Carl Muck
fom Dirigent og Mine. Meliba vg
Fritz Kreis-let lsom Solkster en
Kmkoert til For-del for de n«ø’dl«i
»den-de si Halifax. Koncerten iwds
sbragte s10,000, sfsom gssik ubesskaai
keck til Hjælpefsowdet.
s 800 MisljtcersMskeve. New York,
»20. Dec· Miitærssksulfere, ssom hav
ide rogistsreret i New York, men
ika havdc fpenrstilllet sig ist-he de
rcs Ordre, er ibevet arresteret est-er
ienEftersømIimI, som bar naaet shelc
Landet over. Der sctsvnes ssremsdoles
700, sosm eftersøges i-hærdig.
smnsgreiinmud sont Wenig. Wa
shington, D. C» 17. Doc. Kon
xfresmand Rioyals E. Johrrson fra
Aberdoem S. Dak» itIeLdte ssig i
Dag sont Frivillig i den regulatin
Aruw og Neu nrdrct til Tjks
liest-e i Cum-D Mcadin Hast lsar ika
tagset Asfskcsd sont Medlem as Re
prwssenckantorncs Hus.
·
Arn-steter Tyskkre i Nun-sag
sisawsaö City, ji«-as» ZU. Dec. U. Z.
Msarsdlsal for Kansas, O. T. Wood,
hat givet Ordre til at arrcstsere de
Byskere i Prato-n, sont har udtagef
bei-es ssørste Papst-en tin-en iüke de
res iawdct Ovdron blau sendck rele
grscrsisk til Posljtisot ber. Her i
Vyen Vil omkring 25 Tnsfcns bli
ne berørt as don.
Vlies-v 103 Aar gammcL Julien
Jll» W- Toc. 1731«—J. Lydia Carr
Vorm-s i Locfport er død i on Al
der af 103 Aar -og 9 Maukmder.
Gun var født i Othondaga County,
New York. Hendeg Vsedstesadscr var
en as de førstc, sont niønstrcst i
Newlntiosnsarmern, sog Oendes Fa
dor kasnmcdc i Krigen 1812.
sEn Kam-pourer Hammond, Jud»
19. Disc. ,,Zt.1ndarsd Ztell Com
pany« i Hanmcond oplyseu at Sel
stbict skcrl anmsnde en Arbsvjdsstyr
Be Paa 5000 Mund for ast effektuerc
on Rogicringskmttvaft til et Biele
as M0,000,000, bvorsor Selskabot
er gnaet i Wann mcsd at sørge for
Volig ssor Arbesderna Der ssksal
bngcs et Hebel mscsd 250 Vævelser
samf 150 Murstcnsåbwse
Fovbusdssorslagset. Semtet samttjki
Her i »Was Form-g. Washimgww
'D. C» 19. Dec. Umkddelbart after
at dSewasbet var ckmwdt sammen i
Guar, sbmgte Senat-or Shseppatb sra
Depa- det Momle Forbadsmnens
dem-km from -og foreslvg, ast Senatvt
svedwg Repræsewmtchcrsets M
mewts ISsenwbet Wog W Amen
dement, der adstillede ssisg Oft-a Se
watet mod Hensyn til den M, s
Twiswen M man have stemi
wer Forflaget, og Amewdsnmaetk
Mike her-or nu M den Be
Mus, »Um-owns 46 Mater W
tage.
Kulfsonsynisngm Wicrsthsingtom D
C., 17. Dec. For at siskre den størst
msulisge Kubprubusktion asgter Brænds
sclswdministrackor Garfielsd at appel
Ilesre til KuIminearbejdeme osg Mi
ueejevne om at shokde Avbejdet goa
«enide i Helliikkdagsene HMr Dag,
Avbsekdet er stand-set —i Grubeer fiv
ster Lasnsdet 2 MiUisoner Dons Kul
Brænsdselssasdsminisstmstoven bar gi
vet Michigan-Z fødemle Vræwdselss
a«dn1-iniistra-tor, W. PMB-dem Auto
rixdeck -tsi«l, um det fksulsde vifse ijsg wh
ivensdckxrh ast standse Arbejdest -i Jn
sduæstrier fsor at sfitkre prbvatse Haks
boilsdniniger Kul.
O
Frygckelig Jembaweuslvkke Sle
pshevdsvilbe, Ky» 21. Dec. En ckryg
tieIiig Jembnsneultykke shar sfunsdetStod
stied Jsevnbansestsackionien hier· Man»
sbar Visbsed for, ast 46 Menwesskers
er -o-mkomm«et, men M er muCIigtJ
at det sent-re viT svisse Tug, at Ulyk
Gen Ohm- kvævet endnu vflere Ofve.
Omtvenst 60 Mennsfker sblsv swa
«wt, fleve af dem alvoklckgts
Uslykben fandt Sded na. 500 MS
Sysd Ifior Jembaneftatisowen. Et
Bandstowm Lmäsville wwd Spring
ficlld Tog We Iige sfoskladt Sta
tivwen, er idset shwvde Wanst-seh da
Lmrisvblle ansd Nashivklle Passagwts
wg Nr. 7, vder bekundet Vejs sfra
Cincinnati til New stleans, ckom
Itil Svsnie for Md Farrt Det skuTsde
Likke stand-se ved Sbastiionem og For
»-søgene paa at stattdfe Lobomotwet
m.is«lykkodes. Med gfrygtelig Kraft
Oørnsesde sden tunge Mastine mesd
Staalivognene ester sig mit-d det an
ldet Togs hager-sie Vogn.
, - , , ,1s..- -—.-- -r..— »
! Fordere Fundt !
(
l
I
. Tinnmsark takker Amerika. Køi
lusnbaum m. Der. Udenrigsmimsi
steriet imr mal-nat »den sdansske Ge
snnsdt i Washington ast udtrykke
over-for den nuterikanssfe Regering
det dansfe Folks Tnk for den irdni
sie igode Vile da den smnerikanskei
jRegering ch to danske Jicleffibe
Tilladelse til at feste til Danmark.
i
i
l Efcspilusioner i Tnskland wildem
17. Der. Im jänricsh telegraferes,
lot der bar f1-utdet to øsdelwggensdse
jEksplosionser Sted i Tirfkland Den
»ein- Fondt Eted i skepipelinsncerkernet
Hi Frederiesbcskbsckfen og "volMe, at
manae Mennesker ldrcrhtes eller fan
I«edes:«. Den weben fnndt Zted i
Nærbeden asf Kiel ou øsdelaqde en
Fabr-it i bvilken der fabrikeredes
«»II--«nnsber fer Jenpelinere og Aeros
mlaners Ocan her sblesv mscjnigel
Idraslst eller innrer i
I
I FolkmfstenmiIm om lldfkricvning.?
ZVaneonveh V. C» 21. Der. Til
!»Vanrotwer World« teleqrmferes fra
Sidney, Australien, at ifølge de
zførste Opqaver »Im olkeafftemnins
Lqen om Udsskrivnsing i Australien,
at crf otnkeinig Halvdelen af to
Millioner Stein-mer, fom blev ka
5test, Var der et Flertal of 120
Stemmer mosd Udskrivsnsngen Den
Million, som endnu ikke er takt,
b eftaar af bl. a. Soldaternes Stem
mer.
Ved Udfkrivnisngsvalget i Auftra
lien si August si Fjor blev Fovslas
qset vm Udskrdvnsing for-kostet imed
61,000 Stemmers Flertal. Der blev
kaftet 1,085,000 Stetan for For
slaget og 1,146,000 Stemmer mod.
Kvisndernse starrte
.
Poetmgals Regiering viil kkke Wy
te de Mlievedes Sag. Weran
ton, D. C-, 18. Der. Den portugi
er Leqarkon hat ndstedst en Er
Tlærina, foim tfoeskkwr som den nne
portmgW Regenan Tmskwb mosd
de Miseeedeg Saa. Wert-inan
Wer Wider-e Asstmd tfra Rog
tserne om, at den nylig sædfutndne
Revde blev usdfsert ti! For-M
foir Its-Mond
« Mdngdom D. C» IS. Der.
T PM- W er Magst med en
.Musbion, Dom-mer maaste til at
trække sig Ud af Krisen Stklbingen
der usdsvkkler Ifig paa samme Mun
-d-e Tom ·i Russland
Majdor Sasenz, Efsom shar W
Revolustsisonem ssbal være simsoQ at
Portugal sdeltager mere i Magn
Dser formell-es, at Thau er en Ven
as Tysklasnsd, iog at shan Ihar været
i Stand til at sprede den Sckemninsg
i Arme-en.
! -
Sir Robert Bot-den i Canada
sonder Australicsnsss Pwmiernrinister
sen Hilsew Ottawa, Dut» 20· Dec.
Ssir Robert Vor-den That send-c Pre
msierminßfter Rugshes i Australien
følgiensde Delogwm
»J IGwarsIdsagiens Va«lsg war Gen
niemsfiørelssesn af den wungne Milis
tævtjensestc for at vprebholde Erma
Edas Bidmg i Krigsen sog qst -f-rge
Mor tilssnwkkelsisge Forstærfknsingier til
det komd-We Armekovps et direkte
Sbridsspsrgsmusals Regeringen op
rebhoslldst med et Flertal af miwdst
50 Schaume-n rhsvilsket smed Gewer
nses Stermner fawdtfynliigvis vil bli
ve Wjet til nriwdft 60.
Cum-das Demokvati hat paa en
stovsbaaet Maade bestaaset den shsjei
ste Prøve Paa dets Mod, »Fort-d
iesede iog UdboslsdenM.
Ganada bar mesd »den dybefte Bie
mtdring vcerest Vidne til Austra
Viens Istorsclaswede Anstremjelsfer og
sen-der sde varmeftse Ønsker om alt
Hekd i sdsen udmærsede Hinwng
svmnuspvesiDerestorack
sfstrge for Forstærkniwer til ide Thäl
temotdige nustrcklssbe Tropper, Ewis
svisdundelisge Bedrifter for Frbbedens
og Ewilijfatiionens Sag hat kund-i
dem Herd-er og eders state Lanckd
Verømmselfe sfm belse den Mde Ver
Standinaviens Tore-rede
Statt-t?
Evenske Blade beskeestiger sig for
Tiden paa en ikke altsor alvorlig
klskaade med et ejendonuneligt For
slaq, sum en ,,svensf Zkandinav« er
fremkomncet med i ,«,3tatsve.tenskap
lig Tidsskrift«. Han viL at de nor
disfe Lande-, deriblandt ogsaa Js
land sum selvsnendig Faktor, skal
dann-e ,,S-kandinaviens fovenede Sta
ter.« Der eJ fælle: Llnliagender skal
asgøresks af en skandimwisf Neae1«ing,
lsestaaende af Kotigen i et as de
skaudinaviske Lande samtnen med et
Etat-stand lwori nasvute Konge
prassideree Denne Prcrsideut skal
vielqeszi for fem Aar af de fire Lan
desrs d)?iqssd(1g, aasaa Jslands. For
lmndet stal have et feellesrs Flag ved
Ziden as lmert Nationalslag. Bil
ledlmqgeren Carl Milles bar gjort
et lldtast til stelle-·- Fl(1q. Sfulde
de tre Lande-J Ztatskiminjstre og
lldenriggminist1«e, ikfe knnue erles,
indkaldess et l)e1nmeligt 11dvalg, be
ftaaende as fem Medlemnnkr. Det
omtalte Flag, sum den kendte sveni
sfe Billedlsugger har bjulpet til med
er efter Ildkastet et stort bvidt Klæi
de, j hvis Midte de sit-e Flag er
anbraqt, s(Ialedes, at det svenske og
VBet danske staat i everste, det norske
og iglandske i underste Linie; det
sidste er sont bekendt en Farvevaris
atiun as det norske: blaa Bund med
rødt Bundkors og et bvidt Midi
gkorå Ved dette Arrangement dip
naaes, fremhceves det, at man faar
de to Flug med Enkeltkors i en
Side, de to med Dobbeltkors i en
anden: videre vil de røde og blau
Flagfelter krydse hinanden diagonalt,
samtidig som Rækkesølgen er ordnet
efter Folkemecngden Men hedst af
alt: hvert Land kan drejeUnionös
flaget saaledes, at dets eget kom
mer paa forreste Pladsl
Fortetuinsis Bestyrer slsei
fior en Famers owpemtbve Swre
i det W Sei-klemmt si Dog
mar, Montana M 1 Marts 1918.
Ansøqningser am Msen samt
Anbefialimer WW
Its-sen Ins-usu- «
Midas-, M