Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 19, 1917, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « .
, C
W
hinmrden Pan IVej after afsluttct
Møde, før oi stilles, bøjodse vi vore
Knck i Veigsvøften osg lngde vor Sag
i Herrens Haawd. Oft-e svar vi vg
saa si Aawden her-over i Amerika
og »den tasitktc sLsilosgerning blw haa
rcn from sfsor Nimdens Treue
J Juni Man-lieb 1891 reiste jieg
til Amerika. Grill haude nogle Za
ger at sovdne, fpr than Tun-de reife,
im han kam sprit shenimod Jul
smmne Aar-. M snwdtes da spaa Trin.
Som. og will-nagte to Aar iasmmen
dest. Grill, smed sden ypperligse For
damvelfe lkom itrd i Mologklazlfen
med del femme J Eftemarot 1893
inaatte jog vcjfe en Tut stil Dim
mart og kom We tilbagc før i Juli
1894; sda var Grill ordiuercst scg
anfat sfom lPræst i Paul-Dom Eo.
Tals J Soimneren 1897 var im
Stolclærer i Grill-z Menigshed i
Hemmt-am Nebr. Der var ikke saa
lidt aaudclsigt Røw i Hanrpton i
de Dage. Der var mangie Modimsn
dort, del er «imidt. Grill var »dem
for haavd og paaguakswdc Mlsn on
vur ocsm mange, ou or mang»
Dag i Dag,«s«om takker Guid fsor den
Hjæm han gatv dem gennem »a
stor Grill· Det fanuue nai- Tilfasldct
i Ztaplkliurfy sont Grill bctjenitc
sum Aiincsx. Ziaalængc de asldrsiy
sont var mod den —(85ang, leimt, Vil
Grills Jlmksommelsc dser vaer en
Vclfigneliin Zjdcn den Tid ilnr vo
re Vicje ivasrcst «fkilste. Jeg lsunide nsok
inedsdcle noch im de andre Stadt-L
Grill ihar arbcj«det, ligislodseiz ira
hans Zygdonh men ande kan iløre
dct sbedro ists-d jeg. sLnd mäg ilntto
III-ad crt eile-ri- nosgle Linipr as Grill
fiidfw »Ein-v til min: Eiter wt Imne
ster um, at nasstc Gang vi um
disss—, blivor ·d(·t i Mich-? idisjliqis Pa
radiT sstriver han: »Hu-re Jensem
lwor er idist dog godt at være et
frislft Meiinoske; aldrig lmr Emnige
lin must indem- «for mig md nu.
Jea er iaa - qlwd, im lvar Zwist
Naade til act fkjulc hele mit Liv.«
M vdlsisqnc Girdmuwds lvlrillss
Minde. Dst visl Tlpan, tlyi sdon Not
færdigcs Jhukomiineliis er til Vol
fis-träfe M. T ch. J c n se n
Ell Summenslutniug
mellem de to Kirkeiamiunds
Post· Bedtyobdts Artikel: »Am-le
Denker tisl Ovewejelse«, i »Dann-e
virüe« Nr. 48 er, «fsorobonnner det
ung, iden bodste «og mest glcsdeltge
Ast-Weh Leg shar læst i »Dummk
Te si lange Tiber. Artiklen txt-ver
ikte Vidnesbyvd mn est vartnt Hier
telag for Guds Mars-:- Zasgx inen
den er san vesindjsg og forstaaende
streuen, at den tun kan vikke i god
Rctning til alle Sehen denkt borvfet
fra, lwilcet Rsesulitat »den før seller
senkte M ftre til.
Zog Lmr altiid betmgtet Mete
sipaltningen Ihcrovre sont en im
Ultjkkc Vj Dunste er i Fowejen
faa faa, at soi visit-W sikke dar
Raad tkI at soasre delte i jlere Leide.
Ja mindre et Wirkofmnfund ek, des
rigeve Bestimelfc sfsor den genftdigie
vairbning af sde forskellige Jn
idividualttoven Keindetegnet spaa fand
Danneksse er mvwljmnt Førit og
frcnkmeit Respekt for andre-J ulvori
lige Overbevissnjng og Forstaaelse
af sde IfOerellige kristelige Animu
fers fsorholdsvkse Berettigselse; ingen
Kristen har Ret tiIl at sorngo at
soer Sawdiheden for sit eget
Vedskonnnende; smen fanid kristetiq
Ydmyaiyed boder at pmoe paa at
fastte sig insd i andre-:- Tantegnng
for unt innlsigt i inner Fald at nna
til at sorftaa Medbrødre, Telv
om nmn Mc i eeck ou alt san uner
eniu med dem.
Bunde ikke alle lumerske Kristne
kunne mckke Haanden nd imcsd de
Vrødm der kan sägt-: »Im ved nrig
intet endet-til Saliahed end den
korsfæstede og genopfmndne Hei-re
Jesus Kriflns3!« og«san for øvsrigt
indrønnne swk Frijhed for Tasnknisn
gen over wnskelige theologier Pro
blem-ers Her gcelder Vinets Ord:
»Swa mag-en Ende-d, sont Frihed
kan male, -og san wegen Erdbod, sfom
Enheden san ARE
Fort-Magd Yes-meet spat-s
for en Formers cooperatch Storc
-i det danskc Settlentent i Dag
mar, Montana til 1· Marts 1918
Anspaninaer om Mader samt
Unbefalinger bedes hebt ttjl
Istan Jst-Men
Dnsmqtz Mut.
4 L
At kristne Mennester imidewsor de
W IÆxvsse Samsfsuno bar sfvaaet
san usorstmende ioversor shoerandsre
Ihm- ikke blot findet Kirde sdbliawdt
os; men sdet shar tillige oft-e været
til Anstød og Fomrgetse for wdseni
sorstaaende Verdensbørm der tun
kimde tvsinfdes ved at se est kristebigt
Samsamsdssbio Ider vidnode om ind
sbyrdes Kætliighod
Ssaia lustige Ider sitrchi to Kirke
sanrfund vil det næsten svæoe umli
liigt at undgaa at gaa hinanden i
Besen si sdet kirkelige Arbejde; selv
om Prassterne har den ærligste Vil
·lie hevtiL sur-der der ofte usonigaacs
lige Kvao sra Lægsolk «i saa Hen
feewde
sJMr iniinsdst its-im chttkantorne
flpaa Amerika-;- Østsog Vesstsysn er
Kirkesspaltiiingen on sorgelsig Hin
sdring i Tilrboisdot sog lder fjles Sam:
net ass et størrcs amcdoliat Fællessknli
ollermest
Sksail sen eventncsl Ksirkesmiimeiislut
using llimidslertid blive til Volsigiiel
fis, tror W, dist er alsdelos Mdvons
NOT sfskst at bliisve einig mu, at
dist er luthcsrsk Ksirkmobojsdc pna
Dunst man visl ones om. Jst-g kun
idis widrig mir-re glde lood sat liøro til
ot .8i«irkososiiti«uiid, lwor mon sbevidst
anstde i Aniorsikanisovingons Tjis
noste, sordi jea betrug-tot en saadmi
Vostraslielso ssoiu sorscjlct og syndigs
Der kan vwrcs sdot engsolsko Arbej-dis,
,som Prceston bliiier nødt tisl at zum
Eine-d til for andre-J Eynders og For
søinsmelsiors Stylld ellser spau Grund
as ganske scerliae Om-srwndig?l)edci«;
men den modige og widkasve danske
szsst bor, synes jeg, irdon Por
ionsairsisislso Sdæodo shade outsrsor
share og ailxdre DansksAnierikauert-,
at bkvidft Tilsidesættelse as Moden
umalct og Udslrttelsk as vott Falke
liu ck Sond, ligc san vel som Hok
qu Tuvcti cr Synd Zanddodcn ei
vol den, at de Irdoortcs Zytrdei
ilmmt listtisro ladir siq senopvotie
icnid den kworsynldelsa sont lieddor:
Foldelixgt Schmude
IN skniiver Idetde bl. a. under det
iiiisdsigeligo voniodfme JndtrisL det
lmr aiort wo msiig ait liest-, liodd en
..1iissot LlIiiiivd sont Professor Vig
stritiicr i sin. Isndberotning tiI »den
slorisnodc Wink-»si- Ellarsmode i Ner
nah i Junti om, at Vendenskrigon
nill ,,ironi«skynde den Did, da det
dansbe Spoog kim indtager en sun
sdororidnet leds si vort Kistesami
san-d, oq vi ganrle Pvcsster kommer
tiil ait svise Nimdsensbrød om der
blivor noaet til cos· Block vi idog
miaatte viere Damme sog Mi- fasttis
oc. tinmd det nimm-audiqu
Essig sorekonrmer det, at »den Ung
sdom numtte ver en rwadden Ung
danh ssom satte de gamilie Prcestisr
spaa Naodsensbrsd og samtiidig der
med det Isjevde Buid usd sas Kraft
Professor Vigs Tale som »ika at
ziastite sig into-d det unndgnaelige«,
sorstiaar sog heller ikke; den Grund
sscctning solqu vi so sdog Meks itkte,
nanr vti ins-der andre Uldslog as
ungdommelsiig Letsindigsth VI TM
.koløs««he«d; men so meve siigt disk-der
fig, des mete soger vi at dæmmo
op for det; san har vi gis-irrt soor
Pligt ois ladet Vooberre om Nesteii
Mem sog i idenne Fovbiwdekse da
sm- Loo til ast næviiiy im- as Lvit
stil at kritisier smon som Udth
for sanid Sorg, at det hat høsliq
iiindrcst mig, at »der paa M im TIM
Ikole som Dann Eollege i fidstk Skv
!l:aor knn that kunwet sowie-d 12
uime Mo nd i Professor Vms KICS
sie i Tansfs Littiratiirkiistovio, mon
Zdette rinier sia jo godit mod, at disr
visit ek on syndist Tilsisdsswtkelsp Cl
god og wdisl Mdrelawdsdsang cis-i
dairsk Litteratur i knotige of »d»n
sforenedc K-irke«s Meiiiigslicdet m
dog er so alt dette Nuds kostele
Nani- til allis daiisko Monat-steh en
Stat, for slwiss rette Vrug oi ist-Sis
lisg owsaa enge-tm skal giM NEWT
Dab.
Ewis hisn S-:i-iii«nii-nslsiitning nied
»den forenedc wirke« bot-d, at Amo
ritaniseoingösDenbeiiserne onfcm W
Furt i »den sdansske Kirde«, satt si
ger jeg: Guid fri og sbmare os for
en Sammenslutmingl Uiden at vcere
« ’) Vi protesterer limod dette Uds
tryk, som idet er bruqt her-. Jndvans
dwde Dunste der hat sogt Vorgisret
i dettis Lan-d, maa vel da Ivæve Ame
rikanere, lwis de er loyate Vod Ud
tagelssen ais Vorgerpapirer her er
Wangen sra et Fell til et aiidet
stot, org denne Overaanq ihm vi ni
sdrig sør set betegiiet som Sände
se
Gvunsdwvsigsinsnser svedkensdcr jog smig
helt osg sfulsdt F. JL. Gruntdwisgs
Ord:
,,-Og nasar vi sbiippe da idet Spros,
Syan halte
til os, iden Gang vi døbtes smsed
Dhasng Dekad
sdet Spring, der Barnohjertet spdt
Mist-alte
det Spros, der anger gasv vort
Ilnig.don15haab,
da fynide vi m«od Ihn-m, den stove
Weiter,
da sej vort Falk han bruge kan ·i-om
.Ler,
det syst-for fom tkbrugelige Nester
Ii Folöeelsvens D1)b, for ej at danan
mer·
Thi Folket udsen Sprog er ·s-om en
Howe
slmis Streu-ge brwst. · . .. «
O, lmvlkcn Fockesynd, fsitt Spvog at
sur-aker -
Tisrlwd fis Folkot toer felv crf
««L(Im-!««)
Der er et amdet vigtsigt Sipørgss
zumal, lyoor biet qælder om at kom
me Titl Forsmadlscx jeg tænsker paa
Halt, stwasd sder vedrører Melslems
tin g one (:)lidsiosfom): de vil alle
chme faa san ftørste Bettydning -i
zsdet pmktiske Liv. Her maa vi uwde
hverandw Friikyed til ljvcr paa fin
Bis at Mde de bedfte Wiss-genes
«m(-to-dcr over-for den opvosbfmdc
iSlasgt Der W til-le Dmse blive for
fkfkelligst Syn spaa Voritnetigheden
swf waolsntbe Fopbnid; manng vil »me
Inie, at der er de Ding, Tom kun Li
met fclv kan lasre Unsgdommen, og
lsamt-e for Sand-heben af sdet gam
-le Ord: »Form«-den Fragt fumger
bodst!« CJeg lwder -i denne For-bin
sdolfsics cht abfoxnt syndigc sont f.
Ess. offencklsifq Dank sog wsksøn
snkssmdclig Tuns tvdc of Vetmgtming.)
Im for inttt Vedkommende kan
amkfske tttwerfkrwe, skwwd den be
kendtc andewa Præst, K· F
Visborg, i Ssin Tjd wdtalde: JAP
saa lädt ifom en fiorftansdig Krisitien
vil nægte wogen troende Krisis-en
mvn, sfordsi sban sewdnu That Ltyft Itil
sflsiqie Bin-g (t«hi i fiq Ost-IV er ode ikike
ssyndisge, de sblsiiver kun fyndige vod
Wiss-bruij Iigv vsan Mit maa nagen
Kristen sorbamte Iden, der for sit
mtvddlige Arbefldses Skykd We bar
Tib at fspsildc lma Danks sog Kot-t
spiU
Sanctwjg mod, at jeg dybt lfsber
Sau-Weben of Luvhers Ord: »Don-J
Assom Vern, sog jeg danser nwd!«
san im TM- andot ensd atTdstsale män
Fromgt og Gru over-for tue-gen
verdslckg sLysvigihed og støjende Weint
som ofste soger at cknige «fi«g iwd .seltv
siblandt mng im giode Hjem: We
mittde is »den daan Kivfe« tritt-m
chr Unqdomsmen ti·l sen abvorlåg
Fornmnsinq om tikkse at Admge i u"li
ai- Awq mod de matt-»o« sog thl at Te
Vol til, at sdcst er indoisest s(58rttnd, den
fwvdes paa, Og feg txt-ener, at nedov
sdcy »der i- xqosd Forstansd can fiqet
»Es-TM menneskch er mig frem
medi« W de bebst-e Wlfer for
snst ndtale sdenwe Fonnmnina.
Tit Slutwing Insker jeg, at en
.«1nn-r, sont jasser idisfe iLinsieh vil
ztw 1nsik1, naar Im 's«iigser, at dM
ksirikit sont lcjljghcdsivis her er nd
itaslt, Hkke er Jst-nisten of et dømmw
«quit Esind mon er cst Udslag af vir
kekig Kerliigshed til Vcnner i- bekng
LMrkefanvhmsd og først og frommt-it
ct Forføg paa after sbcsdste Ovcrbks
Iris-»Hu at tjw den Her-m som bar
’g«ivet os »dann Mknigshedskiv sum
vort dyrestse aawdeligc Eie. Den
forstcs Lseriihqolse for et mulisgt frugt
:brinaend(s Zanmrbcjdc i kvrtstntidon
maa jo vvix-re en Infdtud anben a
»a-rlig lldtalisn fig qcsnfidiq cwmms
: lyvsckrmvdnx
Maattc Nud saa i jin Nsawdc før
ialt kil dot lusdfte og last-c- os fm
beggc Sidcn ast sbeunsdrc og .1.,1!.ss,
bvad gkodt der findes i de to Kirkl
isamsuud fix-g tænker W s mindsl
;paa »den formme K-irke««3 umso
We Offervilli.gsthx san vil Vi under
solle Omstcendsighedet oplcsve den
Vsebsimuslsr sont følger med ct sinnk
here Fortbon til -h-vi-ran-dvc!
Vendxict Norden-it
") Hvorfor Mc tage et kond
Ovd af gamle Grundwig med:
»Im-et Land Lan Nde velssian
ssom sden lille Plet i Nord-«
Der btwdede ban dansk Sprka
sog Dunst og rüste det fromme-de
paa Aver sog Ost prkser svi sham
»for. — Agter at uddale sos nærmsci
re i et Mgmde Nimmst-. Med.
Danmark
Provft L. Koch. Kirkelyistoriteren
Prosnst L. Knoch, er ifl- »Kr. ngl.«
iden 19. Oktober død i en Alder
iaf 80 Aar. Han var føldt 29. Juli
1837 i sZ«ø11-derjyllatkid, «lI-vor Ihsans
Foreeldve var Præsflefoslt Efter at
have Væreck Huåslsærer :l)jemme iog se
nere Bestyirer crf en Privavfksole i
VejftrnprøsT blsev Olean Forstander
for Folltehsøjskolen «i Brøves, iwdtil
den preist-feile Regering liußkede den
i 1870, derefteir Kapellian i Not-I
bing III, Zognepsrceft iSkjebby i
l·87-·j, i Brønslhøj 1880, Præst sfor
Stil-nun og Zokkeluwds Hex-redet
«i 1882 og ewdelsisg Sognepræst i
Glojlruip i 1892, fra iljvilkelt Einbe
sdie shan tog Afsckeid si MUS.
iPwvft »L. Koch llyar usdgiivet flere
kirkehistsurjske lærde Vsærker, der oil
bevnre Unin Nicwn igsennem lange
Tiber-, men han lIar iosgssaa usdgiivet
thejlig.l)«edss-kr·rf·tser, der trods sderes
Mangel paa blivenide Vowd gjsovde
lyanizs Mann kieusdt i alle Kriedlse i
SanktideIL Til disfe jwsbe l)ører
spemfor alt »Im (!lrundwigi-a11is
smenci og den siIvdrie Mission-J Tid«,
en Bog, der tydelig eiser, at idensd
Forfalxter ikkse ivar en Ven af nagen
af die-se to link-elige Retnsingsen
Provst Koch var jremifor alt en
Mund. Han stud, lyvor slIian stod, ug
sang jin Meninsg til alle Sider usdeu
Pers-ons-anif-eclse. Det var ikke let at
klare sig ooerfor baut; lilyi lmn Our
nbøjelig og gilk ikke paa Akkord
Lllen uetop for-di lIan jaa fuldstud
var en Mand, var lyan ogsaa altid
en nobel og redseljg Modstauder, ider
llsverksen bruutte Finter eller Kneb,
og en Pryd for iden Wirke, sont hian
elfkede og om ilyvilken han paa jin-e
qamle Doge«sag?de:«81unsde jseg bli:
ve ung igen oq begynde Livet for
Ifrn,k1mde jeg We tmnbe nkig no
gien lexquere Etllling end at blive
iPmsst i »den danske Kollektrhe «
Jordefærd Unsder swr Deltasgelfie
·j-ordedei- Proiujl »L. erlI iden 24.
Okt. fra kzrederiiksberg Kiste -i Føli
get var bande -(!lejstl·igll)eden og Vi
sdewfkabeu stcerkt reprwfentevet, osg
et Pm tuægtige Kranse med Jn
ssskripckion var ·fremfensdt saf det ten-;
logslsikse Fakultet og af Zelifbabet forl
Damnavks Kivkehifftorie Den af
sdødes Seit, Past. Hang- Koch, og
onfesfior Oskae Awdevsen kalte ved
Waaren, oq Jovdfwstelfen fsoregik
vaa Frederikizberg Ksirbegaard.
Missioneu blaudt windet-ist Ar
beiter-e afihvlld ! fisdste Ugo, sskrivseq
Kr. Digshstxs as 25. Oft-, m- VcekkeH
sesmødesk «i »Folk(-cts Buts« 1oaa Nur-J
wbro,1de11 Hi» 17.-og 19. Oktober
Fortisd var sdcrs jtrdsbndt paia Fabrik-T
Ferne over bele Wu. Wørste Ast
den mødte der ea. 200, ansden Aste-n«
ca. 150 oig wirke Aste-n mellem 1
og 500 Wiwdeligc Arbejsdcre. Dei
var ganscke vsisst ikkc nvaet stinkt An- !
tal q« For-hold til sde mange debyO
·delsse-r, der var wdsfkndb Dog - «
mon sder nsogcn Binde før si Dan
noark bar vix-rot Ifomlset faa Inangr
Fckbviksarbejdersker om Guids Ovd
paa et Sibod tre Akten-or i Irrt-k.
Moder-ne Eforløb fkke blot mod Or
sdcn og nnstr stor Ztikbed men
Das-m sum-d Ltjdbøviiabod oa Motdta
gelihshod for Order Talerne ·var:!
Professsorinsdc Ulbrich Mk. Wør»
knick, Sein-Mr i Jndms--’»J.I?is:sfi0n,!
sVastor Il. Efrifusnfcsm Kontst-e-:—-fo;
mmtab oa Frøken T. Lind· !
! Prasitrgnutdokonfulcntrkur. Its-fis
Hsvrigbisden inm- Jndftsjllingszrotl
Landsting«:in-dval««1sct lmr den W.
Ott. asgivcst Ucmsnkninq over For
Flagcst um Jlnfmtstelsc as Prcefw
qaavdskunsnlenkt-r
Udnalgut m- oniqt out at fort-flog
faswcl Los-du« Titel sum den-Z Jnd
Sold wnsdrsct. Sowftcr kmmnesr Lo
uen til at lude fa-al-o-des:.:
»IstErkcniinisich bemyndiges til
iudtil viderc at anfætte 7 bygnings
kundig-c sosm chmdaimsrv for Kirkck
miwiiterict, Stifstshwrigbcdcrnc m
Pwvstcdsyncnse med anfyn sril Sa
zwr vodrørivnsw Prasstegaavdsbygnitr
Mr. Vialqet af de nasvnte bog:
ninastkynsdiae trcvffcs af Miniftch
i-hver-t senkclt Tilfælde, icfter iat ider
as lden paaqasldmdo Zckiftsøvrigfwd
oaa Nrnudlasg af Forbsawdlina mod
den komseliav Vimninqsinfnektør sor
yng Jnsdiftilking derow. Til die-Te
Evanjngskyndiges Honoraver im. v.
bei-Wes det nødvendisge Beløb M
de mrlige Fitvanslo s .«
l
Skat ellet Forbud. De dyre Pri
Ifier sog sde Esmaa Fort-and af Alckohosl
Ihar medfwh at »der nu er ide
tydeliig færre Aniholdelser ienid før,
skriver »Kr. ngl.«
Pol-ivist-ati«onerne shar gennemgwai
ewde iAke maskittet tagse simod mere
ewd en omtvenst en Femtedel ckf ldset
Antal berufe-de Pensionen sde ellers
Iham plsejet at thwve
Nutbesvir og natlige Spektakler er
næstsen -opl)ørt, og die beten-die See
ner «i »den ofßewtlisge Politik-et med
Falk, »der i Fulsdfbab har Tforsynidet
fig imsoid den okfontliige Orden og
Belanstændigkkyed er bleven en hel
Sjcelsdienshedi
Fra Forbusdsmsodstawdemes Side
pbejer sdei irt lode, a-: Forbuid er
virkningsløsft og demsoraliserewde, for
di Falk vil omgaa Loven og Tkaffe
fig Mkoshol ad en eller »ein-den Vei,
.l)»oil«ksen saltkd kau lsade ssisg giøre
Man fosrtasllser forttnderlige Histo
rier om, at Askwholfvvbrusget »er»
stwdig stigewde i ide fotewede Sta
ter, skønt der bliver flerse og fbeve
wf ldie-m tørlsagte, o. f. v.
Die Abstande sde nauvcersende For
hobd Tier i sLawdet osg jasrliq i Kis
bcsmlmsvn Ihar »Habt, vbdner iskkse um,
at Falk sbar islet faa let ved iat
fsksaffse Fig Inn-Mitten «som det «fkal»
hcdde fig. , ;
Den meit wdrueligis Zlutning usdi
fra de mmwrensde Forbolsd tut-die»
viere den, crt non-r Expivistjnsiskat kmF
virke saa -godt, vil Forbnd svirko
ensdnn bebte
Fsovbnd nmsa af to Nirunsde forsc
trækkses for enlwer anden Forans
ital-thing til Akkobsolxismens Vekcenc
pelfe, iieinslisg for det fsørftc, fovdi
det er den meft v-irkn«iimsfulsdsc, og
for det -anfdet, fordsi det ser den meft
dornokmtifbe Fo«mn«st1crltnsi1m. For
lmith Mr nemlig ins-en Forfkel
nicsllietn den fattige Mansds Snsaps
oq Eden rige ’Msansds Vonrqsognie W
Gimwpagne Albe ansdre Fioranstalk
minnen mictn bitdtil bar «forefkaaet,
ier sikke blot Iwillftsrcekkelsige men
Mr sogkfaa en Itbillsig Forstel snvelslem
via-e og fertige
40 Aars Tjeueste. Den 23s Ok
tober 1877 bliesm Perer i
DMIM P. Vlimnxberg antagset til
a«t virkse -i den «indre Missions Tie
nesstse. Dmewde lpaa Aarssmødet si
det følgenkde Am blev »dem fast an
siwt som JrudresMsisisisonwr on op
nscw Lærewiirkfionibeden
Sonn dere-Migsiotmsr er P.
Momer bleven benidt over jhebe
lLansdet; msen sdsa than-Z Navn ganffke
ifærbisg i sdien lange Asarrække char
Arrest «knytttiet til Børnegnidstjenestsem
masa sdri sdog ncevnse5, a«t tin-an all-e
n·de iden 25. Fesbruar 1874 holidt
Siøndagsszolc jørsns Man og at
dot nllsjgevel førft var paa Som
mevnmdet i Aar-bus- 1894, at Ho
m·dnins«ssen as lmnsxs Tid sog Krwfter
sblw Wflimlnqt fsor Ilrbejsdct i on
for Vørwegu«ds«tjenesten og sdcsns
Foemgung i Mewichaden
Reifesekrestmr on Konfulent for
Børnsefagien sblov P. Nomlnsrsa rden
j. Juni 1908
Jøvrint er der ingen Grund til
iat ffrisoe Jubfliarsens Historie-, rln
sfkønt 40 Aar unasgtelig i de aller
flseste Tikfældc er ict langt Asfsnxit i
sen TITerds Arbiejsdstisd, har denn-»
Arlnsisdscr i Herren-I Vinan fnaest
»Lva til at bovarv san nnsgsen Ung
«dom«3km«fj. nt dicr ntnikaomt vnidsnn
nma nim- Imjn on Inn-n Virkctisd be
sknnwti Bande tin-d Mnnsd on Pen
w slmn ondnu i Msfidsdcslso as slnslc fin
Kraft Msed Hensnn til Pennen kan
mer oimsbcvksso jin herum vcd nt
let-fis do fmstrinlizns deq til
»J«ndrcI-Misfi-on«s Annaler, bian gi
msr i JndriLRfisssimks Al-ma1mt«.
»Kr. ngl«
Dnnfk Smnnnd umkmnmrn JEL
Jnsdlwrcstning fm dkst MI. General
knnfnlnt i London or en rnod Damp
ffibot ,.9llf.1lfa« as« London fortw
rcsst dansk Sønmnd J. Nackt-do den
6. Mai S· As fornlnchst vod nævntv
Skibs Swnskning.
Den pangceldensdv, der ovnives
at have vcrrct 38 Aar gl. on niem
meshørende i Kobenhavm bar intvt
vfsfisrkmdt sin.
,,Ungdommens Vel«. Hjennnct
Cmr vnsnst ouerfnlsdt. »Ungcdon«nnens
Jel«, sont antagor fig nlnkkcslisnt
Trillcdc unge, TM msiin hol-d: snt
halvaarlige Møde i Wbpnhnvn
ForIsstandmh Pronft Vier-ing, Es
lpiicrg, aflaade chetnsing osm Op
tasaelsesshjemmct »Sei-en Einmva
fsor uswge Mel-nd on mal-della at
Hist-nnd bat-de lværest kowkfvldt 1
det farlisbwe Aar, saa asthe
numtte wfvi«ses, og -om Funsth
sfsor sunsgse Koinider, hivor sman ·i Foc
aavet hast-de itrdvict et lille tut
Hieni, men ogsasa Ider bnsb bat mch
leds. Foveninigcn trwngtse meqst
til sfslsere Hieni, men savwede Mlet
til Usdsvbdekfset
I Genemksekvetæk i K— F. u. M.
»Mit-. Jessem Asarihsus aflagsde Regu
fkabcsh sfom usdtvkste et minsdre Oder
fkud, Væsentlig foraakfagset af den
qodse Hast i 1916 og flsere giode Bi
-dr-wg sfra Foreninsgsens Vensuerz meu
lifmn meddektm at Høfben 1917 hard
vævet overmaade ringt-.
Kornorduiugeu. Ved SMse
Aitmsstueskreds ier ca- 1500 M
mænd öensdst pliigtige at shsetabe til
fmnsmen ea. 18,00() Kr. for JkkegLes
vering af dset pasalignesde Brødkow
crf Høsten 191(j.
— J Hoslbwk Amtssmekrods er
icsa. 2850 Lawdmæuid tilpliigtiget at
betale tilsammen ca. 34,000 Kr. for
JkdesLievering af det paalignede
Brødckorn af Høsten 1916.
s-— sEsftcr hoad ,,Østsj. AU.« erfa
Ver, er i Præstø Amt isalt 2400
ELawdmænd kicnsdt phigstigc til at be
stale 28,000 Kr. for Ists-Beneer
af ldest paialignsede ·Kva11tu1u Briids
korn atf Høssnen limi. J ziøbetrhavns
Amt fkal sdpr betalies 14,(j88 Kr.
— Ca ZUUU Landsmæwd i Sor
Asmt er kensdt pligtige at detale 23,
000 Kr. sur Jskke-Qooerjtig as sdet
Paalignede Brusdkorn as Høslcn 1917·
- Z Marido thutgsvuetredö shat
ca. JWU Mustrdibucrc for ZkkesLeves
rsing af Brødckorn tuaartset betale Er
statnsinger pwa iait UU,000 Kr. —
IPasa Grund asf Zukkerroodyrsfning
vil en Ziel as bis-se Landmæwd senes
re Banne jun Bieløbenie tilbagiebemlt
stigtsvaskkendc Auljoldelfr. Di
rektor for Hiøjrup Vegetabilmargqs
rinstabrik K«i-erbegaard, er ifl«. »Fau
sdorg ;Fo·lt·e·ti1d.« bleven anihvbdck ef
tier Awmodnsinsg ckf Esbjserg Pol-ZU
Det dreier Fig eftek Forltjdenlde out
uliovlig Esksport si Iden M, da Met
kegaasvd var Direttør for Essbjers
«’Jlndels«fvinsesslwgteri.—
Efter Ehtrwd »Fyns Zooiiabdemsoi
krat« meddeler er Awhobdelsen a«f Di
vekstsør Kieckegmvd sket spwa For-an
J-ledns"mg af Beftyrsellsesn for Esbjetq
Isrwdelssviueisikagtkiki, »der shqk aM
hasm for sfalsfk thbseremisng angera
ewde Slsagterisets Etwa-m hvllkeu
deberetwing i ·skin Tcksd medsprhe, at
dstaigterkiet maatste bestasbe stolze W
der og E-rsticrmingier. Dei gsøtes gel
«den«de, at Kierkegaard, iefter crt have
famst Jnsdsbprvtusingernse attefteveck asj
Zbagtorsicts Dnrlcogse, lmr fade
dom. «"
sisistsrikegaavd ser sføsrit til EIN-IV
Just-or han er blseven arvesteret.
Stot KtcatmrsRealifatiou. MS
cjer lLawaest«z, Kalutrd«borg, hat un
tdser Krigæsn samlset en mwgtig Be
·sætn!ing, og saa længc iküe saslle Sam
de var IM, gik det jo. Wen w
Mber -det. J «de sibdste Uger (sckrives
der 2(;,— th.) shiar Hr. Lawaetz der
;:sor ist »Da-IT Fbl.« folgit 140 M
ruder, oig si sdisse Tage gaar ZISUL
Jnlt sksnl 470 Kreaturer «s-ælges væl
Bist or most llankvmg og Tore, der
»An-ar, micsn oakfsaa en Del wlsdve, fe
idc Køcn
Orgel i Tlums Kikkr. J Wur
Ksirfo or der i-fl. .,Ølan«d. ngL«
indsat et nut Orgel, sont bar kostet
53000 Kr. Digsfc P-c-ngks er a·f Me
nxigckwden ucm Bburø isndsamlet i frii
villige Wwet Qmelcst or lonerct irf
Litgcslbngqset« Egrcsnscn i Harfe-us
Stumm Biugrafteattc hat« ind
Ifomdt et Altvdmgcndsc til Jndcnrigss
sminiswrct um Tjspsenssatiom saalcdes
iat di- fnar Liov til at aabnsc fra om
TEstcruiksddaqssn M IT E Irr-der For
spm sil- J.
i Isnmdckonlinev Islndmgunch ymd
xdscsr er Nrnnd til at tm, lwtnsder det
sut de, der Urstrwfkor at gaa i Bio
Hvastmtcr »Im Efjicrxnsisddagcn frem
onr um Astmmt, kan aøro dctte og
Hblivcs fpi for at komm-(- mod i Aste-«
anns Trasngsvl For Etwa-Nimm
Pfeer er Dispensscrstisoncn non-et af is
Cksistens MUMMH mener »Kr.
Kr. Dgsbl·«.
! Dømtc Stnugletr. Et Sumng
!pasr, en Forretnciwgstdrisvendse sfra
lendmp sog en «sp11’derjy«fk Dame,
der forleden blev anboldt i Odense.
bar ifl. »«ans Ssocialdenwkm « si
-dc-n fast-et deres Dom vod Odenle«
Wbshwds Net. Damen site-n Bib
vaa 1000 Kr» medens Monden
Islsap msed sen M wo 600 Kr.
Muts-tm m We Wie-A »,